httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670227 [2/2] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: logs.xml.tr mod/mod_log_config.xml.tr mod/mod_log_forensic.xml.tr mod/mod_logio.xml.tr mod/mod_status.xml.tr mod/mod_vhost_alias.xml.tr programs/httpd.xml.tr
Date Sat, 21 Jun 2008 17:04:57 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr?rev=670227&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:04:57 2008
@@ -0,0 +1,192 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 561485 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="httpd.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Programlar</parentdocument>
+
+ <title>httpd - Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu</title>
+
+<summary>
+   <p><strong><code>httpd</code></strong>, Apache Hiper Metin
Aktarım
+   Protokolü (HTTP) sunucusu programıdır. Tek başına çalışan bir artalan
+   süreci olarak tasarlanmıştır. Bu tarz kullanıldığında istekleri işleme
+   sokmak için çocuk süreçlerden ve evrelerden oluşan bir havuz
+   oluşturur.</p>
+
+   <p>Genelde, <strong><code>httpd</code></strong>'nin doğrudan
çağrılmaması
+   gerekir. Unix ve benzerlerinde <program>apachectl</program>
+   aracılığıyla, <a href="../platform/windows.html#winsvc">Windows NT, 2000
+   ve XP</a>'de bir hizmet olarak, <a
+   href="../platform/windows.html#wincons">Windows 9x ve ME</a>'de ise bir
+   konsol uygulaması olarak çalıştırılır.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="../invoking.html">Apache'nin Başlatılması</a></seealso>
+<seealso><a href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a></seealso>
+<seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></seealso>
+<seealso><a href="../platform/">Platforma Özgü Belgeler</a></seealso>
+<seealso><program>apachectl</program></seealso>
+
+<section id="synopsis"><title>Kullanım</title>
+   <p><code><strong>httpd</strong> [ -<strong>d</strong>
+   <var>sunucu-kök-dizini</var> ] [ -<strong>f</strong>
+   <var>yapılandırma-dosyası</var> ]
+   [ -<strong>C</strong> <var>yönerge</var> ] [ -<strong>c</strong>
+   <var>yönerge</var> ] [ -<strong>D</strong> <var>parametre</var>
]
+   [ -<strong>e</strong> <var>seviye</var> ] [ -<strong>E</strong>
+   <var>dosya</var> ]
+   [ <strong>-k</strong> start | restart | graceful | stop | graceful-stop
]
+   [ -<strong>R</strong> <var>dizin</var> ] [ -<strong>h</strong>
]
+   [ -<strong>l</strong> ] [ -<strong>L</strong> ] [ -<strong>S</strong>
]
+   [ -<strong>t</strong> ] [ -<strong>v</strong> ] [ -<strong>V</strong>
]
+   [ -<strong>X</strong> ] [ -<strong>M</strong> ]</code></p>
+
+   <p><a href="../platform/windows.html">Windows sistemlerinde</a>, ek
+   olarak şunlar vardır:</p>
+
+   <p><code><strong>httpd</strong> [ -<strong>k</strong>
install | config |
+   uninstall ] [ -<strong>n</strong> <var>isim</var> ]
+   [ -<strong>w</strong> ]</code></p>
+</section>
+
+<section id="options"><title>Seçenekler</title>
+
+ <dl>
+  <dt><code><strong>-d</strong> <var>sunucu-kök-dizini</var></code></dt>
+   <dd><var>sunucu-kök-dizini</var>'ni <directive module="core"
+   >ServerRoot</directive> yönergesine ilk değer olarak atar. Yapılandırma
+   dosyasındaki bir <directive module="core">ServerRoot</directive>
+   yönergesiyle bu atama geçersiz kılınabilir. Bu seçenek belirtilmediği
+   takdirde <code>/usr/local/apache2</code> dizini öntanımlıdır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-f</strong> <var>yapılandırma-dosyası</var></code></dt>
+   <dd>Başlatma sırasında <var>yapılandırma-dosyası</var>'ndaki
yönergeler
+   kullanılır. Eğer <var>yapılandırma-dosyası</var> bir / ile başlamıyorsa
+   dosyanın <directive module="core" >ServerRoot</directive> yönergesinin
+   değerine göreli olduğu varsayılır. Seçenek belirtilmediği takdirde
+   <code>conf/httpd.conf</code> öntanımlı değerdir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-k</strong> <code>start | restart | graceful
| stop |
+   graceful-stop</code></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong>'yi başlatmak,
durdurmak ve yeniden
+   başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a
+   href="../stopping.html">Apache'nin Durdurulması</a> belgesine
+   bakınız.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-C</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma <var>yönerge</var>'sini yapılandırma dosyalarını
okumadan
