httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670244 [3/3] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/
Date Sat, 21 Jun 2008 18:00:46 GMT
Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8?rev=670244&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -0,0 +1,305 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_vhost_alias - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_vhost_alias</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_vhost_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_vhost_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını sağlar</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>vhost_alias_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_vhost_alias.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modül, hangi dosyaların sunulacağını saptamak için dosya yolunun
+   parçası olarak HTTP isteğinin <code>Host:</code> başlığının ve/veya IP
+   adresinin kullanılmasını mümkün kılarak devingen yapılandırmalı sanal
+   konaklar oluşturur. Böylece benzer yapılandırmaya sahip çok büyük sayıda
+   sanal konak kullanımı kolaşlaşır.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
+   <p>URI’leri dosya isimlerine dönüştürmek için <code class="module"><a href="../mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code>
+    veya <code class="module"><a href="../mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> kullanılmışsa bunlar
+    <code class="module"><a href="../mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> yönergeleri tarafından aşağıda
+    açıklandığı gibi geçersiz kılınırlar. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma
+    her durumda <code>/cgi-bin/script.pl</code> betiğini <code>
+    /usr/local/apache2/cgi-bin/script.pl</code> betiğine eşleyecektir:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/apache2/cgi-bin/<br />
+    VirtualScriptAlias /nerede/bilinmiyor/%0/cgi-bin/
+   </code></p></div>
+  </div>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#interpol">Dizin İsimlerinin Elde Edilmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#examples">Örnekler</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code></li>
+<li><a href="../vhosts/mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel
+Sanal Barındırma</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="interpol" id="interpol">Dizin İsimlerinin Elde Edilmesi</a></h2>
+  
+
+  <p>Bu modüldeki tüm yönergeler bir dizgeyi bir dosya yoluna dönüştürerek
+   çalışırlar. Dönüşüm dizgesi (bundan sonra “isim” diyeceğiz) ya sunucu
+   ismi olur (bunun nasıl belirlendiğini öğrenmek için <code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> yönergesine bakınız) ya da
+   sunucu üzerindeki sanal konağın IP adresi olur. Dönüşümü,
+   <code>printf</code>’inkilerin benzeri birkaç biçem belirteci
+   denetler:</p>
+
+<table>
+
+<tr><td><code>%%</code></td>
+<td>Bir <code>%</code> imi yerleştirir.</td></tr>
+
+<tr><td><code>%p</code></td>
+<td>Sanal konağın IP adresini yerleştirir.</td></tr>
+
+<tr><td><code>%N.M</code></td>
+<td>İsmin parçalarını yerleştirir.</td></tr>
+
+</table>
+
+  <p><code>N</code> ve <code>M</code> ismin alt dizgelerini belirtmek için
+   kullanılır. <code>N</code>, ismin noktalarla ayrılmış bileşenlerinden
+   seçim yaparken <code>M</code>, <code>N</code> ile seçilen parçadan
+   karakter seçmekte kullanılır. <code>M</code> isteğe bağlı olup mevcut
+   olmaması halinde öntanımlı olarak sıfırdır. Noktanın varlığı
+   <code>M</code>’nin varlığına bağlıdır. Dönüşüm şöyle uygulanır:</p>
+
+  <table>
+   
+   <tr><td><code>0</code></td>
+   <td>ismin tamamı</td></tr>
+
+   <tr><td><code>1</code></td>
+   <td>ilk parça</td></tr>
+
+   <tr><td><code>2</code></td>
+   <td>ikinci parça</td></tr>
+
+   <tr><td><code>-1</code></td>
+   <td>son parça</td></tr>
+
+   <tr><td><code>-2</code></td>
+   <td>sondan bir önceki parça</td></tr>
+
+   <tr><td><code>2+</code></td>
+   <td>ikinci parça ve sonraki parçaların hepsi</td></tr>
+
+   <tr><td><code>-2+</code></td>
+   <td>sondan bir önceki parça ve daha önceki parçaların hepsi</td></tr>
