httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r744899 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr: ./ ab.8 apachectl.8 apxs.8 dbmmanage.1 htcacheclean.8 htdbm.1 htdigest.1 htpasswd.1 httpd.8 logresolve.8 rotatelogs.8 suexec.8
Date Mon, 16 Feb 2009 11:43:07 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Feb 16 11:43:03 2009
New Revision: 744899

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=744899&view=rev
Log:
update transformation

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apachectl.8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apxs.8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htcacheclean.8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/logresolve.8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/suexec.8  (with props)

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,137 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "AB" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "ab"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+ab \- Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBab\fR [ -\fBA\fR \fIyetkili-kullanıcı:parola\fR ] [ -\fBb\fR \fItampon-boyu\fR ] [ -\fBc\fR \fIbağlantı-sayısı\fR ] [ -\fBC\fR \fIçerez-ismi=değer\fR ] [ -\fBd\fR ] [ -\fBe\fR \fIcsv-dosyası\fR ] [ -\fBf\fR \fIprotokol\fR ] [ -\fBg\fR \fIgnuplot-dosyası\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBH\fR \fIözel-başlık\fR ] [ -\fBi\fR ] [ -\fBk\fR ] [ -\fBn\fR \fIistek-sayısı\fR ] [ -\fBp\fR \fIPOST-dosyası\fR ] [ -\fBP\fR \fIvekil-yetkilisi:parola\fR ] [ -\fBq\fR ] [ -\fBr\fR ] [ -\fBs\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR \fIsaniye\fR ] [ -\fBT\fR \fIiçerik-türü\fR ] [ -\fBv\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR] [ -\fBV\fR ] [ -\fBw\fR ] [ -\fBx\fR \fI<table>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBX\fR \fIvekil\fR[:\fIport\fR] ] [ -\fBy\fR \fI<tr>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBz\fR \fI<td>-öznitelikleri\fR ] [ -\fBZ\fR \fIşifre-kümesi\fR ] [http[s]://]\fIkonakadı\fR[:\fIport\fR]/\fIdizin\fR
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBab\fR Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir kıyaslama aracıdır\&. Mevcut Apache kurulumunuzun görevini nasıl yerine getirdiği hakkında bir izlenim edinmeniz için tasarlanmıştır\&. Özellikle, Apache kurulumunuzun saniyede kaç isteği sunma yeteneğinde olduğunu gösterir\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-A\fR \fIyetkili-kullanıcı\fR:\fIparola\fR
+Sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulamada kullanılmak üzere kanıt sağlar\&. Kullanıcı adı ile parola arasına sadece : konur ve sunucunun buna ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın (yani, bir "401 kimlik doğrulaması gerekli" yanıtı beklenmeden) bağlantı üzerinden base64 kodlu olarak sunucuya gönderilir\&. 
+.TP
+\fB-b\fR \fItampon-boyu\fR
+TCP gönderme/alma tamponlarının bayt cinsinden uzunluğu\&. 
+.TP
+\fB-c\fR \fIbağlantı-sayısı\fR
+Aynı anda işleme sokulacak bağlantı sayısı\&. Aynı anda bir bağlantı öntanımlı değerdir\&. 
+.TP
+\fB-C\fR \fIçerez-ismi\fR=\fIdeğer\fR
+İsteğe bir Cookie: satırı ekler\&. Argüman olarak genellikle bir \fIisim=değer\fR çifti kullanılır\&. Bu çiftler birden fazla olabilir\&. 
+.TP
+\fB-d\fR
+"percentage served within XX [ms] table" iletisi gösterilmez\&. (Geriye uyumluluk için vardır)\&. 
+.TP
+\fB-e\fR \fIcsv-dosyası\fR
+Sunulan isteğin birim zamanda (milisaniye) ne kadarının (yüzde cinsinden) sunulduğunu gösteren virgül ayraçlı değerler (CSV) dosyası\&. Sonuçlar 'bobin haline' getirilmiş olduğundan doğal olarak 'gnuplot' dosyasından daha yararlıdır\&. 
+.TP
+\fB-f\fR \fIprotokol\fR
+SSL/TLS protokolü belirtilir (SSL2, SSL3, TLS1 veya ALL)\&. 
+.TP
+\fB-g\fR \fIgnuplot-dosyası\fR
+Ölçülen değerler bir 'gnuplot' veya TSV (sekme ayraçlı değerler) dosyasına yazılır\&. Bu dosya, Gnuplot, IDL, Mathematica, Igor hatta Excel tarafından veri dosyası olarak kabul edilir\&. Veri sütunlarının başlıkları dosyanın ilk satırında bulunur\&. 
+.TP
+\fB-h\fR
+Kullanım bilgisi gösterir\&. 
+.TP
+\fB-H\fR \fIözel-başlık\fR
+İsteğe fazladan başlık ekler\&. \fIözel-başlık\fR, aralarında iki nokta imi bulunan bir isim-değer çifti olarak belirtilir\&. Örnek: "Accept-Encoding: zip/zop;8bit" 
+.TP
+\fB-i\fR
+GET istekleri yerine HEAD istekleri yapılır\&. 
+.TP
+\fB-k\fR
+HTTP KeepAlive (kalıcı bağlantı) özelliğini etkinleştirir, yani tek bir oturum içinde çok sayıda isteğe hizmet sunulabilir\&. Özellik öntanımlı olarak kapalıdır\&. 
+.TP
+\fB-n\fR \fIistek-sayısı\fR
+Kıyaslama oturumu sırasında sunucuya uygulanacak istek sayısı\&. Öntanımlı olarak hiçbir başarım ölçütü sağlamayan tek bir istek yapılır\&. 
+.TP
+\fB-p\fR \fIPOST-dosyası\fR
+POST isteği ile ilgili verileri içeren dosya\&. Ayrıca \fB-T\fR seçeneğini de belirtmeyi unutmayın\&.\&. 
+.TP
+\fB-P\fR \fIvekil-yetkilisi\fR:\fIparola\fR
+Vekil sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulamasında kullanılacak kanıtları sağlar\&. Kullanıcı adı ile parola arasına sadece : konur ve vekilin buna ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın (yani, bir "407 vekilde kimlik doğrulaması gerekiyor" yanıtı beklenmeden) bağlantı üzerinden base64 kodlu olarak sunucuya gönderilir\&. 
+.TP
+\fB-q\fR
+İstek sayısı 150'den fazla olduğunda, \fBab\fR her 100 veya %10 istekte bir, standart hataya bir işlenen istek sayacı çıktılar\&. \fB-q\fR seçeneği bu çıktının üretilmemesini sağlar\&. 
+.TP
+\fB-r\fR
+Soket hata alsa bile program çıkmaz\&. 
+.TP
+\fB-s\fR
+Derlendiği takdirde (\fBab -h\fR bunu gösterir) http protokolü yerine SSL korumalı https protokolü kullanılır\&. Bu özellik henüz \fIemekleme\fR aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir\&. Bu bakımdan kullanımı önerilmez\&. 
+.TP
+\fB-S\fR
+Ortalama ve ortanca değerler arasında bir veya iki standart sapmadan fazlası varsa ne ortalama değer ne standart sapma değeri ne de uyarı/hata iletileri gösterilir\&. Öntanımlı olarak, asgari/ortalama/azami değerler gösterilir\&. (Geriye uyumluluk)\&. 
+.TP
+\fB-t\fR \fIsaniye\fR
+Ölçümleme işleminin ne kadar süreyle uygulanacağı belirtilir\&. Dahili olarak \fB-n 50000\fR seçeneği uygulanır\&. Bunu belli bir süreye göre kıyaslama yapmak amacıyla kullanabilirsiniz\&. Öntanımlı olarak bir süre kısıtlaması yoktur\&. 
+.TP
+\fB-T\fR \fIiçerik-türü\fR
+POST verisi için kullanılacak içerik türü belirtilir\&. Örnek: application/x-www-form-urlencoded\&. Öntanımlı değer: text/plain\&. 
+.TP
+\fB-v\fR \fIayrıntı-düzeyi\fR
+Çıktının ayrıntı düzeyi belirtilir\&. 4 ve üstü ile başlıklar hakkında bilgi, 3 ve üstü ile yanıt kodları (404, 200, vb\&.), 2 ve üstü ile ise uyarı ve bilgi iletileri gösterilir\&. 
+.TP
+\fB-V\fR
+Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar\&. 
+.TP
+\fB-w\fR
+Sonuçları HTML tabloları olarak basar\&. Öntanımlı tablo, beyaz artalanlı ve iki sütunludur\&. 
+.TP
+\fB-x\fR \fI<table>-öznitelikleri\fR
+<table> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir\&. Belirtilen öznitelikler etiket içine <table \fIburaya\fR > biçeminde yerleştirilir\&. 
+.TP
+\fB-X\fR \fIvekil\fR[:\fIport\fR]
+İstekler için bir vekil sunucu kullanılır\&. 
+.TP
+\fB-y\fR \fI<tr>-öznitelikleri\fR
+<tr> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir\&. 
+.TP
+\fB-z\fR \fI<td>-öznitelikleri\fR
+<td> etiketinde kullanılacak öznitelikler belirtilir\&. 
+.TP
+-Z \fIşifre-kümesi\fR
+SSL/TLS şifre kümesi belirtilir (\fBopenssl\fR(1) şifrelerine bakınız)\&. 
