httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r675612 [2/2] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: caching.xml.tr content-negotiation.xml.tr filter.xml.tr handler.xml.tr images/caching_fig1.tr.png images/filter_arch.tr.png images/mod_filter_new.tr.png mod/mod_alias.xml.tr mod/mod_dir.xml.tr
Date Thu, 10 Jul 2008 15:13:40 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=675612&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Thu Jul 10 08:13:38 2008
@@ -0,0 +1,429 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 554716 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_alias.xml.meta">
+
+<name>mod_alias</name>
+<description>Belge ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
+eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_alias.c</sourcefile>
+<identifier>alias_module</identifier>
+
+ <summary>
+  <p>Bu modülde bulunan yönergeler sunucuya istek olarak gelen URL’lerin
+   denetlenmesini ve değiştirilmesini mümkün kılar. <directive
+   module="mod_alias" >Alias</directive> ve <directive module="mod_alias"
+   >ScriptAlias</directive> yönergeleri URL’lerin dosya sisteminin
+   dizinlerine eşlenmesini sağlar. Böylece, kök dizini <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> ile belirtilen site belge ağacı
+   altında bulunmayan içeriğe erişmek mümkün olur. <directive
+   module="mod_alias" >ScriptAlias</directive> yönergesi buna ek olarak
+   hedef dizini sadece CGI betiklerini içeren dizin olarak imler.</p>
+
+  <p><directive module="mod_alias">Redirect</directive> yönergesi,
+   farklı bir URL ile yeni bir istek yapmaları için istemcileri
+   yönlendirmekte kullanılır. Çoğunlukla özkaynak başka bir yere
+   taşındığında kullanılır.</p>
+
+  <p><module>mod_alias</module> modülü basit URL değiştirme görevlerini
+   yerine getirmek için tasarlanmıştır. Sorgu dizgelerini işleme sokmak
+   gibi daha karmaşık görevler için <module>mod_rewrite</module> modülü
ile
+   sağlanan araçlar kullanılır.</p>
+
+ </summary>
+
+ <seealso><module>mod_rewrite</module></seealso> <seealso><a
+  href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya sistemi ile Eşlenmesi</a>
+ </seealso>
+
+ <section id="order"><title>İşlem Sırası</title>
+
+  <p>Farklı bağlamlarda bulunan <directive module="mod_alias"
+   >Alias</directive> ve <directive module="mod_alias">Redirect</directive>
+   yönergeleri standart <a href="../sections.html#mergin">katıştırma
+   kuralları</a> ile ilgili diğer yönergeler gibi işleme sokulur. Fakat
+   aynı bağlam dahilinde (örneğin, aynı <directive type="section"
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümünde) çok fazla <directive
+   module="mod_alias" >Alias</directive> ve <directive
+   module="mod_alias">Redirect</directive> varsa bunlar belli bir
+   sıraya göre işleme sokulurlar.</p>
+
+  <p>İlk adımda, <directive module="mod_alias">Alias</directive>’lardan
önce
+   bütün <directive module="mod_alias">Redirect</directive> yönergeleri
+   işleme sokulur. Bu bakımdan bir <directive module="mod_alias"
+   >Redirect</directive> veya <directive module="mod_alias"
+   >RedirectMatch</directive> ile eşleşen bir istek için
+   hiçbir <directive module="mod_alias" >Alias</directive>
+   uygulanmayacaktır. İkinci adımda yapılandırma dosyasında yer aldıkları
+   sıraya göre <directive module="mod_alias" >Redirect</directive> ve
+   <directive module="mod_alias" >Alias</directive> yönergeleri işleme
+   sokulurlar, dolayısıyla ilk eşleşme öncelikli olmuş olur.</p>
+
+  <p>İlk eşleşmenin öncelikli olması sebebiyle, bu yönergelerin birden
+   fazlası aynı alt yola uygulandığı takdirde, tüm yönergelerin etkili
