httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r743735 [1/2] - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/
Date Thu, 12 Feb 2009 13:37:08 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Feb 12 13:37:07 2009
New Revision: 743735

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=743735&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/suexec.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,353 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 502323 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="apxs.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>apxs - Apache Eklenti Aracı</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>apxs</strong></code>, Apache Hiper Metin Aktarım
+   Protokolü (HTTP) sunucusu için ek modül derleme ve kurulum aracıdır. Bu
+   araç sayesinde, bir veya daha fazla kaynak veya nesne
+   <var>dosya</var>sından bir devingen paylaşımlı nesne (DSO - "Dynamic
+   Shared Object" kısaltması) derlemek ve bu nesneyi (modülü) Apache
+   sunucusuna çalışma anında <strong><module>mod_so</module></strong>
+   modülünün <strong><directive module="mod_so"
+   >LoadModule</directive></strong> yönergesi üzerinden yüklemek mümkün
+   olmaktadır.</p>
+
+  <p>Bu eklenti mekanizmasını platformunuzda kullanmak için DSO desteğinin
+   olması ve <strong><program>httpd</program></strong> programının
+   <strong><module>mod_so</module></strong> modülünü içerecek şekilde
+   derlenmiş olması gerekir. Eğer bunlar mevcut değilse
+   <strong><code>apxs</code></strong> aracı durumu size bildirecektir. Bunu
+   aşağıdaki komutla kendiniz de sınayabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   $ httpd -l
+  </example>
+
+  <p><strong><module>mod_so</module></strong> modülü gösterilen listede yer
+   almalıdır. Bu gereksinimler sağlandığı takdirde
+   <strong><code>apxs</code></strong> aracı sayesinde DSO mekanizması
+   üzerinden kendi modüllerinizi kurmak suretiyle Apache sunucunuzun
+   işlevselliğini kolayca arttırabilirsiniz. Örnek bir uygulama:</p>
+
+  <example>
+   $ apxs -i -a -c mod_foo.c<br />
+   gcc -fpic -DSHARED_MODULE -I/dosya/yolu/apache/include -c mod_foo.c<br />
+   ld -Bshareable -o mod_foo.so mod_foo.o<br />
+   cp mod_foo.so /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo.so<br />
+   chmod 755 /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo.so<br />
+   [`foo' modülü /dosya/yolu/apache/etc/httpd.conf'ta etkinleştiriliyor]<br />
+   $ apachectl restart<br />
+   /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start<br />
+   [Tue Mar 31 11:27:55 1998] [debug] mod_so.c(303): loaded module foo_module<br />
+   /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd started<br />
+   $ _
+  </example>
+
+  <p><var>dosya</var> olarak bir C kaynak dosyası (.c), bir nesne dosyası
+   (.o) ve hatta bir kütüphane arşivi archive (.a) belirtebilirsiniz.
+   <strong><code>apxs</code></strong> aracı bu dosya uzantılarını
+   tanıdığından C dosyalarını derleme işleminden, arşiv ve nesne
+   dosyalarını ise doğrudan ilintileme işleminden geçirir. Fakat böyle
+   önceden derlenmiş nesne dosyalarını kullanırken, devingen paylaşımlı
+   nesne olarak kullanılmalarını sağlamak üzere konumdan bağımsız kod (PIC)
+   üretecek şekilde derlenmiş olduklarından emin olmalısınız. Örneğin
+   GCC'yi bunun için daima <strong><code>-fpic</code></strong> seçeneği ile
+   kullanmalısınız. Diğer C derleyiciler için,
+   <strong><code>apxs</code></strong>'in nesne dosyalarını derlerken
+   kullanacağı seçenekleri öğrenmek için o derleyicilerin kılavuz
+   sayfalarına bakınız.</p>
+
+  <p>Apache'deki DSO desteği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için
+   <strong><module>mod_so</module></strong> belgesini okumakla yetinmeyip
+   <code>src/modules/standard/mod_so.c</code> kaynak dosyasını da
+   okuyunuz.</p>
+</summary>
+<seealso><program>apachectl</program></seealso>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>apxs</strong> -<strong>g</strong>
+  [ -<strong>S</strong> <var>isim=değer</var> ]
+  -<strong>n</strong> <var>modüladı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>apxs</strong> -<strong>q</strong>
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  [ -<strong>S</strong> <var>isim=değer</var> ]
+  <var>sorgu</var> ...</code></p>
+
+  <p><code><strong>apxs</strong> -<strong>c</strong>
+  [ -<strong>S</strong> <var>isim=değer</var> ]
+  [ -<strong>o</strong> <var>dso-dosyası</var> ]
+  [ -<strong>I</strong> <var>include-dizini</var> ]
+  [ -<strong>D</strong> <var>isim=değer</var> ]
+  [ -<strong>L</strong> <var>lib-dizini</var> ]
+  [ -<strong>l</strong> <var>kütüphane-adı</var> ]
+  [ -<strong>Wc,</strong><var>derleyici-seçenekleri</var> ]
+  [ -<strong>Wl,</strong><var>ilintileyici-seçenekleri</var> ]
+  <var>dosya</var> ...</code></p>
+
+  <p><code><strong>apxs</strong> -<strong>i</strong>
+  [ -<strong>S</strong> <var>isim=değer</var> ]
+  [ -<strong>n</strong> <var>modüladı</var> ]
+  [ -<strong>a</strong> ]
+  [ -<strong>A</strong> ]
+  <var>dso-dosyası</var> ...</code></p>
+
+  <p><code><strong>apxs</strong> -<strong>e</strong>
+  [ -<strong>S</strong> <var>isim=değer</var> ]
+  [ -<strong>n</strong> <var>modüladı</var> ]
+  [ -<strong>a</strong> ]
+  [ -<strong>A</strong> ]
+  <var>dso-dosyası</var> ...</code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+  <section id="options.common"><title>Ortak Seçenekler</title>
+   <dl>
+    <dt><code><strong>-n</strong> <var>modüladı</var></code></dt>
+    <dd><code><strong>-i</strong></code> (kurulum) ve
+     <code><strong>-g</strong></code> (şablon üretimi)
+     seçenekleri için modül ismi belirtmek amacıyla kullanılır. Bir modül
+     ismi belirtmek için bu seçeneği kullanın.
+     <code><strong>-g</strong></code> seçeneği için bu gereklidir.
+     <code><strong>-i</strong></code> seçeneği için ise araç, modül
+     ismini kaynağın ismine bakarak veya (son çare olarak) dosya isminden
+     tahmin etmeye çalışarak saptamaya çalışır.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="options.query"><title>Sorgu Seçenekleri</title>
+   <dl>
+    <dt><code><strong>-q</strong> <var>sorgu</var></code></dt>
+    <dd><code>httpd</code>'yi derlemekte kullanılacak değişkenler ve
+     ortam ayarları için bir sorgu gerçekleştirir. When invoked without
+     <code><var>sorgu</var></code> belirtilmeksizin çağrıldığında, bilinen
+     değişkenleri değerleriyle birlikte basar. İsteğe bağlı
+     <code><strong>-v</strong></code> seçeneği liste çıktısını biçemler.
+
+     <p>Modülünüzü yükleyecek <code><strong>httpd</strong></code>'yi
+     derlemek için kullanılacak ayarları elle belirtmek için kullanılır.