+
+   <tr><td><code>1+</code> ve <code>-1+</code></td>
+   <td><code>0</code> ile aynı</td></tr>
+  </table>
+
+  <p><code>N</code> veya <code>M</code> parça sayısından büyükse dönüşüm
+   dizgesi sadece alt çizgi karakterini içerir.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
+  
+
+  <p>Sunucu yapılandırma dosyanızda isme dayalı sanal konaklar için
+   aşağıdaki yönergeler kullanılıyor olsun:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UseCanonicalName  Off<br />
+   VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%0
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>http://mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için yapılan bir istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/dizin/dosya.html</code>
+   dosyası ile yerine getirilecektir.</p>
+
+  <p>Çok büyük sayıda sanal konak için <code>sankonlar</code> dizininin
+   boyutlarını küçük tutmak amacıyla dosyalar düzenlenebilir. Bunu
+   yapılandırma dosyanızda şöyle yapabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UseCanonicalName  Off<br />
+   VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için
+   yapılan bir istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/f/i/l/filan/dizin/dosya.html
+   </code> ile yerine getirilecektir.</p>
+
+  <p>Bu sefer de parçaları ismin sonundan toplayalım: </p>
+
+<div class="example"><p><code>
+  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.-1/%2.-2/%2.-3/%2
+</code></p></div>
+
+  <p>Bu durumda istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/n/a/l/filan/dizin/dosya.html
+   </code> ile karşılanırdı.</p>
+
+  <p>Şöyle bir şey de yapabilirsiniz:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2.4+
+</code></p></div>
+
+  <p>Bu örnek için istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/f/i/l/an/dizin/dosya.html
+   </code> dosyasından karşılanırdı.</p>
+
+  <p>IP’ye dayalı sanal konaklar için yapılandırma dosyanızda şu satırlar
+   olabilirdi:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   UseCanonicalName DNS<br />
+   VirtualDocumentRootIP
+   /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/belgeler<br />
+   VirtualScriptAliasIP /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/cgi-bin
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için
+   yapılan bir istek eğer <code>falan.filan.mesela.dom</code>’un IP adresi
+   10.20.30.40 olsaydı,
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/10/20/30/40/belgeler/dizin/dosya.html
+   </code> dosyası ile karşılanırdı.
+   <code>http://falan.filan.mesela.dom/cgi-bin/betik.pl</code> için yapılan
+   bir istek ise
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/10/20/30/40/cgi-bin/betik.pl</code>
+   betiğinin çalıştırılması ile sağlanırdı.</p>
+
+  <p>Bir <code>VirtualDocumentRoot</code> yönergesinin <code>.</code>
+   karakterini içermesini isterseniz, bir biçem belirteci ile karışıklığa
+   sebep olmaksızın bunu şöyle sağlayabilirsiniz:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%2.0.%3.0
+</code></p></div>
+
+  <p>Bu durumda <code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code>
+   için yapılan bir istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/filan.mesela/dizin/dosya.html</code>
+   dosyası ile karşılanacaktır.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code> yönergesinin
+   <code>%V</code> ve <code>%A</code> <a href="mod_log_config.html#formats">biçem belirteçleri</a> bu modülle
+   birlikte kullanıldığında çok yararlı olurlar.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualDocumentRoot" id="VirtualDocumentRoot">VirtualDocumentRoot</a> <a name="virtualdocumentroot" id="virtualdocumentroot">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualDocumentRoot none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">VirtualDocumentRoot</code> yönergesi sunucu ismine göre
+   belgelerin bulunacağı yeri Apache’nin saptamasını sağlar.
+   <code><em>hesaplanan-dizin</em></code>’in dönüşüm sonucu <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesinin değeriymiş gibi
+   belge ağacının kök dizini olarak kullanılır.
