httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r678665 - /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dso.xml.tr
Date Tue, 22 Jul 2008 07:42:55 GMT
Author: nilgun
Date: Tue Jul 22 00:42:55 2008
New Revision: 678665

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=678665&view=rev
Log:
New Turkish translations

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
 Reviewed by: Yücel Haluk Bugüner <haluk buguner.name.tr>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dso.xml.tr

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dso.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dso.xml.tr?rev=678665&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dso.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/dso.xml.tr [utf-8] Tue Jul 22 00:42:55 2008
@@ -0,0 +1,311 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 587443 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Yücel Haluk Bugüner <haluk buguner.name.tr>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="dso.xml.meta">
+
+ <title>Devingen Paylaşımlı Nesne Desteği</title>
+
+ <summary>
+  <p>Apache HTTP Sunucusu modüler bir program olup, yönetici sadece bir
+   grup modül seçerek sunucuya işlevsellik ekleyebilir. Modüller sunucunun
+   derlenmesi sırasında doğrudan <program>httpd</program> programının
+   içinde derlenebileceği gibi Devingen Paylaşımlı Nesneler (DSO - Dynamic
+   Shared Object) halinde <program>httpd</program> programından ayrı
+   olarak da derlenebilir. DSO modülleri sunucunun derlenmesi sırasında
+   derlenebileceği gibi ayrı olarak derlenip daha sonra Apache Eklenti
+   Aracı (Apache Extension Tool) <program>apxs</program> programı
+   kullanılarak sunucuya eklenebilir.</p>
+
+  <p>Bu belgede DSO modüllerinin kullanımının yanında teorisine de
+   değinilecektir.</p>
+ </summary>
+
+
+<section id="implementation"><title>Gerçeklenim</title>
+
+<related>
+ <modulelist>
+  <module>mod_so</module>
+ </modulelist>
+ <directivelist>
+  <directive module="mod_so">LoadModule</directive>
+ </directivelist>
+</related>
+
+  <p>Apache modüllerini yüklemek için DSO desteği, Apache çekirdeğine
+   durağan olarak ilintilenerek derlenmiş olan <module>mod_so</module>
+   adında bir modül tarafından sağlanır. <module>core</module> modülünden
+   başka, bir DSO modülü olamayan tek modül <module>mod_so</module>
+   modülüdür. Hemen hemen tüm diğer Apache modülleri <a
+   href="install.html">kurulum belgesinde</a> de açıklandığı gibi
+   <program>configure</program> betiğinin
+   <code>--enable-<em>modül</em>=shared</code> seçeneği her
modül için ayrı
+   ayrı belirtilerek birer DSO modülü olarak derlenebilir. Derlenmiş
+   modüller <code>mod_filanca.so</code> biçeminde birer DSO ismi alırlar
ve
+   her biri istenirse <code>httpd.conf</code> dosyasında
+   <module>mod_so</module> modülünün <directive module="mod_so"
+   >LoadModule</directive> yönergesiyle belirtilerek sunucu başlatılırken
+   veya yeniden başlatılırken sunucuya yüklenebilir.</p>
+
+  <p>Apache modülleri için (özellikle üçüncü parti modüller için) DSO
+   dosyası üretimini kolaylaştırmak amacıyla <program>apxs</program>
+   (<dfn>APache eXtenSion</dfn>) adında yeni bir destek programı
+   kullanılmaktadır. Bu program Apache modüllerini Apache kaynak ağacından
+   ayrı olarak derlemek için kullanılabilir. Fikir basittir: Apache
+   derlenirken DSO dosyalarını derlemek için platforma bağımlı
+   derleyici ve ilintileyici seçenekleri <program>apxs</program>
+   programının içine konur ve Apache’nin <code>make install</code> ile
+   kurulumu sırasında Apache C başlık dosyaları da kurulur. Böylece
+   kullanıcı Apache dağıtımının kaynak ağacına ihtiyaç duymadan ve
+   platforma bağımlı derleyici ve ilintileyici seçeneklerini bilmek zorunda
+   kalmadan istediği Apache modülünü <program>apxs</program> programını
+   kullanarak derleyebilir.</p>
+</section>
+
+<section id="usage"><title>Kullanıcı Özeti</title>
+
