httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r678757 [3/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/ ssl/
Date Tue, 22 Jul 2008 13:21:37 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=678757&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:21:36 2008
@@ -0,0 +1,315 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 567425 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="urlmapping.xml.meta">
+
+ <title>URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi</title>
+
+ <summary>
+  <p>Bu belgede, bir istekte belirtilen URL’nin sunulacak dosyanın dosya
+   sistemindeki yerini bulmak için Apache tarafından nasıl kullanıldığı
+   açıklanmaktadır.</p>
+ </summary>
+
+<section id="related"><title>İlgili Modüller ve Yönergeler</title>
+
+<related>
+<modulelist>
+<module>mod_alias</module>
+<module>mod_proxy</module>
+<module>mod_rewrite</module>
+<module>mod_userdir</module>
+<module>mod_speling</module>
+<module>mod_vhost_alias</module>
+</modulelist>
+<directivelist>
+<directive module="mod_alias">Alias</directive>
+<directive module="mod_alias">AliasMatch</directive>
+<directive module="mod_speling">CheckSpelling</directive>
+<directive module="core">DocumentRoot</directive>
+<directive module="core">ErrorDocument</directive>
+<directive module="core">Options</directive>
+<directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive>
+<directive module="mod_proxy">ProxyPassReverse</directive>
+<directive module="mod_proxy">ProxyPassReverseCookieDomain</directive>
+<directive module="mod_proxy">ProxyPassReverseCookiePath</directive>
+<directive module="mod_alias">Redirect</directive>
+<directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive>
+<directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>
+<directive module="mod_rewrite">RewriteMatch</directive>
+<directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive>
+<directive module="mod_alias">ScriptAliasMatch</directive>
+<directive module="mod_userdir">UserDir</directive>
+</directivelist>
+</related>
+</section>
+
+<section id="documentroot"><title><code>DocumentRoot</code></title>
+
+  <p>Yapılan bir isteğe hangi dosyanın sunulacağına karar verirken
+   Apache’nin öntanımlı davranışı istek için URL yolunu (URL’den konak ismi
+   ve port ayrıldıktan sonra kalan kısım) alıp bunu yapılandırma dosyasında
+   <directive module="core">DocumentRoot</directive> yönergesi ile
+   belirtilen dizinin sonuna eklemektir. Bu nedenle, <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> altındaki dizinler ve dosyalar
+   sitenin dışardan görünen temel belge ağacını oluştururlar.</p>
+
+  <p>Örneğin, <directive module="core">DocumentRoot</directive> yönergesine
+   <code>/var/http/html</code> atanmış olsun.
+   <code>http://mesela.dom/balıklar/zargana.html</code> şeklindeki bir
+   istek için istemciye <code>/var/http/html/balıklar/zargana.html</code>
+   dosyası sunulur.</p>
+
+  <p>Apache ayrıca, sunucunun birden fazla konak için istek kabul etmesini
+   sağlayan <a href="vhosts/">sanal barındırmaya</a> da muktedirdir. Bu
+   durumda her sanal konak için ayrı bir <directive module="core"
+   >DocumentRoot</directive> belirtilebileceği gibi sunulacak içeriğin
+   istekte bulunulan IP adresi veya konak ismine dayanarak devingen olarak
+   saptanmasını sağlayabilen <module>mod_vhost_alias</module> modülüyle
+   gelen yönergeler de kullanılabilir.</p>
+
+  <p><directive module="core">DocumentRoot</directive> yönergesi
+   yapılandırma dosyanızda ana sunucu için bir tane ve muhtemelen
+   oluşturduğunuz her <a href="vhosts/">sanal konak</a> için de birer
+   tanedir.</p>
+</section>
+
+<section id="outside"><title>Belge Kök Dizini Dışındaki Dosyalar</title>
+
+  <p>Bazen dosya sisteminde doğrudan <directive module="core"
+   >DocumentRoot</directive> altında bulunmayan dosyalara da erişim izni
+   vermek gerekir. Apache’de bunu sağlamanın çeşitli yolları vardır. Unix
+   sistemlerinde sembolik bağlar sayesinde dosya sisteminin farklı
+   yerlerindeki dosyaları ve dizinleri <directive module="core"
+   >DocumentRoot</directive> altındaymış gibi göstermek mümkündür.
