httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r670227 [1/2] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: logs.xml.tr mod/mod_log_config.xml.tr mod/mod_log_forensic.xml.tr mod/mod_logio.xml.tr mod/mod_status.xml.tr mod/mod_vhost_alias.xml.tr programs/httpd.xml.tr
Date Sat, 21 Jun 2008 17:04:57 GMT
Author: takashi
Date: Sat Jun 21 10:04:57 2008
New Revision: 670227

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=670227&view=rev
Log:
new Turkish translations.

Submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/trunk/docs/manual/programs/httpd.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr?rev=670227&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:04:57 2008
@@ -0,0 +1,617 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 659902 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="logs.xml.meta">
+
+ <title>Günlük Dosyaları</title>
+
+ <summary>
+  <p>Bir HTTP sunucusunu verimli şekilde yönetebilmek için oluşabilecek
+   sorunlardan başka sunucunun başarımı ve etkinliği hakkında da bazı geri
+   bildirimler almak gerekir. Apache HTTP Sunucusu çok kapsamlı ve esnek
+   bir günlükleme yeteneğine sahiptir. Bu belgede sunucunun günlükleme
+   yeteneğini nasıl yapılandıracağınızdan ve günlük kayıtlarını nasıl
+   yorumlayacağınızdan bahsedilecektir.</p>
+ </summary>
+
+ <section id="security">
+  <title>Güvenlik Uyarısı</title>
+
+  <p>Apache’nin günlük dosyalarını yazdığı dizine yazabilen birinin sunucuyu
+   başlatan kullanıcı kimliğine (bu genellikle root olur) erişim
+   kazanabileceğine hemen hemen kesin gözüyle bakılabilir. Sonuçlarının
+   neler olacağını kestiremiyorsanız günlüklerin yazıldığı dizinde <em>hiç
+   kimseye</em> yazma erişimi vermeyin; ayrıntılı bilgi için <a
+   href="misc/security_tips.html">güvenlik ipuçları</a> belgesine
+   bakınız.</p>
+
+  <p>Buna ilaveten, günlük dosyaları istemci tarafından sağlanmış bilgiler
+   de içerebilir. Bu nedenle, kötü niyetli istemcilerin günlük dosyalarına
+   denetim karakterleri girmeleri olasılığına karşı ham günlükler ele
+   alınırken dikkatli olunmalıdır.</p>
+ </section>
+
+ <section id="errorlog">
+  <title>Hata Günlüğü</title>
+  <related>
+   <directivelist>
+    <directive module="core">ErrorLog</directive>
+    <directive module="core">LogLevel</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>İsmi ve yeri <directive module="core">ErrorLog</directive> yönergesi
+   ile belirtilen sunucu hata günlüğü, en önemli günlük dosyasıdır. Apache
+   httpd tarafından istekler işlenirken saptanan hatalar ve tanı bilgileri
+   bu dosyaya gönderilir. Sunucuyu başlatırken veya sunucu çalışırken bir
+   sorunla karşılaşıldığında, neyin yanlış gittiğini öğrenmek için
+   bakılacak ilk yer burasıdır. Günlük kaydı çoğunlukla sorunun nasıl
+   düzeltileceği ile ilgili ayrıntıları da içerir.</p>
+
+  <p>Hata günlüğü normal olarak bir dosyaya yazılır (genellikle, dosyanın
+   ismi Unix sistemlerinde <code>error_log</code>, Windows ve OS/2’de ise
+   <code>error.log</code>’dur). Ayrıca, Unix sistemlerinde sunucunun
+   hataları <code>syslog</code>’a veya <a href="#piped">borulamak suretiyle
+   bir programa</a> aktarması da mümkündür.</p>
+
+  <p>Hata günlüğünün biçemi anlaşılır olup içeriği kısmen serbestçe
+   belirlenir. Çoğu hata günlüğü girdisinde bulunan belli başlı bilgiler
+   vardır. Örnek tipik bir hata iletisi içermektedir:</p>
+
+  <example>
+   [Wed Oct 11 14:32:52 2000] [error] [client 127.0.0.1]
+   client denied by server configuration:
+   /export/home/live/ap/htdocs/test
+  </example>
+
+  <p>Günlük girdisinin ilk öğesi iletinin yazıldığı tarih ve saatten oluşur.
+   İkinci öğe raporlanan bilginin önem derecesini belirtir. Hata günlüğüne
+   gönderilecek hata türlerinin önem seviyesini belirlemek için <directive
+   module="core">LogLevel</directive> yönergesi kullanılır. Üçüncü öğe
+   hatanın üretilmesine sebep olan istemcinin IP adresini içerir. Kalanı
+   iletinin kendisidir (duruma bakılırsa sunucu istemci erişimini reddetmek
+   üzere yapılandırılmış). Sunucu istenen belgenin (belge yolunu değil)
+   dosya sistemindeki yolunu raporlamıştır.</p>
+
+  <p>Hata günlüğünde görünebilecek ileti çeşitliliği oldukça fazladır. Çoğu
+   yukarıdaki örneğin benzeridir. Hata günlüğü ayrıca, CGI betiklerinin
+   hata ayıklama çıktılarını da içerir. Bir CGI betiği tarafından standart
+   hataya (<code>stderr</code>) yazılan her türlü bilgi doğrudan hata
+   günlüğüne kopyalanır.</p>
+
+  <p>Hata günlüğünü bilgi ekleyerek veya kaldırarak kişiselleştirmek
+   mümkündür. Bununla birlikte, hata günlüğü girdilerinin ilgili olduğu
+   isteklerin <a href="#accesslog">erişim günlüğünde</a> de girdileri
+   vardır. Örneğin, yukarıdaki girdi, erişim günlüğünde 403 durum kodlu bir
+   girdiyle ilgilidir. Erişim günlüğünü de kişiselleştirmek mümkün
+   olduğundan hata durumlarında bu günlük dosyasını da kullanarak daha
+   fazla bilgi sağlayabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Sunucuyu denerken olası sorunlara karşı hata günlüğünü sürekli
+   izlemelisiniz. Unix sistemlerinde bunu şöyle bir komutla
+   sağlayabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   tail -f error_log
+  </example>
+ </section>
+
+ <section id="accesslog">
+  <title>Erişim Günlüğü</title>
+
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_log_config</module>
+    <module>mod_setenvif</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="mod_log_config">CustomLog</directive>
+    <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive>
+    <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>Sunucu erişim günlüğü sunucu tarafından işleme alınan tüm istekleri
+   kaydeder. Erişim günlüğünün yeri ve içeriği <directive
+   module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesi ile belirlenir.
