httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r703336 [1/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ misc/ mod/
Date Fri, 10 Oct 2008 06:41:33 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Oct 9 23:41:32 2008
New Revision: 703336

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=703336&view=rev
Log:
update transformation

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.tr.utf8  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.tr.utf8  (with props)
Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.de
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.en
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ko.euc-kr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ja
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.ko
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -114,11 +114,11 @@
 
  <h3><a name="type-map" id="type-map">Bir türeşlem dosyası kullanmak</a></h3>
 
-  <p>Bir türeşlem, <code>type-map</code> eylemcisi ile ilişkili bir belgedir
-   (ya da eski Apache yapılandırmaları ile geriye uyumluluk için,
+  <p>Bir türeşlem dosyası, <code>type-map</code> eylemcisi ile ilişkili bir
+   belgedir (ya da eski Apache yapılandırmaları ile geriye uyumluluk için,
    <code>application/x-type-map</code> <a class="glossarylink" href="./glossary.html#mime türü" title="sözlüğe bakınız">MIME türü</a>nde
    bir belgedir). Bu özelliği kullanmak için, yapılandırmada bir tür
-   eşleyici olarak bir dosya ismi uzantısı için bir <code>type-map</code>
+   eşleyici olarak her dosya ismi uzantısı için bir <code>type-map</code>
    eylemcisi tanımlamalısınız. Bu, sunucu yapılandırma dosyasında en iyi
    şöyle yapılabilir:</p>
 
@@ -147,11 +147,11 @@
    Content-language: fr, de<br />
   </code></p></div>
 
-  <p>Ayrıca, bir türeşlem dosyasının <code>MultiViews</code> etkin olsa bile
-   dosya ismi uzantısına göre öncelik alacağına dikkat ediniz. Eğer
-   gösterimler bu örnekteki resim dosyasında olduğu gibi farklı kaynak
-   üstünlüklerine sahipseler, ortam türünün <code>qs</code> parametresi
-   kullanılarak kaynak üstünlükleri belirtilebilir: </p>
+  <p>Ayrıca, <code>MultiViews</code> etkin olsa bile bir türeşlem dosyasının
+   dosya ismi uzantılarının taranmasına göre öncelik alacağına dikkat
+   ediniz. Eğer gösterimler bu örnekteki resim dosyasında olduğu gibi
+   farklı kaynak üstünlüklerine sahipseler, ortam türünün <code>qs</code>
+   parametresi kullanılarak kaynak üstünlükleri belirtilebilir: </p>
 
