httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r676427 [3/4] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ howto/ misc/ mod/ programs/
Date Sun, 13 Jul 2008 20:01:48 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8?rev=676427&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -0,0 +1,154 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Apache Eylemcilerinin Kullanımı - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.3</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache Eylemcilerinin Kullanımı</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/handler.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/handler.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/handler.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/handler.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/handler.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/handler.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Bu belgede Apache Eylemcilerinin kullanımı açıklanmıştır.</p>
+ </div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#definition">Eylemci Nedir?</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#programmer">Yazılım Geliştirenler İçin</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="definition" id="definition">Eylemci Nedir?</a></h2>
+  
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_asis.html">mod_asis</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_actions.html#action">Action</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_mime.html#addhandler">AddHandler</a></code></li><li><code class="direc
 tive"><a href="./mod/mod_mime.html#removehandler">RemoveHandler</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#sethandler">SetHandler</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+
+  <p>Bir <em>eylemci</em> bir dosya çağrıldığında uygulanacak eylemin Apache
+   dahilindeki gösterimidir. Genellikle dosyaların kendi türüne bağlı
+   olarak örtük eylemcileri vardır. Normalde tüm dosyalar basitçe sunucu
+   tarafından sunulurlar, fakat bazı dosya türleri normalden farklı şekilde
+   ele alınırlar.</p>
+
+  <p>Eylemciler, dosya türünden bağımsız olarak dosyanın bulunduğu yere veya
+   dosya ismi uzantısına göre de yapılandırılabilirler. Gerek, zarif bir
+   çözüm oluşuyla gerekse, hem dosya türünü hem de bir dosya ile ilişkili
+   bir eylemciyi mümkün kılması sebebiyle bunun getirisi daha yüksektir.
+   (Ayrıca, <a href="mod/mod_mime.html#multipleext">çok uzantılı
+   dosyalara</a> da bakınız.)</p>
+
+  <p>Eylemciler sunucu içinde derlenebileceği gibi bir modül olarak ya da
+   <code class="directive"><a href="./mod/mod_actions.html#action">Action</a></code> yönergesi ile de
+   sunucuya dahil edilebilirler. Standart dağıtımda bulunan yerleşik
+   eylemciler şunlardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li><strong>default-handler</strong>: Dosyayı, öntanımlı olarak durağan
+    içeriği işlemekte kullanılan <code>default_handler()</code> işlevini
+    kullanarak gönderir. (<code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code>)</li>
+
+   <li><strong>send-as-is</strong>: Dosyayı HTTP başlıklarıyla olduğu gibi
+    gönderir. (<code class="module"><a href="./mod/mod_asis.html">mod_asis</a></code>)</li>
+
+   <li><strong>cgi-script</strong>: Dosyayı bir CGI betiği olarak ele alır.
+    (<code class="module"><a href="./mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>)</li>
+
+   <li><strong>imap-file</strong>: Dosyayı bir resim eşleme kuralları
+    dosyası olarak çözümler. (<code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code>)</li>
+
+   <li><strong>server-info</strong>: Sunucunun yapılandırma bilgisini
+    döndürür. (<code class="module"><a href="./mod/mod_info.html">mod_info</a></code>)</li>
+
+   <li><strong>server-status</strong>: Sunucunun durum raporunu döndürür.
+    (<code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code>)</li>
+
+   <li><strong>type-map</strong>: Dosyayı içerik uzlaşımı için bir tür
+    eşlem dosyası olarak çözümler. (<code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code>)</li>
+  </ul>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
+  
+
+  <h3><a name="example1" id="example1">Bir CGI betiği kullanarak durağan içeriğin değiştirilmesi</a></h3>
+   
+
+   <p>Aşağıdaki yönergeler sayesinde, <code>html</code> uzantılı dosyalar
+    için yapılan istekler <code>footer.pl</code> CGI betiğininin
+    çalıştırılmasına sebep olacaktır.</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    Action add-footer /cgi-bin/footer.pl<br />
+    AddHandler add-footer .html
+   </code></p></div>
+
+   <p>Bu yapılandırmayla, istenen belgenin özgün haliyle mi (yeri
+    <code>PATH_TRANSLATED</code> ortam değişkenindedir) yoksa istenen
+    değişiklikler veya eklemeler yapıldıktan sonra mı gönderileceğinden
+    CGI betiği sorumlu olacaktır.</p>
+
+  
+  <h3><a name="example2" id="example2">HTTP başlıklı dosyalar</a></h3>
+   
+
+   <p>Aşağıdaki yönergeler kendi HTTP başlıklarını içeren dosyalar için
+    kullanılan <code>send-as-is</code> eylemcisini etkinleştirmek amacıyla
+    kullanılmıştır. <code>/siteler/htdocs/asis/</code> dizinindeki tüm
+    dosyalar dosya ismi uzantılarına bakılmaksızın <code>send-as-is</code>
+    eylemcisi tarafından işleme sokulacaktır.</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    &lt;Directory /siteler/htdocs/asis&gt;<br />
+    <span class="indent">SetHandler send-as-is</span>
+    &lt;/Directory&gt;
+   </code></p></div>
+
+  
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="programmer" id="programmer">Yazılım Geliştirenler İçin</a></h2>
+  
+
+  <p>Eylemci özellikleri gerçeklenirken kullanılmak üzere <a href="developer/API.html">Apache API</a>’ye bir ekleme yapılmıştır.
+   Özellikle de, <code>request_rec</code> yapısına yeni bir kayıt
+   eklenmiştir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   char *handler
+  </code></p></div>
+
+  <p>Modülünüzün bir eylemciyi devreye sokmasını isterseniz, tek yapacağınız
+   isteğin <code>invoke_handler</code> aşamasının hemen öncesinde
+   <code>r-&gt;handler</code> alanına eylemcinin ismini atamak olacaktır.
+   Eylemciler daha önce de bahsedildiği gibi bir içerik türü yerine bir
+   eylemci ismi kullanılarak gerçeklenirler. Çok gerekli olmamakla
+   birlikte, eylemciler için kullanılan adlandırma uzlaşımları gereğince,
+   ismi oluşturan sözcükler, ortam türü isim alanını ihlal etmemek amacıyla
+   bölü imleri ile değil tire imleri ile ayrılırlar.</p>
+ </div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/handler.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/handler.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/handler.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/handler.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/handler.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/handler.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -12,5 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/cgi.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/cgi.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/cgi.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/cgi.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,8 +23,6 @@
 <a href="../ja/howto/cgi.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/howto/cgi.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#intro">はじめに</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#configuring">CGI を許可するように Apache を設定する</a></li>
@@ -57,6 +55,18 @@
   Apache の設定を行う必要があります。
   これを行なうための方法がいくつかあります。</p>
 
