httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r678757 [1/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/ ssl/
Date Tue, 22 Jul 2008 13:21:37 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Jul 22 06:21:36 2008
New Revision: 678757

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=678757&view=rev
Log:
New Turkish translations

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_so.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/configure.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/rewrite/index.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/ssl/index.xml.tr
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/urlmapping.xml.tr

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr?rev=678757&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:21:36 2008
@@ -0,0 +1,480 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 678108 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="env.xml.meta">
+
+ <title>Apache’de Ortam Değişkenleri</title>
+
+ <summary>
+  <p>Apache HTTP Sunucusunda bilgiyi değişkenlerde saklamak için <em>ortam
+   değişkenleri</em> adı verilen bir mekanizma bulunur. Saklanan bu bilgi
+   erişim denetimi, günlük kaydı gibi çeşitli işlemleri denetlemekte
+   kullanılabilir. Değişkenler ayrıca, CGI betikleri gibi harici
+   uygulamalarla iletişim mekanizması olarak da kullanılabilir. Bu belgede
+   bu değişkenler üzerindeki işlemlere ve kullanım şekillerine
+   değinilmiştir.</p>
+
+  <p>Bu değişkenlere <em>ortam değişkenleri</em> dense de işletim sisteminin
+   ortam değişkenleri gibi değillerdir. Bunlar sadece Apache ortamında
+   geçerli değişkenler olup işletim sisteminin bu değişkenlerden haberi
+   olmaz. Sadece CGI betikleri ve SSI sayfaları gibi harici uygulamalar
+   tarafından üretilen ortam değişkenleri sistem ortamının değişkenleri
+   haline gelirler. İşletim sistemi ortamına çalışmakta olan sunucudan
+   müdahale etmek isterseniz işletim sisteminizin kabuğu tarafından sağlanan
+   standart ortam müdahale mekanizmalarını kullanmalısınız.</p>
+ </summary>
+
+ <section id="setting">
+  <title>Ortam Değişkenlerinin Atanması</title>
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_env</module>
+    <module>mod_rewrite</module>
+    <module>mod_setenvif</module>
+    <module>mod_unique_id</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="mod_setenvif">BrowserMatch</directive>
+    <directive module="mod_setenvif">BrowserMatchNoCase</directive>
+    <directive module="mod_env">PassEnv</directive>
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
+    <directive module="mod_env">SetEnv</directive>
+    <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive>
+    <directive module="mod_setenvif">SetEnvIfNoCase</directive>
+    <directive module="mod_env">UnsetEnv</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <section id="basic-manipulation">
+    <title>Temel Ortamda Değişiklik</title>
+
+    <p>Apache ortamında bir ortam değişkenine müdahale etmenin en temel
+     yolu hiçbir koşula tabi olmayan <directive module="mod_env"
+     >SetEnv</directive> yönergesini kullanmaktır. Bu değişkenleri Apache
+     başlatılırken sistem ortam değişkenleri haline getirmek için
+     <directive module="mod_env">PassEnv</directive> yönergesi
+     kullanılabilir.</p>
+
+  </section>
+  <section id="conditional">
+    <title>İsteğe Bağlı Şartlı Atamalar</title>
+
+    <p>Esnekliği arttırmak için, <module>mod_setenvif</module> modülü ile
+     isteğin özelliklerine uygun olarak her isteğe özel değişkenler
+     atayabilmek mümkün kılınmıştır. Örneğin, bir değişken sadece isteği
+     yapan tarayıcıya özgü bir değerle veya sadece belli bir başlık
+     alanınına bağlı olarak atanabilir. Daha da esnek bir mekanizma,
+     ortam değişkeni atamak için <code>[E=...]</code> seçeneğinin
+     kullanıldığı <module>mod_rewrite</module> modülünün <directive
+     module="mod_rewrite" >RewriteRule</directive> yönergesi ile
+     sağlanmıştır.</p>
+
+  </section>
+  <section id="unique-identifiers">
+    <title>Eşsiz Betimleyiciler</title>
+
+    <p>Son olarak, <module>mod_unique_id</module> <code>UNIQUE_ID</code>
+     ortam değişkenine her istek için o isteğin çok özel koşullar altında
+     tüm diğer istekler arasında eşsizliğini garanti edecek bir değer
+     atar.</p>
+
+  </section>
+  <section id="standard-cgi">
+    <title>Standart CGI Değişkenleri</title>
+
+    <p>Apache yapılandırmasıyla atanan ve kabuğa aktarılan ortam
+     değişkenlerinden başka <a href="http://cgi-spec.golux.com/">CGI
+     Belirtimi</a>nin gerektirdiği istekler hakkında temel bilgileri
+     içeren ortam değişkenlerinin CGI betikleri ve SSI sayfalarınca
+     atanabilmesi sağlanmıştır.</p>
+
+  </section>
+  <section id="caveats">
+    <title>Bazı Yetersizlikler</title>
+
+    <ul>
+     <li>Standart CGI değişkenlerini ortam değişkenlerine müdahale
+      yönergelerini kullanarak değiştirmek veya geçersiz kılmak mümkün
+      değildir.</li>
+
+     <li>CGI betiklerini çalıştırmak için <program>suexec</program>
+      kullanıldığında ortam, CGI betikleri çalıştırılmadan önce
+      <em>güvenilir</em> değişkenler kalacak şekilde temizlenir.
+      <em>Güvenilir</em> değişken listesi <code>suexec.c</code> içinde
+      derleme sırasında tanımlanır.</li>
+
+     <li>Taşınabilirlik adına, ortam değişkenlerinin isimleri sadece
+      harfler, rakamlar ve alt çizgi imlerini içerebilir. Bunlara ek
+      olarak ismin ilk karakteri bir rakam olmamalıdır. Değişkenler CGI
+      betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılırken bu sınırlamalara uygun
+      olmayan karakterlerin yerlerine alt çizgi imleri konur.</li>
+
+     <li>İsteklerin işleme konması sırasında <directive
+      module="mod_env">SetEnv</directive> yönergesi geç çalıştırılır,
+      yani <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> ve
+      <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive> gibi
+      yönergeler <directive module="mod_env">SetEnv</directive> ile
+      atanan değişken değerlerini görmezler.</li>
+    </ul>
+  </section>
+ </section>
+ <section id="using">
+  <title>Ortam Değişkenlerinin Kullanımı</title>
+
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_authz_host</module>
+    <module>mod_cgi</module>
+    <module>mod_ext_filter</module>
+    <module>mod_headers</module>
+    <module>mod_include</module>
+    <module>mod_log_config</module>
+    <module>mod_rewrite</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="mod_authz_host">Allow</directive>
+    <directive module="mod_log_config">CustomLog</directive>
+    <directive module="mod_authz_host">Deny</directive>
+    <directive module="mod_ext_filter">ExtFilterDefine</directive>
+    <directive module="mod_headers">Header</directive>
+    <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive>
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <section id="cgi-scripts">
+    <title>CGI Betikleri</title>
+
+    <p>Ortam değişkenlerinin başlıca amaçlarından biri CGI betikleriyle
+     iletişim kurmaktır. Yukarıda bahsedildiği gibi CGI betiklerine
+     aktarılan ortam Apache yapılandırmasında atanan değişkenlere ek
+     olarak istek hakkında standart temel bilgileri de içerir. Bu konuda
+     ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="howto/cgi.html">CGI
+     Öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
+
+  </section>
+  <section id="ssi-pages">
+    <title>SSI Sayfaları</title>
+
+    <p>Sunucu tarafında <module>mod_include</module> modülünün
+     <code>INCLUDES</code> süzgeci ile yorumlanan SSI sayfalarında ortam
+     değişkenleri <code>echo</code> elemanı ile basılabilir ve sayfayı
+     isteğin özelliklerine uygun olarak oluşturmak için ortam
+     değişkenleri akış denetim elemanları içinde kullanılabilir. Apache
+     ayrıca, yukarıda bahsedildiği gibi standart CGI ortam değişkenli SSI
+     sayfalarını da sağlayabilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için
+     <a href="howto/ssi.html" >SSI Öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
+
+  </section>
+  <section id="access-control">
+    <title>Erişim Denetimi</title>
+
+    <p><code>allow from env=</code> ve <code>deny from env=</code>
+     yönergeleri sayesinde ortam değişkenlerine dayalı olarak sunucuya
+     erişim denetim altında tutulabilir. Bunlar <directive
+     module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> yönergesi ile birlikte
+     kullanılmak suretiyle sunucuya erişim isteğin özelliklerine bağlı
+     olarak daha esnek bir tarzda denetlenebilir. Örneğin, belli bir
+     tarayıcının sunucuya erişimi bu yönergelerle engellenebilir.</p>
+
+  </section>
+  <section id="logging">
+    <title>Şartlı Günlük Kaydı</title>
+
+    <p>Ortam değişkenleri <directive module="mod_log_config"
+     >LogFormat</directive> yönergesinin <code>%e</code> seçeneği
+     kullanılarak erişim günlüğüne kaydedilebilir. Bundan başka,
+     <directive module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesi
+     sayesinde isteklerin günlüğe kaydedilip kaydedilmeyeceğine ortam
+     değişkenlerine dayalı olarak karar verilmesi sağlanabilir. Bunlar
+     <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> yönergesi ile
+     birlikte kullanılmak suretiyle günlük kayıtları isteğin
+     özelliklerine bağlı olarak daha esnek bir tarzda denetlenebilir.
