httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r675635 - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: content-negotiation.xml.tr filter.xml.tr handler.xml.tr mod/mod_alias.xml.tr mod/mod_dir.xml.tr
Date Thu, 10 Jul 2008 16:20:33 GMT
Author: takashi
Date: Thu Jul 10 09:20:29 2008
New Revision: 675635

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=675635&view=rev
Log:
new Turkish translations

Submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr  (contents, props changed)
   - copied, changed from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/filter.xml.tr  (contents, props changed)
   - copied, changed from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/handler.xml.tr  (contents, props changed)
   - copied, changed from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr  (contents, props changed)
   - copied, changed from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr  (contents, props changed)
   - copied, changed from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr (from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr&r1=675612&r2=675635&rev=675635&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr [utf-8] Thu Jul 10 09:20:29
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 675610 -->
+<!-- English Revision: 675634 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -484,8 +484,8 @@
    uygulanacaktır.</p>
 
   <example><title>Örnek</title>
-   SetEnvIf Cookie "language=(.+)" prefer-language=$1<br />
-   Header append Vary cookie
+   SetEnvIf Cookie "language=en" prefer-language=en<br />
+   SetEnvIf Cookie "language=fr" prefer-language=fr
   </example>
  </section>
 </section>
@@ -631,12 +631,5 @@
    yapılandırılmasında kullanılabilir. Bunun HTTP/1.1 istemcilerinden gelen
    isteklere bir etkisi yoktur.</p>
 
-  <p>HTTP/1.1 istemciler için, Apache, yanıtın uzlaşım boyutlarını göstermek
-   üzere bir <code>Vary</code> HTTP yanıt başlığı gönderir. Arabellekler
bu
-   bilgiyi sonraki istekleri yerel kopyadan sunarken kullanabilirler. Bir
-   arabelleğin uzlaşım boyutlarına bakmaksızın yerel kopyasını kullanmaya
-   teşvik etmek için <code>force-no-vary</code> <a href="env.html#special"
-   >ortam değişkenini</a> etkin kılabilirsiniz.</p>
-
 </section>
 </manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/content-negotiation.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mergeinfo = 

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/filter.xml.tr (from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/filter.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/filter.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.tr&r1=675612&r2=675635&rev=675635&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/filter.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/filter.xml.tr [utf-8] Thu Jul 10 09:20:29 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902 -->
+<!-- English Revision: 421174 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -32,20 +32,14 @@
   <p>Bu belge, Apache’de süzgeç kullanımı hakkındadır.</p>
  </summary>
 
- <section id="intro"> <title>Apache 2’de Süzme İşlemi</title>
+ <section id="filters"> <title>Süzgeçler</title>
   <related>
    <modulelist>
-    <module>mod_filter</module>
     <module>mod_deflate</module>
     <module>mod_ext_filter</module>
     <module>mod_include</module>
-    <module>mod_charset_lite</module>
    </modulelist>
    <directivelist>
-    <directive module="mod_filter">FilterChain</directive>
-    <directive module="mod_filter">FilterDeclare</directive>
-    <directive module="mod_filter">FilterProtocol</directive>
-    <directive module="mod_filter">FilterProvider</directive>
     <directive module="mod_mime">AddInputFilter</directive>
     <directive module="mod_mime">AddOutputFilter</directive>
     <directive module="mod_mime">RemoveInputFilter</directive>
@@ -57,90 +51,18 @@
    </directivelist>
   </related>
 
