httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r722500 [1/2] - in /httpd/httpd/trunk/docs/error: ./ include/
Date Tue, 02 Dec 2008 15:33:01 GMT
Author: takashi
Date: Tue Dec 2 07:33:00 2008
New Revision: 722500

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=722500&view=rev
Log:
Multi-language error pages:

* Migrate current charsets to UTF-8.
* Stop supporting charsets other than UTF-8.

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/contact.html.var
  httpd/httpd/trunk/docs/error/include/top.html

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,13 +1,12 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
---><!--#set var="TITLE" value="Chybná brána!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Chybná brána!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Proxy server obdr¾el od nadøazeného
-  serveru chybnou odpovìï.
+  Proxy server obdržel od nadřazeného
+  serveru chybnou odpověď.
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
@@ -18,7 +17,7 @@
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Fehlerhaftes Gateway!"
@@ -36,7 +35,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Bad Gateway!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -53,7 +52,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;Puerta de enlace err&oacute;nea!"
@@ -71,7 +70,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="Gateway incorrecte!"
@@ -89,7 +88,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ga"
 --><!--#set var="TITLE" value="Geata m&iacute;ceart!"
@@ -107,7 +106,7 @@
 ----------ga--
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="Gateway errato!"
@@ -125,14 +124,13 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Bad Gateway!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  $B%W%m%/%7%5!<%P$O>eN.%5!<%P$+$iIT@5$J1~Ez$r<u?.$7$^$7$?!#(B
+  プロクシサーバは上流サーバから不正な応答を受信しました。
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
@@ -143,14 +141,13 @@
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="À߸øµÈ °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="잘못된 게이트웨이!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ÇÁ·Ï½Ã ¼­¹ö°¡ ´õ À­ÂÊÀÇ ¼­¹ö·ÎºÎÅÍ À߸øµÈ ÀÀ´äÀ» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
+  프록시 서버가 더 윗쪽의 서버로부터 잘못된 응답을 받았습니다.
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
@@ -161,7 +158,7 @@
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Verkeerde Gateway!"
@@ -179,14 +176,13 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Nieprawid³owa brama!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
+--><!--#set var="TITLE" value="Nieprawidłowa brama!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Serwer otrzyma³ nieprawid³ow± odpowied¼
+  Serwer otrzymał nieprawidłową odpowiedź
   od kolejnego serwera.
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
@@ -198,7 +194,7 @@
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="Gateway inv&aacute;lido!"
@@ -216,7 +212,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Gateway invalid!"
@@ -234,15 +230,14 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="»Þè ßàÞÛÐ×!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Лош пролаз!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ¿ÞáàÕÔÝØçÚØ áÕàÒÕà øÕ ßàØÜØÞ ÝÕØáßàÐÒÐÝ
-  ÞÔÓÞÒÞà ÞÔ áÛÕÔÕûÕÓ áÕàÒÕàÐ ã ÝØ×ã.
+  Посреднички сервер је примио неисправан
+  одговор од следећег сервера у низу.
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
@@ -253,7 +248,7 @@
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="Felaktig Gateway!"
@@ -271,14 +266,13 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Bad Gateway!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Vekil (proxy) sunucu üstbirim (upstream) sunucusundan
+  Vekil (proxy) sunucu üstbirim (upstream) sunucusundan
   anlams&#305;z bir cevap ald&#305;.
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,19 +1,18 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
---><!--#set var="TITLE" value="Chybný po¾adavek!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Chybný požadavek!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Vá¹ prohlí¾eè (nebo proxy server) vyslal po¾adavek,
-  kterému tento server nerozumìl.
+  Váš prohlížeč (nebo proxy server) vyslal požadavek,
+  kterému tento server nerozuměl.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Fehlerhafte Anfrage!"
@@ -26,7 +25,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Bad request!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -38,7 +37,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;Solicitud err&oacute;nea!"
@@ -51,7 +50,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="Demande incorrecte!"
@@ -64,7 +63,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga 
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="TITLE" value="Iarratas m&iacute;cheart!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -77,7 +76,7 @@
 ----------ga--
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="Richiesta incomprensibile!"
@@ -90,35 +89,33 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Bad request!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  $B$*;H$$$N%V%i%&%6(B ($B$^$?$O%W%m%/%7(B)
-  $B$,!"%5!<%P$NM}2r$G$-$J$$%j%/%(%9%H$rAw?.$7$^$7$?!#(B
+  お使いのブラウザ (またはプロクシ)
+  が、サーバの理解できないリクエストを送信しました。
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="À߸øµÈ ¿äû!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="잘못된 요청!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ºê¶ó¿ìÀú ¶Ç´Â ÇÁ·Ï½Ã°¡
-  ÀÌ ¼­¹ö°¡ ó¸®ÇÒ ¼ö ¾ø´Â À߸øµÈ ¿äûÀ» º¸³Â½À´Ï´Ù.
+  브라우저 또는 프록시가
+  이 서버가 처리할 수 없는 잘못된 요청을 보냈습니다.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Slechte vraag!"
@@ -131,21 +128,20 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Nieprawid³owe ¿±danie!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
+--><!--#set var="TITLE" value="Nieprawidłowe żądanie!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Twoja przegl±darka (lub serwer po¶rednicz±cy) wys³a³ ¿±danie,
-  którego ten serwer nie potrafi obs³u¿yæ.
+  Twoja przeglądarka (lub serwer pośredniczący) wysłał żądanie,
+  którego ten serwer nie potrafi obsłużyć.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="Requisi&ccedil;&atilde;o Inv&aacute;lida!"
@@ -158,7 +154,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Cerere incomprensibila!"
@@ -171,21 +167,20 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="»Þè ×ÐåâÕÒ!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Лош захтев!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ²Ðè çØâÐç (ØÛØ ßÞáàÕÔÝØçÚØ áÕàÒÕà) ßÞáÛÐÞ øÕ ×ÐåâÕÒ ÚÞøØ
-  ÞÒÐø áÕàÒÕà ÝØøÕ ÜÞÓÐÞ ÔÐ àÐ×ãÜÕ.
+  Ваш читач (или посреднички сервер) послао је захтев који
+  овај сервер није могао да разуме.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="Felaktig f&ouml;rfr&aring;gan!"
@@ -198,10 +193,9 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Bad request!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,20 +1,19 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
---><!--#set var="TITLE" value="Pøístup odmítnut!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Přístup odmítnut!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 
-  Nemáte právo pro pøístup do po¾adovaného adresáøe. Buï neexistuje ¾ádný
-  dokument s&nbsp;obsahem (tzv. index), nebo je adresáø chránìn proti ètení.
+  Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný
+  dokument s&nbsp;obsahem (tzv. index), nebo je adresář chráněn proti čtení.
 
