httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r759491 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ misc/ mod/ programs/ vhosts/
Date Sat, 28 Mar 2009 16:02:59 GMT
Author: nilgun
Date: Sat Mar 28 16:02:59 2009
New Revision: 759491

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=759491&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:758929 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758929 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -72,7 +72,7 @@
    düzeltileceği ile ilgili ayrıntıları da içerir.</p>
 
   <p>Hata günlüğü normal olarak bir dosyaya yazılır (genellikle, dosyanın
-   ismi Unix sistemlerinde <code>error_log</code>, Windows ve OS/2’de ise
+   ismi Unix sistemlerinde <code>error_log</code>, Windows’ta ise
    <code>error.log</code>’dur). Ayrıca, Unix sistemlerinde sunucunun
    hataları <code>syslog</code>’a veya <a href="#piped">borulamak
suretiyle
    bir programa</a> aktarması da mümkündür.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 740028:758944 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758944 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -452,8 +452,7 @@
     (MPM) adı verilen eklemlenebilir çok görevlilik modellerini
     destekler. Apache’yi derlerken bu MPM’lerden birini seçmeniz
     gerekir. MPM’lerden bazıları platformlara özeldir:
-    <module>beos</module>, <module>mpm_netware</module>,
-    <module>mpmt_os2</module> ve <module>mpm_winnt</module>.
Unix
+    <module>mpm_netware</module> ve <module>mpm_winnt</module>.
Unix
     benzeri sistemler için ise seçebileceğiniz modül sayısı birden
     fazladır. MPM seçiminin httpd’nin hızında ve ölçeklenebilirliğinde
     bazı etkileri olabilir:</p>
@@ -759,9 +758,7 @@
      kullanmaları nedeniyle semafor arayüzünün hizmet reddi
      saldırılarına açık olmasıdır (<program>suexec</program> veya
      <code>cgiwrapper</code> gibi bir şeyler kullanmadıkça bütün
-     CGI'ler için söz konusudur). Bu sebeple bu yöntem IRIX haricinde
-     hiçbir mimaride kullanılmaz (önceki ikisi çoğu IRIX makine için
-     elde edilmesi imkansız derecede pahalı olduğundan).</p>
+     CGI'ler için söz konusudur).</p>
     </dd>
 
     <dt><code>AcceptMutex pthread</code></dt>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 740420:758929 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758929 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -910,6 +910,11 @@
    </indent>
    &lt;/Directory&gt;
   </example>
+  <p><directive>EnableSendfile</directive> yönergesinin .htaccess ve
diziniçi
+   yapılandırmalarınını <module>mod_disk_cache</module> tarafından
+   desteklenmediğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
+   <directive>EnableSendfile</directive> yönergesinin sadece küresel
+   tanımları hesaba katılır.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1019,8 +1024,7 @@
 <name>ErrorLog</name>
 <description>Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.</description>
 <syntax> ErrorLog <var>dosya-yolu</var>|syslog[:<var>oluşum</var>]</syntax>
-<default>ErrorLog logs/error_log (Unix) ErrorLog logs/error.log (Windows ve
- OS/2)</default>
+<default>ErrorLog logs/error_log (Unix) ErrorLog logs/error.log (Windows)</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
 
@@ -2614,9 +2618,10 @@
    karakterleri içerebilir.</p>
 
   <example>
-   &lt;VirtualHost *&gt;<br />
+   &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
    ServerName sunucu.mesela.dom<br />
    ServerAlias sunucu sunucu2.mesela.dom sunucu2<br />
+   ServerAlias *.mesela.dom<br />
    # ...<br />
    &lt;/VirtualHost&gt;
   </example>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 689261:758929 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758929 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -775,8 +775,8 @@
    <dd>Bu seçenek listelenen dizin için HTTP başlığında
     <code>Last-Modified</code> ve <code>ETag</code> alanlarının
dönmesini
     sağlar. Sadece işletim sistemi veya dosya sistemi uygun stat()
-    sonuçlarını döndürüyorsa bu geçerlidir. Bazı Unix sistemleri, OS2’nin
-    JFS’si ve Win32’nin NTFS’i böyledir. Ancak OS2 ve Win32 FAT dosya
+    sonuçlarını döndürüyorsa bu geçerlidir. Bazı Unix sistemleri ve
+    Win32’nin NTFS’i böyledir. Ancak Win32 FAT dosya
     sistemleri böyle değildir. Bu özellik etkin kılındığında istemci veya
     vekil <code>HEAD</code> istekleriyle dosya listesindeki değişiklikleri
     izleyebilirler. Yalnız, bazı işletim sistemlerinin yeni ve silinmiş