+ 
+.SH "BÖRTÜ BÖCEK"
+ 
+.PP
+Duruk bildirimli sabit uzunlukta çeşitli tamponlar vardır\&. Sunucudan gelen yanıt başlıkları ve diğer harici girdiler, komut satırı argümanları ile birlikte basitçe çözümlenir, bu size can sıkıcı gelebilir\&.
+ 
+.PP
+HTTP/1\&.x protokolünü tamamen gerçeklemez; sadece yanıtların 'belli başlı' bazı biçimlerini kabul eder\&. Aksi takdirde, \fBstrstr\fR(3) işlevinin yoğun kullanımı nedeniyle sunucu yerine \fBab\fR'nin başarımını ölçerdiniz\&.
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/ab.8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apachectl.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apachectl.8?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apachectl.8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apachectl.8 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,95 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "APACHECTL" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "apachectl"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+apachectl \- Apache HTTP Sunucusu Denetim Arayüzü
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBapachectl\fR önyüz kipinde çalıştığında \fBhttpd\fR programının bütün komut satırı argümanlarını kabul edebilir\&.
+ 
+.PP
+\fBapachectl\fR [ \fIhttpd-argümanları\fR ]
+ 
+.PP
+SysV başlatma betiği kipinde ise, \fBapachectl\fR aşağıda tanımlanan basit, tek sözcüklük komutları kabul eder\&.
+ 
+.PP
+\fBapachectl\fR \fIkomut\fR
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBapachectl\fR Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) sunucusu için bir denetim aracıdır\&. Sistem yöneticisinin Apache \fBhttpd\fR artalan sürecini denetimi altında tutabilmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır\&.
+ 
+.PP
+\fBapachectl\fR iki kipte işleyebilir\&. İlkinde, \fBhttpd\fR komutu için basit bir önyüz gibi davranarak, gerekli ortam değişkenlerini atar ve belirtilen komut satırı seçenekleriyle \fBhttpd\fR sürecini başlatır\&. İkinci kipte ise, \fBapachectl\fR bir SysV başlatma betiği olarak \fBstart\fR, \fBrestart\fR, \fBstop\fR gibi tek sözcüklük basit argümanlar alır ve bunları uygun sinyallere dönüştürerek \fBhttpd\fR'ye gönderir\&.
+ 
+.PP
+Eğer Apache kurulumunuzda standart dışı dosya yolları kullanmışsanız, \fBhttpd\fR programına uygun yolları atamak için \fBapachectl\fR betiğini elden geçirmelisiniz\&. Bu arada gerek gördüğünüz \fBhttpd\fR komut satırı argümanlarını da belirtebilirsiniz\&. Ayrıntılar için betik içindeki açıklamalara bakınız\&.
+ 
+.PP
+\fBapachectl\fR betiği başarı durumunda 0 çıkış değeri ile döner\&. Bir hata durumunda ise sıfırdan farklı bir değerle döner\&. Daha fazla bilgi için betik içindeki açıklamalara bakınız\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+.PP
+Burada sadece SysV başlatma betiğine özgü seçeneklere yer verilmiştir\&. Diğer argümanlar için \fBhttpd\fR kılavuz sayfasına bakınız\&.
+ 
+ 
+.TP
+\fBstart\fR
+Apache \fBhttpd\fR artalan sürecini başlatır\&. Zaten çalışmaktaysa bir hata verir\&. \fBapachectl -k start\fR komutuna eşdeğerdir\&. 
+.TP
+\fBstop\fR
+Apache \fBhttpd\fR artalan sürecini durdurur\&. \fBapachectl -k stop\fR komutuna eşdeğerdir\&. 
+.TP
+\fBrestart\fR
+Apache \fBhttpd\fR artalan sürecini yeniden başlatır; çalışmıyorsa çalıştırılır\&. Artalan sürecinin ölü olmadığından emin olmak için yeniden başlatmadan önce \fBconfigtest\fR seçeneği verilmiş gibi yapılandırma dosyaları sınanır\&. \fBapachectl -k restart\fR komutuna eşdeğerdir\&. 
+.TP
+\fBfullstatus\fR
+\fBmod_status\fR üzerinden tam bir durum raporu gösterir\&. Bunun çalışması için sunucuda \fBmod_status\fR etkinleştirilmiş olmalı ve sisteminizde \fBlynx\fR gibi bir metin kipi HTTP tarayıcı kurulu olmalıdır\&. Durum raporuna erişmek için kullanılacak adres betik içinde STATUSURL değişkenine atanabilir\&. 
+.TP
+\fBstatus\fR
+Özet halinde bir durum raporu gösterir\&. O an sunulmakta olan isteklerin gösterilmemesi dışında \fBfullstatus\fR seçeneği gibidir\&. 
+.TP
+\fBgraceful\fR
+Apache \fBhttpd\fR artalan sürecini \fInazikçe\fR yeniden başlatır; çalışmıyorsa çalıştırılır\&. O an hizmet sunmakta olan çocuk süreçleri hemen durdurmaması dışında normal yeniden başlatma gibidir\&. Bir yan etki olarak eski günlük dosyaları hemen kapatılmaz\&. Yani, günlük dosyalarını döndüren bir betik kullanıyorsanız yenilerini başlatmadan önce eski dosyaların tamamen kapandığından emin olmak için belli bir süre beklemeniz gerekecektir\&. Artalan sürecinin ölü olmadığından emin olmak için yeniden başlatmadan önce \fBconfigtest\fR seçeneği verilmiş gibi yapılandırma dosyaları sınanır\&. \fBapachectl -k graceful\fR komutuna eşdeğerdir\&. 
+.TP
+\fBgraceful-stop\fR
+Apache \fBhttpd\fR artalan sürecini \fInazikçe\fR durdurur\&. O an hizmet sunmakta olan çocuk süreçleri hemen durdurmaması dışında normal durdurma gibidir\&. Bir yan etki olarak eski günlük dosyaları hemen kapatılmaz\&. \fBapachectl -k graceful-stop\fR komutuna eşdeğerdir\&. 
+.TP
+\fBconfigtest\fR
+Yapılandırma dosyasında sözdizimi denetimi yapılmasını sağlar\&. Yapılandırma dosyaları çözümlenir ve bir sorun yoksa bir Syntax Ok raporu verilir fakat, bir hata varsa o hataya ilişkin ayrıntılı bilgi verilir\&. \fBapachectl -t\fR komutuna eşdeğerdir\&. 
+ 
+.PP
+Aşağıdaki seçenek eski sürümlerde kullanılmaktaydı, fakat artık kullanılmamaktadır\&.
+ 
+ 
+.TP
+startssl
+\fBhttpd\fR programını SSL destekli başlatmak için, yapılandırma dosyanızı ilgili yönergeleri içermesi için elden geçirmeli ve normal \fBapachectl start\fR komutunu kullanmalısınız\&. 
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apachectl.8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apxs.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apxs.8?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apxs.8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apxs.8 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,248 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "APXS" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "apxs"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+apxs \- Apache Eklenti Aracı
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBapxs\fR -\fBg\fR [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] -\fBn\fR \fImodüladı\fR
+ 
+.PP
+\fBapxs\fR -\fBq\fR [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] \fIsorgu\fR \&.\&.\&.
+ 
+.PP
+\fBapxs\fR -\fBc\fR [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBo\fR \fIdso-dosyası\fR ] [ -\fBI\fR \fIinclude-dizini\fR ] [ -\fBD\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBL\fR \fIlib-dizini\fR ] [ -\fBl\fR \fIkütüphane-adı\fR ] [ -\fBWc,\fR\fIderleyici-seçenekleri\fR ] [ -\fBWl,\fR\fIilintileyici-seçenekleri\fR ] \fIdosya\fR \&.\&.\&.
+ 
+.PP
+\fBapxs\fR -\fBi\fR [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBn\fR \fImodüladı\fR ] [ -\fBa\fR ] [ -\fBA\fR ] \fIdso-dosyası\fR \&.\&.\&.
+ 
+.PP
+\fBapxs\fR -\fBe\fR [ -\fBS\fR \fIisim=değer\fR ] [ -\fBn\fR \fImodüladı\fR ] [ -\fBa\fR ] [ -\fBA\fR ] \fIdso-dosyası\fR \&.\&.\&.
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBapxs\fR, Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) sunucusu için ek modül derleme ve kurulum aracıdır\&. Bu araç sayesinde, bir veya daha fazla kaynak veya nesne \fIdosya\fRsından bir devingen paylaşımlı nesne (DSO - "Dynamic Shared Object" kısaltması) derlemek ve bu nesneyi (modülü) Apache sunucusuna çalışma anında \fBmod_so\fR modülünün \fBLoadModule\fR yönergesi üzerinden yüklemek mümkün olmaktadır\&.