-  <p>Apache 2.0 ve sonrasında mevcut olan Süzgeç Zinciri, uygulamaların
-   nereden geldiğine bakmaksızın gelen ve giden verileri oldukça esnek ve
-   yapılandırılabilir tarzda işlemesini mümkün kılar. Böylece, gelen veriyi
-   bir takım ön işlemlerden geçirebilir, giden veriyi de son bir defa bazı
-   işlemlere sokabiliriz. Bu işlem temel olarak geleneksel istek işleme
-   aşamalarından bağımsızdır.</p>
-
-  <p class="figure">
-   <img src="images/filter_arch.tr.png" width="569" height="392"
-   alt="Süzgeçler, İstek işleme eksenine dik bir veri eksenine peş peşe
- yerleştirilebilir." />
-  </p>
-
-  <p>Standard Apache dağıtımıyla gelen süzgeç uygulamalarından bazıları:</p>
-
-  <ul>
-   <li><module>mod_include</module>, sunucu taraflı içerik yerleştirmeyi
-   gerçekler.</li>
-   <li><module>mod_ssl</module>, SSL şifrelemesini gerçekler (https).</li>
-   <li><module>mod_deflate</module>, veri sıkıştırma/açma işlemlerini
-   çalışma anında gerçekleştirir.</li>
-   <li><module>mod_charset_lite</module>, karakter kümeleri arasında
-   dönüşümü gerçekleştirir.</li>
-   <li><module>mod_ext_filter</module>, harici bir yazılımı bir süzgeç
-   olarak çalıştırır.</li>
-  </ul>
-
-  <p>Apache, bunlardan başka, bayt dizilerinin elde edilmesi ve içeriğin
-   bölünmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek için bir takım dahili süzgeçler
-   de kullanabilir.</p>
-
-  <p>Üçüncü parti süzgeç modülleri tarafından gerçeklenmiş çok geniş
bir
-   uygulama alanı mevcuttur; <a href="http://modules.apache.org/"
-   >modules.apache.org</a> ve benzerlerinden temin edilebilecek bu tür
-   modüllerden bazılarının uygulama alanları:</p>
-
-  <ul>
-   <li>HTML ve XML belgelerin işlenmesi ve yazılması</li>
-   <li>XSLT dönüşümleri ve XInclude’lar</li>
-   <li>XML İsim-alanı desteği</li>
-   <li>HTML Formlarının çözümlenmesi ve sunucuya dosya yükleme</li>
-   <li>Resim işleme</li>
-   <li>PHP betikleri gibi zararlı olabilecek uygulamalardan korunma</li>
-   <li>Metin düzenleme ve arama işlemleri</li>
-  </ul>
- </section>
-
- <section id="smart"><title>Akıllı Süzme</title>
-  <p class="figure">
-   <img src="images/mod_filter_new.tr.png" width="423" height="331"
-   alt="Farklı süzgeç üreticilerinin uygulamaları istek işlemenin durumuna
- bağlı olarak akıllıca uygulanabilir."/>
-  </p>
-
-  <p><module>mod_filter</module>, Apache 2.1 ve sonrasında mevcut olup,
-   süzgeç zincirinin çalışma anında devingen olarak yapılandırılabilmesini
-   mümkün kılar. Böylece, örneğin, bir vekili, özgün sunucunun ne
-   göndereceğini bilmeden HTML’yi bir HTML süzgeciyle yazmaya ve JPEG
-   resimleri tamamen farklı bir süzgeçten geçirmeye ayarlayabilirsiniz. Bu,
-   asıl içeriğe bağlı olarak çalışma anında içeriği farklı içerik
-   sağlayıcılara dağıtan bir süzgeç düzeneği kullanılarak çalışır. Bir
-   süzgeç, doğrudan zincire yerleştirilip koşulsuz olarak
-   çalıştırılabileceği gibi bir içerik sağlayıcı gibi kullanılarak zincire
-   devingen olarak yerleştirilebilir. Örneğin:</p>
-
-  <ul>
-   <li>Bir HTML işleme süzgeci sadece içerik text/html veya
-   application/xhtml+xml olduğu takdirde çalışır.</li>
-   <li>Bir sıkıştırma süzgeci sadece girdi sıkıştırılabilir nitelikteyse
ve
-   sıkıştırılmamışsa çalışır.</li>
-   <li>Bir karakter kümesi dönüşüm süzgeci, bir metin belgesi istenen
-   karakter kümesine sahip değilse zincire yerleştirilir.</li>
-  </ul>
- </section>
-
- <section id="using"><title>Süzgeçlerin Kullanımı</title>
-  <p>Süzgeçler iki şekilde kullanılır: Basit ve Devingen.
-   Genelde ikisinden biri kullanılır; karışık kullanılırsa istenmeyen
-   sonuçlara yol açabilir (ise de, basit girdi süzme ile çıktı süzme işlemi
-   basit olsun olmasın karışık kullanılabilir).</p>
-
-  <p>Basit yol, girdi süzgeçlerini yapılandırmanın tek yoludur ve bir
-   durağan süzgeç zincirinin gerektiği yerlerde çıktı süzgeçleri için
-   yeterlidir. İlgili yönergeler:
+  <p>Bir <em>süzgeç</em>, sunucu tarafından alınan ve gönderilen
verilere
+   uygulanan bir işlemdir. Sunucuya istemcilerin gönderdiği veriler
+   <em>girdi süzgeçleri</em> tarafından, sunucunun istemciye gönderdiği
+   veriler ise <em>çıktı süzgeçleri</em> tarafından işleme tabi tutulurlar.
+   Verilere çok sayıda süzgeç uygulanabilir ve süzgeçlerin uygulanma sırası
+   belirlenebilir.</p>
+
+  <p>Süzgeçler Apache tarafından dahili olarak bayt dizilerinin elde edilmesi
+   ve içeriğin bölünmesi gibi işlemler için kullanılabilir. Bundan başka,
+   modüller tarafından sağlanan süzgeçler de vardır ve bunlar çalışma anında
+   yapılandırma yönergeleri ile seçilebilir. Veriye uygulanacak süzgeçlerle
+   ilgili işlemler için kullanılabilecek yönergeler:
    <directive module="core">SetInputFilter</directive>,
    <directive module="core">SetOutputFilter</directive>,
    <directive module="mod_mime">AddInputFilter</directive>,
@@ -148,16 +70,19 @@
    <directive module="mod_mime">RemoveInputFilter</directive> ve
    <directive module="mod_mime">RemoveOutputFilter</directive>.</p>
 
