httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r739918 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: mod/core.xml.tr sections.xml.tr
Date Mon, 02 Feb 2009 04:18:13 GMT
Author: nilgun
Date: Mon Feb 2 04:18:13 2009
New Revision: 739918

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=739918&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.tr

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=739918&r1=739917&r2=739918&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Mon Feb 2 04:18:13 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 733557 -->
+<!-- English Revision: 735927 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -1502,9 +1502,11 @@
    (<code>fnmatch()</code>) dosya ismi kalıp karakterleri kullanılabilir.
    Ayrıca, eğer <directive>Include</directive> yönergesi bir dosya değil
de
    bir dizin gösteriyorsa Apache bu dizindeki ve alt dizinlerindeki bütün
-   dosyaları okuyacaktır. Fakat dizinin bir bütün olarak okutulması
+   dosyaları okuyacaktır. Bunula birlikte, dizinin bir bütün olarak okutulması
    önerilmez, çünkü dizinde <program>httpd</program> programının çökmesine
-   sebep olabilecek geçici dosyalar unutulabilir.</p>
+   sebep olabilecek geçici dosyalar unutulabilir. Bunun yerine, belli bir
+   şablona uyan dosyaları seçebilmek için, örneğin *.conf gibi dosya 
+   kalıplarının kullanılmasını öneriyoruz.</p>
 
   <p>Dosya yolu mutlak bir dosya yolu olarak belirtilebileceği gibi
    <directive module="core">ServerRoot</directive> dizinine göreli olarak
da

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.tr?rev=739918&r1=739917&r2=739918&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Mon Feb 2 04:18:13 2009
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- English Revision: 735922 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -49,6 +49,7 @@
 <directive type="section" module="core">DirectoryMatch</directive>
 <directive type="section" module="core">Files</directive>
 <directive type="section" module="core">FilesMatch</directive>
+<directive type="section" module="core">If</directive>
 <directive type="section" module="core">IfDefine</directive>
 <directive type="section" module="core">IfModule</directive>
 <directive type="section" module="mod_version">IfVersion</directive>Mime
View raw message