httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670238 [6/6] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ mod/ programs/
Date Sat, 21 Jun 2008 17:44:45 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -227,7 +227,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_setenvif.html#browsermatchnocase">BrowserMatchNoCase <em>regex [!]env-variable</em>[=<em>value</em>]
   [[!]<em>env-variable</em>[=<em>value</em>]] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets environment variables conditional on User-Agent without
 respect to case</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_config.html#bufferedlogs">BufferedLogs On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Buffer log entries in memory before writing to disk</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_log_config.html#bufferedlogs">BufferedLogs On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_cache.html#cachedefaultexpire" id="C" name="C">CacheDefaultExpire <var>seconds</var></a></td><td> 3600 (one hour) </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The default duration to cache a document when no expiry date is specified.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_disk_cache.html#cachedirlength">CacheDirLength <var>length</var></a></td><td> 2 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The number of characters in subdirectory names</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_disk_cache.html#cachedirlevels">CacheDirLevels <var>levels</var></a></td><td> 2 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The number of levels of subdirectories in the
@@ -273,16 +274,17 @@
  etkin kılar.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain <em>domain</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The domain to which the tracking cookie applies</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookieexpires">CookieExpires <em>expiry-period</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Expiry time for the tracking cookie</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#cookielog">CookieLog <var>filename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets filename for the logging of cookies</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#cookielog">CookieLog <var>dosya-adı</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çerezleri günlüğe kaydetmek için dosya ismi belirtmekte
+kullanılır.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookiename">CookieName <em>token</em></a></td><td> Apache </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name of the tracking cookie</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookiestyle">CookieStyle
   <em>Netscape|Cookie|Cookie2|RFC2109|RFC2965</em></a></td><td> Netscape </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Format of the cookie header field</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookietracking">CookieTracking on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enables tracking cookie</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory <var>dizin</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
  çalışacağı dizin.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_config.html#customlog">CustomLog <var>file</var>|<var>pipe</var>
-<var>format</var>|<var>nickname</var>
-[env=[!]<var>environment-variable</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets filename and format of log file</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_log_config.html#customlog">CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dav.html#dav" id="D" name="D">Dav On|Off|<var>provider-name</var></a></td><td> Off </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable WebDAV HTTP methods</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dav.html#davdepthinfinity">DavDepthInfinity on|off</a></td><td> off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Allow PROPFIND, Depth: Infinity requests</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dav_lock.html#davgenericlockdb">DavGenericLockDB <var>file-path</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the DAV lock database</td></tr>
@@ -344,8 +346,8 @@
 <var>&lt;code&gt;seconds</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Value of the <code>Expires</code> header configured
 by MIME type</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_expires.html#expiresdefault">ExpiresDefault <var>&lt;code&gt;seconds</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Default algorithm for calculating expiration time</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_status.html#extendedstatus">ExtendedStatus On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Keep track of extended status information for each 
-request</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_status.html#extendedstatus">ExtendedStatus On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Her istekte ek durum bilgisinin toplanmasını sağlar.
+</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilterdefine">ExtFilterDefine <var>filtername</var> <var>parameters</var></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define an external filter</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ext_filter.html#extfilteroptions">ExtFilterOptions <var>option</var> [<var>option</var>] ...</a></td><td> DebugLevel=0 NoLogS +</td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configure <code class="module"><a href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code> options</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#fileetag" id="F" name="F">FileETag <var>bileşen</var> ...</a></td><td> INode MTime Size </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak
@@ -366,7 +368,7 @@
 found</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#forcetype">ForceType <var>MIME-türü</var>|None</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bütün dosyaların belirtilen MIME içerik türüyle sunulmasına
  sebep olur.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>filename</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sets filename of the forensic log</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>dosya-adı</var>|<var>borulu-süreç</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Adli günlük için dosya ismini belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#gracefulshutdowntimeout" id="G" name="G">GracefulShutDownTimeout <var>saniye</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun nazikçe kapatılmasının ardından ana süreç çıkana kadar
  geçecek süre için bir zaman aşımı belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#group">Group <var>unix-grubu</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
@@ -475,8 +477,9 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#lockfile">LockFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/accept.lock </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
  çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini
  belirler. <em>(kullanımı önerilmemektedir)</em></td></tr>
-<tr><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>format</var>|<var>nickname</var>
-[<var>nickname</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Describes a format for use in a log file</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[<var>takma-ad</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel <var>seviye</var></a></td><td> warn </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#maxclients" id="M" name="M">MaxClients <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İstekleri sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını
  belirler.</td></tr>
@@ -674,9 +677,9 @@
 the cgi daemon</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_nw_ssl.html#securelisten">SecureListen [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var>
 <var>Certificate-Name</var> [MUTUAL]</a></td><td></td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables SSL encryption for the specified port</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_status.html#seerequesttail">SeeRequestTail On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determine if mod_status displays the first 63 characters
-of a request or the last 63, assuming the request itself is greater than
-63 chars.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_status.html#seerequesttail">SeeRequestTail On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İsteğin kendisi 63 karakterden uzun olduğunda, isteğin ilk 63
+karakterinin mi yoksa son 63 karakterinin mi gösterileceğini belirler.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">TCP tamponu boyu</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#serveradmin">ServerAdmin <var>eposta-adresi</var>|<var>URL</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun hata iletilerinde istemciye göstereceği eposta adresi
 </td></tr>
@@ -815,7 +818,8 @@
 gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>file</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify location of a log file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td> conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes variables from the environment</td></tr>
@@ -827,17 +831,17 @@
  belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em> [<em>directory-filename</em>] ...