+  <div class="warning">
+  注: Apache が共有モジュール機能着きでビルドされている場合、
+  モジュールがロードされていることを確認してください。
+  つまり <code>httpd.conf</code> で 
+  <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code>
+  がコメントアウトされていないことを確認してください。
+  正常に設定されていれば次のようになるはずです:
+
+  <div class="example"><p><code>
+   LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
+  </code></p></div></div>
+
   <h3><a name="scriptalias" id="scriptalias">ScriptAlias</a></h3>
    
 
@@ -196,7 +206,7 @@
   <p>「通常の」プログラミングと CGI
   プログラミングの間には主に二つの違いがあります。</p>
 
-  <p>一つは、CGI プログラムのすべての出力には MIME-type
+  <p>一つは、CGI プログラムのすべての出力には<a class="glossarylink" href="../glossary.html#mime-type" title="用語集を参照">MIME タイプ</a>
   ヘッダを付けなければなりません。
   これはどのような種類のコンテンツを受け取っているかをクライアントに示す
   HTTP ヘッダです。ほとんどの場合では、次のように出力します:</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/cgi.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/cgi.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/cgi.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/cgi.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/index.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/index.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/index.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/index.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,8 +23,6 @@
 <a href="../ja/howto/" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/howto/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
@@ -33,17 +31,28 @@
   
 
   <dl>
-   <dt>認証</dt>
+   <dt>認証と承認</dt>
    <dd>
     <p>認証とは、誰かが自分は誰であるかを名乗っているものを検証する
     処理のことです。承認とは、誰かが望みの場所に辿り着けたり、
     望みの情報を手に入れたりすることを許可する処理のことです。</p>
 
-    <p>参照: <a href="auth.html">認証、承認、アクセス制御</a></p>
+    <p>参照: <a href="auth.html">認証と承認</a></p>
    </dd>
   </dl>
 
   <dl>
+   <dt>アクセス制御</dt>
+   <dd>
+    <p>アクセス制御は、さまざまな条件でリソースに対するアクセスを
+    許可したり制限したりすることを指します。
+    実現方法には様々な異なる手法があります。</p>
+
+    <p>参照: <a href="access.html">アクセス制御</a></p>
+   </dd>
+  </dl>
+
+  <dl>
    <dt>CGI による動的コンテンツ</dt>
    <dd>
     <p>CGI (Common Gateway Interface) はウェブサーバが外部のコンテンツ

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/index.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/howto/index.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/password_encryptions.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/password_encryptions.html.en?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/password_encryptions.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/misc/password_encryptions.html.en Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -181,9 +181,9 @@
    