+     Örneğin, <code>gif</code> uzantılı dosyalar için yapılan isteklerin
+     günlüğe kaydedilmemesi veya sadece alt ağınızın dışından gelen
+     isteklerin günlüğe kaydedilmesini isteyebilirsiniz.</p>
+
+  </section>
+  <section id="response-headers">
+    <title>Şartlı Yanıt Başlıkları</title>
+
+    <p><directive module="mod_headers">Header</directive> yönergesi belli
+     bir yanıt başlığının istemciye gönderilip gönderilmeyeceğine belli
+     bir ortam değişkeninin varlığına bakarak karar vermek için
+     kullanılabilir. Böylece örneğin, belli bir başlığın istemciye
+     gönderilmesine istemciden belli bir başlığın alınıp alınmadığına
+     bağlı olarak karar verilebilir.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="external-filter">
+    <title>Harici Süzgeçlerin Etkinleştirilmesi</title>
+
+    <p><module>mod_ext_filter</module> tarafından yapılandırılan harici
+     süzgeçler <directive module="mod_ext_filter"
+     >ExtFilterDefine</directive> yönergesinin <code>disableenv=</code> ve
+     <code>enableenv=</code> seçenekleri kullanılarak bir ortam
+     değişkenine bağlı olarak etkinleştirilebilir.</p>
+  </section>
+
+  <section id="url-rewriting">
+    <title>URL Kurgulaması</title>
+
+    <p><directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>
+     yönergesinin <em>SınamaDizgesi</em> olarak kullanılan
+     <code>%{ENV:<em>değişken</em>}</code> biçemi
+     <module>mod_rewrite</module> yeniden yazma motorunun ortam
+     değişkenlerine bağlı kararlar almasını mümkün kılar. Yalnız şuna
+     dikkat ediniz: <module>mod_rewrite</module>’ta <code>ENV:</code>
+     öneki kullanılmadan belirtilen değişkenler ortam değişkenleri
+     değillerdir. Onlar <module>mod_rewrite</module>’a özgü diğer
+     modüllerden erişilemeyen özel değişkenlerdir.</p>
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="special">
+  <title>Özel Amaçlı Ortam Değişkenleri</title>
+
+    <p>Birlikte çalışabilirlik sorunları Apache’nin belli istemcilerle
+     veri alışverişi sırasında davranışını değiştirmesini gerektirebilir.
+     Genellikle <directive module="mod_env" >SetEnv</directive> ve
+     <directive module="mod_env" >PassEnv</directive> yönergelerinden
+     başka <directive module="mod_setenvif" >BrowserMatch</directive>
+     gibi yönergelerle ortam değişkenleri atanarak bunu sağlayan
+     mekanizmaların olabildiğince esnek davranabilmesi sağlanabilir.</p>
+
+  <section id="downgrade">
+    <title><code>downgrade-1.0</code></title>
+
+    <p>İstek, daha yüksek bir HTTP protokolüyle yapılmış olsa bile
+     HTTP/1.0 isteği olarak ele alınır.</p>
+
+  </section>
+  <section id="force-gzip">
+    <title><code>force-gzip</code></title>
+     <p><code>DEFLATE</code> süzgeci etkinse tarayıcının tercih ettiği
+      kodlama koşulsuz olarak yoksayılarak sıkıştırılmış çıktı
+      gönderilir.</p>
+  </section>
+  <section id="force-no-vary">
+    <title><code>force-no-vary</code></title>
+
+    <p>İstemciye gönderilmeden önce yanıttan <code>Vary</code> alanının
+     çıkarılmasına sebep olur. Bazı istemciler bu alanı gerektiği gibi
+     yorumlayamazlar, bu değişken atanarak bu sorunla karşılaşılmamaya
+     çalışılır. Bu değişkenin atanması ayrıca
+     <strong>force-response-1.0</strong> değişkeninin de atanmasına sebep
+     olur.</p>
+
+  </section>
+  <section id="force-response">
+    <title><code>force-response-1.0</code></title>
+
+   <p>HTTP/1.0 isteği yapan istemcilere HTTP/1.0 yanıtı verilmesini zorunlu
+    kılar. AOL vekillerindeki bir sorun nedeniyle gerçeklenmiştir. Bazı
+    HTTP/1.0 istemciler HTTP/1.1 yanıtlarında doğru davranmayabilirler; bu
+    değişken atanarak bunların sorunları giderilebilir.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="gzip-only-text-html">
+    <title><code>gzip-only-text/html</code></title>
+
+    <p>Bu değişkene "1" değeri atandığında <code>text/html</code>’den
+     farklı içerik türleri için <module>mod_deflate</module> modülü
+     tarafından sağlanan <code>DEFLATE</code> çıktı süzgeci iptal
+     edilir. Sıkıştırılmış olarak saklanan dosyalar kullanıyorsanız bu
+     değişkeni <module>mod_negotiation</module> modülü de dikkate alır
+     (kimliğine bakarak sadece gzip için değil, tüm kodlamalar için bunu
+     yapar).</p>
+  </section>
+
+  <section id="no-gzip"><title><code>no-gzip</code></title>
+
+    <p>Bu değişken atandığında, <module>mod_deflate</module> modülünün
+     <code>DEFLATE</code> süzgeci kapatılır ve
+     <module>mod_negotiation</module> modülü kodlanmış kaynak teslimatını
+     reddeder.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="nokeepalive">
+    <title><code>nokeepalive</code></title>
+
+    <p>Bu değişken atandığında, <directive module="core"
+     >KeepAlive</directive> yönergesi iptal edilir.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="prefer-language">
+    <title><code>prefer-language</code></title>
+
+    <p>Değer olarak <code>en</code>, <code>ja</code> veya
+     <code>x-klingon</code> gibi bir dil kısaltması verilerek atanmışsa
+     <module>mod_negotiation</module> modülünün normal davranışını
+     değiştirerek belirtilen dilde bir teslimat yapılmaya çalışılır.
+     Böyle bir belge yoksa normal <a
+     href="content-negotiation.html">uzlaşım</a> süreci uygulanır.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="redirect-carefully">
+    <title><code>redirect-carefully</code></title>
+
+    <p>İstemciye bir yönlendirme gönderirken sunucuyu daha dikkatli olmaya
+     zorlar. Bu genellikle istemcinin yönlendirmeler konusunda sorunlu
+     olduğu bilindiği takdirde yararlı olur. Bu değişkenin gerçeklenme
+     sebebi, dizin kaynaklarına yönlendirmeler için DAV yöntemlerini
+     kullanan Microsoft'un WebFolders yazılımındaki bir sorundur.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="suppress-error-charset">
+    <title><code>suppress-error-charset</code></title>
+
+  <p><em>2.0.54 sürümünden beri mevcuttur.</em></p>
+
+  <p>Apache bir isteğe bir yönlendirme ile yanıt verdiğinde istemci
+   yönlendirmeyi kendiliğinden yapmaz veya yapamazsa kullanıcıya yanıtla
+   birlikte gönderilen metin gösterilir. Apache normal olarak bu metni
+   ISO-8859-1 ile kodlar.</p>
+
+  <p>Ancak, yönlendirmenin yapıldığı sayfa farklı bir karakter kümesine
+   sahipse bazı tarayıcı sürümleri asıl sayfanın karakter kodlaması yerine
+   yönlendirmenin kodlamasını kullanmaya çalışırlar. Bu özellikle Yunanca
+   gibi dillerde hedef sayfanın hatalı yorumlanmasına yol açar.</p>
+
+  <p>Bu ortam değişkeninin atanması Apache’nin yönlendirme için karakter
+   kümesi belirtmemesini sağlamak suretiyle hatalı tarayıcıların hedef
+   sayfayı yanlış karakter kodlamasıyla yorumlamasını önler.</p>
+
+  <note type="warning">
+   <title>Güvenlik Uyarısı</title>
+
+   <p>Hata sayfalarının bir karakter kümesi belirtilmeksizin yollanması,
+    HTTP/1.1 belirtimine uymayan ve karakter kümesini içeriğe bakarak
+    tahmin etmeye çalışan tarayıcılarda (MSIE) karşı siteden betik
+    saldırısı yorumuna sebep olabilir. Girdi verisindeki UTF-7 içerik
+    (istek betimleyici gibi) karşı siteden betik saldırılarını engellemek
+    için tasarlanmış normal önceleme mekanizmalarıyla öncelenmeyeceği için
+    böyle tarayıcılar UTF-7 karakter kodlaması kullanılarak kolayca
+    aldatılabilir.</p>
+  </note>
+
+  </section>
+
+  <section id="proxy"><title><code>force-proxy-request-1.0</code>,
+  <code>proxy-nokeepalive</code>, <code>proxy-sendchunked</code> ve
+  <code>proxy-sendcl</code></title>
+
+  <p>Bu yönergeler <module>mod_proxy</module> modülünün normal protokol
+  davranışını değiştirirler. Daha ayrıntılı bilgi için
+  <module>mod_proxy</module> belgesine bakınız.</p>
+  </section>
+
+ </section>
+
+ <section id="examples">
+  <title>Örnekler</title>
+
+  <section id="misbehaving">
+    <title>Protokolü yanlış yorumlayan tarayıcıların davranışlarının
+    değiştirilmesi</title>
+
+    <p>Önceki sürümlerde bilinen istemci davranışlarına karşı önlem olarak
+     aşağıdaki satırların <code>httpd.conf</code> içinde bulunması
+     önerilirdi. Fakat, böyle tarayıcılar artık ortalıkta görünmediğinden
+     bu yapılandırmaya da artık gerek kalmamıştır.</p>
+
+    <example><pre>
+#
+# Aşağıdaki yönergeler normal HTTP yanıt davranışını değiştirirler.