+   <code><em>hesaplanan-dizin</em></code> yerine <code>none</code>
+   belirtilmişse <code class="directive">VirtualDocumentRoot</code> iptal edilmiş
+   olur. Bu yönerge <code class="directive"><a href="#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP</a></code> yönergesinin kullanıldığı bağlamda
+   yer alamaz.</p>
+
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualDocumentRootIP" id="VirtualDocumentRootIP">VirtualDocumentRootIP</a> <a name="virtualdocumentrootip" id="virtualdocumentrootip">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualDocumentRootIP none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
+</table>
+
+ <p><code class="directive">VirtualDocumentRootIP</code> yönergesi, dizinin
+  saptanmasında sunucu ismi yerine bağlantının sonlandığı sunucunun IP
+  adresini kullanması dışında <code class="directive"><a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></code> gibidir.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualScriptAlias" id="VirtualScriptAlias">VirtualScriptAlias</a> <a name="virtualscriptalias" id="virtualscriptalias">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualScriptAlias none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">VirtualScriptAlias</code> yönergesi, CGI betiklerinin
+   bulunacağı yeri Apache’nin saptamasını sağlamak bakımından <code class="directive"><a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></code> yönergesinin
+   yaptığını yapar. <code>/cgi-bin/</code> ile başlayan istekler için ise
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergesinin
+   yaptığını yapar.</p>
+
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualScriptAliasIP" id="VirtualScriptAliasIP">VirtualScriptAliasIP</a> <a name="virtualscriptaliasip" id="virtualscriptaliasip">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualScriptAliasIP none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">VirtualScriptAliasIP</code> yönergesi, dizinin
+   saptanmasında sunucu ismi yerine bağlantının sonlandığı sunucunun IP
+   adresini kullanması dışında <code class="directive"><a href="#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias</a></code> gibidir.</p>
+
+  
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_vhost_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_vhost_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -8,5 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -184,7 +184,8 @@
   [[!]<em>env-variable</em>[=<em>value</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables conditional on User-Agent without
 respect to case</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#bs2000account">BS2000Account <var>account</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">BS2000 makinelerde yetkisiz hesap tanımlar.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#bufferedlogs">BufferedLogs On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Buffer log entries in memory before writing to disk</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#bufferedlogs">BufferedLogs On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
+</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_cache.html#cachedefaultexpire" id="C" name="C">CacheDefaultExpire <var>seconds</var></a></td><td> 3600 (one hour) </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The default duration to cache a document when no expiry date is specified.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_disk_cache.html#cachedirlength">CacheDirLength <var>length</var></a></td><td> 2 </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The number of characters in subdirectory names</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_disk_cache.html#cachedirlevels">CacheDirLevels <var>levels</var></a></td><td> 3 </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The number of levels of subdirectories in the
@@ -240,16 +241,17 @@
  etkin kılar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain <em>domain</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The domain to which the tracking cookie applies</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookieexpires">CookieExpires <em>expiry-period</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Expiry time for the tracking cookie</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#cookielog">CookieLog <var>filename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets filename for the logging of cookies</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#cookielog">CookieLog <var>dosya-adı</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çerezleri günlüğe kaydetmek için dosya ismi belirtmekte
+kullanılır.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookiename">CookieName <em>token</em></a></td><td> Apache </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the tracking cookie</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookiestyle">CookieStyle
   <em>Netscape|Cookie|Cookie2|RFC2109|RFC2965</em></a></td><td> Netscape </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Format of the cookie header field</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookietracking">CookieTracking on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables tracking cookie</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory <var>dizin</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
  çalışacağı dizin.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_config.html#customlog">CustomLog <var>file</var>|<var>pipe</var>
-<var>format</var>|<var>nickname</var>
-[env=[!]<var>environment-variable</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets filename and format of log file</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_log_config.html#customlog">CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dav.html#dav" id="D" name="D">Dav On|Off|<var>provider-name</var></a></td><td> Off </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable WebDAV HTTP methods</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dav.html#davdepthinfinity">DavDepthInfinity on|off</a></td><td> off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allow PROPFIND, Depth: Infinity requests</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dav_fs.html#davlockdb">DavLockDB <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the DAV lock database</td></tr>
@@ -299,8 +301,8 @@
 <var>&lt;code&gt;seconds</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Value of the <code>Expires</code> header configured