 </a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
-for a given virtual host</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
-for a given virtual host</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
   <var>adres</var>[:<var>port</var>] [<var>adres</var>[:<var>port</var>]]
   ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri barındırır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the CGI directory for
-a given virtual host</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the cgi directory for
-a given virtual host</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use accept() rather than AcceptEx() to accept network connections</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
 set</td></tr>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.xml.meta Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -10,7 +10,7 @@
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant>tr</variant>
  </variants>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -26,8 +26,6 @@
 <a href="../en/mod/worker.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/mod/worker.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
-     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">説明:</a></th><td>マルチスレッドとマルチプロセスのハイブリッド型
 ウェブサーバを実装したマルチプロセッシングモジュール</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>MPM</td></tr>
@@ -40,8 +38,9 @@
   実装しています。リクエストの応答にスレッドを使うと、
   プロセスベースのサーバよりも少ないシステム資源で、
   多くのリクエストに応答することができます。
-  さらに、多くのスレッドを持った複数のプロセスを維持することで、
-  プロセスベースのサーバの持つ安定性を保持しています。</p>
+  それにもかかわらず、多くのスレッドを持った複数のプロセスを
+  維持することで、
+  プロセスベースのサーバの持つ安定性も保持しています。</p>
 
   <p>この MPM を制御するのに使われる最も重要なディレクティブは、
   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> と
@@ -66,6 +65,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/right.gif" /> <a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit</a></li>
@@ -101,7 +101,7 @@
   待たなくてもよいようになっています。
   起動初期時のプロセス総数は、
   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>
-  ディレクティブで設定されます。その後の稼働中に、
+  ディレクティブで設定されます。稼働中に、
   Apache は全プロセスのアイドルスレッドの合計数を見積もって、
   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code> と
   <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code>
@@ -128,9 +128,7 @@
   ThreadsPerChild</a></code> の値で割った値以上である
   必要があります。<code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadlimit">ThreadLimit</a></code> は
   サーバスレッドの越えられない上限で、<code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> ディレクティブの
-  値以上である必要があります。デフォルト以外の値を指定する場合は
-  他の <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> ディレクティブよりも前に書かれている
-  必要があります。</p>
+  値以上である必要があります。</p>
 
   <p>活動中の子プロセス群に加えて、少なくとも一つのサーバスレッドが
   既存のクライアントからの接続を扱っている終了しようとしている

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/worker.xml.meta Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant outdated="yes">de</variant>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: httpd.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: httpd.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.en?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.en Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/httpd.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p><code>httpd</code> is the Apache HyperText Transfer Protocol
@@ -189,7 +190,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/programs/httpd.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -19,7 +19,8 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Server</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Documentation</a> &gt; <a href="../">Version 2.3</a> &gt; <a href="./">Programs</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>httpd - 아파치 하이퍼텍스트 전송 프로토콜 서버</h1>
 <div class="toplang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/httpd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/httpd.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/httpd.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -181,7 +182,8 @@
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/programs/httpd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/programs/httpd.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/programs/httpd.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8?rev=670238&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -0,0 +1,186 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>httpd - Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Programlar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>httpd - Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/httpd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+   <p><strong><code>httpd</code></strong>, Apache Hiper Metin Aktarım
+   Protokolü (HTTP) sunucusu programıdır. Tek başına çalışan bir artalan
+   süreci olarak tasarlanmıştır. Bu tarz kullanıldığında istekleri işleme
+   sokmak için çocuk süreçlerden ve evrelerden oluşan bir havuz
+   oluşturur.</p>
+
+   <p>Genelde, <strong><code>httpd</code></strong>'nin doğrudan çağrılmaması
