httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r678760 [2/3] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/ ssl/
Date Tue, 22 Jul 2008 13:41:24 GMT
Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr?rev=678760&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:41:24 2008
@@ -0,0 +1,184 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_so.xml.meta">
+
+<name>mod_so</name>
+<description>Modüllerin ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya
+yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.</description>
+<status>Extension</status>
+<sourcefile>mod_so.c</sourcefile>
+<identifier>so_module</identifier>
+<compatibility>Windows için bu bir temel modüldür (sunucu bunu daima içerir).</compatibility>
+
+<summary>
+
+  <p>Seçilen işletim sistemleri üzerinde bu modül Apache’nin yeniden
+   derlenmesini gerektirmeden modüllerin <a href="../dso.html">Devingen
+   Paylaşımlı Nesne</a> (DSO) mekanizması üzerinden kullanılabilmesini
+   sağlar.</p>
+
+  <p>Unix’te yüklenen kod genellikle paylaşımlı nesne dosyalarından
+   (<code>.so</code> uzantılı dosyalar), Windows’ta ise ya <code>.so</code>
+   ya da <code>.dll</code> uzantılı dosyalardan gelir.</p>
+
+  <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+  <p>Apache 1.3 modülleri Apache 2.0’da doğrudan kullanılamazlar - modül ya
+   devingen olarak yüklenecek hale getirilmeli ya da Apache 2.0’ın içinde
+   derlenmelidir.</p>
+  </note>
+</summary>
+
+<section id="windows">
+  <title>Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması</title>
+
+  <note><title>Bilginize</title>
+  <p>Windows için modül isimlendirme biçemi Apache 1.3.15 ve 2.0
+   sürümlerinde değişmiştir; modüllere artık mod_filanca.so biçeminde isim
+   verilmektedir.</p>
+
+  <p><code>mod_so</code> modülü ApacheModuleFoo.dll biçeminde
+   isimlendirilmiş modülleri hala yüklemekteyse de yeni adlandırma uzlaşımı
+   tercih edilmelidir. Yüklenebilir modülleri 2.0’a dönüştürüyorsanız,
+   lütfen isimlerini de 2.0 uzlaşımına uygun hale getiriniz.</p></note>
+
+  <p>Apache modül programlama arayüzü Unix ve Windows sürümleri arasında
+   değişiklik göstermez. Unix için kullanılan çoğu modül hiç değişiklik
+   yapmadan ya da çok küçük bir değişiklikle Windows’ta da çalışmaktadır.
+   Çalışmayanlar Unix platformunun sahip olduğu ancak Windows platformunun
+   sahip olmadığı nitelikleri kullanan modüllerdir.</p>
+
+  <p>Bir modül Windows’ta çalıştığı zaman, sunucuya iki şekilde
+   yüklenebilir. Unix’te olduğu gibi, doğrudan sunucunun içinde
+   derlenebilir. Windows için hazırlanan Apache paketi, Unix için geçerli
+   olan <code>Configure</code> betiğini içermediğinden modülün kaynak
+   dosyası ApacheCore proje dosyasına, sembolleri de
+   <code>os\win32\modules.c</code> dosyasına eklenmelidir.</p>
+
+  <p>İkinci yol ise modülü bir paylaşımlı kütüphane olarak çalışma anında
+   <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi ile yüklemek
+   için bir DLL olarak derlemektir. Bu DLL modüller dağıtılabilir ve
+   sunucuyu yeniden derlemek gerekmeksizin her Windows için Apache
+   kurulumunda çalışabilir.</p>
+
+  <p>Bir modül DLL’i oluşturmak için modülün kaynak dosyasında küçük bir
+   değişiklik yapmak gerekir: Modül kaydının daha sonra oluşturulacak olan
+   DLL’den ihraç edilebilmesi gerekir (aşağıya bakınız). Bunu yapmak için
+   modülün modül kaydı tanımına (Apache başlık dosyalarında tanımlanmış
+   olan) <code>AP_MODULE_DECLARE_DATA</code> eklenmelidir. Örneğin,
+   modülünüz</p>
+
+  <example>
+    module foo_module;
+  </example>
+
+  <p>diye bir satır içeriyorsa bunu,</p>
+
+  <example>
+    module AP_MODULE_DECLARE_DATA foo_module;
+  </example>
+
+  <p>olarak değiştirmelisiniz. Bunun yalnız Windows üzerinde etkili olduğunu
+   ve Unix için modül kodunda bir değişiklik gerekmediğini unutmayınız.
+   Ayrıca, <code>.DEF</code> dosyaları hakkında bilgi sahibi iseniz modül
+   kodunda değişiklik yapmak yerine modül kaydını bu yöntemle de ihraç
+   edebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Artık modülü içeren bir DLL oluşturmaya hazırsınız. Bunu, libhttpd.dll
+   paylaşımlı kütüphanesi derlenirken oluşturulan libhttpd.lib ihraç
+   kütüphanesi ile ilintilemeniz gerekecektir. Ayrıca, Apache başlık
+   dosyalarının doğru konumlandığından emin olmak için derleyici
+   seçeneklerinde değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu kütüphaneyi
+   sunucunuzun kök dizini altındaki <code>modules</code> dizininde
+   bulabilirsiniz. En iyisi derleme ortamının doğru yapılandırıldığından
+   emin olmak için ya ağaçta mevcut modüllerden birinin <code>.dsp</code>
+   dosyasını gaspedersiniz ya da kendi <code>.dsp</code> dosyanızın
+   ilintileme seçenekleriyle derleyicininkileri karşılaştırırsınız.</p>
+
+  <p>Artık modülünüzün DLL sürümünü oluşturmalısınız. DLL’i sunucunuzun kök
+   dizininin altında bulunan <code>modules</code> dizinine yerleştirdikten
+   sonra <directive>LoadModule</directive> yönergesi ile sunucunuza
+   yükleyebilirsiniz.</p>
+
+</section>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LoadFile</name>
+<description>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
+</description>
+<syntax>LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</syntax>
+<contextlist>
+<context>server config</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+
+  <p><directive>LoadFile</directive> yönergesi ismi belirtilen kütüphaneleri
+   veya nesne dosyalarını sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken
+   sunucu ile ilintiler. Yönerge, bazı modüllerin çalışması sırasında
+   gereken ek kodların yüklenmesi için kullanılır.
+   <code><em>dosya-ismi</em></code> olarak mutlak bir dosya yolu
+   belirtilebileceği gibi <directive module="core">ServerRoot</directive>’a
+   göreli bir dosya yolu da belirtilebilir.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>LoadFile libexec/libxmlparse.so</example>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LoadModule</name>
+<description>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
+ve etkin modül listesine ekler.</description>
+<syntax>LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></syntax>
+<contextlist>
+<context>server config</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive>LoadModule</directive> yönergesi
+   <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilen nesne dosyasını veya
+   kütüphaneyi sunucu ile ilintiler ve etkin modül listesine belirtilen
+   <code><em>modül</em></code> ismiyle ekler. <code><em>modül</em></code>,
+   modülün kaynak dosyasında <code>module</code> türündeki tek harici
+   değişkenin ismi olup modül belgelerinde <a
+   href="module-dict.html#ModuleIdentifier" >Modül Betimleyici</a> olarak
+   geçer. Örneğin,</p>
+
+  <example>
+   LoadModule status_module modules/mod_status.so
+  </example>
+
+  <p>satırı ile ismi belirtilen dosya <directive
+   module="core">ServerRoot</directive> dizini altındaki
+   <code>modules</code> alt dizininden yüklenir.</p>
+</usage>
+
+</directivesynopsis>
+</modulesynopsis>
+

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr?rev=678760&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/programs/configure.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:41:24 2008
@@ -0,0 +1,1024 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 678128 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="configure.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+ <title>configure - kaynak ağacını yapılandırır</title>
+
+<summary>
+  <p><code>configure</code> betiği, Apache HTTP Sunucusunun kaynak kodlarını
+   belli bir platform için yapılandırmakta ve derlemekte kullanılır.
