httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r707367 - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: custom-error.xml.tr dns-caveats.xml.tr programs/ab.xml.tr programs/apachectl.xml.tr
Date Thu, 23 Oct 2008 13:10:37 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Oct 23 06:10:36 2008
New Revision: 707367

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=707367&view=rev
Log:
New Turkish translation

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by:  Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr?rev=707367&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr [utf-8] Thu Oct 23 06:10:36 2008
@@ -0,0 +1,194 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 558686 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="custom-error.xml.meta">
+
+ <title>Hata Yanıtlarının Kişiselleştirilmesi</title>
+
+ <summary>
+  <p>Apache, bazı sorunlara ve hatalara karşılık vereceği yanıtların
+   yapılandırabilmesini mümkün kılan ek bir işlevselliğe sahiptir.</p>
+
+  <p>Site yöneticisi tarafından kişiselleştirilebilen bu tür yanıtlar,
+   sunucu belli hatalar veya sorunlarla karşılaştığında etkin kılınmak
+   üzere tanımlanabilir.</p>
+
+  <p>Bir betik bir hata nedeniyle bir "500 Server Error" yanıtının
+   verilmesine sebep olursa bu yanıt yerine başka bir adrese
+   yönlendirilerek (dahili veya harici) veya doğrudan daha dostça bir
+   metin sunulabilir.</p>
+ </summary>
+
+ <section id="behavior">
+  <title>Davranış</title>
+
+  <section>
+   <title>Eski Davranış</title>
+
+   <p>NCSA httpd 1.3, çoğunlukla kullanıcıya anlamsız gelen ve sebebiyle
+    kavramsal bir bağ kurulamayan günlük kayıtları üreten, can sıkıcı
+    bazı hata/sorun yanıtları döndürürdü.</p>
+  </section>
+
+  <section>
+   <title>Yeni Davranış</title>
+
+   <p>Sunucudan NCSA kodlu iletiler yerine</p>
+
+   <ul>
+    <li>başka bir metin göstermesi,</li>
+
+    <li>istemciyi başka bir yerel adrese yönlendirmesi veya</li>
+
+    <li>istemciyi bir harici adrese yönlendirmesi</li>
+   </ul>
+
+   <p>istenebilir. Başka bir adrese yönlendirme, hata veya sorunu daha iyi
+    açıklamakta kullanılabilecek bazı bilgilerin aktarılması şartıyla
+    oldukça kullanışlı olabilir.</p>
+
+   <p>Apache, buna olanak vermek için CGI benzeri yeni ortam değişkenleri
+    tanımlamıştır:</p>
+
+   <example>
+    REDIRECT_HTTP_ACCEPT=*/*, image/gif, image/x-xbitmap,
+      image/jpeg<br />
+    REDIRECT_HTTP_USER_AGENT=Mozilla/1.1b2 (X11; I; HP-UX A.09.05
+      9000/712)<br />
+    REDIRECT_PATH=.:/bin:/usr/local/bin:/etc<br />
+    REDIRECT_QUERY_STRING=<br />
+    REDIRECT_REMOTE_ADDR=121.345.78.123<br />
+    REDIRECT_REMOTE_HOST=ooh.ahhh.dom<br />
+    REDIRECT_SERVER_NAME=batti.balik.yan.gider.edu<br />
+    REDIRECT_SERVER_PORT=80<br />
+    REDIRECT_SERVER_SOFTWARE=Apache/0.8.15<br />
+    REDIRECT_URL=/cgi-bin/hatalar.pl
+   </example>
+
+   <p><code>REDIRECT_</code> önekine dikkat edin.</p>
+
+   <p>Yeni adrese (hedefin bir CGI betiği veya SSI sayfası olduğu
+    kabulüyle) en azından <code>REDIRECT_URL</code> ve
+    <code>REDIRECT_QUERY_STRING</code> değişkenleri aktarılır. Diğer
+    değişkenler ise sadece hata veya sorunun öncesinde mevcut oldukları
+    takdirde aktarılacaklardır. Eğer <em>harici</em> yönlendirmeyi
+    <directive module="core">ErrorDocument</directive> yönergesi
+    üzerinden yapıyorsanız bunlara <strong>None</strong> değeri
+    atanacaktır. (Yönlendirme adresi <code>http:</code> ile başlıyorsa
+    adres aynı sunucuya ait olsa bile bu bir harici yönlendirme olarak
+    ele alınır.)</p>
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="configuration">
+  <title>Yapılandırma</title>
+
+  <p><directive module="core">ErrorDocument</directive> yönergesinin
+   <code>.htaccess</code> dosyalarında kullanılması sadece <directive
+   module="core">AllowOverride</directive> yönergesine uygun bir değer
+   atanmışsa mümkündür.</p>
+
+  <p>Bazı örnekler:</p>
+
+  <example>
+   ErrorDocument 500 /cgi-bin/hata-kurtarma <br />
+   ErrorDocument 500 "Pardon, galiba bizim betik hata verdi." <br />
+   ErrorDocument 500 http://xxx/ <br />
+   ErrorDocument 404 /ozuru_kabahatinden_buyuk/yok.html <br />
+   ErrorDocument 401 /Uyeler/NASIL_uye_olunur.html
+  </example>
+
+  <p>Burada sözdizimi şöyledir:</p>
+
+  <example>
+   ErrorDocument &lt;3-rakamlı-kod&gt; &lt;eylem&gt;
+  </example>
+
+  <p><code><em>eylem</em></code> şunlardan biri olabilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Gösterilecek metin. Metin tırnak (") içine alınmalıdır.</li>
+
+   <li>Yönlendirmenin yapılacağı harici adres.</li>
+
+   <li>Yönlendirmenin yapılacağı dahili adres.</li>
+  </ul>
+ </section>
+
+ <section id="custom">
+  <title>Özel Hata Yanıtları ve Yönlendirme</title>
+
+  <p>Apache’nin yönlendirme ile ilgili davranışı bir CGI betiği veya SSI
+   sayfası sözkonusu olduğunda bazı ek ortam değişkenleri ile
+   yapılandırılabilir.</p>
+
+  <section>
+   <title>Eski Davranış</title>
+
+   <p>Yönlendirme yapılan betikte standart CGI değişkenleri kullanılırdı.