+     Örneğin, Apache'nin C başlık dosyalarının yerini kendi Makefile
+     dosyalarınızın içinde şöyle belirtebilirsiniz:</p>
+    <example>
+     INC=-I`apxs -q INCLUDEDIR`
+    </example></dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="options.conf"><title>Yapılandırma Seçenekleri</title>
+   <dl>
+   <dt><code><strong>-S</strong> <var>isim=değer</var></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek yukarıda açıklanan <code><strong>apxs</strong></code>
+    ayarlarını değiştirir.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="options.template"><title>Şablon Üretme Seçenekleri</title>
+   <dl>
+   <dt><code><strong>-g</strong></code></dt>
+   <dd><code><var>modüladı</var></code> (<strong><code>-n</code></strong>
+    seçeneğine bakınız) adında bir alt dizin oluşturur ve içine iki dosya
+    yerleştirir: Kendi modülünüzü oluşturabilmeniz için veya
+    <code><strong>apxs</strong></code> mekanizmaları ile hemen oynamaya
+    başlayabilmeniz için <code>mod_<var>modüladı</var>.c</code> adında bir
+    modül kaynak dosyası örneği ve bu modülü derleyip kurmayı
+    kolaylaştırmak için bir <code>Makefile</code> dosyası.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="options.dso"><title>DSO Derleme Seçenekleri</title>
+   <dl>
+   <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek derleme yapılacağını belirtir. Önce belirtilen C kaynak
+    <var>dosyalar</var>ını (.c), nesne dosyalarını (.o) elde etmek için
+    derler. Sonra bunları kalan nesne dosyaları (.o ve .a) ile
+    ilintileyerek <var>dso-dosyası</var> adında bir devingen paylaşımlı
+    nesne oluşturur. Eğer <strong><code>-o</code></strong> seçeneği ile
+    modül ismi belirtilmemişse <var>dosyalar</var> arasındaki ilk dosyanın
+    ismine bakarak dosya ismi tahmin edilmeye çalışılır ve
+    <code>mod_<var>isim</var>.so</code> dosya adı bu isimden elde
+    edilir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-o</strong> <var>dso-dosyası</var></code></dt>
+   <dd>Oluşturulacak devingen paylaşımlı nesnenin ismini belirtmek için
+    kullanılır. Modül ismi bu seçenekle belirtilmez ve <var>dosya</var>
+    listesinden bir isim tahmini de yapılamazsa son çare olarak
+    <code>mod_unknown.so</code> ismi kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-D</strong> <var>isim=değer</var></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek doğrudan derleme komutlarına aktarılır. Bu seçeneği
+    derleme işlemine kendi tanımlarınızı belirtmek için kullanın.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-I</strong> <var>include-dizini</var></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek doğrudan derleme komutlarına aktarılır. Bu seçeneği
+    derleme işleminde kullanılmak üzere kendi başlık dosyalarınızı içeren
+    dizinleri arama yollarına eklemek için kullanın.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-L</strong> <var>lib-dizini</var></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek doğrudan derleme komutlarına aktarılır. Bu seçeneği
+    derleme işleminde kullanılmak üzere kendi kütüphane dizinlerinizi
+    arama yollarına eklemek için kullanın.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-l</strong> <var>kütüphane-adı</var></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek doğrudan derleme komutlarına aktarılır. Bu seçeneği
+    derleme işleminde kullanılmak üzere kendi kütüphanelerinizi arama
+    yollarına eklemek için kullanın.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-Wc</strong>,<var>derleyici-seçenekleri</var></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek <code>libtool --mode=compile</code> komutuna doğrudan
+    seçenek aktarmak için kullanılır. Bu seçeneği yerel derleyiciniz için
+    gereken ek seçenekleri belirtmek için kullanın.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-Wl</strong>,<var>ilintileyici-seçenekleri</var></code></dt>
+   <dd>Bu seçenek <code>libtool --mode=link</code> komutuna doğrudan
+    seçenek aktarmak için kullanılır. Bu seçeneği yerel ilintileyiciniz
+    için gereken ek seçenekleri belirtmek için kullanın.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="options.dsoinstall">
+  <title>DSO Kurulum ve Yapılandırma Seçenekleri</title>
+   <dl>
+   <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
+   <dd>Kurulum işlemini belirtir ve devingen olarak paylaşımlı nesneleri
+    sunucunun <var>modules</var> dizinine kurar.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-a</strong></code></dt>
+   <dd>İlgili <directive module="mod_so">LoadModule</directive> satırını
+    Apache'nin <code>httpd.conf</code> yapılandırma dosyasına özdevinimli
+    olarak ekleyerek veya böyle bir satır varsa bunu etkin kılarak modülü
+    etkinleştirir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-A</strong></code></dt>
+   <dd><strong><directive module="mod_so">LoadModule</directive></strong>
+    yönergesini daha sonra etkinleştirmek üzere satırın başına bir diyez
+    imi (<code>#</code>) yerleştirmesi dışında
+    <strong><code>-a</code></strong> seçeneği ile aynıdır.</dd>
+
+   <dt><code><strong>-e</strong></code></dt>
+   <dd>Modülü kurmaya çalışmaksızın Apache'nin <code>httpd.conf</code>
+    yapılandırma dosyasını <strong><code>-i</code></strong> işlemine
+    benzer şekilde <strong><code>-a</code></strong> ve
+    <strong><code>-A</code></strong> seçenekleri ile düzenleme işlemini
+    belirtir.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+</section>
+
+<section id="examples"><title>Örnekler</title>
+  <p>Apache'nin sunucu işlevselliğini genişletmek amacıyla kullanacağınız
+   <code>mod_foo.c</code> adında bir Apache modülünüz olduğunu varsayalım.
+   Öncelikle, C kaynak dosyasını, Apache sunucusuna çalışma anında
+   yüklenmeye uygun bir paylaşımlı nesne olarak derlemeniz gerekir. Bunu
+   sağlamak için şu komutları vermelisiniz:</p>
+
+  <example>
+   $ apxs -c mod_foo.c<br />
+   /dosya/yolu/libtool --mode=compile gcc ... -c mod_foo.c<br />
+   /dosya/yolu/libtool --mode=link gcc ... -o mod_foo.la mod_foo.slo<br />
+   $ _
+  </example>
+
+  <p>Bundan sonra, Apache yapılandırmanızın bu paylaşımlı nesneyi yüklemek
+   için bir <strong><directive
+   module="mod_so">LoadModule</directive></strong> yönergesi içermesini
+   sağlamalısınız. <strong><code>apxs</code></strong> bu adımı
+   basitleştirmek amacıyla, paylaşımlı nesneyi sunucunun <var>modules</var>
+   dizinine özdevinimli olarak kurmak ve <code>httpd.conf</code> dosyasını
+   buna uygun olarak güncellemek için bir yol sağlar. Bu sonuç şöyle elde
+   edilebilir:</p>
+
+  <example>
+   $ apxs -i -a mod_foo.la<br />
+   /dosya/yolu/instdso.sh mod_foo.la /path/to/apache/modules<br />
+   /dosya/yolu/libtool --mode=install cp mod_foo.la /dosya/yolu/apache/modules
+   ...
+   chmod 755 /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo.so<br />
+   [`foo' modülü /dosya/yolu/apache/conf/httpd.conf'da etkinleştiriliyor] <br />
+   $ _
+  </example>
+
+  <p>Yapılandıma dosyasına (eğer yoksa) şu satır eklenir:</p>
+
+  <example>
+   LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
+  </example>
+
+  <p>Bunu öntanımlı olarak iptal etmek isterseniz
+   <strong><code>-A</code></strong> seçeneğini kullanmanız gerekir:</p>
+
+  <example>
+   $ apxs -i -A mod_foo.c
+  </example>
+
+  <p><strong><code>apxs</code></strong> mekanizmalarını hızlıca denemek
+   için örnek bir Apache modül şablonunu ve bir Makefile dosyasını şöyle
+   oluşturabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   $ apxs -g -n foo<br />
+   Creating [DIR] foo<br />
+   Creating [FILE] foo/Makefile<br />
+   Creating [FILE] foo/modules.mk<br />
+   Creating [FILE] foo/mod_foo.c<br />
+   Creating [FILE] foo/.deps<br />
+   $ _
+  </example>
+
+  <p>Ardından bu örnek modülü bir paylaşımlı nesne olarak derleyip Apache
+   sunucusuna yükleyebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   $ cd foo<br />
+   $ make all reload<br />
+   apxs -c mod_foo.c<br />
+   /dosya/yolu/libtool --mode=compile gcc ... -c mod_foo.c<br />
+   /dosya/yolu/libtool --mode=link gcc ... -o mod_foo.la mod_foo.slo<br />
+   apxs -i -a -n "foo" mod_foo.la<br />
+   /dosya/yolu/instdso.sh mod_foo.la /dosya/yolu/apache/modules<br />
+   /dosya/yolu/libtool --mode=install cp mod_foo.la /dosya/yolu/apache/modules
+   ...