+ 
+.PP
+Bu eklenti mekanizmasını platformunuzda kullanmak için DSO desteğinin olması ve \fBhttpd\fR programının \fBmod_so\fR modülünü içerecek şekilde derlenmiş olması gerekir\&. Eğer bunlar mevcut değilse \fBapxs\fR aracı durumu size bildirecektir\&. Bunu aşağıdaki komutla kendiniz de sınayabilirsiniz:
+ 
+.nf
+
+   $ httpd -l
+  
+.fi
+ 
+.PP
+\fBmod_so\fR modülü gösterilen listede yer almalıdır\&. Bu gereksinimler sağlandığı takdirde \fBapxs\fR aracı sayesinde DSO mekanizması üzerinden kendi modüllerinizi kurmak suretiyle Apache sunucunuzun işlevselliğini kolayca arttırabilirsiniz\&. Örnek bir uygulama:
+ 
+.nf
+
+   $ apxs -i -a -c mod_foo\&.c
+   gcc -fpic -DSHARED_MODULE -I/dosya/yolu/apache/include -c mod_foo\&.c
+   ld -Bshareable -o mod_foo\&.so mod_foo\&.o
+   cp mod_foo\&.so /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo\&.so
+   chmod 755 /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo\&.so
+   [`foo' modülü /dosya/yolu/apache/etc/httpd\&.conf'ta etkinleştiriliyor]
+   $ apachectl restart
+   /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start
+   [Tue Mar 31 11:27:55 1998] [debug] mod_so\&.c(303): loaded module foo_module
+   /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd started
+   $ _
+  
+.fi
+ 
+.PP
+\fIdosya\fR olarak bir C kaynak dosyası (\&.c), bir nesne dosyası (\&.o) ve hatta bir kütüphane arşivi archive (\&.a) belirtebilirsiniz\&. \fBapxs\fR aracı bu dosya uzantılarını tanıdığından C dosyalarını derleme işleminden, arşiv ve nesne dosyalarını ise doğrudan ilintileme işleminden geçirir\&. Fakat böyle önceden derlenmiş nesne dosyalarını kullanırken, devingen paylaşımlı nesne olarak kullanılmalarını sağlamak üzere konumdan bağımsız kod (PIC) üretecek şekilde derlenmiş olduklarından emin olmalısınız\&. Örneğin GCC'yi bunun için daima \fB-fpic\fR seçeneği ile kullanmalısınız\&. Diğer C derleyiciler için, \fBapxs\fR'in nesne dosyalarını derlerken kullanacağı seçenekleri öğrenmek için o derleyicilerin kılavuz sayfalarına bakınız\&.
+ 
+.PP
+Apache'deki DSO desteği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için \fBmod_so\fR belgesini okumakla yetinmeyip src/modules/standard/mod_so\&.c kaynak dosyasını da okuyunuz\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+.SS "Ortak Seçenekler"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-n\fR \fImodüladı\fR
+-i (kurulum) ve -g (şablon üretimi) seçenekleri için modül ismi belirtmek amacıyla kullanılır\&. Bir modül ismi belirtmek için bu seçeneği kullanın\&. \fB-g\fR seçeneği için bu gereklidir\&. \fB-i\fR seçeneği için ise araç, modül ismini kaynağın ismine bakarak veya (son çare olarak) dosya isminden tahmin etmeye çalışarak saptamaya çalışır\&. 
+ 
+.SS "Sorgu Seçenekleri"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-q\fR \fIsorgu\fR
+\fBapxs\fR'in belli ayarlar hakkında bilgisine başvurmak için bir sorgu gerçekleştirir\&. \fIsorgu\fR olarak şu dizgelerden biri veya birkaçı belirtilebilir: CC, CFLAGS, CFLAGS_SHLIB, INCLUDEDIR, LD_SHLIB, LDFLAGS_SHLIB, LIBEXECDIR, LIBS_SHLIB, SBINDIR, SYSCONFDIR, TARGET\&. .PP Bu seçeneği ayarları öğrenmek için kullanın\&. Örneğin, Apache'nin C başlık dosyalarının yerini kendi Makefile dosyalarınızın içinde şöyle belirtebilirsiniz: INC=-I`apxs -q INCLUDEDIR` 
+ 
+.SS "Yapılandırma Seçenekleri"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-S\fR \fIisim=değer\fR
+Bu seçenek yukarıda açıklanan \fBapxs\fR ayarlarını değiştirir\&. 
+ 
+.SS "Şablon Üretme Seçenekleri"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-g\fR
+\fImodüladı\fR (\fB-n\fR seçeneğihe bakınız) adında bir alt dizin oluşturur ve içine iki dosya yerleştirir: Kendi modülünüzü oluşturabilmeniz için veya \fBapxs\fR mekanizmaları ile hemen oynamaya başlayabilmeniz için mod_\fImodüladı\fR\&.c adında bir modül kaynak dosyası örneği ve bu modülü derleyip kurmayı kolaylaştırmak için bir Makefile dosyası\&. 
+ 
+.SS "DSO Derleme Seçenekleri"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-c\fR
+Bu seçenek derleme yapılacağını belirtir\&. Önce belirtilen C kaynak \fIdosyalar\fRını (\&.c), nesne dosyalarını (\&.o) elde etmek için derler\&. Sonra bunları kalan nesne dosyaları (\&.o ve \&.a) ile ilintileyerek \fIdso-dosyası\fR adında bir devingen paylaşımlı nesne oluşturur\&. Eğer \fB-o\fR seçeneği ile modül ismi belirtilmemişse \fIdosyalar\fR arasındaki ilk dosyanın ismine bakarak dosya ismi tahmin edilmeye çalışılır ve mod_\fIisim\fR\&.so dosya adı bu isimden elde edilir\&. 
+.TP
+\fB-o\fR \fIdso-dosyası\fR
+Oluşturulacak devingen paylaşımlı nesnenin ismini belirtmek için kullanılır\&. Modül ismi bu seçenekle belirtilmez ve \fIdosya\fR listesinden bir isim tahmini de yapılamazsa son çare olarak mod_unknown\&.so ismi kullanılır\&. 
+.TP
+\fB-D\fR \fIisim=değer\fR
+Bu seçenek doğrudan derleme komutlarına aktarılır\&. Bu seçeneği derleme işlemine kendi tanımlarınızı belirtmek için kullanın\&. 
+.TP
+\fB-I\fR \fIinclude-dizini\fR
+Bu seçenek doğrudan derleme komutlarına aktarılır\&. Bu seçeneği derleme işleminde kullanılmak üzere kendi başlık dosyalarınızı içeren dizinleri arama yollarına eklemek için kullanın\&. 
+.TP
+\fB-L\fR \fIlib-dizini\fR
+Bu seçenek doğrudan derleme komutlarına aktarılır\&. Bu seçeneği derleme işleminde kullanılmak üzere kendi kütüphane dizinlerinizi arama yollarına eklemek için kullanın\&. 
+.TP
+\fB-l\fR \fIkütüphane-adı\fR
+Bu seçenek doğrudan derleme komutlarına aktarılır\&. Bu seçeneği derleme işleminde kullanılmak üzere kendi kütüphanelerinizi arama yollarına eklemek için kullanın\&. 
+.TP
+\fB-Wc\fR,\fIderleyici-seçenekleri\fR
+Bu seçenek libtool --mode=compile komutuna doğrudan seçenek aktarmak için kullanılır\&. Bu seçeneği yerel derleyiciniz için gereken ek seçenekleri belirtmek için kullanın\&. 
+.TP
+\fB-Wl\fR,\fIilintileyici-seçenekleri\fR
+Bu seçenek libtool --mode=link komutuna doğrudan seçenek aktarmak için kullanılır\&. Bu seçeneği yerel ilintileyiciniz için gereken ek seçenekleri belirtmek için kullanın\&. 
+ 
+.SS "DSO Kurulum ve Yapılandırma Seçenekleri"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-i\fR
+Kurulum işlemini belirtir ve devingen olarak paylaşımlı nesneleri sunucunun \fImodules\fR dizinine kurar\&. 
+.TP
+\fB-a\fR
+İlgili LoadModule satırını Apache'nin httpd\&.conf yapılandırma dosyasına özdevinimli olarak ekleyerek veya böyle bir satır varsa bunu etkin kılarak modülü etkinleştirir\&. 
+.TP
+\fB-A\fR
+\fBLoadModule\fR yönergesini daha sonra etkinleştirmek üzere satırın başına bir diyez imi (#) yerleştirmesi dışında \fB-a\fR seçeneği ile aynıdır\&. 
+.TP
+\fB-e\fR
+Modülü kurmaya çalışmaksızın Apache'nin httpd\&.conf yapılandırma dosyasını \fB-i\fR işlemine benzer şekilde \fB-a\fR ve \fB-A\fR seçenekleri ile düzenleme işlemini belirtir\&. 
+ 
+.SH "ÖRNEKLER"
+ 
+.PP
+Apache'nin sunucu işlevselliğini genişletmek amacıyla kullanacağınız mod_foo\&.c adında bir Apache modülünüz olduğunu varsayalım\&. Öncelikle, C kaynak dosyasını, Apache sunucusuna çalışma anında yüklenmeye uygun bir paylaşımlı nesne olarak derlemeniz gerekir\&. Bunu sağlamak için şu komutları vermelisiniz:
+ 
+.nf
+
+   $ apxs -c mod_foo\&.c
+   /dosya/yolu/libtool --mode=compile gcc \&.\&.\&. -c mod_foo\&.c
+   /dosya/yolu/libtool --mode=link gcc \&.\&.\&. -o mod_foo\&.la mod_foo\&.slo
+   $ _
+  
+.fi
+ 
+.PP
+Bundan sonra, Apache yapılandırmanızın bu paylaşımlı nesneyi yüklemek için bir \fBLoadModule\fR yönergesi içermesini sağlamalısınız\&. \fBapxs\fR bu adımı basitleştirmek amacıyla, paylaşımlı nesneyi sunucunun \fImodules\fR dizinine özdevinimli olarak kurmak ve httpd\&.conf dosyasını buna uygun olarak güncellemek için bir yol sağlar\&. Bu sonuç şöyle elde edilebilir:
+ 
+.nf
+
+   $ apxs -i -a mod_foo\&.la
+   /dosya/yolu/instdso\&.sh mod_foo\&.la /path/to/apache/modules
+   /dosya/yolu/libtool --mode=install cp mod_foo\&.la /dosya/yolu/apache/modules
+   \&.\&.\&.