+    Yönlendirmenin kaynağı ile ilgili bir belirtiye rastlanmazdı.</p>
+  </section>
+
+  <section>
+   <title>Yeni Davranış</title>
+
+   <p>Yönlendirme yapılan betikte kullanılmak üzere özel olarak
+    tanımlanmış ortam değişkenleri vardır. Her değişkenin ismi
+    <code>REDIRECT_</code> ile başlar. <code>REDIRECT_</code>
ortam
+    değişkenleri, yönlendirme öncesinde tanımlanmış CGI ortam
+    değişkenlerinin isimlerinin başına <code>REDIRECT_</code> öneki
+    getirilerek oluşturulur. Yani, <code>HTTP_USER_AGENT</code> değişkeni
+    <code>REDIRECT_HTTP_USER_AGENT</code> haline gelir. Bunlara ek
+    olarak, betiğe olayın izini sürmekte yardımcı olması için
+    <code>REDIRECT_URL</code> ve <code>REDIRECT_STATUS</code>
+    değişkenleri tanımlanmıştır. Erişim günlüğüne özgün adresle birlikte
+    yönlendirme adresi de kaydedilir.</p>
+
+   <p>Eğer <directive module="core">ErrorDocument</directive> yönergesi
+    bir yerel CGI betiğine yönlendirme belirtiyorsa, hatanın kaynağı
+    hakkında istemciye bilgi vermek amacıyla betiğin çıktısında bir
+    "<code>Status:</code>" başlık alanına yer verilmesi önerilir.
+    Örneğin, bir Perl betiği şunları içerebilirdi:</p>
+
+   <example>
+    ... <br />
+    print "Content-type: text/html; charset=UTF-8\n"; <br />
+    printf "Status: %s durumu saptandı.\n", $ENV{"REDIRECT_STATUS"}; <br />
+    ...
+   </example>
+
+   <p>Eğer betik, <code>404&nbsp;Not&nbsp;Found</code> gibi,
belli bir
+    hata durumunu ele almaya adanmışsa duruma özel kod ve hata metni
+    kullanılabilir.</p>
+
+   <p>Eğer yanıt, (istemci taraflı yönlendirme yapılırken) bir
+    <code>Location:</code> başlığı da içeriyorsa betiğin çıktıya
uygun
+    bir <code>Status:</code> başlığı (<code>302&nbsp;Found</code>
gibi)
+    eklemesinin <em>gerekli</em> oluşuna dikkat ediniz. Aksi takdirde,
+    <code>Location:</code> başlığı etkisiz olabilir.</p>
+  </section>
+ </section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/custom-error.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr?rev=707367&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] Thu Oct 23 06:10:36 2008
@@ -0,0 +1,228 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 507346 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="dns-caveats.xml.meta">
+
+ <title>Apache ve DNS ile ilgili Konular</title>
+
+ <summary>
+  <p>Bu sayfanın konusu şöyle özetlenebilirdi: Yapılandırma dosyalarınızda
+   DNS sorguları yapılmasını gerektirecek ayarlamalardan kaçınınız. Eğer
+   yapılandırma dosyalarınızda DNS sorgusu yapılarak çözümlenebilecek
+   adresler bulunursa sunucunuz beklenmedik davranışlar (hiç
+   başlamayabilir) gösterebileceği gibi hizmet reddi veya hizmet
+   hırsızlığı (bazı kullanıcıların diğerlerine giden sayfaları çalma
+   olasılığı dahil) saldırılarına açık hale gelebilir.</p>
+ </summary>
+
+ <section id="example">
+  <title>Basit Bir Örnek</title>
+
+  <example>
+   &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
+   <indent>
+    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
+    DocumentRoot /siteler/fesmekan
+   </indent>
+   &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>Apache’nin beklendiği gibi işlemesi için her sanal konak için iki
+   veriye mutlaka ihtiyacı vardır: <directive module="core"
+   >ServerName</directive> ve sunucunun bağlantı kabul edip hizmet
+   sunacağı en az bir IP adresi. Yukarıdaki örnekte IP adresi
+   bulunmamaktadır, dolayısıyla Apache, <code>falan.fesmekan.dom</code>
+   adresi için bir DNS sorgusu yapmak zorundadır. Eğer sunucu,
+   yapılandırma dosyasını çözümlediği sırada bir sebeple DNS sunucusuna
+   erişemezse bu sanal konak <em>yapılandırılmayacak</em> (hApache 1.2
+   öncesinde sunucu hiç başlatılmazdı) ve bu sanal konağa yapılan
+   isteklere yanıt verilemeyecektir.</p>
+
+  <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’un 192.168.2.1 IP adresine sahip
+   olduğunu varsayarsak yapılandırma şöyle olurdu:</p>
+
+  <example>