+   Sunucuyu kişisel gereksinimlerinize uygun şekilde derlemek için çeşitli
+   seçeneklere sahiptir.</p>
+
+  <p>Bu betik Apache HTTP Sunucusu kaynak paketinin kök dizininde bulunur ve
+   sadece Unix ve benzeri sistemlerde kullanılabilir. Kaynak paketinin
+   diğer platformalarda yapılandırılması ve derlenmesi hakkında bilgi
+   edinmek için <a href="../platform/">platform</a> belgelerine bakınız.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="../install.html">Derleme ve Kurulum</a></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Komut Satırı</title>
+  <p><code>configure</code> betiğini kaynak paketinin kök dizininden başka
+   bir yere kopyalayıp çalıştırmamalısınız.</p>
+
+  <p><code><strong>./configure</strong> [<var>seçenek</var>]...
+   [<var>değişken=değer</var>]...</code></p>
+
+  <p><code>CC</code>, <code>CFLAGS</code> gibi ortam değişkenlerini
+   <code><var>değişken</var>=<var>değer</var></code> atamaları biçiminde
+   kullanabilirsiniz. Kullanışlı değişkenlerin bazıları <a href="#env"
+   >aşağıda</a> açıklanmıştır.</p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+ <ul>
+  <li><a href="#configurationoptions">Yapılandırma seçenekleri</a></li>
+  <li><a href="#installationdirectories">Kurulum dizinleri</a></li>
+  <li><a href="#systemtypes">Sistem türleri</a></li>
+  <li><a href="#optionalfeatures">Seçimlik özellikler</a></li>
+  <li><a href="#supportopt">Destek programları için seçenekler</a></li>
+ </ul>
+
+ <section id="configurationoptions"><title>Yapılandırma seçenekleri</title>
+
+  <p>Aşağıdaki seçenekler <code>configure</code> betiğinin kendi davranışını
+   belirlemekte kullanılır.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>-C</code></dt>
+   <dt><code>--config-cache</code></dt>
+   <dd><code>--cache-file=config.cache</code> için bir kısaltmadır.</dd>
+
+   <dt><code>--cache-file=<var>dosya</var></code></dt>
+   <dd>Sınama sonuçları <code><var>dosya</var></code> dosyasında saklanır.
+    Bu seçenek açıkça belirtilmedikçe işlevsizdir.</dd>
+
+   <dt><code>-h</code></dt>
+   <dt><code>--help [short|recursive]</code></dt>
+   <dd>Yardım metnini basar ve çıkar. <code>short</code> değeriyle sadece
+    bu pakete özgü seçenekler listelenir. <code>recursive</code> değeriyle
+    ise paketin içindeki tüm paketler için kısa bir yardım metni
+    basılır.</dd>
+
+   <dt><code>-n</code></dt>
+   <dt><code>--no-create</code></dt>
+   <dd><code>configure</code> betiği normal olarak çalışır fakat herhangi
+    bir çıktı dosyası üretmez. Derleme için <code>Makefile</code>
+    dosyalarını üretmeksizin sınamaların sonuçlarını görmek için
+    yararlıdır.</dd>
+
+   <dt><code>-q</code></dt>
+   <dt><code>--quiet</code></dt>
+   <dd>Yapılandırma sürecinde <code>checking ...</code> iletilerini basmaz.
+   </dd>
+
+   <dt><code>--srcdir=<var>dizin</var></code></dt>
+   <dd><code><em>dizin</em></code> dizinini kaynak dosyaları dizini olarak
+    tanımlar. <code>configure</code> betiğinin bulunduğu dizin veya bir
+    üst dizin öntanımlıdır.</dd>
+
+   <dt><code>--silent</code></dt>
+   <dd><code>--quiet</code> ile aynı.</dd>
+
+   <dt>-V</dt>
+   <dt>--version</dt>
+   <dd>Telif hakkı bilgilerini gösterir ve çıkar.</dd>
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="installationdirectories"><title>Kurulum dizinleri</title>
+
+  <p>Bu seçenekler kurulum dizinlerini tanımlar. Kurulum dizinleri seçilmiş
+   yerleşime bağımlıdır.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>--prefix=<var>PREFIX</var></code></dt>
+   <dd>Mimariden bağımsız dosyalar <code><em>PREFIX</em></code> dizininin
+    altına kurulur. <code>/usr/local/apache2</code> öntanımlı kurulum
+    dizinidir.</dd>
+
+   <dt><code>--exec-prefix=<var>EPREFIX</var></code></dt>
+   <dd>Mimariye bağımlı dosyalar <code><em>EPREFIX</em></code> dizininin
+    altına kurulur. Bunun için <code><em>PREFIX</em></code> dizini
+    öntanımlı kurulum dizinidir.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Öntanımlı olarak, <code>make install</code> tüm dosyaların
+   <code>/usr/local/apache2/bin</code>, <code>/usr/local/apache2/lib</code>
+   gibi dizinlere kurulmasını sağlar. Kurulum dizini önekini örneğin,
+   <code>--prefix=$HOME</code> şeklinde belirterek kurulumun başka bir yere
+   yapılmasını sağlayabilirsiniz.</p>
+
+  <section id="layout"><title>Bir dizin yerleşimi tanımlamak</title>
+   <dl>
+    <dt><code>--enable-layout=<var>LAYOUT</var></code></dt>
+    <dd>Kaynak kodu ve derleme betikleri kurulum ağacının
+     <code><em>LAYOUT</em></code> yerleşimine dayalı olduğu varsayımıyla
+     yapılandırılır. Bu seçenek sayesinde Apache HTTP Sunucusu kurulumu
+     içinde her dosya türü için farklı bir yer belirleyebilirsiniz.
+     <code>config.layout</code> dosyasında böyle yapılandırma örnekleri
+     vardır. Örnekleri izleyerek kendi yapılandırmanızı
+     oluşturabilirsiniz. Bu dosyada örneğin <code>FOO</code> isimli
+     yerleşim <code>&lt;Layout FOO&gt;...&lt;/Layout&gt;</code> bölümü
+     içinde düzenlenmiştir ve her yerleşim için böyle ayrı bir bölüm
+     vardır. Öntanımlı yerleşim <code>Apache</code>’dir.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="directoryfinetuning">
+   <title>Kurulum dizinlerinde ince ayar</title>
+
+   <p>Kurulum dizinlerini daha iyi denetim altında tutmak için aşağıdaki
+    seçenekler kullanılır. Lütfen, dizin öntanımlılarının
+    <code>autoconf</code> tarafından tanımlandığına ve seçilen yerleşim
+    ayarlarının bunları yerini aldığına dikkat ediniz.</p>
+
+   <dl>
+    <!-- only apr-config and apu-config are installed at bindir.
+    everything else is stored at sbindir. ==> clarify/change this -->
+    <dt><code>--bindir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Kullanıcı tarafından çalıştırılabilen dosyalar
+     <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Bunlar
+     <program>htpasswd</program>, <program>dbmmanage</program> gibi site
+     yönetimi için yararlı destek programlarıdır. Öntanımlı olarak bu
+     dosyalar <code><var>EPREFIX</var>/bin</code> dizinine kurulur.</dd>
+
+    <dt><code>--datadir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Mimariden bağımsız salt okunur veriler <code><em>dizin</em></code>
+     dizinine kurulur. Bunların öntanımlı kurulum dizini
+     <code><var>PREFIX</var>/share</code> dizinidir. Bu seçenek
+     <code>autoconf</code> tarafından atanır ve şimdilik
+     kullanılmamıştır.</dd>
+
+    <dt><code>--includedir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>C başlık dosyaları <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur.
+     Bunların öntanımlı kurulum dizini
+     <code><var>PREFIX</var>/include</code> dizinidir.</dd>
+
+    <dt><code>--infodir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Info belgeleri <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur.
+     Bunların öntanımlı kurulum dizini
+     <code><var>PREFIX</var>/info</code> dizinidir. Bu seçenek şimdilik
+     kullanılmamıştır.</dd>
+
+    <dt><code>--libdir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Nesne kod kütüphaneleri <code><em>dizin</em></code> dizinine
+     kurulur. Bunların öntanımlı kurulum dizini
+     <code><var>PREFIX</var>/lib</code> dizinidir.</dd>
+
+    <dt><code>--libexecdir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Paylaşımlı modüller gibi program dosyaları
+     <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı olarak
+     <code>libexecdir</code> bu dizini
+     <code><var>EPREFIX</var>/libexec</code> olarak tanımlar.</dd>
+
+    <dt><code>--localstatedir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Düzenlenebilir tek makinelik veri <code><em>dizin</em></code>
+     dizinine kurulur. Öntanımlı olarak <code>localstatedir</code> bu
+     dizini <code><var>PREFIX</var>/var</code> olarak tanımlar. Bu
+     seçenek <code>autoconf</code> tarafından atanır ve şimdilik
+     kullanılmamıştır.</dd>
+
+    <dt><code>--mandir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Kılavuz sayfaları <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur.