+   chmod 755 /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo\&.so
+   [`foo' modülü /dosya/yolu/apache/conf/httpd\&.conf'da etkinleştiriliyor] 
+   $ _
+  
+.fi
+ 
+.PP
+Yapılandıma dosyasına (eğer yoksa) şu satır eklenir:
+ 
+.nf
+
+   LoadModule foo_module modules/mod_foo\&.so
+  
+.fi
+ 
+.PP
+Bunu öntanımlı olarak iptal etmek isterseniz \fB-A\fR seçeneğini kullanmanız gerekir:
+ 
+.nf
+
+   $ apxs -i -A mod_foo\&.c
+  
+.fi
+ 
+.PP
+\fBapxs\fR mekanizmalarını hızlıca denemek için örnek bir Apache modül şablonunu ve bir Makefile dosyasını şöyle oluşturabilirsiniz:
+ 
+.nf
+
+   $ apxs -g -n foo
+   Creating [DIR] foo
+   Creating [FILE] foo/Makefile
+   Creating [FILE] foo/modules\&.mk
+   Creating [FILE] foo/mod_foo\&.c
+   Creating [FILE] foo/\&.deps
+   $ _
+  
+.fi
+ 
+.PP
+Ardından bu örnek modülü bir paylaşımlı nesne olarak derleyip Apache sunucusuna yükleyebilirsiniz:
+ 
+.nf
+
+   $ cd foo
+   $ make all reload
+   apxs -c mod_foo\&.c
+   /dosya/yolu/libtool --mode=compile gcc \&.\&.\&. -c mod_foo\&.c
+   /dosya/yolu/libtool --mode=link gcc \&.\&.\&. -o mod_foo\&.la mod_foo\&.slo
+   apxs -i -a -n "foo" mod_foo\&.la
+   /dosya/yolu/instdso\&.sh mod_foo\&.la /dosya/yolu/apache/modules
+   /dosya/yolu/libtool --mode=install cp mod_foo\&.la /dosya/yolu/apache/modules
+   \&.\&.\&.
+    chmod 755 /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo\&.so
+   [`foo' modülü /dosya/yolu/apache/conf/httpd\&.conf'ta etkinleştiriliyor]
+    apachectl restart
+    /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start
+   chmod 755 /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo\&.so
+   [`foo' modülü /dosya/yolu/apache/etc/httpd\&.conf'ta etkinleştiriliyor]
+   apachectl restart
+   /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start
+   [Tue Mar 31 11:27:55 1998] [debug] mod_so\&.c(303): loaded module foo_module
+   /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd started
+   $ _
+  
+.fi
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/apxs.8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,118 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "DBMMANAGE" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "dbmmanage"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+dbmmanage \- DBM biçemli kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBdbmmanage\fR [ \fIkodlama\fR ] \fIdosyaismi\fR add|adduser|check|delete|update \fIkullanıcı\fR [ \fIşifreli_parola\fR [ \fIgrup\fR[,\fIgrup\fR\&.\&.\&.] [ \fIaçıklama\fR ] ] ]
+ 
+.PP
+\fBdbmmanage\fR \fIdosyaismi\fR view [ \fIkullanıcı\fR ]
+ 
+.PP
+\fBdbmmanage\fR \fIdosyaismi\fR import
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBdbmmanage\fR, mod_authn_dbm üzerinden HTTP kullanıcılarının temel kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak DBM dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır\&. Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece \fBdbmmanage\fR tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir\&. Bu program sadece, kullanıcı isimleri bir DBM dosyasında saklanmak istenirse işe yarar\&. Düz metin bir veritabanı kullanmak isterseniz \fBhtpasswd\fR sayfasına bakınız\&.
+ 
+.PP
+Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler\&. Kullanıcı kimlik doğrulamasını \fBhttpd\fR'de yapılandırmak için gerekli yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan ve http://httpd\&.apache\&.org/ adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fIdosyaismi\fR
+DBM dosyasının ismi\&. Genellikle, \&.db, \&.pag veya \&.dir eklentisi olmaksızın belirtilir\&. 
+.TP
+\fIkullanıcı\fR
+İşlemleri gerçekleştirecek kullanıcı ismi\&. \fIkullanıcı\fR ismi ikinokta imi (:) içeremez\&. 
+.TP
+\fIşifreli_parola\fR
+\fBupdate\fR ve \fBadd\fR komutları için kullanılacak şifreli paroladır\&. Parolanın istenmesini sağlamak, fakat hemen ardından alanları doldurmak için bir tire imi (-) kullanabilirsiniz\&. Buna ek olarak, \fBupdate\fR komutunu kullanırken özgün parolaya dokunulmaması için bir nokta imi (\&.) kullanabilirsiniz\&. 
+.TP
+\fIgrup\fR
+Kullanıcının üyesi olduğu grup\&. Grup ismi ikinokta imi (:) içeremez\&.Kullanıcıyı bir gruba atamadan açıklama alanını doldurmak istiyorsanız bir tire imi (-) kullanabilirsiniz\&. Buna ek olarak, \fBupdate\fR komutunu kullanırken özgün gruba dokunulmaması için bir nokta imi (\&.) kullanabilirsiniz\&. 
+.TP
+\fIaçıklama\fR
+Adı ve soyadı, eposta adresi gibi kullanıcıyla ilgili bir takım bilgiler buraya yazılır\&. Sunucu bu alanı gözardı eder\&. 
+ 
+.SS "Kodlamalar"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-d\fR
+CRYPT şifrelemesi (Win32 ve Netware hariç, öntanımlı) 
+.TP
+\fB-m\fR
+MD5 şifrelemesi (Win32 ve Netware için öntanımlı) 
+.TP
+\fB-s\fR
+SHA1 şifrelemesi 
+.TP
+\fB-p\fR
+düz metin (\fIönerilmez\fR) 
+ 
+.SS "Komutlar"
+ 
+ 
+.TP
+\fBadd\fR
+\fIşifreli_parola\fR'yı kullanarak \fIdosyaismi\fR dosyasına \fIkullanıcı\fR için bir girdi ekler\&. dbmmanage passwords\&.dat add rbowen foKntnEF3KSXA 
+.TP
+\fBadduser\fR
+Parola sorduktan sonra \fIdosyaismi\fR dosyasına \fIkullanıcı\fR için bir girdi ekler\&. dbmmanage passwords\&.dat adduser krietz 
+.TP
+\fBcheck\fR
+Parola sorduktan sonra belirtilen \fIkullanıcı\fR, \fIdosyaismi\fR dosyasında var mı diye bakar; varsa belirtilen parolayı kullanıcınınkiyle eşleştirmeye çalışır\&. dbmmanage passwords\&.dat check rbowen 
+.TP
+\fBdelete\fR
+\fIdosyaismi\fR dosyasından \fIkullanıcı\fR girdisini siler\&. dbmmanage passwords\&.dat delete rbowen 
+.TP
+\fBimport\fR
+Standart girdiden \fIkullanıcı\fR:\fIparola\fR satırlarını (her satırda bir tane) okur ve bunları \fIdosyaismi\fR dosyasına ekler\&. Parola şifrelenmiş olmalıdır\&. 
+.TP
+\fBupdate\fR
+Belirtilen \fIkullanıcı\fR'nın \fIdosyaismi\fR dosyasında mevcut olması dışında \fBadduser\fR komutu gibidir\&. dbmmanage passwords\&.dat update rbowen 
+.TP
+\fBview\fR
+Sadece, DBM dosyasının içeriğini gösterir\&. Bir \fIkullanıcı\fR belirtirseniz sadece o kaydı gösterir\&. dbmmanage passwords\&.dat view 
+ 
+.SH "HATALAR"
+ 
+.PP
+Birden fazla DBM dosya biçemi vardır ve büyük bir olasılıkla da sisteminizde bu birden fazla biçemle ilgili kütüphaneler vardır\&. SDBM, NDBM, GNU'nun GDBM projesi ve Berkeley DB 2 bunların başlıcalarıdır\&. Ne yazık ki, bu kütüphanelerin her birinin dosya biçimleri farklıdır\&. Bu bakımdan, \fIdosyaismi\fR dosyasında kullanılan dosya biçeminin \fBdbmmanage\fR tarafından kullanılanla aynı biçemde olduğundan emin olmalısınız\&. \fBdbmmanage\fR hangi tür DBM dosyasına baktığını saptayacak yeterliliğe sahip değildir\&. Yanlış biçemli bir dosya belirtirseniz hiçbir şey dönmeyebileceği gibi, başka isimde bir DBM dosyasının oluşturulması veya daha da kötüsü üzerine yazmaya çalışıyorsanız DBM dosyasının bozulması bile olasıdır\&.