+   &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt; <br />
+   <indent>
+    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
+    DocumentRoot /siteler/fesmekan
+   </indent>
+   &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>Ancak, bu sefer de bu sanal konağın sunucu ismini öğrenmek için
+   Apache’nin bir ters DNS sorgusu yapması gerekecektir. Eğer bu sorgu
+   başarısız olursa kısmi bir yapılandırmaya gidilir (Apache 1.2 öncesinde
+   sunucu hiç başlatılmazdı). Eğer sanal konak isme dayalı ise sanal konak
+   kısmen bile yapılandırılmaz. IP’ye dayalı sanal konaklar büyük oranda
+   çalışır, fakat sunucu ismini içeren tam bir adres üretilmesini
+   gerektiren bir durumda, sunucu geçerli bir adres üretemez.</p>
+
+  <p>Her iki sorunu da çözen yapılandırma şöyle olurdu:</p>
+
+  <example>
+   &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt; <br />
+   <indent>
+    ServerName falan.fesmekan.dom <br />
+    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
+    DocumentRoot /siteler/fesmekan
+   </indent>
+   &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+ </section>
+
+ <section id="denial">
+  <title>Hizmet Reddi</title>
+
+  <p>Hizmet reddinin meydana gelebilecek (en az) iki türü vardır.
+   Apache’nin 1.2 öncesi bir sürümünü kullanıyorsanız sanal
+   konaklarınızdan herhangi biri için yukarıdaki iki sorgudan biri
+   başarısız olursa sunucunuzu asla başlatamazsınız. Bazı durumlarda, DNS
+   sorgularından alınacak yanıtlar sizin denetiminizde olmayabilir;
+   örneğin <code>fesmekan.dom</code> müşterilerinizden birine aitse ve
+   kendi DNS sunucuları varsa <code>falan.fesmekan.dom</code> kaydını
+   silerek sunucunuzun hiç başlatılamamasına (1.2 öncesi) sebep
+   olabilirler.</p>
+
+  <p>Diğer türü biraz daha sinsidir. Şöyle bir yapılandırmanız olsun:</p>
+
+  <example>
+   &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;<br />
+   <indent>
+    ServerAdmin filanca@fesmekan.dom <br />
+    DocumentRoot /siteler/fesmekan
+   </indent>
+   &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost misal.mesela.dom&gt;<br />
+   <indent>
+    ServerAdmin falanca@mesela.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+   </indent>
+   &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p><code>falan.fesmekan.dom</code>’a 192.168.2.1,
+   <code>misal.mesela.dom</code>’a 192.168.2.2 atadığınızı fakat,
+   <code>mesela.dom</code>’un DNS kaydının sizin denetiminizde olmadığını
+   varsayalım. Bu yapılandırmayla, <code>mesela.dom</code>’u
+   <code>fesmekan.dom</code>’a giden tüm trafiği çalabilecek duruma
+   getirirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için DNS kaydında
+   <code>misal.mesela.dom</code>’a 192.168.2.1 adresinin atanması
+   yeterlidir. Kendi DNS’lerine sahip olduklarından dolayı
+   <code>misal.mesela.dom</code>’a istedikleri IP adresini atamaktan
+   onları alıkoyamazsınız.</p>
+
+  <p>192.168.2.1’e gelen isteklerin hepsine
+   (<code>http://falan.fesmekan.dom/biryer</code> şeklinde yazılan
+   adresler dahil) <code>mesela.dom</code> sanal konağınca hizmet
+   sunulacaktır. Apache’nin gelen istekleri sunduğu sanal konaklarla nasıl
+   eşleştirdiğini bilirseniz bunun sebebini kolayca anlarsınız. Bunu
+   kabataslak açıklayan <a href="vhosts/details.html">bir belgemiz
+   mevcuttur</a>.</p>
+ </section>
+
+ <section id="main">
+  <title>"Ana Sunucu" Adresi</title>
+
+  <p>Apache 1.1’de <a href="vhosts/name-based.html">isme dayalı sanal konak
+   desteği</a>ne ek olarak, Apache’nin, <program>httpd</program>’nin
+   çalıştığı makinenin IP adres(ler)ini de bilmeye ihtiyacı vardır. Bu
+   adresi elde etmek için sunucu, ya sunucu genelinde geçerli <directive
+   module="core">ServerName</directive> yönergesine bakar ya da bir C
+   işlevi olan <code>gethostname</code>’i kullanır (işlev, komut
+   isteminden <code>hostname</code> komutuna dönen yanıtın aynısını
+   döndürür) ve ardından bu adresle ilgili olarak bir DNS sorgusu yapar.
