httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670240 [2/3] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ mod/ programs/
Date Sat, 21 Jun 2008 17:50:52 GMT
Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=670240&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -0,0 +1,464 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_log_config - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.2</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.2</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_log_config</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_config.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_log_config.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
+</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>log_config_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_log_config.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modül istemci isteklerinin esnek şekilde günlüklenmesi ile
+   ilgilidir. Günlükler kişiselleştirilebilir biçemdedir ve doğrudan bir
+   dosyaya yazılabileceği gibi boru üzerinden harici bir sürece de
+   yazılabilir. İsteğin özelliklerine bağlı olarak bazı isteklerin
+   günlüklere kaydedilmesi veya kaydedilmemesi mümkün kılınmıştır.</p>
+
+  <p>Bu modül üç yönerge içermektedir: Bir günlük dosyası oluşturmak için
+   <code class="directive"><a href="#transferlog">TransferLog</a></code>, günlük
+   biçemini kişiselleştirmek için <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> ve tek başına bir günlük
+   dosyasını hem tanımlayıp hem de biçemleyen <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi. Her isteğin
+   çok sayıda dosyaya günlüklenmesini sağlamak için yapılandırma dosyasında
+   her sunucu için birden fazla <code class="directive">TransferLog</code> ve
+   <code class="directive">CustomLog</code> yönergesi belirtilebilir.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bufferedlogs">BufferedLogs</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cookielog">CookieLog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#customlog">CustomLog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logformat">LogFormat</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#transferlog">TransferLog</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="formats" id="formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a></h2>
+
+  <p><code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> ve <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergelerinin biçem
+   argümanı bir dizgedir. Bu dizge her isteği günlük dosyasına günlüklemek
+   için kullanılır. Doğrudan günlük dosyalarına kopyalanmak üzere dizgesel
+   sabitler içerebileceği gibi satırsonu ve sekme karakterleri olarak C
+   tarzı "\n" ve "\t" denetim karakterlerini de içerebilir. Dizgesel sabit
+   olarak kullanılan tırnak ve tersbölü imlerinin tersbölü ile öncelenmesi
+   gerekir.</p>
+
+  <p>İstek özellikleri biçem dizgesine “<code>%</code>” imli belirteçler
+   yerleştirilerek günlüklenir. Bu belirteçler ve anlamları:</p>
+
+  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Belirteç</th>
+    <th>Açıklama</th></tr>
+<tr><td><code>%%</code></td>
+    <td>Yüzde imi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%a</code></td>
+    <td>Uzak IP adresi</td></tr>
+<tr><td><code>%A</code></td>
+    <td>Yerel IP adresi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%B</code></td>
+    <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu.</td></tr>
+<tr><td><code>%b</code></td>
+    <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu. OGB
+     biçeminde hiç bayt gönderilmemişse günlüğe '<code>-</code>' yerine
+     '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>Fesmekan</var>}C</code></td>
+    <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>Fesmekan</var> çerezinin
+     içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%D</code></td>
+    <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>FALANCA</var>}e</code></td>
+    <td><var>FALANCA</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%f</code></td>
+    <td>Dosya ismi</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%h</code></td>
+    <td>Uzak konak</td></tr>
+<tr><td><code>%H</code></td>
+    <td>İstek Protokolü</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>Filanca</var>}i</code></td>
+    <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
+     <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
+     içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%l</code></td>
+    <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
+     <code class="module"><a href="../mod/mod_ident.html">mod_ident</a></code> modülü mevcut ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_ident.html#identitycheck">IdentityCheck</a></code> yönergesine değer
+     olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
+     tire imi yazılır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%m</code></td>
+    <td>İstek yöntemi</td></tr>
+<tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
+    <td>Diğer modüldeki <var>Filanca</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
+    <td>Yanıttaki <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
+     içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%p</code></td>
+    <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