+   <directive module="core">Options</directive> yönergesine değer olarak
+   <code>FollowSymLinks</code> veya <code>SymLinksIfOwnerMatch</code>
+   atanmadıkça Apache olası güvenlik açıklarına karşı öntanımlı olarak
+   sembolik bağları izlemez.</p>
+
+  <p>Bundan başka, dosya sisteminin farklı parçalarını belge kök dizini
+   altında göstermek için <directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   yönergesi de kullanılabilir. Örneğin,</p>
+
+  <example>Alias /belgeler /var/http</example>
+
+  <p>yapılandırması ile
+   <code>http://mesela.dom/belgeler/dizin/dosya.html</code> URL’si için
+   dosya sistemindeki <code>/var/http/dizin/dosya.html</code> dosyası
+   sunulacaktır. Hedef dizindeki dosyaları birer <glossary ref="cgi"
+   >CGI</glossary> betiği olarak imlemesi dışında <directive
+   module="mod_alias" >ScriptAlias</directive> yönergesi de aynı şekilde
+   çalışır.</p>
+
+  <p>Biraz daha fazla esnekliğin gerektiği durumlarda <glossary
+   ref="regex">düzenli ifadelere</glossary> dayalı eşleşmeler sağlamak
+   üzere <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> ve <directive
+   module="mod_alias" >ScriptAliasMatch</directive> yönergelerinin gücünden
+   yararlanılabilir. Örneğin,</p>
+
+  <example>ScriptAliasMatch ^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+)
+   /home/$1/cgi-bin/$2</example>
+
+  <p>satırı sayesinde <code>http://mesela.dom/~user/cgi-bin/betik.cgi</code>
+   URL’si <code>/home/user/cgi-bin/betik.cgi</code> dosyası ile
+   eşleştirilir ve dosya bir CGI betiği olarak çalıştırılırdı.</p>
+</section>
+
+<section id="user"><title>Kullanıcı Dizinleri</title>
+
+  <p>Geleneksel olarak Unix sistemlerinde belli bir kullanıcının (örn,
+   <em>birisi</em>) ev dizinine <code>~birisi/</code> şeklinde
atıfta
+   bulunulabilir. <module>mod_userdir</module> modülü bu özelliği site
+   üzerinden kullanıcıların ev dizinlerindeki dosyaları kişisel sayfalar
+   olarak sunmalarını sağlamak üzere kullanır. Örnek:</p>
+
+  <example>http://mesela.dom/~birisi/dosya.html</example>
+
+  <p>Güvenlik sebebiyle kullanıcıların ev dizinlerine doğrudan HTTP erişimi
+   vermek uygun olmaz. Bu bakımdan, kullanıcının ev dizini altında HTTP
+   erişimi verilecek dosyaların bulunduğu dizini belirtmek için <directive
+   module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesi sağlanmıştır.
+   Öntanımlı olan <code>Userdir public_html</code> yapılandırması ile
+   yukarıdaki gibi bir URL kullanıcının ev dizini (<code>/etc/passwd</code>
+   dosyasında belirtilir) <code>/home/birisi/</code> altında yer alan
+   <code>/home/birisi/public_html/dosya.html</code> dosyası ile
+   eşleşirdi.</p>
+
+  <p>Ev dizininin yerinin <code>/etc/passwd</code> dosyasında belirtilmediği
+   sistemlerde kullanılmak üzere <code>Userdir</code> yönergesinin başka
+   kullanım şekilleri de vardır.</p>
+
+  <p>Bazı kişiler (genellikle URL üzerinde <code>%7e</code> olarak
+   kodlanması sebebiyle) "~" simgesini biçimsiz bulabilir ve kullanıcı
+   dizinlerini imlemek için başka bir karakter kullanmayı tercih
+   edebilirler. Bu işlevsellik <module>mod_userdir</module> tarafından
+   desteklenmemektedir. Ancak, kullanıcı dizinleri düzgün şekilde
+   yapılandırılmışsa istenen etki <directive
+   module="mod_alias">AliasMatch</directive> yönergesi ile sağlanabilir.