+    chmod 755 /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo.so<br />
+   [`foo' modülü /dosya/yolu/apache/conf/httpd.conf'ta etkinleştiriliyor]<br />
+    apachectl restart<br />
+    /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start<br />
+   chmod 755 /dosya/yolu/apache/modules/mod_foo.so<br />
+   [`foo' modülü /dosya/yolu/apache/etc/httpd.conf'ta etkinleştiriliyor]<br />
+   apachectl restart<br />
+   /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd not running, trying to start<br />
+   [Tue Mar 31 11:27:55 1998] [debug] mod_so.c(303): loaded module foo_module<br />
+   /dosya/yolu/apache/sbin/apachectl restart: httpd started<br />
+   $ _
+  </example>
+
+</section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apxs.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,208 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420993 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="dbmmanage.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>dbmmanage - DBM biçemli kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını yönetir</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>dbmmanage</strong></code>,
+  <module>mod_authn_dbm</module> üzerinden HTTP kullanıcılarının temel
+  kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
+  saklanmasında kullanılacak DBM dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için
+  kullanılır. Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı
+  sadece <code><strong>dbmmanage</strong></code> tarafından oluşturulan
+  dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir. Bu program
+  sadece, kullanıcı isimleri bir DBM dosyasında saklanmak istenirse işe
+  yarar. Düz metin bir veritabanı kullanmak isterseniz
+  <strong><program>htpasswd</program></strong> sayfasına bakınız.</p>
+
+  <p>Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler.
+  Kullanıcı kimlik doğrulamasını
+  <strong><program>httpd</program></strong>'de yapılandırmak için gerekli
+  yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan
+  ve <a href="http://httpd.apache.org/"> http://httpd.apache.org/</a>
+  adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız.</p>
+</summary>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+<seealso><module>mod_authn_dbm</module></seealso>
+<seealso><module>mod_authz_dbm</module></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>dbmmanage</strong> [ <var>kodlama</var> ]
+  <var>dosyaismi</var> add|adduser|check|delete|update
+  <var>kullanıcı</var>
+  [ <var>şifreli_parola</var>
+   [ <var>grup</var>[,<var>grup</var>...]
+    [ <var>açıklama</var> ] ] ]</code></p>
+
+  <p><code><strong>dbmmanage</strong> <var>dosyaismi</var>
+  view [ <var>kullanıcı</var> ]</code></p>
+
+  <p><code><strong>dbmmanage</strong> <var>dosyaismi</var> import</code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+  <dl>
+  <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
+  <dd>DBM dosyasının ismi. Genellikle, <code>.db</code>, <code>.pag</code>
+  veya <code>.dir</code> eklentisi olmaksızın belirtilir.</dd>
+
+  <dt><code><var>kullanıcı</var></code></dt>
+  <dd>İşlemleri gerçekleştirecek kullanıcı ismi.
+  <code><var>kullanıcı</var></code> ismi ikinokta imi (<code>:</code>)
+  içeremez.</dd>
+
+  <dt><code><var>şifreli_parola</var></code></dt>
+  <dd><code><strong>update</strong></code> ve
+  <code><strong>add</strong></code> komutları için kullanılacak şifreli
+  paroladır. Parolanın istenmesini sağlamak, fakat hemen ardından alanları
+  doldurmak için bir tire imi (<code>-</code>) kullanabilirsiniz. Buna ek
+  olarak, <code><strong>update</strong></code> komutunu kullanırken özgün
+  parolaya dokunulmaması için bir nokta imi (<code>.</code>)
+  kullanabilirsiniz.</dd>
+
+  <dt><code><var>grup</var></code></dt>
+  <dd>Kullanıcının üyesi olduğu grup. Grup ismi ikinokta imi
+  (<code>:</code>) içeremez.Kullanıcıyı bir gruba atamadan açıklama alanını
+  doldurmak istiyorsanız bir tire imi (<code>-</code>) kullanabilirsiniz.
+  Buna ek olarak, <code><strong>update</strong></code> komutunu kullanırken
+  özgün gruba dokunulmaması için bir nokta imi (<code>.</code>)
+  kullanabilirsiniz.</dd>
+
+  <dt><code><var>açıklama</var></code></dt>
+  <dd>Adı ve soyadı, eposta adresi gibi kullanıcıyla ilgili bir takım
+  bilgiler buraya yazılır. Sunucu bu alanı gözardı eder.</dd>
+  </dl>
+
+  <section id="options.encodings"><title>Kodlamalar</title>
+   <dl>
+   <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
+   <dd>CRYPT şifrelemesi (Win32 ve Netware hariç, öntanımlı)</dd>
+
+   <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
+   <dd>MD5 şifrelemesi (Win32 ve Netware için öntanımlı)</dd>
+
+   <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
+   <dd>SHA1 şifrelemesi</dd>
+
+   <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
+   <dd>düz metin (<em>önerilmez</em>)</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="options.commands"><title>Komutlar</title>
+   <dl>
+   <dt><code><strong>add</strong></code></dt>
+   <dd><code><var>şifreli_parola</var></code>'yı kullanarak
+    <code><var>dosyaismi</var></code> dosyasına
+    <code><var>kullanıcı</var></code> için bir girdi ekler.
+
+   <example>dbmmanage passwords.dat add rbowen foKntnEF3KSXA</example>
+   </dd>
+
+   <dt><code><strong>adduser</strong></code></dt>
+   <dd>Parola sorduktan sonra <code><var>dosyaismi</var></code>
+    dosyasına <code><var>kullanıcı</var></code> için bir girdi ekler.
+
+   <example>dbmmanage passwords.dat adduser krietz</example>
+   </dd>
+
+   <dt><code><strong>check</strong></code></dt>
+   <dd>Parola sorduktan sonra belirtilen <code><var>kullanıcı</var></code>,
+    <code><var>dosyaismi</var></code> dosyasında var mı diye bakar; varsa
+    belirtilen parolayı kullanıcınınkiyle eşleştirmeye çalışır.
+
+   <example>dbmmanage passwords.dat check rbowen</example>
+   </dd>
+
+   <dt><code><strong>delete</strong></code></dt>
+   <dd><code><var>dosyaismi</var></code> dosyasından
+    <code><var>kullanıcı</var></code> girdisini siler.
+
+   <example>dbmmanage passwords.dat delete rbowen</example>
+   </dd>
+
+   <dt><code><strong>import</strong></code></dt>
+   <dd>Standart girdiden
+    <code><var>kullanıcı</var>:<var>parola</var></code> satırlarını (her
+    satırda bir tane) okur ve bunları <code><var>dosyaismi</var></code>
+    dosyasına ekler. Parola şifrelenmiş olmalıdır.</dd>
+
+   <dt><code><strong>update</strong></code></dt>
+   <dd>Belirtilen <code><var>kullanıcı</var></code>'nın
+    <code><var>dosyaismi</var></code> dosyasında mevcut olması dışında
+    <code><strong>adduser</strong></code> komutu gibidir.
+
+   <example>dbmmanage passwords.dat update rbowen</example>
+   </dd>
+
+   <dt><code><strong>view</strong></code></dt>
+   <dd>Sadece, DBM dosyasının içeriğini gösterir. Bir
+    <code><var>kullanıcı</var></code> belirtirseniz sadece o kaydı
+    gösterir.
+
+   <example>dbmmanage passwords.dat view</example>
+   </dd>
+   </dl>
+  </section>
+</section>
+
+<section id="bugs"><title>Hatalar</title>
+  <p>Birden fazla DBM dosya biçemi vardır ve büyük bir olasılıkla da
+  sisteminizde bu birden fazla biçemle ilgili kütüphaneler vardır. SDBM,
+  NDBM, GNU'nun GDBM projesi ve Berkeley DB 2 bunların başlıcalarıdır. Ne
+  yazık ki, bu kütüphanelerin her birinin dosya biçimleri farklıdır. Bu
+  bakımdan, <code><var>dosyaismi</var></code> dosyasında kullanılan dosya
+  biçeminin <code><strong>dbmmanage</strong></code> tarafından kullanılanla
+  aynı biçemde olduğundan emin olmalısınız.