 by MIME type</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_expires.html#expiresdefault">ExpiresDefault <var>&lt;code&gt;seconds</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Default algorithm for calculating expiration time</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_status.html#extendedstatus">ExtendedStatus On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Keep track of extended status information for each 
-request</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_status.html#extendedstatus">ExtendedStatus On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Her istekte ek durum bilgisinin toplanmasını sağlar.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine <var>filtername</var> <var>parameters</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Define an external filter</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions <var>option</var> [<var>option</var>] ...</a></td><td> DebugLevel=0 NoLogS +</td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure <code class="module"><a href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> options</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#fileetag" id="F" name="F">FileETag <var>bileşen</var> ...</a></td><td> INode MTime Size </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak
@@ -313,7 +315,7 @@
 found</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#forcetype">ForceType <var>MIME-türü</var>|None</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bütün dosyaların belirtilen MIME içerik türüyle sunulmasına
  sebep olur.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>filename</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets filename of the forensic log</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>dosya-adı</var>|<var>borulu-süreç</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adli günlük için dosya ismini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#group" id="G" name="G">Group <var>unix-grubu</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_headers.html#header" id="H" name="H">Header [<var>condition</var>] set|append|add|unset|echo
 <var>header</var> [<var>value</var>] [env=[!]<var>variable</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP response headers</td></tr>
@@ -405,8 +407,8 @@
 <tr><td><a href="mpm_common.html#lockfile">LockFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/accept.lock </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
  çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini
  belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>format</var>|<var>nickname</var>
-[<var>nickname</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Describes a format for use in a log file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[<var>takma-ad</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel <var>seviye</var></a></td><td> warn </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxclients" id="M" name="M">MaxClients <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstekleri sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını
  belirler.</td></tr>
@@ -678,7 +680,8 @@
 gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>file</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify location of a log file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes variables from the environment</td></tr>
@@ -687,18 +690,18 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
  belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em></a></td><td> public_html </td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
-for a given virtual host</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
-for a given virtual host</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
   <var>adres</var>[:<var>port</var>] [<var>adres</var>[:<var>port</var>]]
   ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri
 barındırır.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the CGI directory for
-a given virtual host</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the cgi directory for
-a given virtual host</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use accept() rather than AcceptEx() to accept network connections</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
 set</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: httpd.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: httpd.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.en?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.en Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/httpd.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p><code>httpd</code> is the Apache HyperText Transfer Protocol
@@ -180,7 +181,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/httpd.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.0</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>httpd - 아파치 하이퍼텍스트 전송 프로토콜 서버</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/httpd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/httpd.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/httpd.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -175,7 +176,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/httpd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/httpd.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/httpd.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8?rev=670244&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -0,0 +1,175 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>httpd - Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>httpd - Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/httpd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+   <p><strong><code>httpd</code></strong>, Apache Hiper Metin Aktarım
+   Protokolü (HTTP) sunucusu programıdır. Tek başına çalışan bir artalan
+   süreci olarak tasarlanmıştır. Bu tarz kullanıldığında istekleri işleme
+   sokmak için çocuk süreçlerden ve evrelerden oluşan bir havuz
+   oluşturur.</p>
+
+   <p>Genelde, <strong><code>httpd</code></strong>'nin doğrudan çağrılmaması
+   gerekir. Unix ve benzerlerinde <code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code>
+   aracılığıyla, <a href="../platform/windows.html#winsvc">Windows NT, 2000
+   ve XP</a>'de bir hizmet olarak, <a href="../platform/windows.html#wincons">Windows 9x ve ME</a>'de ise bir