   <div class="example"><p><code>
    URI: misal<br />

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: index.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: index.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.en?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.en Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.3</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache Miscellaneous Documentation</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/misc/" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/misc/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/misc/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -70,7 +71,8 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/misc/" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/misc/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/misc/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.ko.euc-kr?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.3</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>기타 아파치 문서</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/misc/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/misc/" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/misc/" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -71,7 +72,8 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/misc/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/misc/" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/misc/" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8?rev=703336&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -0,0 +1,81 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Çeşitli Belgeler - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="../"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Çeşitli Belgeler</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/misc/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+
+  <p>Aşağıda listelenen belgeler de Apache HTTP sunucusu geliştirme projesi
+   kapsamındadır.</p>
+
+  <div class="warning"><h3>Uyarı</h3>
+  <p>Aşağıdaki belgeler, Apache HTTP Sunucusunun 2.1 sürümünde yapılmış
+   değişikliklere göre tam olarak güncellenmemiştir. Hala güncel kalmış
+   bazı bilgiler olabilir, fakat siz yine de bu belgeleri kullanırken
+   dikkatli olun.</p>
+  </div>
+
+  <dl>
+   <dt><a href="perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları - Apache’ye
+    İnce Ayar Çekilmesi</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Yüksek başarım elde etmek için Apache yapılandırmasında (çalışma
+     anında ve derleme sırasında) yapılacaklar ile ilgili bazı bilgiler
+     yanında Apache’de bazı şeylerin (bir şeyleri hızlandıran ve
+     yavaşlatan şeylerin) yapılma ve yapılmama sebepleri
+     açıklanmıştır.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Apache HTTP sitenizi güvenli kılmak için yapılacaklar ve
+     yapılmayacaklar.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="relevant_standards.html">İlgili Standartlar</a></dt>
+
+   <dd>
+    <p>Bu belge Apache’nin uyacağı standartların bir çoğuna atıfta
+     bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.</p>
+   </dd>
+
+   <dt><a href="password_encryptions.html">Parola Şifreleme Biçimleri</a>
+   </dt>
+
+   <dd>
+    <p>Belgede, kimlik doğrulama amacıyla Apache tarafından desteklenen
+     çeşitli şifreleme tekniklerinden bahsedilmiştir.</p>
+   </dd>
+  </dl>
+
+ </div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/misc/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/misc/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/misc/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.xml.meta?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/index.xml.meta Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -81,9 +81,9 @@
  <modulefile>mod_ssl.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_status.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>mod_substitute.xml</modulefile>
- <modulefile>mod_suexec.xml</modulefile>
+ <modulefile>mod_suexec.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>mod_unique_id.xml</modulefile>
- <modulefile>mod_userdir.xml</modulefile>
+ <modulefile>mod_userdir.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>mod_usertrack.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_version.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_vhost_alias.xml.tr</modulefile>
@@ -94,8 +94,8 @@
  <modulefile>mpm_netware.xml</modulefile>
  <modulefile>mpmt_os2.xml</modulefile>
  <modulefile>perchild.xml</modulefile>
- <modulefile>prefork.xml</modulefile>
+ <modulefile>prefork.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>threadpool.xml</modulefile>
  <modulefile>mpm_winnt.xml</modulefile>
- <modulefile>worker.xml</modulefile>
+ <modulefile>worker.xml.tr</modulefile>
 </modulefilelist>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -56,13 +56,13 @@
 <dt><a href="mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></dt><dd>Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2</dd>
 <dt><a href="perchild.html">perchild</a></dt><dd>Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving
 requests to be assigned a variety of different userids</dd>
-<dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>Implements a non-threaded, pre-forking web server</dd>
+<dt><a href="prefork.html">prefork</a></dt><dd>Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur</dd>
 <dt><a href="threadpool.html">threadpool</a></dt><dd>Yet another experimental variant of the standard
 <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM</dd>
 <dt><a href="mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></dt><dd>This Multi-Processing Module is optimized for Windows
 NT.</dd>
-<dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>Multi-Processing Module implementing a hybrid
-  multi-threaded multi-process web server</dd>
+<dt><a href="worker.html">worker</a></dt><dd>Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok
+süreçlilik modülü.</dd>
 </dl></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a id="other" name="other">Diğer Modüller</a></h2>
@@ -181,11 +181,11 @@
 Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS) protocols</dd>
 <dt><a href="mod_status.html">mod_status</a></dt><dd>Sunucu etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.</dd>
 <dt><a href="mod_substitute.html">mod_substitute</a></dt><dd>Perform search and replace operations on response bodies</dd>
-<dt><a href="mod_suexec.html">mod_suexec</a></dt><dd>Allows CGI scripts to run as a specified user
-and Group</dd>
+<dt><a href="mod_suexec.html">mod_suexec</a></dt><dd>CGI betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde
+çalışmasını mümkün kılar.</dd>
 <dt><a href="mod_unique_id.html" id="U" name="U">mod_unique_id</a></dt><dd>Provides an environment variable with a unique
 identifier for each request</dd>
-<dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>User-specific directories</dd>
+<dt><a href="mod_userdir.html">mod_userdir</a></dt><dd>Kullanıcılara özel dizinler</dd>
 <dt><a href="mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></dt><dd>
 <em>Clickstream</em> logging of user activity on a site
 </dd>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.en?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.en Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -108,9 +108,11 @@
     <td>The contents of <code><var>Foobar</var>:</code> header line(s)
     in the request sent to the server.</td></tr>
 <tr><td><code>%k</code></td>
-    <td>Number of requests handled on this connection. Interesting if
-     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> is being used;
-     otherwise this is always 0.</td></tr>
+    <td>Number of keepalive requests handled on this connection. Interesting if
+     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> is being used, so that,
+     for example, a '1' means the first keepalive request after the initial
+     one, '2' the second, etc...;
+     otherwise this is always 0 (indicating the initial request).</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%l</code></td>
     <td>Remote logname (from identd, if supplied). This will return a
     dash unless <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code> is present and <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code> is set

