httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r743739 [3/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ misc/ mod/ programs/
Date Thu, 12 Feb 2009 13:47:30 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.en?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.en Thu Feb 12 13:47:28 2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a>
&gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>Other Programs</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/other.html"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/other.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>The following programs are simple support programs included with the
@@ -67,7 +68,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/other.html"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/other.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed
under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version
2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a>
| <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a>
| <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.ko.euc-kr?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Feb 12 13:47:28
2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a>
&gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>Other Programs</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/other.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/other.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/other.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/other.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -52,7 +53,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/other.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/other.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/other.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/other.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed
under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version
2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a>
| <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a>
| <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8?rev=743739&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 12 13:47:28
2009
@@ -0,0 +1,77 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Diğer Programlar - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif"
/></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>Diğer Programlar</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/other.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/other.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Aşağıdaki programlar Apache HTTP Sunucusu ile gelen basit destek
+  programları olup kendilerine ait kılavuz sayfaları yoktur. Bunlar
+  özdevinimli olarak kurulmazlar. Derleme işleminden sonra bunları
+  <code>support/</code> dizininde bulabilirsiniz.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#log_server_status">log_server_status</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#split-logfile">split-logfile</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="log_server_status" id="log_server_status">log_server_status</a></h2>
+  <p>Bu perl betiği cron gibi bir şeyleri belli aralıklarla çalıştırmak için
+  tasarlanmıştır. Sunucuya bağlanıp durum bilgisini indirdikten sonra bunları
+  tek bir satır haline getirip bir günlük dosyasına kaydeder. Sonuçların
+  kaydedileceği günlük dosyasını betiğin başlangıcındaki değişkenlerde
+  değişiklik yaparak belirtebilirsiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="split-logfile" id="split-logfile">split-logfile</a></h2>
+  <p>Bu perl betiği sanal konaklı bir birleşik günlük dosyasını girdi olarak
+  alır ve içeriğini ayrı dosyalara böler. Günlük dosyasındaki her kaydın ilk
+  bileşeninin, <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code>
+  yönergesinde "<code>%v</code>" belirteci ile ifade edilen sanal konak adı
+  olduğu varsayılır.
+  </p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\""
+       combined_plus_vhost<br />
+    CustomLog logs/access_log combined_plus_vhost
+  </code></p></div>
+
+  <p>Birleşik günlük dosyasında görünen her sanal konak için betiğin
+  çalıştırıldığı dizinde ayrı birer günlük dosyası açılır. Bu günlük
+  dosyalarının isimleri, <code>.log</code> uzantılı sanal konak
+  isimleridir.</p>
+
+  <p>Birleşik günlük dosyası standart girdiden okunur. Kayıtlar okundukça
+  her biri kendi günlük dosyasına kaydedilir.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>split-logfile &lt; access_log</code></p></div>
+
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/other.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/other.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/other.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache
License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.meta Thu Feb 12 13:47:28 2009
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html Thu Feb 12 13:47:28 2009
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: rotatelogs.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: rotatelogs.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.en Thu Feb 12 13:47:28 2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a>
&gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>rotatelogs - Piped logging program
to rotate Apache logs</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p><code>rotatelogs</code> is a simple program for use in
@@ -186,7 +187,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed
under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version
2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a>
| <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a>
| <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Feb 12 13:47:28
2009
@@ -21,7 +21,8 @@
  로그 프로그램</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -138,7 +139,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed
under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version
2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a>
| <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a>
| <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8?rev=743739&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 12 13:47:28
2009
@@ -0,0 +1,188 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>rotatelogs - Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt
+ programı - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif"
/></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>rotatelogs - Apache günlüklerini
döndürmek için borulu günlük kayıt
+ programı</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+   <p><code><strong>rotatelogs</strong></code>, Apache'nin
borulu günlük
+   dosyaları özelliği ile birlikte kullanmak için tasarlanmış basit bir
+   programdır. Günlük dosyasının azami boyutuna göre veya belli aralıklarla
+   günlük dosyalarını döndürür.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#portability">Taşınabilirlik</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
+
+   <p><code><strong>rotatelogs</strong>
+   [ -<strong>l</strong> ]
+   [ -<strong>f</strong> ]
+   [ -<strong>v</strong> ]
+   <var>dosyaismi</var>
+   <var>süre</var>|<var>boyut</var>(B|K|M|G)
+   [ <var>saat_farkı</var> ]</code></p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
+
+<dl>
+  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
+  <dd>GMT yerine yerel zamanın kullanılmasını sağlar. Zaman dilimi değişik
+  olan ortamlarda (BST, DST gibi) bu seçeneğin kullanımı beklenmedik
+  sonuçlar verebilir!</dd>
+
+  <dt><code><strong>-f</strong></code></dt>
+  <dd>İlk günlük giridisinin okunmasını beklemeden
+  <code><strong>rotatelogs</strong></code> başlar başlamaz günlük
+  dosyasının açılmasını sağlar. Çok meşgul sitelerde, sunucu başlatılıp ilk
+  istek sunuluncaya kadar geçen zamanda günlük dosyasının yokluğu
+  özdevinimli işlemler yapan bazı günlükleme araçlarında sorunlara yol
+  açabilir. Bu seçenek bu gibi durumlarda yararlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
+  <dd>Standart hataya verilen çıktı daha ayrıntılı olur. Çıktı,
+  yapılandırma çözümlemesinin sonuçlarını ve tüm dosya açma/kapama
+  işlemlerini içerir.</dd>
+
+  <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
+  <dd>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
+  <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar
+  <code>strftime(3)</code> biçem belirteçleri olarak ele alınır. Aksi
+  takdirde, özdevinimli olarak <var>.nnnnnnnnnn</var> uzantısı üretilir.