+   Bu sorgudan kaçınmanın henüz bir yolu yoktur.</p>
+
+  <p>Eğer bu sorgunun (DNS sunucusunun çökmüş olması gibi bir nedenle)
+   başarısız olabileceğinden korkuyorsanız, makine ismini ve IP adresini
+   <code>/etc/hosts</code> dosyanıza yazabilirsiniz (Makinenizin düzgün
+   olarak açılabilmesi için zaten bu kaydı yapmış olmanız gerekir).
+   Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak bu kaydın
+   <code>/etc/resolv.conf</code> veya <code>/etc/nsswitch.conf</code>
+   dosyasında bulunması gerekebilir.</p>
+
+  <p>Herhangi bir nedenle sunucunuz bir DNS sorgusu yapmıyorsa veya
+   yapmamalıysa, Apache’yi <code>HOSTRESORDER</code> ortam değişkenine
+   "<code>local</code>" değerini atadıktan sonra çalıştırabilirsiniz.
Bu
+   tamamen işletim sistemine ve kullandığınız çözümleyici kütüphanelere
+   bağlıdır. Ayrıca, ortamı denetlemek için <module>mod_env</module>
+   kullanmıyorsanız, CGI’ler de bundan etkilenir. En iyisi işletim
+   sisteminizin SSS belgelerini ve kılavuz sayfalarını okumaktır.</p>
+ </section>
+
+ <section id="tips">
+  <title>Bu Sorunlardan Kaçınmak için İpuçları</title>
+
+  <ul>
+   <li><directive module="core">VirtualHost</directive> yönergelerinizde
+    IP adresleri kullanınız.</li>
+
+   <li><directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergelerinizde
+    IP adresleri kullanınız.</li>
+
+   <li>Tüm sanal konakların ayrı birer <directive module="core"
+    >ServerName</directive> yönergesi olsun.</li>
+
+   <li>Hiçbir sayfa sunulmayan bir <code>&lt;VirtualHost
+    _default_:*&gt;</code> sanal konağınız olsun.</li>
+  </ul>
+ </section>
+
+ <section id="appendix">
+  <title>Ek: Ufuk Turu</title>
+
+  <p>DNS ile ilgili durum hiç de arzu edildiği gibi değildir. Apache 1.2
+   için, DNS sorguları başarısız olsa bile sunucunun başlatılabilmesini
+   sağlamaya çalıştık, fakat belki yapabildiğimizden daha da iyisi
+   mümkündür. Günümüz Genel Ağ’ında IP adresleri sık sık değiştiğinden
+   yapılandırma dosyasına doğrudan IP adresini yazma gerekliliği asla arzu
+   edilen davranış değildir.</p>
+
+  <p>Yukarıda nasıl yapıldığı açıklanan hizmet hırsızlığı saldırısına
karşı
+   önlem olarak, normal sorgudan dönen IP adresine bir ters DNS sorgusu
+   yapıp bu iki sonucu karşılaştırmak ve eşleşmeme durumunda sanal konağı
+   iptal etmek bir çözüm olabilir. Fakat bunun mümkün olabilmesi için
+   uygun bir ters DNS kaydına ihtiyaç vardır. (FTP sunucuları ve TCP
+   sarmalayıcılar tarafından yapılan çifte ters DNS sorgusu kullanımından
+   dolayı çoğu ağ yöneticisi bu konuda zaten bilgi sahibidir.)</p>
+
+  <p>Her halükarda, IP adreslerinin kullanılmaması nedeniyle yapılan DNS
+   sorgularının başarısız olması durumunda sanal konaklı bir sunucuyu
+   düzgün bir şekilde başlatmak olası görünmektedir. Yapılandırmayı kısmen
+   iptal etmek gibi kısmi çözümler, sunucudan beklentinizin ne olduğuna
+   bağlı olarak sunucuyu hiç başlatmamaktan daha iyi olabilir.</p>
+
+  <p>HTTP/1.1’de belirtildiği gibi <code>Host</code> başlığını
göndererek
+   işlem yapabilen tarayıcılar ve vekiller IP’ye dayalı sanal konak
+   kullanımını tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olabileceğini
+   göstermektedir. Bu durumda yapılandırmanın çözümlenmesi aşamasında DNS
+   sorgusu yapma gereği kalmayacaktır. Fakat 1997 Mart’ından beri önemli
+   sunucular üzerinde bunların yeterince geniş bir uygulama alanı
+   bulmadığı görülmektedir.</p>
+ </section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.tr?rev=707367&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.tr [utf-8] Thu Oct 23 06:10:36 2008
@@ -0,0 +1,238 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 706880 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="ab.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+<title>ab - Apache HTTP sunucusu başarım ölçme aracı</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>ab</strong></code> Apache Hiper Metin
Aktarım Protokolü
+   (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir
+   kıyaslama aracıdır. Mevcut Apache kurulumunuzun görevini nasıl yerine
+   getirdiği hakkında bir izlenim edinmeniz için tasarlanmıştır.
