httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r743731 - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
Date Thu, 12 Feb 2009 13:28:33 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Feb 12 13:28:32 2009
New Revision: 743731

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=743731&view=rev
Log:
update for sync with English doc.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr?rev=743731&r1=743730&r2=743731&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Thu Feb 12 13:28:32 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 711521 -->
+<!-- English Revision: 743408 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -68,11 +68,12 @@
    değişmeyen durağan yerel dosyalara erişim zamanını azaltmaya yardım
    eder.</p>
 
-  <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> ve <directive
-   module="mod_file_cache">MMapStatic</directive> yönergeleri ile ilgili
-   bölümlerde anlatılanları saymazsak <module>mod_file_cache</module>,
bu
-   belgenin asıl konusu olan <module>mod_cache</module> önbellekleme
-   mimarisine göre daha basit bir önbellekleme gerçeklenimidir.</p>
+  <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> ve
+   <directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive> yönergeleri ile
+   ilgili bölümlerde anlatılanları saymazsak
+   <module>mod_file_cache</module>, bu belgenin asıl konusu olan
+   <module>mod_cache</module> önbellekleme mimarisine göre daha basit bir
+   önbellekleme gerçeklenimidir.</p>
 
   <p>Bu belgeden azami yararı sağlayabilmek için temel bir HTTP bilginizin
    olması ve <a href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine
@@ -94,9 +95,8 @@
    <directivelist>
     <directive module="mod_cache">CacheEnable</directive>
     <directive module="mod_cache">CacheDisable</directive>
-    <directive module="mod_file_cache">MMapStatic</directive>
-    <directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive>
     <directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive>
+    <directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive>
     <directive module="core">UseCanonicalName</directive>
     <directive module="mod_negotiation">CacheNegotiatedDocs</directive>
    </directivelist>
@@ -463,7 +463,7 @@
    <directivelist>
     <directive module="mod_cache">CacheEnable</directive>
     <directive module="mod_cache">CacheDisable</directive>
-    <directive module="mod_file_cache">MMapStatic</directive>
+    <directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive>
    </directivelist>
   </related>
 
@@ -527,24 +527,24 @@
    vardır.</p>
 
   <section>
-   <title><code>MMapStatic</code> yönergesi ile</title>
+   <title><code>MMapFile</code> yönergesi ile</title>
 
    <p><module>mod_file_cache</module> modülü, bir durağan dosyanın
     içeriğini sunucunun başlatılması sırasında (mmap sistem çağrısıyla)
     belleğe eşlenmesini mümkün kılmak için <directive
-    module="mod_file_cache" >MMapStatic</directive> yönergesini sağlar.
+    module="mod_file_cache" >MMapFile</directive> yönergesini sağlar.
     Apache bu dosyaya gelecek sonraki istekler için dosyanın bellekiçi
     içeriğini kullanacaktır.</p>
 
    <example>
-    MMapStatic /usr/local/apache2/htdocs/index.html
+    MMapFile /usr/local/apache2/htdocs/index.html
    </example>
 
    <p><directive module="mod_file_cache">CacheFile</directive> yönergesinde
     olduğu gibi bu dosyalarda Apache başlatıldıktan sonra yapılacak bir
     değişiklikten Apache’nin haberi olmayacaktır.</p>
 
-   <p><directive module="mod_file_cache">MMapStatic</directive> yönergesi
+   <p><directive module="mod_file_cache">MMapFile</directive> yönergesi
     ayırdığı belleğin toplam miktarı ile ilgilenmez, dolayısıyla
     yönergenin aşırı kullanımından kaçınmalısınız. Apache’nin çocuk
     süreçlerinin her biri bu belleğin kendilerine ait birer kopyasınıMime
View raw message