+   <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive> yönergesi ile
+   günlük içeriğini kişiselleştirmek mümkündür. Bu bölümde sunucunun
+   bilgileri erişim günlüğüne kaydetmesi için nasıl yapılandırılacağından
+   bahsedilecektir.</p>
+
+  <p>Şüphesiz, bilginin erişim günlüğünde saklanması günlük yönetiminde ilk
+   adımı oluşturur. Sonraki adım yararlı istatistikleri üretmek için bu
+   bilgiyi incelemektir. Günlük incelemesi bu belgenin kapsamına dahil
+   değildir ve aslında bu işlem sunucunun yaptığı işlerden biri değildir.
+   Bu konu ve günlük incelemesi yapan uygulamalar hakkında daha ayrıntılı
+   bilgi edinmek için <a
+   href="http://dmoz.org/Computers/Software/Internet/Site_Management/Log_analysis/"
+   >dmoz.org</a> veya <a
+   href="http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Software/Internet/World_Wide_Web/Servers/Log_Analysis_Tools/"
+   >Yahoo</a>’ya bakınız.</p>
+
+  <p>Apache httpd’nin çeşitli sürümlerinde erişim günlüklerini denetlemek
+   için kullanılan diğer modüller ve yönergeler arasında mod_log_referer,
+   mod_log_agent modülleri ve <code>TransferLog</code> yönergesi
+   sayılabilir. Artık, daha eski tüm diğer yönergelerin işlevselliklerini
+   bir araya toplayan <directive module="mod_log_config"
+   >CustomLog</directive> yönergesi kullanılmaktadır.</p>
+
+  <p>Erişim günlüğünün girdi biçemi kolayca isteğe göre
+   düzenlenebilmektedir. Biçemi belirtmekte kullanılan biçem dizgesi, C
+   tarzı printf(1) biçem dizgesini andırır. Sonraki bölümlerde bazı
+   örneklere yer verilmiştir. Biçem dizgesini oluşturan belirteçlerin tam
+   listesi için <module>mod_log_config</module> belgesinin <a
+   href="mod/mod_log_config.html#formats">Günlük Girdilerinin
+   Kişiselleştirilmesi</a> bölümüne bakınız.</p>
+
+  <section id="common">
+   <title>Ortak Günlük Biçemi (OGB)</title>
+
+   <p>Erişim günlüğü için sıklıkla kullanılan bir yapılandırma:</p>
+
+   <example>
+    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
+    CustomLog logs/access_log common
+   </example>
+
+   <p>İlk satırda belli bir biçem dizgesi için <code>common</code> diye bir
+    <em>takma ad</em> tanımlanmaktadır. Biçem dizgesi, sunucuya hangi
+    belli bir bilgi parçalarını günlükleyeceğini söyleyen % imli biçem
+    belirteçlerinden oluşur. Biçem dizgesine ayrıca dizgesel sabitler de
+    yerleştirilebilir ve bunlar erişim günlüğüne oldukları gibi
+    kopyalanırlar. Biçem dizgesi içinde çift tırnak karakteri (") biçem
+    dizgesini vaktinden önce sonlandırmaması için ters bölü çizgisi ile
+    öncelenmelidir. Biçem dizgesi ayrıca, satır sonlarını belirtmek için
+    "<code>\n</code>" ve sekmeleri belirtmek için "<code>\t</code>"
+    denetim karakterlerini de içerebilir.</p>
+
+   <p><directive module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesi
+    evvelce tanımlanmış bir <em>takma adı</em> kullanarak yeni bir günlük
+    dosyası tanımlar. Erişim günlüğünün dosya ismi bölü çizgisi ile
+    başlamadıkça dosya yolunun <directive module="core"
+    >ServerRoot</directive> değerine göreli olduğu varsayılır.</p>
+
+   <p>Yukarıdaki yapılandırma günlük dosyasına girdileri Ortak Günlük
+    Biçemi (Common Log Format) adı verilen standart biçemde yazar.
+    Bu standart biçem başka HTTP sunucuları tarafından da kullanılır ve
+    çoğu günlük inceleme yazılımı tarafından tanınır. Ortak Günlük
+    Biçeminde üretilen günlük girdileri şöyle görünür:</p>
+
+   <example>
+    127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET
+    /apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326
+   </example>
+
+   <p>Bu günlük girdisini parça parça açıklayalım:</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>127.0.0.1</code> (<code>%h</code>)</dt>
+
+    <dd>Bu, sunucuya istek yapan istemcinin (uzak konağın) IP adresidir.
+     Eğer <directive module="core">HostnameLookups</directive>
+     yönergesine <code>On</code> değeri atanmışsa sunucu bu IP adresi
+     için DNS sorgusu yapacak ve IP adresi yerine bulduğu konak ismini
+     yazmaya çalışacaktır. Bununla birlikte, bu işlem sunucuyu epeyce
+     yavaşlattığından önerilmemektedir. Konak isimlerini saptamak için en
+     iyisi günlük girdilerini <program>logresolve</program> gibi bir
+     günlük işlemcisinden geçirmektir. Burada raporlanan IP adresi
+     doğrudan istemcinin IP adresi olmayabilir. Eğer sunucu ile istemci
+     arasında bir vekil sunucu varsa bu IP adresi, vekil sunucunun IP
+     adresi olacaktır.</dd>
+
+    <dt><code>-</code> (<code>%l</code>)</dt>
+
+    <dd>Çıktıdaki bir "tire" imi istenen bilgi parçasının mevcut olmadığı
+     anlamına gelir. Bu durumda, mevcut olmayan bilgi istemci makine
+     üzerinde <code>identd</code> tarafından belirlenen istemcinin RFC
+     1413 kimliğidir. Bu bilgi oldukça güvenilmezdir ve sıkıca denetlenen
+     iç ağlar haricinde hemen hemen asla kullanılmamalıdır. Apache,
+     <directive module="core">IdentityCheck</directive> yönergesine
+     <code>On</code> değeri atanmış olmadıkça bu bilgiyi saptamaya
+     uğraşmaz.</dd>
+
+    <dt><code>frank</code> (<code>%u</code>)</dt>
+
+    <dd>Bu, belge isteğinde bulunan kişinin HTTP kimlik doğrulamasıyla
+     saptanan kullanıcı kimliğidir. Bu değer CGI betiklerine
+     <code>REMOTE_USER</code> ortam değişkeni ile sağlanır. Eğer istek
+     için durum kodu 401 ise (aşağıya bakınız) henüz kullanıcının kimliği
+     doğrulanmamış olacağından bu değere güvenilmemelidir. Eğer belge
+     parola korumalı değilse günlüğün bu kısmı da yukarıdaki gibi
+     "<code>-</code>" olacaktır.</dd>
+
+    <dt><code>[10/Oct/2000:13:55:36 -0700]</code>
+    (<code>%t</code>)</dt>
+
+    <dd>İsteğin alındığı tarih ve saat. Biçemi şöyledir:
+
+     <p class="indent">
+      <code>[gün/ay/yıl:saat:dakika:saniye dilim]<br />
+       gün    = 2 hane<br />
+       ay     = 3 harf<br />
+       yıl    = 4 hane<br />
+       saat   = 2 hane<br />
+       dakika = 2 hane<br />
+       saniye = 2 hane<br />
+       dilim  = (`+' | `-') 4 hane</code>
+     </p>
+     Günlük biçem dizgesinde zaman gösterim biçemini
+     <code>%{<em>biçem</em>}t</code> şeklinde belirtmek de mümkündür.
