httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r678770 [4/6] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/ ssl/
Date Tue, 22 Jul 2008 14:27:19 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8?rev=678770&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -0,0 +1,290 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_setenvif - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_setenvif</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>setenvif_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_setenvif.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code> modülü ortam değişkenlerinin isteğin
+   farklı bileşenlerinin belirttiğiniz düzenli ifade ile eşleşmesine bağlı
+   olarak atanmasını mümkün kılar. Bu ortam değişkenleri sunucunun çeşitli
+   kısımlarında yapılacak eylemlere karar verirken kullanılır.</p>
+
+  <p>Yönergeler yapılandırma dosyasında yer aldıkları sıraya göre ele
+   alınırlar. Böylece daha karmaşık dizilimler kullanılabilir, bu örnekteki
+   tarayıcı Mozilla ise <code>netscape</code> ortam değişkeni atanmakta,
+   MSIE ise atanmamaktadır.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   BrowserMatch ^Mozilla netscape<br />
+   BrowserMatch MSIE !netscape<br />
+  </code></p></div>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#browsermatch">BrowserMatch</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#setenvif">SetEnvIf</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase</a></li>
+</ul>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../env.html">Apache’de Ortam Değişkenleri</a></li>
+</ul></div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="BrowserMatch" id="BrowserMatch">BrowserMatch</a> <a name="browsermatch" id="browsermatch">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzüne göre belirler.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BrowserMatch <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
+</table>
+ <p><code class="directive">BrowserMatch</code> yönergesi <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code> yönergesinin özel bir halidir
+  ve ortam değişkenlerine <code>User-Agent</code> HTTP istek başlığının
+  değerine göre atama yapar. Aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>
+
+ <div class="example"><p><code>
+  BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot<br />
+  SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot<br />
+ </code></p></div>
+
+ <p>Başka örnekler:</p>
+
+ <div class="example"><p><code>
+   BrowserMatch ^Mozilla forms jpeg=yes browser=netscape<br />
+   BrowserMatch "^Mozilla/[2-3]" tables agif frames javascript<br />
+   BrowserMatch MSIE !javascript<br />
+ </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="BrowserMatchNoCase" id="BrowserMatchNoCase">BrowserMatchNoCase</a> <a name="browsermatchnocase" id="browsermatchnocase">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzünün harf büyüklüğüne
+duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BrowserMatchNoCase <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 1.2 ve sonrasında bulunur (Apache 1.2 sürümünde bu
+yönerge artık atıl olan mod_browser modülüyle sağlanırdı).</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">BrowserMatchNoCase</code> yönergesi sözdizimsel ve
+   anlamsal olarak <code class="directive"><a href="#browsermatch">BrowserMatch</a></code> yönergesinin eşdeğeridir.
+   Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne duyarsızdır. Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    BrowserMatchNoCase mac platform=macintosh<br />
+    BrowserMatchNoCase win platform=windows<br />
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive">BrowserMatch</code> ve
+   <code class="directive">BrowserMatchNoCase</code> yönergeleri <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code> ve <code class="directive"><a href="#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase</a></code> yönergelerinin özel
+   halleridir. Bu bakımda aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot<br />
+   SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot<br />
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="SetEnvIf" id="SetEnvIf">SetEnvIf</a> <a name="setenvif" id="setenvif">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnvIf <em>öznitelik
+  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">SetEnvIf</code> yönergesi ortam değişkenlerini isteğin
+   özniteliklerine göre tanımlar. İlk bileşen olarak belirtilen
+   <code><em>öznitelik</em></code> şu dört şeyden biri olabilir:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Bir HTTP istek başlığı alanı (ayrıntılı bilgi için bak: <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616.txt">RFC2616</a>);
+    örneğin: <code>Host</code>, <code>User-Agent</code>,