+ 
+.PP
+\fBdbmmanage\fR programının başlangıcında @AnyDBM::ISA dizisi olarak tanımlanmış DBM biçem tercihlerinin bir listesi vardır\&. Berkeley DB 2 biçemini tercih ettiğimizden \fBdbmmanage\fR sistem kütüphanelerini şu sıraya göre arar: Berkeley DB 2, NDBM, GDBM ve SDBM\&. \fBdbmmanage\fR DBM dosyası hareketleri için bu sıralamaya göre bulduğu ilk kütüphaneyi kullanacaktır\&. Sıralama Perl'deki dbmopen() çağrısının kullandığından faklı olduğu gibi Perl'deki standart @AnyDBM::ISA sıralamasından da oldukça farklıdır\&. Bu bakımdan, DBM dosyalarınızı yönetmek için Perl ile yazılmış başka araçlar kullanıyorsanız, onların da bu tercih sırasını izlemesini sağlamalısınız\&. Benzer şekilde, bu dosyalara erişmek için diğer dillerde (C gibi) yazılmış programlar kullanıyorsanız bunla
 r için de aynı durum geçerlidir\&.
+ 
+.PP
+Unix sistemlerinde, kullanılan DBM dosyasının biçemini öğrenmek için \fBfile\fR programı kullanılabilir\&.
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/dbmmanage.1
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htcacheclean.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htcacheclean.8?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htcacheclean.8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htcacheclean.8 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,77 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "HTCACHECLEAN" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htcacheclean"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+htcacheclean \- Disk arabelleğini temizler
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBhtcacheclean\fR [ -\fBD\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBr\fR ] [ -\fBn\fR ] -\fBp\fR\fIyol\fR -\fBl\fR\fIsınır\fR
+ 
+.PP
+\fBhtcacheclean\fR [ -\fBn\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBi\fR ] -\fBd\fR\fIsüre\fR -\fBp\fR\fIyol\fR -\fBl\fR\fIsınır\fR
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBhtcacheclean\fR, mod_disk_cache deposunun boyutlarını belli sınırlar içinde tutmak için kullanılır\&. Bu araç ya elle ya da bir artalan süreci olarak çalıştırılır\&. Artalan süreci olarak çalıştırıldığında, silinecek arabellek içeriğini tespit etmek için arabellek dizinlerine belli aralıklarla bakmak dışında uykuda olur\&. Artalan sürecini temiz olarak durdurmak için TERM veya INT sinyali göndermeniz yeterlidir\&.
+ 
+
+.SH "OPTÄ°ONS"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-d\fR\fI süre\fR
+Artalanda çalışarak \fIsüre\fR dakikada bir arabelleği temizler\&. Bu seçenek \fB-D\fR, \fB-v\fR ve \fB-r\fR seçenekleri ile birlikte kullanılamaz\&. Artalan sürecini temiz olarak sonlandırmak için SIGTERM veya SIGINT göndermek yeterlidir\&. 
+.TP
+\fB-D\fR
+Kuru kuruya çalışıp, hiçbir şeyi silmez\&. \fB-d\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
+.TP
+\fB-v\fR
+Çıktı daha ayrıntılı olur\&. \fB-d\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
+.TP
+\fB-r\fR
+İyice temizlik yapılır\&. Bunun için Apache HTTP sunucusunun çalışmadığı varsayılır (aksi takdirde arabellek içeriği bozulabilir)\&. \fB-t\fR seçeneğinin de uygulanmasını sağlar\&. \fB-d\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
+.TP
+\fB-n\fR
+Nazik olur\&. Diğer süreçlerin yararına daha yavaş çalışır\&. (a) disk G/Ç işlemlerinde gecikmeler olursa ve (b) çekirdek bu arada başka bir süreci öne çekmişse \fBhtcacheclean\fR uyumayı tercih edecektir\&. 
+.TP
+\fB-t\fR
+Tüm boş dizinleri siler\&. Öntanımlı olarak, sadece arabellek dosyaları silinirse de bazı yapılandırmalarda büyük miktarda dizin oluşturulması bu seçeneğin kullanılmasını gerektirebilir\&. Yapılandırmanız çok sayıda dizin gerektiriyorsa ve dosya düğümlerinin veya dosya ayırma tablolarının tükenmesi sözkonusu ise bu seçeneğin kullanılması önerilir\&. 
+.TP
+\fB-p\fR\fI yol\fR
+\fIyol\fR, disk arabelleğinin kök dizini olarak belirtilir\&. CacheRoot yönergesinde belirtilen dizin olmalıdır\&. 
+.TP
+\fB-l\fR\fI sınır\fR
+\fIsınır\fR, disk arabelleğinin toplam boyutu olarak belirtilir\&. Değerin öntanımlı olarak bayt cinsinden belirtileceği varsayılır\&. Değerin sonuna kilobayt için K, megabayt M, bayt için B harfi konulabilir\&. 
+.TP
+\fB-i\fR
+Akıllı olup sadece disk arabelleği değiştiği zaman çalışır\&. Bu seçenek \fB-d\fR seçeneği ile birlikte belirtilmek zorundadır\&. 
+ 
+.SH "ÇIKIŞ DURUMU"
+ 
+.PP
+\fBhtcacheclean\fR, tüm işlemler başarıyla yerine getirildiğinde 0, aksi takdirde 1 döndürür\&.
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htcacheclean.8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,169 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "HTDBM" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htdbm"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+htdbm \- DBM parola veritabanlarını yönetir
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBx\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR -\fBb\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR -\fBn\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIkullanıcı\fR
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR -\fBnb\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR -\fBv\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR -\fBvb\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR -\fBx\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR -\fBl\fR [ -\fBT\fR\fIVTtürü\fR ]
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR, mod_authn_dbm üzerinden HTTP kullanıcılarının temel kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak DBM dosyalarını yönetmek için kullanılır\&. DBM dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için \fBdbmmanage\fR sayfasına bakınız\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-b\fR
+Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından verilir\&. \fBParola komut satırında görünür\fR olacağından çok dikkatli kullanmak gerekir\&. 
+.TP
+\fB-c\fR
+\fIparola-dosyası\fR oluşturur\&. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır\&. Bu seçenek \fB-n\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
+.TP
+\fB-n\fR
+Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir\&. \fIparola-dosyası\fR belirtilmediğinden, bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir\&. Bu seçenek \fB-c\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
+.TP
+\fB-m\fR
+Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF için öntanımlıdır\&. 
+.TP
+\fB-d\fR
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF dışında öntanımlıdır\&. \fBhtdbm\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
+.TP
+\fB-s\fR
+Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&. 
+.TP
+\fB-p\fR
+Düz metin parolalar kullanılır\&. \fBhtdbm\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından sadece düz metin parolalar kabul edilir\&. 
+.TP
+\fB-l\fR
+Veritabanındaki kullanıcıları açıklamalarıyla birlikte standart çıktıya gönderir\&. 
+.TP
+\fB-t\fR
+Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar\&. Bu seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge eklenebilir\&. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment" alanında saklanır\&. 
+.TP
+\fB-v\fR
+Kullanıcı adını ve parolasını doğrular\&. Program belirtilen parolanın geçerli olup olmadığını belirten bir ileti basar\&. Eğer parola geçersizse program hata kodu 3 ile çıkar\&. 
+.TP
+\fB-x\fR
+Kullanıcıyı siler\&. Kullanıcı belirtilen DBM dosyasında mevcutsa silinir\&. 
+.TP
+\fIparola-dosyası\fR
+DBM dosyasının ismi\&. Genellikle, \&.db, \&.pag veya \&.dir eklentisi olmaksızın belirtilir\&. \fB-c\fR seçeneği ile birlikte verilmişse ve DBM dosyası mevcut değilse dosya oluşturulur, mevcutsa dosya güncellenir\&. 
+.TP
+\fIkullanıcı\fR
+\fIparola-dosyası\fR'nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi\&. \fIkullanıcı\fR bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir\&. Girdi mevcutsa parolası değiştirilir\&. 
+.TP
+\fIparola\fR
+Şifrelenip DBM dosyasında saklanacak düz metin parola\&. Sadece \fB-b\fR seçeneği ile kullanılır\&. 
+.TP
+\fB-T\fR \fIVTtürü\fR
+DBM dosyasının türü; SDBM, GDBM, DB, veya "default" olabilir\&. 
+ 
+.SH "HATALAR"
+ 
+.PP
+Birden fazla DBM dosya biçemi vardır ve büyük bir olasılıkla da sisteminizde bu birden fazla biçemle ilgili kütüphaneler vardır\&. SDBM, NDBM, GNU'nun GDBM projesi ve Berkeley/Sleepycat DB 2/3/4 bunların başlıcalarıdır\&. Ne yazık ki, bu kütüphanelerin her birinin dosya biçimleri farklıdır\&. Bu bakımdan, \fIdosyaismi\fR dosyasında kullanılan dosya biçeminin \fBhtdbm\fR tarafından kullanılanla aynı biçemde olduğundan emin olmalısınız\&. \fBhtdbm\fR hangi tür DBM dosyasına baktığını saptayacak yeterliliğe sahip değildir\&. Yanlış biçemli bir dosya belirtirseniz hiçbir şey dönmeyebileceği gibi, başka isimde bir DBM dosyasının oluşturulması veya daha da kötüsü üzerine yazmaya çalışıyorsanız DBM dosyasının bozulması bile olasıdır\&.