+     Buradaki <code><em>biçem</em></code> dizgesi, stardart C
+     kütüphanesindeki <code>strftime(3)</code> işlevi için tanımlanmış
+     biçem belirteçleriyle oluşturulabilir.
+    </dd>
+
+    <dt><code>"GET /apache_pb.gif HTTP/1.0"</code>
+    (<code>\"%r\"</code>)</dt>
+
+    <dd>İstemciden alınan istek satırının çift tırnaklar arasında
+     gösterilmesi istenmiştir. İstek satırı en yararlı bilgi parçalarını
+     içerir. Birincisi, istemci tarafından kullanılan yöntem
+     <code>GET</code>’miş. İkinci olarak istemci
+     <code>/apache_pb.gif</code> dosyasını istemiş ve üçüncü olarak
+     istemci <code>HTTP/1.0</code> protokolünü kullanmış. İstek satırının
+     bazı parçalarını bağımsız olarak da günlüklemek mümkündür. Örneğin,
+     "<code>%m %U%q %H</code>" dizgesi, yöntem, yol, sorgu dizgesi ve
+     protokolü kaydedecektir; bu dizge "<code>%r</code>" biçem
+     belirtecinin tek başına yaptığı işi yapar.</dd>
+
+    <dt><code>200</code> (<code>%&gt;s</code>)</dt>
+
+    <dd>Bu, sunucunun istemciye gönderdiği durum kodudur. İsteğin
+     başarıyla yerine getirilip getirilmediğini gösterdiği için bu bilgi
+     çok değerlidir. Durum kodu 2 ile başlıyorsa istek başarıyla yerine
+     getirilmiştir, 3 ile başlıyorsa yönlendirilmiştir, 4 ile başlıyorsa
+     istemci tarafında bir hata oluşmuştur, 5 ile başlıyorsa sunucuda bir
+     hata oluşmuştur. Olası hata kodlarının tam listesi <a
+     href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.txt">RFC2616 Hiper
+     Metin Aktarım Protokolü</a>nün 10. bölümünde bulunabilir.</dd>
+
+    <dt><code>2326</code> (<code>%b</code>)</dt>
+
+    <dd>Son parça istemciye döndürülen nesnenin yanıt başlığı hariç
+     uzunluğudur. Eğer istemciye bir içerik döndürülmemişse bu değer
+     "<code>-</code>" olacaktır. Bunun yerine günlüğe "<code>0</code>"
+     yazdırmak için <code>%B</code> belirtecini kullanınız.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="combined">
+   <title>Birleşik Günlük Biçemi</title>
+
+   <p>Sıklıkla kullanılan diğer bir biçem dizgesi Birleşik Günlük Biçemi
+    (Combined Log Format) olup şöyle kullanılabilir:</p>
+
+   <example>
+    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+    \"%{User-agent}i\"" combined<br />
+     CustomLog log/access_log combined
+   </example>
+
+   <p>Bu biçem ilaveten 2 alan içermesi dışında Ortak Günlük Biçemi ile
+    aynıdır. İlave alanların ikisi de <code>%{<em>başlık</em>}i</code>
+    biçeminde olup buradaki <code><em>başlık</em></code>, HTTP isteğindeki
+    başlık alanlarından biridir. Bu biçemin kullanıldığı bir erişim
+    günlüğü girdisi şöyle olurdu:</p>
+
+   <example>
+    127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET
+    /apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326
+    "http://www.example.com/start.html" "Mozilla/4.08 [en]
+    (Win98; I ;Nav)"
+   </example>
+
+   <p>Ek alanlar:</p>
+
+   <dl>
+    <dt><code>"http://www.example.com/start.html"</code>
+    (<code>\"%{Referer}i\"</code>)</dt>
+
+    <dd>HTTP istek başlığı "Referer". İstemcinin raporladığı isteğin
+     kaynaklandığı URI. (Bu isteğin yapılmasını sağlayan bağlantıyı
+     içeren URL veya istek bir sayfanın bileşenleri ile ilgiliyse istenen
+     sayfanın URL’si olabilir.)</dd>
+
+    <dt><code>"Mozilla/4.08 [en] (Win98; I ;Nav)"</code>
+    (<code>\"%{User-agent}i\"</code>)</dt>
+
+    <dd>Tarayıcı kimliğini içeren HTTP istek başlığı. Bu istemcinin
+     tarayıcısının raporladığı kendi tanıtım bilgisidir.</dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="multiple">
+   <title>Çok Sayıda Erişim Günlüğü</title>
+
+   <p>Yapılandırma dosyasında çok sayıda <directive
+    module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesi kullanarak çok
+    sayıda erişim günlüğü kolayca oluşturulabilir. Örneğin aşağıdaki
+    yönergelerle 3 tane erişim günlüğü oluşturulacaktır. İlki temel OGB
+    bilgisini içerirken diğer ikisi isteğin kaynaklandığı yeri ve tarayıcı
+    kimliğini içerir. Son iki <directive module="mod_log_config"
+    >CustomLog</directive> satırı ayrıca, <code>ReferLog</code> ve
+    <code>AgentLog</code> yönergelerinin etkilerinin nasıl taklit
+    edileceğini de göstermektedir.</p>
+
+   <example>
+    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
+    CustomLog logs/access_log common<br />
+    CustomLog logs/referer_log "%{Referer}i -&gt; %U"<br />
+    CustomLog logs/agent_log "%{User-agent}i"
+   </example>
+
+   <p>Bu örnek ayrıca, <directive module="mod_log_config"
+    >LogFormat</directive> yönergesi ile bir takma ad tanımlamanın şart
+    olmadığını da göstermektedir. Günlük biçemi doğrudan <directive
+    module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesinde
+    belirtilebilir.</p>
+  </section>
+
+  <section id="conditional">
+   <title>Şarta Bağlı Günlükler</title>
+
+   <p>Bazı durumlarda istemcinin yaptığı isteğe bağlı olarak erişim
+    günlüğünde belli girdilerin dışlanması gerekebilir. Bu, <a
+    href="env.html" >ortam değişkenleri</a> sayesinde kolayca yerine
+    getirilebilir. Önce isteğin belli koşulları sağladığını belirten bir
+    ortam değişkeni ataması yapılır. Bu işlem <directive
+    module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive> yönergesi ile yapılır.