+    <code>Referer</code> ve <code>Accept-Language</code>. Bir düzenli
+    ifade kullanılarak birden fazla istek başlığı belirtilebilir.</li>
+
+   <li>İsteğin aşağıdaki bileşenlerinden biri:
+    <ul>
+     <li><code>Remote_Host</code> - isteği yapan istemcinin konak ismi
+      (varsa)</li>
+
+     <li><code>Remote_Addr</code> -isteği yapan istemcinin IP adresi</li>
+
+     <li><code>Server_Addr</code> - isteği alan sunucunun IP adresi
+      (sadece 2.0.43 sonrası sürümler için)</li>
+
+     <li><code>Request_Method</code> - kullanılan yöntemin ismi
+      (<code>GET</code>, <code>POST</code>, vs.)</li>
+
+     <li><code>Request_Protocol</code> - İsteğin yapıldığı protokolün
+      ismi ve numarası ("HTTP/0.9", "HTTP/1.1" gibi)</li>
+
+     <li><code>Request_URI</code> - HTTP istek satırında belirtilen
+      özkaynak; genellikle sorgu dizgesi olmaksızın şema ve konak ismini
+      içeren bir URL parçasıdır. Sorgu dizgeleriyle eşleşmeler hakkında
+      ayrıntılı bilgi edinmek için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code>
+      modülünün <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code>
+      yönergesinin açıklamasına bakınız.</li>
+    </ul>
+   </li>
+
+   <li>İstek ile evvelce ilişkilendirilmiş bir ortam değişkeninin ismi. Bu
+    sayede önceki bir eşleşmenin sonucuna karşı yeni bir sınama yapma
+    imkanı ortaya çıkar. Böyle bir sınama için sadece evvelce
+    <code>SetEnvIf[NoCase]</code> yönergeleri ile yapılmış atamalardaki
+    ortam değişkenleri kullanılabilir. ‘Evvelce’ derken, sunucu genelinde
+    veya bölüm içinde bu yönergeden önce yer alan
+    <code>SetEnvIf[NoCase]</code> yönerge satırları kastedilmektedir.
+    Ortam değişkenlerinin dikkate alınabilmesi için istek öznitelikleri
+    arasında hiçbir eşleşme olmaması ve <code><em>öznitelik</em></code>
+    olarak bir düzenli ifade belirtilmemiş olması gerekir.</li>
+
+   <li>Nesne kimliği <code><em>oid</em></code> olan bir SSL istemci
+    sertifikası eklentisine bir başvuru. SSL olarak yapılmamış bir istekte
+    veya yapılandırılmış bir <code><em>oid</em></code>’in yokluğunda
+    hiçbir değişken ataması yapılmaz. Birden fazla
+    <code><em>oid</em></code> söz konusu ise aralarına virgül
+    (<code>','</code>) konarak ilgili dizgeler birleştirilir.
+    <code><em>oid</em></code> dizge değerli bir eklentiyi
+    betimlemelidir.</li>
+  </ol>
+
+  <p>İkinci bileşen (<code><em>düzifd</em></code>) bir <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a>dir. <code><em>düzifd</em></code>
+   ile <code><em>öznitelik</em></code> eşleştiği takdirde yönergenin kalan
+   bileşenleri değerlendirmeye alınır.</p>
+
+  <p>Kalan bileşenler atanacak ortam değişkenlerinin isimleri ve isteğe
+   bağlı olarak bunlara atanacak değerlerden oluşur. Bunlar şöyle
+   belirtilebilir:</p>
+
+  <ol>
+   <li><code><em>değişken-adı</em></code> veya</li>
+
+   <li><code>!<em>değişken-adı</em></code> ya da </li>
+
+   <li><code><em>değişken-adı</em>=<em>değer</em></code></li>
+  </ol>
+
+  <p>İlk biçemde değişkene "1" değeri atanır. İkincisinde atanmış bir
+   değişken atanmamış yapılır. Üçüncüsünde ise değişkene belirtilen
+   <code><em>değer</em></code> bire bir atanır. 2.0.52 sürümünden itibaren
+   parantezli düzenli ifadelerin sonuçları ile değiştirilmek üzere
+   <code><em>value</em></code> içinde <code>$1</code>..<code>$9</code>
+   gösterimleri tanınmaktadır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+   SetEnvIf Request_URI "\.gif$" nesne_bir_resim=gif<br />
+   SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg<br />
+   SetEnvIf Request_URI "\.xbm$" nesne_bir_resim=xbm<br />
+      :<br />
+   SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.mesela\.dom dahili_site_istendi<br />
+      :<br />
+   SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1<br />
+      :<br />
+   SetEnvIf OID("2.16.840.1.113730.1.13") "(.*)" NetscapeComment=$1<br />
+      :<br />
+   SetEnvIf ^TS* ^[a-z].* TS_VAR<br />
+  </code></p></div>
+
+  <p>İlk üçünde istek bir resim dosyası için yapılmışsa
+   <code>nesne_bir_resim</code> ortam değişkeni atanmakta, dördüncüsünde
+   istenen sayfa <code>belgeler.alanismi.mesela.dom</code> adlı sitede
+   bulunuyorsa <code>dahili_site_istendi</code> ortam değişkeni
+   atanmaktadır.</p>
+
+  <p>Altıncı örnekte <code>NetscapeComment</code> ortam değişkenine ilgili
+   SSL istemci sertifikası alanındaki (varsa) dizge atanmaktadır.</p>
+
+  <p>Son örnekte ise istekte "TS" ile başlayıp [a-z] arasındaki
+   karakterlerle devam eden bir başlık alanı varsa <code>TS_VAR</code>
+   ortam değişkeni atanmaktadır.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../env.html">Apache’de Ortam Değişkenleri</a> belgesinde