+   konsol uygulaması olarak çalıştırılır.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="../invoking.html">Apache'nin Başlatılması</a></li><li><a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a></li><li><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li><li><a href="../platform/">Platforma Özgü Belgeler</a></li><li><code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
+   <p><code><strong>httpd</strong> [ -<strong>d</strong>
+   <var>sunucu-kök-dizini</var> ] [ -<strong>f</strong>
+   <var>yapılandırma-dosyası</var> ]
+   [ -<strong>C</strong> <var>yönerge</var> ] [ -<strong>c</strong>
+   <var>yönerge</var> ] [ -<strong>D</strong> <var>parametre</var> ]
+   [ -<strong>e</strong> <var>seviye</var> ] [ -<strong>E</strong>
+   <var>dosya</var> ]
+   [ <strong>-k</strong> start | restart | graceful | stop ]
+   [ -<strong>R</strong> <var>dizin</var> ] [ -<strong>h</strong> ]
+   [ -<strong>l</strong> ] [ -<strong>L</strong> ] [ -<strong>S</strong> ]
+   [ -<strong>t</strong> ] [ -<strong>v</strong> ] [ -<strong>V</strong> ]
+   [ -<strong>X</strong> ]</code></p>
+
+   <p><a href="../platform/windows.html">Windows sistemlerinde</a>, ek
+   olarak şunlar vardır:</p>
+
+   <p><code><strong>httpd</strong> [ -<strong>k</strong> install | config |
+   uninstall ] [ -<strong>n</strong> <var>isim</var> ]
+   [ -<strong>w</strong> ]</code></p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
+
+ <dl>
+  <dt><code><strong>-d</strong> <var>sunucu-kök-dizini</var></code></dt>
+   <dd><var>sunucu-kök-dizini</var>'ni <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesine ilk değer olarak atar. Yapılandırma
+   dosyasındaki bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>
+   yönergesiyle bu atama geçersiz kılınabilir. Bu seçenek belirtilmediği
+   takdirde <code>/usr/local/apache2</code> dizini öntanımlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-f</strong> <var>yapılandırma-dosyası</var></code></dt>
+   <dd>Başlatma sırasında <var>yapılandırma-dosyası</var>'ndaki yönergeler
+   kullanılır. Eğer <var>yapılandırma-dosyası</var> bir / ile başlamıyorsa
+   dosyanın <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
+   değerine göreli olduğu varsayılır. Seçenek belirtilmediği takdirde
+   <code>conf/httpd.conf</code> öntanımlı değerdir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-k</strong> <code>start | restart | graceful | stop</code></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong>'yi başlatmak, durdurmak ve yeniden
+   başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a> belgesine
+   bakınız.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-C</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma <var>yönerge</var>'sini yapılandırma dosyalarını okumadan
+   önce işleme sokar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma <var>yönerge</var>'sini yapılandırma dosyalarını
+   okuduktan sonra işleme sokar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-D</strong> <var>parametre</var></code></dt>
+  <dd>Sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken komutları şarta bağlı
+   olarak işleme sokmak veya atlamak için yapılandırma dosyalarında
+   kullanılan <code class="directive"><a href="../mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>
+   bölümlerinde kullanılmak üzere bir yapılandırma <var>parametre</var>'si
+   tanımlar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-e</strong> <var>seviye</var></code></dt>
+  <dd>Hata günlüğü seviyesi olarak <code class="directive"><a href="../mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> yönergesine sunucu başlatılırken <var>seviye</var>
+   değerini atar. Bu seçenek, başlatma sırasındaki sorunları saptamak
+   amacıyla hata iletilerinin ayrıntı seviyesini geçici olarak arttırmak
+   için kullanılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-E</strong> <var>dosya</var></code></dt>
+  <dd>Sunucunun başlatılması sırasında hata iletilerinin belirtilen
+   <var>dosya</var>'ya gönderilmesini sağlar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-h</strong></code></dt>
+  <dd>Mevcut komut satırı seçeneklerinin kısa bir özetini çıktılar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
+  <dd>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini çıktılar. Bu liste
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi kullanılarak
+   devingen olarak yüklenen modülleri içermez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-L</strong></code></dt>
+  <dd>Durağan modüllerce sağlanmış yönergeleri olası değerleriyle geçerli
+   konumlarına yerleştirerek listeler.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-R</strong> <var>dizin</var></code></dt>
+  <dd>Sunucu <code>SHARED_CORE</code> kullanılarak derlendiği takdirde bu
+   seçenek paylaşımlı nesne dosyaları için <var>dizin</var> belirtir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-S</strong></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu an
+   sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir).</dd>
+
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler. Program
+   sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse
+   sıfırdan farklı bir değerle çıkar.
+   <code><strong>-D</strong>DUMP_VHOSTS</code> seçeneği ile birlikte
+   kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong> sürümünü basar ve çıkar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-V</strong></code></dt>
+  <dd>Sürümü ve <strong><code>httpd</code></strong> kurulum parametrelerini
+   basar ve çıkar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-X</strong></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong> hata ayıklama kipinde çalışır. Tek
+   çocuk süreç başlatılır ve sunucu konsolu terketmez.</dd>
+ </dl>
+
+ <p>Aşağıdaki seçenekler sadece <a href="../platform/windows.html">Windows
+  platformunda geçerlidir</a>:</p>
+
+ <dl>
+  <dt><code><strong>-k</strong> install | config | uninstall</code></dt>
+  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache bir Windows NT hizmeti
+   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache hizmeti için değiştirilir;
+   ve Apache hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-n</strong> <var>isim</var></code></dt>
+  <dd>Sinyal gönderilecek Apache hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-w</strong></code></dt>
+  <dd>Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin
+   okunması sağlanır.</dd>
+ </dl>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/httpd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message