+    Sonra da, ortam değişkenine bağlı olarak isteklerin günlüğe dahil
+    edilip edilmeyeceği <directive
+    module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergesinin
+    <code>env=</code> deyimi kullanılarak belirtilir. Bazı örnekler:</p>
+
+   <example>
+    # yerel konaktan kaynaklanan istekleri imleyelim<br />
+    SetEnvIf Remote_Addr "127\.0\.0\.1" kaydetme<br />
+    # robots.txt dosyası isteklerini imleyelim<br />
+    SetEnvIf Request_URI "^/robots\.txt$" kaydetme<br />
+    # Kalanları günlüğe kaydedelim<br />
+    CustomLog logs/access_log common env=!kaydetme
+   </example>
+
+   <p>Başka bir örnek olarak, Türkçe belge isteklerini bir dosyaya diğer
+    dillerdeki istekleri başka bir dosyaya kaydedelim.</p>
+
+   <example>
+    SetEnvIf Accept-Language "tr" turkce<br />
+    CustomLog logs/turkce_log common env=turkce<br />
+    CustomLog logs/diger_diller_log common env=!turkce
+   </example>
+
+   <p>Şarta bağlı günlük kaydının çok esnek ve güçlü olabileceğini
+    göstermiş olsak da günlük içeriğini denetlemenin tek yolu bu değildir.
+    Günlük dosyaları sunucu etkinliğini eksiksiz olarak kaydedebildikleri
+    takdirde daha yararlı olurlar. Günlük dosyalarını sonradan işleme tabi
+    tutarak istenmeyen girdileri kaldırılmış bir kopya almak hem kolay hem
+    de daha yararlıdır.</p>
+  </section>
+ </section>
+
+ <section id="rotation">
+  <title>Günlük Çevrimi</title>
+
+  <p>Yükü ağır sunucularda günlük dosyalarına kaydedilen bilginin miktarı
+   çok büyük boyutlara ulaşabilir. 10.000 istek içeren bir erişim günlüğü
+   yaklaşık 1MB yer kaplar. Etkin günlük dosyasını belirli aralıklarla
+   değiştirmek veya silmek gerekebilir. Apache çalışırken dosyayı sürekli
+   açık tuttuğu ve yazdığı için bu işlem sunucu çalışırken yapılamaz. Bu
+   bakımdan, günlük dosyası değiştirildikten veya silindikten sonra yeni
+   dosyanın açılması için <a href="stopping.html">sunucunun yeniden
+   başlatılması</a> gerekir.</p>
+
+  <p><a href="stopping.html#graceful">Nazikçe yeniden başlatmak</a>
+   suretiyle sunucunun, mevcut ve bekleyen bağlantıları kaybetmeden yeni
+   günlük dosyalarını açması sağlanabilir. Bununla birlikte, bu işlem
+   sırasında sunucunun eski isteklere sunumu bitirene kadar eski günlük
+   dosyalarına yazmaya devam edebilmesi gerekir. Bu bakımdan, yeniden
+   başlatmanın ardından eski günlük dosyaları üzerinde bir işlem yapmadan
+   önce biraz beklemek gerekir. Günlük dosyalarını döndürürken kullanılan
+   senaryolarda genellikle eski günlük dosyaları yer kazanmak için
+   sıkıştırılırlar:</p>
+
+  <example>
+   mv access_log access_log.old<br />
+   mv error_log error_log.old<br />
+   apachectl graceful<br />
+   sleep 600<br />
+   gzip access_log.old error_log.old
+  </example>
+
+  <p>Günlük çevrimi yapmanın başka bir yolu da sonraki bölümde açıklandığı
+   gibi <a href="#piped">borulu günlükler</a> kullanmaktır.</p>
+ </section>
+
+ <section id="piped">
+  <title>Borulu Günlükler</title>
+
+  <p>Apache httpd hata ve erişim günlüklerini doğrudan bir dosyaya yazmak
+   yerine bir boru üzerinden başka bir sürece yazabilir. Bu yetenek ana
+   sunucuya herhangi bir kod eklemeksizin günlükleme esnekliğini şaşırtıcı
+   derecede arttırır. Günlükler boruya yazılmak istenirse dosya ismini boru
+   karakteriyle ("<code>|</code>") değiştirip ardına günlük girdilerini
+   standart girdisinden kabul edecek programın ismini eklemek yeterlidir.
+   Apache sunucusu başlatıldığı zaman borulu günlük işlemini de
+   başlatacaktır. Eğer sunucu çalışırken günlükleri kabul eden süreç
+   çökerse Apache bu programı yeniden başlatır. (Bu son özelliği sebebiyle
+   bu tekniğe “güvenilir borulu günlükleme” adını veriyoruz.)</p>
+
+  <p>Borulu günlük süreçleri ana Apache httpd süreci tarafından başlatılır
+   ve bu süreçler ana Apache httpd sürecinin kullanıcı kimliğini miras
+   alırlar. Yani borulu günlükleme programları aslında root tarafından
+   çalıştırılmış gibi olur. Bu bakımdan, bu programları basit ve güvenilir
+   kılmak çok önemlidir.</p>
+
+  <p>Borulu günlüklerin önemli kullanım alanlarından biri de sunucuyu
+   yeniden başlatmak gerekmeksizin günlük çevrimini mümkün kılmaktır.
+   Apache HTTP sunucusu bu amaçla kullanılmak üzere
+   <program>rotatelogs</program> diye bir program içerir. Örneğin,
+   günlükleri 24 saatte bir döndürmek isterseniz bunu şöyle
+   yapabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   CustomLog "|/usr/local/apache/bin/rotatelogs
+   /var/log/access_log 86400" common
+  </example>
+
+  <p>Borunun diğer ucundaki süreci başlatacak komutun tırnak içine
+   alındığına dikkat ediniz. Bu örnekler erişim günlüğü için verilmişse de
+   aynı teknik hata günlüğü için de kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Hariçten bir uygulama olarak <a
+   href="http://www.cronolog.org/">cronolog</a> isminde buna benzer ancak
+   çok daha esnek bir program daha vardır.</p>
+
+  <p>Borulu günlükler de şarta bağlı günlükleme kadar güçlü olmakla beraber
+   çevrimdışı ardıl işlemler gibi daha basit çözümler için
+   kullanılmamalıdır.</p>
+ </section>
+
+ <section id="virtualhost">
+  <title>Sanal Konaklar</title>
+
+  <p>Bir sunucu çok sayıda <a href="vhosts/">sanal konak</a> ile hizmet
+   sunarken bunların günlük kayıtları için çeşitli seçenekler mevcuttur.
