httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r676427 [4/4] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ howto/ misc/ mod/ programs/
Date Sun, 13 Jul 2008 20:01:48 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8?rev=676427&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -0,0 +1,170 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_dir - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_dir</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_dir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>dir_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_dir.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bir dizin içerik dosyası şu iki kaynaktan birinden gelebilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Kullanıcı tarafından yazılmış ve ismi genellikle
+    <code>index.html</code> olan bir dosya. Dosya ismi <code class="directive"><a href="#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesi ile belirlenir.
+    Bu, <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> modülü tarafından denetlenir.</li>
+
+   <li>Aksi takdirde içerik listesi sunucu tarafından üretilir. Bu,
+    <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> modülü tarafından sağlanır.</li>
+  </ul>
+  <p>Bu iki işlev tamamen birbirinden ayrıdır, dolayısıyla eğer isterseniz
+   kendiliğinden dizin içerik listesi üretimini tamamen iptal
+   edebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Sunucu <code>http://sunucum/filanca/birdizin</code> şeklinde bir istek
+   aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü çizgisiyle
+   biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir bölü
+   çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code>
+   modülü isteği <code>http://sunucum/filanca/birdizin/</code> şeklinde
+   yönlendirir.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#directoryindex">DirectoryIndex</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#directoryslash">DirectorySlash</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="DirectoryIndex" id="DirectoryIndex">DirectoryIndex</a> <a name="directoryindex" id="directoryindex">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DirectoryIndex
+  <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>DirectoryIndex index.html</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">DirectoryIndex</code> yönergesi, istemci, dizinin
+   sonuna bir bölü çizgisi ekleyerek dizin içeriğinin listelenmesini
+   istediğinde bakılmak üzere özkaynakları listeler.
+   <code><em>yerel-url</em></code>, sunucu üstünde istenen dizine göreli
+   bir belgenin URL’sidir; normal olarak dizin içindeki bir dosyanın
+   ismidir. Çeşitli URL’ler verilebilirse de sunucu daima ilk bulduğuyla
+   dönecektir. Eğer özkaynakların hiçbiri yoksa ve <code>Indexes</code>
+   seçeneği atanmışsa sunucu dizin içeriğinden bir liste üretecektir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+   DirectoryIndex index.html
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu yapılandırmadan sonra yapılan bir
+   <code>http://sunucum/belgeler/</code> isteğine karşılık, sunucu,
+   mevcutsa <code>http://sunucum/belgeler/index.html</code> dosyasını
+   döndürecek, değilse ürettiği dizin içerik listesini gönderecektir.</p>
+
+  <p>Belgelerin dizine göreli olmasının gerekmediğine dikkat ediniz.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   DirectoryIndex index.html index.txt /cgi-bin/index.pl
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu örnekte ise dizin içinde ne <code>index.html</code> ne de
+   <code>index.txt</code> mevcut olduğunda <code>/cgi-bin/index.pl</code>
+   CGI betiği çalıştırılacaktır.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="DirectorySlash" id="DirectorySlash">DirectorySlash</a> <a name="directoryslash" id="directoryslash">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>DirectorySlash On|Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>DirectorySlash On</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>Indexes</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_dir</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0.51 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">DirectorySlash</code> yönergesi, bir dizin isteğinde
+   bulunan URL’lerin sonuna <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> modülü tarafından bir
+   bölü çizgisi eklenip eklenmeyeceğini belirler.</p>
+
+  <p>Normalde, bir kullanıcı sona bir bölü çizgisi eklemeden bir dizin için
+   istekte bulunursa <code class="module"><a href="../mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> zaten onu aynı özkaynağa
+   yönlendirir, fakat isteğin sonuna bir bölü çizgisi eklenmesinin bazı iyi
+   sebepleri vardır:</p>
+
+  <ul>
+  <li>Kullanıcı bunun sonucunda meşru bir URL ile istekte bulunmuş olur.</li>
+  <li><code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> gerektiği gibi çalışır. Yoksa
+   bağlantıdaki yolu sunamayacağından yanlış yolu gösterirdi.</li>
+  <li><code class="directive"><a href="#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> yönergesi
+   sadece bölü çizgisi ile biten dizin istekleri için değerlendirilir.</li>
+  <li>HTML sayfa içindeki göreli URL başvuruları gerektiği gibi
+   çalışacaktır.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Siz yine de bu etkiyi istemezseniz ve yukarıdaki sebepler de size uygun
+   değilse yönlendirmeyi şöyle kapatabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    # Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
+    &lt;Location /bir/yol&gt;<br />
+    <span class="indent">
+      DirectorySlash Off<br />
+      SetHandler bir-eylemci<br />
+    </span>
+    &lt;/Location&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <div class="warning"><h3>Güvenlik Uyarı</h3>
+  <p>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmelerin kapatılması bir bilginin
+   istemeyek açığa çıkmasına sebep olabilir. <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>
+   modülünün etkin olduğunu (<code>Options +Indexes</code>) ve <code class="directive"><a href="#directoryindex">DirectoryIndex</a></code> ile geçerli bir özkaynağın
+   (<code>index.html</code> olsun) atandığını ama bu URL için başka hiçbir
+   özel eylemci tanımlanmadığını varsayalım. Bu durumda bölü çizgisi ile
+   biten bir istek olduğunda <code>index.html</code> dosyası sunulurdu.
+   <strong>Fakat bölü çizgisi ile bitmeyen bir istek dizin içeriğinin
+   listelenmesi ile sonuçlanırdı.</strong></p>
+  </div>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_dir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -26,8 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/mod_userdir.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_userdir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>ユーザ専用のディレクトリを提供
  </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
@@ -55,7 +53,7 @@
 <div class="directive-section"><h2><a name="UserDir" id="UserDir">UserDir</a> <a name="userdir" id="userdir">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>ユーザ専用ディレクトリの位置</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>UserDir <em>directory-filename</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>UserDir <em>directory-filename</em> [<em>directory-filename</em>] ...</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td>mod_userdir</td></tr>
@@ -92,7 +90,7 @@
   キーワードも <code>UserDir</code> に現われていなければ、
   引数はファイル名パターンとして扱われ、
   名前からディレクトリへの変換の指定を行なう時に使われます。
-  <code>http://www.foo.com/~bob/one/two.html</code>
+  <code>http://www.example.com/~bob/one/two.html</code>
   へのリクエストは次のように変換されます:</p>
 