+daha fazla örnek bulunabilir.</li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="SetEnvIfNoCase" id="SetEnvIfNoCase">SetEnvIfNoCase</a> <a name="setenvifnocase" id="setenvifnocase">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne
+bağlı olmaksızın yapılmış tanımlara göre atar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SetEnvIfNoCase <em>öznitelik
+  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_setenvif</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 1.3 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">SetEnvIfNoCase</code> yönergesi sözdizimsel ve anlamsal
+   olarak <code class="directive"><a href="#setenvif">SetEnvIf</a></code>
+   yönergesinin eşdeğeridir. Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne
+   duyarsızdır. Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   SetEnvIfNoCase Host Apache\.Org site=apache
+  </code></p></div>
+
+  <p>Burada, <code>Host:</code> HTTP istek başlığında
+   <code>Apache.Org</code>, <code>apache.org</code> veya harf büyüklüğünce
+   farklı benzerleri belirtilmişse <code>site</code> ortam değişkenine
+   "<code>apache</code>" değeri atanmaktadır.</p>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_setenvif.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_setenvif.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_setenvif.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.meta Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_so.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_so.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.en?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.en Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Loading of executable code and
 modules into the server at start-up or restart time</td></tr>
@@ -183,7 +184,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ja.utf8 [utf-8] Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>起動時や再起動時に実行コードとモジュールをサーバにロードする
 </td></tr>
@@ -184,7 +185,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr [euc-kr] Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_so.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_so.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">설명:</a></th><td>시작할때 혹은 재시작할때 실행가능한 코드와 모듈을
 서버로 읽어들인다</td></tr>
@@ -167,7 +168,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_so.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_so.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_so.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8?rev=678770&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -0,0 +1,196 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_so - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_so</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_so.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Modüllerin ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya
+yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>so_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_so.c</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Windows için bu bir temel modüldür (sunucu bunu daima içerir).</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+
+  <p>Seçilen işletim sistemleri üzerinde bu modül Apache’nin yeniden
+   derlenmesini gerektirmeden modüllerin <a href="../dso.html">Devingen
+   Paylaşımlı Nesne</a> (DSO) mekanizması üzerinden kullanılabilmesini
+   sağlar.</p>
+
+  <p>Unix’te yüklenen kod genellikle paylaşımlı nesne dosyalarından
+   (<code>.so</code> uzantılı dosyalar), Windows’ta ise ya <code>.so</code>
+   ya da <code>.dll</code> uzantılı dosyalardan gelir.</p>
+
+  <div class="warning"><h3>Uyarı</h3>
+  <p>Apache 1.3 modülleri Apache 2.0’da doğrudan kullanılamazlar - modül ya
+   devingen olarak yüklenecek hale getirilmeli ya da Apache 2.0’ın içinde
+   derlenmelidir.</p>
+  </div>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#loadfile">LoadFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#loadmodule">LoadModule</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#windows">Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="windows" id="windows">Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması</a></h2>
+  
+
+  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
+  <p>Windows için modül isimlendirme biçemi Apache 1.3.15 ve 2.0
+   sürümlerinde değişmiştir; modüllere artık mod_filanca.so biçeminde isim
+   verilmektedir.</p>
+
+  <p><code>mod_so</code> modülü ApacheModuleFoo.dll biçeminde
+   isimlendirilmiş modülleri hala yüklemekteyse de yeni adlandırma uzlaşımı
+   tercih edilmelidir. Yüklenebilir modülleri 2.0’a dönüştürüyorsanız,
+   lütfen isimlerini de 2.0 uzlaşımına uygun hale getiriniz.</p></div>
+
+  <p>Apache modül programlama arayüzü Unix ve Windows sürümleri arasında
+   değişiklik göstermez. Unix için kullanılan çoğu modül hiç değişiklik
+   yapmadan ya da çok küçük bir değişiklikle Windows’ta da çalışmaktadır.
