httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r723098 [1/2] - /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/
Date Wed, 03 Dec 2008 22:07:53 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Dec 3 14:07:52 2008
New Revision: 723098

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=723098&view=rev
Log:
update transformation

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=723098&r1=723097&r2=723098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 3 14:07:52
2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -532,6 +531,12 @@
   <p>Bu örnekte <code>AuthConfig</code> ve <code>Indexes</code>
grubundaki
   yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
 
+  <div class="note"><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için <code>&lt;Directory
/&gt;</code>
+   bloğu içinde <code>AllowOverride</code> yönergesine <code>None</code>
+   dışında bir değer atamayın. Böyle yapmak yerine bir <code>.htaccess</code>
+   dosyası yerleştirmeyi düşündüğünüz dizine ait bir
+   <code>&lt;Directory&gt;</code> bloğu olması daha iyidir.</p></div>
+
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#accessfilename">AccessFileName</a></code></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=723098&r1=723097&r2=723098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Wed Dec 3 14:07:52 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8?rev=723098&r1=723097&r2=723098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 3
14:07:52 2008
@@ -215,6 +215,7 @@
 <li><a href="mod_imagemap.html#imapdefault">ImapDefault</a></li>
 <li><a href="mod_imagemap.html#imapmenu">ImapMenu</a></li>
 <li><a href="core.html#include">Include</a></li>
+<li><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert</a></li>
 <li><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore</a></li>
 <li><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions</a></li>
 <li><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=723098&r1=723097&r2=723098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec
 3 14:07:52 2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix
<code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -79,6 +78,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#addiconbytype">AddIconByType</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#defaulticon">DefaultIcon</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#headername">HeaderName</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexheadinsert">IndexHeadInsert</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexignore">IndexIgnore</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexoptions">IndexOptions</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexorderdefault">IndexOrderDefault</a></li>
@@ -473,6 +473,25 @@
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="IndexHeadInsert" id="IndexHeadInsert">IndexHeadInsert</a>
<a name="indexheadinsert" id="indexheadinsert">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir
dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexHeadInsert
<var>"imlenim ..."</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">IndexHeadInsert</code> yönergesi, dizin
listesi için
+  üretilen HTML’nin <var>&lt;head&gt;</var> bölümüne yerleştirilecek
bir
+  dizge tanımlar.</p>
+  <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
+   
+   IndexHeadInsert "&lt;link rel=\"sitemap\" href=\"/sitemap.html\"&gt;"
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="IndexIgnore" id="IndexIgnore">IndexIgnore</a>
<a name="indexignore" id="indexignore">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin
içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=723098&r1=723097&r2=723098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Wed Dec 3 14:07:52
2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=723098&r1=723097&r2=723098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec
 3 14:07:52 2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya
yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -111,60 +110,67 @@
      <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
      içeriği. Diğer modüllerde (örn. <code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code>)
      yapılan değişikliklerden etkilenir.</td></tr>
-<tr><td><code>%l</code></td>
+<tr><td><code>%k</code></td>
+    <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı; yani örneğin,
+    '1' değeri bağlantı kurulduktan sonraki ilk kalıcı bağlantıyı,
+    '2', ikinci bağlantıyı, ..., vb. gösterir;
+     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code>
kullanılmışsa
+     değer anlamlıdır; aksi takdirde değer daima (ilk isteği
+     belirten) 0’dır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%l</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
      <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code>
modülü mevcut ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code>
yönergesine değer
      olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
      tire imi yazılır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%m</code></td>
+<tr><td><code>%m</code></td>
     <td>İstek yöntemi</td></tr>
-<tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
     <td>Diğer modüldeki <var>Filanca</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
     <td>Yanıttaki <code><var>Filanca</var>:</code> başlık
satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
-<tr><td><code>%p</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%p</code></td>
     <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
     <td>Sunucunun veya istemcinin gerçek portu veya sunucunun isteği
      sunduğu meşru port. Geçerli biçemler: <code>canonical</code>,
      <code>local</code> ve <code>remote</code> (anlamları sırasıyla:
      meşru, yerel ve uzak).</td></tr>
-<tr><td><code>%P</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%P</code></td>
     <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}P</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}P</code></td>
     <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği (<code>pid</code>)
veya
      evre kimliği (<code>tid</code>). Geçerli biçemler: <code>pid</code>,
      <code>tid</code>, <code>hextid</code>. <code>hextid</code>
için APR
      1.2.0 veya üstü gerekir.</td></tr>
-<tr><td><code>%q</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%q</code></td>
     <td>Sorgu dizgesi (bir sorgu dizgesi mevcutsa önüne bir <code>?</code>
      eklenir yoksa hiçbir şey eklenmez).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%r</code></td>
+<tr><td><code>%r</code></td>
     <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
-<tr><td><code>%s</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%s</code></td>
     <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
      durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
      kullanınız.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%t</code></td>
+<tr><td><code>%t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
-<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
      <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
      yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%T</code></td>
+<tr><td><code>%T</code></td>
     <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
-<tr><td><code>%u</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%u</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
      (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%U</code></td>
+<tr><td><code>%U</code></td>
     <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
-<tr><td><code>%v</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%v</code></td>
     <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<code class="directive"><a
href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%V</code></td>
+<tr><td><code>%V</code></td>
     <td><code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code>
ayarı ile
      ilgili sunucu ismi.</td></tr>
-<tr><td><code>%X</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%X</code></td>
     <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:
 
     <table>
@@ -180,10 +186,10 @@
     <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%c</code>
idi
      fakat geçmişe yönelik olarak <code>%{<var>isim</var>}c</code>
ssl
      sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%I</code></td>
+<tr><td><code>%I</code></td>
     <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkin olmalıdır.</td></tr>
-<tr><td><code>%O</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkin olmalıdır.</td></tr>
 </table>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=723098&r1=723097&r2=723098&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Wed Dec 3 14:07:52
2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message