    <div class="example"><h3>Java</h3><p><code>
    byte b[] = java.security.MessageDigest.getInstance("MD5").digest( (user + ":" + realm + ":" + password ).getBytes());<br />
-   java.math.BigInteger bi = new java.math.BigInteger(b);<br />
+   java.math.BigInteger bi = new java.math.BigInteger(1, b);<br />
    String s = bi.toString(16);<br />
-   if (s.length() % 2 != 0)<br />
+   while (s.length() &lt; 32)<br />
    <span class="indent">
     s = "0" + s;
    </span>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/allmodules.xml.tr [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -5,7 +5,7 @@
  <modulefile>core.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>mod_access_compat.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_actions.xml</modulefile>
- <modulefile>mod_alias.xml</modulefile>
+ <modulefile>mod_alias.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>mod_asis.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_auth_basic.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_auth_digest.xml</modulefile>
@@ -36,7 +36,7 @@
  <modulefile>mod_dav_lock.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_dbd.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_deflate.xml</modulefile>
- <modulefile>mod_dir.xml</modulefile>
+ <modulefile>mod_dir.xml.tr</modulefile>
  <modulefile>mod_disk_cache.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_dumpio.xml</modulefile>
  <modulefile>mod_echo.xml</modulefile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -26,7 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -607,6 +606,8 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code>none</code> değeri Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
+</td></tr>
 </table>
   <p>Sunucudan zaman zaman kendi <a class="glossarylink" href="../glossary.html#mime-type" title="sözlüğe bakınız">MIME
    türü</a> ile uyuşmayan bir belge sunması istenir.</p>
@@ -630,7 +631,7 @@
    DefaultType None
   </code></p></div>
   <p><code>DefaultType None</code> sadece httpd-2.2.7 ve sonrasında
-   mevcuttur..</p>
+   mevcuttur.</p>
 
   <p>Bu yönergenin sadece öntanımlı MIME-türünü sağlaması nedeniyle
    <code class="directive"><a href="#forcetype">ForceType</a></code> yönergesinden farklı
@@ -648,7 +649,7 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 </table>
-  <p><a href="../programs/httpd.html">httpd</a>’yi <code>-D</code>
+  <p><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi <code>-D</code>
    seçeneğiyle çalıştırmaya eşdeğerdir.</p>
 
   <p>Bu yönerge, başlatma betiğinde <code>-D</code> seçeneğinin
@@ -869,6 +870,8 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code>none</code> değeri Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
+</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge, sunucunun teslimat sırasında gerektiği takdirde bir dosya
    içeriğinin okunması için bellek eşleme kullanıp kullanmayacağını
@@ -2583,14 +2586,14 @@
 </table>
   <p><code class="directive">ServerAdmin</code> yönergesi, sunucunun bir hata
    durumunda istemciye döndüreceği hata iletilerinde içereceği iletişim
-   adresini belirtmek için kullanılır. Eğer <code>httpd</code> sağlanan
-   değerin bir URL olmadığını saptarsa değerin bir eposta adresi olduğuna
-   hükmeder ve önüne <code>mailto:</code> getirerek onu bir hiper bağ hedefi
-   olarak kullanır. Çoğu CGI betiği bir eposta adresi belirtildiği kabulünü
-   yaptığından değer olarak bir URL değil bir eposta adresi belirtmeniz
-   önerilir. Eğer bir URL belirtecekseniz hedef sizin denetiminizde olan
-   başka bir sunucuda bulunmalıdır, yoksa kullanıcılar hata durumunda bu
-   adrese erişemeyebilirler.</p>
+   adresini belirtmek için kullanılır. Eğer <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>
+   sağlanan değerin bir URL olmadığını saptarsa değerin bir eposta adresi
+   olduğuna hükmeder ve önüne <code>mailto:</code> getirerek onu bir hiper
+   bağ hedefi olarak kullanır. Çoğu CGI betiği bir eposta adresi
+   belirtildiği kabulünü yaptığından değer olarak bir URL değil bir eposta
+   adresi belirtmeniz önerilir. Eğer bir URL belirtecekseniz hedef sizin
+   denetiminizde olan başka bir sunucuda bulunmalıdır, yoksa kullanıcılar
+   hata durumunda bu adrese erişemeyebilirler.</p>
 