-  <p>Devingen yol, <module>mod_filter</module> belgesinde açıklandığı
gibi,
-   çıktı süzgeçlerinin hem durağan hem de esnek ve devingen olarak
-   yapılandırılabilmesini mümkün kılar. İlgili yönergeler:
-   <directive module="mod_filter">FilterChain</directive>,
-   <directive module="mod_filter">FilterDeclare</directive> ve
-   <directive module="mod_filter">FilterProvider</directive>.</p>
-
-  <p><directive module="core">AddOutputFilterByType</directive> yönergesi
-   hala desteklenmekteyse de sorun çıkarabilmesi sebebiyle kullanımı artık
-   önerilmemektedir. Onun yerine devingen yapılandırma kullanınız.</p>
+  <p>Aşağıdaki kullanıcı tarafından seçilebilen süzgeç uygulamaları Apache
+   HTTP Sunucusu dağıtımıyla gelmektedir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><module>mod_include</module></dt>
+   <dd>Sunucu taraflı içerik yerleştirmeyi gerçekler.</dd>
+   <dt><module>mod_deflate</module></dt>
+   <dd>Çıktıyı istemciye göndermeden önce sıkıştırır.
+   </dd>
+  </dl>
+
+  <p>Bunlardan başka <module>mod_ext_filter</module> modülü ile harici
+   uygulamaların süzgeç olarak kullanılması da mümkündür.</p>
 
  </section>
 </manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/filter.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/filter.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mergeinfo = 

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/handler.xml.tr (from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/handler.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/handler.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.tr&r1=675612&r2=675635&rev=675635&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/handler.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/handler.xml.tr [utf-8] Thu Jul 10 09:20:29 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- English Revision: 421174 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -39,7 +39,7 @@
     <module>mod_actions</module>
     <module>mod_asis</module>
     <module>mod_cgi</module>
-    <module>mod_imagemap</module>
+    <module>mod_imap</module>
     <module>mod_info</module>
     <module>mod_mime</module>
     <module>mod_negotiation</module>
@@ -60,10 +60,11 @@
    tarafından sunulurlar, fakat bazı dosya türleri normalden farklı şekilde
    ele alınırlar.</p>
 
-  <p>Eylemciler, dosya türünden bağımsız olarak dosyanın bulunduğu yere veya
-   dosya ismi uzantısına göre de yapılandırılabilirler. Gerek, zarif bir
-   çözüm oluşuyla gerekse, hem dosya türünü hem de bir dosya ile ilişkili
-   bir eylemciyi mümkün kılması sebebiyle bunun getirisi daha yüksektir.
+  <p>Apache 1.1 sürümünden itibaren eylemciler doğrudan kullanılabilmektedir.
+   Dosya türünden bağımsız olarak dosyanın bulunduğu yere veya dosya ismi
+   uzantısına göre de yapılandırılabilirler. Gerek, zarif bir çözüm
+   oluşuyla gerekse, hem dosya türünü hem de bir dosya ile ilişkili bir
+   eylemciyi mümkün kılması sebebiyle bunun getirisi daha yüksektir.
    (Ayrıca, <a href="mod/mod_mime.html#multipleext">çok uzantılı
    dosyalara</a> da bakınız.)</p>
 
@@ -84,7 +85,7 @@
     (<module>mod_cgi</module>)</li>
 
    <li><strong>imap-file</strong>: Dosyayı bir resim eşleme kuralları
-    dosyası olarak çözümler. (<module>mod_imagemap</module>)</li>
+    dosyası olarak çözümler. (<module>mod_imap</module>)</li>
 