+     Öntanımlı olarak <code>mandir</code> bu dizini
+     <code><var>EPREFIX</var>/man</code> olarak tanımlar.</dd>
+
+    <dt><code>--oldincludedir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>GCC harici C başlık dosyaları <code><em>dizin</em></code> dizinine
+     kurulur. Öntanımlı olarak <code>oldincludedir</code> bu dizini
+     <code>/usr/include</code> olarak tanımlar. Bu seçenek
+     <code>autoconf</code> tarafından atanır ve şimdilik
+     kullanılmamıştır.</dd>
+
+    <dt><code>--sbindir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Sistem yöneticisi tarafından kullanılabilen programlar
+     <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Bunlar
+     <program>httpd</program>, <program>apachectl</program>,
+     <program>suexec</program> gibi Apache HTTP Sunucusunu çalıştırmak
+     için gereken programlardır. Öntanımlı olarak <code>sbindir</code> bu
+     dizini <code><var>EPREFIX</var>/sbin</code> olarak tanımlar.</dd>
+
+    <dt><code>--sharedstatedir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Mimariye bağımlı düzenlenebilir veriler
+     <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı olarak
+     <code>sharedstatedir</code> bu dizini
+     <code><var>PREFIX</var>/com</code> olarak tanımlar. Bu seçenek
+     <code>autoconf</code> tarafından atanır ve şimdilik
+     kullanılmamıştır.</dd>
+
+    <dt><code>--sysconfdir=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd><code>httpd.conf</code>, <code>mime.types</code> gibi tek
+     makinelik salt okunur sunucu yapılandırma dosyaları
+     <code><em>dizin</em></code> dizinine kurulur. Öntanımlı olarak
+     <code>sysconfdir</code> bu dizini <code><var>PREFIX</var>/etc</code>
+     olarak tanımlar.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="systemtypes"><title>Sistem türleri</title>
+
+  <p>Bu seçenekleri Apache HTTP Sunucusunu başka bir platformda çalıştırmak
+   üzere çapraz derleme yaparken kullanılır. Normal durumlarda sunucu
+   derlendiği platformda çalıştırıldığından bu seçenekler kullanılmaz.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>--build=<var>derleme-ortamı</var></code></dt>
+   <dd>Derleme araçlarının derleneceği sistemin sistem türünü tanımlar.
+    <code>config.guess</code> betiği ile elde edilen sonuç
+    öntanımlıdır.</dd>
+
+   <dt><code>--host=<var>çalışma-ortamı</var></code></dt>
+   <dd>Sunucunun çalışacağı sistemin sistem türünü tanımlar. Öntanımlı
+    sistem türü <code><var>derleme-ortamı</var></code>’dır.</dd>
+
+   <dt><code>--target=<var>hedef-ortam</var></code></dt>
+   <dd>Derleyicileri <code><var>hedef-ortam</var></code> sistem türü için
+    yapılandırır. Öntanımlı sistem türü
+    <code><var>çalışma-ortamı</var></code>’dır. Bu seçenek
+    <code>autoconf</code> tarafından atanır ve Apache HTTP Sunucusu için
+    gerekli değildir.</dd>
+  </dl>
+ </section>
+
+ <section id="optionalfeatures"><title>Seçimlik özellikler</title>
+
+  <p>Bu seçenekler HTTP sunucunuzun sahip olmasını istediğiniz özelliklerin
+   hassas olarak ayarlanmasını sağlar.</p>
+
+  <section id="generaloptfeat"><title>Genel sözdizimi</title>
+   <p>Bir özelliği etkin kılmak veya iptal etmek için genellikle şu
+    sözdizimi kullanılır:</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>--disable-<var>özellik</var></code></dt>
+    <dd>Sunucu <code><em>özellik</em></code> özelliğine sahip olmaz. Bu
+     seçenek<code>--enable-<var>özellik</var>=no</code> seçeneğine
+     eşdeğerdir.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-<var>özellik</var>[=<var>değer</var>]</code></dt>
+    <dd>Sunucu <code><var>özellik</var></code> özelliğine sahip olur.
+     <code><var>değer</var></code> belirtilmediği takdirde
+     <code>yes</code> (evet) öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-<var>modül</var>=shared</code></dt>
+    <dd>Belirtilen modül DSO modülü olarak derlenir.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-<var>modül</var>=static</code></dt>
+    <dd>Öntanımlı olarak etkin olan modüller durağan ilintilenir. Bunu bu
+     seçenekle alenen zorlayabilirsiniz.</dd>
+   </dl>
+
+   <note><title>Bilginize</title>
+   <p><code>--enable-<var>filanca</var></code> seçeneğinin varlığı
+    <code>configure</code> betiğinin <code><var>filanca</var></code> diye
+    bir modül var olmasa bile bundan şikayetçi olmasına sebep olmaz. Bu
+    bakımdan dikkatli olunuz.</p>
+   </note>
+  </section>
+
+  <!-- to do: add better enable-module descriptions and recommendations -->
+  <section id="enabledmodules"><title>Öntanımlı olarak etkin modüller</title>
+   <p>Bazı modüller öntanımlı olarak derlendiğinden iptal edilmek istenirse
+    bunun açıkça belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki seçenekler bu tür
+    modüllerin diğerlerinden bağımsız olarak derlenmemesini sağlar.</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>--disable-actions</code></dt>
+    <dd><module>mod_actions</module> modülü tarafından sağlanan ve
+     isteklerle tetiklenen eylemleri iptal eder.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-alias</code></dt>
+    <dd><module>mod_alias</module> modülü tarafından sağlanan, isteklerin
+     farklı dosya sistemi bölümleriyle eşlenmesi iptal edilir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-asis</code></dt>
+    <dd><module>mod_asis</module> modülü tarafından sağlanan kendinden
+     HTTP başlıklı dosya türü desteğini iptal eder.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-auth</code></dt>
+    <dd><module>mod_auth</module> modülü tarafından sağlanan kullanıcıya
+     dayalı erişim denetimi iptal edilir. Bu modül, kullanıcı isminin ve
+     parolasının salt metin dosyalarda saklandığı Temel HTTP Kimlik
+     Doğrulaması için kullanılır.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-autoindex</code></dt>
+    <dd><module>mod_autoindex</module> modülü tarafından sağlanan dizin
+     içerik listelemesini iptal eder.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-access</code></dt>
+    <dd><module>mod_access</module> modülü tarafından sağlanan konağa
+     dayalı erişim denetimi iptal edilir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-cgi</code></dt>
+    <dd>CGI betiklerine destek sağlayan <module>mod_cgi</module>, çok
+     evreli olmayan MPM kullanıldığında öntanımlı olarak etkin kılınır.