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 713242:758899 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758899 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -39,8 +39,7 @@
 <syntax>AcceptMutex Default|<var>yöntem</var></syntax>
 <default>AcceptMutex Default</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
-<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
 </modulelist>
 
 <usage>
@@ -126,9 +125,8 @@
 <syntax>CoreDumpDirectory <var>dizin</var></syntax>
 <default>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
@@ -158,9 +156,7 @@
 <syntax>EnableExceptionHook On|Off</syntax>
 <default>EnableExceptionHook Off</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
-<module>prefork</module><module>threadpool</module>
-<module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 <compatibility>Sürüm 2.0.49 ve sonrasında mevcuttur</compatibility>
 
 <usage>
@@ -206,10 +202,8 @@
 <syntax>PidFile <var>dosya</var></syntax>
 <default>PidFile logs/httpd.pid</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>perchild</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>PidFile</directive> yönergesi, sunucunun artalan sürecinin
@@ -247,11 +241,9 @@
 <syntax>Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var>
  [<var>protokol</var>]</syntax>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
+<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
 <module>mpmt_os2</module><module>perchild</module>
-<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
-<module>event</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module><module>event</module>
 </modulelist>
 <compatibility>Apache 2.0’dan beri gerekli yönergelerden biridir.<br/>
 <var>protokol</var> argümanı 2.1.5 sürümünde eklenmiştir.</compatibility>
@@ -336,8 +328,7 @@
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
 <module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
@@ -362,8 +353,7 @@
 <syntax>LockFile <var>dosya</var></syntax>
 <default>LockFile logs/accept.lock</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
-<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
 </modulelist>
 
 <usage>
@@ -399,8 +389,7 @@
 <syntax>MaxClients <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
 </modulelist>
 
 <usage>
@@ -420,12 +409,12 @@
    module="mpm_common">ServerLimit</directive> değerini de
    arttırmalısınız.</p>
 
-  <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<module>beos</module> veya
+  <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<module>event</module> veya
    <module>worker</module> gibi) <directive>MaxClients</directive>
    yönergesi istemcilere hizmet verecek evre sayısını sınırlar. Öntanımlı
-   değer <module>beos</module> için <code>50</code> iken melez
MPM’ler için
-   <directive module="mpm_common">ServerLimit</directive> ile <directive
-   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> çarpımıdır (<code>16
x
+   değer melez MPM’ler için 16'dır
+   (<directive module="mpm_common">ServerLimit</directive> ile <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> çarpılır: <code>16
x
    25</code>). Bu bakımdan <directive>MaxClients</directive> değerini
16
    süreçten fazlasına ayarlamak için <directive
    module="mpm_common">ServerLimit</directive> değerini de
@@ -460,10 +449,8 @@
 <syntax>MaxRequestsPerChild <var>sayı</var></syntax>
 <default>MaxRequestsPerChild 10000</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>perchild</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi, tek bir çocuk
@@ -495,23 +482,15 @@
 <syntax>MaxSpareThreads <var>number</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>perchild</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>mpm_netware</module><module>worker</module>
 </modulelist>
 
 <usage>
   <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
    davranır.</p>
 