+   Özellikle, Apache kurulumunuzun saniyede kaç isteği sunma yeteneğinde
+   olduğunu gösterir.</p>
+</summary>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+  <p><code><strong>ab</strong>
+  [ -<strong>A</strong> <var>yetkili-kullanıcı:parola</var> ]
+  [ -<strong>b</strong> <var>tampon-boyu</var> ]
+  [ -<strong>c</strong> <var>bağlantı-sayısı</var> ]
+  [ -<strong>C</strong> <var>çerez-ismi=değer</var> ]
+  [ -<strong>d</strong> ]
+  [ -<strong>e</strong> <var>csv-dosyası</var> ]
+  [ -<strong>f</strong> <var>protokol</var> ]
+  [ -<strong>g</strong> <var>gnuplot-dosyası</var> ]
+  [ -<strong>h</strong> ]
+  [ -<strong>H</strong> <var>özel-başlık</var> ]
+  [ -<strong>i</strong> ]
+  [ -<strong>k</strong> ]
+  [ -<strong>n</strong> <var>istek-sayısı</var> ]
+  [ -<strong>p</strong> <var>POST-dosyası</var> ]
+  [ -<strong>P</strong> <var>vekil-yetkilisi:parola</var> ]
+  [ -<strong>q</strong> ]
+  [ -<strong>r</strong> ]
+  [ -<strong>s</strong> ]
+  [ -<strong>S</strong> ]
+  [ -<strong>t</strong> <var>saniye</var> ]
+  [ -<strong>T</strong> <var>içerik-türü</var> ]
+  [ -<strong>v</strong> <var>ayrıntı-düzeyi</var>]
+  [ -<strong>V</strong> ]
+  [ -<strong>w</strong> ]
+  [ -<strong>x</strong> <var>&lt;table&gt;-öznitelikleri</var>
]
+  [ -<strong>X</strong> <var>vekil</var>[:<var>port</var>]
]
+  [ -<strong>y</strong> <var>&lt;tr&gt;-öznitelikleri</var>
]
+  [ -<strong>z</strong> <var>&lt;td&gt;-öznitelikleri</var>
]
+  [ -<strong>Z</strong> <var>şifre-kümesi</var> ]
+  [http[s]://]<var>konakadı</var>[:<var>port</var>]/<var>dizin</var></code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+  <dl>
+  <dt><code><strong>-A</strong>
+   <var>yetkili-kullanıcı</var>:<var>parola</var></code></dt>
+  <dd>Sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulamada kullanılmak üzere kanıt sağlar.
+   Kullanıcı adı ile parola arasına sadece <code>:</code> konur ve
+   sunucunun buna ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın (yani, bir "401
+   kimlik doğrulaması gerekli" yanıtı beklenmeden) bağlantı üzerinden
+   base64 kodlu olarak sunucuya gönderilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-b</strong> <var>tampon-boyu</var></code></dt>
+  <dd>TCP gönderme/alma tamponlarının bayt cinsinden uzunluğu.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong> <var>bağlantı-sayısı</var></code></dt>
+  <dd>Aynı anda işleme sokulacak bağlantı sayısı. Aynı anda bir bağlantı
+   öntanımlı değerdir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-C</strong>
+   <var>çerez-ismi</var>=<var>değer</var></code></dt>
+  <dd>İsteğe bir <code>Cookie:</code> satırı ekler. Argüman olarak
+   genellikle bir <code><var>isim=değer</var></code> çifti kullanılır.
Bu
+   çiftler birden fazla olabilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-d</strong></code></dt>
+  <dd>"percentage served within XX [ms] table" iletisi gösterilmez. (Geriye
+   uyumluluk için vardır).</dd>
+
+  <dt><code><strong>-e</strong> <var>csv-dosyası</var></code></dt>
+  <dd>Sunulan isteğin birim zamanda (milisaniye) ne kadarının (yüzde
+   cinsinden) sunulduğunu gösteren virgül ayraçlı değerler (CSV) dosyası.