+   Çalışmayanlar Unix platformunun sahip olduğu ancak Windows platformunun
+   sahip olmadığı nitelikleri kullanan modüllerdir.</p>
+
+  <p>Bir modül Windows’ta çalıştığı zaman, sunucuya iki şekilde
+   yüklenebilir. Unix’te olduğu gibi, doğrudan sunucunun içinde
+   derlenebilir. Windows için hazırlanan Apache paketi, Unix için geçerli
+   olan <code>Configure</code> betiğini içermediğinden modülün kaynak
+   dosyası ApacheCore proje dosyasına, sembolleri de
+   <code>os\win32\modules.c</code> dosyasına eklenmelidir.</p>
+
+  <p>İkinci yol ise modülü bir paylaşımlı kütüphane olarak çalışma anında
+   <code class="directive"><a href="#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi ile yüklemek
+   için bir DLL olarak derlemektir. Bu DLL modüller dağıtılabilir ve
+   sunucuyu yeniden derlemek gerekmeksizin her Windows için Apache
+   kurulumunda çalışabilir.</p>
+
+  <p>Bir modül DLL’i oluşturmak için modülün kaynak dosyasında küçük bir
+   değişiklik yapmak gerekir: Modül kaydının daha sonra oluşturulacak olan
+   DLL’den ihraç edilebilmesi gerekir (aşağıya bakınız). Bunu yapmak için
+   modülün modül kaydı tanımına (Apache başlık dosyalarında tanımlanmış
+   olan) <code>AP_MODULE_DECLARE_DATA</code> eklenmelidir. Örneğin,
+   modülünüz</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    module foo_module;
+  </code></p></div>
+
+  <p>diye bir satır içeriyorsa bunu,</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    module AP_MODULE_DECLARE_DATA foo_module;
+  </code></p></div>
+
+  <p>olarak değiştirmelisiniz. Bunun yalnız Windows üzerinde etkili olduğunu
+   ve Unix için modül kodunda bir değişiklik gerekmediğini unutmayınız.
+   Ayrıca, <code>.DEF</code> dosyaları hakkında bilgi sahibi iseniz modül
+   kodunda değişiklik yapmak yerine modül kaydını bu yöntemle de ihraç
+   edebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Artık modülü içeren bir DLL oluşturmaya hazırsınız. Bunu, libhttpd.dll
+   paylaşımlı kütüphanesi derlenirken oluşturulan libhttpd.lib ihraç
+   kütüphanesi ile ilintilemeniz gerekecektir. Ayrıca, Apache başlık
+   dosyalarının doğru konumlandığından emin olmak için derleyici
+   seçeneklerinde değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu kütüphaneyi
+   sunucunuzun kök dizini altındaki <code>modules</code> dizininde
+   bulabilirsiniz. En iyisi derleme ortamının doğru yapılandırıldığından
+   emin olmak için ya ağaçta mevcut modüllerden birinin <code>.dsp</code>
+   dosyasını gaspedersiniz ya da kendi <code>.dsp</code> dosyanızın
+   ilintileme seçenekleriyle derleyicininkileri karşılaştırırsınız.</p>
+
+  <p>Artık modülünüzün DLL sürümünü oluşturmalısınız. DLL’i sunucunuzun kök
+   dizininin altında bulunan <code>modules</code> dizinine yerleştirdikten
+   sonra <code class="directive">LoadModule</code> yönergesi ile sunucunuza
+   yükleyebilirsiniz.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LoadFile" id="LoadFile">LoadFile</a> <a name="loadfile" id="loadfile">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_so</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">LoadFile</code> yönergesi ismi belirtilen kütüphaneleri
+   veya nesne dosyalarını sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken
+   sunucu ile ilintiler. Yönerge, bazı modüllerin çalışması sırasında
+   gereken ek kodların yüklenmesi için kullanılır.