   <p>Kullanıcıların sunucu hakkında konuşurken isminizden bahsetmemeleri için
    burada belirtilecek adresin sırf bu işe adanmış bir adres olması daha
@@ -2889,9 +2892,9 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="directive">SetInputFilter</code> yönergesi, istemci isteklerini 
-   ve sunucu tarafından alındığı takdirde POST girdisini işleyecek süzgeç 
-   veya süzgeçleri belirler. Bu, diğer <code class="directive"><a href="../mod/mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter</a></code> yönergeleri dahil evvelce tanımlanmış 
+  <p><code class="directive">SetInputFilter</code> yönergesi, istemci isteklerini
+   ve sunucu tarafından alındığı takdirde POST girdisini işleyecek süzgeç
+   veya süzgeçleri belirler. Bu, diğer <code class="directive"><a href="../mod/mod_mime.html#addinputfilter">AddInputFilter</a></code> yönergeleri dahil evvelce tanımlanmış
    süzgeçlere eklenir.</p>
 
   <p>Birden fazla süzgeç belirtilmek istenirse birbirlerinden noktalı

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -71,8 +71,8 @@
 address)</dd>
 <dt><a href="mod_actions.html">mod_actions</a></dt><dd>This module provides for executing CGI scripts based on
 media type or request method.</dd>
-<dt><a href="mod_alias.html">mod_alias</a></dt><dd>Provides for mapping different parts of the host
-  filesystem in the document tree and for URL redirection</dd>
+<dt><a href="mod_alias.html">mod_alias</a></dt><dd>Belge ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
+eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</dd>
 <dt><a href="mod_asis.html">mod_asis</a></dt><dd>Sends files that contain their own
 HTTP headers</dd>
 <dt><a href="mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></dt><dd>Basic authentication</dd>
@@ -113,8 +113,7 @@
 <dt><a href="mod_dbd.html">mod_dbd</a></dt><dd>Manages SQL database connections</dd>
 <dt><a href="mod_deflate.html">mod_deflate</a></dt><dd>Compress content before it is delivered to the
 client</dd>
-<dt><a href="mod_dir.html">mod_dir</a></dt><dd>Provides for "trailing slash" redirects and
-  serving directory index files</dd>
+<dt><a href="mod_dir.html">mod_dir</a></dt><dd>Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.</dd>
 <dt><a href="mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></dt><dd>Content cache storage manager keyed to URIs</dd>
 <dt><a href="mod_dumpio.html">mod_dumpio</a></dt><dd>Dumps all I/O to error log as desired.</dd>
 <dt><a href="mod_echo.html" id="E" name="E">mod_echo</a></dt><dd>A simple echo server to illustrate protocol 

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.en?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.en Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -88,8 +88,8 @@
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Controls which hosts can access an area of the
 server</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code> Allow from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code> Allow from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>directory, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override:</a></th><td>Limit</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -184,7 +184,10 @@
   to be controlled based on the existence of an <a href="../env.html">environment variable</a>. When <code>Allow from
   env=<var>env-variable</var></code> is specified, then the request is
   allowed access if the environment variable <var>env-variable</var>
-  exists. The server provides the ability to set environment
+  exists. When <code>Allow from env=!<var>env-variable</var></code> is 
+  specified, then the request is allowed access if the environment 
+  variable <var>env-variable</var> doesn't exist.
+  The server provides the ability to set environment
   variables in a flexible way based on characteristics of the client
   request using the directives provided by
   <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>. Therefore, this directive can be
@@ -213,8 +216,8 @@
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Controls which hosts are denied access to the
 server</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code> Deny from all|<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>
-[<var>host</var>|env=<var>env-variable</var>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code> Deny from all|<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>
+[<var>host</var>|env=[!]<var>env-variable</var>] ...</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>directory, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Override:</a></th><td>Limit</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -25,6 +25,8 @@
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_access_compat.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_access_compat.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
+     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>ホスト (名前もしくは IP アドレス) に基づいたグループ承認</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">モジュール識別子:</a></th><td>access_compat_module</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.ja [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 645883 -->
+<!-- English Revision: 645883:675568 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_access_compat.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>ja</variant>
+  <variant outdated="yes">ja</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_actions.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_actions.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_actions.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_actions.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -27,8 +27,6 @@
 <a href="../ja/mod/mod_actions.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_actions.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>メディアタイプやリクエストメソッドに応じて
 CGI スクリプトを実行する機能を提供</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
@@ -37,7 +35,7 @@
 <h3>概要</h3>
 