+   İlk seçenekte, sanki sunucu tek bir konakla hizmet sunuyormuş gibi
+   günlük kaydı yapılır. Günlükleme yönergelerini <directive module="core"
+   type="section">VirtualHost</directive> bölümlerinin dışına, ana sunucu
+   bağlamına yerleştirerek tüm isteklerin aynı erişim ve hata günlüğüne
+   yazılmasını sağlamak olasıdır. Bu teknik, tek tek sanal konaklar için
+   kolayca istatistik toplamaya izin vermez.</p>
+
+  <p>Eğer <directive module="mod_log_config">CustomLog</directive>
+   veya <directive module="core">ErrorLog</directive> yönergesi bir
+   <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümüne
+   yerleştirilirse bu sanal konağa bütün erişimler veya hatalar belirtilen
+   dosyaya günlüklenecektir. Böyle günlükleme yönergeleri içermeyen sanal
+   konakların günlükleri hala ana sunucunun hata ve erişim günlüklerine
+   yazılmaya devam edecektir. Bu teknik az sayıda sanal konak barındıran
+   sunucular için çok kullanışlıdır. Fakat sanal konak sayısı çok fazlaysa
+   bu teknikle günlük dosyalarını yönetmek çok karmaşık bir hal alabilir.
+   Ayrıca, <a href="vhosts/fd-limits.html">yetersiz dosya tanıtıcısı</a>
+   sorunlarıyla çok sık karşılaşılabilir.</p>
+
+  <p>Erişim günlükleri için çok az bir fedakarlıkla çok iyi bir çözüm vardır.
+   Günlük biçemine sanal konaklarla ilgili bilgi eklemek suretiyle tüm
+   konakların aynı günlük dosyasını kullanmaları olasıdır. Böylece günlük
+   dosyası sonradan her sanal konak için ayrı bir dosya oluşturmak üzere
+   ayrıştırılabilir. Örneğin, bu işlem için şu yönergeler kullanılıyor
+   olsun:</p>
+
+  <example>
+   LogFormat "%v %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
+   ortaksankon<br />
+   CustomLog logs/access_log ortaksankon
+  </example>
+
+  <p><code>%v</code> belirteci isteği sunan sanal konağın ismini günlüğe
+   yazmak için kullanılır. Daha sonra <a
+   href="programs/other.html">split-logfile</a> gibi bir program
+   kullanarak, bu dosyadan her sanal konak için ayrı birer dosya elde
+   edilebilir.</p>
+ </section>
+
+ <section id="other">
+  <title>Diğer Günlük Dosyaları</title>
+
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_logio</module>
+    <module>mod_log_forensic</module>
+    <module>mod_cgi</module>
+    <module>mod_rewrite</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive>
+    <directive module="mod_log_forensic">ForensicLog</directive>
+    <directive module="mpm_common">PidFile</directive>
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteLog</directive>
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteLogLevel</directive>
+    <directive module="mod_cgi">ScriptLog</directive>
+    <directive module="mod_cgi">ScriptLogBuffer</directive>
+    <directive module="mod_cgi">ScriptLogLength</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <section>
+   <title>Gönderilen ve alınan bayt sayısının günlüklenmesi</title>
+
+   <p><module>mod_logio</module> modülü <directive
+    module="mod_log_config">LogFormat</directive> yönergesinde kullanılan
+    biçem belirteçlerine alınan ve gönderilen bayt sayıları için iki
+    belirteç (%I ve %O) ekler.</p>
+  </section>
+
+  <section>
+   <title>Adli Günlük</title>
+
+   <p><module>mod_log_forensic</module> modülü istemci isteklerinin kanıt
+    olarak kullanılmak amacıyla günlüklenmesini sağlar. Günlükleme her
+    istek için isteğe hizmet sunmadan önce ve sonra olmak üzere iki defa
+    yapılır. Böylece günlük dosyasında başarılı her istek için iki satır
+    bulunur. Adli günlükleme çok sıkı kurallara tabi olup
+    kişiselleştirilemez. Güvenlik ve hata ayıklama aracı olarak yararlı
+    değildir.</p>
+  </section>
+
+  <section id="pidfile">
+   <title>PID Dosyası</title>
+
+   <p>Apache httpd başlatıldığında, ana httpd sürecinin kimliği (PID)
+    <code>logs/httpd.pid</code> dosyasına kaydedilir. Bu dosyanın ismi
+    <directive module="mpm_common">PidFile</directive> yönergesi ile
+    değiştirilebilir. Bu süreç kimliği sistem yöneticisi tarafından ana
+    sürece sinyal göndererek artalan sürecini sonlandırmak veya yeniden
+    başlatmak için kullanılır. Windows üzerinde bu işlem için
+    <code>-k</code> komut satırı seçeneği kullanılır. Bu konuda daha
+    ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="stopping.html">Durdurma ve
+    Yeniden Başlatma</a> belgesine bakınız.</p>
+  </section>
+
+  <section id="scriptlog">
+   <title>Betik Günlüğü</title>
+
+   <p><directive module="mod_cgi">ScriptLog</directive> yönergesi CGI
+    betiklerinin girdi ve çıktılarını kaydetmenizi mümkün kılmak suretiyle
+    hata ayıklamaya yardımcı olur. Bu sadece deneysel amaçla kullanılmalı,
+    asıl sunucuya uygulanmamalıdır. <a href="mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a>
+    belgesinde daha fazla bilgi bulunabilir.</p>
+  </section>
+
+  <section id="rewritelog">
+   <title>Yeniden Yazım Günlüğü</title>
+
+   <p>Güçlü ve karmaşık <a href="mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a>
+    özellikleri kullanılırken, hata ayıklamaya yardımcı olmak için
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteLog</directive> yönergesini
+    kullanmak gerekebilir. Yönerge, günlük dosyasında yeniden yazım
+    motorunun istekleri nasıl dönüştürdüğüyle ilgili ayrıntılı bir döküm
+    üretir. Ayrıntı seviyesi <directive module="mod_rewrite"
+    >RewriteLogLevel</directive> yönergesi ile belirlenir.</p>
+  </section>
+ </section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/logs.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=670227&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:04:57 2008
@@ -0,0 +1,489 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 579425 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_log_config.xml.meta">
+
+<name>mod_log_config</name>
+<description>Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
+</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_log_config.c</sourcefile>
+<identifier>log_config_module</identifier>
+
+<summary>
+  <p>Bu modül istemci isteklerinin esnek şekilde günlüklenmesi ile
+   ilgilidir. Günlükler kişiselleştirilebilir biçemdedir ve doğrudan bir
+   dosyaya yazılabileceği gibi boru üzerinden harici bir sürece de
+   yazılabilir. İsteğin özelliklerine bağlı olarak bazı isteklerin
+   günlüklere kaydedilmesi veya kaydedilmemesi mümkün kılınmıştır.</p>
+
+  <p>Bu modül üç yönerge içermektedir: Bir günlük dosyası oluşturmak için
+   <directive module="mod_log_config">TransferLog</directive>, günlük
+   biçemini kişiselleştirmek için <directive
+   module="mod_log_config">LogFormat</directive> ve tek başına bir günlük