+   önce işleme sokar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-c</strong> <var>yönerge</var></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma <var>yönerge</var>'sini yapılandırma dosyalarını
+   okuduktan sonra işleme sokar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-D</strong> <var>parametre</var></code></dt>
+  <dd>Sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken komutları şarta bağlı
+   olarak işleme sokmak veya atlamak için yapılandırma dosyalarında
+   kullanılan <directive type="section" module="core">IfDefine</directive>
+   bölümlerinde kullanılmak üzere bir yapılandırma <var>parametre</var>'si
+   tanımlar. Ayrıca, <code>-DNO_DETACH</code> (ana sürecin çatallanmasını
+   engellemek için), <code>-DFOREGROUND</code> (ana sürecin
+   <code>setsid()</code> ve benzerlerinden çağrılmasını engellemek için)
+   gibi daha az bilinen bazı başlatma parametrelerini atamakta da
+   kullanılabilir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-e</strong> <var>seviye</var></code></dt>
+  <dd>Hata günlüğü seviyesi olarak <directive module="core"
+   >LogLevel</directive> yönergesine sunucu başlatılırken <var>seviye</var>
+   değerini atar. Bu seçenek, başlatma sırasındaki sorunları saptamak
+   amacıyla hata iletilerinin ayrıntı seviyesini geçici olarak arttırmak
+   için kullanılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-E</strong> <var>dosya</var></code></dt>
+  <dd>Sunucunun başlatılması sırasında hata iletilerinin belirtilen
+   <var>dosya</var>'ya gönderilmesini sağlar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-h</strong></code></dt>
+  <dd>Mevcut komut satırı seçeneklerinin kısa bir özetini çıktılar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-l</strong></code></dt>
+  <dd>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini çıktılar. Bu liste
+   <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi kullanılarak
+   devingen olarak yüklenen modülleri içermez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-L</strong></code></dt>
+  <dd>Durağan modüllerce sağlanmış yönergeleri olası değerleriyle geçerli
+   konumlarına yerleştirerek listeler. Paylaşımlı modüllerce sağlanan
+   yönergeleri listelemez.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-M</strong></code></dt>
+  <dd>Yüklü durağan ve paylaşımlı modülleri listeler.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-R</strong> <var>dizin</var></code></dt>
+  <dd>Sunucu <code>SHARED_CORE</code> kullanılarak derlendiği takdirde
bu
+   seçenek paylaşımlı nesne dosyaları için <var>dizin</var> belirtir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-S</strong></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu
an
+   sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir).</dd>
+
+  <dt><code><strong>-t</strong></code></dt>
+  <dd>Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler. Program
+   sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse
+   sıfırdan farklı bir değerle çıkar.
+   <code><strong>-D</strong>DUMP_VHOSTS</code> seçeneği ile
birlikte
+   kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır.
+   <code><strong>-D</strong>DUMP_MODULES</code> seçeneği ile
ise ek olarak
+   tüm modüller listelenir.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-v</strong></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong> sürümünü basar
ve çıkar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-V</strong></code></dt>
+  <dd>Sürümü ve <strong><code>httpd</code></strong> kurulum
parametrelerini
+   basar ve çıkar.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-X</strong></code></dt>
+  <dd><strong><code>httpd</code></strong> hata ayıklama
kipinde çalışır. Tek
+   çocuk süreç başlatılır ve sunucu konsolu terketmez.</dd>
+ </dl>
+
+ <p>Aşağıdaki seçenekler sadece <a href="../platform/windows.html">Windows
+  platformunda geçerlidir</a>:</p>
+
+ <dl>
+  <dt><code><strong>-k</strong> install | config | uninstall</code></dt>
+  <dd>Parametreler bakımından sırasıyla: Apache bir Windows NT hizmeti
+   haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache hizmeti için değiştirilir;
+   ve Apache hizmeti sistemden kaldırılır.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-n</strong> <var>isim</var></code></dt>
+  <dd>Sinyal gönderilecek Apache hizmetinin <var>ismi</var>.</dd>
+
+  <dt><code><strong>-w</strong></code></dt>
+  <dd>Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin
+   okunması sağlanır.</dd>
+ </dl>
+
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message