httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670244 [2/3] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/
Date Sat, 21 Jun 2008 18:00:46 GMT
Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=670244&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -0,0 +1,465 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_log_config - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_log_config</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_config.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_log_config.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
+</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>log_config_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_log_config.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modül istemci isteklerinin esnek şekilde günlüklenmesi ile
+   ilgilidir. Günlükler kişiselleştirilebilir biçemdedir ve doğrudan bir
+   dosyaya yazılabileceği gibi boru üzerinden harici bir sürece de
+   yazılabilir. İsteğin özelliklerine bağlı olarak bazı isteklerin
+   günlüklere kaydedilmesi veya kaydedilmemesi mümkün kılınmıştır.</p>
+
+  <p>Bu modül üç yönerge içermektedir: Bir günlük dosyası oluşturmak için
+   <code class="directive"><a href="#transferlog">TransferLog</a></code>, günlük
+   biçemini kişiselleştirmek için <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> ve tek başına bir günlük
+   dosyasını hem tanımlayıp hem de biçemleyen <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi. Her isteğin
+   çok sayıda dosyaya günlüklenmesini sağlamak için yapılandırma dosyasında
+   her sunucu için birden fazla <code class="directive">TransferLog</code> ve
+   <code class="directive">CustomLog</code> yönergesi belirtilebilir.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bufferedlogs">BufferedLogs</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cookielog">CookieLog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#customlog">CustomLog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logformat">LogFormat</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#transferlog">TransferLog</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="formats" id="formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></h2>
+
+  <p><code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> ve <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergelerinin biçem
+   argümanı bir dizgedir. Bu dizge her isteği günlük dosyasına günlüklemek
+   için kullanılır. Doğrudan günlük dosyalarına kopyalanmak üzere dizgesel
+   sabitler içerebileceği gibi satırsonu ve sekme karakterleri olarak C
+   tarzı "\n" ve "\t" denetim karakterlerini de içerebilir. Dizgesel sabit
+   olarak kullanılan tırnak ve tersbölü imlerinin tersbölü ile öncelenmesi
+   gerekir.</p>
+
+  <p>İstek özellikleri biçem dizgesine “<code>%</code>” imli belirteçler
+   yerleştirilerek günlüklenir. Bu belirteçler ve anlamları:</p>
+
+  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Belirteç</th>
+    <th>Açıklama</th></tr>
+<tr><td><code>%%</code></td>
+    <td>Yüzde imi (<em>Apache 2.0.44 ve sonrası</em>)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...a</code></td>
+    <td>Uzak IP adresi</td></tr>
+<tr><td><code>%...A</code></td>
+    <td>Yerel IP adresi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...B</code></td>
+    <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu.</td></tr>
+<tr><td><code>%...b</code></td>
+    <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu. OGB
+     biçeminde hiç bayt gönderilmemişse günlüğe '<code>-</code>' yerine
+     '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...{<var>Fesmekan</var>}C</code></td>
+    <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>Fesmekan</var> çerezinin
+     içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%...D</code></td>
+    <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...{<var>FALANCA</var>}e</code></td>
+    <td><var>FALANCA</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%...f</code></td>
+    <td>Dosya ismi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...h</code></td>
+    <td>Uzak konak</td></tr>
+<tr><td><code>%...H</code></td>
+    <td>İstek Protokolü</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...{<var>Filanca</var>}i</code></td>
+    <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
+     <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
+     içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%...l</code></td>
+    <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
+     <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code> modülü mevcut ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code> yönergesine değer
+     olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
+     tire imi yazılır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...m</code></td>
+    <td>İstek yöntemi</td></tr>
+<tr><td><code>%...{<var>Filanca</var>}n</code></td>
+    <td>Diğer modüldeki <var>Filanca</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...{<var>Filanca</var>}o</code></td>
+    <td>Yanıttaki <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
+     içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%...p</code></td>
+    <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...P</code></td>