+     CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği kullanın.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-cgid</code></dt>
+    <dd><module>worker</module> çok evreli MPM’i kullanılırken CGI
+     betikleri için desteği öntanımlı olarak <module>mod_cgid</module>
+     modülü sağlar. CGI desteğini iptal etmek için bu seçeneği
+     kullanın.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-charset-lite</code></dt>
+    <dd><module>mod_charset_lite</module> modülü tarafından sağlanan
+     karakter kümesi dönüşümleri iptal edilir. Bu modül sadece EBCDIC
+     sistemlerinde öntanımlı olarak kurulur.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-dir</code></dt>
+    <dd><module>mod_dir</module> modülü tarafından sağlanan dizin
+     isteklerine destek iptal edilir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-env</code></dt>
+    <dd><module>mod_env</module> modülü tarafından sağlanan ortam
+     değişkenlerine destek iptal edilir.</dd>
+
+    <!-- configure mentions enable-http, but disable-http would make much
+    more sense -->
+    <dt><code>--disable-http</code></dt>
+     <dd>HTTP protokolüne destek iptal edilir. <code>http</code> modülü
+     en temel modüldür ve sunucunun bir HTTP sunucusu olarak çalışmasını
+     sağlar. Sadece, HTTP protokolü yerine başka bir protokol kullanmak
+     isterseniz bu seçeneği kullunın. <strong>Ne yaptığınızdan gerçekten
+     emin olamıyorsanız bu desteği asla iptal etmeyin.</strong>
+      <br/>
+     Dikkat: Bu modül ana kodla daima durağan ilintilidir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-imagemap</code></dt>
+    <dd><module>mod_imagemap</module> modülü tarafından sağlanan resim
+     eşlemlerine destek iptal edilir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-include</code></dt>
+    <dd><module>mod_include</module> modülü tarafından sağlanan SSI
+     sayfaları desteği iptal edilir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-log-config</code></dt>
+    <dd><module>mod_log_config</module> modülü tarafından sağlanan günlük
+     kayıtları yapılandırması iptal edilir. Bu modül olmaksızın sunucu
+     yapılan isteklerin günlük kayıtlarını tutamaz.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-mime</code></dt>
+    <dd><module>mod_mime</module> modülü istenen dosyanın uzantısına
+     bakarak dosya içeriğinin (<glossary ref="mime-type">MIME
+     türü</glossary>, dil, karakter kümesi ve kodlama) nasıl ele
+     alınacağını belirler. Bu modülün iptal edilmesi önerilmez.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-negotiation</code></dt>
+    <dd><module>mod_negotiation</module> modülü tarafından sağlanan içerik
+     dili uzlaşımı iptal edilir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-setenvif</code></dt>
+    <dd><module>mod_setenvif</module> modülü tarafından sağlanan
+     başlıklarla ilgili ortam değişkenlerine dayalı destek iptal
+     edilir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-status</code></dt>
+    <dd><module>mod_status</module> modülü tarafından sağlanan süreç/evre
+     izleme iptal edilir.</dd>
+
+    <dt><code>--disable-userdir</code></dt>
+    <dd><module>mod_userdir</module> modülü tarafından sağlanan,
+     isteklerin kullanıcıya özel dizinlere eşlenmesi iptal edilir.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="disabledmodules">
+   <title>Öntanımlı olarak etkin olmayan modüller</title>
+
+   <p>Bazı modüller öntanımlı olarak derlendiği halde açıkça istenmedikçe
+    veya <code>most</code> ya da <code>all</code> anahtar sözcükleri
+    kullanılmadıkça etkin kılınmazlar (bu konu, <a
+    href="#otheroptfeat">aşağıda</a> <code>--enable-mods-shared</code>
+    seçeneğinde daha ayrıntılı ele alınmıştır). Bu modülleri
+    etkinleştirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>--enable-auth-anon</code></dt>
+    <dd><module>mod_auth_anon</module> modülünün sağladığı anonim
+     kullanıcı erişimi etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-auth-dbm</code></dt>
+    <dd><module>mod_auth_dbm</module> modülü kullanıcı isimlerinin ve
+     parolalarının DBM türü veritabanı dosyalarında saklandığı HTTP Temel
+     Kimlik Kanıtlaması için destek sağlar. Bu seçeneği bu modülü etkin
+     kılmak için kullanabilirsiniz.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-auth-digest</code></dt>
+    <dd><module>mod_auth_digest</module> modülü tarafından sağlanan
+     RFC2617 Özet Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır. Bu modül delilleri
+     salt metin dosyalarda saklar.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-authnz-ldap</code></dt>
+    <dd><module>mod_authnz_ldap</module> modülü tarafından sağlanan LDAP’a
+     Dayalı Kimlik Kanıtlaması etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-cache</code></dt>
+    <dd><module>mod_cache</module> modülü tarafından sağlanan devingen
+     dosya önbelleklemesi etkin kılınır. Bu deneysel modülün kullanımı,
+     aşırı yüklü sunucularda ya da önbellekli vekillerde ilginç sonuçlar
+     verebilir. Bunun yanında en azından bir saklama alanı yönetim modülü
+     (örn, <module>mod_disk_cache</module> veya
+     <module>mod_mem_cache</module>) gerekebilir.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-cern-meta</code></dt>
+    <dd><module>mod_cern_meta</module> modülü tarafından sağlanan CERN
+     türü temel veri dosyalarına destek etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-charset-lite</code></dt>
+    <dd><module>mod_charset_lite</module> modülü tarafından sağlanan
+     karakter kümesi dönüşümleri etkin kılınır. Bu modül sadece EBCDIC
+     sistemlerinde öntanımlı olarak etkindir. Diğer sistemlerde gerekirse
+     alenen etkin kılınması gerekir.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-dav</code></dt>
+    <dd><module>mod_dav</module> modülü tarafından sağlanan WebDAV
+     protokolü desteği etkin kılınır. Dosya sistemi özkaynaklarına destek
+     için <module>mod_dav_fs</module> modülü de gerekir ve bu seçenekle o
+     da etkin kılınır.<br/>
+     Dikkat: <module>mod_dav</module> sadece <code>http</code> protokolü
+     modülü ile birlikte kullanılabilir.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-dav-fs</code></dt>
+    <dd><module>mod_dav_fs</module> modülü tarafından sağlanan WebDAV
+     protokolünün dosya sistemi özkaynaklarına erişim desteği etkin
+     kılınır. Bu modül <module>mod_dav</module> modülü için destek
+     sağlar. Bu bakımdan, <module>mod_dav</module> modülünü de etkin
+     kılmak için <code>--enable-dav</code> seçeneğini de
+     kullanmalısınız.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-dav-lock</code></dt>
+    <dd><module>mod_dav_lock</module> modülü tarafından sağlanan geri
+     destek modüllerine temel DAV kilitleme desteği etkin kılınır. Bu
+     modülün işlevsel olabilmesi için en azından <module>mod_dav</module>
+     modülünün etkin olması gerekir, dolayısıyla bu seçeneği
+     <code>--enable-dav</code> ile birlikte kullanmalısınız.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-deflate</code></dt>
+    <dd><module>mod_deflate</module> modülü tarafından sağlanan
+     sıkıştırılmış aktarım kodlaması etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-disk-cache</code></dt>
+    <dd><module>mod_disk_cache</module> modülü tarafından sağlanan diskte
+     önbellekleme etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-expires</code></dt>
+    <dd><module>mod_expires</module> modülü tarafından sağlanan
+     <code>Expires</code> başlığıyla denetim etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-ext-filter</code></dt>
+    <dd><module>mod_ext_filter</module> modülü tarafından sağlanan harici
+     süzgeç desteği etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-file-cache</code></dt>
+    <dd><module>mod_file_cache</module> modülü tarafından sağlanan dosya
+     önbelleklemesi etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-headers</code></dt>
+    <dd><module>mod_headers</module> modülü tarafından sağlanan HTTP
+     başlıkları denetimi etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-info</code></dt>
+    <dd> <module>mod_info</module> modülü tarafından sağlanan sunucu
+     bilgileri etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-ldap</code></dt>
+    <dd><module>mod_ldap</module> modülü tarafından sağlanan LDAP
+     önbelleklemesi ve bağlantı havuzu hizmetleri etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-logio</code></dt>
+    <dd><module>mod_logio</module> modülü tarafından sağlanan başlıklarda
+     bulunan girdi ve çıktı bayt sayılarının günlüklenmesi etkin
+     kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-mem-cache</code></dt>
+    <dd><module>mod_mem_cache</module> modülü tarafından sağlanan bellekte
+     önbellekleme etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-mime-magic</code></dt>
+    <dd><module>mod_mime_magic</module> modülü tarafından sağlanan
+     <glossary ref="mime-type">MIME türleri</glossary>nin kendiliğinden
+     belirlenmesi desteği etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-isapi</code></dt>
+    <dd><module>mod_isapi</module> modülü tarafından sağlanan isapi
+     eklenti desteği etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-proxy</code></dt>
+    <dd><module>mod_proxy</module> modülü tarafından sağlanan
+     vekil/ağ-geçidi işlevselliği etkin kılınır. <code>AJP13</code>,
+     <code>CONNECT</code>, <code>FTP</code>, <code>HTTP</code> ve
+     dengeleyici vekil yetenekleri ayrı olarak
+     <module>mod_proxy_ajp</module>, <module>mod_proxy_connect</module>,
+     <module>mod_proxy_ftp</module>, <module>mod_proxy_http</module> ve
+     <module>mod_proxy_balancer</module> modülleri tarafından sağlanır.