+  <p>Apache 2.x’in DSO özelliklerine bir giriş olarak burada kısaca bir
+   bilgi vermekle yetinilecektir:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Kaynak dosyası <code>mod_filanca.c</code> dosyasında dağıtılan
bir
+    <em>özgün</em> Apache modülünü <code>mod_filanca.so</code>
isminde bir
+    DSO modülü olarak derlemek ve kurmak için şöyle yapılır:
+
+<example>
+ $ ./configure --prefix=/kurulum/yeri --enable-filanca=shared<br />
+ $ make install
+</example>
+   </li>
+
+   <li>Kaynak dosyası <code>mod_filanca.c</code> dosyasında dağıtılan
bir
+    <em>üçüncü parti</em> Apache modülünü <code>mod_filanca.so</code>
+    isminde bir DSO modülü olarak derlemek ve kurmak için şöyle yapılır:
+
+<example>
+$ ./configure --add-module=<var>modül-türü</var>:/bir/kurulum/yeri/mod_filanca.c
\<br />
+<indent>
+ --enable-filanca=shared<br />
+</indent>
+$ make install
+</example>
+   </li>
+
+   <li>Paylaşımlı modülleri <em>sonradan kurmak için</em> Apache
şöyle
+    yapılandırılır:
+
+<example>
+$ ./configure --enable-so<br />
+$ make install
+</example>
+   </li>
+
+   <li>Kaynak dosyası <code>mod_filanca.c</code> dosyasında dağıtılan
bir
+    <em>üçüncü parti</em> Apache modülü <code>mod_filanca.so</code>
+    isminde bir DSO modülü olarak Apache kaynak ağacının dışında
+    <program>apxs</program> kullanarak derlemek ve kurmak için şöyle
+    yapılır:
+
+<example>
+$ cd /bir/kurulum/yeri<br />
+$ apxs -c mod_filanca.c<br />
+$ apxs -i -a -n filanca mod_filanca.la
+</example>
+   </li>
+  </ol>
+
+  <p>Tüm durumlarda derlenen paylaşımlı modülü Apache’nin etkin kılabilmesi
+   için <code>httpd.conf</code> dosyasında o modül için bir <directive
+   module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi bulunmalıdır.</p>
+</section>
+
+<section id="background"><title>Artalan Bilgisi</title>
+
+  <p>Günümüzün Unix türevlerinde var olan şık bir mekanizma sayesinde
+   çalıştırılabilir bir programın adres uzayına çalışma anında yüklenmek
+   veya ilintilenmek üzere <em>Devingen Paylaşımlı Nesneler</em> (DSO
-
+   Dynamic Shared Object) adı verilen, özel bir biçem kullanarak kodlanmış
+   program parçaları oluşturulabilir.</p>
+
+  <p>Bu yükleme normalde iki yolla yapılabilir: Ya çalıştırılabilir
+   programın başlatılması sırasında yüklenen <code>ld.so</code> adlı
bir
+   sistem programınının devingen olarak yüklenmesi ile ya da
+   çalıştırılabilir programın içinden Unix yükleyicisine programsal sistem
+   arayüzü sağlayan <code>dlopen()/dlsym()</code> sistem çağrılarının
elle
+   yapılması suretiyle.</p>
+
+  <p>İlk yöntemde kullanılan DSO’lara genelde <em>paylaşımlı
+   kütüphaneler</em> veya <em>DSO kütüphaneleri</em> adı verilir
ve
+   bunların dosyaları <code>libfilanca.so</code> veya
+   <code>libfilanca.so.1.2</code> biçiminde isimlendirilir. Belli bir
+   sistem dizininde (normalde <code>/usr/lib</code>) bulunurlar ve derleme
+   sırasında ilintileyici komutuna <code>-lfilanca</code> şeklinde
+   belirtilerek çalıştırılabilir programla ilintilenirler. Doğrudan
+   çalıştırılabilir koda eklenen bu kodlar Unix yükleyicisinin programın
+   başlatılması sırasında kütüphaneyi <code>/usr/lib</code> altında
+   <code>libfilanca.so</code> adıyla bulabilmesini sağlar. Kütüphanelerin
+   aranacağı yerler ya <code>-R</code> gibi bir ilintileyici seçeneği
ile
+   koda eklenir ya da arama yolları <code>LD_LIBRARY_PATH</code> ortam
+   değişkeni aracılığıyla yapılandırılır. Böylece çalıştırılabilir
+   programda henüz çözümlenmemiş simgeler DSO içinde bulunarak
+   çözümlenebilir.</p>
+
+  <p>Çalıştırılabilir program içindeki simgelere normalde DSO içinden
+   atıfta bulunulmaz (genel kod kütüphanesinin başka programlarca da
+   kullanılması nedeniyle). Bu bakımdan DSO tarafında böyle bir çözümleme
+   yapılmaz. Çalıştırılabilir program da DSO’daki simgeleri kendisi
+   çözümlemeye uğraşmaz, bu işlemlerden tamamen Unix yükleyicisi
+   (<code>ld.so</code>) sorumludur. (Aslında, <code>ld.so</code>’yu