 <table>
@@ -109,11 +107,11 @@
 <table>
 <tr><th>UserDir ディレクティブ</th>
 <th>変換後のパス</th></tr>
-<tr><td>UserDir http://www.foo.com/users</td><td>http://www.foo.com/users/bob/one/two.html</td></tr>
+<tr><td>UserDir http://www.example.com/users</td><td>http://www.example.com/users/bob/one/two.html</td></tr>
 <tr><td>UserDir
-http://www.foo.com/*/usr</td><td>http://www.foo.com/bob/usr/one/two.html</td></tr>
+http://www.example.com/*/usr</td><td>http://www.example.com/bob/usr/one/two.html</td></tr>
 <tr><td>UserDir
-http://www.foo.com/~*/</td><td>http://www.foo.com/~bob/one/two.html</td></tr>
+http://www.example.com/~*/</td><td>http://www.example.com/~bob/one/two.html</td></tr>
 </table> 
 
 <div class="note">
@@ -152,12 +150,12 @@
 次のようなコマンドを使うと:</p>
 
 <div class="example"><p><code>
-Userdir public_html /usr/web http://www.foo.com/
+Userdir public_html /usr/web http://www.example.com/
 </code></p></div>
 
-<p>http://www.foo.com/~bob/one/two.html へのリクエストはまず
+<p>http://www.example.com/~bob/one/two.html へのリクエストはまず
 ~bob/public_html/one/two.html のページを調べ、その次に
-/usr/web/bob/one/two.html を調べ、最後に http://www.foo.com/bob/one/two.html
+/usr/web/bob/one/two.html を調べ、最後に http://www.example.com/bob/one/two.html
 へのリダイレクトを送ります。</p>
 
 <p>リダイレクトを加える場合は、リストの最後の選択肢でなければなりません。

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_userdir.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -628,7 +628,7 @@
   デフォルトは <code>MinSpareThreads 75</code> で、
   アイドルスレッド数をサーバ全体で監視します。
   もしサーバに十分な数のアイドルスレッドがなければ、
-  アイドルスレッド数がこの数よりも大きくなるまで
+  アイドルスレッド数がこの数 <var>number</var> よりも大きくなるまで
   新しい子プロセスが生成されます。</p>
 