+     Bu beş modül bu seçenekle kendiliğinden etkin olur.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-proxy-ajp</code></dt>
+    <dd><module>mod_proxy_ajp</module> modülü tarafından sağlanan
+     <code>AJP13</code> (Apache JServ Protokolü 1.3) için vekil desteği
+     etkin kılınır. Bu modül <module>mod_proxy</module> modülünün bir
+     eklentisidir, dolayısıyla bu seçeneği <code>--enable-proxy</code>
+     seçeneği ile birlikte kullanmalısınız.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-proxy-balancer</code></dt>
+    <dd><module>mod_proxy_balancer</module> modülü tarafından sağlanan
+     <code>AJP13</code>, <code>FTP</code> ve <code>HTTP</code>
+     protokollerine yük dengeleme desteği etkin kılınır. Bu modül
+     <module>mod_proxy</module> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
+     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
+     kullanmalısınız.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-proxy-connect</code></dt>
+    <dd><module>mod_proxy_connect</module> modülü tarafından sağlanan
+     <code>CONNECT</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu
+     modül <module>mod_proxy</module> modülünün bir eklentisidir,
+     dolayısıyla bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile
+     birlikte kullanmalısınız.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-proxy-ftp</code></dt>
+    <dd><module>mod_proxy_ftp</module> modülü tarafından sağlanan
+     <code>FTP</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül
+     <module>mod_proxy</module> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
+     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
+     kullanmalısınız.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-proxy-http</code></dt>
+    <dd><module>mod_proxy_http</module> modülü tarafından sağlanan
+     <code>HTTP</code> isteklerine vekil desteği etkin kılınır. Bu modül
+     <module>mod_proxy</module> modülünün bir eklentisidir, dolayısıyla
+     bu seçeneği <code>--enable-proxy</code> seçeneği ile birlikte
+     kullanmalısınız.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-rewrite</code></dt>
+    <dd><module>mod_rewrite</module> modülü tarafından sağlanan kurallara
+     dayalı URL kurgulaması etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-so</code></dt>
+    <dd><module>mod_so</module> modülü tarafından sağlanan DSO yeteneği
+     etkin kılınır. <code>--enable-mods-shared</code> seçeneği bu
+     seçeneği de etkin kılar.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-speling</code></dt>
+    <dd><module>mod_speling</module> modülü tarafından sağlanan URL
+     yanlışlarını düzeltme desteği etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-ssl</code></dt>
+    <dd><module>mod_ssl</module> modülü tarafından sağlanan SSL/TLS
+     şifreleme desteği etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-unique-id</code></dt>
+    <dd><module>mod_unique_id</module> modülü tarafından sağlanan her
+     isteğe bir eşsiz kimlik atama desteği etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-usertrack</code></dt>
+    <dd><module>mod_usertrack</module> modülü tarafından sağlanan
+     kullanıcı oturumunu izleme desteği etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-vhost-alias</code></dt>
+    <dd><module>mod_vhost_alias</module> modülü tarafından sağlanan
+     kitlesel sanal barındırma desteği etkin kılınır.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="developermodules">
+   <title>Geliştiriciler için modüller</title>
+
+   <p>Aşağıdakiler geliştiricilerin yaptıklarını sınamalar için yararlı
+    modülleri etkinleştiren seçeneklerdir. Bu seçenekler öntanımlı olarak
+    etkin değildir. Bu modüllere ihtiyacınız olup olmadığı konusunda bir
+    fikriniz yoksa bu bölümü atlayabilirsiniz.</p>
+
+   <dl>
+    <!-- module doc needed -->
+    <dt><code>--enable-bucketeer</code></dt>
+    <dd><code>mod_bucketeer</code> modülü tarafından sağlanan veri
+     kümelerine müdahale süzgeci etkin kılınır.</dd>
+
+    <!-- module doc needed -->
+    <dt><code>--enable-case-filter</code></dt>
+    <dd><code>mod_case_filter</code> modülünün sağladığı çıktıda büyük
+     harfe dönüşüm süzgeci örneği etkin kılınır.</dd>
+
+    <!-- module doc needed -->
+    <dt><code>--enable-case-filter-in</code></dt>
+    <dd><code>mod_case_filter_in</code> modülünün sağladığı girdide büyük
+     harfe dönüşüm süzgeci örneği etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-echo</code></dt>
+    <dd><module>mod_echo</module> modülünün sağladığı ECHO sunucusu etkin
+     kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-example</code></dt>
+    <dd>Örnek ve demo modülü <module>mod_example</module> etkin
+     kılınır.</dd>
+
+    <!-- module doc needed -->
+    <dt><code>--enable-optional-fn-export</code></dt>
+    <dd><code>mod_optional_fn_export</code> modülünün sağladığı seçimlik
+     işlev ihraç örneği etkin kılınır.</dd>
+
+    <!-- module doc needed -->
+    <dt><code>--enable-optional-fn-import</code></dt>
+    <dd><code>mod_optional_fn_import</code> modülünün sağladığı seçimlik
+     işlev ithal örneği etkin kılınır.</dd>
+
+    <!-- module doc needed -->
+    <dt><code>--enable-optional-hook-export</code></dt>
+    <dd><code>mod_optional_hook_export</code> modülünün sağladığı seçimlik
+     kanca işlev ihraç örneği etkin kılınır.</dd>
+
+    <!-- module doc needed -->
+    <dt><code>--enable-optional-hook-import</code></dt>
+    <dd><code>mod_optional_hook_import</code> modülünün sağladığı seçimlik
+     kanca işlev ithal örneği etkin kılınır.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="modules"><title>MPM'ler ve üçüncü parti modüller</title>
+   <p>Gereken çok süreçlilik modüllerini ve üçüncü parti modülleri etkin
+    kılmak için şu seçenekler kullanılır:</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>--with-module=<var>modül-türü</var>:<var
+     >modül-dosyası</var>[,<var>modül-türü</var>:<var
+     >modül-dosyası</var>]</code></dt>
+    <dd><p>Durağan ilintili modüller listesine belirtilen modülleri ekler.
+     Modül kaynak dosyası <code><var>modül-dosyası</var></code>, önce
+     Apache HTTP Sunucusu kaynak ağacı altında
+     <code>modules/<var>modül-türü</var></code> alt dizininde aranır.
+     Modül orada değilse <code>configure</code> betiği
+     <code><var>modül-dosyası</var></code> ile bir mutlak dosya yolu
+     belirtildiği varsayımıyla kaynak dosyasını
+     <code><var>modül-türü</var></code> alt dizinine kopyalamaya çalışır.
+     Alt dizin mevcut değilse oluşturulur ve içine standart bir
+     <code>Makefile.in</code> yerleştirilir.</p>
+
+    <p>Bu seçenek tek kaynak dosyasından oluşan küçük harici modülleri
+     eklemek için yararlıdır. Daha karmaşık modüller için modül üreticisi
+     tarafından sağlanan belgelere bakınız.</p>
+
+    <note><title>Bilginize</title>
+     <p>Durağan ilintili modüller yerine bir DSO modülü derlemek
+      isterseniz <program>apxs</program> programını kullanınız.</p>
+    </note>
+    </dd>
+
+    <dt><code>--with-mpm=<var>MPM</var></code></dt>
+    <dd>Sunucu süreç modeli seçilir. Bu seçenekte <a
+     href="../mpm.html">çok süreçlilik modüllerinden sadece biri</a>
+     belirtilebilir. Bu seçenek kullanılmadığı takdirde işletim
+     sisteminiz için <a href="../mpm.html#defaults">öntanımlı MPM</a>
+     etkin olur. Bu seçenekte belirtilebilecek MPM isimleri:
+     <module>beos</module>, <module>mpmt_os2</module>,
+     <module>prefork</module> ve <module>worker</module>.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="otheroptfeat"><title>Kümeleme seçenekleri ve diğerleri</title>
+   <dl>
+    <dt><code>--enable-maintainer-mode</code></dt>
+    <dd>Hata ayıklama iletileri ve derleme sırasındaki uyarıların
+     gösterilmesi etkin kılınır.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-mods-shared=<var>modül-listesi</var></code></dt>
+    <dd>
+     <p>Etkinleştirilip devingen paylaşımlı modül olarak derlenecek
+      modüllerin listesi belirtilir. Yani, bu modüller <directive
+      module="mod_so" >LoadModule</directive> yönergesi kullanılarak
+      devingen olarak yüklenir.</p>
+
+     <p><code><var>modül-listesi</var></code> tırnak içine alınmış boşluk
+      ayraçlı modül isimleri listesidir. Modül isimleri önlerindeki
+      <code>mod_</code> öneki olmaksızın belirtilirler. Örnek:</p>
+
+     <example>
+      --enable-mods-shared='headers rewrite dav'
+     </example>
+
+     <p><code><var>modül-listesi</var></code> yerine <code>all</code> ve
+      <code>most</code> anahtar sözcükleri de belirtilebilir.