+# İlk yönerge Netscape 2.x ve kendini öyle gösteren tarayıcılar için
+# kalıcı bağlantıyı (keepalive) iptal eder. İkinci yönerge ise HTTP/1.1
+# protokolü bozuk olan ve 301/302 durum kodlu yönlendirme yanıtları
+# kullanıldığında kalıcı bağlantıları gerektiği gibi desteklemeyen
+# Microsoft Internet Explorer 4.0b2 içindir.
+#
+BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
+BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
+
+#
+# Aşağıdaki yönergeler HTTP/1.0 yanıtlarından başkasına yabancı olan
+# tarayıcılara HTTP/1.1 yanıtlarının gönderilmesini iptal eder.
+#
+BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
+BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
+BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0</pre>
+   </example>
+
+  </section>
+  <section id="no-img-log">
+    <title>Resim isteklerinin erişim günlüğüne kaydedilmemesi</title>
+
+    <p>Bu örnek resim isteklerinin erişim günlüğüne yazılmasını engeller.
+     Bu örnek değiştirilerek belli dizinlerin veya belli konaklardan
+     gelen isteklerin günlüğe kaydedilmesini engellemek amacıyla da
+     kullanılabilir.</p>
+
+    <example>
+     SetEnvIf Request_URI \.gif image-request<br />
+     SetEnvIf Request_URI \.jpg image-request<br />
+     SetEnvIf Request_URI \.png image-request<br />
+     CustomLog logs/access_log common env=!image-request
+    </example>
+
+  </section>
+  <section id="image-theft">
+    <title>“Resim Hırsızlığı” için önlem alınması</title>
+
+    <p>Bu örnekte sunucunuzda bulunmayan sayfalarda sunucunuzdaki
+     resimlerin kullanılmasının nasıl önleneceği gösterilmiştir. Bu
+     yapılandırma önerilmemekle birlikte nadir durumlarda işe yarar. Tüm
+     resimlerin <code>/siteler/resimler</code> dizini altında tutulduğu
+     varsayılmıştır.</p>
+
+    <example>
+     SetEnvIf Referer "^http://filan\.fesmekan\.dom/" local_referal<br />
+     # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim<br />
+     SetEnvIf Referer "^$" local_referal<br />
+     &lt;Directory /siteler/resimler&gt;
+     <indent>
+      Order Deny,Allow<br />
+      Deny from all<br />
+      Allow from env=local_referal
+     </indent>
+     &lt;/Directory&gt;
+    </example>
+
+    <p>Bu teknik hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için ServerWatch
+     üzerindeki "<a
+     href="http://www.serverwatch.com/tutorials/article.php/1132731"
+     >Diğer sitelerin sizin resimlerinizle donatılmasını engellemek</a>"
+     belgesine bakınız.</p>
+  </section>
+ </section>
+</manualpage>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=678757&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:21:36 2008
@@ -0,0 +1,979 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 678113 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_autoindex.xml.meta">
+<name>mod_autoindex</name>
+
+<description>Unix <code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
+yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_autoindex.c</sourcefile>
+<identifier>autoindex_module</identifier>
+
+<summary>
+   <p>Bir dizin içerik dosyası iki kaynaktan gelebilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Kullanıcı tarafından yazılmış ve genellikle <code>index.html</code>
+    adında bir dosya olarak. Dosyanın ismi <directive module="mod_dir"
+    >DirectoryIndex</directive> yönergesi ile belirlenir ve
+    <module>mod_dir</module> tarafından denetlenir.</li>
+
+   <li>Kullanıcı tarafından böyle bir dosya sağlanmadığı takdirde dizin
+    içerik listesini sunucu üretir. Diğer yönergeler bu listenin biçemini
+    belirler. Listede gösterilen dosya türü simgeleri <directive
+    module="mod_autoindex" >AddIcon</directive>, <directive
+    module="mod_autoindex" >AddIconByEncoding</directive> ve <directive
+    module="mod_autoindex" >AddIconByType</directive> yönergeleri ile
+    belirlenir. Bunlar <module>mod_autoindex</module> tarafından
+    denetlenir.</li>
+  </ul>
+
+  <p>İki işlev birbirinden ayrı tutulmuştur, böylece kendiliğinden içerik
+   listesi üretimi tamamen iptal edilebilir (veya değiştirilebilir).</p>
+
+  <p>Kendiliğinden içerik listesi üretimi <code>Options +Indexes</code> ile
+   etkin kılınabilir. Daha fazla bilgi için <directive module="core"
+   >Options</directive> yönergesinin açıklamasına bakınız.</p>
+
+  <p><directive module="mod_autoindex">IndexOptions</directive> yönergesi
+   <code><a href="#indexoptions.fancyindexing" >FancyIndexing</a></code>
+   seçeneği ile kullanılmışsa sütun başlıkları listenin sıralamasını
+   sütundaki sıralamaya göre değiştirecek hiper bağlar haline getirilir
+   (süslü liste). Aynı başlığa peşpeşe tıklamak suretiyle sıralamayı
+   büyükten küçüğe veya tersine değiştirebilirsiniz. Bu sütun başlığı
+   bağlarının oluşturulması <directive module="mod_autoindex"
+   >IndexOptions</directive> yönergesi <code><a
+   href="#indexoptions.suppresscolumnsorting"
+   >SuppressColumnSorting</a></code> seçeneği ile kullanılarak
+   engellenebilir.</p>
+
+  <p>Boyuta göre sıralamada daima dosyanın asıl boyutuna bakılır.
+   Dolayısıyla ikisi de "1K" olarak gösterilen iki dosyadan 1010 baytlık
+   olanı küçükten büyüğe sıralamada 1011 baytlıktan önce
+   gösterilecektir.</p>
+</summary>
+
+<section id="query">
+  <title>Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</title>
+
+  <p>Apache 2.0.23’te Sütun Sıralama için Sorgu Seçenekleri yeniden
+   düzenlenip tamamen yeni bir sorgu seçenekleri grubu oluşturulmuştur.
+   Çıktı üzerinde kullanıcı denetimini tamamen ortadan kaldırmak için
+   <directive module="mod_autoindex">IndexOptions</directive> yönergesinin
+   <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
+   seçeneği kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Sütun sıralama başlıklarının her biri hedefi kendisi olan birer hiper
+   bağ olup aşağıda sıralanan sorgu seçeneklerini kullanırlar. Bu
+   seçeneklerin her biri her dizin içerik listesi isteğine eklenebilir.</p>
+
+  <ul>
+   <li><code>C=N</code> dizini dosya adına göre sıralar</li>
+
+   <li><code>C=M</code> dizini son değişiklik zamanına ve ardından dosya
+    ismine göre sıralar.</li>
+
+   <li><code>C=S</code> dizini boyuta ve ardından dosya adına göre
+    sıralar</li>
+
+   <li class="separate"><code>C=D</code> dizini açıklamaya ve ardından
+    dosya adına göre sıralar.</li>
+
+   <li><code>O=A</code> artan sıralama uygulanır.</li>
+
+   <li class="separate"><code>O=D</code> azalan sıralama uygulanır.</li>
+
+   <li><code>F=0</code> listeleme basit listeleme biçiminde yapılır
+    (<code>FancyIndexing</code> seçeneği ile etkinleştirilen biçimde
+    değil)</li>
+
+   <li><code>F=1</code> listeleme <code>FancyIndexing</code> seçeneği ile
+    etkinleştirilen biçimde yapılır</li>
+
+   <li class="separate"><code>F=2</code> listeleme <code><a
+    href="#indexoptions.fancyindexing" >FancyIndexing</a></code> ve
+    <code><a href="#indexoptions.htmltable" >HTMLTable</a></code> seçeneği
+    ile etkinleştirilen biçimde yapılır.</li>
+
+   <li><code>V=0</code> sürüme göre sıralama iptal edilir.</li>
+
+   <li class="separate"><code>V=1</code> sürüme göre sıralama etkin
+    kılınır.</li>
+
+   <li><code>P=<var>kalıp</var></code> sadece belirtilen
+    <code><em>kalıp</em></code> ile eşleşen dosyalar istelenir.</li>
+  </ul>
+
+  <p><code>P=<var>kalıp</var></code> sorgu seçeneğinin normalde <directive
+   module="mod_autoindex" >IndexIgnore</directive> yönergesi işleme
+   sokulduktan sonra değerlendirildiğine ve dosya isimlerinin diğer
+   kendiliğinden içerik listeleme koşullarının konusu olmaya devam ettiğine
+   dikkat ediniz. <module>mod_autoindex</module> modülündeki Sorgu
+   Seçenekleri çözümleyicisi tanımadığı bir seçeneğe rastlar rastlamaz
+   işlemi durdurur. Sorgu Seçenekleri yukarıda belirtilene uygun olarak iyi
+   biçimli olmak zorundadır.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki basit örnekte sorgu seçeneklerinin kullanımı gösterilmiştir.