+   Sonuçlar 'bobin haline' getirilmiş olduğundan doğal olarak 'gnuplot'
+   dosyasından daha yararlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-f</strong> <var>protokol</var></code></dt>
+  <dd>SSL/TLS protokolü belirtilir (SSL2, SSL3, TLS1 veya ALL).</dd>
+
+  <dt><code><strong>-g</strong> <var>gnuplot-dosyası</var></code></dt>
+  <dd>Ölçülen değerler bir 'gnuplot' veya TSV (sekme ayraçlı değerler)
+   dosyasına yazılır. Bu dosya, Gnuplot, IDL, Mathematica, Igor hatta
+   Excel tarafından veri dosyası olarak kabul edilir. Veri sütunlarının
+   başlıkları dosyanın ilk satırında bulunur. </dd>
+
+  <dt><code><strong>-h</strong></code></dt>
+  <dd>Kullanım bilgisi gösterir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-H</strong> <var>özel-başlık</var></code></dt>
+  <dd>İsteğe fazladan başlık ekler. <var>özel-başlık</var>, aralarında
iki
+   nokta imi bulunan bir isim-değer çifti olarak belirtilir. Örnek:
+   <code>"Accept-Encoding: zip/zop;8bit"</code></dd>
+
+  <dt><code><strong>-i</strong></code></dt>
+  <dd><code>GET</code> istekleri yerine <code>HEAD</code>
istekleri
+   yapılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-k</strong></code></dt>
+  <dd>HTTP KeepAlive (kalıcı bağlantı) özelliğini etkinleştirir, yani tek
+   bir oturum içinde çok sayıda isteğe hizmet sunulabilir. Özellik
+   öntanımlı olarak kapalıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-n</strong> <var>istek-sayısı</var></code></dt>
+  <dd>Kıyaslama oturumu sırasında sunucuya uygulanacak istek sayısı.
+   Öntanımlı olarak hiçbir başarım ölçütü sağlamayan tek bir istek
+   yapılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-p</strong> <var>POST-dosyası</var></code></dt>
+  <dd>POST isteği ile ilgili verileri içeren dosya. Ayrıca
+   <code><strong>-T</strong></code> seçeneğini de belirtmeyi
+   unutmayın..</dd>
+
+  <dt><code><strong>-P</strong>
+   <var>vekil-yetkilisi</var>:<var>parola</var></code></dt>
+  <dd>Vekil sunucuya TEMEL Kimlik Doğrulamasında kullanılacak kanıtları
+   sağlar. Kullanıcı adı ile parola arasına sadece <code>:</code> konur
ve
+   vekilin buna ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın (yani, bir "407
+   vekilde kimlik doğrulaması gerekiyor" yanıtı beklenmeden) bağlantı
+   üzerinden base64 kodlu olarak sunucuya gönderilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-q</strong></code></dt>
+  <dd>İstek sayısı 150'den fazla olduğunda,
+   <code><strong>ab</strong></code> her 100 veya %10 istekte bir,
standart
+   hataya bir işlenen istek sayacı çıktılar.
+   <code><strong>-q</strong></code> seçeneği bu çıktının
üretilmemesini
+   sağlar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-r</strong></code></dt>
+  <dd>Soket hata alsa bile program çıkmaz.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-s</strong></code></dt>
+  <dd>Derlendiği takdirde (<code><strong>ab -h</strong></code>
bunu
+   gösterir) <code>http</code> protokolü yerine SSL korumalı
+   <code>https</code> protokolü kullanılır. Bu özellik henüz
+   <em>emekleme</em> aşamasında olup geliştirilmeye devam edilmektedir.
Bu
+   bakımdan kullanımı önerilmez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-S</strong></code></dt>
+  <dd>Ortalama ve ortanca değerler arasında bir veya iki standart sapmadan
+   fazlası varsa ne ortalama değer ne standart sapma değeri ne de
+   uyarı/hata iletileri gösterilir. Öntanımlı olarak,
+   asgari/ortalama/azami değerler gösterilir. (Geriye uyumluluk).</dd>
+
+  <dt><code><strong>-t</strong> <var>saniye</var></code></dt>
+  <dd>Ölçümleme işleminin ne kadar süreyle uygulanacağı belirtilir. Dahili
+   olarak <code><strong>-n 50000</strong></code> seçeneği uygulanır.
Bunu
+   belli bir süreye göre kıyaslama yapmak amacıyla kullanabilirsiniz.
+   Öntanımlı olarak bir süre kısıtlaması yoktur.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-T</strong> <var>içerik-türü</var></code></dt>
+  <dd>POST verisi için kullanılacak içerik türü belirtilir. Örnek:
+   <code>application/x-www-form-urlencoded</code>.