+  <code><strong>dbmmanage</strong></code> hangi tür DBM dosyasına baktığını
+  saptayacak yeterliliğe sahip değildir. Yanlış biçemli bir dosya
+  belirtirseniz hiçbir şey dönmeyebileceği gibi, başka isimde bir DBM
+  dosyasının oluşturulması veya daha da kötüsü üzerine yazmaya
+  çalışıyorsanız DBM dosyasının bozulması bile olasıdır.</p>
+
+  <p><code><strong>dbmmanage</strong></code> programının başlangıcında
+  <code>@AnyDBM::ISA</code> dizisi olarak tanımlanmış DBM biçem
+  tercihlerinin bir listesi vardır. Berkeley DB 2 biçemini tercih
+  ettiğimizden <code><strong>dbmmanage</strong></code> sistem
+  kütüphanelerini şu sıraya göre arar: Berkeley DB 2, NDBM, GDBM ve SDBM.
+  <code><strong>dbmmanage</strong></code> DBM dosyası hareketleri için bu
+  sıralamaya göre bulduğu ilk kütüphaneyi kullanacaktır. Sıralama Perl'deki
+  <code>dbmopen()</code> çağrısının kullandığından faklı olduğu gibi
+  Perl'deki standart <code>@AnyDBM::ISA</code> sıralamasından da oldukça
+  farklıdır. Bu bakımdan, DBM dosyalarınızı yönetmek için Perl ile yazılmış
+  başka araçlar kullanıyorsanız, onların da bu tercih sırasını izlemesini
+  sağlamalısınız. Benzer şekilde, bu dosyalara erişmek için diğer dillerde
+  (C gibi) yazılmış programlar kullanıyorsanız bunlar için de aynı durum
+  geçerlidir.</p>
+
+  <p>Unix sistemlerinde, kullanılan DBM dosyasının biçemini öğrenmek için
+  <code><strong>file</strong></code> programı kullanılabilir.</p>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/dbmmanage.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,65 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 669564 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="fcgistarter.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>fcgistarter - Bir FastCGI programını çalıştır</title>
+
+<summary>
+  <p></p>
+  <note><title>Bilginize</title>
+   <p>Şimdilik sadece Unix sistemlerinde çalışmaktadır.</p>
+  </note>
+</summary>
+<seealso><module>mod_proxy_fcgi</module></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>fcgistarter</strong>
+  -<strong>c</strong> <var>komut</var>
+  -<strong>p</strong> <var>port</var>
+  [ -<strong>i</strong> <var>arabirim</var> ]
+  -<strong>N</strong> <var>sayı</var>
+  </code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+  <dl>
+  <dt><code><strong>-c</strong> <var>komut</var></code></dt>
+  <dd>Çalıştırılacak FastCGI programı</dd>
+
+  <dt><code><strong>-p</strong> <var>port</var></code></dt>
+  <dd>Programın dinleyeceği port</dd>
+
+  <dt><code><strong>-i</strong> <var>arabirim</var></code></dt>
+  <dd>Programın dinleyeceği arabirim</dd>
+
+  <dt><code><strong>-N</strong> <var>sayı</var></code></dt>
+  <dd>Program örneklerinin sayısı</dd>
+
+  </dl>
+</section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/fcgistarter.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,123 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 650172 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="htcacheclean.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>htcacheclean - Disk arabelleğini temizler</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>htcacheclean</strong></code>,
+  <module>mod_disk_cache</module> deposunun boyutlarını belli sınırlar
+  içinde tutmak için kullanılır. Bu araç ya elle ya da bir artalan süreci
+  olarak çalıştırılır. Artalan süreci olarak çalıştırıldığında, silinecek
+  arabellek içeriğini tespit etmek için arabellek dizinlerine belli
+  aralıklarla bakmak dışında uykuda olur. Artalan sürecini temiz olarak
+  durdurmak için TERM veya INT sinyali göndermeniz yeterlidir.</p>
+</summary>
+<seealso><module>mod_disk_cache</module></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>htcacheclean</strong>
+  [ -<strong>D</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>r</strong> ]
+  [ -<strong>n</strong> ]
+  -<strong>p</strong><var>yol</var>
+  -<strong>l</strong><var>sınır</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htcacheclean</strong>
+  [ -<strong>n</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>i</strong> ]
+  -<strong>d</strong><var>süre</var>
+  -<strong>p</strong><var>yol</var>
+  -<strong>l</strong><var>sınır</var></code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Options</title>
+  <dl>
+  <dt><code><strong>-d</strong><var> süre</var></code></dt>
+  <dd>Artalanda çalışarak <code><var>süre</var></code> dakikada bir
+  arabelleği temizler. Bu seçenek <code><strong>-D</strong></code>,
+  <code><strong>-v</strong></code> ve <code><strong>-r</strong></code>
+  seçenekleri ile birlikte kullanılamaz. Artalan sürecini temiz olarak
+  sonlandırmak için <code>SIGTERM</code> veya <code>SIGINT</code> göndermek
+  yeterlidir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-D</strong></code></dt>
+  <dd>Kuru kuruya çalışıp, hiçbir şeyi silmez.
+  <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
+  <dd>Çıktı daha ayrıntılı olur. <code><strong>-d</strong></code> seçeneği
+  ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-r</strong></code></dt>
+  <dd>İyice temizlik yapılır. Bunun için Apache HTTP sunucusunun
+  çalışmadığı varsayılır (aksi takdirde arabellek içeriği bozulabilir).
+  <code><strong>-t</strong></code> seçeneğinin de uygulanmasını sağlar.
+  <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-n</strong></code></dt>
+  <dd>Nazik olur. Diğer süreçlerin yararına daha yavaş çalışır. (a) disk
+  G/Ç işlemlerinde gecikmeler olursa ve (b) çekirdek bu arada başka bir
+  süreci öne çekmişse <code><strong>htcacheclean</strong></code> uyumayı
+  tercih edecektir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Tüm boş dizinleri siler. Öntanımlı olarak, sadece arabellek dosyaları
+  silinirse de bazı yapılandırmalarda büyük miktarda dizin oluşturulması bu
+  seçeneğin kullanılmasını gerektirebilir. Yapılandırmanız çok sayıda dizin
+  gerektiriyorsa ve dosya düğümlerinin veya dosya ayırma tablolarının
+  tükenmesi sözkonusu ise bu seçeneğin kullanılması önerilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-p</strong><var> yol</var></code></dt>
+  <dd><code><var>yol</var></code>, disk arabelleğinin kök dizini olarak
+  belirtilir. <directive module="mod_disk_cache">CacheRoot</directive>
+  yönergesinde belirtilen dizin olmalıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-l</strong><var> sınır</var></code></dt>
+  <dd><code><var>sınır</var></code>, disk arabelleğinin toplam boyutu
+  olarak belirtilir. Değerin öntanımlı olarak bayt cinsinden belirtileceği
+  varsayılır. Değerin sonuna kilobayt için <code>K</code>, megabayt
+  <code>M</code>, bayt için <code>B</code> harfi konulabilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
+  <dd>Akıllı olup sadece disk arabelleği değiştiği zaman çalışır. Bu
+  seçenek <code><strong>-d</strong></code> seçeneği ile birlikte
+  belirtilmek zorundadır.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="exit"><title>Çıkış Durumu</title>
+  <p><code><strong>htcacheclean</strong></code>, tüm işlemler başarıyla
+  yerine getirildiğinde <code>0</code>, aksi takdirde <code>1</code>
+  döndürür.</p>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htcacheclean.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,287 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 732790 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="htdbm.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>htdbm - DBM parola veritabanlarını yönetir</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>htdbm</strong></code>,
+  <module>mod_authn_dbm</module> üzerinden HTTP kullanıcılarının temel
+  kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
+  saklanmasında kullanılacak DBM dosyalarını yönetmek için kullanılır. DBM
+  dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
+  <strong><program>dbmmanage</program></strong> sayfasına bakınız.</p>
+</summary>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+<seealso><program>dbmmanage</program></seealso>
+<seealso><module>mod_authn_dbm</module></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>htdbm</strong>
+  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  [ -<strong>x</strong> ]
+  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>b</strong>
+  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>n</strong>
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  <var>kullanıcı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>nb</strong>
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>v</strong>
+  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>vb</strong>
+  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> ]
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>x</strong>
+  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htdbm</strong> -<strong>l</strong>
+  [ -<strong>T</strong><var>VTtürü</var> ]
+  </code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+  <dl>
+  <dt><code><strong>-b</strong></code></dt>
+  <dd>Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından
+  verilir. <strong>Parola komut satırında görünür</strong> olacağından çok
+  dikkatli kullanmak gerekir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
+  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur. Dosya mevcutsa,
+  dosya silinip yeniden yazılır. Bu seçenek
+  <code><strong>-n</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-n</strong></code></dt>
+  <dd>Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir.