+   Son satırda bulunan "submit" düğmesindeki tanınmayan "X" girdisine
+   dikkat ediniz. "X=Göster" girdisi tüm seçenekler işlendikten sonra
+   <module>mod_autoindex</module> tarafından son argüman olarak ele
+   alınacak ve çözümleme işlemi o noktada duracaktır.</p>
+
+  <example><pre>
+&lt;form action="" method="get">
+ &lt;input type="text" name="P" value="*" /> ile eşleşen
+ &lt;select name="C">
+  &lt;option value="N" selected="selected">isme&lt;/option>
+  &lt;option value="M"> değişiklik tarihine&lt;/option>
+  &lt;option value="S"> boyuta&lt;/option>
+  &lt;option value="D"> açıklamaya&lt;/option>
+ &lt;/select> göre
+ &lt;select name="O">
+  &lt;option value="A" selected="selected"> artan&lt;/option>
+  &lt;option value="D"> azalan&lt;/option>
+ &lt;/select>
+ &lt;select name="V">
+  &lt;option value="0" selected="selected">normal&lt;/option>
+  &lt;option value="1"> sürümlü&lt;/option>
+ &lt;/select> sıralamayla bir
+ &lt;select name="F">
+  &lt;option value="0"> basit liste&lt;/option>
+  &lt;option value="1" selected="selected"> süslü liste&lt;/option>
+  &lt;option value="2"> tablolu liste&lt;/option>
+ &lt;/select>
+ &lt;input type="submit" name="X" value="Göster" />
+&lt;/form></pre>
+  </example>
+
+</section>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddAlt</name>
+<description>Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
+</description>
+<syntax>AddAlt <var>metin</var> <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>AddAlt</directive> yönergesi, <code><a
+   href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
+   üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek
+   metni belirler. <code><em>dosya</em></code> olarak dosya türünü
+   betimleyecek bir dosya uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi
+   kalıbı veya tam yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir. Eğer
+   <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri içeriyorsa tırnak içine
+   (<code>"</code> veya <code>'</code>) alınmalıdır. Simge metni, simge
+   bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da kullanıcı
+   resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.</p>
+
+  <example><title>Örnekler</title>
+   AddAlt "PDF dosya" *.pdf<br />
+   AddAlt Sıkıştırılmış *.gz *.zip *.Z
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddAltByEncoding</name>
+<description>Dosyanın MIME kodlamasına göre seçilen simgenin yerinde
+gösterilecek metni belirler.</description>
+<syntax>AddAltByEncoding <var>metin</var> <var>MIME-kodlaması</var>
+[<var>MIME-kodlaması</var>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>AddAltByEncoding</directive> yönergesi, <code><a
+   href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
+   üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek
+   metni belirler. <code><em>MIME-kodlaması</em></code> olarak
+   <code>x-compress</code> gibi geçerli bir içerik kodlaması
+   belirtilmelidir. Eğer <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri
+   içeriyorsa tırnak içine (<code>"</code> veya <code>'</code>)
+   alınmalıdır. Simge metni simge bulunamadığı veya istemci resim
+   gösteremediği takdirde ya da kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse
+   gösterilir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   AddAltByEncoding gzip x-gzip
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddAltByType</name>
+<description>Dosyanın MIME türüne göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek
+metni belirler.</description>
+<syntax>AddAltByType <var>metin</var> <var>MIME-türü</var>
+[<var>MIME-türü</var>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>AddAltByType</directive> yönergesi, <code><a
+   href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
+   üretilen dizin listesinde bir dosya simgesinin yerinde gösterilecek
+   metni belirler. <code><em>MIME-türü</em></code> olarak
+   <code>text/html</code> gibi geçerli bir içerik türü belirtilmelidir.
+   Eğer <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri içeriyorsa tırnak
+   içine (<code>"</code> veya <code>'</code>) alınmalıdır. Simge metni
+   simge bulunamadığı veya istemci resim gösteremediği takdirde ya da
+   kullanıcı resim yüklememeyi tercih etmişse gösterilir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   AddAltByType 'salt metin' text/plain
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddDescription</name>
+<description>Bir dosya için gösterilecek açıklama belirtilir.</description>
+<syntax>AddDescription <var>metin dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing"
+   >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir
+   dosya için gösterilecek açıklamayı belirler. <code><em>dosya</em></code>
+   olarak dosya türünü betimleyecek bir dosya uzantısı, dosya isminin bir
+   kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam yoluyla bir dosya ismi
+   belirtilebilir. Eğer dosya açıklamasını içeren
+   <code><em>metin</em></code> boşluk karakterleri içeriyorsa çift tırnak
+   (<code>"</code>) içine alınmalıdır.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   AddDescription "Mars Gezegeni" /resimler/mars.gif
+  </example>
+
+  <p>Normalde öntanımlı açıklama alanının genişliği 23 bayttır. <code><a
+   href="#indexoptions.suppressicon" >IndexOptions SuppressIcon</a></code>
+   seçeneği buna 6 bayt daha ekler; <code><a
+   href="#indexoptions.suppresssize" >IndexOptions SuppressSize</a></code>
+   seçeneği 7 bayt, <code><a href="#indexoptions.suppresslastmodified"
+   >IndexOptions SuppressLastModified</a></code> seçeneği ise 19 bayt
+   ekler. Böylece en fazla 55 karakterlik öntanımlı sütun genişliğine
+   ulaşılabilir.</p>
+
+  <p>Açıklama sütununun öntanımlı genişliği geçersiz kılınabilir hatta
+   sınırsız açıklama uzunluğu atanabilir. Bu konu için <directive
+   module="mod_autoindex" >IndexOptions</directive> yönergesinin <a
+   href="#indexoptions.descriptionwidth" ><code>DescriptionWidth</code></a>
+   seçeneğinin açıklamasına bakınız.</p>
+
+  <note><title>Önemli</title>
+   <p><directive>AddDescription</directive> ile tanımlanan açıklama metni
+    HTML etiketleri ve karakter öğeleri içerebilir. Eğer açıklama
+    sütununun genişlik sınırlamasından dolayı bir HTML etiketinin içeriği
+    kırpılırsa bu durum dizin listesinin kalanını etkileyebilir (örneğin,
+    kalın gösterim listenin kalanına yayılabilir).</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddIcon</name>
+<description>Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosya adına göre belirler.
+</description>
+<syntax>AddIcon <var>simge</var> <var>isim</var> [<var>isim</var>]
+...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing"
+   >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde adı
+   <code><em>isim</em></code> ile biten bir dosya için gösterilecek simgeyi
+   belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin göreli URL’si (%
+   öncelemeli) ya da <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code>
+   biçeminde olmalıdır; buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge
+   gösterilemediği durumda tarayıcı tarafından simgenin yerinde
+   gösterilecek metindir.</p>
+
+  <p><code><em>isim</em></code> olarak ya (listeyi düzgün biçemlemek
+   amacıyla) dizinler için <code>^^DIRECTORY^^</code>, boş satırlar için
+   <code>^^BLANKICON^^</code> ya da dosya türünü betimleyecek bir dosya
+   uzantısı, dosya isminin bir kısmı, bir dosya ismi kalıbı veya tam
+   yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir.</p>
+
+  <example><title>Örnekler</title>
+   AddIcon (IMG,/icons/image.xbm) .gif .jpg .xbm<br />
+   AddIcon /icons/dir.xbm ^^DIRECTORY^^<br />
+   AddIcon /icons/backup.xbm *~
+  </example>
+
+  <p>Mümkünse <directive>AddIcon</directive> yerine <directive
+   module="mod_autoindex">AddIconByType</directive> yönergesi tercih
+   edilmelidir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddIconByEncoding</name>
+<description>Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME kodlamasına
+göre belirler.</description>
+<syntax>AddIconByEncoding <var>simge</var> <var>MIME-kodlaması</var>
+[<var>MIME-kodlaması</var>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing"
+   >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde bir
+   dosya için gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya
+   simgenin göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
+   buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
+   tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
+
+  <p><code><em>MIME-kodlaması</em></code> olarak <code>x-compress</code>
+   gibi geçerli bir içerik kodlaması belirtilmelidir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   AddIconByEncoding /icons/compress.xbm x-compress
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddIconByType</name>
+<description>Bir dosya için gösterilecek simgeyi dosyanın MIME türüne göre
+belirler.</description>
+<syntax>AddIconByType <var>simge</var> <var>MIME-türü</var>
+[<var>MIME-türü</var>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p>Yönerge, <code><a href="#indexoptions.fancyindexing"
+   >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle üretilen dizin listesinde MIME
+   türü <code><em>MIME-türü</em></code> olarak belirtilen bir dosya için
+   gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>simge</em></code> ya simgenin
+   göreli URL’si (% öncelemeli) ya da
+   <code>(<var>alt-metin</var>,<var>url</var>)</code> biçeminde olmalıdır;
+   buradaki <code><em>alt-metin</em></code> simge gösterilemediği durumda
+   tarayıcı tarafından simgenin yerinde gösterilecek metindir.</p>
+
+  <p><var>MIME-türü</var> MIME türleri ile eşleşen bir dosya kalıbı ifadesi
+   olabilir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   AddIconByType (IMG,/icons/image.xbm) image/*
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>DefaultIcon</name>
+<description>Özel bir simge atanmamış dosyalar için gösterilecek simgeyi
+belirler.</description>
+<syntax>DefaultIcon <var>URL-yolu</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p>The <directive>DefaultIcon</directive> yönergesi <code><a
+   href="#indexoptions.fancyindexing" >FancyIndexing</a></code> seçeneğiyle
+   üretilen dizin listesinde özel bir simge atanmamış dosyalar için
+   gösterilecek simgeyi belirler. <code><em>URL-yolu</em></code> simgeye
+   bir göreli URL (% öncelemeli) belirtir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   DefaultIcon /icon/unknown.xbm
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>HeaderName</name>
+<description>Dizin listesinin tepesine yerleştirilecek dosyanın ismini
+belirler.</description>
+<syntax>HeaderName <var>dosya-ismi</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>HeaderName</directive> yönergesi, dizin listesinin tepesine
+   yerleştirilecek dosyanın ismini belirler. Dosyanın ismi
+   <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   HeaderName HEADER.html
+  </example>
+
+  <note>
+   <p><code>HeaderName</code> and <directive module="mod_autoindex"
+    >ReadmeName</directive> yönergelerinde
+    <code><em>dosya-ismi</em></code> artık içeriği listelenecek dizine
+    erişmek için kullanılan bir göreli URL yolu olarak ele alınmaktadır.