  <!--#else -->
 
-  Nemáte právo pro pøístup k&nbsp;po¾adovanému objektu.
-  Buï je chránìn proti ètení, nebo není serverem èitelný.
+  Nemáte právo pro přístup k&nbsp;požadovanému objektu.
+  Buď je chráněn proti čtení, nebo není serverem čitelný.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -22,7 +21,7 @@
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Zugriff verweigert!"
@@ -46,7 +45,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Access forbidden!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -67,7 +66,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;Acceso prohibido!"
@@ -92,7 +91,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="Acc&egrave;s interdit!"
@@ -116,7 +115,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="TITLE" value="Rochtain neamh-cheadaithe!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -139,7 +138,7 @@
 ----------ga--
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="Accesso negato!"
@@ -161,24 +160,23 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Access forbidden!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 
-  $BMW5a$5$l$?%G%#%l%/%H%j$X$N%"%/%;%98"8B$,$"$j$^$;$s!#(B
-  $B%$%s%G%C%/%9%I%-%e%a%s%H$,B8:_$7$J$$$+!"(B
-  $B%G%#%l%/%H%j$NFI$_9~$_$,5v2D$5$l$F$$$^$;$s!#(B
+  要求されたディレクトリへのアクセス権限がありません。
+  インデックスドキュメントが存在しないか、
+  ディレクトリの読み込みが許可されていません。
 
  <!--#else -->
 
-  $BMW5a$5$l$?%*%V%8%'%/%H$X$N%"%/%;%98"$,$"$j$^$;$s!#(B
-  $BFI$_9~$_$,5v2D$5$l$F$$$J$$$+!"(B
-  $B%5!<%P$,FI$_9~$_$K<:GT$7$?$+$G$7$g$&!#(B
+  要求されたオブジェクトへのアクセス権がありません。
+  読み込みが許可されていないか、
+  サーバが読み込みに失敗したかでしょう。
 
  <!--#endif -->
 
@@ -186,22 +184,21 @@
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="Á¢±ÙÀÌ °ÅºÎµÊ!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="접근이 거부됨!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 
-  ¿äûÇÑ µð·ºÅ丮¿¡ Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
-  µð·ºÅ丮¿¡ ù ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø°Å³ª ¾Æ´Ï¸é Àб⠺¸È£°¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
+  요청한 디렉토리에 접근할 수 있는 권한이 없습니다.
+  디렉토리에 첫 페이지가 없거나 아니면 읽기 보호가 되어 있습니다.
 
  <!--#else -->
 
-  ¿äûÇÑ °´Ã¼¿¡ Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
-  Àб⠺¸È£°¡ µÇ¾î Àְųª À¥¼­¹ö°¡ ÀÐÀ» ¼ö ¾øµµ·Ï µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
+  요청한 객체에 접근할 수 있는 권한이 없습니다.
+  읽기 보호가 되어 있거나 웹서버가 읽을 수 없도록 되어 있습니다.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -209,7 +206,7 @@
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Toegang verboden!"
@@ -231,22 +228,21 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Zabroniony dostêp!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
+--><!--#set var="TITLE" value="Zabroniony dostęp!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 
-  Nie masz prawa dostêpu do ¿±danego katalogu. W katalogu nie
+  Nie masz prawa dostępu do żądanego katalogu. W katalogu nie
   ma indeksu lub katalog jest zabezpieczony przed odczytem.
 
  <!--#else -->
 
-  Nie masz dostêpu do ¿±danego obiektu. Jest on zabezpieczony
-  przed odczytem lub nie mo¿e byæ odczytany przez serwer.
+  Nie masz dostępu do żądanego obiektu. Jest on zabezpieczony
+  przed odczytem lub nie może być odczytany przez serwer.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -254,7 +250,7 @@
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="Acesso Proibido!"
@@ -279,7 +275,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Accesul interzis!"
@@ -301,22 +297,21 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="·ÐÑàÐúÕÝ ßàØáâãß!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Забрањен приступ!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 
-  ½ÕÜÐâÕ ÔÞ×ÒÞÛã ÔÐ ßàØáâãßØâÕ ×ÐåâÕÒÐÝÞÜ ÔØàÕÚâÞàØøãÜã.
-  ¼ÞÓãûÕ øÕ ÔÐ ÝÕÜÐ ØÝÔÕÚáÝÞÓ ÔÞÚãÜÕÝâÐ, ØÛØ ÔÐ øÕ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ ×ÐèâØûÕÝ ÞÔ çØâÐúÐ.
+  Немате дозволу да приступите захтеваном директоријуму.
+  Могуће је да нема индексног документа, или да је директоријум заштићен од читања.
 