+    <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği.</td></tr>
+<tr><td><code>%...{<var>biçem</var>}P</code></td>
+    <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği (<code>pid</code>) veya
+     evre kimliği (<code>tid</code>). Geçerli biçemler: <code>pid</code>
+     ve <code>tid</code>. (<em>Apache 2.0.46 ve sonrası</em>)</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...q</code></td>
+    <td>Sorgu dizgesi (bir sorgu dizgesi mevcutsa önüne bir <code>?</code>
+     eklenir yoksa hiçbir şey eklenmez).</td></tr>
+<tr><td><code>%...r</code></td>
+    <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...s</code></td>
+    <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
+     durumudur --- isteğin son durumu için <code>%...&gt;s</code>
+     kullanınız.</td></tr>
+<tr><td><code>%...t</code></td>
+    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...{<var>biçem</var>}t</code></td>
+    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
+     <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
+     yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
+<tr><td><code>%...T</code></td>
+    <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...u</code></td>
+    <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
+     (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
+<tr><td><code>%...U</code></td>
+    <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...v</code></td>
+    <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>).</td></tr>
+<tr><td><code>%...V</code></td>
+    <td><code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> ayarı ile
+     ilgili sunucu ismi.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...X</code></td>
+    <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:
+
+    <table>
+    
+    <tr><td><code>X</code> =</td>
+      <td>Yanıt tamamlanmadan bağlantı koptu.</td></tr>
+    <tr><td><code>+</code> =</td>
+      <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı canlı kalabilir.</td></tr>
+    <tr><td><code>-</code> = </td>
+      <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı kapatılacak.</td></tr>
+    </table>
+
+    <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%...c</code> idi
+     fakat geçmişe yönelik olarak <code>%...{<var>isim</var>}c</code> ssl
+     sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
+<tr><td><code>%...I</code></td>
+    <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
+     kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin olmalıdır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...O</code></td>
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
+     kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin olmalıdır.</td></tr>
+</table>
+
+  <h3><a name="modifiers" id="modifiers">Değiştiriciler</a></h3>
+
+   <p>"<var>...</var>" yerine hiçbir şey yazılmayacağı gibi (örneğin,
+    <code>"%h %u %r %s %b"</code>), belli öğelerin sadece belli durum
+    kodlarıyla ilgili yanıtlarla basılabilmesi için bu durum kodları
+    virgüllerle ayrılarak buraya yazılabilir. Örneğin,
+    <code>"%400,501{User-agent}i"</code> belirteci,
+    <code>User-agent</code> başlığını sadece 400 ve 501 hatalarında
+    günlüğe kaydeder. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code>
+    yazılır. Durum kodlarını olumsuzlamak için başa bir "<code>!</code>"
+    konabilir. Örneğin, <code>"%!200,304,302{Referer}i"</code> belirteci,
+    200,304,302 durum kodlarından biriyle dönmeyen tüm istekler için
+    <code>Referer</code> başlığını durum koduyla birlikte günlüğe
+    kaydedecektir.</p>
+
+   <p>İsteğin dahili olarak yönlendirilmesinde özgün durumunun mu yoksa son
+    durumunun mu hesaba katılacağı "&lt;" ve "&gt;" değiştiricileri ile
+    belirtilebilir. Öntanımlı olarak <code>%s, %U, %T, %D,</code> ve
+    <code>%r</code> belirteçleri isteğin özgün durumuna bakarken diğerleri
+    son durumuna bakarlar. Bu bakımdan örneğin, <code>%&gt;s</code>
+    belirteci, özgün istekteki kimliği doğrulanmış kullanıcının, dahili
+    olarak kimlik doğrulaması gerekmeyen bir özkaynağa yönlendirilmesi
+    halinde isteğin son durumunu kaydetmekte kullanılabilir.</p>
+
+   <p>2.0.46 öncesi httpd 2.0 sürümlerinde <code>%...r</code>,
+    <code>%...i</code> ve <code>%...o</code> belirteçlerinin dizgelerine
+    önceleme uygulanmazdı. Bu esas olarak Ortak Günlük Biçeminin
+    gereksinimlerine uymak içindi. Bu uygulama, istemcilerin günlük
+    dosyalarına denetim karakterlerini yazabilmelerini mümkün kıldığı için
+    bu tür ham günlük dosyaları ile çalışırken dikkatli olunmalıdır.</p>
+
+   <p>Güvenlik nedeniyle, 2.0.46 sürümünden itibaren basılamayan
+    karakterler ve diğer özel karakterler <code>\x<var>hh</var></code>
+    dizilimleri biçeminde öncelenmektedir. Burada <var>hh</var> yerine
+    karakter numarasının onaltılık gösterimi yazılır. Bir tersbölü ile
+    öncelenmesi gereken <code>"</code> ve <code>\</code> ile
+    <code>\n</code>, <code>\t</code> gibi C tarzı gösterimler bu kuralın
+    dışındadır.</p>
+
+   <p>2.0 sürümünde 1.3 sürümünün aksine <code>%b</code> ve
+    <code>%B</code> biçem belirteçleri, istemciye gönderilen bayt sayısını
+    değil, HTTP yanıtının bayt sayısını ifade ederdi (bu yanıt, örneğin,
+    SSL kullanıldığında veya bağlantı koptuğunda farklı uzunlukta olur).