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -110,9 +110,11 @@
      <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
 <tr><td><code>%k</code></td>
-    <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı.
+    <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı; yani örneğin,
+  	 '1' değeri bağlantı kurulduktan sonraki ilk kalıcı bağlantıyı,
+  	 '2', ikinci bağlantıyı, ..., vb. gösterir;
      <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> kullanılmışsa
-     anlamlıdır; aksi takdirde değeri daima 0’dır.</td></tr>
+     değer anlamlıdır; aksi takdirde değer daima 0’dır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><code>%l</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
      <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code> modülü mevcut ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code> yönergesine değer

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ja [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 579425:693120 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 579425:697129 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.ko [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:693120 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:697129 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_suexec.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_suexec.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.en Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Allows CGI scripts to run as a specified user
 and Group</td></tr>
@@ -48,7 +49,7 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a> <a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>User and group permissions for CGI programs</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>User and group for CGI programs to run as</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>SuexecUserGroup <em>User Group</em></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -58,9 +59,9 @@
 </table>
   <p>The <code class="directive">SuexecUserGroup</code> directive allows you
   to specify a user and group for CGI programs to run as. Non-CGI
-  requests are still processes with the user specified in the User
-  directive. This directive replaces the Apache 1.3 configuration of
-  using the User and Group directives inside of VirtualHosts.</p>
+  requests are still processes with the user specified in the <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> directive. This directive replaces
+  the Apache 1.3 configuration of using the <code>User</code> and
+  <code>Group</code> directives inside of VirtualHosts.</p>
 
   <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
   
@@ -73,7 +74,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -24,8 +24,11 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
+     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>指定されたユーザとグループで CGI スクリプトを実行する</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">モジュール識別子:</a></th><td>suexec_module</td></tr>
@@ -73,7 +76,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -74,7 +75,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8?rev=703336&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -0,0 +1,84 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_suexec - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_suexec</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde
+çalışmasını mümkün kılar.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>suexec_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_suexec.c</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modül <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> programı ile birlikte CGI
+   betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde çalışmasını
+   mümkün kılar.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></li>
+</ul>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../suexec.html">SuEXEC Desteği</a></li>
+</ul></div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a> <a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SuexecUserGroup <em>Kullanıcı Grup</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_suexec</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">SuexecUserGroup</code> yönergesi CGI programlarını
+   çalıştıracak kullanıcı ve grubu belirtmeye yarar. CGI harici istekler
+   hala <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> yönergesinde
+   belirtilen kullanıcı tarafından yerine getirilir. Bu yönerge, Apache
+   1.3 yapılandırmasında sanal konak bölümlerindeki <code>User</code> ve
+   <code>Group</code> yönergelerinin yerini almak üzere tasarlanmıştır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+  
+  SuexecUserGroup nobody nogroup
+  </code></p></div>
+
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ja [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- English Revision: 420990:698483 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.ko [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:420990 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:698483 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_suexec.xml.meta Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -8,7 +8,8 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>ja</variant>
+  <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_userdir.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_userdir.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.en Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>User-specific directories</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
@@ -92,84 +93,94 @@
   <code>http://www.example.com/~bob/one/two.html</code> will be
   translated to:</p>
 