  <!--#else -->
 
-  ½ÕÜÐâÕ ÔÞ×ÒÞÛã ÔÐ ßàØáâãßØâÕ ×ÐåâÕÒÐÝÞÜ ÞÑøÕÚâã.
-  ¼ÞÓãûÕ øÕ ÔÐ øÕ ×ÐèâØûÕÝ ÞÔ çØâÐúÐ, ØÛØ ÔÐ ÓÐ áÕàÒÕà ÝÕ ÜÞÖÕ ßàÞçØâÐâØ.
+  Немате дозволу да приступите захтеваном објекту.
+  Могуће је да је заштићен од читања, или да га сервер не може прочитати.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -324,7 +319,7 @@
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="&Aring;tkomst f&ouml;rbjuden!"
@@ -348,17 +343,16 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Access forbidden!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 
   Talep etti&#287;iniz dizine eri&#351;im izniniz yok.
-  Ya belirteç doküman yok, ya da dizin okumaya kar&#351;&#305; korumal&#305;.
+  Ya belirteç doküman yok, ya da dizin okumaya kar&#351;&#305; korumal&#305;.
 
  <!--#else -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_GONE.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,24 +1,23 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
---><!--#set var="TITLE" value="Zdroj ji¾ není dále dostupný!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Zdroj již není dále dostupný!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Po¾adované URL ji¾ není na tomto serveru k dispozici, ani není k dispozici
-  ¾ádná adresa k pøesmìrování.
+  Požadované URL již není na tomto serveru k dispozici, ani není k dispozici
+  žádná adresa k přesměrování.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
  
-  Informujte, prosím, autora
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
-  stránky</a>, ¾e odkaz je zastaralý.
+  Informujte, prosím, autora
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
+  stránky</a>, že odkaz je zastaralý.
  
  <!--#else -->
  
-  Pokud jste následovali odkaz z&nbsp;cizí stránky, kontaktujte, prosím,
-  jejího autora.
+  Pokud jste následovali odkaz z&nbsp;cizí stránky, kontaktujte, prosím,
+  jejího autora.
 
  <!--#endif -->
  
@@ -26,7 +25,7 @@
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Objekt nicht mehr verf&uuml;gbar!"
@@ -53,7 +52,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Resource is no longer available!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -78,7 +77,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;Recurso no disponible!"
@@ -104,7 +103,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="Cette ressource n'existe plus!"
@@ -130,7 +129,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="TITLE" value="Acmhainn imithe!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -155,7 +154,7 @@
 ----------ga--
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="La risorsa non &egrave; pi&ugrave; disponibile!"
@@ -182,26 +181,25 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Resource is no longer available!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  $BMW5a$5$l$?(B URL $B$O4{$KK\%5!<%P$G$OMxMQ$G$-$^$;$s$7!"(B
-  $B0\F0@h$b$o$+$j$^$;$s!#(B
+  要求された URL は既に本サーバでは利用できませんし、
+  移動先もわかりません。
  
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
  
   <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->"
-  >$B;2>H85%Z!<%8(B</a>$B$NCx<T$K!"(B
-  $B%j%s%/$,8E$/$J$C$F$$$k$3$H$r$4O"Mm$/$@$5$$!#(B
+  >参照元ページ</a>の著者に、
+  リンクが古くなっていることをご連絡ください。
  
  <!--#else -->
  
-  $BB>$N%Z!<%8$+$i$N%j%s%/$rC)$C$F$-$?>l9g$O!"(B
-  $B$=$N%Z!<%8$NCx<T$K$4O"Mm$/$@$5$$!#(B
+  他のページからのリンクを辿ってきた場合は、
+  そのページの著者にご連絡ください。
  
  <!--#endif -->
  
@@ -209,25 +207,24 @@
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="°´Ã¼°¡ ¾ø¾îÁ³À½!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="객체가 없어졌음!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ¿äûÇÑ URLÀº ´õ ÀÌ»ó ÀÌ ¼­¹ö¿¡ ³²¾ÆÀÖÁö ¾ÊÀ¸¸ç,
-  ±× °´Ã¼°¡ ¿Å°ÜÁø ´Ù¸¥ URL ¿ª½Ã ³²¾ÆÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
+  요청한 URL은 더 이상 이 서버에 남아있지 않으며,
+  그 객체가 옮겨진 다른 URL 역시 남아있지 않습니다.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">ÀÌÀü
-  ÆäÀÌÁö</a>ÀÇ ¸¸µçÀÌ¿¡°Ô ÁÖ¼Ò°¡ À߸øµÇ¾ú´Ù°í ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">이전
+  페이지</a>의 만든이에게 주소가 잘못되었다고 알려주시기 바랍니다.
 
  <!--#else -->
 
-  ´Ù¸¥ ÆäÀÌÁöÀÇ ¸µÅ©¸¦ µû¶ó¿À¼Ì´Ù¸é, ±× ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸µçÀÌ¿¡°Ô ¿¬¶ôÀ» ÇϽñâ
-  ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
+  다른 페이지의 링크를 따라오셨다면, 그 페이지의 만든이에게 연락을 하시기
+  바랍니다.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -235,7 +232,7 @@
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Dit object is niet langer beschikbaar!"
@@ -261,25 +258,24 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="Zasób usuniêty!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
+--><!--#set var="TITLE" value="Zasób usunięty!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Poszukiwany zasób nie jest ju¿ dostêpny na tym serwerze i nie
+  Poszukiwany zasób nie jest już dostępny na tym serwerze i nie
   podano nowego adresu zasobu.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  Prosimy poinformowaæ autora
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referuj±cej
+  Prosimy poinformować autora
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referującej
   strony</a> o nieaktualnym linku.
 