   <p>このモジュールには二つのディレクティブがあります。<code class="directive"><a href="#action">Action</a></code>
-  ディレクティブは特定の MIME タイプのファイルをリクエストされた場合に
+  ディレクティブは特定の <a class="glossarylink" href="../glossary.html#mime-type" title="用語集を参照">MIME タイプ</a>のファイルをリクエストされた場合に
   CGI スクリプトが実行されるようにします。<code class="directive"><a href="#script">Script</a></code>
   ディレクティブはリクエストで特定のメソッドが使用されたときに CGI
   スクリプトが実行されるようにします。
@@ -75,8 +73,8 @@
   <code class="directive"><a href="../mod/mod_mime.html#addhandler">AddHandler</a></code> によって
   CGI スクリプトに設定されたリソースへの URL-path です。
   <var>Action-type</var> には
-  <a href="../handler.html">handler</a> か MIME
-  コンテントタイプを指定できます。リクエストされたドキュメントの URL
+  <a href="../handler.html">handler</a> か <a class="glossarylink" href="../glossary.html#mime-type" title="用語集を参照">MIME
+  コンテントタイプ</a>を指定できます。リクエストされたドキュメントの URL
   とファイルのパスは標準 CGI 環境変数 <code>PATH_INFO</code> と
   <code>PATH_TRANSLATED</code> を使って伝えられます。
   特定のリクエストに対して使用されるハンドラへは、