+   gerekir. Unix ve benzerlerinde <code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code>
+   aracılığıyla, <a href="../platform/windows.html#winsvc">Windows NT, 2000
+   ve XP</a>'de bir hizmet olarak, <a href="../platform/windows.html#wincons">Windows 9x ve ME</a>'de ise bir
+   konsol uygulaması olarak çalıştırılır.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#synopsis">Kullanım</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#options">Seçenekler</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="../invoking.html">Apache'nin Başlatılması</a></li><li><a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a></li><li><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></li><li><a href="../platform/">Platforma Özgü Belgeler</a></li><li><code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="synopsis" id="synopsis">Kullanım</a></h2>
+   <p><code><strong>httpd</strong> [ -<strong>d</strong>
+   <var>sunucu-kök-dizini</var> ] [ -<strong>f</strong>
+   <var>yapılandırma-dosyası</var> ]
+   [ -<strong>C</strong> <var>yönerge</var> ] [ -<strong>c</strong>
+   <var>yönerge</var> ] [ -<strong>D</strong> <var>parametre</var> ]
+   [ -<strong>e</strong> <var>seviye</var> ] [ -<strong>E</strong>
+   <var>dosya</var> ]
+   [ <strong>-k</strong> start | restart | graceful | stop | graceful-stop ]
+   [ -<strong>R</strong> <var>dizin</var> ] [ -<strong>h</strong> ]
+   [ -<strong>l</strong> ] [ -<strong>L</strong> ] [ -<strong>S</strong> ]
+   [ -<strong>t</strong> ] [ -<strong>v</strong> ] [ -<strong>V</strong> ]
+   [ -<strong>X</strong> ] [ -<strong>M</strong> ]</code></p>
+
+   <p><a href="../platform/windows.html">Windows sistemlerinde</a>, ek
+   olarak şunlar vardır:</p>
+
+   <p><code><strong>httpd</strong> [ -<strong>k</strong> install | config |
+   uninstall ] [ -<strong>n</strong> <var>isim</var> ]
+   [ -<strong>w</strong> ]</code></p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="options" id="options">Seçenekler</a></h2>
+
+ <dl>
+  <dt><code><strong>-d</strong> <var>sunucu-kök-dizini</var></code></dt>
+   <dd><var>sunucu-kök-dizini</var>'ni <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesine ilk değer olarak atar. Yapılandırma
+   dosyasındaki bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>
+   yönergesiyle bu atama geçersiz kılınabilir. Bu seçenek belirtilmediği
+   takdirde <code>/usr/local/apache2</code> dizini öntanımlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-f</strong> <var>yapılandırma-dosyası</var></code></dt>
+   <dd>Başlatma sırasında <var>yapılandırma-dosyası</var>'ndaki yönergeler
+   kullanılır. Eğer <var>yapılandırma-dosyası</var> bir / ile başlamıyorsa
+   dosyanın <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> yönergesinin
+   değerine göreli olduğu varsayılır. Seçenek belirtilmediği takdirde
+   <code>conf/httpd.conf</code> öntanımlı değerdir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-k</strong> <code>start | restart | graceful | stop |
+   graceful-stop</code></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong>'yi başlatmak, durdurmak ve yeniden
+   başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a> belgesine
+   bakınız.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-C</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma <var>yönerge</var>'sini yapılandırma dosyalarını okumadan
+   önce işleme sokar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma <var>yönerge</var>'sini yapılandırma dosyalarını
+   okuduktan sonra işleme sokar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-D</strong> <var>parametre</var></code></dt>
+  <dd>Sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken komutları şarta bağlı
+   olarak işleme sokmak veya atlamak için yapılandırma dosyalarında
+   kullanılan <code class="directive"><a href="../mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code>
+   bölümlerinde kullanılmak üzere bir yapılandırma <var>parametre</var>'si
+   tanımlar. Ayrıca, <code>-DNO_DETACH</code> (ana sürecin çatallanmasını
+   engellemek için), <code>-DFOREGROUND</code> (ana sürecin
+   <code>setsid()</code> ve benzerlerinden çağrılmasını engellemek için)
+   gibi daha az bilinen bazı başlatma parametrelerini atamakta da
+   kullanılabilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-e</strong> <var>seviye</var></code></dt>
+  <dd>Hata günlüğü seviyesi olarak <code class="directive"><a href="../mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> yönergesine sunucu başlatılırken <var>seviye</var>
+   değerini atar. Bu seçenek, başlatma sırasındaki sorunları saptamak
+   amacıyla hata iletilerinin ayrıntı seviyesini geçici olarak arttırmak
+   için kullanılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-E</strong> <var>dosya</var></code></dt>
+  <dd>Sunucunun başlatılması sırasında hata iletilerinin belirtilen
+   <var>dosya</var>'ya gönderilmesini sağlar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-h</strong></code></dt>