+   Örneğin, <code>http://mesela.dom/sayfalar/birisi/dosya.html</code>
+   URL’si ile <code>/home/birisi/public_html/dosya.html</code> dosyasını
+   eşlemek için <code>AliasMatch</code> yönergesi şöyle
+   kullanılabilirdi:</p>
+
+  <example>AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)/?(.*)
+     /home/$1/public_html/$2</example>
+</section>
+
+<section id="redirect"><title>URL Yönlendirme</title>
+
+  <p>Yukarıdaki bölümlerde açıklanan yapılandırma yönergeleri Apache’ye
+   içeriği dosya sisteminin belli bir yerinden alıp istemciye göndermesini
+   söyler. Bazen istemciye, istediği içeriğe farklı bir URL ile
+   erişebileceğini ve bu URL için ayrı bir istek yapması gerektiğini
+   bildirmek gerekir. Bu işleme <em>yönlendirme</em> adı verilir ve bu
+   işlevsellik <directive module="mod_alias">Redirect</directive> yönergesi
+   ile sağlanır. Örneğin, <directive module="core">DocumentRoot</directive>
+   altındaki <code>/foo/</code> dizininin içeriğinin <code>/bar/</code>
+   adında yeni bir dizine taşınması halinde istemciye yeni konumun
+   bildirilmesi şöyle sağlanabilirdi:</p>
+
+  <example>Redirect permanent /foo/
+   http://mesela.dom/bar/</example>
+
+  <p>Bu atama sayesinde <code>/foo/</code> ile başlayan URL yolları
+   <code>mesela.dom</code> sunucundaki <code>/bar/</code> dizini
altındaki
+   içeriğe yönlendirilmektedir. Yönlendirmeyi aynı sunucu üzerinde yapmak
+   zorunda değilsiniz, bu yönerge ile başka bir sunucuya da yönlendirme
+   yapabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Apache ayrıca, yeniden yazma ile ilgili daha karmaşık sorunlara çözüm
+   olarak <directive module="mod_alias">RedirectMatch</directive> diye bir
+   yönerge daha sağlar. Örneğin bir sitenin baş sayfasını diğer isteklerden
+   ayrı olarak farklı bir siteye yönlendirmek için yönergeyi şöyle
+   kullanabilirsiniz:</p>
+
+  <example>RedirectMatch permanent ^/$
+   http://misal.dom/ilksayfa.html</example>
+
+  <p>Bundan başka, bir sitedeki tüm sayfalara yapılan istekleri başka bir
+   siteye geçici olarak yönlendirmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz:</p>
+
+  <example>RedirectMatch temp .*
+   http://mesela.misal.dom/ilksayfa.html</example>
+</section>
+
+<section id="proxy"><title>Karşı Vekil</title>
+
+  <p>Apache ayrıca, uzak sunuculardaki belgelerin yerel sunucunun URL
+   alanına getirilmesini de mümkün kılar. Bu tekniğe HTTP sunucunun
+   belgeleri uzak bir sunucudan alıp istemciye sunmasını sağlayarak bir
+   vekil sunucu gibi davranması nedeniyle <em>ters vekalet</em> adı
+   verilir. Belgelerin istemciye özkaynağın bulunduğu sunucudan
+   geliyormuş gibi değilde doğrudan isteği yaptığı sunucudan geliyormuş
+   gibi sunulması nedeniyle bu işlem normal vekaletten farklıdır.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki örnekte, istemci <code>/foo/</code> dizini altından
bir belge
+   istemekte, sunucu ise bu belgeyi <code>dahili.mesela.dom</code>
+   üzerindeki <code>/bar/</code> dizininden alıp istemciye yerel sunucudan
+   geliyormuş gibi sunmaktadır:</p>
+
+  <example>
+   ProxyPass /foo/ http://dahili.mesela.dom/bar/<br />
+   ProxyPassReverse /foo/ http://dahili.mesela.dom/bar/<br />
+   ProxyPassReverseCookieDomain dahili.mesela.dom harici.mesela.dom<br />
+   ProxyPassReverseCookiePath /foo/ /bar/
+  </example>
+
+  <p><directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive> sunucuyu uygun
+   belgeleri alması için yapılandırırken <directive module="mod_proxy"
+   >ProxyPassReverse</directive> yönergesi <code>dahili.mesela.dom</code>
+   sunucusundan kaynaklanan yönlendirmeleri yeniden yazar, böylece bunların
+   yerel sunucudaki yerleri belirlenmiş olur. Benzer şekilde, <directive
+   module="mod_proxy">ProxyPassReverseCookieDomain</directive> ve
+   <directive module="mod_proxy">ProxyPassReverseCookiePath</directive>
+   yönergeleri de arka sunucu tarafından atanan çerezleri yeniden yazar.</p>
+
+  <p>Yalnız, belgelerin içindeki hiperbağların yeniden yazılmayacağına
+   dikkat ediniz. Dolayısıyla, belge içinde
+   <code>dahili.mesela.dom</code>’u ismiyle hedef alan mutlak hiperbağlar
+   varsa bunlar istemci tarafından vekil sunucudan değil doğrudan
+   <code>dahili.mesela.dom</code>’dan istenecektir. Üçüncü parti modüller
+   arasında HTML ve XHTML’de hiperbağları yeniden yazabilen <a
+   href="http://apache.webthing.com/mod_proxy_html/" >mod_proxy_html</a>
+   adında bir modül vardır.</p>
+</section>
+
+<section id="rewrite"><title>Yeniden Yazma Motoru</title>
+
+  <p>Daha güçlü ikameler gerektiğinde <module>mod_rewrite</module>
modülü
+   tarafından sağlanan yeniden yazma motoru işe yarayabilir. Bu modüldeki
+   yönergeler sunulacak içeriğin yerine karar vermek için kaynak IP adresi,
+   tarayıcı türü gibi isteğe özgü özellikleri kullanırlar.