  <!--#else -->
 
-  Je¶li pod±¿y³e¶ za linkiem z innej strony skontaktuj siê z jej
+  Jeśli podążyłeś za linkiem z innej strony skontaktuj się z jej
   autorem.
 
  <!--#endif -->
@@ -288,7 +284,7 @@
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="Recurso n&atilde;o dispon&iacute;vel!"
@@ -315,7 +311,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Resursa nu mai este disponibila!"
@@ -341,26 +337,25 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="ÀÕáãàá ÝØøÕ ÒØèÕ ÔÞáâãßÐÝ!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Ресурс није више доступан!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ·ÐåâÕÒÐÝØ ÃÀ» ÝØøÕ ÒØèÕ ÔÞáâãßÐÝ ÝÐ ÞÒÞÜ áÕàÒÕàã Ø ÝÕÜÐ
-  ÐÔàÕáÕ ÝÐ ÚÞøã ÑØáâÕ ÜÞÓÛØ ÑØâØ ßàÞáÛÕòÕÝØ.
+  Захтевани УРЛ није више доступан на овом серверу и нема
+  адресе на коју бисте могли бити прослеђени.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  ¼ÞÛØÜÞ ÞÑÐÒÕáâØâÕ ÐãâÞàÐ
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">ØáåÞÔØèÝÕ
-  áâàÐÝØæÕ</a> ÔÐ øÕ ÒÕ×Ð ×ÐáâÐàÕÛÐ.
+  Молимо обавестите аутора
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">исходишне
+  странице</a> да је веза застарела.
 
  <!--#else -->
 
-  °ÚÞ áâÕ ßàÐâØÛØ ÒÕ×ã áÐ áßÞùÝÕ áâàÐÝØæÕ, ÜÞÛØÜÞ ÞÑÐÒÕáâØâÕ
-  ÐãâÞàÐ âÕ áâàÐÝØæÕ.
+  Ако сте пратили везу са спољне странице, молимо обавестите
+  аутора те странице.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -368,7 +363,7 @@
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="Resursen inte l&auml;ngre tillg&auml;nglig!"
@@ -394,27 +389,26 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Resource is no longer available!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Talep etti&#287;iniz URL bu sunucu üzerinde bar&#305;nd&#305;r&#305;lm&#305;yor
-  ve herhangi bir yöneltme de mevcut de&#287;il. 
+  Talep etti&#287;iniz URL bu sunucu üzerinde bar&#305;nd&#305;r&#305;lm&#305;yor
+  ve herhangi bir yöneltme de mevcut de&#287;il. 
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
  
-  Lütfen
+  Lütfen
   <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referans sayfan&#305;n</a>
-  yazar&#305;na, bu ba&#287;lant&#305;n&#305;n güncel
+  yazar&#305;na, bu ba&#287;lant&#305;n&#305;n güncel
   olmad&#305;&#287;&#305;n&#305; bildirin.
  
  <!--#else -->
  
   Yabanc&#305; bir sayfadan bu ba&#287;lant&#305;y&#305; izlediyseniz,
-  lütfen sözkonusu sayfan&#305;n yazar&#305; ile ileti&#351;ime geçin.
+  lütfen sözkonusu sayfan&#305;n yazar&#305; ile ileti&#351;ime geçin.
  
  <!--#endif -->
  

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,26 +1,25 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 --><!--#set var="TITLE" value="Chyba serveru!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
-  Nastala vnitøní chyba a server nebyl schopen
-  dokonèit Vá¹ po¾adavek.
+  Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
+  dokončit Váš požadavek.
 
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
-  Chybová zpráva
+  Chybová zpráva
   <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
  <!--#else -->
 
-  Nastala vnitøní chyba a server nebyl schopen
-  dokonèit Vá¹ po¾adavek. Buï je server
-  pøetí¾en, nebo do¹lo k&nbsp;chybì v&nbsp;CGI skriptu.
+  Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
+  dokončit Váš požadavek. Buď je server
+  přetížen, nebo došlo k&nbsp;chybě v&nbsp;CGI skriptu.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -28,7 +27,7 @@
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Serverfehler!"
@@ -57,7 +56,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Server error!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -84,7 +83,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;Error en el servidor!"
@@ -114,7 +113,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="Erreur du serveur!"
@@ -143,7 +142,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="TITLE" value="Earr&aacute;id fhreastala&iacute;!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -172,7 +171,7 @@
 ----------ga--
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="Errore del server!"
@@ -201,17 +200,16 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Server error!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
-  $B%5!<%PFbIt$G>c32$,H/@8$7!"(B
-  $B%j%/%(%9%H$K1~$($k$3$H$,$G$-$^$;$s$G$7$?!#(B
+  サーバ内部で障害が発生し、
+  リクエストに応えることができませんでした。
 
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
@@ -220,10 +218,10 @@
 
  <!--#else -->
 
-  $B%5!<%PFbIt$G>c32$,H/@8$7!"(B
-  $B%j%/%(%9%H$K1~$($k$3$H$,$G$-$^$;$s$G$7$?!#(B
-  $B%5!<%P$,2aIi2Y$G$"$k$+!"(B
-  CGI $B%9%/%j%W%H$K%(%i!<$,$"$j$^$9!#(B
+  サーバ内部で障害が発生し、
+  リクエストに応えることができませんでした。
+  サーバが過負荷であるか、
+  CGI スクリプトにエラーがあります。
 
  <!--#endif -->
 
@@ -231,26 +229,25 @@
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="¼­¹ö ¿À·ù!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="서버 오류!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
   
-  ¼­¹ö¿¡ ³»ºÎ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇÏ¿© ¿äûÀ» ³¡±îÁö ó¸®ÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù.
+  서버에 내부 오류가 발생하여 요청을 끝까지 처리하지 못했습니다.
 
