httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r694878 [1/2] - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/
Date Sat, 13 Sep 2008 05:31:51 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Sep 12 22:31:51 2008
New Revision: 694878

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=694878&view=rev
Log:
update transformation

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.xml.meta  (with props)
Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8?rev=694878&r1=694877&r2=694878&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/directives.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Sep 12 22:31:51
2008
@@ -236,6 +236,7 @@
 <li><a href="mod_imagemap.html#imapdefault">ImapDefault</a></li>
 <li><a href="mod_imagemap.html#imapmenu">ImapMenu</a></li>
 <li><a href="core.html#include">Include</a></li>
+<li><a href="mod_autoindex.html#indexheadinsert">IndexHeadInsert</a></li>
 <li><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore</a></li>
 <li><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions</a></li>
 <li><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=694878&r1=694877&r2=694878&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Sep 12 22:31:51
2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix
<code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -79,6 +78,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#addiconbytype">AddIconByType</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#defaulticon">DefaultIcon</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#headername">HeaderName</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexheadinsert">IndexHeadInsert</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexignore">IndexIgnore</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexoptions">IndexOptions</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#indexorderdefault">IndexOrderDefault</a></li>
@@ -473,6 +473,25 @@
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="IndexHeadInsert" id="IndexHeadInsert">IndexHeadInsert</a>
<a name="indexheadinsert" id="indexheadinsert">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir
dizin sayfasının HEAD bölümüne metin yerleştirir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>IndexHeadInsert
<var>"imlenim ..."</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_autoindex</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">IndexHeadInsert</code> yönergesi, dizin
listesi için
+  üretilen HTML’nin <var>&lt;head&gt;</var> bölümüne yerleştirilecek
bir
+  dizge tanımlar.</p>
+  <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
+   
+   IndexHeadInsert "&lt;link rel=\"sitemap\" href=\"/sitemap.html\"&gt;"
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="IndexIgnore" id="IndexIgnore">IndexIgnore</a>
<a name="indexignore" id="indexignore">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dizin
içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=694878&r1=694877&r2=694878&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Fri Sep 12 22:31:51 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=694878&r1=694877&r2=694878&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Sep 12 22:31:51
2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya
yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -110,60 +109,64 @@
     <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
      <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
-<tr><td><code>%l</code></td>
+<tr><td><code>%k</code></td>
+    <td>Bu bağlantıda işlenen isteklerin sayısı.
+     <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code>
kullanılmışsa
+     anlamlıdır; aksi takdirde değeri daima 0’dır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%l</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
      <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code>
modülü mevcut ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code>
yönergesine değer
      olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
      tire imi yazılır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%m</code></td>
+<tr><td><code>%m</code></td>
     <td>İstek yöntemi</td></tr>
-<tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
     <td>Diğer modüldeki <var>Filanca</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
     <td>Yanıttaki <code><var>Filanca</var>:</code> başlık
satır(lar)ının
      içeriği.</td></tr>
-<tr><td><code>%p</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%p</code></td>
     <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
     <td>Sunucunun veya istemcinin gerçek portu veya sunucunun isteği
      sunduğu meşru port. Geçerli biçemler: <code>canonical</code>,
      <code>local</code> ve <code>remote</code> (anlamları sırasıyla:
      meşru, yerel ve uzak).</td></tr>
-<tr><td><code>%P</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%P</code></td>
     <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}P</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}P</code></td>
     <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği (<code>pid</code>)
veya
      evre kimliği (<code>tid</code>). Geçerli biçemler: <code>pid</code>,
      <code>tid</code>, <code>hextid</code>. <code>hextid</code>
için APR
      1.2.0 veya üstü gerekir.</td></tr>
-<tr><td><code>%q</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%q</code></td>
     <td>Sorgu dizgesi (bir sorgu dizgesi mevcutsa önüne bir <code>?</code>
      eklenir yoksa hiçbir şey eklenmez).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%r</code></td>
+<tr><td><code>%r</code></td>
     <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
-<tr><td><code>%s</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%s</code></td>
     <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
      durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
      kullanınız.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%t</code></td>
+<tr><td><code>%t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
-<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
     <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
      <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
      yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%T</code></td>
+<tr><td><code>%T</code></td>
     <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
-<tr><td><code>%u</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%u</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
      (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%U</code></td>
+<tr><td><code>%U</code></td>
     <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
-<tr><td><code>%v</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%v</code></td>
     <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<code class="directive"><a
href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>).</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%V</code></td>
+<tr><td><code>%V</code></td>
     <td><code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code>
ayarı ile
      ilgili sunucu ismi.</td></tr>
-<tr><td><code>%X</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%X</code></td>
     <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:
 