+    <td>Sunucunun veya istemcinin gerçek portu veya sunucunun isteği
+     sunduğu meşru port. Geçerli biçemler: <code>canonical</code>,
+     <code>local</code> ve <code>remote</code> (anlamları sırasıyla:
+     meşru, yerel ve uzak).</td></tr>
+<tr><td><code>%P</code></td>
+    <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>biçem</var>}P</code></td>
+    <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği (<code>pid</code>) veya
+     evre kimliği (<code>tid</code>). Geçerli biçemler: <code>pid</code>,
+     <code>tid</code>, <code>hextid</code>. <code>hextid</code> için APR
+     1.2.0 veya üstü gerekir.</td></tr>
+<tr><td><code>%q</code></td>
+    <td>Sorgu dizgesi (bir sorgu dizgesi mevcutsa önüne bir <code>?</code>
+     eklenir yoksa hiçbir şey eklenmez).</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%r</code></td>
+    <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
+<tr><td><code>%s</code></td>
+    <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
+     durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
+     kullanınız.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%t</code></td>
+    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
+<tr><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
+    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
+     <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
+     yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%T</code></td>
+    <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
+<tr><td><code>%u</code></td>
+    <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
+     (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%U</code></td>
+    <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
+<tr><td><code>%v</code></td>
+    <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>).</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%V</code></td>
+    <td><code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> ayarı ile
+     ilgili sunucu ismi.</td></tr>
+<tr><td><code>%X</code></td>
+    <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:
+
+    <table>
+    
+    <tr><td><code>X</code> =</td>
+      <td>Yanıt tamamlanmadan bağlantı koptu.</td></tr>
+    <tr><td><code>+</code> =</td>
+      <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı canlı kalabilir.</td></tr>
+    <tr><td><code>-</code> = </td>
+      <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı kapatılacak.</td></tr>
+    </table>
+
+    <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%c</code> idi
+     fakat geçmişe yönelik olarak <code>%{<var>isim</var>}c</code> ssl
+     sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%I</code></td>
+    <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
+     kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin olmalıdır.</td></tr>
+<tr><td><code>%O</code></td>
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
+     kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin olmalıdır.</td></tr>
+</table>
+
+  <h3><a name="modifiers" id="modifiers">Değiştiriciler</a></h3>
+
+   <p>Belli öğelerin sadece belli durum kodlarıyla ilgili yanıtlarla
+    basılabilmesi için bu durum kodları % iminden hemen sonra virgüllerle
+    ayrılmış olarak yazılabilir. Örneğin,
+    <code>"%400,501{User-agent}i"</code> belirteci,
+    <code>User-agent</code> başlığını sadece 400 ve 501 hatalarında
+    günlüğe kaydeder. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code>
+    yazılır. Durum kodlarını olumsuzlamak için başa bir "<code>!</code>"
+    konabilir. Örneğin, <code>"%!200,304,302{Referer}i"</code> belirteci,
+    200,304,302 durum kodlarından biriyle dönmeyen tüm istekler için
+    <code>Referer</code> başlığını durum koduyla birlikte günlüğe
+    kaydedecektir.</p>
+
+   <p>İsteğin dahili olarak yönlendirilmesinde özgün durumunun mu yoksa son
+    durumunun mu hesaba katılacağı "&lt;" ve "&gt;" değiştiricileri ile
+    belirtilebilir. Öntanımlı olarak <code>%s, %U, %T, %D,</code> ve
+    <code>%r</code> belirteçleri isteğin özgün durumuna bakarken diğerleri
+    son durumuna bakarlar. Bu bakımdan örneğin, <code>%&gt;s</code>
+    belirteci, özgün istekteki kimliği doğrulanmış kullanıcının, dahili
+    olarak kimlik doğrulaması gerekmeyen bir özkaynağa yönlendirilmesi
+    halinde isteğin son durumunu kaydetmekte kullanılabilir.</p>
+
+  
+
+  <h3><a name="format-notes" id="format-notes">Bazı Bilgiler</a></h3>
+
+   <p>Güvenlik nedeniyle, 2.0.46 sürümünden itibaren <code>%r</code>,
+    <code>%i</code> ve <code>%o</code> belirteçlerinde basılamayan
+    karakterler ve diğer özel karakterler <code>\x<var>hh</var></code>
+    dizilimleri biçeminde öncelenmektedir. Burada <var>hh</var> yerine
+    karakter numarasının onaltılık gösterimi yazılır. Bir tersbölü ile
+    öncelenmesi gereken <code>"</code> ve <code>\</code> ile
+    <code>\n</code>, <code>\t</code> gibi C tarzı gösterimler bu kuralın
+    dışındadır. 2.0.46 sürümünün öncesinde bu dizgeler öncelenmezdi ve ham
+    günlük dosyalarıyla çalışırken dikkatli olmak gerekirdi.</p>
+
+   <p>2.0 sürümünde 1.3 sürümünün aksine <code>%b</code> ve
+    <code>%B</code> biçem belirteçleri, istemciye gönderilen bayt sayısını
+    değil, HTTP yanıtının bayt sayısını ifade ederdi (bu yanıt, örneğin,
+    SSL kullanıldığında veya bağlantı koptuğunda farklı uzunlukta olur).