+   dosyasını hem tanımlayıp hem de biçemleyen <directive
+   module="mod_log_config" >CustomLog</directive> yönergesi. Her isteğin
+   çok sayıda dosyaya günlüklenmesini sağlamak için yapılandırma dosyasında
+   her sunucu için birden fazla <directive>TransferLog</directive> ve
+   <directive >CustomLog</directive> yönergesi belirtilebilir.</p>
+</summary>
+<seealso><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></seealso>
+
+<section id="formats"><title>Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</title>
+
+  <p><directive module="mod_log_config" >LogFormat</directive> ve <directive
+   module="mod_log_config" >CustomLog</directive> yönergelerinin biçem
+   argümanı bir dizgedir. Bu dizge her isteği günlük dosyasına günlüklemek
+   için kullanılır. Doğrudan günlük dosyalarına kopyalanmak üzere dizgesel
+   sabitler içerebileceği gibi satırsonu ve sekme karakterleri olarak C
+   tarzı "\n" ve "\t" denetim karakterlerini de içerebilir. Dizgesel sabit
+   olarak kullanılan tırnak ve tersbölü imlerinin tersbölü ile öncelenmesi
+   gerekir.</p>
+
+  <p>İstek özellikleri biçem dizgesine “<code>%</code>” imli belirteçler
+   yerleştirilerek günlüklenir. Bu belirteçler ve anlamları:</p>
+
+  <table border="1" style="zebra">
+  <columnspec><column width=".2"/><column width=".8"/></columnspec>
+  <tr><th>Belirteç</th>
+    <th>Açıklama</th></tr>
+
+  <tr><td><code>%%</code></td>
+    <td>Yüzde imi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%a</code></td>
+    <td>Uzak IP adresi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%A</code></td>
+    <td>Yerel IP adresi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%B</code></td>
+    <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%b</code></td>
+    <td>HTTP başlıkları hariç, yanıtın bayt cinsinden uzunluğu. OGB
+     biçeminde hiç bayt gönderilmemişse günlüğe '<code>-</code>' yerine
+     '<code>0</code>' çıktılanır.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>Fesmekan</var>}C</code></td>
+    <td>İstek içinde sunucuya gönderilen <var>Fesmekan</var> çerezinin
+     içeriği.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%D</code></td>
+    <td>Mikrosaniye cinsinden isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>FALANCA</var>}e</code></td>
+    <td><var>FALANCA</var> ortam değişkeninin içeriği.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%f</code></td>
+    <td>Dosya ismi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%h</code></td>
+    <td>Uzak konak</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%H</code></td>
+    <td>İstek Protokolü</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}i</code></td>
+    <td>İstekle birlikte sunucuya gönderilen
+     <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
+     içeriği.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%l</code></td>
+    <td>Uzak kullanıcı kimliği (sağlanmışsa, identd üzerinden).
+     <module>mod_ident</module> modülü mevcut ve <directive
+     module="mod_ident">IdentityCheck</directive> yönergesine değer
+     olarak <code>On</code> atanmış olmadıkça bu belirteç için günlüğe
+     tire imi yazılır.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%m</code></td>
+    <td>İstek yöntemi</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}n</code></td>
+    <td>Diğer modüldeki <var>Filanca</var> bilgisinin içeriği.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>Filanca</var>}o</code></td>
+    <td>Yanıttaki <code><var>Filanca</var>:</code> başlık satır(lar)ının
+     içeriği.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%p</code></td>
+    <td>Sunucunun isteği sunduğu meşru port</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}p</code></td>
+    <td>Sunucunun veya istemcinin gerçek portu veya sunucunun isteği
+     sunduğu meşru port. Geçerli biçemler: <code>canonical</code>,
+     <code>local</code> ve <code>remote</code> (anlamları sırasıyla:
+     meşru, yerel ve uzak).</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%P</code></td>
+    <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}P</code></td>
+    <td>İsteği sunan çocuk sürecin süreç kimliği (<code>pid</code>) veya
+     evre kimliği (<code>tid</code>). Geçerli biçemler: <code>pid</code>,
+     <code>tid</code>, <code>hextid</code>. <code>hextid</code> için APR
+     1.2.0 veya üstü gerekir.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%q</code></td>
+    <td>Sorgu dizgesi (bir sorgu dizgesi mevcutsa önüne bir <code>?</code>
+     eklenir yoksa hiçbir şey eklenmez).</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%r</code></td>
+    <td>İsteğin ilk satırı.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%s</code></td>
+    <td>Durum. Dahili olarak yönlendirilen istekler için isteğin *özgün*
+     durumudur --- isteğin son durumu için <code>%&gt;s</code>
+     kullanınız.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%t</code></td>
+    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat (standart ingiliz biçemi).</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>biçem</var>}t</code></td>
+    <td>İsteğin alındığı tarih ve saat; <var>biçem</var>
+     <code>strftime(3)</code> biçeminde belirtilmelidir (genelde
+     yerelleştirme amaçlı).</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%T</code></td>
+    <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%u</code></td>
+    <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
+     (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%U</code></td>
+    <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%v</code></td>
+    <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<directive
+     module="core">ServerName</directive>).</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%V</code></td>
+    <td><directive module="core" >UseCanonicalName</directive> ayarı ile
+     ilgili sunucu ismi.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%X</code></td>
+    <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:
+
+    <table>
+    <columnspec><column width=".2"/><column width=".6"/></columnspec>
+    <tr><td><code>X</code> =</td>
+      <td>Yanıt tamamlanmadan bağlantı koptu.</td></tr>
+    <tr><td><code>+</code> =</td>
+      <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı canlı kalabilir.</td></tr>
+    <tr><td><code>-</code> = </td>
+      <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı kapatılacak.</td></tr>
+    </table>
+
+    <p>(Apache 1.3’ün son sürümlerinde bu belirteç <code>%c</code> idi
+     fakat geçmişe yönelik olarak <code>%{<var>isim</var>}c</code> ssl
+     sözdizimi ile çelişiyordu.)</p></td></tr>
+