-  <p><module>perchild</module> için <code>MaxSpareThreads 10</code>
-   öntanımlıdır. Bu MPM, boştaki evrelerin sayısını çocuk süreç başına
-   boştaki evre sayısı olarak izler. Bir çocukta çok fazla boşta evre
-   varsa sunucu sadece o çocuğun boştaki evrelerini öldürür.</p>
-
-  <p><module>worker</module>, <module>leader</module> ve
-   <module>threadpool</module> için <code>MaxSpareThreads 250</code>
-   öntanımlıdır. Bu MPM’ler boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer
+  <p><module>worker</module> için <code>MaxSpareThreads 250</code>
+   öntanımlıdır. Bu MPM boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer
    sunucuda çok fazla boşta evre varsa, sunucu boştaki evrelerin sayısı bu
    sınırın altına inene kadar çocuk süreçleri öldürür.</p>
 
@@ -519,27 +498,16 @@
    öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
    sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.</p>
 
-  <p><module>beos</module> ve <module>mpmt_os2</module> MPM’leri
-   <module>mpm_netware</module> gibidir. <module>beos</module>
için
-   <code>MaxSpareThreads 50</code> öntanımlıyken <module>mpmt_os2</module>
-   için öntanımlı değer <code>10</code>’dur.</p>
-
   <note><title>Kısıtlamalar</title>
    <p><directive>MaxSpareThreads</directive> için değer aralığı
sınırlıdır.
     Apache belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
     kendiliğinden düzeltecektir:</p>
    <ul>
-    <li><module>perchild</module> için
-     <directive>MaxSpareThreads</directive> değerinin <directive
-     module="mpm_common">ThreadLimit</directive> değerinden küçük veya
-     eşit olması gerekir.</li>
-
     <li><module>mpm_netware</module> modülü, değerin <directive
      module="mpm_common">MinSpareThreads</directive> değerinden küçük
      olmasını gerektirir.</li>
 
-    <li><module>leader</module>, <module>threadpool</module>
ve
-     <module>worker</module> için değer, <directive
+    <li><module>worker</module> için değer, <directive
      module="mpm_common">MinSpareThreads</directive>
      ve <directive module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive>
      toplamına eşit veya büyük olmak zorundadır.</li>
@@ -558,37 +526,22 @@
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>perchild</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<module>mpm_netware</module><module>worker</module>
 </modulelist>
 
 <usage>
   <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
    sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.</p>
 
-  <p><module>perchild</module> için <code>MinSpareThreads 5</code>
-   öntanımlıdır ve çocuk süreç başına boştaki evre sayısını izler. Bir
-   çocuk için yeterince boşta evre yoksa sunucu bu çocuk için yeni evreler
-   oluşturmaya başlar. Nitekim, <directive
-   module="perchild">NumServers</directive> için <code>10</code>
ve
-   <directive>MinSpareThreads</directive> için <code>5</code>
atarsanız
-   sisteminizdeki boştaki evre sayısı en az 50 olur.</p>
-
-  <p><module>worker</module>, <module>leader</module> ve
-   <module>threadpool</module> modülleri için <code>MinSpareThreads
-   75</code> öntanımlıdır ve bu modüller boştaki evreleri sunucu genelinde
-   izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu boştaki
+  <p><module>worker</module> modülü için <code>MinSpareThreads
+   75</code> öntanımlıdır ve bu modül boştaki evreleri sunucu genelinde
+   izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu, boştaki
    evrelerin sayısı bu sınırın üstüne çıkana kadar çocuk süreç
    oluşturur.</p>
 
   <p><module>mpm_netware</module> için <code>MinSpareThreads 10</code>
    öntanımlıdır ve tek süreç kendisi olduğundan izleme sunucu genelinde
    yapılır.</p>
-
-  <p><module>beos</module> ve <module>mpmt_os2</module> modülleri
-   <module>mpm_netware</module> gibidir. <module>beos</module>
için
-   <code>MinSpareThreads 1</code> öntanımlı iken <module>mpmt_os2</module>
-   için öntanımlı değer <code>5</code>’tir.</p>
 </usage>
 <seealso><directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive></seealso>
 <seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
@@ -601,9 +554,8 @@
 <syntax>ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></syntax>
 <default>ScoreBoardFile logs/apache_status</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>prefork</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Apache ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir çetele tutar.
@@ -636,10 +588,8 @@
 <syntax>ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
 <default>ReceiveBufferSize 0</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
-<module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Sunucu TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
@@ -658,8 +608,7 @@
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 <modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
 <module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
@@ -679,8 +628,7 @@
 <syntax>ServerLimit <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
-<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
 </modulelist>
 