+    Artık, ağa gönderilen gerçek bayt sayısını günlüğe kaydetmek için
+    <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
+    biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>
+
+  
+
+  <h3><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h3>
+
+   <p>Genelde herkesçe kullanılan günlük kaydı biçemleme dizgelerinden
+    bazıları:</p>
+
+   <dl>
+    <dt>Ortak Günlük Biçemi (OGB)</dt>
+    <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></dd>
+
+    <dt>Sanal Konaklı Ortak Günlük Biçemi</dt>
+    <dd><code>"%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></dd>
+
+    <dt>NCSA uzun/birleşik günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+    \"%{User-agent}i\""</code></dd>
+
+    <dt>Referer başlığını içeren günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%{Referer}i -&gt; %U"</code></dd>
+
+    <dt>User-agent başlığını içeren günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%{User-agent}i"</code></dd>
+   </dl>
+  
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
+  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
+   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
+   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesinde açıklanmıştır.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="BufferedLogs" id="BufferedLogs">BufferedLogs</a> <a name="bufferedlogs" id="bufferedlogs">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BufferedLogs On|Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>BufferedLogs Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">BufferedLogs</code> yönergesi,
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünün çeşitli günlük girdilerini her
+   isteğin hemen ardından tek tek değil, bir bütün halinde diske yazılmak
+   üzere bellekte saklanmasını sağlar. Bu, bazı sistemlerde daha verimli
+   disk erişimi, dolayısıyla daha yüksek başarım sağlayabilir. Sadece
+   sunucu geneli için belirtilebilir, sanal konaklar için ayrı ayrı
+   yapılandırılamaz.</p>
+
+  <div class="note">Bu yönerge deneyseldir ve dikkatli kullanılmalıdır.</div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="CookieLog" id="CookieLog">CookieLog</a> <a name="cookielog" id="cookielog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çerezleri günlüğe kaydetmek için dosya ismi belirtmekte
+kullanılır.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CookieLog <var>dosya-adı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Bu yönergenin kullanımı önerilmemektedir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">CookieLog</code> yönergesi çerezleri günlüğe kaydetmek
+   için dosya ismi belirtir. Dosya isminin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> değerine göre belirtildiği
+   varsayılır. Yönerge <code>mod_cookies</code> ile uyumluluk için vardır
+   ve kullanımı önerilmemektedir.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="CustomLog" id="CustomLog">CustomLog</a> <a name="customlog" id="customlog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">CustomLog</code> yönergesi istekleri günlüğe kaydetmek
+   için kullanılır. Yönerge ile bir günlük biçemi belirtilebilir ve günlük
+   kaydı isteğin özelliklerine bağlı olarak ortam değişkenleri vasıtasıyla
+   şarta bağlı kılınabilir.</p>
+
+  <p>İlk argümanda günlüğün yazılacağı yer belirtilir. İki tür yer
+   belirtilebilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><var>dosya</var></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
+    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>
+
+   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
+   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
+    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
+    satırı).