+      Örneğin,</p>
+
+     <example>
+      --enable-mods-shared=most
+     </example>
+
+     <p>seçeneği ile çoğu modül DSO modülü olarak derlenecektir.</p>
+
+     <p><strong>Yetersizlikler:</strong>
+      <code>--enable-mods-shared=all</code> aslında bütün modüllerin
+      derlenmesini sağlamaz. Tüm modülleri derlemek için şunu
+      yapabilirsiniz:</p>
+
+     <example>
+      ./configure \<br />
+      <indent>
+        --with-ldap \<br />
+        --enable-mods-shared="all ssl ldap cache proxy authn_alias mem_cache file_cache authnz_ldap charset_lite dav_lock disk_cache"
+      </indent>
+     </example>
+    </dd>
+
+    <dt><code>--enable-modules=<var>modül-listesi</var></code></dt>
+    <dd>Bu seçenek modülleri devingen değil de durağan ilintilemek dışında
+     <code>--enable-mods-shared</code> seçeneğine benzer. Yani bu
+     modüller <program>httpd</program> çalıştırılır çalıştırılmaz etkin
+     olurlar. Yüklenmeleri için <directive
+     module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesine ihtiyaçları
+     yoktur.</dd>
+
+    <dt><code>--enable-v4-mapped</code></dt>
+    <dd>IPv6 soketlierinin IPv4 bağlantılar üzerinde kullanılması mümkün
+     olur.</dd>
+
+    <dt><code>--with-port=<var>port</var></code></dt>
+    <dd>Bu seçenek <program>httpd</program>'nin dinleyeceği portu
+     belirler. Bu port <code>httpd.conf</code> yapılandırma dosyası
+     üretilirken kullanılır. 80. port öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-program-name</code></dt>
+    <dd>Öntanımlı olan <code>httpd</code> yerine başka bir çalıştırabilir
+     ismi tanımlar.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="packages"><title>Seçimlik paketler</title>
+  <p>Buradaki seçenekler seçimlik paketleri tanımlamak için kullanılır.</p>
+
+  <section id="generalpackages"><title>Genel sözdizimi</title>
+   <p>Bir seçimlik paketi tanımlamak için genellikle şöyle bir sözdizimi
+    kullanılır:</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>--with-<var>paket</var>[=<var>değer</var>]</code></dt>
+    <dd><code><var>paket</var></code> paketi kullanılır. Öntanımlı
+     <code><var>değer</var></code> <code>yes</code>’tir.</dd>
+
+    <dt><code>--without-<var>paket</var></code></dt>
+    <dd><code><var>paket</var></code> paketi kullanılmaz. Öntanımlı
+     <code><var>değer</var></code> <code>no</code>’dur. Bu seçenek
+     <code>autoconf</code> tarafından sağlanmıştır ve Apache HTTP
+     Sunucusu için pek yararlı değildir.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <!-- options not known are passed to packages?
+  are there other important options for packages? -->
+
+  <section id="packageopt"><title>Özel paketler</title>
+   <dl>
+    <dt><code>--with-apr=<var>dizin</var>|<var>dosya</var></code></dt>
+    <dd><glossary ref="apr">Apache Taşınabilir Arayüzü</glossary> (APR)
+     httpd kaynak paketinin bir parçası olup HTTP Sunucu ile birlikte
+     derlenir. Eğer kendi kurulu APR’nizi kullanmak isterseniz bunu
+     <code>configure</code> betiğine <code>apr-config</code> betiğinin
+     yolunu belirterek ifade edebilirsiniz. Kurulu APR için bid dizin,
+     dosya ismi veya mutlak dosya yolu belirtebilirsiniz.
+     <code>apr-config</code> ya belirttiğiniz dizinde ya da
+     <code>bin</code> alt dizininde bulunmalıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-apr-util=<var>dizin</var>|<var>dosya</var></code></dt>
+    <dd>Apache Taşınabilir Arayüzü Araçları (APU) httpd kaynak paketinin
+     bir parçası olup HTTP Sunucu ile birlikte derlenir. Eğer kendi
+     kurulu APU’nuzu kullanmak isterseniz bunu <code>configure</code>
+     betiğine <code>apu-config</code> betiğinin yolunu belirterek ifade
+     edebilirsiniz. Kurulu APR için bir dizin, dosya ismi veya mutlak
+     dosya yolu belirtebilirsiniz. <code>apr-config</code> ya
+     belirttiğiniz dizinde ya da <code>bin</code> alt dizininde
+     bulunmalıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-ssl=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd><module>mod_ssl</module> modülü etkinse <code>configure</code>
+     betiği kurulu bir OpenSSL arayacaktır. Kendi SSL/TLS kurulumunuzun
+     yolunu bu seçenekle belirtebilirsiniz.</dd>
+
+    <dt><code>--with-z=<var>dizin</var></code></dt>
+    <dd>Yapılandırmanız gerektirdiği takdirde (örneğin,
+     <module>mod_deflate</module> etkinse) <code>configure</code> betiği
+     kurulu <code>zlib</code> kütüphanesinin yerini tespit etmeye
+     çalışacaktır. Kendi sıkıştırma kütüphanenizin yerini bu seçenekle
+     belirtebilirsiniz.</dd>
+   </dl>
+
+   <p>Apache HTTP Sunucusunun çeşitli bölümleri,
+    <module>mod_authn_dbm</module> modülü ve <module>mod_rewrite</module>
+    modülünün <directive module="mod_rewrite">RewriteMap</directive>
+    yönergesi bilgilere erişimi hızlandırmak için basit anahtar/değer
+    veritabanları kullanırlar. SDBM, APU içinde mevcut olduğundan bu
+    veritabanı her zaman kullanılabilir durumdadır. Eğer başka veritabanı
+    türleri kullanmak isterseniz aşağıdaki seçeneklerle bunları etkin
+    kılabilirsiniz:</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>--with-gdbm[=<var>dizin-yolu</var>]</code></dt>
+    <dd>Bir <code><var>dizin-yolu</var></code> belirtilmemişse
+     <code>configure</code> betiği GNU DBM kurulumunun kütüphanelerini ve
+     başlık dosyalarını bulunması olası yerlerde arar. Bir
+     <code><var>dizin-yolu</var></code> belirtilmişse
+     <code>configure</code> betiği kurulumun kütüphanelerini
+     <code><var>dizin-yolu</var>/lib</code> altında, başlık dosyalarını
+     ise <code><var>dizin-yolu</var>/include</code> altında arayacaktır.