+   <code><em>dosya-ismi</em></code> olarak mutlak bir dosya yolu
+   belirtilebileceği gibi <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>’a
+   göreli bir dosya yolu da belirtilebilir.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>LoadFile libexec/libxmlparse.so</code></p></div>
+
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LoadModule" id="LoadModule">LoadModule</a> <a name="loadmodule" id="loadmodule">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
+ve etkin modül listesine ekler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_so</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">LoadModule</code> yönergesi
+   <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilen nesne dosyasını veya
+   kütüphaneyi sunucu ile ilintiler ve etkin modül listesine belirtilen
+   <code><em>modül</em></code> ismiyle ekler. <code><em>modül</em></code>,
+   modülün kaynak dosyasında <code>module</code> türündeki tek harici
+   değişkenin ismi olup modül belgelerinde <a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici</a> olarak
+   geçer. Örneğin,</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   LoadModule status_module modules/mod_status.so
+  </code></p></div>
+
+  <p>satırı ile ismi belirtilen dosya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini altındaki
+   <code>modules</code> alt dizininden yüklenir.</p>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_so.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_so.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_so.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.meta Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant>ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -92,10 +92,10 @@
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#addicon">AddIcon <var>icon</var> <var>name</var> [<var>name</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display for a file selected by name</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbyencoding">AddIconByEncoding <var>icon</var> <var>MIME-encoding</var>
-[<var>MIME-encoding</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME 
+[<var>MIME-encoding</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME
 content-encoding</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbytype">AddIconByType <var>icon</var> <var>MIME-type</var>
-[<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME 
+[<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME
 content-type</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
 <var>extension</var> [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps filename extensions to the filters that will process
@@ -117,7 +117,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-path</var>
 <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>regex</var>
-<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular 
+<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular
 expressions</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
 [<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
@@ -405,10 +405,10 @@
 an imagemap</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#include">Include <var>Dateiname</var>|<var>Verzeichnis</var></a></td><td></td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Fügt andere Konfigurationsdateien innerhalb der
 Server-Konfigurationsdatei ein</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adds to the list of files to hide when listing 
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adds to the list of files to hide when listing
 a directory</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>option</var> [[+|-]<var>option</var>]
-...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Various configuration settings for directory 
+...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Various configuration settings for directory
 indexing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
 Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the default ordering of the directory index</td></tr>
@@ -596,7 +596,7 @@
 <var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect asking the client to fetch
 a different URL</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch [<var>status</var>] <var>regex</var>
-<var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect based on a regular expression match 
+<var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect based on a regular expression match
 of the current URL</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#redirectpermanent">RedirectPermanent <var>URL-path</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sends an external permanent redirect asking the client to fetch
 a different URL</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -87,10 +87,10 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addicon">AddIcon <var>icon</var> <var>name</var> [<var>name</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display for a file selected by name</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbyencoding">AddIconByEncoding <var>icon</var> <var>MIME-encoding</var>
-[<var>MIME-encoding</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME 
+[<var>MIME-encoding</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME
 content-encoding</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbytype">AddIconByType <var>icon</var> <var>MIME-type</var>
-[<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME 
+[<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME
 content-type</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
 <var>extension</var> [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps filename extensions to the filters that will process
@@ -111,7 +111,7 @@
 <tr><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-path</var>
 <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>regex</var>
-<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular 
+<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular
 expressions</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
 [<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
@@ -398,10 +398,10 @@
 an imagemap</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#include">Include <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Includes other configuration files from within
 the server configuration files</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adds to the list of files to hide when listing 
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adds to the list of files to hide when listing
 a directory</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>option</var> [[+|-]<var>option</var>]
-...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Various configuration settings for directory 
+...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Various configuration settings for directory
 indexing</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
 Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the default ordering of the directory index</td></tr>
@@ -585,7 +585,7 @@
 <var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect asking the client to fetch
 a different URL</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch [<var>status</var>] <var>regex</var>
-<var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect based on a regular expression match 
+<var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect based on a regular expression match