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
-  ¿À·ù ³»¿ë:
+  오류 내용:
   <br /><!--#echo var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
  <!--#else -->
 
-  ¼­¹ö¿¡ ³»ºÎ ¿À·ù°¡ »ý°Ü ¿äûÀ» ³¡±îÁö ó¸®ÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù.
-  ¼­¹ö¿¡ °úºÎÇÏ°¡ °É·È°Å³ª ¾Æ´Ï¸é CGI ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ¿À·ù°¡ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
+  서버에 내부 오류가 생겨 요청을 끝까지 처리하지 못했습니다.
+  서버에 과부하가 걸렸거나 아니면 CGI 프로그램에 오류가 있었습니다.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -258,7 +255,7 @@
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Server fout!"
@@ -283,28 +280,27 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="B³±d serwera!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
+--><!--#set var="TITLE" value="Błąd serwera!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
-  Serwer napotka³ b³±d wewnêtrzny i nie jest w stanie
-  zrealizowaæ twojego ¿±dania.
+  Serwer napotkał błąd wewnętrzny i nie jest w stanie
+  zrealizować twojego żądania.
 
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
-  Informacja o b³êdzie:
+  Informacja o błędzie:
   <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
  <!--#else -->
 
-  Serwer napotka³ b³±d wewnêtrzny i nie jest w stanie
-  zrealizowaæ twojego ¿±dania. Serwer jest przeci±¿ony lub
-  napotka³ na b³±d w skrypcie CGI.
+  Serwer napotkał błąd wewnętrzny i nie jest w stanie
+  zrealizować twojego żądania. Serwer jest przeciążony lub
+  napotkał na błąd w skrypcie CGI.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -312,7 +308,7 @@
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="Erro interno do Servidor!"
@@ -341,7 +337,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Eroare server!"
@@ -369,28 +365,27 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="³àÕèÚÐ áÕàÒÕàÐ!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Грешка сервера!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
-  ÁÕàÒÕà øÕ ØÜÐÞ ãÝãâàÐèúã ÓàÕèÚã Ø ÝØøÕ ÑØÞ
-  ã ÜÞÓãûÝÞáâØ ÔÐ ØáßãÝØ ÒÐè ×ÐåâÕÒ.
+  Сервер је имао унутрашњу грешку и није био
+  у могућности да испуни ваш захтев.
 
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
-  ¿ÞàãÚÐ Þ ÓàÕèæØ:
+  Порука о грешци:
   <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
  <!--#else -->
 
-  ÁÕàÒÕà øÕ ØÜÐÞ ãÝãâàÐèúã ÓàÕèÚã Ø ÝØøÕ ÑØÞ
-  ã ÜÞÓãûÝÞáâØ ÔÐ ØáßãÝØ ÒÐè ×ÐåâÕÒ. ¼ÞÓãûÕ øÕ ÔÐ øÕ áÕàÒÕà
-  ßàÕÞßâÕàÕûÕÝ, ØÛØ ÔÐ áÕ ÔÕáØÛÐ ÓàÕèÚÐ ã CGI áÚàØßâØ.
+  Сервер је имао унутрашњу грешку и није био
+  у могућности да испуни ваш захтев. Могуће је да је сервер
+  преоптерећен, или да се десила грешка у CGI скрипти.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -398,7 +393,7 @@
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="Serverfel!"
@@ -426,16 +421,15 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Server error!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 
-  Sunucu içine bir hata olu&#351;tu ve sunucu talebinize hizmet vermekte ba&#351;ar&#305;l&#305; olamad&#305;.
+  Sunucu içine bir hata olu&#351;tu ve sunucu talebinize hizmet vermekte ba&#351;ar&#305;l&#305; olamad&#305;.
 
   <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 
@@ -444,8 +438,8 @@
 
  <!--#else -->
 
-  Sunucu içine bir hata olu&#351;tu ve sunucu talebinize hizmet vermekte ba&#351;ar&#305;l&#305; olamad&#305;.
-  Ya sunucuya çok yüklenildi, ya da CGI betiklerinde hata belirdi.
+  Sunucu içine bir hata olu&#351;tu ve sunucu talebinize hizmet vermekte ba&#351;ar&#305;l&#305; olamad&#305;.
+  Ya sunucuya çok yüklenildi, ya da CGI betiklerinde hata belirdi.
 