+     Bundan başka, başlık ve kütüphane dosyalarının bulundukları yerler
+     iki nokta imi ile ayrılarak <code><var>dizin-yolu</var></code>
+     olarak belirtilebilir.</dd>
+
+    <dt><code>--with-ndbm[=<var>dizin-yolu</var>]</code></dt>
+    <dd>New DBM kurulumunu araştırması dışında <code>--with-gdbm</code>
+     seçeneği gibidir.</dd>
+
+    <dt><code>--with-berkeley-db[=<var>dizin-yolu</var>]</code></dt>
+    <dd>Berkeley DB kurulumunu araştırması dışında
+     <code>--with-gdbm</code> seçeneği gibidir.</dd>
+   </dl>
+
+   <note><title>Bilginize</title>
+    <p>DBM seçenekleri APU tarafından sağlanmış olup onun yapılandırma
+     betiğine aktarılır. Bu seçenekler <code>--with-apr-util</code>
+     seçeneği ile tanımlanmış bir kurulu APU varsa kullanışlı olur.</p>
+    <p>HTTP sunucunuz ile birlikte birden fazla DBM gerçeklenimi
+     kullanabilirsiniz. Kullanılacak DBM türünü her zaman çalışma anı
+     yapılandırmanızla yapılandırabilirsiniz.</p>
+   </note>
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="supportopt"><title>Destek programları için seçenekler</title>
+  <dl>
+   <dt><code>--enable-static-support</code></dt>
+   <dd>Destek programlarını durağan ilintili olarak derler. Yani
+    çalıştırılabilirin kullandığı bütün kütüphaneler kodla
+    bütünleştirilir. Bu seçenek belirtilmedikçe destek programları daima
+    devingen ilintili olarak derlenir.</dd>
+
+   <dt><code>--enable-suexec</code></dt>
+   <dd>Çatallanan sürecin kullanıcı ve grup kimliklerinin
+    değiştirilebilmesini sağlayan <program>suexec</program> programının
+    kullanımını etkinleştirir. <strong>Sunucunuz üzerinde suid biti
+    etkinleştirilmiş bir program çalıştırmanın sistem güvenliğinde
+    yaratacağı sorunlar hakkında bir fikriniz yoksa bu seçeneği
+    etkinleştirmeyin</strong>. <program>suexec</program> yapılandırma
+    seçenekleri <a href="#suexec">aşağıda</a> açıklanmıştır.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Tek bir destek programını aşağıdaki seçenekleri kullanarak bir durağan
+   ilintili çalıştırılabilir olarak derleyebilirsiniz:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>--enable-static-ab</code></dt>
+   <dd><program>ab</program> programının durağan ilintili sürümü
+    derlenir.</dd>
+
+   <!-- missing documentation for chechgid -->
+   <dt><code>--enable-static-checkgid</code></dt>
+   <dd><code>checkgid</code> programının durağan ilintili sürümü
+    derlenir.</dd>
+
+   <dt><code>--enable-static-htdbm</code></dt>
+   <dd><program>htdbm</program> programının durağan ilintili sürümü
+    derlenir.</dd>
+
+   <dt><code>--enable-static-htdigest</code></dt>
+   <dd><program>htdigest</program> programının durağan ilintili sürümü
+    derlenir.</dd>
+
+   <dt><code>--enable-static-htpasswd</code></dt>
+   <dd><program>htpasswd</program> programının durağan ilintili sürümü
+    derlenir.</dd>
+
+   <dt><code>--enable-static-logresolve</code></dt>
+   <dd><program>logresolve</program> programının durağan ilintili sürümü
+    derlenir.</dd>
+
+   <dt><code>--enable-static-rotatelogs</code></dt>
+   <dd><program>rotatelogs</program> programının durağan ilintili sürümü
+    derlenir.</dd>
+  </dl>
+
+  <section id="suexec">
+   <title><code>suexec</code> yapılandırma seçenekleri</title>
+
+   <p>Aşağıdaki seçeneklerle <program>suexec</program> programının
+    davranışı hassas bir şekilde ayarlanabilir. Daha ayrıntılı bilgi için
+    <a href="suexec.html#install">suEXEC yapılandırması ve kurulumu</a>na
+    bakınız.</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>--with-suexec-bin</code></dt>
+    <dd>Bu seçenek ile <program>suexec</program> çalıştırılabilirinin yeri
+     belirtilir. Öntanımlı olarak <code>--sbindir</code> ile belirtilen
+     dizine kurulur (<a href="#directoryfinetuning">Kurulum dizinlerinde
+     ince ayar</a> konusuna bakınız).</dd>
+
+    <dt><code>--with-suexec-caller</code></dt>
+    <dd>Bu seçenek ile <program>suexec</program>’i çalıştırabilecek
+     kullanıcı belirtilir. Normalde <program>httpd</program> programını
+     çalıştıran kullanıcı olmalıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-suexec-docroot</code></dt>
+    <dd>Bu seçenek ile <program>suexec</program>'e erişebilecek
+     çalıştırılabilirlerin altında bulunacağı dizin belirtilir.
+     <code>--datadir/htdocs</code> öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-suexec-gidmin</code></dt>
+    <dd><program>suexec</program> için hedef kullanıcı olmasına izin
+     verilen en küçük grup kimliğini tanımlamak için kullanılır. 100
+     öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-suexec-logfile</code></dt>
+    <dd><program>suexec</program> günlük dosyasının ismi belirtilir.
+     Öntanımlı olarak bu dosyanın ismi <code>suexec_log</code> olup
+     <code>--logfiledir</code> seçeneği ile belirtilen dizin altında
+     bulunur.</dd>
+
+    <dt><code>--with-suexec-safepath</code></dt>
+    <dd><program>suexec</program> tarafından çalıştırılacak süreçlerin
+     çalıştırılabilirlerinin bulunabileceği dizinleri <code>PATH</code>
+     ortam değişkenine tanımlamak için kullanılır.
+     <code>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</code> öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-suexec-userdir</code></dt>
+    <dd>Bu seçenek, kullanıcı dizinleri altında <program>suexec</program>
+     tarafından çalıştırılacak süreçlerin çalıştırılabilirlerinin
+     bulunabileceği alt dizini tanımlar. <program>suexec</program>
+     programını (<module>mod_userdir</module> tarafından sağlanan)
+     kullanıcıya özel dizinlerde kullanmak istediğinizde bu gereklidir.
+     <code>public_html</code> alt dizini öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-suexec-uidmin</code></dt>
+    <dd><program>suexec</program> için hedef kullanıcı olmasına izin
+     verilen en küçük kullanıcı kimliğini tanımlamak için kullanılır.
+     100 öntanımlıdır.</dd>
+
+    <dt><code>--with-suexec-umask</code></dt>
+    <dd><program>suexec</program> tarafından çalıştırılacak süreçler için
+     <code>umask</code> tanımlar. Sisteminiz için geçerli ayarlar
+     öntanımlıdır.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+ </section>
+</section>
+
+<section id="env"><title>Ortam Değişkenleri</title>
+ <p><code>configure</code> betiğinin yerleri ve isimleri standartlara uygun
+  olmayan kütüphaneleri ve programları bulmasını yardımcı olan veya
+  <code>configure</code> betiği tarafından yapılan bazı seçimleri
+  değiştirmenizi sağlayacak bazı ortam değişkenleri vardır.</p>
+
+ <!-- are these all useful variables? -->
+ <dl>
+  <dt><code>CC</code></dt>
+  <dd>Bu değişkenle derleme sırasında kullanılacak C derleyici komutu
+   tanımlanır.</dd>
+
+  <dt><code>CFLAGS</code></dt>
+  <dd>Bu değişkenle derleme sırasında kullanılacak C derleyici seçenekleri
+   tanımlanır.</dd>
+
+  <dt><code>CPP</code></dt>
+  <dd>Bu değişkenle derleme sırasında kullanılacak C önişlemci komutu
+   tanımlanır.</dd>
+
+  <dt><code>CPPFLAGS</code></dt>
+  <dd>C/C++ önişlemci seçenekleri tanımlanır. Örneğin, eğer başlık
+   dosyaları standart yerlerinde değil de
+   <code><var>includedir</var></code> dizinindeyse bunu
+   <code>-I<var>includedir</var></code> seçeneği olarak
+   belirtebilirsiniz.</dd>
+
+  <dt><code>LDFLAGS</code></dt>
+  <dd>İlintileyici seçenekleri tanımlanır. Örneğin, eğer kütüphane
+   dosyalarınız standart yerlerinde değil de
+   <code><var>libdir</var></code> dizinindeyse bunu
+   <code>-L<var>libdir</var></code> seçeneği olarak belirtebilirsiniz.</dd>
+ </dl>
+</section>
+</manualpage>

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr?rev=678760&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/rewrite/index.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:41:24 2008
@@ -0,0 +1,98 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 636379 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="index.xml.meta">
+<parentdocument href="../"/>
+
+ <title>Apache mod_rewrite</title>
+
+<summary>
+  <blockquote>
+    <p>``mod_rewrite’ı harika yapan şey, Sendmail’ın tüm yapılandırma
+     kolaylığı ve esnekliğine sahip olmasıdır. mod_rewrite’ı kötü yapan
+     şey ise Sendmail’ın tüm yapılandırma kolaylığı ve esnekliğine sahip
+     olmasıdır.''</p>
+
+    <p class="cite">-- <cite>Brian Behlendorf</cite><br />
+    Apache Group</p>
+  </blockquote>
+
+  <blockquote>
+    <p>``Hakkında tonlarca örnek ve belge olmasına rağmen mod_rewrite kara
+     büyüdür. Müthiş güzel bir kara büyü ama yine de kara büyü.''</p>
+
+    <p class="cite">-- <cite>Brian Moore</cite><br />
+    bem@news.cmc.net</p>
+  </blockquote>
+
+  <p>URL kurgulamasının İsviçre Çakısı olan <code>mod_rewrite</code>
+   modülünün belgelerine hoşgeldiniz!</p>
+
+  <p>Bu modül istenen URL’leri çalışma anında yeniden yazmak için (düzenli
+   ifade çözümleyiciden yararlanan) kurallara dayalı bir yeniden yazma
+   motoru kullanır. Gerçekten esnek ve güçlü bir URL kurgulama
+   mekanizması oluşturmak için sınısız sayıda kural ve her kural için de
+   sınırsız sayıda koşul destekler. URL değişiklikleri çeşitli sınamalara
+   dayanır; sunucu değişkenleri, HTTP başlıkları, ortam değişkenleri,
+   zaman damgaları hatta çeşitli biçimlerde harici veritabanı sorguları
+   bile bu amaçla kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Bu modül URL’lerin tamamında (path-info kısmı dahil) hem sunucu
+   bağlamında (<code>httpd.conf</code>) hem de dizin bağlamında
+   (<code>.htaccess</code> dosyaları ve <code>&lt;Directory&gt;</code>
+   bölümleri) çalışır ve URL üzerinde sorgu dizgesi bölümleri bile
+   oluşturabilir. Yeniden yazılan URL sonuçta dahili işlemlerde, harici
+   yönlendirmelerde ve hatta dahili vekalet işlemlerinde
+   kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Fakat tüm bu işlevsellik ve esnekliğin bir bedeli vardır: karmaşıklık.
