httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r764713 - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
Date Tue, 14 Apr 2009 08:49:14 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Apr 14 08:49:13 2009
New Revision: 764713

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=764713&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=764713&r1=764712&r2=764713&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Tue Apr 14 08:49:13 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 758899 -->
+<!-- English Revision: 759957 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -130,22 +130,40 @@
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
-   geçmeye çalışacağı dizini belirler. <directive
-   module="core">ServerRoot</directive> dizini öntanımlı dizin olmakla
-   birlikte, bu dizin kullanıcılar tarafından yazılabilir bir dizin
-   olmadığından bir <code>core</code> dosyası dökümlenmez. Hata ayıklama
-   amacıyla bir <code>core</code> dosyası dökümlemek isterseniz farklı
bir
-   yer belirtmek için bu yönergeyi kullanabilirsiniz.</p>
+   geçmeye çalışacağı dizini belirler. Eğer işletim sisteminiz, çöken bir
+   sürecin olması durumunda <code>core</code> dosyasını çalışma dizinine
+   yazacak şekilde yapılandırılmışsa,
+   <directive>CoreDumpDirectory</directive> yönergesinin değeri olarak,
+   öntanımlı olan ve sunucuyu çalıştıran kullanıcı tarafından yazılamayan
+   <directive module="core">ServerRoot</directive> dizini yerine çalışma
+   dizinini belirtmek gerekir.</p>
+  <p>Hata ayıklamak amacıyla bir <code>core</code> dosyası dökümlemek
+   isterseniz farklı bir yer belirtmek için bu yönergeyi
+   kullanabilirsiniz. Eğer işletim sisteminiz çöken bir sürecin olması
+   durumunda <code>core</code> dosyasını çalışma dizinine yazacak şekilde
+   yapılandırılmamışsa, bu yönergenin bir etkisi olmaz.</p>
 
   <note><title>Linux üzerinde <code>core</code> dökümlemek</title>
    <p>Apache root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse Linux
     çekirdeği süreç tarafından yazılabilir olsa bile <code>core</code>
     dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
     <directive>CoreDumpDirectory</directive> yönergesi ile açıkça bir
-    dizin belirtirseniz, Apache (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4 ve
-    sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
+    dizin belirtirseniz, Apache (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4
+    ve sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
     etkinleştirecektir.</p>
   </note>
+
+  <note><title>Özel sinyaller</title>
+   <p><directive>CoreDumpDirectory</directive> işlemi sadece belli
+    sinyaller için gerçekleşir: SIGFPE, SIGILL, SIGABORT, SIGSEGV ve
+    SIGBUS.</p>
+   <p>Bazı işletim sistemlerinde SIGQUIT sinyali de bir <code>core</code>
+    dosyası dökümler ancak bunu <directive>CoreDumpDirectory</directive>
+    veya <directive>EnableExceptionHook</directive> işlemi üzerinden
+    yapmaz, dolayısıyla <code>core</code> dosyasının yeri tamamen işletim
+    sisteminin belirlediği yer olur.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 Mime
View raw message