+
+   <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
+   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi
+    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
+    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
+    programın güvenilir olması önemlidir.</p>
+   </div>
+   <div class="warning"><h3>Bilginize</h3>
+    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
+     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
+     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
+   </div></dd>
+  </dl>
+
+  <p>İkinci argümanda günlüğe ne yazılacağı belirtilir. Ya evvelce
+   <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesi ile
+   tanımlanmış bir <var>takma-ad</var> ya da içeriği <a href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> bölümünde
+   açıklanmış bir <var>biçem</var> dizgesi olabilir.</p>
+
+  <p>Örneğin, aşağıdaki iki yönerge kümesi aynı etkiye sahiptir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   # Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog<br />
+   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
+   CustomLog logs/access_log common<br />
+   <br />
+   # Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog<br />
+   CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
+  </code></p></div>
+
+  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup, sunucu ortamında belli bir değişkenin
+   varlığına bağlı olarak belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
+   kaydedilmeyeceğini belirler. Eğer istek için belirtilen <a href="../env.html">ortam değişkeni</a> mevcutsa (veya
+   '<code>env=!<var>değişken</var></code>' durumunda mevcut değilse) istek
+   günlüğe kaydedilir.</p>
+
+  <p>Ortam değişkenleri <code class="module"><a href="../mod/mod_setenvif.html">mod_setenvif</a></code>
+   ve/veya <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülleri kullanılarak her istek
+   için ayrı ayrı atanabilir. Örneğin, GIF biçemli resimler için yapılan
+   istekleri ana günlük dosyasına değil de başka bir dosyaya kaydetmek
+   isterseniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image<br />
+   CustomLog gif-requests.log common env=gif-image<br />
+   CustomLog nongif-requests.log common env=!gif-image
+  </code></p></div>
+
+  <p>Veya eski <code>RefererIgnore</code> yönergesinin davranışını taklit
+   etmek isterseniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  SetEnvIf Referer example\.com yerel-atif<br />
+  CustomLog referer.log referer env=!yerel-atif
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LogFormat" id="LogFormat">LogFormat</a> <a name="logformat" id="logformat">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge erişim günlüğü dosyasının girdi biçemini belirler.</p>
+
+  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesi iki şekilde kullanılabilir.
+   Tek argüman belirtilebilen ilkinde daha sonra
+   <code class="directive">TransferLog</code> yönergelerinde belirtilen günlüklerde
+   kullanılmak üzere günlük biçemini belirler. Bu günlük biçemi yukarıda
+   açıklanan <a href="#formats"><var>biçem</var></a> belirteçlerinden
+   oluşur. Bu tek argüman yerine aşağıda açıklandığı gibi önceki bir
+   <code class="directive">LogFormat</code> yönergesinde tanımlanmış bir günlük
+   biçemine atıf yapan bir <var>takma-ad</var> da belirtilebilir.</p>
+
+  <p><code class="directive">LogFormat</code> yönergesinin ikinci kullanım şeklinde
+   <var>biçem</var> bir <var>takma-ad</var> için tanımlanır. Bu takma ad
+   daha sonraki <code class="directive">LogFormat</code> veya <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergelerinde aynı biçem
+   dizgesini uzun uzadıya yazmamak için <var>takma-ad</var> olarak
+   kullanılır. Bir <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir takma ad
+   tanımlamaktan <strong>başka bir şey yapmaz</strong>; yani, yaptığı iş
+   sadece bir takma ad tanımlamaktan ibarettir, biçemi uygulamaz veya
+   biçemi öntanımlı hale getirmez. Bu bakımdan sonraki <code class="directive"><a href="#transferlog">TransferLog</a></code> yönergelerini de
+   etkilemeyecektir. Ayrıca, <code class="directive">LogFormat</code> yönergesi bir
+   takma ada başka bir takma ad tanımlamakta da kullanılamaz. Bir takma
+   adın yüzde imi (<code>%</code>) içeremeyeceğine de dikkat ediniz.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost_common
+  </code></p></div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="TransferLog" id="TransferLog">TransferLog</a> <a name="transferlog" id="transferlog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_config</td></tr>
+</table>
+  <p>Bir günlük biçemi tanımlanmasını ve şarta bağlı günlük kaydını mümkün
+   kılmaması haricinde <code class="directive"><a href="#customlog">CustomLog</a></code> yönergesi gibidir. Günlük biçemi yerine kendinden
+   önce yer alan bir <code class="directive"><a href="#logformat">LogFormat</a></code> yönergesinde tanımlanan
+   bir takma ad kullanılır. Açıkça bir günlük biçemi takma adı
+   belirtilmedikçe Ortak Günlük Biçemi öntanımlıdır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+   \"%{User-agent}i\""<br />
+   TransferLog logs/access_log
+  </code></p></div>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_config.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_log_config.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: mod_log_forensic.html.ja.utf8