+   Bu yüzden bu modülün yapabildiklerini bir günde anlayabilmeyi
+   beklemeyin.</p>
+
+</summary>
+
+<seealso><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemine Eşlenmesi</a>
+</seealso>
+<seealso><a href="http://wiki.apache.org/httpd/Rewrite">mod_rewrite wiki</a>
+</seealso>
+<seealso><a href="../glossary.html">Terimler</a></seealso>
+
+<section id="documentation"><title>Belgeler</title>
+ <ul>
+  <li><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite Başvuru Kılavuzu</a></li>
+  <li><a href="rewrite_intro.html">Giriş</a></li>
+  <li><a href="rewrite_flags.html">Seçenekler</a></li>
+  <li><a href="rewrite_tech.html">Teknik Ayrıntılar</a></li>
+  <li><a href="rewrite_guide.html">Yeniden Yazma Rehberi -
+  yararlı örnekler</a></li>
+  <li><a href="rewrite_guide_advanced.html">Gelişkin Yeniden Yazma Rehberi -
+  daha yararlı örnekler</a></li>
+ </ul>
+</section>
+
+</manualpage>
+
+

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/server-wide.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/server-wide.xml.tr?rev=678760&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/server-wide.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/server-wide.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:41:24 2008
@@ -0,0 +1,124 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="server-wide.xml.meta">
+
+ <title>Sunucu Genelinde Yapılandırma</title>
+
+<summary>
+<p>Bu belgede <module>core</module> modülü ile sağlanan ve sunucunun temel
+işlemlerini yapılandırmakta kullanılan yönergelerden bazıları açıklanmıştır.</p>
+</summary>
+
+ <section id="identification">
+  <title>Sunucu Kimliği</title>
+
+  <related>
+   <directivelist>
+    <directive module="core">ServerName</directive>
+    <directive module="core">ServerAdmin</directive>
+    <directive module="core">ServerSignature</directive>
+    <directive module="core">ServerTokens</directive>
+    <directive module="core">UseCanonicalName</directive>
+    <directive module="core">UseCanonicalPhysicalPort</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p><directive module="core">ServerAdmin</directive> ve <directive
+   module="core">ServerTokens</directive> yönergeleri, hata iletileri gibi
+   sunucu tarafından üretilen belgelerde sunucu ile ilgili hangi bilgilerin
+   sunulacağını belirlerler. <directive module="core"
+   >ServerTokens</directive> yönergesi sunucunun HTTP yanıt başlığı
+   alanının değerini belirler.</p>
+
+  <p><directive module="core">ServerName</directive>,
+   <directive module="core">UseCanonicalName</directive> ve
+   <directive module="core">UseCanonicalPhysicalPort</directive>
+   yönergeleri, sunucu tarafından, özüne yönelik URL’leri nasıl
+   oluşturacağını saptamak için kullanılır. Örneğin bir istemci bir dizin
+   isteğinde bulunurken URL’nin sonuna bölü çizgisi eklemese bile
+   Apache’nin istemciyi bölü çizgisi ile bitirilmiş URL yoluna
+   yönlendirmesi gerekir; böylece istemci belge içindeki göreli
+   bağlantıları doğru şekilde çözümleyebilir.</p>
+ </section>
+
+ <section id="locations">
+  <title>Dosyaların Yerleri</title>
+
+  <related>
+   <directivelist>
+    <directive module="mpm_common">CoreDumpDirectory</directive>
+    <directive module="core">DocumentRoot</directive>
+    <directive module="core">ErrorLog</directive>
+    <directive module="mpm_common">LockFile</directive>
+    <directive module="mpm_common">PidFile</directive>
+    <directive module="mpm_common">ScoreBoardFile</directive>
+    <directive module="core">ServerRoot</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>Bu yönergeler Apache’nin doğru işlem yapması için gereksinim duyduğu
+   çeşitli dosyaların yerlerini belirlerler. Bölü çizgisi (/) ile
+   başlamayan dosya yolları kullanıldığında bu dosyaların yerlerinin
+   <directive module="core">ServerRoot</directive> yönergesinde belirtilen
+   dizine göre belirtildiği varsayılır; root olmayan kullanıcılar
+   tarafından yazılabilen dosya yollarına dosya yerleştirmemeye dikkat
+   ediniz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a
+   href="misc/security_tips.html#serverroot" >güvenlik ipuçları</a>
+   belgesine bakınız.</p>
+ </section>
+
+ <section id="resource">
+  <title>Özkaynak Kullanımının Sınırlanması</title>
+
+  <related>
+   <directivelist>
+    <directive module="core">LimitRequestBody</directive>
+    <directive module="core">LimitRequestFields</directive>
+    <directive module="core">LimitRequestFieldsize</directive>
+    <directive module="core">LimitRequestLine</directive>
+    <directive module="core">RLimitCPU</directive>
+    <directive module="core">RLimitMEM</directive>
+    <directive module="core">RLimitNPROC</directive>
+    <directive module="mpm_common">ThreadStackSize</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p><code>LimitRequest*</code> yönergeleri, Apache’nin istemcilerden gelen
+   istekleri okumak için kullanacağı özkaynakların miktarları ile ilgili
+   sınırlamalar koymak için kullanılırlar. Bu değerleri sınırlamak
+   suretiyle bazı hizmet reddi saldırılarının etkileri azaltılabilir.</p>
+
+  <p><code>RLimit*</code> yönergeleri ise Apache’nin çocuk süreçleri
+   tarafından çatallanabilen özkaynakların miktarlarını sınırlamakta
+   kullanılırlar. Özellikle de CGI betikleri ve SSI çalıştırma komutları
+   tarafından kullanılan özkaynakları denetlemekte kullanılırlar.</p>
+
+  <p><directive module="mpm_common">ThreadStackSize</directive> yönergesi
+   bazı platformlarda yığıt boyutunu denetim altında tutmak için
+   kullanılır.</p>
+ </section>
+</manualpage>

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/ssl/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/ssl/index.xml.tr?rev=678760&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/ssl/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/ssl/index.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:41:24 2008
@@ -0,0 +1,59 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="index.xml.meta">
+<parentdocument href="../"/>
+
+ <title>Apache SSL/TLS Şifrelemesi</title>
+
+<summary>
+ <p>Apache HTTP Sunucusunun <module>mod_ssl</module> modülü, Güvenli Soketler
+  Katmanı (SSL) ve Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) protokollerinin
+  kullanıldığı Sağlam Şifreleme desteğini sağlayan <a
+  href="http://www.openssl.org/" >OpenSSL</a> kütüphanesine bir arayüz
+  içerir. Bu modül ve belgeler Ralf S. Engelschall’ın mod_ssl projesine
+  dayanmaktadır.</p>
+</summary>
+
+<section id="documentation"><title>Belgeler</title>
+ <ul>
+  <li><a href="ssl_intro.html">Giriş</a></li>
+  <li><a href="ssl_compat.html">Uyumluluk</a></li>
+  <li><a href="ssl_howto.html">NASIL</a></li>
+  <li><a href="ssl_faq.html">Sıkça Sorulan Sorular</a></li>
+  <li><a href="../glossary.html">Terimler</a></li>
+ </ul>
+</section>
+
+<section id="mod-ssl"><title><code>mod_ssl</code> Modülü</title>
+ <p>Bu modülce sağlanan yönergeler ve ortam değişkenleri
+  <module>mod_ssl</module> başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak
+  açıklanmıştır.</p>
+</section>
+
+</manualpage>
+
+Mime
View raw message