httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r764715 - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
Date Tue, 14 Apr 2009 08:50:15 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Apr 14 08:50:15 2009
New Revision: 764715

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=764715&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr?rev=764715&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] Tue Apr 14 08:50:15 2009
@@ -0,0 +1,212 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 659902 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="public_html.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Nasıllar ve Öğreticiler</parentdocument>
+
+ <title>Kullanıcı Dizinleri (public_html)</title>
+
+<summary>
+ <p>Çok kullanıcılı sistemlerde, <directive module="mod_userdir"
+  >UserDir</directive> yönergesi ile her kullanıcının kendi ev dizininde
+  bir sitesi olması sağlanabilir.
+  <code>http://example.com/~kullanıcı/</code> adresinin ziyaretçileri
+  "kullanıcı" isimli kullanıcının ev dizininin içeriğini değil, <directive
+  module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesinde belirtilen alt
+  dizinin içeriğini görürler.</p>
+
+ <p>Öntanımlı olarak bu dizinlere erişimin etkin olmadığını unutmayınız.
+  <directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesini
+  kullanırken öntanımlı yapılandırma dosyasındaki</p>
+
+  <example>
+   #Include conf/extra/httpd-userdir.conf
+  </example>
+
+ <p>satırını etkin hale getirip, gerekiyorsa <code>httpd-userdir.conf</code>
+  dosyasını da düzenleyerek veya ana yapılandırma dosyasında bir
+  <code>Directory</code> bloğu içine uygun yönergeleri yerleştirerek bu
+  dizinlere erişimi etkin hale getirebilirsiniz.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile
+ Eşleştirilmesi</a></seealso>
+
+ <section id="related">
+  <title>Kullanıcı sayfaları dizinleri</title>
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_userdir</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="mod_userdir">UserDir</directive>
+    <directive module="core">DirectoryMatch</directive>
+    <directive module="core">AllowOverride</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+  </section>
+
+  <section id="userdir">
+  <title><code>UserDir</code> ile dosya yolunun belirtilmesi</title>
+
+  <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesinde
+   kullanıcı sayfalarının yükleneceği dizin belirtilir. Bu yönergeye değeri
+   çeşitli biçimlerde atanabilir.</p>
+
+  <p>Başında bölü çizgisi bulunmayan bir dosya yolu belirtilmişse,
+   kullanıcının ev dizinine göreli bir dizin belirtildiği varsayılır.
+   Yapılandırmada şöyle bir satır varsa:</p>
+
+  <example>
+   UserDir public_html
+  </example>
+
+  <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
+   gelen dosya yolu <code>/home/orhan/public_html/dosya.html</code> olarak
+   çözümlenir.</p>
+
+  <p>Eğer başında bölü çizgisi bulunan bir dosya yolu belirtilirse,
+   kullanıcı sayfalarının bu dizinin altında kullanıcı ismini taşıyan
+   dizinlerde bulunacağı varsayılır. Yapılandırmada şöyle bir satır
+   varsa:</p>
+
+  <example>
+   UserDir /var/html
+  </example>
+
+  <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
+   gelen dosya yolu <code>/var/html/orhan/dosya.html</code> olarak
+   çözümlenir.</p>
+
+  <p>Eğer belirtilen dosya yolu bir yıldız imi (*) içeriyorsa yıldız iminin
+   yerine kullanıcı ismi yerleştirilerek elde edilen dosya yolu
+   kullanılır. Yapılandırmada şöyle bir satır varsa:</p>
+
+  <example>
+   UserDir /var/siteler/*/sayfam
+  </example>
+
+  <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresine karşılık
+   gelen dosya yolu <code>/var/siteler/orhan/sayfam/dosya.html</code>
+   olarak çözümlenir.</p>
+
+  <p>Çok sayıda dizin veya dizin yolu belirtmek de mümkündür.</p>
+
+  <example>
+   UserDir public_html /var/siteler
+  </example>
+
+  <p><code>http://example.com/~orhan/dosya.html</code> adresini Apache
önce
+   <code>/home/orhan/public_html/dosya.html</code> olarak arayacak,
+   bulamazsa <code>/var/siteler/orhan/sayfam/dosya.html</code> olarak
+   arayacak, bulduğunda istenen dosyayı sunacaktır.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="redirect">
+  <title>Harici adreslere yönlendirme</title>
+  <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesi
+   kullanıcı dizini isteklerini harici adreslere yönlendirmek için de
+   kullanılabilir.</p>
+
+  <example>
+   UserDir http://example.org/users/*/
+  </example>
+
+  <p>Bu yapılandırmaya göre <code>http://example.com/~bob/abc.html</code>
+  için yapılan bir istek <code>http://example.org/users/bob/abc.html</code>
+  adresine yönlendirilecektir.</p>
+ </section>
+
+ <section id="enable">
+  <title>Bu özelliği kullanacak kullanıcıların sınırlandırılması</title>
+
+  <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesinin
+   açıklamasında belirtilen sözdizimini kullanarak bu işlevselliği bazı
+   kullanıcılara yasaklayabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   UserDir enabled<br />
+   UserDir disabled root ahmet mustafa
+  </example>
+
+  <p>Bu yapılandırma ile <code>disabled</code> deyiminin bulunduğu
+   satırdaki kullanıcılar dışında kalan bütün kullanıcılar için bu özellik
+   etkin olacaktır. Benzer şekilde, aşağıdaki yapılandırma ile
+   işlevselliğin belli kullanıcılar dışında kullanılmamasını da
+   sağlayabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   UserDir disabled<br />
+   UserDir enabled orhan yasar
+  </example>
+
+  <p>Daha fazla örnek için <directive module="mod_userdir"
+   >UserDir</directive> yönergesinin açıklamasına bakabilirsiniz.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="cgi">
+ <title>Her kullanıcıya bir CGI dizini tahsis etmek</title>
+
+  <p>Her kullanıcıya kendine ait bir CGI dizini vermek isterseniz, bir
+  <directive module="core" type="section">Directory</directive> yönergesi
+  ile kullanıcının ev dizinindeki belli bir dizini CGI-etkin duruma
+  getirebilirsiniz.</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /home/*/public_html/cgi-bin/&gt;<br />
+    Options ExecCGI<br />
+    SetHandler cgi-script<br />
+    &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p> <directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesinde
+   <code>public_html</code> belirtildiği varsayımıyla
+   <code>mesela.cgi</code> betiği bu dizinden şöyle bir adresle
+   yüklenebilir:</p>
+
+  <example>
+   http://example.com/~orhan/cgi-bin/mesela.cgi
+  </example>
+
+  </section>
+
+  <section id="htaccess">
+  <title>Kullanıcıların yapılandırmayı değiştirmesine izin vermek</title>
+
+  <p>Kullanıcıların kendilerine ayrılan bölge içinde sunucu
+   yapılandırmasını değiştirebilmelerine izin vermek isterseniz,
+   <code>.htaccess</code> dosyalarını kullanmalarına izin vermeniz
+   gerekir. Kullanıcının değiştirmesine izin vereceğiniz yönerge türlerini
+   <directive module="core">AllowOverride</directive> yönergesinde
+   belirtmeyi ihmal etmeyin. <code>.htaccess</code> dosyalarının kullanımı
+   ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için <a href="htaccess.html">.htaccess
+   öğreticisi</a>ne bakınız.</p>
+
+ </section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message