+    Artık, ağa gönderilen gerçek bayt sayısını günlüğe kaydetmek için
+    <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
+    biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>
+  
+
+  <h3><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h3>
+
+   <p>Genelde herkesçe kullanılan günlük kaydı biçemleme dizgelerinden
+    bazıları:</p>
+
+   <dl>
+    <dt>Ortak Günlük Biçemi (OGB)</dt>
+    <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></dd>
+
+    <dt>Sanal Konaklı Ortak Günlük Biçemi</dt>
+    <dd><code>"%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></dd>
+
+    <dt>NCSA uzun/birleşik günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+    \"%{User-agent}i\""</code></dd>
+
+    <dt>Referer başlığını içeren günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%{Referer}i -&gt; %U"</code></dd>
+
+    <dt>User-agent başlığını içeren günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%{User-agent}i"</code></dd>
+   </dl>
+  
+
+  <p>Sunucunun isteği sunan meşru <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> değerlerinin sırasıyla <code>%v</code> ve
+   <code>%p</code> belirteçleri için kullanıldığına dikkat ediniz. Bunun
+   için, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> yönergesine
+   bakılmaz, çünkü aksi takdirde günlük inceleme yazılımlarının isteği
+   gerçekte hangi konağın sunduğuna karar verecek sankon eşleme
+   algoritmasının tamamı iki kere işlem yapardı.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
+  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
+   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
+   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesinde açıklanmıştır.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="BufferedLogs" id="BufferedLogs">BufferedLogs</a> <a name="bufferedlogs" id="bufferedlogs">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BufferedLogs On|Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>BufferedLogs Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">BufferedLogs</code> yönergesi,
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünün çeşitli günlük girdilerini her
+   isteğin hemen ardından tek tek değil, bir bütün halinde diske yazılmak
+   üzere bellekte saklanmasını sağlar. Bu, bazı sistemlerde daha verimli
+   disk erişimi, dolayısıyla daha yüksek başarım sağlayabilir. Sadece
+   sunucu geneli için belirtilebilir, sanal konaklar için ayrı ayrı
+   yapılandırılamaz.</p>
+
+  <div class="note">Bu yönerge deneyseldir ve dikkatli kullanılmalıdır.</div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="CookieLog" id="CookieLog">CookieLog</a> <a name="cookielog" id="cookielog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çerezleri günlüğe kaydetmek için dosya ismi belirtmekte
+kullanılır.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CookieLog <var>dosya-adı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Bu yönergenin kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">CookieLog</code> yönergesi çerezleri günlüğe kaydetmek
+   için dosya ismi belirtir. Dosya isminin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> değerine göre belirtildiği
+   varsayılır. Yönerge <code>mod_cookies</code> ile uyumluluk için vardır
+   ve kullanımı önerilmemektedir.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="CustomLog" id="CustomLog">CustomLog</a> <a name="customlog" id="customlog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">CustomLog</code> yönergesi istekleri günlüğe kaydetmek
+   için kullanılır. Yönerge ile bir günlük biçemi belirtilebilir ve günlük
+   kaydı isteğin özelliklerine bağlı olarak ortam değişkenleri vasıtasıyla
+   şarta bağlı kılınabilir.</p>
+
+  <p>İlk argümanda günlüğün yazılacağı yer belirtilir. İki tür yer
+   belirtilebilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><var>dosya</var></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
+    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>
+
+   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
+   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
+    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
+    satırı).