+   olabilmesi için en uzun yolu sıralamada en öne almalısınız. Örneğin
+   aşağıdaki yapılandırma beklendiği gibi çalışacaktır:</p>
+
+  <example>
+  Alias /foo/bar /baz<br />
+  Alias /foo /gaz
+  </example>
+
+  <p>Ama yukarıdaki iki satır ters sırada yerleştirilmiş olsaydı,
+   <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan
önce
+   eşleşecek, dolayısıyla ikinci yönerge yok sayılacaktı.</p>
+
+ </section>
+
+<directivesynopsis>
+<name>Alias</name>
+<description>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</description>
+<syntax>Alias <var>URL-yolu</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+ <usage>
+
+  <p><directive>Alias</directive> yönergesi, belgelerin <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> dizininden farklı bir yerde
+   saklanmasını mümkün kılar. <code><em>URL-yolu</em></code>
ile başlayan
+   URL’ler (% imlemesi çözüldükten sonra) <code><em>dizin-yolu</em></code>
+   ile başlayan yerel dosyalarla eşlenir. <code><em>URL-yolu</em></code>,
+   harf büyüklüğüne duyarsız sistemlerde bile harf büyüklüğüne
+   duyarlıdır.</p>
+
+  <example><title>Örnek:</title>
+   Alias /image /ftp/pub/image
+  </example>
+
+  <p><code>http://sunucum/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek, sunucunun
+   <code>/ftp/pub/image/foo.gif</code> dosyasıyla yanıt vermesine sebep
+   olurdu. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir; bu bakımdan yukarıdaki
+   <directive>Alias</directive> yapılandırması
+   <code>http://sunucum/imagefoo.gif</code> ile eşleşmez. Düzenli
+   ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler için <directive
+   module="mod_alias" >AliasMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+
+  <p><code><em>URL-yolu</em></code>’nu bir <code>/</code>
ile
+   sonlandırırsanız <directive>Alias</directive> yönergesini yorumlarken
+   sunucunun da sona bir <code>/</code> ekleyeceğine dikkat ediniz. Yani,
+   eğer <example>Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/</example> diye bir
+   tanım yaparsanız <code>/icons</code> URL’si için bir
+   <directive>Alias</directive> kullanılmayacaktır.</p>
+
+  <p><directive>Alias</directive> <em>hedefleri</em> için
ek <directive
+   type="section" module="core" >Directory</directive> bölümleri
+   belirtmeniz gerekebileceğine dikkat ediniz. <directive type="section"
+   module="core" >Directory</directive> bölümlerinden önce yer alan
+   <directive>Alias</directive> yönergelerine özellikle bakılır,
+   dolayısıyla sadece <directive>Alias</directive> hedefleri etkilenir.
+   (Bununla birlikte, <directive>Alias</directive> yönergelerinden önce
+   işleme sokulan <directive type="section"
+   module="core">Location</directive> bölümlerinin uygulanacağına dikkat
+   ediniz.)</p>
+
+  <p>Özellikle, <directive module="core">DocumentRoot</directive> dışında
+   bir dizine bir <directive>Alias</directive> oluşturuyorsanız hedef
+   dizine doğrudan erişim izni vermeniz gerekebilir.</p>
+
+  <example><title>Örnek:</title>
+    Alias /image /ftp/pub/image<br />
+    &lt;Directory /ftp/pub/image&gt;<br />
+    <indent>
+      Order allow,deny<br />
+      Allow from all<br />
+    </indent>
+    &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+ </usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AliasMatch</name>
+<description>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
+eşler.</description>
+<syntax>AliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+ <usage>
+  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek
üzere bir
+   <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> kabul etmesi dışında
+   <directive module="mod_alias">Alias</directive> yönergesine eşdeğerdir.