-<table>
-<tr><th>UserDir directive used</th>
-<th>Translated path</th></tr>
-<tr><td>UserDir public_html</td><td>~bob/public_html/one/two.html</td></tr>
-<tr><td>UserDir /usr/web</td><td>/usr/web/bob/one/two.html</td></tr>
-<tr><td>UserDir /home/*/www</td><td>/home/bob/www/one/two.html</td></tr>
-</table>
-
-  <p>The following directives will send redirects to the client:</p> 
-
-<table>
-<tr><th>UserDir directive used</th>
-<th>Translated path</th></tr>
-<tr><td>UserDir http://www.example.com/users</td><td>http://www.example.com/users/bob/one/two.html</td></tr>
-<tr><td>UserDir
-http://www.example.com/*/usr</td><td>http://www.example.com/bob/usr/one/two.html</td></tr>
-<tr><td>UserDir
-http://www.example.com/~*/</td><td>http://www.example.com/~bob/one/two.html</td></tr>
-</table> 
+  <table>
+   <tr><th>UserDir directive used</th>
+     <th>Translated path</th></tr>
+   <tr><td>UserDir public_html</td>
+     <td>~bob/public_html/one/two.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /usr/web</td>
+     <td>/usr/web/bob/one/two.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /home/*/www</td>
+     <td>/home/bob/www/one/two.html</td></tr>
+  </table>
+
+  <p>The following directives will send redirects to the client:</p>
+
+  <table>
+   <tr><th>UserDir directive used</th>
+     <th>Translated path</th></tr>
+   <tr><td>UserDir http://www.example.com/users</td>
+     <td>http://www.example.com/users/bob/one/two.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://www.example.com/*/usr</td>
+     <td>http://www.example.com/bob/usr/one/two.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://www.example.com/~*/</td>
+     <td>http://www.example.com/~bob/one/two.html</td></tr>
+  </table>
 
-<div class="note">
+  <div class="note">
    <strong>Be careful when using this directive; for instance,
    <code>"UserDir ./"</code> would map <code>"/~root"</code> to
    <code>"/"</code> - which is probably undesirable. It is strongly
    recommended that your configuration include a "<code>UserDir
    disabled root</code>" declaration. See also the <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> directive and the <a href="../misc/security_tips.html">Security Tips</a> page for
    more information.</strong>
-</div>
+  </div>
 
-<p>Additional examples:</p>
+  <p>Additional examples:</p>
 
-<p>To allow a few users to have <code>UserDir</code> directories, but
-not anyone else, use the following:</p>
+  <p>To allow a few users to have <code>UserDir</code> directories, but
+  not anyone else, use the following:</p>
 
-<div class="example"><p><code>
-UserDir disabled<br />
-UserDir enabled user1 user2 user3
-</code></p></div>
-
-<p>To allow most users to have <code>UserDir</code> directories, but
-deny this to a few, use the following:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-UserDir enabled<br />
-UserDir disabled user4 user5 user6
-</code></p></div>
-
-<p>It is also possible to specify alternative user directories.
-If you use a command like:</p>
-<div class="example"><p><code>
-Userdir public_html /usr/web http://www.example.com/
-</code></p></div>
-<p>With a request for http://www.example.com/~bob/one/two.html, will try to 
-find the page at ~bob/public_html/one/two.html first, then
-/usr/web/bob/one/two.html, and finally it will send a redirect
-to http://www.example.com/bob/one/two.html.</p>
-<p>If you add a redirect, it must be the last alternative in the list.
-Apache cannot determine if the redirect succeeded or not, so if you have
-the redirect earlier in the list, that will always be the alternative
-that is used.</p>
-
-<p>User directory substitution is not active by default in versions
-2.1.4 and later. In earlier versions, <code>UserDir public_html</code>
-was assumed if no <code class="directive"><a href="#userdir">UserDir</a></code>
-directive was present.</p>
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir disabled<br />
+   UserDir enabled user1 user2 user3
+  </code></p></div>
+
+  <p>To allow most users to have <code>UserDir</code> directories, but
+  deny this to a few, use the following:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir enabled<br />
+   UserDir disabled user4 user5 user6
+  </code></p></div>
+
+  <p>It is also possible to specify alternative user directories.
+  If you use a command like:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Userdir public_html /usr/web http://www.example.com/
+  </code></p></div>
+
+  <p>With a request for
+  <code>http://www.example.com/~bob/one/two.html</code>, will try to
+  find the page at <code>~bob/public_html/one/two.html</code> first, then
+  <code>/usr/web/bob/one/two.html</code>, and finally it will send a
+  redirect to <code>http://www.example.com/bob/one/two.html</code>.</p>
+
+  <p>If you add a redirect, it must be the last alternative in the list.
+  Apache cannot determine if the redirect succeeded or not, so if you have
+  the redirect earlier in the list, that will always be the alternative
+  that is used.</p>
+
+  <p>User directory substitution is not active by default in versions
+  2.1.4 and later. In earlier versions, <code>UserDir public_html</code>
+  was assumed if no <code class="directive"><a href="#userdir">UserDir</a></code>
+  directive was present.</p>
 