+
+   <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
+   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi
+    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
+    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
+    programın güvenilir olması önemlidir.</p>
+   </div>
+   <div class="warning"><h3>Bilginize</h3>
+    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
+     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
+     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
+   </div></dd>
+  </dl>
+
+  <p>İkinci argümanda günlüğe ne yazılacağı belirtilir. Ya evvelce
+   <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesi ile
+   tanımlanmış bir <var>takma-ad</var> ya da içeriği <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> bölümünde
+   açıklanmış bir <var>biçem</var> dizgesi olabilir.</p>
+
+  <p>Örneğin, aşağıdaki iki yönerge kümesi aynı etkiye sahiptir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   # Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog<br />
+   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
+   CustomLog logs/access_log common<br />
+   <br />
+   # Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog<br />
+   CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
+  </code></p></div>
+
+  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup, sunucu ortamında belli bir değişkenin
+   varlığına bağlı olarak belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
+   kaydedilmeyeceğini belirler. Eğer istek için belirtilen <a href="../env.html">ortam değişkeni</a> mevcutsa (veya
+   '<code>env=!<var>değişken</var></code>' durumunda mevcut değilse) istek
+   günlüğe kaydedilir.</p>
+
+  <p>Ortam değişkenleri <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
+   ve/veya <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülleri kullanılarak her istek
+   için ayrı ayrı atanabilir. Örneğin, GIF biçemli resimler için yapılan
+   istekleri ana günlük dosyasına değil de başka bir dosyaya kaydetmek
+   isterseniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image<br />
+   CustomLog gif-requests.log common env=gif-image<br />
+   CustomLog nongif-requests.log common env=!gif-image
+  </code></p></div>
+
+  <p>Veya eski <code>RefererIgnore</code> yönergesinin davranışını taklit
+   etmek isterseniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  SetEnvIf Referer example\.com yerel-atif<br />
+  CustomLog referer.log referer env=!yerel-atif
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LogFormat" id="LogFormat">LogFormat</a> <a name="logformat" id="logformat">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge erişim günlüğü dosyasının girdi biçemini belirler.</p>
+
+  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesi iki şekilde kullanılabilir.
+   Tek argüman belirtilebilen ilkinde daha sonra
+   <code class="directive">TransferLog</code> yönergelerinde belirtilen günlüklerde
+   kullanılmak üzere günlük biçemini belirler. Bu günlük biçemi yukarıda
+   açıklanan <a href="#formats"><var>biçem</var></a> belirteçlerinden
+   oluşur. Bu tek argüman yerine aşağıda açıklandığı gibi önceki bir
+   <code class="directive">LogFormat</code> yönergesinde tanımlanmış bir günlük
+   biçemine atıf yapan bir <var>takma-ad</var> da belirtilebilir.</p>
+
+  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesinin ikinci kullanım şeklinde
+   <var>biçem</var> bir <var>takma-ad</var> için tanımlanır. Bu takma ad
+   daha sonraki <code class="directive">LogFormat</code> veya <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergelerinde aynı biçem
+   dizgesini uzun uzadıya yazmamak için <var>takma-ad</var> olarak
+   kullanılır. Bir <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir takma ad
+   tanımlamaktan <strong>başka bir şey yapmaz</strong>; yani, yaptığı iş
+   sadece bir takma ad tanımlamaktan ibarettir, biçemi uygulamaz veya
+   biçemi öntanımlı hale getirmez. Bu bakımdan sonraki <code class="directive"><a href="#transferlog">TransferLog</a></code> yönergelerini de
+   etkilemeyecektir. Ayrıca, <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir
+   takma ada başka bir takma ad tanımlamakta da kullanılamaz. Bir takma
+   adın yüzde imi (<code>%</code>) içeremeyeceğine de dikkat ediniz.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost_common
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="TransferLog" id="TransferLog">TransferLog</a> <a name="transferlog" id="transferlog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p>Bir günlük biçemi tanımlanmasını ve şarta bağlı günlük kaydını mümkün
+   kılmaması haricinde <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi gibidir. Günlük biçemi yerine kendinden
+   önce yer alan bir <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesinde tanımlanan
+   bir takma ad kullanılır. Açıkça bir günlük biçemi takma adı
+   belirtilmedikçe Ortak Günlük Biçemi öntanımlıdır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+   \"%{User-agent}i\""<br />
+   TransferLog logs/access_log
+  </code></p></div>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_config.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_log_config.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -3,3 +3,7 @@