+  <tr><td><code>%I</code></td>
+    <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır olamaz. Bunu
+     kullanmak için <module>mod_logio</module> etkin olmalıdır.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%O</code></td>
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
+     kullanmak için <module>mod_logio</module> etkin olmalıdır.</td></tr>
+  </table>
+
+  <section id="modifiers"><title>Değiştiriciler</title>
+
+   <p>Belli öğelerin sadece belli durum kodlarıyla ilgili yanıtlarla
+    basılabilmesi için bu durum kodları % iminden hemen sonra virgüllerle
+    ayrılmış olarak yazılabilir. Örneğin,
+    <code>"%400,501{User-agent}i"</code> belirteci,
+    <code>User-agent</code> başlığını sadece 400 ve 501 hatalarında
+    günlüğe kaydeder. Diğer durum kodları için günlüğe <code>"-"</code>
+    yazılır. Durum kodlarını olumsuzlamak için başa bir "<code>!</code>"
+    konabilir. Örneğin, <code>"%!200,304,302{Referer}i"</code> belirteci,
+    200,304,302 durum kodlarından biriyle dönmeyen tüm istekler için
+    <code>Referer</code> başlığını durum koduyla birlikte günlüğe
+    kaydedecektir.</p>
+
+   <p>İsteğin dahili olarak yönlendirilmesinde özgün durumunun mu yoksa son
+    durumunun mu hesaba katılacağı "&lt;" ve "&gt;" değiştiricileri ile
+    belirtilebilir. Öntanımlı olarak <code>%s, %U, %T, %D,</code> ve
+    <code>%r</code> belirteçleri isteğin özgün durumuna bakarken diğerleri
+    son durumuna bakarlar. Bu bakımdan örneğin, <code>%&gt;s</code>
+    belirteci, özgün istekteki kimliği doğrulanmış kullanıcının, dahili
+    olarak kimlik doğrulaması gerekmeyen bir özkaynağa yönlendirilmesi
+    halinde isteğin son durumunu kaydetmekte kullanılabilir.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="format-notes"><title>Bazı Bilgiler</title>
+
+   <p>Güvenlik nedeniyle, 2.0.46 sürümünden itibaren <code>%r</code>,
+    <code>%i</code> ve <code>%o</code> belirteçlerinde basılamayan
+    karakterler ve diğer özel karakterler <code>\x<var>hh</var></code>
+    dizilimleri biçeminde öncelenmektedir. Burada <var>hh</var> yerine
+    karakter numarasının onaltılık gösterimi yazılır. Bir tersbölü ile
+    öncelenmesi gereken <code>"</code> ve <code>\</code> ile
+    <code>\n</code>, <code>\t</code> gibi C tarzı gösterimler bu kuralın
+    dışındadır. 2.0.46 sürümünün öncesinde bu dizgeler öncelenmezdi ve ham
+    günlük dosyalarıyla çalışırken dikkatli olmak gerekirdi.</p>
+
+   <p>2.0 sürümünde 1.3 sürümünün aksine <code>%b</code> ve
+    <code>%B</code> biçem belirteçleri, istemciye gönderilen bayt sayısını
+    değil, HTTP yanıtının bayt sayısını ifade ederdi (bu yanıt, örneğin,
+    SSL kullanıldığında veya bağlantı koptuğunda farklı uzunlukta olur).
+    Artık, ağa gönderilen gerçek bayt sayısını günlüğe kaydetmek için
+    <module>mod_logio</module> modülü tarafından sağlanan <code>%O</code>
+    biçem belirteci kullanılmaktadır.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="examples"><title>Örnekler</title>
+
+   <p>Genelde herkesçe kullanılan günlük kaydı biçemleme dizgelerinden
+    bazıları:</p>
+
+   <dl>
+    <dt>Ortak Günlük Biçemi (OGB)</dt>
+    <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></dd>
+
+    <dt>Sanal Konaklı Ortak Günlük Biçemi</dt>
+    <dd><code>"%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</code></dd>
+
+    <dt>NCSA uzun/birleşik günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+    \"%{User-agent}i\""</code></dd>
+
+    <dt>Referer başlığını içeren günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%{Referer}i -&gt; %U"</code></dd>
+
+    <dt>User-agent başlığını içeren günlük biçemi</dt>
+    <dd><code>"%{User-agent}i"</code></dd>
+   </dl>
+  </section>
+</section>
+
+<section id="security"><title>Güvenlik Kaygıları</title>
+  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
+   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
+   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a
+   href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesinde açıklanmıştır.</p>
+</section>
+
+<directivesynopsis>
+<name>BufferedLogs</name>
+<description>Günlük girdilerini diske yazmadan önce bellekte tamponlar
+</description>
+<syntax>BufferedLogs On|Off</syntax>
+<default>BufferedLogs Off</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<status>Experimental</status>
+<compatibility>2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>BufferedLogs</directive> yönergesi,
+   <module>mod_log_config</module> modülünün çeşitli günlük girdilerini her
+   isteğin hemen ardından tek tek değil, bir bütün halinde diske yazılmak
+   üzere bellekte saklanmasını sağlar. Bu, bazı sistemlerde daha verimli
+   disk erişimi, dolayısıyla daha yüksek başarım sağlayabilir. Sadece
+   sunucu geneli için belirtilebilir, sanal konaklar için ayrı ayrı
+   yapılandırılamaz.</p>
+
+  <note>Bu yönerge deneyseldir ve dikkatli kullanılmalıdır.</note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>CookieLog</name>
+<description>Çerezleri günlüğe kaydetmek için dosya ismi belirtmekte
+kullanılır.</description>
+<syntax>CookieLog <var>dosya-adı</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Bu yönergenin kullanımı önerilmemektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>CookieLog</directive> yönergesi çerezleri günlüğe kaydetmek
+   için dosya ismi belirtir. Dosya isminin <directive
+   module="core">ServerRoot</directive> değerine göre belirtildiği
+   varsayılır. Yönerge <code>mod_cookies</code> ile uyumluluk için vardır
+   ve kullanımı önerilmemektedir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>CustomLog</name>
+<description>Günlük dosyasın ismini ve girdi biçemini belirler.</description>
+<syntax>CustomLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+<var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[env=[!]<var>ortam-değişkeni</var>]</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive>CustomLog</directive> yönergesi istekleri günlüğe kaydetmek
+   için kullanılır. Yönerge ile bir günlük biçemi belirtilebilir ve günlük
+   kaydı isteğin özelliklerine bağlı olarak ortam değişkenleri vasıtasıyla
+   şarta bağlı kılınabilir.</p>
+
+  <p>İlk argümanda günlüğün yazılacağı yer belirtilir. İki tür yer
+   belirtilebilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><var>dosya</var></dt>
+   <dd><directive module="core" >ServerRoot</directive> yönergesinin
+    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>
+
+   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
+   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
+    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
+    satırı).