 <usage>
@@ -710,8 +658,7 @@
    <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> için atamak
    istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <p><module>worker</module>, <module>leader</module> ve
-   <module>threadpool</module> modülleri söz konusu olduğunda bu yönergeyi
+  <p><module>worker</module> modülü söz konusu olduğunda bu yönergeyi
    <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> ve
    <directive module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> ayarları 16
    sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
@@ -720,10 +667,6 @@
    module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> için gerekli gördüğünüz
    sunucu süreci sayısından fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <p><module>perchild</module> modülüyle bu yönergeyi eğer <directive
-   module="perchild">NumServers</directive> yönergesine 8’den (öntanımlı)
-   büyük bir değer atayacaksanız kullanınız.</p>
-
   <note><title>Ek Bilgi</title>
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<module>prefork</module> için
@@ -741,8 +684,7 @@
 <syntax>StartServers <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>mpmt_os2</module>
-<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
 </modulelist>
 
 <usage>
@@ -752,10 +694,8 @@
    gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
 
   <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
-   <module>leader</module>, <module>threadpool</module> ve
    <module>worker</module> için <code>3</code> iken
-   <module>prefork</module> için <code>5</code> ve
-   <module>mpmt_os2</module> için <code>2</code>’dir.</p>
+   <module>prefork</module> için <code>5</code>'tir.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -766,8 +706,7 @@
 <syntax>StartThreads <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>beos</module><module>mpm_netware</module>
-<module>perchild</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_netware</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p><directive>StartThreads</directive> yönergesi, sunucunun başlatılması
@@ -775,17 +714,9 @@
    olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
    gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
 
-  <p><module>perchild</module> için <code>StartThreads 5</code>
öntanımlı
-   olup bu yönerge sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan süreç
-   başına evre sayısıyla bağlantısını sürdürür.</p>
-
   <p><module>mpm_netware</module> için <code>StartThreads 50</code>
    öntanımlı olup, sadece tek bir süreç olduğundan, sunucunun başlatılması
    sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı <code>50</code>’dir.</p>
-
-  <p><module>beos</module> için <code>StartThreads 10</code>
öntanımlı olup
-   sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı
-   <code>10</code>’dur.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -796,8 +727,7 @@
 <syntax>ThreadLimit <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>perchild</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>worker</module>
 </modulelist>
 <compatibility><module>mpm_winnt</module> için Apache 2.0.41 ve sonrasında
mevcuttur.</compatibility>
 
@@ -840,8 +770,7 @@
 <syntax>ThreadsPerChild <var>sayı</var></syntax>
 <default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>mpm_winnt</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<modulelist><module>mpm_winnt</module><module>worker</module></modulelist>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
@@ -867,10 +796,8 @@
 <default>NetWare üzerinde 65536; diğer işletim sistemlerinde
  değişir.</default>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
-<modulelist><module>leader</module><module>mpm_netware</module>
-<module>mpm_winnt</module><module>perchild</module>
-<module>threadpool</module><module>worker</module>
-</modulelist>
+<modulelist><module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>worker</module></modulelist>
 <compatibility>Apache 2.1 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
 
 <usage>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990:758899 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758899 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -102,9 +102,7 @@
 
   <table>
    <columnspec><column width=".2"/><column width=".2"/></columnspec>
-   <tr><td>BeOS</td><td><module>beos</module></td></tr>
    <tr><td>Netware</td><td><module>mpm_netware</module></td></tr>
-   <tr><td>OS/2</td><td><module>mpmt_os2</module></td></tr>
    <tr><td>Unix</td><td><module>prefork</module></td></tr>
    <tr><td>Windows</td><td><module>mpm_winnt</module></td></tr>
   </table>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 732790:758913 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758913 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -343,8 +343,7 @@
      CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği kullanın.</dd>
 