 URI: mod_log_forensic.html.en
 Content-Language: en
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+
+URI: mod_log_forensic.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -21,7 +21,8 @@
 <div id="page-content">
 <div id="preamble"><h1>Apache Module mod_log_forensic</h1>
 <div class="toplang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
+<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Forensic Logging of the requests made to the server</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -162,7 +163,8 @@
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
+<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8?rev=670244&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -0,0 +1,172 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_log_forensic - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_log_forensic</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin adli günlük kayıtlarının tutulması</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>log_forensic_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_log_forensic.c</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.50 sürümünden beri mevcuttur.</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modül istemci isteklerinin adli günlük kayıtlarının tutulmasını
+   sağlar. Günlük kaydı bir istek işlenmeden önce ve sonra olmak üzere iki
+   kere yapılır, böylece günlükte her istek için iki girdi bulunur. Adli
+   günlükleyici çok sıkı kurallara tabidir, yani:</p>
+
+  <ul>
+  <li>Biçem sabittir. Günlük kayıt biçemi çalışma anında değiştirilemez.</li>
+  <li>Veriyi yazamadığı takdirde çocuk süreç beklemeksizin çıkar ve
+   (<code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></code>
+   yapılandırmasına bağlı olarak) bir core dosyası dökümler.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Dağıtımın <code>support</code> dizininde bulunan
+   <code>check_forensic</code> betiği adli günlük dosyalarının
+   değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.</p>
+
+  <div class="warning">Bu modül, adli kimlikleri üretebilen daha güçlü bir
+   APR sürümü içeren 2.1 sürümünden geriye doğru uyarlanmıştır.
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_forensic.html">mod_log_forensic</a></code> modülünü 2.0 sürümlerinde kullanmak
+   isterseniz <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> modülünü de yüklemeniz
+   gerekecektir.
+  </div>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#forensiclog">ForensicLog</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Adli Günlük Biçemi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
+<li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="formats" id="formats">Adli Günlük Biçemi</a></h2>
+  <p>Her istek günlüğe iki defa kaydedilir. İlki, işlemin başlangıcında
+   (yani, başlıklar alındıktan hemen sonra), ikincisi ise istek işlem
+   gördükten sonra normal günlüklemenin yapıldığı sırada yapılır.</p>
+
+  <p>Her isteği betimlemek için eşsiz bir istek kimliği atanır. Bu adli
+   kimliğin normal günlüğe de yazılması istenirse bu
+   <code>%{forensic-id}n</code> biçem dizgesi ile yapılabilir.
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> kullanılıyorsa, onun ürettiği kimlik
+   kullanılır.</p>
+
+  <p>İlk satır günlüğe, adli kimliği, istek satırını ve alınan tüm
+   başlıkları boru karakterleri (<code>|</code>) ile ayrılmış olarak
+   kaydeder. Aşağıda bir örneğe yer verilmiştir (hepsi bir satırdadır):</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    +yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA|GET /manual/de/images/down.gif
+    HTTP/1.1|Host:localhost%3a8080|User-Agent:Mozilla/5.0 (X11;
+    U; Linux i686; en-US; rv%3a1.6) Gecko/20040216
+    Firefox/0.8|Accept:image/png, <var>etc...</var>
+  </code></p></div>
+
+  <p>Başlangıçtaki artı imi bu günlük satırının istekle ilgili ilk günlük
+   kaydı olduğunu belirtir. İkinci satırda bunun yerini bir eksi imi
+   alır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   -yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>check_forensic</code> betiği komut satırı argümanı olarak günlük
+   dosyasının ismini alır. Bu <code>+</code>/<code>-</code> kimlik
+   çiftlerine bakarak tamamlanmamış istekler varsa bunlar hakkında
+   uyarır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
+  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
+   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
+   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesinde açıklanmıştır.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ForensicLog" id="ForensicLog">ForensicLog</a> <a name="forensiclog" id="forensiclog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Adli günlük için dosya ismini belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ForensicLog <var>dosya-adı</var>|<var>borulu-süreç</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_forensic</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ForensicLog</code> yönergesi adli inceleme için
+   sunucuya yapılan istekleri günlüğe kaydetmekte kullanılır. Her günlük
+   girdisine, normal <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code> yönergesinde kullanılarak istekle
+   ilişkilendirilebilen eşsiz bir kimlik atanır.