   <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> では、
@@ -772,16 +772,18 @@
   Apache プロセス稼働中における
   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code>
   に設定可能な上限値を設定することになります
-  (訳注: prefork の場合は同時クライアント数 = サーバプロセス数なので) 。
+  <span class="transnote">(<em>訳注:</em> prefork の場合は同時クライアント数 = サーバプロセス数なので)</span>。
   <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> MPM の場合には、このディレクティブは
   <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code>
   ディレクティブと組み合わせて、
   Apache プロセス稼働中における
   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code>
   に設定可能な上限値を設定することになります。
-  再起動中にこのディレクティブを変更しても無視されますが、
+  このディレクティブを変更して再起動<span class="transnote">(<em>訳注:</em> apachectl
+  restart)</span>しても無視されますが、
   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code>
-  は再起動中に修正することができます。</p>
+  は再起動で変更することができます。
+  </p>
 
   <p>このディレクティブを使用する際は特に注意してください。
   <code class="directive">ServerLimit</code> が必要以上に大きな値に

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -26,6 +26,7 @@
 <a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.de Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.de.xsl"?>
-<!-- English Revision: 151408:658305 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 151408:674934 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
-  <variant>tr</variant>
+  <variant outdated="yes">tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 658305 -->
+<!-- English Revision: 658305:674934 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -26,8 +26,6 @@
 <a href="../en/mod/prefork.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/prefork.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>スレッドを使わず、先行して fork を行なうウェブサーバを実装
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>MPM</td></tr>
@@ -67,6 +65,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>de</variant>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.de Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -119,8 +119,8 @@
 <tr><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>regex</var>
 <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular 
 expressions</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
+<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
 server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#allowconnect">AllowCONNECT <var>port</var> [<var>port</var>] ...</a></td><td> 443 563 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ports that are allowed to <code>CONNECT</code> through the
 proxy</td></tr>
@@ -319,8 +319,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatefilternote">DeflateFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Places the compression ratio in a note for logging</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatememlevel">DeflateMemLevel <var>value</var></a></td><td> 9 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">How much memory should be used by zlib for compression</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatewindowsize">DeflateWindowSize <var>value</var></a></td><td> 15 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Zlib compression window size</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
+<tr><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
 server</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>Verzeichnispfad</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Umschließt eine Gruppe von Direktiven, die nur auf

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.en Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -113,8 +113,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>regex</var>
 <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular 
 expressions</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
+<tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
 server</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#allowconnect">AllowCONNECT <var>port</var> [<var>port</var>] ...</a></td><td> 443 563 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ports that are allowed to <code>CONNECT</code> through the
 proxy</td></tr>
@@ -312,8 +312,8 @@
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatefilternote">DeflateFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Places the compression ratio in a note for logging</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatememlevel">DeflateMemLevel <var>value</var></a></td><td> 9 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">How much memory should be used by zlib for compression</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatewindowsize">DeflateWindowSize <var>value</var></a></td><td> 15 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Zlib compression window size</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
+<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
 server</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>directory-path</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of directives that apply only to the

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.es Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -120,8 +120,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>regex</var>
 <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular 
 expressions</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
+<tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
 server</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#allowconnect">AllowCONNECT <var>port</var> [<var>port</var>] ...</a></td><td> 443 563 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ports that are allowed to <code>CONNECT</code> through the
 proxy</td></tr>
@@ -319,8 +319,8 @@
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatefilternote">DeflateFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Places the compression ratio in a note for logging</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatememlevel">DeflateMemLevel <var>value</var></a></td><td> 9 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">How much memory should be used by zlib for compression</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatewindowsize">DeflateWindowSize <var>value</var></a></td><td> 15 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Zlib compression window size</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
+<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
 server</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>directory-path</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of directives that apply only to the

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -749,7 +749,7 @@
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort On|Off</a></td><td> Off </td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">自分自身の名前とポート番号を解決する方法を設定する
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-userid</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">リクエストに応答する際に用いるユーザ ID</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">ユーザ専用ディレクトリの位置</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em> [<em>directory-filename</em>] ...</a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">ユーザ専用ディレクトリの位置</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
 for a given virtual host</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -109,8 +109,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>regex</var>
 <var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">정규표현식을 사용하여 URL을 파일시스템 장소로
 대응한다</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
+<tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
 server</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#allowconnect">AllowCONNECT <var>port</var> [<var>port</var>] ...</a></td><td> 443 563 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ports that are allowed to <code>CONNECT</code> through the
 proxy</td></tr>
@@ -289,8 +289,8 @@
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatefilternote">DeflateFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">압축률을 로그에 기록한다</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatememlevel">DeflateMemLevel <var>value</var></a></td><td> 9 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">zlib이 압축할때 사용하는 메모리량</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatewindowsize">DeflateWindowSize <var>value</var></a></td><td> 15 </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Zlib 압축 window size</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
+<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
 server</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>directory-path</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enclose a group of directives that apply only to the