+   Öntanımlı değer: <code>text/plain</code>.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-v</strong> <var>ayrıntı-düzeyi</var></code></dt>
+  <dd>Çıktının ayrıntı düzeyi belirtilir. <code>4</code> ve üstü
ile
+   başlıklar hakkında bilgi, <code>3</code> ve üstü ile yanıt kodları
+   (404, 200, vb.), <code>2</code> ve üstü ile ise uyarı ve bilgi
+   iletileri gösterilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-V</strong></code></dt>
+  <dd>Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-w</strong></code></dt>
+  <dd>Sonuçları HTML tabloları olarak basar. Öntanımlı tablo, beyaz
+   artalanlı ve iki sütunludur.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-x</strong>
+   <var>&lt;table&gt;-öznitelikleri</var></code></dt>
+  <dd><code>&lt;table&gt;</code> etiketinde kullanılacak öznitelikler
+   belirtilir. Belirtilen öznitelikler etiket içine <code>&lt;table
+   <var>buraya</var> &gt;</code> biçeminde yerleştirilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-X</strong>
+   <var>vekil</var>[:<var>port</var>]</code></dt>
+  <dd>İstekler için bir vekil sunucu kullanılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-y</strong>
+   <var>&lt;tr&gt;-öznitelikleri</var></code></dt>
+  <dd><code>&lt;tr&gt;</code> etiketinde kullanılacak öznitelikler
+   belirtilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-z</strong>
+   <var>&lt;td&gt;-öznitelikleri</var></code></dt>
+  <dd><code>&lt;td&gt;</code> etiketinde kullanılacak öznitelikler
+   belirtilir.</dd>
+
+  <dt><code>-Z <var>şifre-kümesi</var></code></dt>
+  <dd>SSL/TLS şifre kümesi belirtilir (<code><strong>openssl</strong></code>(1)
şifrelerine bakınız).</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="bugs"><title>Börtü böcek</title>
+  <p>Duruk bildirimli sabit uzunlukta çeşitli tamponlar vardır.
+   Sunucudan gelen yanıt başlıkları ve diğer harici girdiler, komut satırı
+   argümanları ile birlikte basitçe çözümlenir, bu size can sıkıcı
+   gelebilir.</p>
+
+  <p>HTTP/1.x protokolünü tamamen gerçeklemez; sadece yanıtların 'belli
+   başlı' bazı biçimlerini kabul eder. Aksi takdirde,
+   <code><strong>strstr</strong></code>(3) işlevinin yoğun kullanımı
+   nedeniyle sunucu yerine <code><strong>ab</strong></code>'nin
başarımını
+   ölçerdiniz.</p>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/ab.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.tr?rev=707367&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.tr [utf-8] Thu Oct 23 06:10:36 2008
@@ -0,0 +1,168 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="apachectl.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+ <title>apachectl - Apache HTTP Sunucusu Denetim Arayüzü</title>
+
+<summary>
+  <p><code><strong>apachectl</strong></code> Apache Hiper
Metin Aktarım
+   Protokolü (HTTP) sunucusu için bir denetim aracıdır. Sistem
+   yöneticisinin Apache <strong><program>httpd</program></strong>
artalan
+   sürecini denetimi altında tutabilmesine yardımcı olmak amacıyla
+   tasarlanmıştır.</p>
+
+  <p><code><strong>apachectl</strong></code> iki kipte işleyebilir.
+   İlkinde, <strong><program>httpd</program></strong> komutu
için basit
+   bir önyüz gibi davranarak, gerekli ortam değişkenlerini atar ve
+   belirtilen komut satırı seçenekleriyle
+   <strong><program>httpd</program></strong> sürecini başlatır.
İkinci
+   kipte ise, <code><strong>apachectl</strong></code> bir SysV
başlatma
+   betiği olarak <code><strong>start</strong></code>,
+   <code><strong>restart</strong></code>,
+   <code><strong>stop</strong></code> gibi tek sözcüklük basit
argümanlar
+   alır ve bunları uygun sinyallere dönüştürerek
+   <strong><program>httpd</program></strong>'ye gönderir.</p>
+
+  <p>Eğer Apache kurulumunuzda standart dışı dosya yolları kullanmışsanız,
+   <strong><program>httpd</program></strong> programına uygun
yolları
+   atamak için <code><strong>apachectl</strong></code> betiğini
elden
+   geçirmelisiniz. Bu arada gerek gördüğünüz
+   <strong><program>httpd</program></strong> komut satırı argümanlarını
da
+   belirtebilirsiniz. Ayrıntılar için betik içindeki açıklamalara
+   bakınız.</p>
+
+  <p><code><strong>apachectl</strong></code> betiği başarı
durumunda 0
+   çıkış değeri ile döner. Bir hata durumunda ise sıfırdan farklı bir
+   değerle döner. Daha fazla bilgi için betik içindeki açıklamalara
+   bakınız.</p>
+</summary>
+<seealso><a href="../invoking.html">Apache'nin Başlatılması</a></seealso>
+<seealso><a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a></seealso>
+<seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></seealso>
+<seealso><a href="../platform/">Platform Belgeleri</a></seealso>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+
+  <p><code><strong>apachectl</strong></code> önyüz kipinde
çalıştığında
+   <strong><program>httpd</program></strong> programının bütün
komut
+   satırı argümanlarını kabul edebilir.</p>
+
+  <p><code><strong>apachectl</strong> [ <var>httpd-argümanları</var>
]
+  </code></p>
+
+  <p>SysV başlatma betiği kipinde ise,
+   <code><strong>apachectl</strong></code> aşağıda tanımlanan
basit, tek
+   sözcüklük komutları kabul eder.</p>
+
+  <p><code><strong>apachectl</strong> <var>komut</var></code></p>
+
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+
+  <p>Burada sadece SysV başlatma betiğine özgü seçeneklere yer verilmiştir.