+  <dd>Mevcut komut satırı seçeneklerinin kısa bir özetini çıktılar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
+  <dd>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini çıktılar. Bu liste
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi kullanılarak
+   devingen olarak yüklenen modülleri içermez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-L</strong></code></dt>
+  <dd>Durağan modüllerce sağlanmış yönergeleri olası değerleriyle geçerli
+   konumlarına yerleştirerek listeler. Paylaşımlı modüllerce sağlanan
+   yönergeleri listelemez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-M</strong></code></dt>
+  <dd>Yüklü durağan ve paylaşımlı modülleri listeler.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-R</strong> <var>dizin</var></code></dt>
+  <dd>Sunucu <code>SHARED_CORE</code> kullanılarak derlendiği takdirde bu
+   seçenek paylaşımlı nesne dosyaları için <var>dizin</var> belirtir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-S</strong></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu an
+   sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir).</dd>
+
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler. Program
+   sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse
+   sıfırdan farklı bir değerle çıkar.
+   <code><strong>-D</strong>DUMP_VHOSTS</code> seçeneği ile birlikte
+   kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır.
+   <code><strong>-D</strong>DUMP_MODULES</code> seçeneği ile ise ek olarak
+   tüm modüller listelenir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong> sürümünü basar ve çıkar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-V</strong></code></dt>
+  <dd>Sürümü ve <strong><code>httpd</code></strong> kurulum parametrelerini
+   basar ve çıkar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-X</strong></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong> hata ayıklama kipinde çalışır. Tek
+   çocuk süreç başlatılır ve sunucu konsolu terketmez.</dd>
+ </dl>
+
+ <p>Aşağıdaki seçenekler sadece <a href="../platform/windows.html">Windows
+  platformunda geçerlidir</a>:</p>
+
+ <dl>
+  <dt><code><strong>-k</strong> install | config | uninstall</code></dt>
+  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache bir Windows NT hizmeti
+   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache hizmeti için değiştirilir;
+   ve Apache hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-n</strong> <var>isim</var></code></dt>
+  <dd>Sinyal gönderilecek Apache hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-w</strong></code></dt>
+  <dd>Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin
+   okunması sağlanır.</dd>
+ </dl>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/httpd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/httpd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.meta?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.meta Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -9,5 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.en?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.en Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -57,7 +57,12 @@
    <dd>Create and update user authentication files in DBM format
    for basic authentication</dd>
 
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/fcgistarter.html">fcgistarter</a></code></dt>
+
+   <dd>Start a FastCGI program</dd>
+
    <dt><code class="program"><a href="../programs/htcacheclean.html">htcacheclean</a></code></dt>
+
    <dd>Clean up the disk cache</dd>
 
    <dt><code class="program"><a href="../programs/htdigest.html">htdigest</a></code></dt>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -23,6 +23,7 @@
 <a href="../ko/programs/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
+<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sayfada Apache HTTP Sunucusuna dahil tüm çalıştırılabilir programlar
    tanıtılmıştır.</p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.es?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.es Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.es.xsl"?>
-<!-- English Revision: 103425:420990 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 103425:669736 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.ko?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.ko [euc-kr] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='EUC-KR' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:420990 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:669736 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.meta Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant>tr</variant>
+  <variant outdated="yes">tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- English Revision: 420990:669736 (outdated) -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.de?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.de Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -232,7 +232,7 @@