  <!--#endif -->
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,19 +1,18 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
---><!--#set var="TITLE" value="Chybná hlavièka Content-Length!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Chybná hlavička Content-Length!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Po¾adavek metodou <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
-  vy¾aduje korektní hlavièku <code>Content-Length</code>.
+  Požadavek metodou <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  vyžaduje korektní hlavičku <code>Content-Length</code>.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Content-Length-Angabe fehlerhaft!"
@@ -28,7 +27,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Bad Content-Length!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -40,7 +39,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;Content-Length err&oacute;neo!"
@@ -53,7 +52,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="Longueur du contenu ill&eacute;gal!"
@@ -67,7 +66,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="TITLE" value="Content-Length m&iacute;cheart!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -82,7 +81,7 @@
 
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="Campo Content-Length non valido!"
@@ -97,36 +96,34 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Bad Content-Length!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"-->
-  $B%a%=%C%I$N%j%/%(%9%H$G$O!"(B
-  $B@5$7$$(B <code>Content-Length</code> $B%X%C%@$,I,MW$K$J$j$^$9!#(B
+  メソッドのリクエストでは、
+  正しい <code>Content-Length</code> ヘッダが必要になります。
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="À߸øµÈ Content-Length!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="잘못된 Content-Length!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"--> ¹æ½ÄÀ» ¾²´Â
-  ¿äûÀº ¿Ã¹Ù¸¥ <code>Content-Length</code> Çì´õµµ ÇÔ²² º¸³»¾ß¸¸ ÇÕ´Ï´Ù.
+  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"--> 방식을 쓰는
+  요청은 올바른 <code>Content-Length</code> 헤더도 함께 보내야만 합니다.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Ongeldige lengte inhoud!"
@@ -139,21 +136,20 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="B³êdne Content-Length!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
+--><!--#set var="TITLE" value="Błędne Content-Length!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ¯±danie <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
-  wymaga poprawnego nag³ówka <code>Content-Length</code>.
+  Żądanie <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  wymaga poprawnego nagłówka <code>Content-Length</code>.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="Content-Length Inv&aacute;lido!"
@@ -167,7 +163,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Content-Length invalid!"
@@ -180,22 +176,21 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="»ÞèÕ Content-Length ×ÐÓÛÐÒùÕ!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Лоше Content-Length заглавље!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ·ÐåâÕÒ áÐ <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
-  ÜÕâÞÔÞÜ ÜÞàÐ ØÜÐâØ ØáßàÐÒÝÞ <code>Content-Length</code>
-  (ÔãÖØÝÐ áÐÔàÖÐøÐ) ×ÐÓÛÐÒùÕ.
+  Захтев са <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  методом мора имати исправно <code>Content-Length</code>
+  (дужина садржаја) заглавље.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="Felaktig Content-Length!"
@@ -208,15 +203,14 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Bad Content-Length!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> metodunu kullanan bir talep
-  geçerli bir <code>Content-Length</code> (içerik uzunlu&#287;u) ba&#351;l&#305;&#287;&#305; gerektirir.
+  geçerli bir <code>Content-Length</code> (içerik uzunlu&#287;u) ba&#351;l&#305;&#287;&#305; gerektirir.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,19 +1,18 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 --><!--#set var="TITLE" value="Metoda nepovolena!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
-  není pro po¾adované URL povolena.
+  není pro požadované URL povolena.
   
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Methode nicht erlaubt!"
@@ -26,7 +25,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Method not allowed!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -38,7 +37,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;M&eacute;todo no permitido!"
@@ -52,7 +51,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="M&eacute;thode interdite!"
@@ -65,7 +64,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="TITLE" value="Modh neamhcheadaithe!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -78,7 +77,7 @@
 ----------ga--
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="Metodo non consentito!"
@@ -91,35 +90,33 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Method not allowed!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"-->
-  $B%a%=%C%I$O!"MW5a$5$l$?(B URL $B$KBP$7$F$O5v2D$5$l$F$$$^$;$s!#(B
+  メソッドは、要求された URL に対しては許可されていません。
   
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="Çã¿ëµÇÁö ¾Ê´Â ¿äû ¹æ½Ä!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="허용되지 않는 요청 방식!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"--> ¹æ½ÄÀº
-  ¿äûÇÑ URL¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
+  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"--> 방식은
+  요청한 URL에 사용할 수 없습니다.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Type methode niet toegelaten!"
@@ -132,11 +129,10 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Niedozwolona metoda!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
@@ -146,7 +142,7 @@
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="M&eacute;todo n&atilde;o permitido!"
@@ -159,7 +155,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Metoda nepermisa!"
@@ -172,21 +168,20 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="¼ÕâÞÔ ÝØøÕ ÔÞ×ÒÞùÕÝ!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Метод није дозвољен!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
-  ÜÕâÞÔ ÝØøÕ ÔÞ×ÒÞùÕÝ ×Ð ×ÐåâÕÒÐÝØ ÃÀ».
+  метод није дозвољен за захтевани УРЛ.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="Metoden inte till&aring;ten!"
@@ -200,14 +195,13 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Method not allowed!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> yöntemi talep etti&#287;iniz URL için kullan&#305;lamaz.
+  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> yöntemi talep etti&#287;iniz URL için kullan&#305;lamaz.
   
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,25 +1,24 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 --><!--#set var="TITLE" value="Objekt nenalezen!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Po¾adované URL nebylo na tomto serveru nalezeno.
+  Požadované URL nebylo na tomto serveru nalezeno.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  Zdá se, ¾e odkaz na
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
-  stránce</a> je chybný nebo zastaralý. Informujte, prosím, autora
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">této stránky</a>
-  o&nbsp;chybì.
+  Zdá se, že odkaz na
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
+  stránce</a> je chybný nebo zastaralý. Informujte, prosím, autora
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">této stránky</a>
+  o&nbsp;chybě.
 