+  <code><var>parola-dosyası</var></code> belirtilmediğinden, bu seçenek
+  komut satırı sözdizimini değiştirir. Bu seçenek
+  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows, Netware ve TPF
+  için öntanımlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
+  <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır. Windows,
+  Netware ve TPF dışında öntanımlıdır.
+  <code><strong>htdbm</strong></code> tarafından tüm platformlarda
+  destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
+  <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
+  biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü
+  kolaylaştırır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
+  <dd>Düz metin parolalar kullanılır. <code><strong>htdbm</strong></code>
+  tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve
+  TPF üzerinde <program>httpd</program> sunucusu tarafından sadece düz
+  metin parolalar kabul edilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
+  <dd>Veritabanındaki kullanıcıları açıklamalarıyla birlikte standart
+  çıktıya gönderir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Son değiştirgenin bir açıklama olarak yorumlanmasını sağlar. Bu
+  seçenek kullanıldığında komut satırının sonuna fazladan bir dizge
+  eklenebilir. Bu dizge, veritabanında belirtilen kullanıcının "Comment"
+  alanında saklanır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
+  <dd>Kullanıcı adını ve parolasını doğrular. Program belirtilen parolanın
+  geçerli olup olmadığını belirten bir ileti basar. Eğer parola geçersizse
+  program hata kodu 3 ile çıkar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-x</strong></code></dt>
+  <dd>Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen DBM dosyasında mevcutsa
+  silinir.</dd>
+
+  <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
+  <dd>DBM dosyasının ismi. Genellikle, <code>.db</code>, <code>.pag</code>
+  veya <code>.dir</code> eklentisi olmaksızın belirtilir.
+  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte verilmişse ve DBM
+  dosyası mevcut değilse dosya oluşturulur, mevcutsa dosya güncellenir.</dd>
+
+  <dt><code><var>kullanıcı</var></code></dt>
+  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code>'nda oluşturulacak veya
+  güncellenecek kullanıcı ismi. <code><var>kullanıcı</var></code> bu
+  dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir. Girdi mevcutsa parolası
+  değiştirilir.</dd>
+
+  <dt><code><var>parola</var></code></dt>
+  <dd>Şifrelenip DBM dosyasında saklanacak düz metin parola. Sadece
+  <code><strong>-b</strong></code> seçeneği ile kullanılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-T</strong> <var>VTtürü</var></code></dt>
+  <dd>DBM dosyasının türü; SDBM, GDBM, DB, veya "default" olabilir.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="bugs"><title>Hatalar</title>
+  <p>Birden fazla DBM dosya biçemi vardır ve büyük bir olasılıkla da
+  sisteminizde bu birden fazla biçemle ilgili kütüphaneler vardır. SDBM,
+  NDBM, GNU'nun GDBM projesi ve Berkeley/Sleepycat DB 2/3/4 bunların
+  başlıcalarıdır. Ne yazık ki, bu kütüphanelerin her birinin dosya
+  biçimleri farklıdır. Bu bakımdan, <code><var>dosyaismi</var></code>
+  dosyasında kullanılan dosya biçeminin <code><strong>htdbm</strong></code>
+  tarafından kullanılanla aynı biçemde olduğundan emin olmalısınız.
+  <code><strong>htdbm</strong></code> hangi tür DBM dosyasına baktığını
+  saptayacak yeterliliğe sahip değildir. Yanlış biçemli bir dosya
+  belirtirseniz hiçbir şey dönmeyebileceği gibi, başka isimde bir DBM
+  dosyasının oluşturulması veya daha da kötüsü üzerine yazmaya
+  çalışıyorsanız DBM dosyasının bozulması bile olasıdır.</p>
+
+  <p>Unix sistemlerinde, kullanılan DBM dosyasının biçemini öğrenmek için
+  <code><strong>file</strong></code> programı kullanılabilir.</p>
+</section>
+
+<section id="exit"><title>Çıkış Durumu</title>
+  <p><code><strong>htdbm</strong></code>, kullanıcı ismi ve parolasını DBM
+  dosyasına başarıyla eklemiş veya güncellemişse <code>0</code>, dosyalara
+  erişirken bir sorun çıkmışsa <code>1</code>, komut satırında bir
+  sözdizimi hatası varsa <code>2</code>, parola etkileşimli alınmış fakat
+  girdi ile eşleşme sağlanamamışsa <code>3</code>, işlem kesintiye
+  uğramışsa <code>4</code>, bir değer çok uzunsa <code>5</code> (kullanıcı,
+  parola, dosya ismi veya açıklama), kullanıcı ismi kuraldışı karakter
+  içeriyorsa (<a href="#restrictions">Kısıtlamalar</a> bölümüne bakınız)
+  <code>6</code> ve dosya geçerli bir DBM parola dosyası değilse
+  <code>7</code> değeriyle döner.</p>
+</section>
+
+<section id="examples"><title>Örnekler</title>
+  <example>
+   htdbm /usr/local/etc/apache/.htdbm-users jsmith
+  </example>
+
+  <p><code>jsmith</code> kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir.
+  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde
+  çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
+  takdirde sistemin <code>crypt()</code> yordamı kullanılır. Dosya mevcut
+  değilse <code><strong>htdbm</strong></code> beklenen hiçbir işlemi
+  yapmadan bir hata vererek çıkar.</p>
+
+  <example>
+   htdbm -c /home/doe/public_html/.htdbm jane
+  </example>
+
+  <p>Yeni bir dosya oluşturur ve kullanıcı <code>jane</code> için kaydı bir
+  girdi olarak bu dosyaya yazar. Dosya mevcutsa fakat okunamıyor veya
+  yazılamıyorsa dosyada bir değişiklik yapılmaz ve
+  <code><strong>htdbm</strong></code> bir ileti gösterip bir hata durumu
+  ile çıkar.</p>
+
+  <example>
+   htdbm -mb /usr/web/.htdbm-all jones Pwd4Steve
+  </example>
+
+  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) MD5
+  algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.</p>
+</section>
+
+<section id="security"><title>Güvenlik Değerlendirmeleri</title>
+  <p><code><strong>htdbm</strong></code> tarafından yönetilen parola
+  dosyalarına sunucunun URI uzayından erişilememelidir; yani dosya bir
+  tarayıcı ile okunabilecek bir yerde bulunmamalıdır.</p>
+
+  <p>Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle
+  <code><strong>-b</strong></code> seçeneğinin kullanımından kaçınılmasını
+  öneriyoruz.</p>
+</section>
+
+<section id="restrictions"><title>Kısıtlamalar</title>
+  <p>Windows ve MPE platformlarında, <code><strong>htdbm</strong></code>
+  ile şifrelenen parolalar <code>255</code> karakterden daha uzun olamaz.
+  255 karakterden sonrası kırpılır.</p>
+
+  <p><code><strong>htdbm</strong></code> tarafından kullanılan MD5
+  algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen
+  parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir.</p>
+
+  <p>Kullanıcı isimleri <code>255</code> bayttan uzun olamaz ve iki nokta
+  imi (<code>:</code>) içeremez.</p>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdbm.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,82 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 487904 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="htdigest.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>htdigest - Özet kimlik doğrulama dosyalarını yönetir</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>htdigest</strong></code>, HTTP kullanıcılarının digest
+  türü kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
+  saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek
+  için kullanılır. Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı
+  sadece <code><strong>htdigest</strong></code> tarafından oluşturulan
+  dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir.</p>
+
+  <p>Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler.