+ 
+.PP
+Unix sistemlerinde, kullanılan DBM dosyasının biçemini öğrenmek için \fBfile\fR programı kullanılabilir\&.
+ 
+.SH "ÇIKIŞ DURUMU"
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR, kullanıcı ismi ve parolasını DBM dosyasına başarıyla eklemiş veya güncellemişse 0, dosyalara erişirken bir sorun çıkmışsa 1, komut satırında bir sözdizimi hatası varsa 2, parola etkileşimli alınmış fakat girdi ile eşleşme sağlanamamışsa 3, işlem kesintiye uğramışsa 4, bir değer çok uzunsa 5 (kullanıcı, parola, dosya ismi veya açıklama), kullanıcı ismi kuraldışı karakter içeriyorsa (Kısıtlamalar bölümüne bakınız) 6 ve dosya geçerli bir DBM parola dosyası değilse 7 değeriyle döner\&.
+ 
+.SH "ÖRNEKLER"
+ 
+.nf
+
+   htdbm /usr/local/etc/apache/\&.htdbm-users jsmith
+  
+.fi
+ 
+.PP
+jsmith kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir\&. Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır\&. Windows üzerinde çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi takdirde sistemin crypt() yordamı kullanılır\&. Dosya mevcut değilse \fBhtdbm\fR beklenen hiçbir işlemi yapmadan bir hata vererek çıkar\&.
+ 
+.nf
+
+   htdbm -c /home/doe/public_html/\&.htdbm jane
+  
+.fi
+ 
+.PP
+Yeni bir dosya oluşturur ve kullanıcı jane için kaydı bir girdi olarak bu dosyaya yazar\&. Dosya mevcutsa fakat okunamıyor veya yazılamıyorsa dosyada bir değişiklik yapılmaz ve \fBhtdbm\fR bir ileti gösterip bir hata durumu ile çıkar\&.
+ 
+.nf
+
+   htdbm -mb /usr/web/\&.htdbm-all jones Pwd4Steve
+  
+.fi
+ 
+.PP
+Komut satırından verilen parolayı (Pwd4Steve) MD5 algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar\&.
+ 
+.SH "GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ"
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR tarafından yönetilen parola dosyalarına sunucunun URI uzayından erişilememelidir; yani dosya bir tarayıcı ile okunabilecek bir yerde bulunmamalıdır\&.
+ 
+.PP
+Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle \fB-b\fR seçeneğinin kullanımından kaçınılmasını öneriyoruz\&.
+ 
+.SH "KISITLAMALAR"
+ 
+.PP
+Windows ve MPE platformlarında, \fBhtdbm\fR ile şifrelenen parolalar 255 karakterden daha uzun olamaz\&. 255 karakterden sonrası kırpılır\&.
+ 
+.PP
+\fBhtdbm\fR tarafından kullanılan MD5 algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir\&.
+ 
+.PP
+Kullanıcı isimleri 255 bayttan uzun olamaz ve iki nokta imi (:) içeremez\&.
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdbm.1
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,62 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "HTDÄ°GEST" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htdigest"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+htdigest \- Özet kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBhtdigest\fR [ -\fBc\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIbölge\fR \fIkullanıcı\fR
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBhtdigest\fR, HTTP kullanıcılarının digest türü kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır\&. Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece \fBhtdigest\fR tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir\&.
+ 
+.PP
+Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler\&. Kullanıcı kimlik doğrulamasını \fBhttpd\fR'de yapılandırmak için gerekli yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan ve http://httpd\&.apache\&.org/ adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-c\fR
+\fIparola-dosyası\fR oluşturur\&. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır\&. 
+.TP
+\fIparola-dosyası\fR
+Kullanıcı ismi, parola ve bölge bilgilerini içeren dosyanın ismi\&. \fB-c\fR seçeneği verilmişse ve dosya mevcut değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur\&. 
+.TP
+\fIbölge\fR
+Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi\&. 
+.TP
+\fIkullanıcı\fR
+\fIparola-dosyası\fR'nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi\&. \fIkullanıcı\fR bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir\&. Girdi mevcutsa parolası değiştirilir\&. 
+ 
+.SH "GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ"
+ 
+.PP
+Bu program bir setuid çalıştırılabiliri olarak güvenilir olmadığından \fIsetuid yapılmamalıdır\fR\&.
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htdigest.1
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,155 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "HTPASSWD" 1 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "htpasswd"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+htpasswd \- Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR ] [ -\fBD\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR -\fBb\fR [ -\fBc\fR ] [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBp\fR | -\fBs\fR ] [ -\fBD\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR -\fBn\fR [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] \fIkullanıcı\fR
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR -\fBnb\fR [ -\fBm\fR | -\fBd\fR | -\fBs\fR | -\fBp\fR ] \fIkullanıcı\fR \fIparola\fR
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR, HTTP kullanıcılarının temel kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır\&. \fBhtpasswd\fR, güncelleme sırasında yazmak veya okumak için bir dosyaya erişemezse beklenen hiçbir işlemi yapmaz ve hata vererek çıkar\&.
+ 
+.PP
+Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece \fBhtpasswd\fR tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir\&. \fBhtpasswd\fR sadece düz metin dosyalarda saklanmış kullanıcı isimlerini ve parolalarını yönetirse de, diğer veri saklama türleri için parolayı şifreleyip gösterebilir\&. Bir DBM veritabanı kullanmak isterseniz \fBdbmmanage\fR sayfasına bakınız\&.
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR, parolaları şifrelemek için ya Apache'nin kendine özgü MD5 algoritmasını ya da sistemin crypt() yordamını kullanır\&. Bazı kullanıcılar MD5 şifreli parolalara, bazıları da crypt() ile şifrelenmiş parolalara sahip olabileceğinden \fBhtpasswd\fR tarafından yönetilen dosyalar her iki tür parolayı da içerebilir\&.
+ 
+.PP
+Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler\&. Kullanıcı kimlik doğrulamasını \fBhttpd\fR'de yapılandırmak için gerekli yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan ve http://httpd\&.apache\&.org/ adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-b\fR
+Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından verilir\&. \fBParola komut satırında görünür\fR olacağından çok dikkatli kullanmak gerekir\&. 
+.TP
+\fB-c\fR
+\fIparola-dosyası\fR oluşturur\&. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır\&. Bu seçenek \fB-n\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
+.TP
+\fB-n\fR
+Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir\&. Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil edilebilecek parolaları üretmekte yararlıdır\&. \fIparola-dosyası\fR belirtilmediğinden, bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir\&. Bu seçenek \fB-c\fR seçeneği ile birlikte kullanılamaz\&. 
+.TP
+\fB-m\fR
+Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF için öntanımlıdır\&. 
+.TP
+\fB-d\fR
+Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır\&. Windows, Netware ve TPF dışında öntanımlıdır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez\&. 
+.TP
+\fB-s\fR
+Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır\&. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır\&. 
+.TP
+\fB-p\fR
+Düz metin parolalar kullanılır\&. \fBhtpasswd\fR tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından sadece düz metin parolalar kabul edilir\&. 
+.TP
+\fB-D\fR
+Kullanıcıyı siler\&. Kullanıcı belirtilen dosyada mevcutsa silinir\&. 
+.TP
+\fIparola-dosyası\fR
+Kullanıcı ismini ve parolasını içeren dosyanın ismi\&. \fB-c\fR seçeneği verilmişse ve dosya mevcut değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur\&. 
+.TP
+\fIkullanıcı\fR
+\fIparola-dosyası\fR'nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi\&. \fIkullanıcı\fR bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir\&. Girdi mevcutsa parolası değiştirilir\&. 
+.TP
+\fIparola\fR
+Şifrelenip dosyada saklanacak düz metin parola\&. Sadece \fB-b\fR seçeneği ile kullanılır\&. 
+ 
+.SH "ÇIKIŞ DURUMU"
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR, kullanıcı ismi ve parolasını DBM dosyasına başarıyla eklemiş veya güncellemişse 0, dosyalara erişirken bir sorun çıkmışsa 1, komut satırında bir sözdizimi hatası varsa 2, parola etkileşimli alınmış fakat girdi ile eşleşme sağlanamamışsa 3, işlem kesintiye uğramışsa 4, bir değer çok uzunsa 5 (kullanıcı, parola, dosya ismi veya açıklama), kullanıcı ismi kuraldışı karakter içeriyorsa (Kısıtlamalar bölümüne bakınız) 6 ve dosya geçerli bir DBM parola dosyası değilse 7 değeriyle döner\&.
+ 
+.SH "ÖRNEKLER"
+ 
+.nf
+
+   htpasswd /usr/local/etc/apache/\&.htpasswd-users jsmith
+  
+.fi
+ 
+.PP
+jsmith kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir\&. Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır\&. Windows üzerinde çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi takdirde sistemin crypt() yordamı kullanılır\&. Dosya mevcut değilse \fBhtpasswd\fR beklenen hiçbir işlemi yapmadan bir hata vererek çıkar\&.