 
 <h3>See also</h3>
 <ul>
-<li><a href="../howto/public_html.html">public_html
-tutorial</a></li>
+<li>
+ <a href="../howto/public_html.html">public_html tutorial</a>
+</li>
 </ul>
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -24,8 +24,11 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
+     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>ユーザ専用のディレクトリを提供
  </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
@@ -179,7 +182,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -154,7 +155,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8?rev=703336&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -0,0 +1,183 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_userdir - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_userdir</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kullanıcılara özel dizinler</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>userdir_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_userdir.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+<p>Bu modül kullanıcılara özel dizinlere
+ <code>http://mesela.dom/~kullanıcı/</code> sözdizimi kullanılarak
+ erişilebilmesini mümkün kılar.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#userdir">UserDir</a></li>
+</ul>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li>
+ <a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi</a>
+</li>
+<li>
+ <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+</li>
+</ul></div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="UserDir" id="UserDir">UserDir</a> <a name="userdir" id="userdir">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>UserDir <em>dizin</em> [<em>dizin</em>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_userdir</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">UserDir</code> yönergesi, bir kullanıcıya ait bir
+   belge için bir istek yapıldığında, isteğin kullanıcının ev dizininde
+   bulunan belli bir dizinden karşılanmasını sağlar.
+   <code><em>dizin</em></code> olarak şunlar belirtilebilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Dizinin ismi veya aşağıdakiler gibi bir kalıp.</li>
+
+   <li><code>disabled</code> anahtar sözcüğü. <code>enabled</code> anahtar
+    sözcüğü ile sonradan etkin kılınmadıkça <em>tüm</em> kullanıcı-dizin
+    dönüşümlerini iptal eder (aşağıya bakınız).</li>
+
+   <li><code>disabled</code> anahtar sözcüğünü takibeden boşluk ayraçlı
+    kullanıcı isimleri listesi. Bu listede yer alan kullanıcı isimlerine,
+    sonradan bir <code>enabled</code> listesinde görünse bile, dizin
+    dönüşümleri <em>asla</em> uygulanmaz.</li>
+
+   <li><code>enabled</code> anahtar sözcüğünü takibeden boşluk ayraçlı
+    kullanıcı isimleri listesi. Genel bir iptal sözkonusu olsa bile,
+    kullanıcı ismi bir <code>disabled</code> listesinde yer almadıkça, bu
+    listede yer alan dizinlere dönüşüm uygulanır.</li>
+  </ul>
+
+  <p><code>Userdir</code> yönergesinde ne <code>enabled</code> ne de
+   <code>disabled</code> varsa, argüman bir dosya ismi kalıbı olarak ele
+   alınır ve kullanıcı belge kök dizininin yolunu oluşturmakta kullanılır.
+   <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> şöyle dönüştürülür:</p>
+
+  <table>
+   <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
+     <th>Elde edilen yol</th></tr>
+   <tr><td>UserDir public_html</td>
+     <td>~ali/public_html/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /usr/siteler</td>
+     <td>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir /home/*/htdocs</td>
+     <td>/home/ali/htdocs/bir/iki.html</td></tr>
+  </table>
+
+  <p>Aşağıdaki yönergelerle istemciye gönderilecek yönlendirmeler:</p>
+
+  <table>
+   <tr><th>Kullanılan UserDir yönergesi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</th>
+     <th>Elde edilen yönlendirme</th></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/users</td>
+     <td>http://mesela.dom/users/ali/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/*/usr</td>
+     <td>http://mesela.dom/ali/usr/bir/iki.html</td></tr>
+   <tr><td>UserDir http://mesela.dom/~*/</td>
+     <td>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</td></tr>
+  </table>
+
+  <div class="note">
+   <strong>Bu yönergeyi kullanırken dikkatli olun; örneğin, <code>"UserDir