+  Kullanıcı kimlik doğrulamasını
+  <strong><program>httpd</program></strong>'de yapılandırmak için gerekli
+  yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan
+  ve <a href="http://httpd.apache.org/"> http://httpd.apache.org/</a>
+  adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız.</p>
+</summary>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+<seealso><module>mod_auth_digest</module></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>htdigest</strong> [ -<strong>c</strong> ]
+  <var>parola-dosyası</var> <var>bölge</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+  <dl>
+  <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
+  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur. Dosya mevcutsa,
+  dosya silinip yeniden yazılır.</dd>
+
+  <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
+  <dd>Kullanıcı ismi, parola ve bölge bilgilerini içeren dosyanın ismi.
+  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği verilmişse ve dosya mevcut
+  değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur.</dd>
+
+  <dt><code><var>bölge</var></code></dt>
+  <dd>Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi.</dd>
+
+  <dt><code><var>kullanıcı</var></code></dt>
+  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code>'nda oluşturulacak veya
+  güncellenecek kullanıcı ismi. <code><var>kullanıcı</var></code> bu
+  dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir. Girdi mevcutsa parolası
+  değiştirilir.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="security"><title>Güvenlik Değerlendirmeleri</title>
+  <p>Bu program bir setuid çalıştırılabiliri olarak güvenilir olmadığından
+  <em>setuid yapılmamalıdır</em>.</p>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htdigest.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,236 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 487904 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="htpasswd.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>htpasswd - Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, HTTP kullanıcılarının temel
+  kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının
+  saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek
+  için kullanılır. <code><strong>htpasswd</strong></code>, güncelleme
+  sırasında yazmak veya okumak için bir dosyaya erişemezse beklenen hiçbir
+  işlemi yapmaz ve hata vererek çıkar.</p>
+
+  <p>Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı
+  sadece <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından oluşturulan
+  dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir.
+  <code><strong>htpasswd</strong></code> sadece düz metin dosyalarda
+  saklanmış kullanıcı isimlerini ve parolalarını yönetirse de, diğer veri
+  saklama türleri için parolayı şifreleyip gösterebilir. Bir DBM veritabanı
+  kullanmak isterseniz <strong><program>dbmmanage</program></strong>
+  sayfasına bakınız.</p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, parolaları şifrelemek için ya
+  Apache'nin kendine özgü MD5 algoritmasını ya da sistemin
+  <code>crypt()</code> yordamını kullanır. Bazı kullanıcılar MD5 şifreli
+  parolalara, bazıları da <code>crypt()</code> ile şifrelenmiş parolalara
+  sahip olabileceğinden <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından
+  yönetilen dosyalar her iki tür parolayı da içerebilir.</p>
+
+  <p>Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler.
+  Kullanıcı kimlik doğrulamasını
+  <strong><program>httpd</program></strong>'de yapılandırmak için gerekli
+  yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan
+  ve <a href="http://httpd.apache.org/"> http://httpd.apache.org/</a>
+  adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız.</p>
+</summary>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+<seealso>Kaynak paketinin support/SHA1 dizinindeki betikler.</seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong>
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> ]
+  [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>b</strong>
+  [ -<strong>c</strong> ]
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>p</strong> |
+   -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>D</strong> ] <var>parola-dosyası</var> <var>kullanıcı</var>
+  <var>parola</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>n</strong>
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ] <var>kullanıcı</var></code></p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong> -<strong>nb</strong>
+  [ -<strong>m</strong> |
+   -<strong>d</strong> |
+   -<strong>s</strong> |
+   -<strong>p</strong> ] <var>kullanıcı</var> <var>parola</var></code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+  <dl>
+  <dt><code><strong>-b</strong></code></dt>
+  <dd>Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından
+  verilir. <strong>Parola komut satırında görünür</strong> olacağından çok
+  dikkatli kullanmak gerekir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong></code></dt>
+  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code> oluşturur. Dosya mevcutsa,
+  dosya silinip yeniden yazılır. Bu seçenek
+  <code><strong>-n</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-n</strong></code></dt>
+  <dd>Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir.
+  Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil
+  edilebilecek parolaları üretmekte yararlıdır.
+  <code><var>parola-dosyası</var></code> belirtilmediğinden, bu seçenek
+  komut satırı sözdizimini değiştirir. Bu seçenek
+  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği ile birlikte kullanılamaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-m</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows, Netware ve TPF
+  için öntanımlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
+  <dd>Parolaları şifrelemek için <code>crypt()</code> kullanılır. Windows,
+  Netware ve TPF dışında öntanımlıdır.
+  <code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından tüm platformlarda
+  destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde
+  <program>httpd</program> sunucusu tarafından desteklenmez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
+  <dd>Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim
+  biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü
+  kolaylaştırır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-p</strong></code></dt>
+  <dd>Düz metin parolalar kullanılır. <code><strong>htpasswd</strong></code>
+  tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve
+  TPF üzerinde <program>httpd</program> sunucusu tarafından sadece düz
+  metin parolalar kabul edilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-D</strong></code></dt>
+  <dd>Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen dosyada mevcutsa
+  silinir.</dd>
+
+  <dt><code><var>parola-dosyası</var></code></dt>
+  <dd>Kullanıcı ismini ve parolasını içeren dosyanın ismi.
+  <code><strong>-c</strong></code> seçeneği verilmişse ve dosya mevcut
+  değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur.</dd>
+
+  <dt><code><var>kullanıcı</var></code></dt>
+  <dd><code><var>parola-dosyası</var></code>'nda oluşturulacak veya
+  güncellenecek kullanıcı ismi. <code><var>kullanıcı</var></code> bu
+  dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir. Girdi mevcutsa parolası
+  değiştirilir.</dd>
+
+  <dt><code><var>parola</var></code></dt>
+  <dd>Şifrelenip dosyada saklanacak düz metin parola. Sadece
+  <code><strong>-b</strong></code> seçeneği ile kullanılır.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="exit"><title>Çıkış Durumu</title>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code>, kullanıcı ismi ve parolasını DBM
+  dosyasına başarıyla eklemiş veya güncellemişse <code>0</code>, dosyalara
+  erişirken bir sorun çıkmışsa <code>1</code>, komut satırında bir
+  sözdizimi hatası varsa <code>2</code>, parola etkileşimli alınmış fakat
+  girdi ile eşleşme sağlanamamışsa <code>3</code>, işlem kesintiye
+  uğramışsa <code>4</code>, bir değer çok uzunsa <code>5</code> (kullanıcı,
+  parola, dosya ismi veya açıklama), kullanıcı ismi kuraldışı karakter
+  içeriyorsa (<a href="#restrictions">Kısıtlamalar</a> bölümüne bakınız)
+  <code>6</code> ve dosya geçerli bir DBM parola dosyası değilse
+  <code>7</code> değeriyle döner.</p>
+</section>
+
+<section id="examples"><title>Örnekler</title>
+  <example>
+   htpasswd /usr/local/etc/apache/.htpasswd-users jsmith
+  </example>
+
+  <p><code>jsmith</code> kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir.