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_actions.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_actions.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_actions.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_actions.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -9,7 +9,7 @@
  <variants>
   <variant>de</variant>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_alias.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_alias.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.en?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.en Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Provides for mapping different parts of the host
   filesystem in the document tree and for URL redirection</td></tr>
@@ -432,7 +433,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
      更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
@@ -381,7 +382,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_alias.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_alias.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -349,7 +350,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_alias.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_alias.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=676427&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -0,0 +1,438 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_alias - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_alias</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
+eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>alias_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_alias.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modülde bulunan yönergeler sunucuya istek olarak gelen URL’lerin
+   denetlenmesini ve değiştirilmesini mümkün kılar. <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergeleri URL’lerin dosya sisteminin
+   dizinlerine eşlenmesini sağlar. Böylece, kök dizini <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> ile belirtilen site belge ağacı
+   altında bulunmayan içeriğe erişmek mümkün olur. <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergesi buna ek olarak
+   hedef dizini sadece CGI betiklerini içeren dizin olarak imler.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergesi,
+   farklı bir URL ile yeni bir istek yapmaları için istemcileri
+   yönlendirmekte kullanılır. Çoğunlukla özkaynak başka bir yere
+   taşındığında kullanılır.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code> modülü basit URL değiştirme görevlerini
+   yerine getirmek için tasarlanmıştır. Sorgu dizgelerini işleme sokmak
+   gibi daha karmaşık görevler için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü ile
+   sağlanan araçlar kullanılır.</p>
+
+ </div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#alias">Alias</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirect">Redirect</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirectpermanent">RedirectPermanent</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#redirecttemp">RedirectTemp</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#order">İşlem Sırası</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li>
+<li><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya sistemi ile Eşlenmesi</a>
+ </li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="order" id="order">İşlem Sırası</a></h2>
+
+  <p>Farklı bağlamlarda bulunan <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
+   yönergeleri standart <a href="../sections.html#mergin">katıştırma
+   kuralları</a> ile ilgili diğer yönergeler gibi işleme sokulur. Fakat
+   aynı bağlam dahilinde (örneğin, aynı <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümünde) çok fazla <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> ve <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> varsa bunlar belli bir
+   sıraya göre işleme sokulurlar.</p>
+
+  <p>İlk adımda, <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>’lardan önce
+   bütün <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergeleri
+   işleme sokulur. Bu bakımdan bir <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> veya <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code> ile eşleşen bir istek için
+   hiçbir <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
+   uygulanmayacaktır. İkinci adımda yapılandırma dosyasında yer aldıkları
+   sıraya göre <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yönergeleri işleme
+   sokulurlar, dolayısıyla ilk eşleşme öncelikli olmuş olur.</p>
+
+  <p>İlk eşleşmenin öncelikli olması sebebiyle, bu yönergelerin birden
+   fazlası aynı alt yola uygulandığı takdirde, tüm yönergelerin etkili
+   olabilmesi için en uzun yolu sıralamada en öne almalısınız. Örneğin
+   aşağıdaki yapılandırma beklendiği gibi çalışacaktır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  Alias /foo/bar /baz<br />
+  Alias /foo /gaz
+  </code></p></div>
+
+  <p>Ama yukarıdaki iki satır ters sırada yerleştirilmiş olsaydı,
+   <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan önce
+   eşleşecek, dolayısıyla ikinci yönerge yok sayılacaktı.</p>
+
+ </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="Alias" id="Alias">Alias</a> <a name="alias" id="alias">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Alias <var>URL-yolu</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">Alias</code> yönergesi, belgelerin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> dizininden farklı bir yerde
+   saklanmasını mümkün kılar. <code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan
+   URL’ler (% imlemesi çözüldükten sonra) <code><em>dizin-yolu</em></code>
+   ile başlayan yerel dosyalarla eşlenir. <code><em>URL-yolu</em></code>,
+   harf büyüklüğüne duyarsız sistemlerde bile harf büyüklüğüne
+   duyarlıdır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+   Alias /image /ftp/pub/image
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>http://sunucum/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek, sunucunun
+   <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine sebep
+   olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan yukarıdaki
+   <code class="directive">Alias</code> yapılandırması
+   <code>http://sunucum/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
+   ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler için <code class="directive"><a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></code> yönergesine bakınız.</p>
+
+  <p><code><em>URL-yolu</em></code>’nu bir <code>/</code> ile
+   sonlandırırsanız <code class="directive">Alias</code> yönergesini yorumlarken
+   sunucunun da sona bir <code>/</code> ekleyeceğine dikkat ediniz. Yani,
+   eğer <div class="example"><p><code>Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</code></p></div> diye bir
+   tanım yaparsanız <code>/icons</code> URL’si için bir
+   <code class="directive">Alias</code> kullanılmayacaktır.</p>
+
+  <p><code class="directive">Alias</code> <em>hedefleri</em> için ek <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri
+   belirtmeniz gerekebileceğine dikkat ediniz. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinden önce yer alan
+   <code class="directive">Alias</code> yönergelerine özellikle bakılır,
+   dolayısıyla sadece <code class="directive">Alias</code> hedefleri etkilenir.
+   (Bununla birlikte, <code class="directive">Alias</code> yönergelerinden önce
+   işleme sokulan <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümlerinin uygulanacağına dikkat
+   ediniz.)</p>
+
+  <p>Özellikle, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> dışında
+   bir dizine bir <code class="directive">Alias</code> oluşturuyorsanız hedef
+   dizine doğrudan erişim izni vermeniz gerekebilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+    Alias /image /ftp/pub/image<br />
+    &lt;Directory /ftp/pub/image&gt;<br />
+    <span class="indent">
+      Order allow,deny<br />
+      Allow from all<br />
+    </span>
+    &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+ 
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AliasMatch" id="AliasMatch">AliasMatch</a> <a name="aliasmatch" id="aliasmatch">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
+eşler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek üzere bir
+   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> kabul etmesi dışında
+   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yönergesine eşdeğerdir.
+   Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşiyorsa
+   sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak dosya yolunu
+   elde eder. Örneğin, <code>/icons</code> dizinini etkinleştirmek için şu
+   yazılabilir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
+  </code></p></div>
+
+  <p>Ayrıca, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf büyüklüğüne duyarsız
+   eşleşmeler sağlayacak düzenli ifadeler de kullanılabilir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
+  </code></p></div>
+ 
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="Redirect" id="Redirect">Redirect</a> <a name="redirect" id="redirect">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
+yönlendirir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Redirect [<var>durum</var>] <var>URL-yolu</var>
+<var>URL</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">Redirect</code> yönergesi istemciye bir yönlendirme
+   isteği döndürerek eski URL’yi yenisiyle eşler.</p>
+
+  <p>Eski <code><em>URL-yolu</em></code> bir bölü çizgisi ile başlar ve harf
+   büyüklüğüne duyarlıdır (% imlemesi çözüldükten sonra).
+   <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin verilmez.