+   <module>mod_rewrite</module> modülü buna ek olarak isteğin nasıl ele
+   alınacağına karar vermek için harici yazılımları ve veritabanlarını
+   kullanabilir. Yeniden yazma motoru yukarıda değinilen üç eşleşme türünü
+   de uygulayabilecek yetenektedir: Dahili yönlendirmeler (rumuzlar),
+   harici yönlendirmeler ve vekalet. <module>mod_rewrite</module> modülü
+   tarafından sağlanan yeteneklerin ayrıntılı açıklamaları ve bunların
+   kullanım örnekleri <a href="misc/rewriteguide.html">URL Yeniden Yazma
+   Rehberi</a>nde bulunmaktadır.</p>
+</section>
+
+<section id="notfound"><title>Dosya orada yok</title>
+
+  <p>Kaçınılmaz olarak, dosya sisteminde mevcut olmayan dosyalar için de
+   istek yapılacaktır. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bazı durumlarda
+   bu, belgelerin yerlerininin değiştirilmesinin bir sonucu olabilir. Bu
+   durumda yapılacak en iyi şey, istemciyi belgeyi yeni yerinden istemesi
+   için bilgilendirmek amacıyla <a href="#redirect">URL yönlendirmesi</a>
+   kullanmaktır. Bu şekilde, içeriğin yeri değişse bile eski yer imlerinin
+   ve hiperbağların çalışmaya devam edeceklerinden emin olabilirsiniz.</p>
+
+  <p>"Dosya orada yok" ("File Not Found") hatalarının diğer bir bildik
+   sebebi de URL’lerin hiperbağlarda veya doğrudan tarayıcıda kasıtlı ya da
+   kasıtsız, yanlış yazılmasıdır. Bu tür sorunlarda yardımcı olması için
+   Apache <module>mod_speling</module> (sic) adında bir modülle gelir. Bu
+   modül etkin kılındığında Apache, "Dosya orada yok" ("File Not Found")
+   hatalarının önünü kesip başka bir yerde benzer isimde bir dosya var mı
+   diye bakar. Böyle bir dosya varsa, <module>mod_speling</module>
+   istemciye dosyanın doğru yerini bildiren bir HTTP yönlendirmesi yollar.
+   Benzer çok sayıda dosya varsa bunlar istemciye bir liste halinde
+   sunulur.</p>
+
+  <p><module>mod_speling</module> modülünün en yararlı özelliklerinden
biri
+   de dosya isimlerini harf büyüklüğüne duyarsız olarak arayabilmesidir.
+   Dosya isimlerinde harf büyüklüğünün önemli olduğu Unix benzeri sistemler
+   hakkında bilgisi olmayan kullanıcılara sahip sistemlerin kullanıcılarına
+   bu büyük yarar sağlar. Fakat modülün URL düzeltmekten başka şeyler için
+   de kullanılması, istemcilerden gelen neredeyse her isteğin URL
+   yönlendirmesine konu olmasına sebep olarak sunucunun yükünü
+   arttırabilir.</p>
+
+  <p>Yerinde bulunmayan içeriğin bulunması çabalarının tümü Apache’nin
404
+   (Dosya orada yok) HTTP durum kodlu bir hata sayfası döndürmesine yol
+   açar. Bu sayfanın içeriği <directive module="core"
+   >ErrorDocument</directive> yönergesi ile denetlenebilir ve <a
+   href="custom-error.html" >Hata Yanıtlarının Kişiselleştirilmesi</a>
+   bölümünde anlatıldığı gibi oldukça esnek bir şekilde
+   kişiselleştirilebilir.</p>
+</section>
+
+</manualpage>Mime
View raw message