 Content-Language: ja
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
+
+URI: mod_log_forensic.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.en Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -22,7 +22,8 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache Module mod_log_forensic</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Forensic Logging of the requests made to the server</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -155,7 +156,8 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.utf8?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -22,7 +22,8 @@
 <div id="preamble"><h1>Apache モジュール mod_log_forensic</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>サーバに送られたリクエストの forensic ロギング</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -156,7 +157,8 @@
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8?rev=670240&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -0,0 +1,163 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_log_forensic - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.2</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.2</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_log_forensic</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin adli günlük kayıtlarının tutulması</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>log_forensic_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_log_forensic.c</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.1 sürümünden beri <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> gerekmemektedir.</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+  <p>Bu modül istemci isteklerinin adli günlük kayıtlarının tutulmasını
+   sağlar. Günlük kaydı bir istek işlenmeden önce ve sonra olmak üzere iki
+   kere yapılır, böylece günlükte her istek için iki girdi bulunur. Adli
+   günlükleyici çok sıkı kurallara tabidir, yani:</p>
+
+  <ul>
+  <li>Biçem sabittir. Günlük kayıt biçemi çalışma anında değiştirilemez.</li>
+  <li>Veriyi yazamadığı takdirde çocuk süreç beklemeksizin çıkar ve
+   (<code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></code>
+   yapılandırmasına bağlı olarak) bir core dosyası dökümler.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Dağıtımın <code>support</code> dizininde bulunan
+   <code>check_forensic</code> betiği adli günlük dosyalarının
+   değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#forensiclog">ForensicLog</a></li>
+</ul>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Adli Günlük Biçemi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik Kaygıları</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
+<li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="formats" id="formats">Adli Günlük Biçemi</a></h2>
+  <p>Her istek günlüğe iki defa kaydedilir. İlki, işlemin başlangıcında
+   (yani, başlıklar alındıktan hemen sonra), ikincisi ise istek işlem
+   gördükten sonra normal günlüklemenin yapıldığı sırada yapılır.</p>
+
+  <p>Her isteği betimlemek için eşsiz bir istek kimliği atanır. Bu adli
+   kimliğin normal günlüğe de yazılması istenirse bu
+   <code>%{forensic-id}n</code> biçem dizgesi ile yapılabilir.
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_unique_id.html">mod_unique_id</a></code> kullanılıyorsa, onun ürettiği kimlik
+   kullanılır.</p>
+
+  <p>İlk satır günlüğe, adli kimliği, istek satırını ve alınan tüm
+   başlıkları boru karakterleri (<code>|</code>) ile ayrılmış olarak
+   kaydeder. Aşağıda bir örneğe yer verilmiştir (hepsi bir satırdadır):</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+    +yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA|GET /manual/de/images/down.gif
+    HTTP/1.1|Host:localhost%3a8080|User-Agent:Mozilla/5.0 (X11;
+    U; Linux i686; en-US; rv%3a1.6) Gecko/20040216
+    Firefox/0.8|Accept:image/png, <var>etc...</var>
+  </code></p></div>
+
+  <p>Başlangıçtaki artı imi bu günlük satırının istekle ilgili ilk günlük
+   kaydı olduğunu belirtir. İkinci satırda bunun yerini bir eksi imi
+   alır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   -yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>check_forensic</code> betiği komut satırı argümanı olarak günlük
+   dosyasının ismini alır. Bu <code>+</code>/<code>-</code> kimlik
+   çiftlerine bakarak tamamlanmamış istekler varsa bunlar hakkında
+   uyarır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="security" id="security">Güvenlik Kaygıları</a></h2>
+  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
+   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
+   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesinde açıklanmıştır.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ForensicLog" id="ForensicLog">ForensicLog</a> <a name="forensiclog" id="forensiclog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Adli günlük için dosya ismini belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ForensicLog <var>dosya-adı</var>|<var>borulu-süreç</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_log_forensic</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ForensicLog</code> yönergesi adli inceleme için
+   sunucuya yapılan istekleri günlüğe kaydetmekte kullanılır. Her günlük
+   girdisine, normal <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#customlog">CustomLog</a></code> yönergesinde kullanılarak istekle
+   ilişkilendirilebilen eşsiz bir kimlik atanır.