+    Eğer <code><em>dosya-ismi</em></code> bir bölü çizgisi ("/") ile
+    başlıyorsa <directive module="core">DocumentRoot</directive>
+    yönergesinde belirtilen dizine göre belirtildiği varsayılır.</p>
+
+   <example><title>Örnek</title>
+    HeaderName /include/HEADER.html
+   </example>
+
+   <p><code><em>dosya-ismi</em></code>, içerik türü <code>text/*</code>
+    (<code>text/html</code>, <code>text/plain</code> gibi) olan bir belge
+    olarak çözümlenmelidir. Yani, aşağıdaki örnekteki gibi betiğin asıl
+    dosya türü <code>text/html</code> olarak imlenmişse
+    <code><em>dosya-ismi</em></code> bir CGI betiğinin ismi bile
+    olabilir:</p>
+
+   <example>
+    AddType text/html .cgi
+   </example>
+
+   <p><directive module="core">Options</directive> ile
+    <code>MultiViews</code> etkin kılınmışsa dosyaya <a
+    href="../content-negotiation.html">içerik dili uzlaşımı</a> da
+    uygulanabilir. <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilen dosya
+    <code>text/html</code> türünde durağan bir belge (bir CGI betiği
+    değil) ise ve <directive module="core">options</directive> ile
+    <code>Includes</code> ve <code>IncludesNOEXEC</code> seçeneklerinden
+    biri belirtilmişse dosya bir SSI sayfası olarak ele alınır
+    (<module>mod_include</module> belgesine bakınız).</p>
+  </note>
+
+  <p>Eğer yönergede belirtilen dosya bir HTML belge gibi başlıyorsa
+   (&lt;html&gt;, &lt;head&gt;, vs.) ve bu etiketlerin yinelenmemesini
+   istiyorsanız <a href="#indexoptions.suppresshtmlpreamble"
+   ><code>IndexOptions +SuppressHTMLPreamble</code></a> ataması yapmanız
+   gerekecektir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>IndexIgnore</name>
+<description>Dizin içerik listesinden gizlenecek dosyaların listesi belirtilir.
+</description>
+<syntax>IndexIgnore <var>dosya</var> [<var>dosya</var>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>IndexIgnore</directive> yönergesi, dizin içerik listesinden
+   gizlenecek dosyaların listesini belirtmek için kullanılır.
+   <code><em>dosya</em></code> olarak kabuk tarzı bir dosya ismi kalıbı
+   veya tam yoluyla bir dosya ismi belirtilebilir. Evvelce yapılmış bir
+   atamada değişiklik yapmak yerine birden fazla
+   <directive>IndexIgnore</directive> ataması yapabilirsiniz. Liste
+   öntanımlı olarak içinde bulunulan dizini (<code>./</code>) içerir.</p>
+
+  <example>
+   IndexIgnore README .htaccess *.bak *~
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>IndexOptions</name>
+<description>Dizin içerik listesini yapılandıracak seçenekler belirtilir.
+</description>
+<syntax>IndexOptions [+|-]<var>seçenek</var> [[+|-]<var>seçenek</var>]
+...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>IndexOptions</directive> yönergesi dizin içerik listesinin
+   davranışını belirler. <code><em>seçenek</em></code> olarak şunlar
+   belirtilebilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><a name="indexoptions.charset" id="indexoptions.charset"
+    ><code>Charset=<em>karakter-kümesi</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61
+    ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><code>Charset</code> seçeneği üretilen sayfa için bir karakter
+    kümesi belirtebilmenizi sağlar. Dizinin bulunduğu dosya sisteminin
+    karakter kodlamasına bağlı olarak öntanımlı değeri ya
+    <var>ISO-8859-1</var> ya da <var>UTF-8</var>’dir.
+
+   <example><title>Örnek</title>
+    IndexOptions Charset=UTF-8
+   </example>
+   </dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.type" id="indexoptions.type"
+    ><code>Type=<em>MIME-türü</em></code></a> (<em>Apache 2.0.61 ve
+    sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><code>Type</code> seçeneği üretilen sayfa için bir MIME türü
+    belirtebilmenizi sağlar. Öntanımlı değer <var>text/html</var>’dir.
+
+   <example><title>Örnek</title>
+    IndexOptions Type=text/plain
+   </example>
+   </dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.descriptionwidth"
+        id="indexoptions.descriptionwidth"
+      ><code>DescriptionWidth=[<em>n</em> | *]</code></a>
+      (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><p><code>DescriptionWidth</code> seçeneği üretilen sayfada açıklama
+    sütununun genişliğini sizin belirleyebilmenizi sağlar. Bu seçenek
+    kullanılmadığında veya <code>-DescriptionWidth</code> olarak
+    belirtildiğinde uygun genişliği <module>mod_autoindex</module>
+    hesaplar.</p>
+
+    <p><code>DescriptionWidth=<em>n</em></code> ile açıklama sütununun
+     genişliği <code><em>n</em></code> baytla sınırlanır.</p>
+
+    <p><code>DescriptionWidth=*</code> ile açıklama sütununun genişliği en
+     uzun açıklama metni sığacak şekilde arttırılır.</p>
+
+    <p><strong>Sütun genişliğinin sabitliği nedeniyle metnin
+     kırpılmasından kaynaklanan sorunlar için <directive
+     module="mod_autoindex" >AddDescription</directive> yönergesinin
+     açıklamasına bakınız.</strong></p></dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.fancyindexing"
+        id="indexoptions.fancyindexing"
+       ><code>FancyIndexing</code></a></dt>
+
+   <dd>Dizin içerik listesi süslü olur.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.foldersfirst"
+        id="indexoptions.foldersfirst"
+       ><code>FoldersFirst</code></a>
+       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Bu seçenek etkin kılındığında dizin içerik listesinde alt dizinler
+    dosyalardan önce listelenir. Listelemede genel olarak iki bileşen
+    vardır: Alt dizinler ve dosyalar. Her biri kendi arasında sıraya
+    dizilir ve alt dizinlerin tamamı dosyalardan önce gösterilir. Örneğin
+    sıralama isme göre azalan sırada yapılıyorsa ve
+    <code>FoldersFirst</code> etkinse <code>Zed</code> dizini listede
+    <code>Beta</code> dizininden ve <code>Gamma</code> ve
+    <code>Alpha</code> dosyalarından önce yer alacaktır. <strong>Bu
+    seçenek sadece <a href="#indexoptions.fancyindexing"
+    ><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği etkinse etkili
+    olacaktır.</strong></dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.htmltable"
+        id="indexoptions.htmltable"
+       ><code>HTMLTable</code></a>
+       (<em>Deneysel, Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Bu deneysel seçenek <a href="#indexoptions.fancyindexing"
+    ><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği ile birlikte süslü listeleme
+    için basit bir tablo oluşturur. Fakat bu eski tarayıcıları yanıltır.