+   Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code> ile
eşleşiyorsa
+   sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak dosya yolunu
+   elde eder. Örneğin, <code>/icons</code> dizinini etkinleştirmek için
şu
+   yazılabilir:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
+  </example>
+
+  <p>Ayrıca, <code><em>URL-yolu</em></code> ile harf büyüklüğüne
duyarsız
+   eşleşmeler sağlayacak düzenli ifadeler de kullanılabilir:</p>
+
+  <example>
+   AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
+  </example>
+ </usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>Redirect</name>
+<description>İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
+yönlendirir.</description>
+<syntax>Redirect [<var>durum</var>] <var>URL-yolu</var>
+<var>URL</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+ <usage>
+  <p><directive>Redirect</directive> yönergesi istemciye bir yönlendirme
+   isteği döndürerek eski URL’yi yenisiyle eşler.</p>
+
+  <p>Eski <code><em>URL-yolu</em></code> bir bölü çizgisi
ile başlar ve harf
+   büyüklüğüne duyarlıdır (% imlemesi çözüldükten sonra).
+   <code><em>URL-yolu</em></code> olarak göreli yollara izin
verilmez.
+   <code><em>URL</em></code> ise ya bir şema ve konak ismi ile
başlayan bir
+   mutlak URL ya da bir bölü çizgisi ile başlayan bir URL yolu olmalıdır.
+   İkinci durumda URL yolunun başına geçerli sunucu ismi ve şemayı sunucu
+   ekler.</p>
+
+  <p><code><em>URL-yolu</em></code> ile başlayan istekler
istemciye hedef
+   <code><em>URL</em></code> konumuna bir yönlendirme isteği
olarak
+   dönecektir. <code><em>URL-yolu</em></code>’nun devamı niteliğindeki
ek
+   yol hedef URL’ye eklenir.</p>
+
+  <example><title>Örnek:</title>
+   Redirect /hizmet http://iki.mesela.dom/hizmet
+  </example>
+
+  <p>İstemcinin yaptığı <code>http://mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code>
+   isteğine karşılık istemciye isteği
+   <code>http://iki.mesela.dom/hizmet/fesmekan.txt</code> olarak yapması
+   söylenecektir. Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
+   <code>http://mesela.dom/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
+   yönlendirme ile eşleşmeyecektir. Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha
+   karmaşık eşleşmeler için <directive module="mod_alias"
+   >RedirectMatch</directive> yönergesine bakınız.</p>
+
+
+  <note><title>Bilginize</title>
+   <p>Yapılandırma dosyasında yer alış sırasına bakmaksızın
+    <directive>Redirect</directive> yönergeleri
+    <directive>Alias</directive> ve <directive>ScriptAlias</directive>
+    yönergelerinden önce ele alınır.</p></note>
+
+   <p>Herhangi bir <code><em>durum</em></code> belirtilmemişse
"geçici"
+    yönlendirme (HTTP durum kodu: 302) yapılır. Bu, istemciye özkaynağın
+    geçici olarak başka yere taşındığını belirtir. Diğer HTTP durum
+    kodlarını döndürmek için kullanılabilecek <code><em>durum</em></code>
+    değerleri:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>permanent</code></dt>
+   <dd>İstemciye özkaynağın kalıcı olarak taşındığını belirten kalıcı
+    yönlendirme durumu (301) döndürülür.</dd>
+
+   <dt><code>temp</code></dt>
+   <dd>İstemciye geçici yönlendirme durumu (302) döner. Bu öntanımlıdır.
+   </dd>
+
+   <dt><code>seeother</code></dt>
+   <dd>İstemciye özkaynağın yerine başka bir şey konduğunu belirten
+    "diğerine bak" durumu (303) döndürülür.</dd>
+
+   <dt><code>gone</code></dt>
+   <dd>İstemciye özkaynağın kalıcı olarak kaldırıldığını belirten "ölü
+    bağlantı" durumu (410) döner. Bu durumda <code><em>URL</em></code>
+    belirtilmez.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Diğer durum kodları için <code><em>durum</em></code>
olarak sayısal
+   durum kodu belirtilir. Eğer durum 300 ile 399 arasındaysa bir
+   <code><em>URL</em></code> belirtmek gereklidir, yoksa belirtilmez.