+   <code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile başlayan bir
+   mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olmalıdır.
+   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
+   ekler.</p>
+
+  <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler istemciye hedef
+   <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği olarak
+   dönecektir. <code><em>URL-yolu</em></code>’nun devamı niteliğindeki ek
+   yol hedef URL’ye eklenir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+   Redirect /hizmet http://iki.mesela.dom/hizmet
+  </code></p></div>
+
+  <p>İstemcinin yaptığı <code>http://mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code>
+   isteğine karşılık istemciye isteği
+   <code>http://iki.mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code> olarak yapması
+   söylenecektir. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
+   <code>http://mesela.dom/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
+   yönlendirme ile eşleşmeyecektir. Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha
+   karmaşık eşleşmeler için <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code> yönergesine bakınız.</p>
+
+
+  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
+   <p>Yapılandırma dosyasında yer alış sırasına bakmaksızın
+    <code class="directive">Redirect</code> yönergeleri
+    <code class="directive">Alias</code> ve <code class="directive">ScriptAlias</code>
+    yönergelerinden önce ele alınır.</p></div>
+
+   <p>Herhangi bir <code><em>durum</em></code> belirtilmemişse "geçici"
+    yönlendirme (HTTP durum kodu: 302) yapılır. Bu, istemciye özkaynağın
+    geçici olarak başka yere taşındığını belirtir. Diğer HTTP durum
+    kodlarını döndürmek için kullanılabilecek <code><em>durum</em></code>
+    değerleri:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>permanent</code></dt>
+   <dd>İstemciye özkaynağın kalıcı olarak taşındığını belirten kalıcı
+    yönlendirme durumu (301) döndürülür.</dd>
+
+   <dt><code>temp</code></dt>
+   <dd>İstemciye geçici yönlendirme durumu (302) döner. Bu öntanımlıdır.
+   </dd>
+
+   <dt><code>seeother</code></dt>
+   <dd>İstemciye özkaynağın yerine başka bir şey konduğunu belirten
+    "diğerine bak" durumu (303) döndürülür.</dd>
+
+   <dt><code>gone</code></dt>
+   <dd>İstemciye özkaynağın kalıcı olarak kaldırıldığını belirten "ölü
+    bağlantı" durumu (410) döner. Bu durumda <code><em>URL</em></code>
+    belirtilmez.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Diğer durum kodları için <code><em>durum</em></code> olarak sayısal
+   durum kodu belirtilir. Eğer durum 300 ile 399 arasındaysa bir
+   <code><em>URL</em></code> belirtmek gereklidir, yoksa belirtilmez.
+   Belirtilecek durum kodunu Apache’nin bilmesi gerektiğine dikkat ediniz
+   (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
+   <code>send_error_response</code> işlevine bakınız).</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+   Redirect permanent /bir http://mesela.dom/iki<br />
+   Redirect 303 /yedi http://mesela.dom/baskabisey
+  </code></p></div>
+ 
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="RedirectMatch" id="RedirectMatch">RedirectMatch</a> <a name="redirectmatch" id="redirectmatch">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Geçerli URL ile eşleşen bir düzenli ifadeye dayanarak bir harici
+yönlendirme gönderir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>RedirectMatch [<var>durum</var>] <var>düzenli-ifade</var>
+<var>URL</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek üzere bir
+   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> kabul etmesi dışında
+   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergesine
+   eşdeğerdir. Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code> ile
+   eşleşiyorsa sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak
+   dosya yolunu elde eder. Örneğin, tüm GIF dosyası isteklerini başka bir
+   sunucudaki aynı isimli JPEG dosyalarına yönlendirmek için şu
+   yazılabilir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.sunucu.dom$1.jpg
+  </code></p></div>
+ 
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="RedirectPermanent" id="RedirectPermanent">RedirectPermanent</a> <a name="redirectpermanent" id="redirectpermanent">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemciyi, kalıcı bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
+URL’ye yönlendirir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>RedirectPermanent <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge istemciye daima kalıcı yönlendirme durumu (301) döndürür.
+   Yani, <code>Redirect permanent</code> ile aynı işi yapar.</p>
+ 
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="RedirectTemp" id="RedirectTemp">RedirectTemp</a> <a name="redirecttemp" id="redirecttemp">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
+URL’ye yönlendirir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>RedirectTemp <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge istemciye daima geçici yönlendirme durumu (302) döndürür.
+   Yani, <code>Redirect temp</code> ile aynı işi yapar.</p>
+ 
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptAlias" id="ScriptAlias">ScriptAlias</a> <a name="scriptalias" id="scriptalias">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScriptAlias <var>URL-yolu</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+</table>
+  <p>Hedef dizini, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code> modülünün CGI betiği
+   yorumlayıcısı tarafından çalıştırılacak betikleri içeren dizin olarak
+   imlemesi dışında <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
+   yönergesinin yaptığı işi yapar. <code><em>URL-yolu</em></code> ile
+   başlayan harf büyüklüğüne duyarlı URL’ler (% imlemesi çözüldükten
+   sonra), dosya sistemindeki bir tam yol olarak belirtilmiş
+   <code><em>dizin-yolu</em></code> ile başlayan betiklerle eşlenir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek:</h3><p><code>
+   ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>http://sunucum/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek sunucunun
+   <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep olur. Bu
+   yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/<br />
+   &lt;Location /cgi-bin &gt;<br />
+   <span class="indent">
+   SetHandler cgi-script<br />
+   Options +ExecCGI<br />
+   </span>
+   &lt;/Location&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <div class="warning">Yapılandırma değiştiğinde kaynak kodlarının ister
+   istemez açığa çıkmasını istemiyorsanız CGI betiklerinizi <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altına koymayınız.
+   <code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesi URL’yi doğru yere
+   eşlemekten başka orayı bir CGI betikleri dizini olarak imler. CGI
+   betiklerinizi <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altına
+   koyarsanız çalıştırmak için <code class="directive">ScriptAlias</code> değil,
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sethandler">SetHandler</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/core.html#options">Options</a></code> yönergelerini örnekteki gibi kullanın:
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;<br />
+   <span class="indent">
+   SetHandler cgi-script<br />
+   Options ExecCGI<br />
+   </span>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </code></p></div>
+
+   Aynı dosya sistemi konumu ile çok sayıda <code><em>URL-yolu</em></code>
+   eşleşebileceğinden, bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#directory">Directory</a></code>
+   bölümü ile sınırlanmadığı takdirde CGI betiklerinin kaynak kodları açığa
+   çıkabilir; bu bakımdan <code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesini yok
+   sayan URL yollarının belirtilebilme olasılığı gözardı
+   edilmemelidir.</div>
+
+ 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../howto/cgi.html">CGI Öğreticisi</a></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptAliasMatch" id="ScriptAliasMatch">ScriptAliasMatch</a> <a name="scriptaliasmatch" id="scriptaliasmatch">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere düzenli ifade kullanarak
+eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScriptAliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek üzere bir
+   <a class="glossarylink" href="../glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifade</a> kabul etmesi dışında
+   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergesine
+   eşdeğerdir. Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code> ile
+   eşleşiyorsa sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak
+   dosya yolunu elde eder. Örneğin, standart <code>/cgi-bin</code> dizinini
+   etkin kılmak için şu yazılabilir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+  </code></p></div>
+ 
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_alias.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_asis.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_asis.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_asis.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_asis.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -26,8 +26,6 @@
 <a href="../ja/mod/mod_asis.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/mod/mod_asis.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>自分用の HTTP ヘッダの書かれているファイルを送信する</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">モジュール識別子:</a></th><td>asis_module</td></tr>
@@ -66,10 +64,12 @@
   <div class="example"><p><code>AddHandler send-as-is asis</code></p></div>
 