+    Bununla birlikte, Linux, WinNT gibi sağdan sola veya soldan sağa yazım
+    yönünün UTF-8 karakter koduna göre değiştiği platformlarda dosya
+    isimleri ve açıklamalar için bu özellikle gerekli olabilir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.iconsarelinks"
+        id="indexoptions.iconsarelinks"
+       ><code>IconsAreLinks</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek <a href="#indexoptions.fancyindexing"
+    ><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği ile birlikte süslü
+    listelemede dosya simgesini dosyaya bir hiper bağ haline getirir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.iconheight" id="indexoptions.iconheight"
+       ><code>IconHeight[=<em>benek-sayısı</em>]</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçeneğin varlığı <code>IconWidth</code> seçeneği ile
+    kullanıldığında dosya simgesinin <code>img</code> etiketinin
+    <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
+    sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
+    sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
+    standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.iconwidth" id="indexoptions.iconwidth"
+       ><code>IconWidth[=<em>benek-sayısı</em>]</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçeneğin varlığı <code>IconHeight</code> seçeneği ile
+    kullanıldığında dosya simgesinin <code>img</code> etiketinin
+    <code>height</code> ve <code>width</code> özniteliklerini içermesine
+    sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
+    sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
+    bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache tarafından atanmış
+    standart simge genişliği öntanımlıdır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.ignorecase" id="indexoptions.ignorecase"
+       ><code>IgnoreCase</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek etkin kılındığında isimler harf büyüklüğüne duyarsız
+    sıralanır. Örneğin, isme göre artan sıralamada <code>IgnoreCase</code>
+    etkinse Zeta dosyası alfa dosyasından sonra listelenir (Dikkat: GAMMA
+    daima gamma’dan önce listelenir.)</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.ignoreclient" id="indexoptions.ignoreclient"
+       ><code>IgnoreClient</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek <module>mod_autoindex</module>’in listenin sıralanmasına
+    etki edenler dahil tüm sorgu değişkenlerini yoksaymasına sebep olur
+    (örtük olarak <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting"
+    >SuppressColumnSorting</a></code> uygulanır).</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.namewidth" id="indexoptions.namewidth"
+       ><code>NameWidth=[<em>n</em> | *]</code></a></dt>
+
+   <dd><p><code>NameWidth</code> seçeneği dosya ismi sütunu için bir
+    genişlik belirtebilmenizi mümkün kılar.</p>
+
+   <p>Hiç belirtilmediğinde veya <code>-NameWidth</code> biçeminde
+    belirtildiğinde <module>mod_autoindex</module> uygun genişliği kendisi
+    hesaplayacaktır.</p>
+
+   <p><code>NameWidth=<em>n</em></code> ile sütun genişliği
+    <code><em>n</em></code> bayt genişlikte sabitlenir.</p>
+
+   <p><code>NameWidth=*</code> olduğunda ise sütun genişliği en geniş
+    satırın sığacağı kadar arttırılır.</p></dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.scanhtmltitles"
+        id="indexoptions.scanhtmltitles"
+       ><code>ScanHTMLTitles</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek süslü listeleme için HTML belgelerden sayfa başlığının
+    okunmasını sağlar. Dosya için <directive module="mod_autoindex"
+    >AddDescription</directive> ile bir açıklama tanımlanmımışsa httpd
+    belgenin <code>title</code> etiketinin içeriğini okuyacaktır. Bu
+    seçenek işlemciyi ve diski fazla meşgul eder.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.showforbidden"
+        id="indexoptions.showforbidden"
+       ><code>ShowForbidden</code></a></dt>
+
+   <dd>Alt istek <code>HTTP_UNAUTHORIZED</code> veya
+    <code>HTTP_FORBIDDEN</code> döndürdüğünden dolayı normalde gizli olan
+    dosyalar bu seçenek belirtilmişse listede gösterilir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppresscolumnsorting"
+        id="indexoptions.suppresscolumnsorting"
+        ><code>SuppressColumnSorting</code></a></dt>
+
+   <dd>Bu seçenek belirtilmişse Apache, süslü dizin listesinde sütun
+    başlıklarını sıralama için hiper bağ haline getirmeyecektir. Sütun
+    başlıkları için öntanımlı davranış hiper bağ olmak olup bunlar
+    seçilerek dizin listesinin o sütundaki değerlere göre sıralanması
+    sağlanır. <strong>Apache 2.0.23 öncesinde, bu seçenek ayrıca, sıralama
+    dizgesi için sorgu sözcüklerinin çözümlenmesini de iptal
+    ederdi.</strong> Bu davranış Apache 2.0.23’ten beri <a
+    href="#indexoptions.ignoreclient" ><code>IndexOptions
+    IgnoreClient</code></a> ile sağlanmaktadır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppressdescription"
+        id="indexoptions.suppressdescription"
+        ><code>SuppressDescription</code></a></dt>
+
+   <dd>Süslü listelemede dosya açıklamalarının gösterilmesini engeller.
+    Öntanımlı olarak hiçbir dosya açıklaması tanımlı değildir, dolayısıyla
+    bu seçenek kullanılarak ekran genişliğinden 23 karakterlik yer
+    kazanılabilir. Dosya açıklamalarının nasıl belirlendiğini öğrenmek
+    için <directive module="mod_autoindex" >AddDescription</directive>
+    yönergesinin açıklamasına bakınız. Ayrıca, açıklama sütununun
+    genişliğini ayarlayan <code><a href="#indexoptions.descriptionwidth"
+    >DescriptionWidth</a></code> dizin listeleme seçeneğine de
+    bakınız.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppresshtmlpreamble"
+        id="indexoptions.suppresshtmlpreamble"
+        ><code>SuppressHTMLPreamble</code></a></dt>
+
+   <dd>Eğer dizin aslında <directive module="mod_autoindex"
+    >HeaderName</directive> yönergesi ile belirtilmiş bir dosya içeriyorsa
+    modül normal olarak bu dosyanın içeriğinin öncesine HTML başlangıç
+    etiketlerini (<code>&lt;html&gt;</code>, <code>&lt;head&gt;</code>,
+    vs.) yerleştirir. Bu seçenek bu davranışı iptal ederek modülün dosya
+    içeriğinin başlangıcına bir şey eklememesini sağlar. Bu durumda başlık
+    dosyasının uygun HTML etiketlerini içermesi gerekir. Böyle bir başlık
+    dosyası yoksa normal olarak HTML başlangıç etiketleri üretilir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppressicon"
+       id="indexoptions.suppressicon"><code>SuppressIcon</code></a>
+       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Süslü dizin listesinde dosya simgelerinin gösterilmesini engeller.
+    Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
+    etiketinin içeriğinde <code>img</code> ve <code>hr</code>
+    etiketlerinin bulunmasına izin vermediğinden <code>SuppressIcon</code>
+    ve <code>SuppressRules</code> seçenekleri birlikte kullanılarak HTML
+    3.2 belirtimine uyum sağlanır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppresslastmodified"
+        id="indexoptions.suppresslastmodified"
+        ><code>SuppressLastModified</code></a></dt>
+
+   <dd>Süslü dizin listelemede son değişiklik tarihinin gösterilmesi
+    engellenir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppressrules"
+        id="indexoptions.suppressrules"><code>SuppressRules</code></a>
+       (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Dizin listelemede <code>hr</code> etiketinin kullanımını engeller.
+    Son belirtim, süslü dizin listelemede kullanılan <code>pre</code>
+    etiketinin içeriğinde <code>img</code> ve <code>hr</code>
+    etiketlerinin bulunmasına izin vermediğinden <code>SuppressIcon</code>
+    ve <code>SuppressRules</code> seçenekleri birlikte kullanılarak HTML
+    3.2 belirtimine uyum sağlanır.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.suppresssize" id="indexoptions.suppresssize"
+       ><code>SuppressSize</code></a></dt>
+
+   <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.trackmodified"
+        id="indexoptions.trackmodified"><code>TrackModified</code></a>
+        (<em>Apache 2.0.23 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd>Bu seçenek listelenen dizin için HTTP başlığında
+    <code>Last-Modified</code> ve <code>ETag</code> alanlarının dönmesini
+    sağlar. Sadece işletim sistemi veya dosya sistemi uygun stat()
+    sonuçlarını döndürüyorsa bu geçerlidir. Bazı Unix sistemleri, OS2’nin
+    JFS’si ve Win32’nin NTFS’i böyledir. Ancak OS2 ve Win32 FAT dosya
+    sistemleri böyle değildir. Bu özellik etkin kılındığında istemci veya
+    vekil <code>HEAD</code> istekleriyle dosya listesindeki değişiklikleri
+    izleyebilirler. Yalnız, bazı işletim sistemlerinin yeni ve silinmiş
+    dosyaların izini iyi sürdüğü halde dizin içindeki dosyaların boyut ve
+    tarih değişikliklerini izlemediklerine dikkat ediniz. <strong>Mevcut
+    bir dosyanın boyut ve zaman damgasındaki değişiklikler
+    <code>Last-Modified</code> başlığının güncellenmesini tüm Unix
+    sistemlerinde sağlamaz</strong>. Bu gibi durumlarda bu seçeneğin
+    kapalı kalması daha iyidir.</dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.versionsort"
+        id="indexoptions.versionsort"><code>VersionSort</code></a>
+       (<em>Apache 2.0a3 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><code>VersionSort</code> seçeneği isimlerinde sürüm numarası bulunan
+    dosyaların sayısal sıralamaya uygun olarak sıralanmalarını sağlar.
+    Normalde sıralama karakter sıralamasına göre yapılır, ardından sürüm
+    numaralı dosyalar veya açıklamalar kendi aralarında sayısal sıralamaya
+    tabi tutulur.
+
+   <example><title>Örnek:</title>
+    foo-1.7<br />
+    foo-1.7.2<br />
+    foo-1.7.12<br />
+    foo-1.8.2<br />
+    foo-1.8.2a<br />
+    foo-1.12
+   </example>
+
+   <p>Sıfır ile başlalan numaralara ondalık sayı muamelesi yapılır:</p>
+
+   <example>
+    foo-1.001<br />
+    foo-1.002<br />
+    foo-1.030<br />
+    foo-1.04
+   </example>
+   </dd>
+
+   <dt><a name="indexoptions.xhtml"
+        id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a>
+     (<em>Apache 2.0.49 ve sonrası</em>)</dt>
+
+   <dd><code>XHTML</code> seçeneği <module>mod_autoindex</module>’in kodu
+    HTML 3.2’ye değil XHTML 1.0’a uygun üretmesini sağlar.</dd>
+  </dl>
+
+  <!--
+   XXX: we should consider to allow sections inside <usage>
+   this would require some xslt changes...