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -105,13 +105,13 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#addtype">AddType <var>MIME-type</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions onto the specified content
 type</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-path</var>
-<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>regex</var>
-<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps URLs to filesystem locations using regular 
-expressions</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
+<tr><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-yolu</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
+eşler.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_access_compat.html#allow"> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts can access an area of the
 server</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#allowconnect">AllowCONNECT <var>port</var> [<var>port</var>] ...</a></td><td> 443 563 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ports that are allowed to <code>CONNECT</code> through the
 proxy</td></tr>
@@ -312,19 +312,19 @@
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatefilternote">DeflateFilterNote [<var>type</var>] <var>notename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Places the compression ratio in a note for logging</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_deflate.html#deflatememlevel">DeflateMemLevel <var>value</var></a></td><td> 9 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">How much memory should be used by zlib for compression</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_deflate.html#deflatewindowsize">DeflateWindowSize <var>value</var></a></td><td> 15 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Zlib compression window size</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
+<tr class="odd"><td><a href="mod_access_compat.html#deny"> Deny from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls which hosts are denied access to the
 server</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#directory">&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
  altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#directoryindex">DirectoryIndex
-  <var>local-url</var> [<var>local-url</var>] ...</a></td><td> index.html </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">List of resources to look for when the client requests
-a directory</td></tr>
+  <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</a></td><td> index.html </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
+</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch <var>düzifd</var>&gt;
 ... &lt;/DirectoryMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizininde ve bunun
  altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#directoryslash">DirectorySlash On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Toggle trailing slash redirects on or off</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_dir.html#directoryslash">DirectorySlash On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#documentroot">DocumentRoot <var>dizin-yolu</var></a></td><td> /usr/local/apache/h +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dumpio.html#dumpioinput">DumpIOInput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dump all input data to the error log</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dumpio.html#dumpiologlevel">DumpIOLogLevel <var>level</var></a></td><td> debug </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the logging level of the DumpIO output</td></tr>
@@ -582,16 +582,16 @@
 <tr><td><a href="mod_autoindex.html#readmename" id="R" name="R">ReadmeName <var>filename</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the file that will be inserted at the end
 of the index listing</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">TCP alım tamponu boyu</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>status</var>] <var>URL-path</var>
-<var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect asking the client to fetch
-a different URL</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch [<var>status</var>] <var>regex</var>
-<var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect based on a regular expression match 
-of the current URL</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_alias.html#redirectpermanent">RedirectPermanent <var>URL-path</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sends an external permanent redirect asking the client to fetch
-a different URL</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirecttemp">RedirectTemp <var>URL-path</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external temporary redirect asking the client to fetch
-a different URL</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>durum</var>] <var>URL-yolu</var>
+<var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
+yönlendirir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch [<var>durum</var>] <var>düzenli-ifade</var>
+<var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Geçerli URL ile eşleşen bir düzenli ifadeye dayanarak bir harici
+yönlendirme gönderir.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_alias.html#redirectpermanent">RedirectPermanent <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, kalıcı bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
+URL’ye yönlendirir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirecttemp">RedirectTemp <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
+URL’ye yönlendirir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_authz_core.html#reject">Reject <var>entity-name</var> [<var>entity-name</var>] ...</a></td><td></td><td>dh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Rejects authenticated users or host based 
 requests from accessing a resource</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#removecharset">RemoveCharset <var>extension</var> [<var>extension</var>]
@@ -662,12 +662,11 @@
  dosyanın yerini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_actions.html#script">Script <var>method</var> <var>cgi-script</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular request
 method.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias <var>URL-path</var>
-<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps a URL to a filesystem location and designates the
-target as a CGI script</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch <var>regex</var>
-<var>file-path</var>|<var>directory-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maps a URL to a filesystem location using a regular expression
-and designates the target as a CGI script</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias <var>URL-yolu</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere düzenli ifade kullanarak
+eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#scriptinterpretersource">ScriptInterpreterSource Registry|Registry-Strict|Script</a></td><td> Script </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">CGI betikleri için yorumlayıcı belirleme tekniği</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_cgi.html#scriptlog">ScriptLog <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the CGI script error logfile</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_cgi.html#scriptlogbuffer">ScriptLogBuffer <var>bytes</var></a></td><td> 1024 </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum amount of PUT or POST requests that will be recorded