     <dt><code>--disable-cgid</code></dt>
-    <dd><module>worker</module> veya
-     <module>perchild</module> çok evreli MPM’leri kullanılırken CGI
+    <dd><module>worker</module> çok evreli MPM’i kullanılırken
CGI
      betikleri için desteği öntanımlı olarak <module>mod_cgid</module>
      modülü sağlar. CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği
      kullanın.</dd>
@@ -699,10 +698,7 @@
      belirtilebilir. Bu seçenek kullanılmadığı takdirde işletim
      sisteminiz için <a href="../mpm.html#defaults">öntanımlı MPM</a>
      etkin olur. Bu seçenekte belirtilebilecek MPM isimleri:
-     <module>beos</module>, <module>leader</module>,
-     <module>mpmt_os2</module>, <module>perchild</module>,
-     <module>prefork</module>, <module>threadpool</module> ve
-     <module>worker</module>.</dd>
+     <module>prefork</module> ve <module>worker</module>.</dd>
    </dl>
   </section>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 732790:758944 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758944 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -139,14 +139,14 @@
   <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
 
   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
-  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows, Netware ve TPF
-  için öntanımlıdır.</dd>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows ve Netware
+  için bu öntanımlıdır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
-  Netware ve TPF dışında öntanımlıdır.
+  ve Netware dışında öntanımlıdır.
   <code><strong>htdbm</strong></code> tarafından tüm platformlarda
-  destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
+  destekleniyor olsa da Windows ve Netware üzerinde
   <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
 
   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
@@ -272,7 +272,7 @@
 </section>
 
 <section id="restrictions"><title>Kısıtlamalar</title>
-  <p>Windows ve MPE platformlarında, <code><strong>htdbm</strong></code>
+  <p>Windows platformunda, <code><strong>htdbm</strong></code>
   ile şifrelenen parolalar <code>255</code> karakterden daha uzun olamaz.
   255 karakterden sonrası kırpılır.</p>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 487904:758944 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 758944 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -112,12 +112,12 @@
   <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
 
   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
-  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows, Netware ve TPF
-  için öntanımlıdır.</dd>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows ve Netware
+  için bu öntanımlıdır.</dd>
 
   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
   <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır.
Windows,
-  Netware ve TPF dışında öntanımlıdır.
+  ve Netware dışında öntanımlıdır.
   <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından tüm platformlarda
   destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
   <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
@@ -221,7 +221,7 @@
 </section>
 
 <section id="restrictions"><title>Kısıtlamalar</title>
-  <p>Windows ve MPE platformlarında, <code><strong>htpasswd</strong></code>
+  <p>Windows platformuda, <code><strong>htpasswd</strong></code>
   ile şifrelenen parolalar <code>255</code> karakterden daha uzun olamaz.
   255 karakterden sonrası kırpılır.</p>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr?rev=759491&r1=759490&r2=759491&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] Sat Mar 28 16:02:59 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:752951 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 752951 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -118,7 +118,7 @@
    oluşturulur. Örnek:</p>
 
   <example>
-  &lt;VirtualHost www.birkobi.dom&gt;
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.10:80&gt;
   <indent>
    ServerAdmin bilgi@posta.birkobi.dom<br />
    DocumentRoot /gruplar/birkobi/belgeler<br />
@@ -128,7 +128,7 @@
   </indent>
   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
   <br />
-  &lt;VirtualHost www.digerkobi.dom&gt;
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.20:80&gt;
   <indent>
    ServerAdmin bilgi@posta.digerkobi.dom<br />
    DocumentRoot /gruplar/digerkobi/belgeler<br />
@@ -139,9 +139,10 @@
   &lt;/VirtualHost&gt;
   </example>
 
-  <p>Burada konak isimlerinin yerlerine IP adreslerini kullanmanız önerilir
-   (ayrıntılar için <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
-   belgesine bakınız).</p>
+  <p>&lt;VirtualHost&gt; yönergesinde konak ismi yerine
+    IP adresi kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
+    <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
+    belgesine bakınız).</p>
 
   <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
    hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <directiveMime
View raw message