+   Belirtilecek durum kodunu Apache’nin bilmesi gerektiğine dikkat ediniz
+   (<code>http_protocol.c</code> dosyasında bulunan
+   <code>send_error_response</code> işlevine bakınız).</p>
+
+  <example><title>Örnek:</title>
+   Redirect permanent /bir http://mesela.dom/iki<br />
+   Redirect 303 /yedi http://mesela.dom/baskabisey
+  </example>
+ </usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>RedirectMatch</name>
+<description>Geçerli URL ile eşleşen bir düzenli ifadeye dayanarak bir harici
+yönlendirme gönderir.</description>
+<syntax>RedirectMatch [<var>durum</var>] <var>düzenli-ifade</var>
+<var>URL</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+ <usage>
+  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek
üzere bir
+   <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> kabul etmesi dışında
+   <directive module="mod_alias">Redirect</directive> yönergesine
+   eşdeğerdir. Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code>
ile
+   eşleşiyorsa sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak
+   dosya yolunu elde eder. Örneğin, tüm GIF dosyası isteklerini başka bir
+   sunucudaki aynı isimli JPEG dosyalarına yönlendirmek için şu
+   yazılabilir:</p>
+
+  <example>
+   RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.sunucu.dom$1.jpg
+  </example>
+ </usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>RedirectTemp</name>
+<description>İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
+URL’ye yönlendirir.</description>
+<syntax>RedirectTemp <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+ <usage>
+  <p>Bu yönerge istemciye daima geçici yönlendirme durumu (302) döndürür.
+   Yani, <code>Redirect temp</code> ile aynı işi yapar.</p>
+ </usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>RedirectPermanent</name>
+<description>İstemciyi, kalıcı bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir
+URL’ye yönlendirir.</description>
+<syntax>RedirectPermanent <var>URL-yolu</var> <var>URL</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+ <usage>
+  <p>Bu yönerge istemciye daima kalıcı yönlendirme durumu (301) döndürür.
+   Yani, <code>Redirect permanent</code> ile aynı işi yapar.</p>
+ </usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ScriptAlias</name>
+<description>Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği
olarak çalıştırır.</description>
+<syntax>ScriptAlias <var>URL-yolu</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+ <usage>
+  <p>Hedef dizini, <module>mod_cgi</module> modülünün CGI betiği
+   yorumlayıcısı tarafından çalıştırılacak betikleri içeren dizin olarak
+   imlemesi dışında <directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   yönergesinin yaptığı işi yapar. <code><em>URL-yolu</em></code>
ile
+   başlayan harf büyüklüğüne duyarlı URL’ler (% imlemesi çözüldükten
+   sonra), dosya sistemindeki bir tam yol olarak belirtilmiş
+   <code><em>dizin-yolu</em></code> ile başlayan betiklerle eşlenir.</p>
+
+  <example><title>Örnek:</title>
+   ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
+  </example>
+
+  <p><code>http://sunucum/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek sunucunun
+   <code>/siteler/cgi-bin/foo</code> betiğini çalıştırmasına sebep olur.
Bu
+   yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
+
+  <example>
+   Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/<br />
+   &lt;Location /cgi-bin &gt;<br />
+   <indent>
+   SetHandler cgi-script<br />
+   Options +ExecCGI<br />
+   </indent>
+   &lt;/Location&gt;
+  </example>
+
+  <note type="warning">Yapılandırma değiştiğinde kaynak kodlarının ister
+   istemez açığa çıkmasını istemiyorsanız CGI betiklerinizi <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> altına koymayınız.
