httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r767841 - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
Date Thu, 23 Apr 2009 08:04:23 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Apr 23 08:04:23 2009
New Revision: 767841

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=767841&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=767841&r1=767840&r2=767841&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Thu Apr 23 08:04:23 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 758929:766945 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 767783 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -2195,40 +2195,58 @@
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 
 <usage>
-  <p><directive>NameVirtualHost</directive> yönergesi <a href="../vhosts/"
+  <p>Sunucunun, istemci tarafından talep edilen <em>konak ismine</em>
+   dayanarak seçtiği her sanal konak kümesi için ayrı bir
+   <directive>NameVirtualHost</directive> yönergesi vardır.
+   <directive>NameVirtualHost</directive> yönergesi <a href="../vhosts/"
    >isme dayalı sanal konakları</a> yapılandırmak isterseniz gerekli olur.
   </p>
 
-  <p><var>adres</var> olarak bir konak ismi de belirtebilirsiniz ama
daima
-   bir IP adresi kullanmanızı öneririz. Örnek:</p>
-
-  <example>
-   NameVirtualHost 111.22.33.44
-  </example>
-
-  <p><directive>NameVirtualHost</directive> yönergesi ile sunucunun
isme
-   dayalı sanal konaklar için istekleri hangi IP adresinden alacağı
-   belirtilir. Bu adres genellikle isme dayalı sanal konak isimleri
-   çözümlendiğinde elde edilen IP adresidir. İstekleri bir güvenlik
-   duvarının veya bir vekilin alıp sunucuya yönlendirdiği durumlarda ise bu
-   adres sunucunun istekleri aldığı fiziksel arabirimin IP adresi olmalıdır.
-   Çok sayıda adres üzerinde çok sayıda isme dayalı sanal konak varsa her
-   adresin kendi yönergeleri olmalıdır.</p>
+  <p>Bu yönerge ve bununle ilişkili <directive>VirtualHost</directive>
+   yönergesi, suncu hem HTTP hem de HTTPS bağlantılarını desteklediği
+   takdirde <em>mutlaka</em> bir port numarası da içermelidir.</p>
 
-  <note><title>Ek Bilgi</title>
-   <p>“Ana sunucu” ve <code>_default_</code> sunucuların bir
-    <directive>NameVirtualHost</directive> IP adresine yapılan bir isteği
-    <strong>asla</strong> sunmayacağına dikkat ediniz (bir sebeple
-    <directive>NameVirtualHost</directive> belirtip bu adres için herhangi
-    bir <directive>VirtualHost</directive> tanımlamadığınız durumlar
-    hariç).</p>
-  </note>
-
-  <p>Seçimlik olarak, isme dayalı sanal konakların kullanması gereken port
-   numarasını örnekteki gibi belirtebilirsiniz:</p>
+  <p><var>adres</var> olarak bir konak ismi de belirtebilirsiniz ama
daima
+   bir IP adresi veya bir * kullanmanızı öneririz. Bir yıldız imi
+   belirtilmiş <directive>NameVirtualHost</directive> yönergeleri sadece
+   adres yerine bir * belirtilmiş <directive>VirtualHost</directive>
+   yönergeleri ile eşleşir.</p>
+
+  <p>İstekleri bir güvenlik duvarının veya başka bir vekil sunucunun
+   aldığı ve bunları farklı bir IP adresine sahip bir sunucuya
+   yönlendirdiği durumlarda, bu yönergeye değer olarak istekleri sunan
+   makinenin fiziksel ağ arabiriminin IP adresi belirtilmelidir.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki örnekte, 192.0.2.1 IP adresli arabirimin 80. portundan
+   alınan isteklerle sadece ilk iki sanal konak arasında seçim
+   yapılacaktır. Diğer arabirimlerin 80.portundan gelen istekler için ise
+   sadece üçüncü ve dördüncü sanal konak arasında seçim yapılacaktır.
+   İsteklerin hangi arabirimden geldiğinin önemli olmadığı durumlarda
+   (genelde böyledir) <directive>NameVirtualHost</directive> ve
+   <directive>VirtualHost</directive> yönergelerine sadece "*:80"
+   belirtmek yeterlidir.</p>
+
+  <example>
+   NameVirtualHost 192.0.2.1:80<br />
+   NameVirtualHost *:80<br /><br />
+
+   &lt;VirtualHost 192.0.2.1:80&gt;<br />
+   &nbsp; ServerName namebased-a.example.com<br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost 192.0.2.1:80&gt;<br />
+   &nbsp; Servername namebased-b.example.com<br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+   &nbsp; ServerName namebased-c.example.com <br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+   &nbsp; ServerName namebased-d.example.com <br />
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
 
-  <example>
-   NameVirtualHost 111.22.33.44:8080
   </example>
 
   <p>IPv6 adresleri belirtilirken örnekteki gibi köşeli ayraçlar arasına
@@ -2238,22 +2256,15 @@
    NameVirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:8080
   </example>
 
-  <p>İsteklerin bütün arabirimlerden alınacağını belirtmek için değer olarak
-   <code>*</code> belirtebilirsiniz:</p>
-
-  <example>
-   NameVirtualHost *
-  </example>
-
-  <note><title><directive type="section">VirtualHost</directive>
yönergesinin
-   argümanı</title>
+  <note><title><directive type="section">VirtualHost</directive>
+     yönergesinin değeri</title>
    <p><directive type="section">VirtualHost</directive> yönergesinin
-   argümanının <directive>NameVirtualHost</directive> yönergesininkiyle
tam
+   değerinin <directive>NameVirtualHost</directive> yönergesininkiyle tam
    olarak eşleşmesi gerektiğine dikkat ediniz.</p>
 
    <example>
-    NameVirtualHost 1.2.3.4<br />
-    &lt;VirtualHost 1.2.3.4&gt;<br />
+    NameVirtualHost 192.0.2.2:80<br />
+    &lt;VirtualHost 192.0.2.2:80&gt;<br />
     # ...<br />
     &lt;/VirtualHost&gt;<br />
    </example>
@@ -3169,17 +3180,12 @@
   </note>
 
   <p>IP’ye dayalı sanal konakları kullanıyorsanız, diğer sanal konaklarda
-   açıkça belirtilmemiş IP adresleriyle eşleşecek sanal konağı
+   açıkça belirtilmemiş bir IP adresiyle eşleşecek sanal konağı
    <code>_default_</code> özel ismiyle belirtebilirsiniz. "Ana" sunucu
    yapılandırmasında <code>_default_</code> diye bir sanal konağın
    bulunmaması halinde, hiçbir IP adresi eşleşmesi bulunamadığı takdirde
-   <directive type="section">VirtualHost</directive> bölümleri dışında
kalan
-   tüm yapılandırmalar bu amaca yönelik olarak kullanılır. (Yalnız dikkat
-   edin, bir <directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi
-   ile eşleşen bir IP adresi için ne "ana" sunucu yapılandırması ne de
-   <code>_default_</code> sanal konak yapılandırması kullanılır. Bu konuda
-   daha ayrıntılı bilgi için <a href="../vhosts/name-based.html">isme dayalı
-   sanal konaklar</a> belgesine bakınız.)</p>
+   <directive type="section">VirtualHost</directive> bölümleri dışında
+   kalan tüm yapılandırmalar bu amaca yönelik olarak kullanılır.</p>
 
   <p>Eşleşilecek portu değiştirmek için bir <code>:port</code>
    belirtebilirsiniz. Port bu şekilde değiştirilmediği takdirde anaMime
View raw message