 of the current URL</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#redirectpermanent">RedirectPermanent <var>URL-path</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sends an external permanent redirect asking the client to fetch
 a different URL</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -94,10 +94,10 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addicon">AddIcon <var>icon</var> <var>name</var> [<var>name</var>]
 ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display for a file selected by name</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbyencoding">AddIconByEncoding <var>icon</var> <var>MIME-encoding</var>
-[<var>MIME-encoding</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME 
+[<var>MIME-encoding</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME
 content-encoding</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbytype">AddIconByType <var>icon</var> <var>MIME-type</var>
-[<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME 
+[<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME
 content-type</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
 <var>extension</var> [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps filename extensions to the filters that will process
@@ -118,7 +118,7 @@
 <tr><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-path</var>
 <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>regex</var>
-<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular 
+<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular
 expressions</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
 [<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
@@ -405,10 +405,10 @@
 an imagemap</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#include">Include <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Includes other configuration files from within
 the server configuration files</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adds to the list of files to hide when listing 
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adds to the list of files to hide when listing
 a directory</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>option</var> [[+|-]<var>option</var>]
-...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Various configuration settings for directory 
+...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Various configuration settings for directory
 indexing</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
 Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the default ordering of the directory index</td></tr>
@@ -592,7 +592,7 @@
 <var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect asking the client to fetch
 a different URL</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch [<var>status</var>] <var>regex</var>
-<var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect based on a regular expression match 
+<var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect based on a regular expression match
 of the current URL</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#redirectpermanent">RedirectPermanent <var>URL-path</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sends an external permanent redirect asking the client to fetch
 a different URL</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -60,35 +60,36 @@
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#accessfilename">AccessFileName <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td> .htaccess </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dağıtık yapılandırma dosyasının ismi belirtilir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_actions.html#action">Action <var>action-type</var> <var>cgi-script</var> [virtual]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular handler or
 content-type</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addalt">AddAlt <var>string</var> <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Alternate text to display for a file, instead of an
-icon selected by filename</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#addaltbyencoding">AddAltByEncoding <var>string</var> <var>MIME-encoding</var>
-[<var>MIME-encoding</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Alternate text to display for a file instead of an icon
-selected by MIME-encoding</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addaltbytype">AddAltByType <var>string</var> <var>MIME-type</var>
-[<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Alternate text to display for a file, instead of an
-icon selected by MIME content-type</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addalt">AddAlt <var>metin</var> <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
+</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#addaltbyencoding">AddAltByEncoding <var>metin</var> <var>MIME-kodlaması</var>
+[<var>MIME-kodlaması</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dosyanın MIME kodlamasına göre seçilen simgenin yerinde
+gösterilecek metni belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addaltbytype">AddAltByType <var>metin</var> <var>MIME-türü</var>
+[<var>MIME-türü</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dosyanın MIME türüne göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek
+metni belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addcharset">AddCharset <var>charset</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions to the specified content
 charset</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#adddefaultcharset">AddDefaultCharset On|Off|<var>karküm</var></a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir yanıtın içerik türü <code>text/plain</code> veya
  <code>text/html</code> olduğunda eklenecek öntanımlı karakter kümesi
  parametresini belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#adddescription">AddDescription <var>string file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Description to display for a file</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#adddescription">AddDescription <var>metin dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dosya için gösterilecek açıklama belirtilir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#addencoding">AddEncoding <var>MIME-enc</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions to the specified encoding
 type</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addhandler">AddHandler <var>handler-name</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the filename extensions to the specified
 handler</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addicon">AddIcon <var>icon</var> <var>name</var> [<var>name</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display for a file selected by name</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbyencoding">AddIconByEncoding <var>icon</var> <var>MIME-encoding</var>
-[<var>MIME-encoding</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME 
-content-encoding</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbytype">AddIconByType <var>icon</var> <var>MIME-type</var>
-[<var>MIME-type</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Icon to display next to files selected by MIME 
-content-type</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addicon">AddIcon <var>simge</var> <var>isim</var> [<var>isim</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosya adına göre belirler.