+   <directive>ScriptAlias</directive> yönergesi URL’yi doğru yere
+   eşlemekten başka orayı bir CGI betikleri dizini olarak imler. CGI
+   betiklerinizi <directive module="core">DocumentRoot</directive> altına
+   koyarsanız çalıştırmak için <directive>ScriptAlias</directive> değil,
+   <directive module="core" type="section" >Directory</directive>,
+   <directive module="core">SetHandler</directive> ve <directive
+   module="core">Options</directive> yönergelerini örnekteki gibi kullanın:
+
+  <example>
+   &lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;<br />
+   <indent>
+   SetHandler cgi-script<br />
+   Options ExecCGI<br />
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+   Aynı dosya sistemi konumu ile çok sayıda <code><em>URL-yolu</em></code>
+   eşleşebileceğinden, bir <directive module="core">Directory</directive>
+   bölümü ile sınırlanmadığı takdirde CGI betiklerinin kaynak kodları açığa
+   çıkabilir; bu bakımdan <directive>ScriptAlias</directive> yönergesini
yok
+   sayan URL yollarının belirtilebilme olasılığı gözardı
+   edilmemelidir.</note>
+
+ </usage>
+ <seealso><a href="../howto/cgi.html">CGI Öğreticisi</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ScriptAliasMatch</name>
+<description>Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere düzenli ifade kullanarak
+eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</description>
+<syntax>ScriptAliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+ <usage>
+  <p>Bu yönerge <code><em>URL-yolu</em></code> ile eşleşmek
üzere bir
+   <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> kabul etmesi dışında
+   <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive> yönergesine
+   eşdeğerdir. Belirtilen düzenli ifade <code><em>URL-yolu</em></code>
ile
+   eşleşiyorsa sunucu parantezli eşleşmeleri belirtilen dizgede kullanarak
+   dosya yolunu elde eder. Örneğin, standart <code>/cgi-bin</code> dizinini
+   etkin kılmak için şu yazılabilir:</p>
+
+  <example>
+   ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+  </example>
+ </usage>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=675612&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Thu Jul 10 08:13:38 2008
@@ -0,0 +1,157 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_dir.xml.meta">
+<name>mod_dir</name>
+<description>Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını
sunar.</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_dir.c</sourcefile>
+<identifier>dir_module</identifier>
+
+<summary>
+  <p>Bir dizin içerik dosyası şu iki kaynaktan birinden gelebilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Kullanıcı tarafından yazılmış ve ismi genellikle
+    <code>index.html</code> olan bir dosya. Dosya ismi <directive
+    module="mod_dir" >DirectoryIndex</directive> yönergesi ile belirlenir.
+    Bu, <module>mod_dir</module> modülü tarafından denetlenir.</li>
+
+   <li>Aksi takdirde içerik listesi sunucu tarafından üretilir. Bu,
+    <module>mod_autoindex</module> modülü tarafından sağlanır.</li>
+  </ul>
+  <p>Bu iki işlev tamamen birbirinden ayrıdır, dolayısıyla eğer isterseniz
+   kendiliğinden dizin içerik listesi üretimini tamamen iptal
+   edebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Sunucu <code>http://sunucum/filanca/birdizin</code> şeklinde bir
istek
+   aldığında <code>birdizin</code> bir dizinin ismiyse ‘bölü çizgisiyle
+   biten’ bir yönlendirme söz konusudur. Dizinler URL sonuna bir bölü
+   çizgisi eklenmesini gerektirir, bu bakımdan <module>mod_dir</module>
+   modülü isteği <code>http://sunucum/filanca/birdizin/</code> şeklinde
+   yönlendirir.</p>
+</summary>
+
+<directivesynopsis>
+<name>DirectoryIndex</name>
+<description>İstemci bir dizin istediğinde dizin içeriğini listeler.
+</description>
+<syntax>DirectoryIndex
+  <var>yerel-url</var> [<var>yerel-url</var>] ...</syntax>
+<default>DirectoryIndex index.html</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>Indexes</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>DirectoryIndex</directive> yönergesi, istemci, dizinin
+   sonuna bir bölü çizgisi ekleyerek dizin içeriğinin listelenmesini
+   istediğinde bakılmak üzere özkaynakları listeler.