+   çağıracak kod, her çalıştırılabilir programın içine ilintilenmiş
+   (durağan değil) başlatma kodunun bir parçasıdır.) Programlar tarafından
+   ortaklaşa kullanılan kütüphanelerin devingen olarak yüklenmesinin sebebi
+   basittir: Kütüphane kodu <code>libc.so</code> gibi bir sistem
+   kütüphanesine bir kere kaydedilip disk alanından yer kazanılmış
+   olur.</p>
+
+  <p>İkinci yöntemde kullanılan DSO’lara yine <em>paylaşımlı
+   kütüphaneler</em> veya <em>DSO kütüphaneleri</em> adı verilir
fakat
+   bunların dosyaları geçerli kabule göre <code>filanca.so</code> gibi
+   isimlendirilse de genelde keyfi olarak seçilen bir dosya uzantısı
+   kullanılarak isimlendirilirler. Bu dosyalar genellikle programa özel bir
+   dizinde dururlar ve bu dosyaları kullanacak olan çalıştırılabilir
+   programla aralarında özdevimli olarak bağ kurulmamıştır. Bunun yerine,
+   çalıştırılabilir program DSO’yu çalışma anında <code>dlopen()</code>
+   sayesinde kendi adres uzayına ekler. Çalıştırılabilir program için
+   DSO’daki simgeler bu sırada çözümlenmez. Özdevimli olarak devreye
+   giren Unix yükleyicisi, (varsa) artakalan simgeleri, çalıştırılabilir
+   ihraç edilen simge kümelerini (ve özellikle her yerde hazır ve nazır
+   <code>libc.so</code> içindeki tüm simgeleri) kullanarak çözümler.
Bu
+   yolla DSO, çalıştırılabilir programın simge kümesi bilgilerini sanki
+   kendisine baştan durağan olarak ilintilenmiş gibi ulaşabilir.</p>
+
+  <p>Son olarak, DSO’nun programlama arayüzünün getirilerinden yararlanmak
+   amacıyla çalıştırılabilir program, daha sonra dağıtım tabloları vb.
+   yerlerde kullanmak üzere <code>dlsym()</code> üzerinden DSO’daki belli
+   simgeleri çözümlemek zorundadır. Başka bir deyişle: Çalıştırılabilir
+   program ihtiyaç duyduğu her simgeyi kullanmak için kendisi çözümleme
+   yapmak zorundadır. Böyle bir mekanizmanın getirisi, programın isteğe
+   bağlı parçalarının gerekli olana kadar yüklenmemesidir (böylece daha az
+   bellek alanı kullanılır). Gerektiği zaman programın işlevselliğini
+   arttırmak amacıyla bu parçalar devingen olarak programa
+   yüklenebilir.</p>
+
+  <p>DSO mekanizmasının bu basit gibi görünen işleyişinde zorluk içeren bir
+   adım şudur (başkaları da olabilir): Bir programın işlevselliğini
+   genişletmek için DSO kullanılırken (ikinci yöntem) çalıştırılabilir
+   programdan DSO için simgelerin çözümlenmesi. Zorluğun sebebi,
+   "tersine çözümleme" yapılmasıdır; çalıştırılabilir programın simge
+   kümesindeki DSO simgeleri kütüphane tasarımına aykırı bir şekilde
+   çözümlenir ve bu uygulama tüm platformlarda hazır olarak
+   desteklenmediği gibi standartlaşmış da değildir. Geçer uygulamada
+   çalıştırılabilir programın evrensel simgeleri çoğunlukla yeniden dışa
+   verilmez ve bu bakımdan bir DSO içinde kullanılmaları uygun değildir.
+   Esas sorun, çalıştırılabilir bir programın işlevselliğini çalışma
+   anında genişletmek için DSO kullanımı sırasında ilintileyicinin tüm
+   evrensel simgeleri dışa vermesini zorlamanın bir yolunu bulmaktır.</p>
+
+  <p>Paylaşımlı kütüphane yaklaşımı bu bakımdan türünün tek örneğidir,
+   çünkü DSO mekanizması özellikle bunun için tasarlanmıştır, dolayısıyla
+   işletim sisteminin sağladığı hemen hemen tüm kütüphaneler için
+   kullanılabilir. Diğer taraftan, bir programın işlevselliğini
+   genişletmek için paylaşımlı nesne kullanımı çoğu program tarafından
+   kullanılan bir şey değildir.</p>
+
+  <p>1998 itibariyle, DSO nesneleriyle çalışma anında çalıştırılabilir
+   program işlevselliğini genişleten başlıca birkaç yazılım paketi vardır:
+   Perl 5 (XS mekanizması ve DynaLoader modülü üzerinden), Netscape
+   Sunucusu, vd. 1.3 sürümünden itibaren Apache de bu gruba katıldı. Çünkü
+   Apache, modül kavramını zaten program işlevselliğini genişletmek için
+   kullanıyordu ve temel işlevselliğine dış modülleri ilintilemek için
+   dahili olarak dağıtım listesine dayalı bir yaklaşım kullanmaktaydı.