+  Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde
+  çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi
+  takdirde sistemin <code>crypt()</code> yordamı kullanılır. Dosya mevcut
+  değilse <code><strong>htpasswd</strong></code> beklenen hiçbir işlemi
+  yapmadan bir hata vererek çıkar.</p>
+
+  <example>
+   htpasswd -c /home/doe/public_html/.htpasswd jane
+  </example>
+
+  <p>Yeni bir dosya oluşturur ve kullanıcı <code>jane</code> için kaydı bir
+  girdi olarak bu dosyaya yazar. Dosya mevcutsa fakat okunamıyor veya
+  yazılamıyorsa dosyada bir değişiklik yapılmaz ve
+  <code><strong>htpasswd</strong></code> bir ileti gösterip bir hata durumu
+  ile çıkar.</p>
+
+  <example>
+   htpasswd -mb /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve
+  </example>
+
+  <p>Komut satırından verilen parolayı (<code>Pwd4Steve</code>) MD5
+  algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.</p>
+</section>
+
+<section id="security"><title>Güvenlik Değerlendirmeleri</title>
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından yönetilen parola
+  dosyalarına sunucunun URI uzayından erişilememelidir; yani dosya bir
+  tarayıcı ile okunabilecek bir yerde bulunmamalıdır.</p>
+
+  <p>Bu program bir setuid çalıştırılabiliri olarak güvenilir olmadığından
+  <em>setuid yapılmamalıdır</em>.</p>
+
+  <p>Komut satırında parolanın şifrelenmemiş olarak görünmesi sebebiyle
+  <code><strong>-b</strong></code> seçeneğinin kullanımından kaçınılmasını
+  öneriyoruz.</p>
+
+  <p><code>crypt()</code> algoritması kullanılırken, parolayı
+  şekillendirmek için parolanın ilk 8 baytının kullanılacağına dikkat
+  ediniz. Eğer parola 8 bayttan uzunsa kalanlar bir uyarı verilmeksizin
+  iptal edilir.</p>
+
+  <p>SHA şifreleme biçeminde tuz kullanılmaz; yani, bir parolanın
+  sadece bir şifreli gösterimi olabilir. <code>crypt()</code> ve
+  MD5 biçemleri parolanın önüne rasgele üretilmiş bir tuz dizgesi
+  eklediklerinden sözlük saldırılarına karşı daha dayanıklıdırlar.</p>
+</section>
+
+<section id="restrictions"><title>Kısıtlamalar</title>
+  <p>Windows ve MPE platformlarında, <code><strong>htpasswd</strong></code>
+  ile şifrelenen parolalar <code>255</code> karakterden daha uzun olamaz.
+  255 karakterden sonrası kırpılır.</p>
+
+  <p><code><strong>htpasswd</strong></code> tarafından kullanılan MD5
+  algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen
+  parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir.</p>
+
+  <p>Kullanıcı isimleri <code>255</code> bayttan uzun olamaz ve iki nokta
+  imi (<code>:</code>) içeremez.</p>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/htpasswd.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,87 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 743251 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="httxt2dbm.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>httxt2dbm - RewriteMap ile kullanmak için DBM dosyaları üretir</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>httxt2dbm</strong></code>, <directive
+  module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> ile kullanmak için düz metin
+  dosyalardan DBM dosyaları üretir.</p>
+</summary>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+<seealso><module>mod_rewrite</module></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>httxt2dbm</strong>
+  [ -<strong>v</strong> ]
+  [ -<strong>f</strong> <var>DBM_türü</var> ]
+  -<strong>i</strong> <var>kaynak_metin</var>
+  -<strong>o</strong> <var>çıktı_DBM</var>
+  </code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+  <dl>
+  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
+  <dd>Çıktı daha ayrıntılı olur.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-f</strong> <var>DBM_türü</var></code></dt>
+  <dd>Çıktı için kullanılacak DBM türü belirtilir. Belirtilmediği takdirde
+  <glossary>APR</glossary> öntanımlısı kullanılır. Belirtilebilecek DBM
+  türleri:<br />
+  GDBM dosyalar için <code>GDBM</code><br />
+  SDBM dosyalar için <code>SDBM</code><br />
+  Berkeley DB dosyalar için <code>DB</code><br />
+  NDBM dosyalar için <code>NDBM</code><br />
+  öntanımlı DBM türü için <code>default</code>
+  </dd>
+
+  <dt><code><strong>-i</strong> <var>kaynak_metin</var></code></dt>
+  <dd>DBM dosyasının üretiminde kullanılacak girdi dosyası belirtilir. Bu
+  dosya, her satırda bir kayıt bulunmak üzere her satırı şöyle biçemlenmiş
+  olmalıdır:<br />
+  <code>anahtar değer</code><br />
+  Bu dosyanın biçemi ve manası ile ilgili ayrıntılar için <directive
+  module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> yönergesinin açıklamasına
+  bakınız.
+  </dd>
+
+  <dt><code><strong>-o</strong> <var>çıktı_DBM</var></code></dt>
+  <dd>Çıktılanacak DBM dosyasının ismi belirtilir.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="examples"><title>Örnekler</title>
+  <example>
+   httxt2dbm -i rewritemap.txt -o rewritemap.dbm<br />
+   httxt2dbm -f SDBM -i rewritemap.txt -o rewritemap.dbm<br />
+  </example>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httxt2dbm.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,68 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420993 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="logresolve.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+ <title>logresolve - Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak
+ isimlerine dönüştürür</title>
+
+<summary>
+   <p><code><strong>logresolve</strong></code>, Apache'nin erişim
+   günlüklerindeki IP adreslerini çözümlemek için bir ardıl işlem
+   uygulamasıdır. İsim sunucunuza bindirdiği yükü en aza indirmek için
+   <code><strong>logresolve</strong></code> kendi arabelleğinde oluşturduğu
+   eşleme tablosunu kullanır.</p>
+
+   <p>Apache günlük dosyasını standart girdisinden okur. IP adresleri günlük
+   dosyası satırlarında ilk bileşen olmalı ve sonraki bileşenlerden bir
+   boşluk ile ayrılmalıdır.</p>
+</summary>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+
+   <p><code><strong>logresolve</strong> [ -<strong>s</strong>
+   <var>dosyaismi</var> ] [ -<strong>c</strong> ] &lt;
+   <var>günlük_dosyası</var> &gt; <var>yeni_günlük_dosyası</var></code></p>
+</section>
+
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+
+<dl>
+  <dt><code>-s <var>dosyaismi</var></code></dt>
+  <dd>İstatistiklerin kaydedileceği dosyanın ismi belirtilir.</dd>
+
+  <dt><code>-c</code></dt>
+  <dd><code><strong>logresolve</strong></code> uygulamasının bazı DNS
+  sorguları yapmasına sebep olur: IP adresine karşılık olan konak ismini
+  bulduktan sonra özgün adresle karşılaştırmak için bu konak ismine karşılık
+  gelen IP adresini sorgular.</dd>
+
+</dl>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/logresolve.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,74 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 684308 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="other.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>Diğer Programlar</title>
+
+<summary>
+  <p>Aşağıdaki programlar Apache HTTP Sunucusu ile gelen basit destek
+  programları olup kendilerine ait kılavuz sayfaları yoktur. Bunlar
+  özdevinimli olarak kurulmazlar. Derleme işleminden sonra bunları
+  <code>support/</code> dizininde bulabilirsiniz.</p>
+</summary>
+
+<section id="log_server_status"><title>log_server_status</title>
+  <p>Bu perl betiği cron gibi bir şeyleri belli aralıklarla çalıştırmak için
+  tasarlanmıştır. Sunucuya bağlanıp durum bilgisini indirdikten sonra bunları
+  tek bir satır haline getirip bir günlük dosyasına kaydeder. Sonuçların
+  kaydedileceği günlük dosyasını betiğin başlangıcındaki değişkenlerde
+  değişiklik yaparak belirtebilirsiniz.</p>
+</section>
+
+<section id="split-logfile"><title>split-logfile</title>
+  <p>Bu perl betiği sanal konaklı bir birleşik günlük dosyasını girdi olarak
+  alır ve içeriğini ayrı dosyalara böler. Günlük dosyasındaki her kaydın ilk
+  bileşeninin, <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive>
+  yönergesinde "<code>%v</code>" belirteci ile ifade edilen sanal konak adı
+  olduğu varsayılır.