+  -->
+ <dl><dt><code>+</code> veya <code>-</code> Önekli Seçenekler</dt>
+  <dd>
+   <p>Apache 1.3.3’te <directive>IndexOptions</directive> yönergelerinin ele
+    alınışıyla ilgili önemil değişiklikler yapılmıştır. Bunlar:</p>
+
+   <ul>
+   <li>Tek bir dizin için çok sayıda <directive>IndexOptions</directive>
+    yönergesi belirtilmişse bunlar ayrı ayrı değil birlikte ele alınır.
+    Yani,
+
+   <example>
+    &lt;Directory /foo&gt;
+    <indent>
+     IndexOptions HTMLTable<br />
+     IndexOptions SuppressColumnsorting
+    </indent>
+    &lt;/Directory&gt;
+   </example>
+
+   <p>yapılandırmasındaki <directive>IndexOptions</directive>
+    yönergeleri</p>
+
+   <example>
+    IndexOptions HTMLTable SuppressColumnsorting
+   </example>
+
+   <p>yönergesine eşdeğerdir.</p>
+   </li>
+
+   <li>Seçeneklerde <code>+</code> veya <code>-</code> önekleri
+    kullanılabilmektedir.</li>
+   </ul>
+
+   <p><code>+</code> veya <code>-</code> önekli seçeneklere rastlandığında
+    bunlar mevcut (üst dizinden miras alınanlar ve/veya önceki atamalar)
+    <directive>IndexOptions</directive> yönergelerine uygulanır. Ancak,
+    önek kullanılmamış bir seçeneğe raslandığında, o noktada önceki ve
+    miras alınmış bu tür seçenekler iptal edilir. Şu örneği ele alalım:</p>
+
+   <example>
+    IndexOptions +ScanHTMLTitles -IconsAreLinks FancyIndexing<br />
+    IndexOptions +SuppressSize
+   </example>
+
+   <p>Bunun net etkisi <code>IndexOptions FancyIndexing +SuppressSize</code>
+    atamasına eşdeğerdir, çünkü öneksiz <code>FancyIndexing</code> seçeneği
+    kendinden önceki önekli seçenekleri iptal etmiş fakat hemen ardından
+    eklenmelerine izin vermiştir.</p>
+
+   <p>Belli bir dizine önceki seçenekleri temizleyerek koşulsuz olarak
+    tamamen yeni seçenekler atamak istiyorsanız
+    <directive>IndexOptions</directive> yönergesinde seçenekleri
+    <code>+</code> veya <code>-</code> öneklerini kullanmadan
+    belirtiniz.</p>
+  </dd>
+ </dl>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>IndexOrderDefault</name>
+<description>Dizin içerik listesinin öntanımlı sıralamasını belirler.
+</description>
+<syntax>IndexOrderDefault Ascending|Descending
+Name|Date|Size|Description</syntax>
+<default>IndexOrderDefault Ascending Name</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>IndexOrderDefault</directive> yönergesi <code><a
+   href="#indexoptions.fancyindexing" >FancyIndexing</a></code> seçeneğinin
+   etkin olduğu durumda işe yarar. Öntanımlı olarak süslü listelemede dizin
+   içeriği dosya ismine göre artan sıralamayla listelenir.
+   <directive>IndexOrderDefault</directive> yönergesi bu öntanımlı
+   sıralamanın değiştirilmesini mümkün kılar.</p>
+
+  <p><directive>IndexOrderDefault</directive> yönergesi iki değer alır. İlki
+   sıralama yönünü belirtmek üzere <code>Ascending</code> (küçükten büyüğe)
+   veya <code>Descending</code> (büyükten küçüğe) olmak zorundadır. İkinci
+   değer ise birincil sıralama anahtarını belirtmek üzere <code>Name</code>,
+   <code>Date</code>, <code>Size</code> ve <code>Description</code>
+   sözcüklerinden biri olmalıdır (anlamları sırayla: İsim, Tarih, Boyut,
+   Açıklama). İkincil sıralama anahtarı <em>daima</em> artan sıralamayla
+   dosya ismidir.</p>
+
+  <p>Dizin listesinin belli bir sırada gösterilmesini zorunlu kılmak için
+   yönergeyi <code><a href="#indexoptions.suppresscolumnsorting"
+   >SuppressColumnSorting</a></code> sıralama seçeneği ile birlikte
+   belirtebilirsiniz; böylece, istemcinin farklı sıralamalara sahip içerik
+   isteğini engellemiş olursunuz.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>IndexStyleSheet</name>
+<description>Dizin listesine bir biçembent ekler.</description>
+<syntax>IndexStyleSheet <var>url-yolu</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>IndexStyleSheet</directive> yönergesi dizin listelemesi için
+   kullanılacak biçembent dosyasının ismini belirtmek için kullanılır.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   IndexStyleSheet "/css/style.css"
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ReadmeName</name>
+<description>Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini
+belirler.</description>
+<syntax>ReadmeName <var>dosya-ismi</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>ReadmeName</directive> yönergesi dizin listesinin sonuna
+   eklenecek dosyanın ismini belirler. <code><em>dosya-ismi</em></code> ile
+   listeye dahil edilecek dosyanın ismi listelenen dizine göreli olarak
+   belirtilir. Eğer dosya ismi bir bölü çizgisi ile başlıyorsa <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive>’a göreli belirtildiği
+   varsayılır.</p>
+
+  <example><title>1. Örnek</title>
+   ReadmeName FOOTER.html
+  </example>
+
+  <example><title>2. Örnek</title>
+   ReadmeName /include/FOOTER.html
+  </example>
+
+  <p>Ayrıca bu davranışın daha ayrıntılı ele alındığı <directive
+   module="mod_autoindex" >HeaderName</directive> yönergesine de
+   bakınız.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+
+</modulesynopsis>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr?rev=678757&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_env.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:21:36 2008
@@ -0,0 +1,100 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_env.xml.meta">
+
+<name>mod_env</name>
+<description>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere müdahale
+etmek için kullanılır.</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_env.c</sourcefile>
+<identifier>env_module</identifier>
+<summary>
+  <p>Bu modül CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan ortama müdahale
+   etmeyi mümkün kılar. Ortam değişkenleri <program>httpd</program> süreci
+   başlatılırken kabuktan aktarılabilir. Bundan başka, yapılandırma
+   sürecinde tanımlı veya tanımsız yapılabilirler.</p>
+</summary>
+<seealso><a href="../env.html">Ortam Değişkenleri</a></seealso>
+
+<directivesynopsis>
+<name>PassEnv</name>
+<description>Ortam değişkenlerini kabuktan aktarır.</description>
+<syntax>PassEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+  <p><program>httpd</program> süreci başlatılırken CGI betiklerine ve SSI
+   sayfalarına kabuktan aktarılabilecek ortam değişkenleri belirtilir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   PassEnv LD_LIBRARY_PATH
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>SetEnv</name>
+<description>Ortam değişkenlerini tanımlar.</description>
+<syntax>SetEnv <var>ortam-değişkeni</var> <var>değer</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılmak üzere bir ortam değişkeni
+   tanımlanmasını sağlar.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>UnsetEnv</name>
+<description>Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</description>
+<syntax>UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+  <p>CGI betiklerine ve SSI sayfalarına bir daha aktarılmamak üzere bir
+   ortam değişkenini ortamdan siler.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>
+

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr?rev=678757&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_setenvif.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 06:21:36 2008
@@ -0,0 +1,281 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 658546 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_setenvif.xml.meta">
+
+<name>mod_setenvif</name>
+<description>Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_setenvif.c</sourcefile>
+<identifier>setenvif_module</identifier>
+
+
+<summary>
+
+  <p><module>mod_setenvif</module> modülü ortam değişkenlerinin isteğin
+   farklı bileşenlerinin belirttiğiniz düzenli ifade ile eşleşmesine bağlı
+   olarak atanmasını mümkün kılar. Bu ortam değişkenleri sunucunun çeşitli
+   kısımlarında yapılacak eylemlere karar verirken kullanılır.</p>
+
+  <p>Yönergeler yapılandırma dosyasında yer aldıkları sıraya göre ele
+   alınırlar. Böylece daha karmaşık dizilimler kullanılabilir, bu örnekteki
+   tarayıcı Mozilla ise <code>netscape</code> ortam değişkeni atanmakta,
+   MSIE ise atanmamaktadır.</p>
+
+  <example>
+   BrowserMatch ^Mozilla netscape<br />
+   BrowserMatch MSIE !netscape<br />
+  </example>
+</summary>
+
+<seealso><a href="../env.html">Apache’de Ortam Değişkenleri</a></seealso>
+
+<directivesynopsis>
+<name>BrowserMatch</name>
+<description>Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzüne göre belirler.