     <table>
@@ -179,10 +182,10 @@
     <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%c</code>
idi
      fakat geçmişe yönelik olarak <code>%{<var>isim</var>}c</code>
ssl
      sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%I</code></td>
+<tr><td><code>%I</code></td>
     <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkin olmalıdır.</td></tr>
-<tr><td><code>%O</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkin olmalıdır.</td></tr>
 </table>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=694878&r1=694877&r2=694878&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Fri Sep 12 22:31:51 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html?rev=694878&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html Fri Sep 12 22:31:51 2008
@@ -0,0 +1,5 @@
+# GENERATED FROM XML -- DO NOT EDIT
+
+URI: mod_sed.html.en
+Content-Language: en
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en?rev=694878&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en Fri Sep 12 22:31:51 2008
@@ -0,0 +1,160 @@
+<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_sed - Apache HTTP Server</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a>
| <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a>
| <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Server Version 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif"
/></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a>
&gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Modules</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Module mod_sed</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_sed.html"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Filtering
Input (request) and Output (response) content using sed commands</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Experimental</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Module Identifier:</a></th><td>sed_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>mod_sed.c
sed0.c sed1.c regexp.c regexp.h sed.h</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Available
in Apache 2.3 and later</td></tr></table>
+<h3>Summary</h3>
+
+<p>
+mod_sed is a in-process content filter. mod_sed filter implement the sed edit
+commands implemented by Solaris 10 sed
+program as described in <a href="http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5165/sed-1b?a=view">man
+page</a>. However unlike sed, mod_sed doesn't take data from
+standard
+input. Instead filter act on the entity data sent between client and
+server. mod_sed can be used as a input or output filter. mod_sed is a
+content filter which means that it can not be used to modify client or
+server http headers.
+</p>
+<p>
+mod_sed output filter accept a chunk of data and execute the sed scripts on data and generates
the output which is passed to next filter in the filter chain.
+</p>
+
+<p>
+mod_sed input filter reads the data from next filter in filter chain and executes the sed
scripts and returns the generated data to caller filter in the filter chain.
+</p>
+
+<p>
+Both input and output filter only process the data if new line character is seen in the content.
At the end of the data, rest of the data is treated as last line.
+</p>
+
+<p>A tutorial article on mod_sed, and why it is more powerful than simple
+string or regular expression search and replace, is available in <a href="http://blogs.sun.com/basant/entry/using_mod_sed_to_filter">on
+the author's blog</a>.</p>
+
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#inputsed">InputSed</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#outputsed">OutputSed</a></li>
+</ul>
+<h3>Topics</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sampleconf">Sample
Configuration</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sed_commands">Sed
Commands</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="sampleconf" id="sampleconf">Sample Configuration</a></h2>
+  <div class="example"><h3>Adding a output filter </h3><p><code>
+     # In following example, sed filter will replace the string <br />
+     # "monday" to "MON" and the string "sunday" to SUN in html document <br />
+     # before sending to client. <br />
+    <span class="indent">
+    &lt;Directory "/var/www/docs/sed"&gt; <br />
+      <span class="indent">
+      AddOutputFilter Sed html <br />
+      OutputSed "s/monday/MON/g" <br />
+      OutputSed "s/sunday/SUN/g" <br />
+      </span>
+    &lt;/Directory&gt; <br />
+    </span>
+  </code></p></div>
+
+  <div class="example"><h3>Adding a input filter </h3><p><code>
+     # In following example, sed filter will replace the string <br />
+     # "monday" to "MON" and the string "sunday" to SUN in the POST data <br />
+     # sent to php <br />
+    <span class="indent">
+    &lt;Directory "/var/www/docs/sed"&gt; <br />
+      <span class="indent">
+      AddInputFilter Sed php <br />
+      InputSed "s/monday/MON/g" <br />
+      InputSed "s/sunday/SUN/g" <br />
+      </span>
+    &lt;/Directory&gt; <br />
+    </span>
+  </code></p></div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="sed_commands" id="sed_commands">Sed Commands</a></h2>
+  <p>
+  Complete details of the sed command can be found from
+  <a href="http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-5165/sed-1b?a=view">sed man
+page</a>.
+  </p>
+  <dl>
+    <dt><code>b</code></dt>
+    <dd>branch to the label specified (Similar to goto)</dd>
+    <dt><code>h</code></dt>
+    <dd>Copy the current line to hold buffer.</dd>
+    <dt><code>H</code></dt>
+    <dd>Append the current line to hold buffer.</dd>
+    <dt><code>g</code></dt>
+    <dd>Copy the hold buffer into the current line</dd>
+    <dt><code>G</code></dt>
+    <dd>Append the hold buffer into the current line</dd>
+    <dt><code>x</code></dt>
+    <dd>Swap the content of hold buffer and current line</dd>
+  </dl>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="InputSed" id="InputSed">InputSed</a>
<a name="inputsed" id="inputsed">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sed
command to filter the request data (typically post data)</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>InputSed
<var>sed-command</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>directory,
.htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Experimental</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_sed</td></tr>
+</table>
+  <p>The <code class="directive">InputSed</code> directive specify the
sed command
+  which will be executed on the request data e.g POST data.
+  </p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="OutputSed" id="OutputSed">OutputSed</a>
<a name="outputsed" id="outputsed">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sed
command for filter the response content</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>OutputSed
<var>sed-command</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>directory,
.htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Experimental</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_sed</td></tr>
+</table>
+  <p>The <code class="directive">OutputSed</code> directive specify the
sed
+  command which will be executed on the response.
+  </p>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_sed.html"
title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed
under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version
2.0</a>.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a>
| <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a>
| <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.html.en
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.xml.meta?rev=694878&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.xml.meta (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.xml.meta Fri Sep 12 22:31:51 2008
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!-- GENERATED FROM XML: DO NOT EDIT -->
+
+<metafile>
+ <basename>mod_sed</basename>
+ <path>/mod/</path>
+ <relpath>..</relpath>
+
+ <variants>
+  <variant>en</variant>
+ </variants>
+</metafile>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_sed.xml.meta
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=694878&r1=694877&r2=694878&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Sep 12 22:31:51
2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden
fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
@@ -440,8 +439,7 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxClients" id="MaxClients">MaxClients</a>
<a name="maxclients" id="maxclients">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstekleri
sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını
- belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Aynı
anda sunulacak azami istek sayısı</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxClients
<var>sayı</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar
için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=694878&r1=694877&r2=694878&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Fri Sep 12 22:31:51 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message