+ 
+.nf
+
+   htpasswd -c /home/doe/public_html/\&.htpasswd jane
+  
+.fi
+ 
+.PP
+Yeni bir dosya oluşturur ve kullanıcı jane için kaydı bir girdi olarak bu dosyaya yazar\&. Dosya mevcutsa fakat okunamıyor veya yazılamıyorsa dosyada bir değişiklik yapılmaz ve \fBhtpasswd\fR bir ileti gösterip bir hata durumu ile çıkar\&.
+ 
+.nf
+
+   htpasswd -mb /usr/web/\&.htpasswd-all jones Pwd4Steve
+  
+.fi
+ 
+.PP
+Komut satırından verilen parolayı (Pwd4Steve) MD5 algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar\&.
+ 
+.SH "GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ"
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR tarafından yönetilen parola dosyalarına sunucunun URI uzayından erişilememelidir; yani dosya bir tarayıcı ile okunabilecek bir yerde bulunmamalıdır\&.
+ 
+.PP
+Bu program bir setuid çalıştırılabiliri olarak güvenilir olmadığından \fIsetuid yapılmamalıdır\fR\&.
+ 
+.PP
+Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle \fB-b\fR seçeneğinin kullanımından kaçınılmasını öneriyoruz\&.
+ 
+.PP
+crypt() algoritması kullanılırken, parolayı şekillendirmek için parolanın ilk 8 baytının kullanılacağına dikkat ediniz\&. Eğer parola 8 bayttan uzunsa kalanlar bir uyarı verilmeksizin iptal edilir\&.
+ 
+.PP
+SHA şifreleme biçeminde tuz kullanılmaz; yani, bir parolanın sadece bir şifreli gösterimi olabilir\&. crypt() ve MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdırlar\&.
+ 
+.SH "KISITLAMALAR"
+ 
+.PP
+Windows ve MPE platformlarında, \fBhtpasswd\fR ile şifrelenen parolalar 255 karakterden daha uzun olamaz\&. 255 karakterden sonrası kırpılır\&.
+ 
+.PP
+\fBhtpasswd\fR tarafından kullanılan MD5 algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir\&.
+ 
+.PP
+Kullanıcı isimleri 255 bayttan uzun olamaz ve iki nokta imi (:) içeremez\&.
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/htpasswd.1
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,119 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "HTTPD" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "httpd"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+httpd \- Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBhttpd\fR [ -\fBd\fR \fIsunucu-kök-dizini\fR ] [ -\fBf\fR \fIyapılandırma-dosyası\fR ] [ -\fBC\fR \fIyönerge\fR ] [ -\fBc\fR \fIyönerge\fR ] [ -\fBD\fR \fIparametre\fR ] [ -\fBe\fR \fIseviye\fR ] [ -\fBE\fR \fIdosya\fR ] [ \fB-k\fR start | restart | graceful | stop | graceful-stop ] [ -\fBR\fR \fIdizin\fR ] [ -\fBh\fR ] [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR ] [ -\fBS\fR ] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBV\fR ] [ -\fBX\fR ] [ -\fBM\fR ]
+ 
+.PP
+Windows sistemlerinde, ek olarak şunlar vardır:
+ 
+.PP
+\fBhttpd\fR [ -\fBk\fR install | config | uninstall ] [ -\fBn\fR \fIisim\fR ] [ -\fBw\fR ]
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBhttpd\fR, Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) sunucusu programıdır\&. Tek başına çalışan bir artalan süreci olarak tasarlanmıştır\&. Bu tarz kullanıldığında istekleri işleme sokmak için çocuk süreçlerden ve evrelerden oluşan bir havuz oluşturur\&.
+ 
+.PP
+Genelde, \fBhttpd\fR'nin doğrudan çağrılmaması gerekir\&. Unix ve benzerlerinde apachectl aracılığıyla, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak, Windows 9x ve ME'de ise bir konsol uygulaması olarak çalıştırılır\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-d\fR \fIsunucu-kök-dizini\fR
+\fIsunucu-kök-dizini\fR'ni ServerRoot yönergesine ilk değer olarak atar\&. Yapılandırma dosyasındaki bir ServerRoot yönergesiyle bu atama geçersiz kılınabilir\&. Bu seçenek belirtilmediği takdirde /usr/local/apache2 dizini öntanımlıdır\&. 
+.TP
+\fB-f\fR \fIyapılandırma-dosyası\fR
+Başlatma sırasında \fIyapılandırma-dosyası\fR'ndaki yönergeler kullanılır\&. Eğer \fIyapılandırma-dosyası\fR bir / ile başlamıyorsa dosyanın ServerRoot yönergesinin değerine göreli olduğu varsayılır\&. Seçenek belirtilmediği takdirde conf/httpd\&.conf öntanımlı değerdir\&. 
+.TP
+\fB-k\fR start | restart | graceful | stop | graceful-stop
+\fBhttpd\fR'yi başlatmak, durdurmak ve yeniden başlatmak için sinyal gönderir\&. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Apache'nin Durdurulması belgesine bakınız\&. 
+.TP
+\fB-C\fR \fIyönerge\fR
+Yapılandırma \fIyönerge\fR'sini yapılandırma dosyalarını okumadan önce işleme sokar\&. 
+.TP
+\fB-c\fR \fIyönerge\fR
+Yapılandırma \fIyönerge\fR'sini yapılandırma dosyalarını okuduktan sonra işleme sokar\&. 
+.TP
+\fB-D\fR \fIparametre\fR
+Sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken komutları şarta bağlı olarak işleme sokmak veya atlamak için yapılandırma dosyalarında kullanılan <IfDefine> bölümlerinde kullanılmak üzere bir yapılandırma \fIparametre\fR'si tanımlar\&. Ayrıca, -DNO_DETACH (ana sürecin çatallanmasını engellemek için), -DFOREGROUND (ana sürecin setsid() ve benzerlerinden çağrılmasını engellemek için) gibi daha az bilinen bazı başlatma parametrelerini atamakta da kullanılabilir\&. 
+.TP
+\fB-e\fR \fIseviye\fR
+Hata günlüğü seviyesi olarak LogLevel yönergesine sunucu başlatılırken \fIseviye\fR değerini atar\&. Bu seçenek, başlatma sırasındaki sorunları saptamak amacıyla hata iletilerinin ayrıntı seviyesini geçici olarak arttırmak için kullanılır\&. 
+.TP
+\fB-E\fR \fIdosya\fR
+Sunucunun başlatılması sırasında hata iletilerinin belirtilen \fIdosya\fR'ya gönderilmesini sağlar\&. 
+.TP
+\fB-h\fR
+Mevcut komut satırı seçeneklerinin kısa bir özetini çıktılar\&. 
+.TP
+\fB-l\fR
+Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini çıktılar\&. Bu liste LoadModule yönergesi kullanılarak devingen olarak yüklenen modülleri içermez\&. 
+.TP
+\fB-L\fR
+Durağan modüllerce sağlanmış yönergeleri olası değerleriyle geçerli konumlarına yerleştirerek listeler\&. 
+.TP
+\fB-M\fR
+Yüklü durağan ve paylaşımlı modülleri listeler\&. 
+.TP
+\fB-R\fR \fIdizin\fR
+Sunucu SHARED_CORE kullanılarak derlendiği takdirde bu seçenek paylaşımlı nesne dosyaları için \fIdizin\fR belirtir\&. 
+.TP
+\fB-S\fR
+Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu an sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir)\&. 
+.TP
+\fB-t\fR
+Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler\&. Program sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse sıfırdan farklı bir değerle çıkar\&. \fB-D\fRDUMP_VHOSTS seçeneği ile birlikte kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır\&. \fB-D\fRDUMP_MODULES seçeneği ile ise ek olarak tüm modüller listelenir\&. 
+.TP
+\fB-v\fR
+\fBhttpd\fR sürümünü basar ve çıkar\&. 
+.TP
+\fB-V\fR
+Sürümü ve \fBhttpd\fR kurulum parametrelerini basar ve çıkar\&. 
+.TP
+\fB-X\fR
+\fBhttpd\fR hata ayıklama kipinde çalışır\&. Tek çocuk süreç başlatılır ve sunucu konsolu terketmez\&. 
+ 
+.PP
+Aşağıdaki seçenekler sadece Windows platformunda geçerlidir:
+ 
+ 
+.TP
+\fB-k\fR install | config | uninstall
+Parametreler bakımından sırasıyla: Apache bir Windows NT hizmeti haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache hizmeti için değiştirilir; ve Apache hizmeti sistemden kaldırılır\&. 
+.TP
+\fB-n\fR \fIisim\fR
+Sinyal gönderilecek Apache hizmetinin \fIismi\fR\&. 
+.TP
+\fB-w\fR
+Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin okunması sağlanır\&. 
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/httpd.8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/logresolve.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/logresolve.8?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/logresolve.8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/logresolve.8 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,51 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "LOGRESOLVE" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "logresolve"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+logresolve \- Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak isimlerine dönüştürür
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBlogresolve\fR [ -\fBs\fR \fIdosyaismi\fR ] [ -\fBc\fR ] < \fIgünlük_dosyası\fR > \fIyeni_günlük_dosyası\fR
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBlogresolve\fR, Apache'nin erişim günlüklerindeki IP adreslerini çözümlemek için bir ardıl işlem uygulamasıdır\&. İsim sunucunuza bindirdiği yükü en aza indirmek için \fBlogresolve\fR kendi arabelleğinde oluşturduğu eşleme tablosunu kullanır\&.