+</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbyencoding">AddIconByEncoding <var>simge</var> <var>MIME-kodlaması</var>
+[<var>MIME-kodlaması</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME kodlamasına
+göre belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#addiconbytype">AddIconByType <var>simge</var> <var>MIME-türü</var>
+[<var>MIME-türü</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME türüne göre
+belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter <var>filter</var>[;<var>filter</var>...]
 <var>extension</var> [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps filename extensions to the filters that will process
 client requests</td></tr>
@@ -221,12 +222,12 @@
 Set to 'off' to disable merging. If set to 'off', only the authz rules defined in 
 the current &lt;Directory&gt; or &lt;Location&gt; block will apply.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#balancermember" id="B" name="B">BalancerMember <var>url</var> [<var>key=value [key=value ...]]</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Add a member to a load balancing group</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch <em>regex [!]env-variable</em>[=<em>value</em>]
-[[!]<em>env-variable</em>[=<em>value</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables conditional on HTTP User-Agent
+<tr><td><a href="mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzüne göre belirler.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase <em>regex [!]env-variable</em>[=<em>value</em>]
-  [[!]<em>env-variable</em>[=<em>value</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables conditional on User-Agent without
-respect to case</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzünün harf büyüklüğüne
+duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_log_config.html#bufferedlogs">BufferedLogs On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachedefaultexpire" id="C" name="C">CacheDefaultExpire <var>seconds</var></a></td><td> 3600 (one hour) </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The default duration to cache a document when no expiry date is specified.</td></tr>
@@ -300,8 +301,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dbd.html#dbdpersist">DBDPersist On|Off</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Whether to use persistent connections</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dbd.html#dbdpreparesql">DBDPrepareSQL <var>"SQL statement"</var> <var>label</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define an SQL prepared statement</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dbd.html#dbdriver">DBDriver <var>name</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify an SQL driver</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#defaulticon">DefaultIcon <var>url-path</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Icon to display for files when no specific icon is
-configured</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#defaulticon">DefaultIcon <var>URL-yolu</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Özel bir simge atanmamış dosyalar için gösterilecek simgeyi
+belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#defaultlanguage">DefaultLanguage <var>MIME-lang</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets all files in the given scope to the specified
 language</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#defaulttype">DefaultType <var>MIME-türü</var>|none</a></td><td> text/plain </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun MIME türünü saptayamadığı durumda göndereceği MIME
@@ -374,8 +375,8 @@
 <tr><td><a href="mpm_common.html#group">Group <var>unix-grubu</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_headers.html#header" id="H" name="H">Header [<var>condition</var>] set|append|merge|add|unset|echo|edit
 <var>header</var> [<var>value</var>] [early|env=[!]<var>variable</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP response headers</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#headername">HeaderName <var>filename</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the file that will be inserted at the top
-of the index listing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#headername">HeaderName <var>dosya-ismi</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini
+belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#hostnamelookups">HostnameLookups On|Off|Double</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ident.html#identitycheck" id="I" name="I">IdentityCheck On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables logging of the RFC 1413 identity of the remote
@@ -398,14 +399,15 @@
 an imagemap</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#include">Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>file</var> [<var>file</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adds to the list of files to hide when listing 
-a directory</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>option</var> [[+|-]<var>option</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Various configuration settings for directory 
-indexing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexignore">IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexoptions">IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
+</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#indexorderdefault">IndexOrderDefault Ascending|Descending
-Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets the default ordering of the directory index</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexstylesheet">IndexStyleSheet <var>url-path</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Adds a CSS stylesheet to the directory index</td></tr>
+Name|Date|Size|Description</a></td><td> Ascending Name </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#indexstylesheet">IndexStyleSheet <var>url-yolu</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin listesine bir biçembent ekler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoerrors">ISAPIAppendLogToErrors on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