+   Diğer argümanlar için <strong><program>httpd</program></strong>
kılavuz
+   sayfasına bakınız.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code><strong>start</strong></code></dt>
+   <dd>Apache <strong><program>httpd</program></strong>
artalan sürecini
+    başlatır. Zaten çalışmaktaysa bir hata verir. <code><strong>apachectl
+    -k start</strong></code> komutuna eşdeğerdir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>stop</strong></code></dt>
+   <dd>Apache <strong><program>httpd</program></strong>
artalan sürecini
+    durdurur. <code><strong>apachectl -k stop</strong></code>
komutuna
+    eşdeğerdir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>restart</strong></code></dt>
+   <dd>Apache <strong><program>httpd</program></strong>
artalan sürecini
+    yeniden başlatır; çalışmıyorsa çalıştırılır. Artalan sürecinin ölü
+    olmadığından emin olmak için yeniden başlatmadan önce
+    <code><strong>configtest</strong></code> seçeneği verilmiş
gibi
+    yapılandırma dosyaları sınanır. <code><strong>apachectl -k
+    restart</strong></code> komutuna eşdeğerdir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>fullstatus</strong></code></dt>
+   <dd><strong><module>mod_status</module></strong> üzerinden
tam bir
+    durum raporu gösterir. Bunun çalışması için sunucuda
+    <strong><module>mod_status</module></strong> etkinleştirilmiş
olmalı
+    ve sisteminizde <code><strong>lynx</strong></code> gibi bir
metin
+    kipi HTTP tarayıcı kurulu olmalıdır. Durum raporuna erişmek için
+    kullanılacak adres betik içinde <code>STATUSURL</code> değişkenine
+    atanabilir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>status</strong></code></dt>
+   <dd>Özet halinde bir durum raporu gösterir. O an sunulmakta olan
+    isteklerin gösterilmemesi dışında
+    <code><strong>fullstatus</strong></code> seçeneği gibidir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>graceful</strong></code></dt>
+   <dd>Apache <strong><program>httpd</program></strong>
artalan sürecini
+    <em>nazikçe</em> yeniden başlatır; çalışmıyorsa çalıştırılır.
O an
+    hizmet sunmakta olan çocuk süreçleri hemen durdurmaması dışında
+    normal yeniden başlatma gibidir. Bir yan etki olarak eski günlük
+    dosyaları hemen kapatılmaz. Yani, günlük dosyalarını döndüren bir
+    betik kullanıyorsanız yenilerini başlatmadan önce eski dosyaların
+    tamamen kapandığından emin olmak için belli bir süre beklemeniz
+    gerekecektir. Artalan sürecinin ölü olmadığından emin olmak için
+    yeniden başlatmadan önce <code><strong>configtest</strong></code>
+    seçeneği verilmiş gibi yapılandırma dosyaları sınanır.
+    <code><strong>apachectl -k graceful</strong></code> komutuna
+    eşdeğerdir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>graceful-stop</strong></code></dt>
+   <dd>Apache <strong><program>httpd</program></strong>
artalan sürecini
+    <em>nazikçe</em> durdurur. O an hizmet sunmakta olan çocuk süreçleri
+    hemen durdurmaması dışında normal durdurma gibidir. Bir yan etki
+    olarak eski günlük dosyaları hemen kapatılmaz.
+    <code><strong>apachectl -k graceful-stop</strong></code>
komutuna
+    eşdeğerdir.</dd>
+
+   <dt><code><strong>configtest</strong></code></dt>
+   <dd>Yapılandırma dosyasında sözdizimi denetimi yapılmasını sağlar.
+    Yapılandırma dosyaları çözümlenir ve bir sorun yoksa bir <code>Syntax
+    Ok</code> raporu verilir fakat, bir hata varsa o hataya ilişkin
+    ayrıntılı bilgi verilir. <code><strong>apachectl -t</strong></code>
+    komutuna eşdeğerdir.</dd>
+
+  </dl>
+
+  <p>Aşağıdaki seçenek eski sürümlerde kullanılmaktaydı, fakat artık
+   kullanılmamaktadır.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>startssl</code></dt>
+   <dd><strong><program>httpd</program></strong> programını
SSL destekli
+    başlatmak için, yapılandırma dosyanızı ilgili yönergeleri içermesi
+    için elden geçirmeli ve normal <code><strong>apachectl
+    start</strong></code> komutunu kullanmalısınız.</dd>
+  </dl>
+</section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/apachectl.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message