+  </p>
+
+  <example>
+    LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\""
+       combined_plus_vhost<br />
+    CustomLog logs/access_log combined_plus_vhost
+  </example>
+
+  <p>Birleşik günlük dosyasında görünen her sanal konak için betiğin
+  çalıştırıldığı dizinde ayrı birer günlük dosyası açılır. Bu günlük
+  dosyalarının isimleri, <code>.log</code> uzantılı sanal konak
+  isimleridir.</p>
+
+  <p>Birleşik günlük dosyası standart girdiden okunur. Kayıtlar okundukça
+  her biri kendi günlük dosyasına kaydedilir.</p>
+
+  <example>split-logfile &lt; access_log</example>
+
+
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/other.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr?rev=743735&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:37:07 2009
@@ -0,0 +1,182 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 735925 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="rotatelogs.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+ <title>rotatelogs - Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt
+ programı</title>
+
+<summary>
+   <p><code><strong>rotatelogs</strong></code>, Apache'nin borulu günlük
+   dosyaları özelliği ile birlikte kullanmak için tasarlanmış basit bir
+   programdır. Günlük dosyasının azami boyutuna göre veya belli aralıklarla
+   günlük dosyalarını döndürür.</p>
+</summary>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+
+   <p><code><strong>rotatelogs</strong>
+   [ -<strong>l</strong> ]
+   [ -<strong>f</strong> ]
+   [ -<strong>v</strong> ]
+   <var>dosyaismi</var>
+   <var>süre</var>|<var>boyut</var>(B|K|M|G)
+   [ <var>saat_farkı</var> ]</code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+
+<dl>
+  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
+  <dd>GMT yerine yerel zamanın kullanılmasını sağlar. Zaman dilimi değişik
+  olan ortamlarda (BST, DST gibi) bu seçeneğin kullanımı beklenmedik
+  sonuçlar verebilir!</dd>
+
+  <dt><code><strong>-f</strong></code></dt>
+  <dd>İlk günlük giridisinin okunmasını beklemeden
+  <code><strong>rotatelogs</strong></code> başlar başlamaz günlük
+  dosyasının açılmasını sağlar. Çok meşgul sitelerde, sunucu başlatılıp ilk
+  istek sunuluncaya kadar geçen zamanda günlük dosyasının yokluğu
+  özdevinimli işlemler yapan bazı günlükleme araçlarında sorunlara yol
+  açabilir. Bu seçenek bu gibi durumlarda yararlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
+  <dd>Standart hataya verilen çıktı daha ayrıntılı olur. Çıktı,
+  yapılandırma çözümlemesinin sonuçlarını ve tüm dosya açma/kapama
+  işlemlerini içerir.</dd>
+
+  <dt><code><var>dosyaismi</var></code></dt>
+  <dd>Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir.
+  <var>dosyaismi</var> '%' karakterleri içeriyorsa bunlar
+  <code>strftime(3)</code> biçem belirteçleri olarak ele alınır. Aksi
+  takdirde, özdevinimli olarak <var>.nnnnnnnnnn</var> uzantısı üretilir.
+  Uzantı saniye cinsindendir ve her iki durumda da bu değer, mevcut döngü
+  diliminin başlangıcına göre hesaplanır. Örneğin, döndürmenin 86400
+  saniyede bir yapılacağı belirtilmişse, <code>strftime(3)</code> biçeminde
+  oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
+  başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur.</dd>
+
+  <dt><code><var>süre</var></code></dt>
+  <dd>Günlük dosyasının yenisinin kaç saniyede bir açılacağı belirtilir.
+  Örneğin, bu süre 3600 saniye ise günlük dosyası her saat başında
+  yenilenir; 86400 saniye ise her geceyarısı yenilenir. (Bu süre zarfında
+  günlüğe kaydedilecek bir olay gerçekleşmemişse dosya oluşturulmaz.)</dd>
+
+  <dt><code><var>boyut</var>(B|K|M|G)</code></dt>
+  <dd>Boyuta göre döndürme için azami dosya boyutu. Belirtilenin bir süre
+  değil de bir boyut değeri olarak ele alınması için değerin sonuna şu
+  karakterlerden biri eklenmelidir: <code>B</code> (Bayt), <code>K</code>
+  (kilobayt), <code>M</code> (megabayt), <code>G</code> (gigabayt).
+
+  <p>Süre ve boyut birlikte belirtilmişse boyut süreden sonra
+  belirtilmelidir. Dosya yenilemesi, bunlardan hangisi daha önce aşılırsa o
+  zaman gerçekleşir.</p></dd>
+
+  <dt><code><var>saat_farkı</var></code></dt>
+  <dd>Koordinatlı evrensel zamana göre "dakika" farkı. Belirtilmezse, sıfır
+  öntanımlıdır. Örneğin, -5 saatlik bir zaman diliminde bulunuyorsanız bu
+  değer <code>-300</code> olmalıdır. Çoğu durumda, bunun yerine
+  <code><strong>-l</strong></code> seçeneğini kullanmak gerekir.</dd>
+
+</dl>
+</section>
+
+<section id="examples"><title>Örnekler</title>
+
+<example>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 86400" common
+</example>
+
+   <p>nnnn, günlük kaydının başladığı sistem zamanı olmak üzere
+   /var/logs/logfile.nnnn dosyası oluşturulur. Bu zaman, daima döngü
+   süresinin katları olacağından bunu cron betiklerinizi eşzamanlamakta
+   kullanabilirsiniz. Her döngü süresinin sonunda (burada 24 saat sonra)
+   yeni bir günlük dosyası açılır.</p>
+
+<example>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/logs/logfile.%Y.%m.%d 86400" common
+</example>
+
+   <p>yyyy, yıl; mm, ay; dd, ayın gününü belirtmek üzere
+   /var/logs/logfile.yyyy.mm.dd dosyası oluşturulur. Her gün yerel zamanla
+   geceyarısı yeni bir günlük dosyasına geçilecektir.</p>
+
+<example>
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 5M" common
+</example>
+
+   <p>Günlük dosyası 5 megabaytlık olunca yenisinin oluşturulmasını sağlar.
+   </p>
+
+<example>
+   ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/logs/errorlog.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"
+</example>
+   <p>Hata günlüğünün 5 megabaytta bir
+   <code>errorlog.YYYY-mm-dd-HH_MM_SS</code> biçemli bir isimle
+   oluşturulmasını sağlar.</p>
+
+</section>
+
+<section id="portability"><title>Taşınabilirlik</title>
+
+  <p>Aşağıdaki günlük dosyası biçem belirteçlerinin tüm
+  <code>strftime(3)</code> gerçeklenimlerince desteklenmesi gerekir.
+  Kullandığınız kütüphaneye özgü belirteçler için sisteminizdeki
+  <code>strftime(3)</code> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
+
+<table border="1" style="zebra">
+<tr><td><code>%A</code></td><td>tam gün ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%a</code></td><td>3 harflik gün ismi
+(yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%B</code></td><td>tam ay ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%b</code></td><td>3 harflik ay ismi (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%c</code></td><td>tarih ve saat (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%d</code></td><td>2 haneli ay günü numarası</td></tr>
+<tr><td><code>%H</code></td><td>2 haneli saat (24 saatlik)</td></tr>
+<tr><td><code>%I</code></td><td>2 haneli saat (12 saatlik)</td></tr>
+<tr><td><code>%j</code></td><td>3 hanelik yıl günü numarası</td></tr>
+<tr><td><code>%M</code></td><td>2 haneli dakika</td></tr>
+<tr><td><code>%m</code></td><td>2 haneli ay</td></tr>
+<tr><td><code>%p</code></td><td>12 saatlik kip için öö/ös
+(yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%S</code></td><td>2 haneli saniye</td></tr>
+<tr><td><code>%U</code></td><td>2 haneli yılın hafta numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazar olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr><td><code>%W</code></td><td>2 haneli yılın hafta numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazartesi olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr><td><code>%w</code></td><td>1 hanelik haftanın gün numarası
+(Haftanın ilk gününün Pazar olduğu varsayımıyla)</td></tr>
+<tr><td><code>%X</code></td><td>saat (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%x</code></td><td>tarih (yerelleştirilmiş)</td></tr>
+<tr><td><code>%Y</code></td><td>4 hanelik yıl</td></tr>
+<tr><td><code>%y</code></td><td>2 hanelik yıl</td></tr>
+<tr><td><code>%Z</code></td><td>zaman dilimi ismi</td></tr>
+<tr><td><code>%%</code></td><td>`%' iminin kendisi</td></tr>
+</table>
+
+</section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message