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.ko.euc-kr?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -68,7 +68,7 @@
    예를 들어 높은 확장가능성(scalability)이 필요한 사이트는
    <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code>와 같은 쓰레드 MPM을 사용하고,
    안정성과 오래된 소프트웨어와의 호환성이 필요한 사이트는
-   <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">preforking MPM</a></code>을 사용할 수 있다.
+   <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code>ing MPM 을 사용할 수 있다.
    추가로 다른 사용자아이디로 여러 호스트를 서비스하는
    것(<code class="module"><a href="./mod/perchild.html">perchild</a></code>)과 같은 특별한 기능도
    제공된다.</li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,7 +23,6 @@
 <a href="../ko/programs/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sayfada Apache HTTP Sunucusuna dahil tüm çalıştırılabilir programlar
    tanıtılmıştır.</p>
@@ -52,6 +51,9 @@
    <dd>Kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını temel kimlik doğrulaması için
     DBM biçeminde oluşturur ve günceller.</dd>
 
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/fcgistarter.html">fcgistarter</a></code></dt>
+   <dd>Bir FastCGI programını çalıştırır.</dd>
+
    <dt><code class="program"><a href="../programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code></dt>
    <dd>Disk arabelleğini temizler.</dd>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -24,8 +24,6 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/sections.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <p><a href="configuring.html">設定ファイル</a>中のディレクティブは
 サーバ全体に適用されたり、特定のディレクトリやファイル、ホスト、URL にのみ
 適用されるように制限したりすることができます。この文書は設定用のセクションの
@@ -43,12 +41,15 @@
 <div class="section">
 <h2><a name="types" id="types">設定用セクションコンテナの種類</a></h2>
 
-<table class="related"><tr><th>関連モジュール</th><th>関連ディレクティブ</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a h
 ref="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
+<table class="related"><tr><th>関連モジュール</th><th>関連ディレクティブ</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_version.html">mod_version</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod
 /mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
 <p>コンテナには二つの基本となる種類があります。ほとんどのコンテナは
 各リクエストに対して評価されます。その場合、コンテナ中のディレクティブは
-コンテナにマッチするリクエストにのみ適用されます。
-一方、<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> コンテナと <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> コンテナは
+コンテナにマッチするリクエストにのみ適用されます。一方、
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>, 
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code>, 
+<code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
+コンテナは
 サーバの起動時と再起動時にのみ評価されます。起動時に条件が真であれば、
 コンテナ中のディレクティブはすべてのリクエストに適用されます。条件が
 偽であれば、コンテナ中のディレクティブは無視されます。</p>
@@ -85,8 +86,27 @@
 &lt;/IfModule&gt;
 </code></p></div>
 
-<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> ディレクティブと
-<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> ディレクティブは
+<p><code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code>
+ディレクティブは
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> や
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code>と、
+とてもよく似ていますが、稼働中のサーバのバージョンが特定のバージョンの時にのみ
+適用されます。様々なバージョンの httpd を様々な設定で動作させることになる場合で、
+テストスイートや巨大なネットワークでの用途を想定して、
+このモジュールは設計されています。</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+ &lt;IfVersion &gt;= 2.1&gt;<br />
+ <span class="indent">
+  # this happens only in versions greater or<br />
+  # equal 2.1.0.<br />
+ </span>
+ &lt;/IfVersion&gt;
+</code></p></div>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>, 
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code>,
+<code class="directive"><a href="./mod/mod_version.html#ifversion">&lt;IfVersion&gt;</a></code> ディレクティブは
 テストの前に "!" を付けることで否定の条件を適用することができます。
 また、これらのセクションはより複雑な制限を課すために入れ子にすることができます。
 </p>
@@ -163,7 +183,8 @@
 <h3><a name="webspace" id="webspace">ウェブ空間コンテナ</a></h3>
 
 <p>一方、<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
-ディレクティブとその正規表現版はウェブ空間上の内容に対して設定を変更します。
+ディレクティブとその<a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="用語集を参照">正規表現</a>版は
+ウェブ空間上の内容に対して設定を変更します。
 たとえば、次の設定では /private で始まる URL パスへのアクセスを制限します。
 具体的には、
 <code>http://yoursite.example.com/private</code>,
@@ -211,7 +232,7 @@
 <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>, 
 <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>, 
 <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
-があり、マッチを選択するのに perl 互換<a href="glossary.html#regex">正規表現</a>を使用できます。しかし、次の設定のマージに目を通して、
+があり、マッチを選択するのに perl 互換<a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="用語集を参照">正規表現</a>を使用できます。しかし、次の設定のマージに目を通して、
 regex セクションを使用することで、ディレクティブの適用がどのように
 変化するか把握しておいてください。</p>
 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sections.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant>tr</variant>
  </variants>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,8 +23,6 @@
 <a href="./ja/server-wide.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/server-wide.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 
 <p>このドキュメントでは<code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code>
 サーバのディレクティブの中で、
@@ -39,7 +37,7 @@
 <h2><a name="identification" id="identification">サーバ ID</a></h2>
   