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_log_forensic.html">mod_log_forensic</a></code> modülü, aktarım günlüğünün biçem
+   dizgesinde <code>%{forensic-id}n</code> şeklinde kullanılmak üzere
+   <code>forensic-id</code> adı verilen bir dizgecik oluşturur.</p>
+
+  <p>Günlüğün yazılacağı yeri belirleyen argüman şu iki değerden birini
+   alabilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><var>dosya-adı</var></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
+    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>
+
+   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
+   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
+    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
+    satırı). Program adının <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin değerine göre belirtildiği
+    varsayılır.
+
+   <div class="warning"><h3>Güvenlik:</h3>
+   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi
+    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
+    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
+    programın güvenilir olması veya daha az yetkili bir kullanıcıya geçiş
+    yapması önemlidir.</p>
+   </div>
+
+   <div class="warning"><h3>Bilginize</h3>
+    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
+     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
+     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
+   </div></dd>
+  </dl>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_log_forensic.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_log_forensic.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.meta Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>ja</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_logio.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_logio.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.en?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.en Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Logging of input and output bytes per request</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
@@ -89,7 +90,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -86,7 +87,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -87,7 +88,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_logio.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8?rev=670240&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -0,0 +1,97 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mod_logio - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.2</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.2</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_logio</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>logio_module</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_logio.c</td></tr></table>
+<h3>Özet</h3>
+
+
+  <p>Bu modül her istekte alınan ve gönderilen bayt sayısının günlüklenmesini
+   sağlar. Sayılar, istekte ve yanıtta yer alan başlıklar ve gövdeleri
+   hesaba dahil ederek ağ üzerinde gerçekte gidip gelen bayt sayısını
+   gösterir. Bayt sayımı, girdide SSL/TLS öncesinde ve çıktıda SSL/TLS
+   sonrasında yapılır, böylece sayıların, şifrelemeyle herhangi bir
+   değişikliği doğru olarak yansıtması sağlanmış olur.</p>
+
+  <p>Bu modül <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünü gerektirir.</p>
+
+  <div class="note">SSL ile <code>KeepAlive</code> bağlantılar kullanıldığında, SSL
+   uzlaşımının ek yükü, bağlantı üzerinden yapılan ilk isteğin bayt sayısını
+   yansıtır. Her dizin için yeniden uzlaşım gerektiği takdirde bayt sayısı
+   yeniden uzlaşımı tetikleyen istekle ilişkilendirilir.</div>
+
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<p>Bu modül yönerge içermez.</p>
+<h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Özel Günlük Biçemleri</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul class="seealso">
+<li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
+<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="formats" id="formats">Özel Günlük Biçemleri</a></h2>
+
+
+  <p>İsteğin belirgin özellikleri için, biçem dizgesinde yer alan % imli
+   biçem belirteçlerinin yerine günlük dosyasında değerleri yazılır. Bu
+   modül iki yeni biçem belirteci ekler:</p>
+
+  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Biçem&nbsp;Belirteci</th>
+    <th>Açıklama</th></tr>
+<tr><td><code>%...I</code></td>
+    <td>İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır
+     olamaz.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%...O</code></td>
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.</td></tr>
+</table>
+
+  <p>Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Birleşik G/Ç günlükleme biçemi:</dt>
+   <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+   \"%{User-agent}i\" %I %O"</code></dd>
+  </dl>
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_logio.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.en?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.en Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -28,7 +28,7 @@
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Module Identifier:</a></th><td>proxy_ajp_module</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>proxy_ajp.c</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>mod_proxy_ajp.c</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Available in version 2.1 and later</td></tr></table>
 <h3>Summary</h3>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.ja.utf8?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -30,7 +30,7 @@
 をサポートするためのモジュール</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">モジュール識別子:</a></th><td>proxy_ajp_module</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">ソースファイル:</a></th><td>proxy_ajp.c</td></tr></table>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">ソースファイル:</a></th><td>mod_proxy_ajp.c</td></tr></table>
 <h3>概要</h3>
 
   <p>本モジュールには <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> が<em>必要です</em>。

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.xml.ja?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ajp.xml.ja [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 421100:586771 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 421100:669475 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -27,7 +27,7 @@
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> extension for load balancing </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Module Identifier:</a></th><td>proxy_balancer_module</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>proxy_balancer.c</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>mod_proxy_balancer.c</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Available in version 2.1 and later</td></tr></table>