+  Uzantı saniye cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü
+  diliminin başlangıcına göre hesaplanır. Örneğin, döndürmenin 86400
+  saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, <code>strftime(3)</code> biçeminde
+  oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
+  başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</dd>
+
+  <dt><code><var>süre</var></code></dt>
+  <dd>Günlük dosyasının yenisinin kaç saniyede bir açılacağı belirtilir.
+  Örneğin, bu süre 3600 saniye ise günlük dosyası her saat başında
+  yenilenir; 86400 saniye ise her geceyarısı yenilenir. (Bu süre zarfında
+  günlüğe kaydedilecek bir olay gerçekleşmemişse dosya oluşturulmaz.)</dd>
+
+  <dt><code><var>boyut</var>(B|K|M|G)</code></dt>
+  <dd>Boyuta göre döndürme için azami dosya boyutu. Belirtilenin bir süre
+  değil de bir boyut değeri olarak ele alınması için değerin sonuna şu
+  karakterlerden biri eklenmelidir: <code>B</code> (Bayt), <code>K</code>
+  (kilobayt), <code>M</code> (megabayt), <code>G</code> (gigabayt).
+
+  <p>Süre ve boyut birlikte belirtilmişse boyut süreden sonra
+  belirtilmelidir. Dosya yenilemesi, bunlardan hangisi daha önce aşılırsa o
+  zaman gerçekleşir.</p></dd>
+
+  <dt><code><var>saat_farkı</var></code></dt>
+  <dd>Koordinatlı evrensel zamana göre "dakika" farkı. Belirtilmezse, sıfır
+  öntanımlıdır. Örneğin, -5 saatlik bir zaman diliminde bulunuyorsanız bu
+  değer <code>-300</code> olmalıdır. Çoğu durumda, bunun yerine
+  <code><strong>-l</strong></code> seçeneğini kullanmak gerekir.</dd>
+
+</dl>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
+
+<div class="example"><p><code>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 86400" common
+</code></p></div>
+
+   <p>nnnn, günlük kaydının başladığı sistem zamanı olmak üzere
+   /var/logs/logfile.nnnn dosyası oluşturulur. Bu zaman, daima döngü
+   süresinin katları olacağından bunu cron betiklerinizi eşzamanlamakta
+   kullanabilirsiniz. Her döngü süresinin sonunda (burada 24 saat sonra)
+   yeni bir günlük dosyası açılır.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/logs/logfile.%Y.%m.%d 86400" common
+</code></p></div>
+
+   <p>yyyy, yıl; mm, ay; dd, ayın gününü belirtmek üzere
+   /var/logs/logfile.yyyy.mm.dd dosyası oluşturulur. Her gün yerel zamanla
+   geceyarısı yeni bir günlük dosyasına geçilecektir.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 5M" common
+</code></p></div>
+
+   <p>Günlük dosyası 5 megabaytlık olunca yenisinin oluşturulmasını sağlar.
+   </p>
+
+<div class="example"><p><code>
+   ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/logs/errorlog.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"
+</code></p></div>
+   <p>Hata günlüğünün 5 megabaytta bir
+   <code>errorlog.YYYY-mm-dd-HH_MM_SS</code> biçemli bir isimle
+   oluşturulmasını sağlar.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="portability" id="portability">Taşınabilirlik</a></h2>
+
+  <p>Aşağıdaki günlük dosyası biçem belirteçlerinin tüm
+  <code>strftime(3)</code> gerçeklenimlerince desteklenmesi gerekir.