 
-  <table class="related"><tr><th>関連モジュール</th><th>関連ディレクティブ</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serversignature">ServerSignature</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servertokens">ServerTokens</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code></li></ul></td></tr></table>
+  <table class="related"><tr><th>関連モジュール</th><th>関連ディレクティブ</th></tr><tr><td /><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serversignature">ServerSignature</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servertokens">ServerTokens</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort</a></code></li></ul></td></tr></table>
 
   <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code> ディレクティブと
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servertokens">ServerTokens</a></code>
@@ -48,8 +46,9 @@
   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#servertokens">ServerTokens</a></code> ディレクティブは、Server HTTP
   レスポンスヘッダフィールドの値を設定します。</p>
 
-  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code> ディレクティブと
-  <code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code>
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#servername">ServerName</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="./mod/core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort</a></code>
   ディレクティブは、サーバが自分自身を参照する URL
   を作るときに使われます。
   たとえば、クライアントがディレクトリを要求して、

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/server-wide.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -28,8 +28,6 @@
 <a href="./ko/sitemap.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/sitemap.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 
 <p>このページは現時点で利用可能な
 <a href="./">Apache HTTP サーババージョン 2.3 のドキュメンテーション</a>
@@ -52,7 +50,9 @@
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="release" id="release">リリースのメモ</a></h2>
-<ul><li><a href="upgrading.html">1.3 から 2.0 へのアップグレード</a></li>
+<ul><li><a href="upgrading.html">2.2 から 2.4 へのアップグレード</a></li>
+<li><a href="new_features_2_4.html">Apache 2.3/2.4 の新機能</a></li>
+<li><a href="new_features_2_2.html">Apache 2.1/2.2 の新機能</a></li>
 <li><a href="new_features_2_0.html">Apache 2.0 の新機能</a></li>
 <li><a href="license.html">Apache License</a></li>
 </ul>
@@ -63,6 +63,7 @@
 <li><a href="stopping.html">サーバの停止と再起動</a></li>
 <li><a href="configuring.html">設定ファイル</a></li>
 <li><a href="sections.html">Directory, Location, Files セクションの動作方法</a></li>
+<li><a href="caching.html">Content Caching</a></li>
 <li><a href="server-wide.html">サーバ全体の設定</a></li>
 <li><a href="logs.html">ログファイル</a></li>
 <li><a href="urlmapping.html">URL からファイルシステム上の位置へのマップ</a></li>
@@ -93,6 +94,7 @@
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="faq" id="faq">Apache サーバのよくある質問</a></h2>
 <ul><li><a href="faq/">概略</a></li>
+<li><a href="faq/background.html">背景の説明</a></li>
 <li><a href="faq/support.html">サポート</a></li>
 <li><a href="faq/error.html">エラーメッセージ</a></li>
 </ul>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -10,7 +10,7 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant>tr</variant>
  </variants>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,8 +23,6 @@
 <a href="./ja/suexec.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 
   <p><strong>suEXEC</strong>
   機能により、Apache ユーザは Web サーバを実行しているユーザ ID とは
@@ -447,7 +445,7 @@
   すべての構成要素が作成されると、それらのインストールには
   <code>make install</code> コマンドが実行できます。バイナリイメージの <code>suexec</code>
   は <code>--sbindir</code> オプションで指定されたディレクトリにインストールされます。
-  デフォルトの場所は "/usr/local/apache/sbin/suexec" です。<br />
+  デフォルトの場所は "/usr/local/apache/bin/suexec" です。<br />
   インストール時には <strong><em>root</em></strong>
   権限が必要なので注意してください。wrapper がユーザ ID
   を設定するために、所有者 <code><em>root</em></code>
@@ -472,7 +470,7 @@
   Group webgroup<br />
 </code></p></div>
 
-  <p><code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> が "/usr/local/apache2/sbin/suexec" 
+  <p><code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> が "/usr/local/apache2/bin/suexec" 
   にインストールされていた場合、次のように設定する必要があります。</p>
 
 <div class="example"><p><code>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/suexec.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message