 <li><a href="mod/mod_proxy_ajp.html">Apache-Modul mod_proxy_ajp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_balancer.html">Apache-Modul mod_proxy_balancer</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_connect.html">Apache-Modul mod_proxy_connect</a></li>
-<li><a href="mod/mod_proxy_fcg.html">Apache-Modul mod_proxy_fcg</a></li>
+<li><a href="mod/mod_proxy_fcgi.html">Apache-Modul mod_proxy_fcgi</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_ftp.html">Apache-Modul mod_proxy_ftp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_http.html">Apache-Modul mod_proxy_http</a></li>
 <li><a href="mod/mod_request.html">Apache-Modul mod_request</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.en?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.en Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -227,7 +227,7 @@
 <li><a href="mod/mod_proxy_ajp.html">Apache Module mod_proxy_ajp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_balancer.html">Apache Module mod_proxy_balancer</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_connect.html">Apache Module mod_proxy_connect</a></li>
-<li><a href="mod/mod_proxy_fcg.html">Apache Module mod_proxy_fcg</a></li>
+<li><a href="mod/mod_proxy_fcgi.html">Apache Module mod_proxy_fcgi</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_ftp.html">Apache Module mod_proxy_ftp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_http.html">Apache Module mod_proxy_http</a></li>
 <li><a href="mod/mod_request.html">Apache Module mod_request</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.es?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.es (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.es Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -230,7 +230,7 @@
 <li><a href="mod/mod_proxy_ajp.html">Módulo Apache mod_proxy_ajp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_balancer.html">Módulo Apache mod_proxy_balancer</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_connect.html">Módulo Apache mod_proxy_connect</a></li>
-<li><a href="mod/mod_proxy_fcg.html">Módulo Apache mod_proxy_fcg</a></li>
+<li><a href="mod/mod_proxy_fcgi.html">Módulo Apache mod_proxy_fcgi</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_ftp.html">Módulo Apache mod_proxy_ftp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_http.html">Módulo Apache mod_proxy_http</a></li>
 <li><a href="mod/mod_request.html">Módulo Apache mod_request</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ja.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -224,7 +224,7 @@
 <li><a href="mod/mod_proxy_ajp.html">Apache モジュール mod_proxy_ajp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_balancer.html">Apache モジュール mod_proxy_balancer</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_connect.html">Apache モジュール mod_proxy_connect</a></li>
-<li><a href="mod/mod_proxy_fcg.html">Apache モジュール mod_proxy_fcg</a></li>
+<li><a href="mod/mod_proxy_fcgi.html">Apache モジュール mod_proxy_fcgi</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_ftp.html">Apache モジュール mod_proxy_ftp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_http.html">Apache モジュール mod_proxy_http</a></li>
 <li><a href="mod/mod_request.html">Apache モジュール mod_request</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ko.euc-kr?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.ko.euc-kr [euc-kr] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -228,7 +228,7 @@
 <li><a href="mod/mod_proxy_ajp.html">아파치 모듈 mod_proxy_ajp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_balancer.html">아파치 모듈 mod_proxy_balancer</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_connect.html">아파치 모듈 mod_proxy_connect</a></li>
-<li><a href="mod/mod_proxy_fcg.html">아파치 모듈 mod_proxy_fcg</a></li>
+<li><a href="mod/mod_proxy_fcgi.html">아파치 모듈 mod_proxy_fcgi</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_ftp.html">아파치 모듈 mod_proxy_ftp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_http.html">아파치 모듈 mod_proxy_http</a></li>
 <li><a href="mod/mod_request.html">아파치 모듈 mod_request</a></li>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8?rev=670238&r1=670237&r2=670238&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] Sat Jun 21 10:44:43 2008
@@ -221,7 +221,7 @@
 <li><a href="mod/mod_proxy_ajp.html">Apache Modülü mod_proxy_ajp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_balancer.html">Apache Modülü mod_proxy_balancer</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_connect.html">Apache Modülü mod_proxy_connect</a></li>
-<li><a href="mod/mod_proxy_fcg.html">Apache Modülü mod_proxy_fcg</a></li>
+<li><a href="mod/mod_proxy_fcgi.html">Apache Modülü mod_proxy_fcgi</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_ftp.html">Apache Modülü mod_proxy_ftp</a></li>
 <li><a href="mod/mod_proxy_http.html">Apache Modülü mod_proxy_http</a></li>
 <li><a href="mod/mod_request.html">Apache Modülü mod_request</a></li>Mime
View raw message