+</description>
+<syntax>BrowserMatch <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context><context>directory</context>
+<context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+ <p><directive>BrowserMatch</directive> yönergesi <directive
+  module="mod_setenvif" >SetEnvIf</directive> yönergesinin özel bir halidir
+  ve ortam değişkenlerine <code>User-Agent</code> HTTP istek başlığının
+  değerine göre atama yapar. Aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>
+
+ <example>
+  BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot<br />
+  SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot<br />
+ </example>
+
+ <p>Başka örnekler:</p>
+
+ <example>
+   BrowserMatch ^Mozilla forms jpeg=yes browser=netscape<br />
+   BrowserMatch "^Mozilla/[2-3]" tables agif frames javascript<br />
+   BrowserMatch MSIE !javascript<br />
+ </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>BrowserMatchNoCase</name>
+<description>Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzünün harf büyüklüğüne
+duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak belirler.</description>
+<syntax>BrowserMatchNoCase <em>düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+[[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context><context>directory</context>
+<context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>Apache 1.2 ve sonrasında bulunur (Apache 1.2 sürümünde bu
+yönerge artık atıl olan mod_browser modülüyle sağlanırdı).</compatibility>
+
+<usage>
+
+  <p><directive>BrowserMatchNoCase</directive> yönergesi sözdizimsel ve
+   anlamsal olarak <directive
+   module="mod_setenvif">BrowserMatch</directive> yönergesinin eşdeğeridir.
+   Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne duyarsızdır. Örnek:</p>
+
+  <example>
+    BrowserMatchNoCase mac platform=macintosh<br />
+    BrowserMatchNoCase win platform=windows<br />
+  </example>
+
+  <p><directive>BrowserMatch</directive> ve
+   <directive>BrowserMatchNoCase</directive> yönergeleri <directive
+   module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> ve <directive
+   module="mod_setenvif">SetEnvIfNoCase</directive> yönergelerinin özel
+   halleridir. Bu bakımda aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:</p>
+
+  <example>
+   BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot<br />
+   SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot<br />
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>SetEnvIf</name>
+<description>Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.
+</description>
+<syntax>SetEnvIf <em>öznitelik
+  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context><context>directory</context>
+<context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>SetEnvIf</directive> yönergesi ortam değişkenlerini isteğin
+   özniteliklerine göre tanımlar. İlk bileşen olarak belirtilen
+   <code><em>öznitelik</em></code> şu dört şeyden biri olabilir:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Bir HTTP istek başlığı alanı (ayrıntılı bilgi için bak: <a
+    href="http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616.txt">RFC2616</a>);
+    örneğin: <code>Host</code>, <code>User-Agent</code>,
+    <code>Referer</code> ve <code>Accept-Language</code>. Bir düzenli
+    ifade kullanılarak birden fazla istek başlığı belirtilebilir.</li>
+
+   <li>İsteğin aşağıdaki bileşenlerinden biri:
+    <ul>
+     <li><code>Remote_Host</code> - isteği yapan istemcinin konak ismi
+      (varsa)</li>
+
+     <li><code>Remote_Addr</code> -isteği yapan istemcinin IP adresi</li>
+
+     <li><code>Server_Addr</code> - isteği alan sunucunun IP adresi
+      (sadece 2.0.43 sonrası sürümler için)</li>
+
+     <li><code>Request_Method</code> - kullanılan yöntemin ismi
+      (<code>GET</code>, <code>POST</code>, vs.)</li>
+
+     <li><code>Request_Protocol</code> - İsteğin yapıldığı protokolün
+      ismi ve numarası ("HTTP/0.9", "HTTP/1.1" gibi)</li>
+
+     <li><code>Request_URI</code> - HTTP istek satırında belirtilen
+      özkaynak; genellikle sorgu dizgesi olmaksızın şema ve konak ismini
+      içeren bir URL parçasıdır. Sorgu dizgeleriyle eşleşmeler hakkında
+      ayrıntılı bilgi edinmek için <module>mod_rewrite</module>
+      modülünün <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>
+      yönergesinin açıklamasına bakınız.</li>
+    </ul>
+   </li>
+
+   <li>İstek ile evvelce ilişkilendirilmiş bir ortam değişkeninin ismi. Bu
+    sayede önceki bir eşleşmenin sonucuna karşı yeni bir sınama yapma
+    imkanı ortaya çıkar. Böyle bir sınama için sadece evvelce
+    <code>SetEnvIf[NoCase]</code> yönergeleri ile yapılmış atamalardaki
+    ortam değişkenleri kullanılabilir. ‘Evvelce’ derken, sunucu genelinde
+    veya bölüm içinde bu yönergeden önce yer alan
+    <code>SetEnvIf[NoCase]</code> yönerge satırları kastedilmektedir.
+    Ortam değişkenlerinin dikkate alınabilmesi için istek öznitelikleri
+    arasında hiçbir eşleşme olmaması ve <code><em>öznitelik</em></code>
+    olarak bir düzenli ifade belirtilmemiş olması gerekir.</li>
+
+   <li>Nesne kimliği <code><em>oid</em></code> olan bir SSL istemci
+    sertifikası eklentisine bir başvuru. SSL olarak yapılmamış bir istekte
+    veya yapılandırılmış bir <code><em>oid</em></code>’in yokluğunda
+    hiçbir değişken ataması yapılmaz. Birden fazla
+    <code><em>oid</em></code> söz konusu ise aralarına virgül
+    (<code>','</code>) konarak ilgili dizgeler birleştirilir.
+    <code><em>oid</em></code> dizge değerli bir eklentiyi
+    betimlemelidir.</li>
+  </ol>
+
+  <p>İkinci bileşen (<code><em>düzifd</em></code>) bir <glossary
+   ref="regex">düzenli ifade</glossary>dir. <code><em>düzifd</em></code>
+   ile <code><em>öznitelik</em></code> eşleştiği takdirde yönergenin kalan
+   bileşenleri değerlendirmeye alınır.</p>
+
+  <p>Kalan bileşenler atanacak ortam değişkenlerinin isimleri ve isteğe
+   bağlı olarak bunlara atanacak değerlerden oluşur. Bunlar şöyle
+   belirtilebilir:</p>
+
+  <ol>
+   <li><code><em>değişken-adı</em></code> veya</li>
+
+   <li><code>!<em>değişken-adı</em></code> ya da </li>
+
+   <li><code><em>değişken-adı</em>=<em>değer</em></code></li>
+  </ol>
+
+  <p>İlk biçemde değişkene "1" değeri atanır. İkincisinde atanmış bir
+   değişken atanmamış yapılır. Üçüncüsünde ise değişkene belirtilen
+   <code><em>değer</em></code> bire bir atanır. 2.0.52 sürümünden itibaren
+   parantezli düzenli ifadelerin sonuçları ile değiştirilmek üzere
+   <code><em>value</em></code> içinde <code>$1</code>..<code>$9</code>
+   gösterimleri tanınmaktadır.</p>
+
+  <example><title>Örnek:</title>
+   SetEnvIf Request_URI "\.gif$" nesne_bir_resim=gif<br />
+   SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg<br />
+   SetEnvIf Request_URI "\.xbm$" nesne_bir_resim=xbm<br />
+      :<br />
+   SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.mesela\.dom dahili_site_istendi<br />
+      :<br />
+   SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1<br />
+      :<br />
+   SetEnvIf OID("2.16.840.1.113730.1.13") "(.*)" NetscapeComment=$1<br />
+      :<br />
+   SetEnvIf ^TS* ^[a-z].* TS_VAR<br />
+  </example>
+
+  <p>İlk üçünde istek bir resim dosyası için yapılmışsa
+   <code>nesne_bir_resim</code> ortam değişkeni atanmakta, dördüncüsünde
+   istenen sayfa <code>belgeler.alanismi.mesela.dom</code> adlı sitede
+   bulunuyorsa <code>dahili_site_istendi</code> ortam değişkeni
+   atanmaktadır.</p>
+
+  <p>Altıncı örnekte <code>NetscapeComment</code> ortam değişkenine ilgili
+   SSL istemci sertifikası alanındaki (varsa) dizge atanmaktadır.</p>
+
+  <p>Son örnekte ise istekte "TS" ile başlayıp [a-z] arasındaki
+   karakterlerle devam eden bir başlık alanı varsa <code>TS_VAR</code>
+   ortam değişkeni atanmaktadır.</p>
+</usage>
+
+<seealso><a href="../env.html">Apache’de Ortam Değişkenleri</a> belgesinde
+daha fazla örnek bulunabilir.</seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>SetEnvIfNoCase</name>
+<description>Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne
+bağlı olmaksızın yapılmış tanımlara göre atar.</description>
+<syntax>SetEnvIfNoCase <em>öznitelik
+  düzifd [!]ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]
+  [[!]<em>ort-değişkeni</em>[=<em>değer</em>]] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context><context>directory</context>
+<context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>Apache 1.3 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>SetEnvIfNoCase</directive> yönergesi sözdizimsel ve anlamsal
+   olarak <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive>
+   yönergesinin eşdeğeridir. Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne
+   duyarsızdır. Örnek:</p>
+
+  <example>
+   SetEnvIfNoCase Host Apache\.Org site=apache
+  </example>
+
+  <p>Burada, <code>Host:</code> HTTP istek başlığında
+   <code>Apache.Org</code>, <code>apache.org</code> veya harf büyüklüğünce
+   farklı benzerleri belirtilmişse <code>site</code> ortam değişkenine
+   "<code>apache</code>" değeri atanmaktadır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+</modulesynopsis>Mime
View raw message