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_forensic.html">mod_log_forensic</a></code> modülü eşsiz kimliği
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> modülünden alır, dolayısıyla bu modülü de
+   yüklemeniz gerekir. (Bu geresinim, daha güçlü bir APR sürümü içermesi
+   sebebiyle 2.1 sürümünden itibaren ortadan kalkmıştır.) İstekle ilişkili
+   kimlik dizgeciği <code>forensic-id</code> adıyla
+   <code>%{forensic-id}n</code> biçem dizgesinde kullanılarak aktarım
+   günlüğüne eklenebilir.</p>
+
+  <p>Günlüğün yazılacağı yeri belirleyen argüman şu iki değerden birini
+   alabilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><var>dosya-adı</var></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
+    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>
+
+   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
+   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
+    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
+    satırı). Program adının <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin değerine göre belirtildiği
+    varsayılır.
+
+   <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
+   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi
+    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
+    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
+    programın güvenilir olması veya daha az yetkili bir kullanıcıya geçiş
+    yapması önemlidir.</p>
+   </div>
+
+   <div class="warning"><h3>Bilginize</h3>
+    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
+     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
+     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
+   </div></dd>
+  </dl>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -8,5 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_logio.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_logio.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.en?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.en Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Logging of input and output bytes per request</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -83,7 +84,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>リクエスト毎に入力バイト数と出力バイト数とをロギング</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -84,7 +85,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">설명:</a></th><td>요청당 입출력 바이트수를 기록</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -85,7 +86,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8?rev=670244&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -0,0 +1,92 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_logio - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_logio</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>logio_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_logio.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+
+  <p>Bu modül her istekte alınan ve gönderilen bayt sayısının günlüklenmesini
+   sağlar. Sayılar, istekte ve yanıtta yer alan başlıklar ve gövdeleri
+   hesaba dahil ederek ağ üzerinde gerçekte gidip gelen bayt sayısını
+   gösterir. Bayt sayımı, girdide SSL/TLS öncesinde ve çıktıda SSL/TLS
+   sonrasında yapılır, böylece sayıların, şifrelemeyle herhangi bir
+   değişikliği doğru olarak yansıtması sağlanmış olur.</p>
+
+  <p>Bu modül <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünü gerektirir.</p>
+
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<p>Bu modül yönerge içermez.</p>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Özel Günlük Biçemleri</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
+<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="formats" id="formats">Özel Günlük Biçemleri</a></h2>
+
+
+  <p>İsteğin belirgin özellikleri için, biçem dizgesinde yer alan % imli
+   biçem belirteçlerinin yerine günlük dosyasında değerleri yazılır. Bu
+   modül iki yeni biçem belirteci ekler:</p>
+
+  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Biçem&nbsp;Belirteci</th>
+    <th>Açıklama</th></tr>
+<tr><td><code>%...I</code></td>
+    <td>İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır
+     olamaz.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...O</code></td>
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.</td></tr>
+</table>
+
+  <p>Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Birleşik G/Ç günlükleme biçemi:</dt>
+   <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+   \"%{User-agent}i\" %I %O"</code></dd>
+  </dl>
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant>ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_status.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_status.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.en?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.en Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Provides information on server activity and
 performance</td></tr>
@@ -155,7 +156,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -149,7 +150,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -143,7 +144,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8?rev=670244&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -0,0 +1,159 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_status - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_status</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucu etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>status_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_status.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p><code>mod_status</code> modülü, sunucu yöneticisinin, HTTP sunucusunun
+   ne kadar başarılı olduğu hakkında bilgi edinmesini sağlar. Bilgiler,
+   kolayca okunabilen bir HTML sayfası olarak sunulur ve o anki sunucu