+ 
+.PP
+Apache günlük dosyasını standart girdisinden okur\&. IP adresleri günlük dosyası satırlarında ilk bileşen olmalı ve sonraki bileşenlerden bir boşluk ile ayrılmalıdır\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+-s \fIdosyaismi\fR
+İstatistiklerin kaydedileceği dosyanın ismi belirtilir\&. 
+.TP
+-c
+\fBlogresolve\fR uygulamasının bazı DNS sorguları yapmasına sebep olur: IP adresine karşılık olan konak ismini bulduktan sonra özgün adresle karşılaştırmak için bu konak ismine karşılık gelen IP adresini sorgular\&. 
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/logresolve.8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,147 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "ROTATELOGS" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+rotatelogs \- Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt programı
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBrotatelogs\fR [ -\fBl\fR ] [ -\fBf\fR ] \fIdosyaismi\fR \fIsüre\fR|\fIboyut\fRM [ \fIsaat_farkı\fR ]
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBrotatelogs\fR, Apache'nin borulu günlük dosyaları özelliği ile birlikte kullanmak için tasarlanmış basit bir programdır\&. Günlük dosyasının azami boyutuna göre veya belli aralıklarla günlük dosyalarını döndürür\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-l\fR
+GMT yerine yerel zamanın kullanılmasını sağlar\&. Zaman dilimi değişik olan ortamlarda (BST, DST gibi) bu seçeneğin kullanımı beklenmedik sonuçlar verebilir! 
+.TP
+\fB-f\fR
+İlk günlük giridisinin okunmasını beklemeden \fBrotatelogs\fR başlar başlamaz günlük dosyasının açılmasını sağlar\&. Çok meşgul sitelerde, sunucu başlatılıp ilk istek sunuluncaya kadar geçen zamanda günlük dosyasının yokluğu özdevinimli işlemler yapan bazı günlükleme araçlarında sorunlara yol açabilir\&. Bu seçenek bu gibi durumlarda yararlıdır\&. \fI2\&.2\&.9 ve sonrası için geçerlidir\&.\fR 
+.TP
+\fIdosyaismi\fR
+Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir\&. \fIdosyaismi\fR '%' karakterleri içeriyorsa bunlar strftime(3) biçem belirteçleri olarak ele alınır\&. Aksi takdirde, özdevinimli olarak \fI\&.nnnnnnnnnn\fR uzantısı üretilir\&. Uzantı saniye cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü diliminin başlangıcına göre hesaplanır\&. Örneğin, döndürmenin 86400 saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, strftime(3) biçeminde oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur\&. 
+.TP
+\fIsüre\fR
+Günlük dosyasının yenisinin kaç saniyede bir açılacağı belirtilir\&. Örneğin, bu süre 3600 saniye ise günlük dosyası her saat başında yenilenir; 86400 saniye ise her geceyarısı yenilenir\&. (Bu süre zarfında günlüğe kaydedilecek bir olay gerçekleşmemişse dosya oluşturulmaz\&.) 
+.TP
+\fIboyut\fRM
+Boyuta göre döndürme için azami dosya boyutu\&. Belirtilenin bir süre değil de bir boyut değeri olarak ele alınması için değerin sonuna M (megabayt) harfi konmalıdır\&. .PP Süre ve boyut birlikte belirtilmişse boyut süreden sonra belirtilmelidir\&. Dosya yenilemesi, bunlardan hangisi daha önce aşılırsa o zaman gerçekleşir\&. 
+.TP
+\fIsaat_farkı\fR
+Koordinatlı evrensel zamana göre "dakika" farkı\&. Belirtilmezse, sıfır öntanımlıdır\&. Örneğin, -5 saatlik bir zaman diliminde bulunuyorsanız bu değer -300 olmalıdır\&. Çoğu durumda, bunun yerine \fB-l\fR seçeneğini kullanmak gerekir\&. 
+ 
+.SH "ÖRNEKLER"
+ 
+.nf
+
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 86400" common
+
+.fi
+ 
+.PP
+nnnn, günlük kaydının başladığı sistem zamanı olmak üzere /var/logs/logfile\&.nnnn dosyası oluşturulur\&. Bu zaman, daima döngü süresinin katları olacağından bunu cron betiklerinizi eşzamanlamakta kullanabilirsiniz\&. Her döngü süresinin sonunda (burada 24 saat sonra) yeni bir günlük dosyası açılır\&.
+ 
+.nf
+
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/logs/logfile\&.%Y\&.%m\&.%d 86400" common
+
+.fi
+ 
+.PP
+yyyy, yıl; mm, ay; dd, ayın gününü belirtmek üzere /var/logs/logfile\&.yyyy\&.mm\&.dd dosyası oluşturulur\&. Her gün yerel zamanla geceyarısı yeni bir günlük dosyasına geçilecektir\&.
+ 
+.nf
+
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 5M" common
+
+.fi
+ 
+.PP
+Günlük dosyası 5 megabaytlık olunca yenisinin oluşturulmasını sağlar\&.
+ 
+.nf
+
+   ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/logs/errorlog\&.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"
+
+.fi
+ 
+.PP
+Hata günlüğünün 5 megabaytta bir errorlog\&.YYYY-mm-dd-HH_MM_SS biçemli bir isimle oluşturulmasını sağlar\&.
+ 
+.SH "TAŞINABİLİRLİK"
+ 
+.PP
+Aşağıdaki günlük dosyası biçem belirteçlerinin tüm strftime(3) gerçeklenimlerince desteklenmesi gerekir\&. Kullandığınız kütüphaneye özgü belirteçler için sisteminizdeki strftime(3) kılavuz sayfasına bakınız\&.
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%A\s0 \- tam gün ismi (yerelleştirilmiş)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%a\s0 \- 3 harflik gün ismi (yerelleştirilmiş)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%B\s0 \- tam ay ismi (yerelleştirilmiş)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%b\s0 \- 3 harflik ay ismi (yerelleştirilmiş)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%c\s0 \- tarih ve saat (yerelleştirilmiş)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%d\s0 \- 2 haneli ay günü numarası
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%H\s0 \- 2 haneli saat (24 saatlik)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%I\s0 \- 2 haneli saat (12 saatlik)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%j\s0 \- 3 hanelik yıl günü numarası
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%M\s0 \- 2 haneli dakika
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%m\s0 \- 2 haneli ay
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%p\s0 \- 12 saatlik kip için öö/ös (yerelleştirilmiş)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%S\s0 \- 2 haneli saniye
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%U\s0 \- 2 haneli yılın hafta numarası (Haftanın ilk gününün Pazar olduğu varsayımıyla)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%W\s0 \- 2 haneli yılın hafta numarası (Haftanın ilk gününün Pazartesi olduğu varsayımıyla)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%w\s0 \- 1 hanelik haftanın gün numarası (Haftanın ilk gününün Pazar olduğu varsayımıyla)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%X\s0 \- saat (yerelleştirilmiş)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%x\s0 \- tarih (yerelleştirilmiş)
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%Y\s0 \- 4 hanelik yıl
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%y\s0 \- 2 hanelik yıl
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%Z\s0 \- zaman dilimi ismi
+ 
+.Ip "\(bu \s-1%%\s0 \- `%' iminin kendisi
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/suexec.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/suexec.8?rev=744899&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/suexec.8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/suexec.8 Mon Feb 16 11:43:03 2009
@@ -0,0 +1,48 @@
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
+.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+.de Sh \" Subsection
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.TH "SUEXEC" 8 "2009-02-16" "Apache HTTP Sunucusu" "suexec"
+.nh
+.SH Ä°SÄ°M
+suexec \- harici programları çalıştırmadan önce kullanıcıyı değiştirir
+
+.SH "KULLANIM"
+ 
+.PP
+\fBsuexec\fR -\fBV\fR
+ 
+
+.SH "ÖZET"
+ 
+.PP
+\fBsuexec\fR, CGI programlarını çalıştırmadan önce Apache HTTP Sunucusu tarafından kullanıcı değiştirmek için kullanılır\&. Bunu yapabilmek için sunucunun root tarafından çalıştırılmış olması gerekir\&. HTTP artalan süreci normalde root aidiyetinde çalışmadığından \fBsuexec\fR'in çalıştırılabilir dosyasının sahibi root olmalı, setuid biti etkin (u+s) olmalı ve dosyaya root dışında hiç kimse yazamamalıdır\&.
+ 
+.PP
+\fBsuexec\fR güvenlik modeli ve kavramlar hakkında bilgi edinmek için suexec belgesine (http://httpd\&.apache\&.org/docs/2\&.2/suexec\&.html) bakınız\&.
+ 
+
+.SH "SEÇENEKLER"
+ 
+ 
+.TP
+\fB-V\fR
+root iseniz, bu seçenek \fBsuexec\fR derleme seçeneklerini gösterir\&. Güvenlik sebebiyle tüm yapılandırma seçenekleri sadece derleme sırasında değiştirilebilir\&. 
+ 

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/man/tr/suexec.8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message