+   Dolayısıyla Apache, modüllerini çalışma anında yüklemek için DSO
+   kullanmaya baştan yazgılıydı.</p>
+</section>
+
+<section id="advantages"><title>Getiriler ve Götürüler</title>
+
+  <p>Yukarıda bahsedilen DSO’ya dayalı özelliklerin getirileri
+   şunlardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Sunucu paketi çalışma anında daha esnektir çünkü, asıl sunucuyu
+    oluşturan parçalar derleme sırasında <program>configure</program>
+    seçenekleriyle birleştirilmek yerine <code>httpd.conf</code> içinde
+    <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergeleri
+    sayesinde çalışma anında birleştirilebilmektedir. Bu yolla, örneğin
+    tek bir Apache kurulumuyla birbirinden farklı yapılandırmalara sahip
+    çok sayıda sunucu çalıştırmak mümkündür. (standart veya SSL sürümü;
+    basitleştirilmiş veya güçlendirilmiş sürümü [mod_perl, PHP3],
+    vs.)</li>
+
+   <li>Sunucu paketi kurulumdan sonra bile üçüncü parti modüllerle kolayca
+    genişletilebilir. Bu özellikle, bir Apache temel paketinin yanında
+    PHP3, mod_perl, mod_fastcgi gibi ek paketler oluşturan paket
+    dağıtıcılarına büyük yarar sağlar.</li>
+
+   <li>Yeni Apache modülleri için daha kolay prototip geliştirilebilir:
+    Modül kaynak kodunu DSO/<program>apxs</program> çifti sayesinde
+    Apache kaynak ağacının dışında derleyip modülün yeni bir sürümünü bir
+    <code>apxs -i</code> komutunun ardından <code>apachectl
+    restart</code> yaparak çalışan bir Apache sunucusunda denemek daha
+    kolay hale getirilmiştir.</li>
+  </ul>
+
+  <p>DSO kullanımının götürüleri ise şunlardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Her platformda hazır olarak desteklenmeme: Tüm işletim sistemleri
+    bir programa devingen olarak kod yükleme becerisine sahip
+    olmadığından DSO mekanizması her platformda kullanılamaz.</li>
+
+   <li>İlk yüklemede %20 yavaşlama: Unix yükleyicisi simgeleri çözümlemek
+    zorunda olduğundan sunucu ilk başlatılırken yaklaşık %20 daha yavaş
+    faaliyete geçer.</li>
+
+   <li>Çalışma sırasında % 5 yavaşlama: Konumdan bağımsız kodun (PIC -
+    Position Independent Code) göreli adresleme için karmaşık oyunlara
+    girmesi ve bunun mutlak adresleme kadar hızlı olmaması nedeniyle
+    sunucu bazı platformlarda çalışma anında yaklaşık %5 daha yavaş
+    çalışabilir.</li>
+
+   <li>DSO'nun tüm modüller için uygun olmaması: DSO modülleri bazı
+    platformlarda diğer DSO temelli kütüphanelerle ilintilenemediğinden
+    (<code>ld -lfilanca</code>) DSO mekanizmasını tüm modül türleri
için
+    kullanamazsınız (örneğin a.out temelli platformlar bu işlevselliği
+    ELF temelli platformlar kadar iyi sağlamaz). Başka bir deyişle, DSO
+    dosyaları olarak derlenmiş modüllerin kullanabileceği simgeler ya
+    Apache temel kodunda vardır ya Apache temel kodunun kullandığı C
+    kütüphanesinde (<code>libc</code>) ve diğer durağan ve devingen
+    kütüphanelerde vardır ya da konumdan bağımsız kodu içeren
+    durağan kütüphane arşivlerinde (<code>libfilanca.a</code>)
+    vardır. Diğer modülleri kullanmak için tek şansınız ya Apache
+    çekirdeğinin modüle bir atıf içermesini sağlamak ya da modül kodunu
+    <code>dlopen()</code> vasıtasıyla yüklemektir.</li>
+  </ul>
+
+</section>
+
+</manualpage>Mime
View raw message