 <h3>Summary</h3>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.ja.utf8?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -29,7 +29,7 @@
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>負荷分散のための <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> 拡張</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">モジュール識別子:</a></th><td>proxy_balancer_module</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">ソースファイル:</a></th><td>proxy_balancer.c</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">ソースファイル:</a></th><td>mod_proxy_balancer.c</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Compatibility">互換性:</a></th><td>2.1 以降</td></tr></table>
 <h3>概要</h3>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_balancer.xml.ja [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 153116:663981 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 153116:669475 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_connect.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_connect.html.en?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_connect.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_connect.html.en Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -28,7 +28,7 @@
 <code>CONNECT</code> request handling</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Module Identifier:</a></th><td>proxy_connect_module</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>proxy_connect.c</td></tr></table>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>mod_proxy_connect.c</td></tr></table>
 <h3>Summary</h3>
 
   <p>This module <em>requires</em> the service of <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>. It provides support for the <code>CONNECT</code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_connect.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_connect.html.ja.utf8?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_connect.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_connect.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -28,7 +28,7 @@
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> 用の拡張</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">モジュール識別子:</a></th><td>proxy_connect_module</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">ソースファイル:</a></th><td>proxy_connect.c</td></tr></table>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">ソースファイル:</a></th><td>mod_proxy_connect.c</td></tr></table>
 <h3>概要</h3>
 
   <p>本モジュールには <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> が<em>必要です</em>。

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ftp.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ftp.html.en?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ftp.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_ftp.html.en Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -27,7 +27,7 @@
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Module Identifier:</a></th><td>proxy_ftp_module</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>proxy_ftp.c</td></tr></table>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>mod_proxy_ftp.c</td></tr></table>
 <h3>Summary</h3>
 
   <p>This module <em>requires</em> the service of <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>. It provides support for the proxying

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_http.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_http.html.en?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_http.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_proxy_http.html.en Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -27,7 +27,7 @@
 <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Module Identifier:</a></th><td>proxy_http_module</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>proxy_http.c</td></tr></table>
+<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Source File:</a></th><td>mod_proxy_http.c</td></tr></table>
 <h3>Summary</h3>
 
   <p>This module <em>requires</em> the service of <code class="module"><a href="../mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>. It provides the features used for

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -11,3 +11,7 @@
 URI: mod_status.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mod_status.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.en?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.en Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Provides information on server activity and
 performance</td></tr>
@@ -163,23 +164,39 @@
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_status</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>SeeRequestTail is only available in Apache 2.2.7 and 
-later.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Available in Apache 2.2.7 and later.</td></tr>
 </table>
-  <p>mod_status with ExtendedStatus On displays the actual request being
-  handled. For historical purposes, only 63 characters of the request
+  <p>mod_status with <code>ExtendedStatus On</code>
+  displays the actual request being handled. 
+  For historical purposes, only 63 characters of the request
   are actually stored for display purposes. This directive
   controls whether the 1st 63 characters are stored (the previous
   behavior and the default) or if the last 63 characters are. This
   is only applicable, of course, if the length of the request is
   64 characters or greater.</p>
 
+  <p>If Apache is handling <code>GET&nbsp;/disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;HTTP/1.1</code> mod_status displays as follows:
+  </p>
+
+  <table class="bordered">
+   <tr>
+    <th>Off (default)</th>
+    <td>GET&nbsp;/disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/fruits</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <th>On</th>
+    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;HTTP/1.1</td>
+   </tr>
+  </table>
+
+
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -149,7 +150,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr?rev=670240&r1=670239&r2=670240&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Jun 21 10:50:50 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -143,7 +144,8 @@
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_status.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/mod_status.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/mod/mod_status.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mod_status.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>Mime
View raw message