  <!--#else -->
 
-  Pokud jste zadal(a) URL ruènì, zkontrolujte, prosím,
-  zda jste zadal(a) URL správnì, a zkuste to znovu.
+  Pokud jste zadal(a) URL ručně, zkontrolujte, prosím,
+  zda jste zadal(a) URL správně, a zkuste to znovu.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -27,7 +26,7 @@
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Objekt nicht gefunden!"
@@ -55,7 +54,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Object not found!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -81,7 +80,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;Objeto no encontrado!"
@@ -110,7 +109,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="Objet non trouv&eacute;!"
@@ -139,7 +138,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga 
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="TITLE" value="Aidhm ar iarraidh!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -167,7 +166,7 @@
 ----------ga--
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="Oggetto non trovato!"
@@ -194,25 +193,24 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Object not found!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  $BMW5a$5$l$?(B URL $B$OK\%5!<%P$G$O8+$D$+$j$^$;$s$G$7$?!#(B
+  要求された URL は本サーバでは見つかりませんでした。
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
   <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">
-  $B;2>H85%Z!<%8(B</a>$B$N%j%s%/$,4V0c$C$F$$$k$+!"8E$/$J$C$F$7$^$C$F$$$k$h$&$G$9!#(B
+  参照元ページ</a>のリンクが間違っているか、古くなってしまっているようです。
   <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->"
-  >$B%Z!<%8(B</a>$B$NCx<T$K$3$N%(%i!<$r$*CN$i$;2<$5$$!#(B
+  >ページ</a>の著者にこのエラーをお知らせ下さい。
 
  <!--#else -->
 
-  $B$b$7<jF~NO$G(B URL $B$rF~NO$7$?>l9g$O!"DV$j$r3NG'$7$F:FEY$*;n$72<$5$$!#(B
+  もし手入力で URL を入力した場合は、綴りを確認して再度お試し下さい。
 
  <!--#endif -->
 
@@ -220,26 +218,25 @@
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="°´Ã¼ ¾øÀ½!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="객체 없음!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ¿äûÇÑ URLÀ» ÀÌ ¼­¹ö¿¡¼­ ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
+  요청한 URL을 이 서버에서 찾을 수 없습니다.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">ÀÌÀü
-  ÆäÀÌÁö</a>¿¡ ÀÖ´Â ¸µÅ©°¡ À߸øµÇ¾ú°Å³ª ¿À·¡µÇ¾î ¾ø¾îÁø °Í °°½À´Ï´Ù.
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">±× ÆäÀÌÁö</a>¸¦
-  ¸¸µçÀÌ¿¡°Ô ÀÌ »ç½ÇÀ» ¾Ë·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">이전
+  페이지</a>에 있는 링크가 잘못되었거나 오래되어 없어진 것 같습니다.
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">그 페이지</a>를
+  만든이에게 이 사실을 알려주시기 바랍니다.
 
  <!--#else -->
 
-  URLÀ» Á÷Á¢ ÀÔ·ÂÇÏ¼Ì´Ù¸é ¹Ù¸£°Ô ÀÔ·ÂÇϼ̴ÂÁö È®ÀÎÇÏ½Ã°í ´Ù½Ã ½ÃµµÇϽñâ
-  ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
+  URL을 직접 입력하셨다면 바르게 입력하셨는지 확인하시고 다시 시도하시기
+  바랍니다.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -247,7 +244,7 @@
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Object niet gevonden!"
@@ -274,25 +271,24 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Nie znaleziono obiektu!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Nie znaleziono ¿±danego URLa na tym serwerze.
+  Nie znaleziono żądanego URLa na tym serwerze.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  Odno¶nik na
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referuj±cej stronie
-  </a> wydaje siê byæ nieprawid³owy lub nieaktualny. Poinformuj autora
+  Odnośnik na
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referującej stronie
+  </a> wydaje się być nieprawidłowy lub nieaktualny. Poinformuj autora
   <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">tej strony</a>
   o problemie.
 
  <!--#else -->
-  Je¶li wpisa³e¶ URLa rêcznie, sprawd¼, czy nie siê nie pomyli³e¶.
+  Jeśli wpisałeś URLa ręcznie, sprawdź, czy nie się nie pomyliłeś.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -300,7 +296,7 @@
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="Objeto n&atilde;o encontrado!"
@@ -327,7 +323,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Obiectul nu a fost gasit!"
@@ -354,27 +350,26 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="¾ÑøÕÚÐâ ÝØøÕ ßàÞÝÐòÕÝ!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Објекат није пронађен!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ·ÐåâÕÒÐÝØ ÃÀ» ÝØøÕ ßàÞÝÐòÕÝ ÝÐ ÞÒÞÜ áÕàÒÕàã.
+  Захтевани УРЛ није пронађен на овом серверу.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
-  ¸×ÓÛÕÔÐ ÔÐ øÕ ÒÕ×Ð ÝÐ
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">ØáåÞÔØèÝÞø
-  áâàÐÝØæØ</a> ßÞÓàÕèÝÐ ØÛØ ×ÐáâÐàÕÛÐ. ¼ÞÛØÜÞ ÞÑÐÒÕáâØâÕ ÐãâÞàÐ
-  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">âÕ áâàÐÝØæÕ</a>
-  Þ ÓàÕèæØ.
+  Изгледа да је веза на
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">исходишној
+  страници</a> погрешна или застарела. Молимо обавестите аутора
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">те странице</a>
+  о грешци.
 
  <!--#else -->
 
-  ÃÚÞÛØÚÞ áâÕ ÃÀ» ãÝÕÛØ àãçÝÞ, ÜÞÛØÜÞ ßàÞÒÕàØâÕ ÜÞÓãûÕ
-  ÓàÕèÚÕ Ø ßàÞÑÐøâÕ ßÞÝÞÒÞ.
+  Уколико сте УРЛ унели ручно, молимо проверите могуће
+  грешке и пробајте поново.
 