+   istatistiklerinden oluşur. Gerekirse sayfa kendiliğinden tazelenebilir
+   (uyumlu bir tarayıcı gerekir). Diğer sayfa o anki sunucu durumunu makine
+   tarafından okunabilen biçimde listeler.</p>
+
+  <p>Sunulan bilgiler şunlardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li>İstekleri sunan çocuk süreç sayısı</li>
+
+   <li>Boştaki çocuk süreçlerin sayısı</li>
+
+   <li>Her çocuk sürecin durumu, çocuk sürecin işleme tabi tuttuğu istek
+    sayısı ve sunduğu bayt sayısı (*)</li>
+
+   <li>Toplam erişim sayısı ve sunulan toplam bayt sayısı (*)</li>
+
+   <li>Sunucunun kaç kere başlatıldığı/yeniden başlatıldığı ve ne kadar
+    zamandır çalışmakta olduğu</li>
+
+   <li>Saniyedeki ortalama istek sayısı, saniyedeki bayt sayısı ve istek
+    başına ortalama bayt sayısı (*)</li>
+
+   <li>Apache tarafınan toplamda ve her çocuk süreç tarafından ayrı ayrı
+    kullanılan o anki işlemci zamanı yüzdesi (*)</li>
+
+   <li>O an işlem görmekte olan konakların ve isteklerin sayısı (*)</li>
+  </ul>
+
+  <p>"(*)" imli bilgiler sadece <code class="directive"><a href="#extendedstatus">ExtendedStatus</a></code> yönergesinin değeri <code>On</code> olduğu
+   takdirde mevcuttur.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#extendedstatus">ExtendedStatus</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enable">Durum Bilgisi Desteğinin Etkinleştirilmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#autoupdate">Sayfanın Tazelenmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#machinereadable">Makine Tarafından Okunabilen Durum Dosyası</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="enable" id="enable">Durum Bilgisi Desteğinin Etkinleştirilmesi</a></h2>
+  
+
+  <p>Durum raporları, sadece mesela.dom alanından ve sadece tarayıcılar için
+   etkin kılınmak istenirse <code>httpd.conf</code> dosyasına şu satırlar
+   eklenebilir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   &lt;Location /server-status&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    SetHandler server-status<br />
+    <br />
+    Order Deny,Allow<br />
+    Deny from all<br />
+    Allow from .mesela.dom<br />
+   </span>
+   &lt;/Location&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Sunucu istatistiklerine tarayıcınızla erişmek isterseniz,
+   <code>http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status</code>
+   şeklinde bir istek yapabilirsiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="autoupdate" id="autoupdate">Sayfanın Tazelenmesi</a></h2>
+
+  
+  <p>Tarayıcınız “tazeleme” yeteneğine sahipse durum sayfası düzenli
+   aralıklarla güncellenecektir. Sayfanın N saniyede bir güncellenmesini
+   isterseniz isteği şöyle yapabilirsiniz:<br />
+   <code>http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status?refresh=N</code></p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="machinereadable" id="machinereadable">Makine Tarafından Okunabilen Durum Dosyası</a></h2>
+
+  
+  <p>Durum dosyasının makine tarafından okunabilen sürümüne
+   <code>http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status?auto</code>
+   şeklinde bir istek yaparak erişebilirsiniz. Bu, kendiliğinden çalıştığı
+   takdirde yararlıdır; Apache dağıtımının <code>/support</code> dizininde
+   bulunan <code>log_server_status</code> isimli perl betiğine bakınız.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Güvenlik</h3>
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code> sunucu içinde derlendiği takdirde
+    istatistikleri raporlama yeteneği dizin içi yapılandırma dosyaları
+    (<code>.htaccess</code> gibi) dahil <em>tüm</em> yapılandırma dosyaları
+    için kullanılabilir olacaktır. Bu durum güvenlik ile ilgili olarak
+    siteniz için içinden çıkılması güç durumlara yol açabilir (çapanoğlu
+    durumu).</div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ExtendedStatus" id="ExtendedStatus">ExtendedStatus</a> <a name="extendedstatus" id="extendedstatus">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her istekte ek durum bilgisinin toplanmasını sağlar.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ExtendedStatus On|Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ExtendedStatus Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_status</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 1.3.2 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu ayarlama sunucunun tamamını etkiler ve sanal konaklar için ayrı ayrı
+   etkin kılınamaz veya iptal edilemez. Ek durum bilgisinin toplanması
+   sunucuyu yavaşlatabilir.</p>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -3,3 +3,7 @@
 URI: mod_vhost_alias.html.en
 Content-Language: en
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+
+URI: mod_vhost_alias.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.en?rev=670244&r1=670243&r2=670244&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.en Sat Jun 21 11:00:45 2008
@@ -21,7 +21,8 @@
 <div id="page-content">
 <div id="preamble"><h1>Apache Module mod_vhost_alias</h1>
 <div class="toplang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_vhost_alias.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
+<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_vhost_alias.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_vhost_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Provides for dynamically configured mass virtual
 hosting</td></tr>
@@ -305,7 +306,8 @@
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_vhost_alias.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>
+<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_vhost_alias.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_vhost_alias.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>Mime
View raw message