+   <code><em>yerel-url</em></code>, sunucu üstünde istenen dizine
göreli
+   bir belgenin URL’sidir; normal olarak dizin içindeki bir dosyanın
+   ismidir. Çeşitli URL’ler verilebilirse de sunucu daima ilk bulduğuyla
+   dönecektir. Eğer özkaynakların hiçbiri yoksa ve <code>Indexes</code>
+   seçeneği atanmışsa sunucu dizin içeriğinden bir liste üretecektir.</p>
+
+  <example><title>Örnek:</title>
+   DirectoryIndex index.html
+  </example>
+
+  <p>Bu yapılandırmadan sonra yapılan bir
+   <code>http://sunucum/belgeler/</code> isteğine karşılık, sunucu,
+   mevcutsa <code>http://sunucum/belgeler/index.html</code> dosyasını
+   döndürecek, değilse ürettiği dizin içerik listesini gönderecektir.</p>
+
+  <p>Belgelerin dizine göreli olmasının gerekmediğine dikkat ediniz.</p>
+
+  <example>
+   DirectoryIndex index.html index.txt /cgi-bin/index.pl
+  </example>
+
+  <p>Bu örnekte ise dizin içinde ne <code>index.html</code> ne de
+   <code>index.txt</code> mevcut olduğunda <code>/cgi-bin/index.pl</code>
+   CGI betiği çalıştırılacaktır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>DirectorySlash</name>
+<description>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmeleri açar/kapar.</description>
+<syntax>DirectorySlash On|Off</syntax>
+<default>DirectorySlash On</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>Indexes</override>
+<compatibility>Apache 2.0.51 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>DirectorySlash</directive> yönergesi, bir dizin isteğinde
+   bulunan URL’lerin sonuna <module>mod_dir</module> modülü tarafından
bir
+   bölü çizgisi eklenip eklenmeyeceğini belirler.</p>
+
+  <p>Normalde, bir kullanıcı sona bir bölü çizgisi eklemeden bir dizin için
+   istekte bulunursa <module>mod_dir</module> zaten onu aynı özkaynağa
+   yönlendirir, fakat isteğin sonuna bir bölü çizgisi eklenmesinin bazı iyi
+   sebepleri vardır:</p>
+
+  <ul>
+  <li>Kullanıcı bunun sonucunda meşru bir URL ile istekte bulunmuş olur.</li>
+  <li><module>mod_autoindex</module> gerektiği gibi çalışır. Yoksa
+   bağlantıdaki yolu sunamayacağından yanlış yolu gösterirdi.</li>
+  <li><directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive> yönergesi
+   sadece bölü çizgisi ile biten dizin istekleri için değerlendirilir.</li>
+  <li>HTML sayfa içindeki göreli URL başvuruları gerektiği gibi
+   çalışacaktır.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Siz yine de bu etkiyi istemezseniz ve yukarıdaki sebepler de size uygun
+   değilse yönlendirmeyi şöyle kapatabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+    # Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
+    &lt;Location /bir/yol&gt;<br />
+    <indent>
+      DirectorySlash Off<br />
+      SetHandler bir-eylemci<br />
+    </indent>
+    &lt;/Location&gt;
+  </example>
+
+  <note type="warning"><title>Güvenlik Uyarı</title>
+  <p>Bölü çizgisi ile biten yönlendirmelerin kapatılması bir bilginin
+   istemeyek açığa çıkmasına sebep olabilir. <module>mod_autoindex</module>
+   modülünün etkin olduğunu (<code>Options +Indexes</code>) ve <directive
+   module="mod_dir" >DirectoryIndex</directive> ile geçerli bir özkaynağın
+   (<code>index.html</code> olsun) atandığını ama bu URL için başka
hiçbir
+   özel eylemci tanımlanmadığını varsayalım. Bu durumda bölü çizgisi ile
+   biten bir istek olduğunda <code>index.html</code> dosyası sunulurdu.
+   <strong>Fakat bölü çizgisi ile bitmeyen bir istek dizin içeriğinin
+   listelenmesi ile sonuçlanırdı.</strong></p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message