   <p>拡張子が <code>.asis</code> のすべてのファイルの内容は Apache
-  からクライアントへほとんど変更無く送られます。クライアントには
-  HTTP ヘッダが必要ですので、ファイルに書くことを忘れないでください。
-  Status: ヘッダも必要です。データは 3 桁の HTTP
-  応答コードと、その後にテキストメッセージが続いたものでなければなりません。</p>
+  からクライアントへほとんど変更無く送られます。
+  HTTP ヘッダは特別で、ファイルから <code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>
+  のルールに従って取り出されます。ですから asis ファイルには
+  正しいヘッダが記載されていなければなりませし、
+  また CGI での表記法であるところの Status: ヘッダを使って
+  HTTP レスポンスコードを決めることもできます。</p>
 
   <p>これはクライアントにファイルが移動したことを知らせるために
   <em>as is</em> (そのまま) で送られるファイルの内容の例です。

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_asis.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_asis.xml.meta?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_asis.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_asis.xml.meta Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.en?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.en Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -31,9 +31,9 @@
 <tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>mod_auth_digest.c</td></tr></table>
 <h3>Summary</h3>
 
-  <p>This module implements HTTP Digest Authentication. However, it
-  has not been extensively tested and is therefore marked
-  experimental.</p>
+  <p>This module implements HTTP Digest Authentication
+  (<a href="http://www.faqs.org/rfcs/rfc2617.html">RFC2617</a>), and
+  provides a more secure alternative to <code class="module"><a href="../mod/mod_auth_basic.html">mod_auth_basic</a></code>.</p>
 </div>
 <div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
 <ul id="toc">

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.ko?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_auth_digest.xml.ko [euc-kr] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:666349 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:674578 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dbd.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dbd.html.en?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dbd.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dbd.html.en Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -253,8 +253,7 @@
   <dt>SQLite3</dt>
   <dd>The connection string is passed straight through to <code>sqlite3_open</code></dd>
   <dt>ODBC</dt>
-  <dd>Please see <a href="http://code.google.com/p/odbc-dbd/">the
-    author's project pages</a> for this third-party driver.</dd>
+  <dd>datasource, user, password, connect, ctimeout, stimeout, access, txmode, bufsize</dd>
   </dl>
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_dir.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_dir.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.en?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.en Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_dir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_dir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Provides for "trailing slash" redirects and
   serving directory index files</td></tr>
@@ -162,7 +163,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_dir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_dir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.ja.utf8?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.ja.utf8 [utf-8] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_dir.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_dir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>「最後のスラッシュ」のリダイレクトと、ディレクトリの
 インデックスファイルを扱う機能を提供する</td></tr>
@@ -174,7 +175,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>言語: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_dir.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_dir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.ko.euc-kr?rev=676427&r1=676426&r2=676427&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sun Jul 13 13:01:46 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_dir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_dir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_dir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_dir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -162,7 +163,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_dir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_dir.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_dir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_dir.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_dir.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>Mime
View raw message