+    ./"</code> şeklinde bir atama <code>"/~root"</code> isteklerini
+    <code>"/"</code> dizinine yönlendirir ki bu elbette istenmez. Bu
+    bakımdan yapılandırmanızda mutlaka bir "<code>UserDir disabled
+    root</code>" satırının yer almasını tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi
+    için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code> yönergesine ve <a href="../misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a> sayfasına
+    bakınız.</strong>
+  </div>
+
+  <p>Diğer örnekler:</p>
+
+  <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
+   dizinlerini iptal etmek için şunu yapabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir disabled<br />
+   UserDir enabled birey1 birey2 birey3
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bir kaç kullanıcı hariç kalan herkesin <code>UserDir</code>
+   dizinlerini etkin kılmak için şunu yapabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UserDir enabled<br />
+   UserDir disabled birey4 birey5 birey6
+  </code></p></div>
+
+  <p>Birden fazla dizin belirtmek de mümkündür:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Userdir public_html /usr/siteler http://mesela.dom/
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu örneğe göre, <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code>
+   şeklinde bir istek alındığında sunucu önce
+   <code>http://mesela.dom/~ali/bir/iki.html</code> yönlendirmesini
+   deneyecektir. Onu bulamazsa isteği
+   <code>/usr/siteler/ali/bir/iki.html</code> dosyasını arayacak onu da
+   bulamazsa istemciyi <code>http://mesela.dom/ali/bir/iki.html</code>
+   adresine yönlendirecektir.</p>
+
+  <p>Argüman listesine bir yönlendirme ekleyecekseniz, bu, listenin son
+   elemanı olmalıdır. Apache yönlendirmenin başarılı sonuç verip
+   vermediğini bilemeyecektir. Bu bakımdan, listede bu yönlendirmeden
+   sonra bir yönlendirme daha bulunması daha iyi olacaktır.</p>
+
+  <p>Kullanıcı dizini dönüşümü Apache 2.1.4 sürümü ve sonrasında öntanımlı
+   olarak etkin değildir. Daha önceki sürümlerde bir <code class="directive"><a href="#userdir">UserDir</a></code> yönergesinin yokluğunda
+   <code>UserDir public_html</code> öntanımlıydı.</p>
+
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li>
+ <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
+</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_userdir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_userdir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ja [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 657842 -->
+<!-- English Revision: 657842:698483 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.ko [euc-kr] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:657842 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:698483 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -8,7 +8,8 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>ja</variant>
+  <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: prefork.html.ja.utf8
 Content-Language: ja
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
+
+URI: prefork.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/prefork.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Beschreibung:</a></th><td>Implementiert einen im Voraus forkenden Webserver ohne
  Thread-Unterstützung</td></tr>
@@ -184,7 +185,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/prefork.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Lizenziert unter der <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Module</a> | <a href="../mod/directives.html">Direktiven</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossar</a> | <a href="../sitemap.html">Seitenindex</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Implements a non-threaded, pre-forking web server</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>MPM</td></tr>
@@ -169,7 +170,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8?rev=703336&r1=703335&r2=703336&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 23:41:32 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>スレッドを使わず、先行して fork を行なうウェブサーバを実装
 </td></tr>
@@ -182,7 +183,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/prefork.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>Mime
View raw message