+  Kullandığınız kütüphaneye özgü belirteçler için sisteminizdeki
+  <code>strftime(3)</code> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
+
+<table class="bordered"><tr><td><code>%A</code></td><td>tam
gün ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%a</code></td><td>3 harflik
gün ismi
+(yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%B</code></td><td>tam ay ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%b</code></td><td>3 harflik
ay ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%c</code></td><td>tarih ve saat (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%d</code></td><td>2 haneli
ay günü numarası</td></tr>
+<tr><td><code>%H</code></td><td>2 haneli saat (24 saatlik)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%I</code></td><td>2 haneli
saat (12 saatlik)</td></tr>
+<tr><td><code>%j</code></td><td>3 hanelik yıl günü
numarası</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%M</code></td><td>2 haneli
dakika</td></tr>
+<tr><td><code>%m</code></td><td>2 haneli ay</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%p</code></td><td>12 saatlik
kip için öö/ös
+(yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%S</code></td><td>2 haneli saniye</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%U</code></td><td>2 haneli
yılın hafta numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazar olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr><td><code>%W</code></td><td>2 haneli yılın hafta
numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazartesi olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%w</code></td><td>1 hanelik
haftanın gün numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazar olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr><td><code>%X</code></td><td>saat (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%x</code></td><td>tarih (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%Y</code></td><td>4 hanelik yıl</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%y</code></td><td>2 hanelik
yıl</td></tr>
+<tr><td><code>%Z</code></td><td>zaman dilimi ismi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%%</code></td><td>`%' iminin
kendisi</td></tr>
+</table>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/rotatelogs.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/rotatelogs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache
License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta Thu Feb 12 13:47:28 2009
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html Thu Feb 12 13:47:28 2009
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: suexec.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: suexec.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.en?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.en Thu Feb 12 13:47:28 2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a>
&gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>suexec - Switch user before executing
external programs</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/suexec.html"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p><code>suexec</code> is used by the Apache HTTP Server to switch
@@ -54,7 +55,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/suexec.html"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed
under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version
2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a>
| <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a>
| <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Feb 12 13:47:28
2009
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a>
&gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>suexec - 외부 프로그램을 실행하기
전에 사용자를 변경한다</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/suexec.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -57,7 +58,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/suexec.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br />Licensed
under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version
2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a>
| <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a>
| <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8?rev=743739&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Feb 12 13:47:28
2009
@@ -0,0 +1,63 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>suexec - harici programları çalıştırmadan önce kullanıcıyı değiştirir
- Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif"
/></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div
id="page-content"><div id="preamble"><h1>suexec - harici programları çalıştırmadan
önce kullanıcıyı değiştirir</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/suexec.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p><code><strong>suexec</strong></code>, CGI programlarını
çalıştırmadan
+  önce Apache HTTP Sunucusu tarafından kullanıcı değiştirmek için kullanılır.
+  Bunu yapabilmek için sunucunun <code>root</code> tarafından çalıştırılmış
+  olması gerekir. HTTP artalan süreci normalde <code>root</code> aidiyetinde
+  çalışmadığından <code><strong>suexec</strong></code>'in
çalıştırılabilir
+  dosyasının sahibi <code>root</code> olmalı, setuid biti etkin
+  (<code>u+s</code>) olmalı ve dosyaya <code>root</code> dışında
hiç kimse
+  yazamamalıdır.</p>
+
+  <p><code><strong>suexec</strong></code> güvenlik modeli
ve kavramlar
+  hakkında bilgi edinmek için suexec belgesine (<a href="../suexec.html">http://httpd.apache.org/docs/trunk/suexec.html</a>)
bakınız.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
+  <p><code><strong>suexec</strong> -<strong>V</strong></code></p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
+ <dl>
+  <dt><code><strong>-V</strong></code></dt>
+  <dd><code>root</code> iseniz, bu seçenek
+   <code><strong>suexec</strong></code>
+  derleme seçeneklerini gösterir. Güvenlik sebebiyle tüm yapılandırma
+  seçenekleri sadece derleme sırasında değiştirilebilir.</dd>
+ </dl>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/suexec.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="../tr/programs/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2009 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache
License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a>
| <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.xml.meta?rev=743739&r1=743738&r2=743739&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.xml.meta Thu Feb 12 13:47:28 2009
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message