    <li><strong>server-info</strong>: Sunucunun yapılandırma bilgisini
     döndürür. (<module>mod_info</module>)</li>
@@ -157,3 +158,4 @@
    bölü imleri ile değil tire imleri ile ayrılırlar.</p>
  </section>
 </manualpage>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/handler.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/handler.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mergeinfo = 

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr (from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr&r1=675612&r2=675635&rev=675635&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Thu Jul 10 09:20:29
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 554716 -->
+<!-- English Revision: 629459 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -65,12 +65,12 @@
   <p>Farklı bağlamlarda bulunan <directive module="mod_alias"
    >Alias</directive> ve <directive module="mod_alias">Redirect</directive>
    yönergeleri standart <a href="../sections.html#mergin">katıştırma
-   kuralları</a> ile ilgili diğer yönergeler gibi işleme sokulur. Fakat
+   kuralları</a> ile ilgili diğer yönergeler gibi işleme sokulurlar. Fakat
    aynı bağlam dahilinde (örneğin, aynı <directive type="section"
    module="core">VirtualHost</directive> bölümünde) çok fazla <directive
-   module="mod_alias" >Alias</directive> ve <directive
-   module="mod_alias">Redirect</directive> varsa bunlar belli bir
-   sıraya göre işleme sokulurlar.</p>
+   module="mod_alias" >Alias</directive> ve <directive module="mod_alias"
+   >Redirect</directive> varsa bunlar belli bir sıraya göre işleme
+   sokulur.</p>
 
   <p>İlk adımda, <directive module="mod_alias">Alias</directive>’lardan
önce
    bütün <directive module="mod_alias">Redirect</directive> yönergeleri
@@ -123,11 +123,7 @@
 
   <p><code>http://sunucum/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek, sunucunun
    <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine sebep
-   olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan yukarıdaki
-   <directive>Alias</directive> yapılandırması
-   <code>http://sunucum/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
-   ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler için <directive
-   module="mod_alias" >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+   olurdu.</p>
 
   <p><code><em>URL-yolu</em></code>’nu bir <code>/</code>
ile
    sonlandırırsanız <directive>Alias</directive> yönergesini yorumlarken
@@ -211,15 +207,8 @@
   <p>Eski <code><em>URL-yolu</em></code> bir bölü çizgisi
ile başlar ve harf
    büyüklüğüne duyarlıdır (% imlemesi çözüldükten sonra).
    <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin
verilmez.
-   <code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile
başlayan bir
-   mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olmalıdır.
-   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
-   ekler.</p>
-
-  <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler
istemciye hedef
-   <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği
olarak
-   dönecektir. <code><em>URL-yolu</em></code>’nun devamı niteliğindeki
ek
-   yol hedef URL’ye eklenir.</p>
+   <code><em>URL</em></code> ise bir şema ve konak ismi ile başlayan
bir
+   mutlak URL olmalıdır.</p>
 
   <example><title>Örnek:</title>
    Redirect /hizmet http://iki.mesela.dom/hizmet
@@ -228,18 +217,17 @@
   <p>İstemcinin yaptığı <code>http://mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code>
    isteğine karşılık istemciye isteği
    <code>http://iki.mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code> olarak yapması
-   söylenecektir. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
-   <code>http://mesela.dom/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
-   yönlendirme ile eşleşmeyecektir. Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha
-   karmaşık eşleşmeler için <directive module="mod_alias"
-   >RedirectMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+   söylenecektir.</p>
 
 
   <note><title>Bilginize</title>
    <p>Yapılandırma dosyasında yer alış sırasına bakmaksızın
     <directive>Redirect</directive> yönergeleri
     <directive>Alias</directive> ve <directive>ScriptAlias</directive>
-    yönergelerinden önce ele alınır.</p></note>
+    yönergelerinden önce ele alınır. <directive type="section"
+    module="core">Directory</directive> bölümleri ve <code>.htaccess</code>
+    dosyaları içinde bile kullanılsa <code><em>URL-yolu</em></code>
göreli
+    bir yol değil, tam nitelikli bir URL olmak zorundadır.</p></note>
 
    <p>Herhangi bir <code><em>durum</em></code> belirtilmemişse
"geçici"
     yönlendirme (HTTP durum kodu: 302) yapılır. Bu, istemciye özkaynağın
@@ -427,3 +415,4 @@
 </directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mergeinfo = 

Copied: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr (from r675612, httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr)
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?p2=httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr&p1=httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr&r1=675612&r2=675635&rev=675635&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Thu Jul 10 09:20:29
2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- English Revision: 421174 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mergeinfo = Mime
View raw message