  <!--#endif -->
 
@@ -382,7 +377,7 @@
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="Objektet hittas ej!"
@@ -409,20 +404,19 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Object not found!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Talep etti&#287;iniz URL, sunucu üzerinde bulunmuyor.
+  Talep etti&#287;iniz URL, sunucu üzerinde bulunmuyor.
 
  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 
   <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">Referans sayfa</a>
-  üzerindeki ba&#287;lant&#305; güncel de&#287;il.
-  Lütfen <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referans sayfa</a>'n&#305;n
+  üzerindeki ba&#287;lant&#305; güncel de&#287;il.
+  Lütfen <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referans sayfa</a>'n&#305;n
   yazar&#305;n&#305; konuyla ilgili bilgilendirin.
 
  <!--#else -->

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var?rev=722500&r1=722499&r2=722500&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var Tue Dec 2 07:33:00 2008
@@ -1,18 +1,17 @@
 Content-language: cs
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------cs--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
---><!--#set var="TITLE" value="Nelze zpracovat po¾adavek!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Nelze zpracovat požadavek!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Server nepodporuje akci po¾adovanou prohlí¾eèem.
+  Server nepodporuje akci požadovanou prohlížečem.
  
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------cs--
 
 Content-language: de
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------de--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="de"
 --><!--#set var="TITLE" value="Anfrage nicht ausf&uuml;hrbar!"
@@ -25,7 +24,7 @@
 ----------de--
 
 Content-language: en
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------en--
 <!--#set var="TITLE" value="Cannot process request!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -36,7 +35,7 @@
 ----------en--
 
 Content-language: es
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------es--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="es"
 --><!--#set var="TITLE" value="&iexcl;Solicitud no procesada!"
@@ -49,7 +48,7 @@
 ----------es--
 
 Content-language: fr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------fr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="fr"
 --><!--#set var="TITLE" value="La requ&ecirc;te ne peut &ecirc;tre effectu&eacute;e!"
@@ -62,7 +61,7 @@
 ----------fr--
 
 Content-language: ga
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ga--
 <!--#set var="TITLE" value="Iarratais dophr&oacute;ise&aacute;ilte!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
@@ -74,7 +73,7 @@
 ----------ga--
 
 Content-language: it
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------it--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="it"
 --><!--#set var="TITLE" value="La richiesta non pu&ograve; essere soddisfatta!"
@@ -86,33 +85,31 @@
 ----------it--
 
 Content-language: ja
-Content-type: text/html; charset=ISO-2022-JP
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ja--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ja"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="iso-2022-jp"
 --><!--#set var="TITLE" value="Cannot process request!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  $B%V%i%&%6$NMW5a$7$?%"%/%7%g%s$O!"%5%]!<%H$7$F$$$^$;$s!#(B
+  ブラウザの要求したアクションは、サポートしていません。
  
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ja--
 
 Content-language: ko
-Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ko--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ko"
---><!--#set var="TITLE" value="¿äû ó¸® ½ÇÆÐ!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="EUC-KR"
+--><!--#set var="TITLE" value="요청 처리 실패!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ºê¶ó¿ìÀú°¡ º¸³½ ¿äûÀ» ÀÌ ¼­¹ö°¡ Áö¿øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
+  브라우저가 보낸 요청을 이 서버가 지원하지 않습니다.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ko--
 
 Content-language: nl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------nl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nl"
 --><!--#set var="TITLE" value="Kan vraag niet verwerken!"
@@ -124,20 +121,19 @@
 ----------nl--
 
 Content-language: pl
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"
---><!--#set var="TITLE" value="¯±danie nieobs³ugiwane!"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
+--><!--#set var="TITLE" value="Żądanie nieobsługiwane!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Ten serwer nie obs³uguje ¿±dania przes³anego przez przegl±darkê.
+  Ten serwer nie obsługuje żądania przesłanego przez przeglądarkę.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------pl--
 
 Content-language: pt-br
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:-------pt-br--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pt-br"
 --><!--#set var="TITLE" value="A requisi&ccedil;&atilde;o n&atilde;o pode ser processada!"
@@ -150,7 +146,7 @@
 -------pt-br--
 
 Content-language: ro
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------ro--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="ro"
 --><!--#set var="TITLE" value="Cererea nu poate fi procesata!"
@@ -162,20 +158,19 @@
 ----------ro--
 
 Content-language: sr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
---><!--#set var="TITLE" value="½Õ ÜÞÓã ÔÐ ÞÑàÐÔØÜ ×ÐåâÕÒ!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Не могу да обрадим захтев!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  ÁÕàÒÕà ÝÕ ßÞÔàÖÐÒÐ ÐÚæØøã ÚÞøã øÕ çØâÐç ×ÐåâÕÒÐÞ.
+  Сервер не подржава акцију коју је читач захтевао.
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------sr--
 
 Content-language: sv
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
 --><!--#set var="TITLE" value="Kan ej utf&ouml;ra f&ouml;rfr&aring;gan!"
@@ -188,14 +183,13 @@
 ----------sv--
 
 Content-language: tr
-Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------tr--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
---><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 --><!--#set var="TITLE" value="Cannot process request!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
-  Sunucu, gezgin taraf&#305;ndan talep edilen yöntemi desteklemiyor.
+  Sunucu, gezgin taraf&#305;ndan talep edilen yöntemi desteklemiyor.
  
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------tr--Mime
View raw message