 ISAPI extensions to the error log</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_isapi.html#isapiappendlogtoquery">ISAPIAppendLogToQuery on|off</a></td><td> on </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Record <code>HSE_APPEND_LOG_PARAMETER</code> requests from
@@ -465,9 +467,10 @@
  [<var>protokol</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
  belirler</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_so.html#loadfile">LoadFile <em>filename</em> [<em>filename</em>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Link in the named object file or library</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_so.html#loadmodule">LoadModule <em>module filename</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Links in the object file or library, and adds to the list
-of active modules</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_so.html#loadfile">LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
+</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_so.html#loadmodule">LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
+ve etkin modül listesine ekler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#location">&lt;Location <var>URL-yolu</var>|<var>URL</var>&gt; ...
 &lt;/Location&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
 </td></tr>
@@ -534,8 +537,8 @@
 <tr><td><a href="mod_access_compat.html#order"> Order <var>ordering</var></a></td><td> Deny,Allow </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the default access state and the order in which
 <code class="directive">Allow</code> and <code class="directive">Deny</code> are
 evaluated.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Passes environment variables from the shell</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_echo.html#protocolecho">ProtocolEcho On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Turn the echo server on or off</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy <var>wildcard-url</var>&gt; ...&lt;/Proxy&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to proxied resources</td></tr>
@@ -579,8 +582,8 @@
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#proxytimeout">ProxyTimeout <var>seconds</var></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Network timeout for proxied requests</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxyvia">ProxyVia On|Off|Full|Block</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Information provided in the <code>Via</code> HTTP response
 header for proxied requests</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_autoindex.html#readmename" id="R" name="R">ReadmeName <var>filename</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the file that will be inserted at the end
-of the index listing</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_autoindex.html#readmename" id="R" name="R">ReadmeName <var>dosya-ismi</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini
+belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">TCP alım tamponu boyu</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>durum</var>] <var>URL-yolu</var>
 <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
@@ -718,15 +721,15 @@
 <tr><td><a href="mod_session.html#sessionheader">SessionHeader <var>header</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Import session updates from a given HTTP response header</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_session.html#sessioninclude">SessionInclude <var>path</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define URL prefixes for which a session is valid</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_session.html#sessionmaxage">SessionMaxAge <var>maxage</var></a></td><td> 0 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define a maximum age in seconds for a session</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#setenv">SetEnv <var>env-variable</var> <var>value</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf <em>attribute
-  regex [!]env-variable</em>[=<em>value</em>]
-  [[!]<em>env-variable</em>[=<em>value</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables based on attributes of the request
-</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase <em>attribute regex 
-    [!]env-variable</em>[=<em>value</em>]
-  [[!]<em>env-variable</em>[=<em>value</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables based on attributes of the request
-without respect to case</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#setenv">SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> <var>değer</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini tanımlar.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_setenvif.html#setenvif">SetEnvIf <em>öznitelik
+  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#setenvifnocase">SetEnvIfNoCase <em>öznitelik
+  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne
+bağlı olmaksızın yapılmış tanımlara göre atar.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#sethandler">SetHandler <var>eylemci-ismi</var>|None</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Eşleşen tüm dosyaların belli bir eylemci tarafından işlenmesine
 sebep olur.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#setinputfilter">SetInputFilter <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">POST girdilerini ve istemci isteklerini işleyecek süzgeçleri
@@ -820,8 +823,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
 [<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes variables from the environment</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html?rev=678770&r1=678769&r2=678770&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.html Tue Jul 22 07:27:16 2008
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: configure.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: configure.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8Mime
View raw message