+
+   <note type="warning"><title>Güvenlik:</title>
+   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <program>httpd</program>’yi
+    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
+    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
+    programın güvenilir olması önemlidir.</p>
+   </note>
+   <note type="warning"><title>Bilginize</title>
+    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
+     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
+     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
+   </note></dd>
+  </dl>
+
+  <p>İkinci argümanda günlüğe ne yazılacağı belirtilir. Ya evvelce
+   <directive module="mod_log_config">LogFormat</directive> yönergesi ile
+   tanımlanmış bir <var>takma-ad</var> ya da içeriği <a
+   href="#formats">Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> bölümünde
+   açıklanmış bir <var>biçem</var> dizgesi olabilir.</p>
+
+  <p>Örneğin, aşağıdaki iki yönerge kümesi aynı etkiye sahiptir:</p>
+
+  <example>
+   # Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog<br />
+   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common<br />
+   CustomLog logs/access_log common<br />
+   <br />
+   # Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog<br />
+   CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"
+  </example>
+
+  <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup, sunucu ortamında belli bir değişkenin
+   varlığına bağlı olarak belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
+   kaydedilmeyeceğini belirler. Eğer istek için belirtilen <a
+   href="../env.html">ortam değişkeni</a> mevcutsa (veya
+   '<code>env=!<var>değişken</var></code>' durumunda mevcut değilse) istek
+   günlüğe kaydedilir.</p>
+
+  <p>Ortam değişkenleri <module>mod_setenvif</module>
+   ve/veya <module>mod_rewrite</module> modülleri kullanılarak her istek
+   için ayrı ayrı atanabilir. Örneğin, GIF biçemli resimler için yapılan
+   istekleri ana günlük dosyasına değil de başka bir dosyaya kaydetmek
+   isterseniz:</p>
+
+  <example>
+   SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image<br />
+   CustomLog gif-requests.log common env=gif-image<br />
+   CustomLog nongif-requests.log common env=!gif-image
+  </example>
+
+  <p>Veya eski <code>RefererIgnore</code> yönergesinin davranışını taklit
+   etmek isterseniz:</p>
+
+  <example>
+  SetEnvIf Referer example\.com yerel-atif<br />
+  CustomLog referer.log referer env=!yerel-atif
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LogFormat</name>
+<description>Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
+</description>
+<syntax>LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
+[<var>takma-ad</var>]</syntax>
+<default>LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b"</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge erişim günlüğü dosyasının girdi biçemini belirler.</p>
+
+  <p><directive>LogFormat</directive> yönergesi iki şekilde kullanılabilir.
+   Tek argüman belirtilebilen ilkinde daha sonra
+   <directive>TransferLog</directive> yönergelerinde belirtilen günlüklerde
+   kullanılmak üzere günlük biçemini belirler. Bu günlük biçemi yukarıda
+   açıklanan <a href="#formats"><var>biçem</var></a> belirteçlerinden
+   oluşur. Bu tek argüman yerine aşağıda açıklandığı gibi önceki bir
+   <directive>LogFormat</directive> yönergesinde tanımlanmış bir günlük
+   biçemine atıf yapan bir <var>takma-ad</var> da belirtilebilir.</p>
+
+  <p><directive>LogFormat</directive> yönergesinin ikinci kullanım şeklinde
+   <var>biçem</var> bir <var>takma-ad</var> için tanımlanır. Bu takma ad
+   daha sonraki <directive >LogFormat</directive> veya <directive
+   module="mod_log_config" >CustomLog</directive> yönergelerinde aynı biçem
+   dizgesini uzun uzadıya yazmamak için <var>takma-ad</var> olarak
+   kullanılır. Bir <directive>LogFormat</directive> yönergesi bir takma ad
+   tanımlamaktan <strong>başka bir şey yapmaz</strong>; yani, yaptığı iş
+   sadece bir takma ad tanımlamaktan ibarettir, biçemi uygulamaz veya
+   biçemi öntanımlı hale getirmez. Bu bakımdan sonraki <directive
+   module="mod_log_config">TransferLog</directive> yönergelerini de
+   etkilemeyecektir. Ayrıca, <directive>LogFormat</directive> yönergesi bir
+   takma ada başka bir takma ad tanımlamakta da kullanılamaz. Bir takma
+   adın yüzde imi (<code>%</code>) içeremeyeceğine de dikkat ediniz.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost_common
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>TransferLog</name>
+<description>Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</description>
+<syntax>TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Bir günlük biçemi tanımlanmasını ve şarta bağlı günlük kaydını mümkün
+   kılmaması haricinde <directive module="mod_log_config"
+   >CustomLog</directive> yönergesi gibidir. Günlük biçemi yerine kendinden
+   önce yer alan bir <directive
+   module="mod_log_config">LogFormat</directive> yönergesinde tanımlanan
+   bir takma ad kullanılır. Açıkça bir günlük biçemi takma adı
+   belirtilmedikçe Ortak Günlük Biçemi öntanımlıdır.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+   \"%{User-agent}i\""<br />
+   TransferLog logs/access_log
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr?rev=670227&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:04:57 2008
@@ -0,0 +1,149 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 533344 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_log_forensic.xml.meta">
+
+<name>mod_log_forensic</name>
+<description>Sunucuya yapılan isteklerin adli günlük kayıtlarının tutulması</description>
+<status>Extension</status>
+<sourcefile>mod_log_forensic.c</sourcefile>
+<identifier>log_forensic_module</identifier>
+<compatibility>2.1 sürümünden beri <module>mod_unique_id</module> gerekmemektedir.</compatibility>
+
+<summary>
+  <p>Bu modül istemci isteklerinin adli günlük kayıtlarının tutulmasını
+   sağlar. Günlük kaydı bir istek işlenmeden önce ve sonra olmak üzere iki
+   kere yapılır, böylece günlükte her istek için iki girdi bulunur. Adli
+   günlükleyici çok sıkı kurallara tabidir, yani:</p>
+
+  <ul>
+  <li>Biçem sabittir. Günlük kayıt biçemi çalışma anında değiştirilemez.</li>
+  <li>Veriyi yazamadığı takdirde çocuk süreç beklemeksizin çıkar ve
+   (<directive module="mpm_common" >CoreDumpDirectory</directive>
+   yapılandırmasına bağlı olarak) bir core dosyası dökümler.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Dağıtımın <code>support</code> dizininde bulunan
+   <code>check_forensic</code> betiği adli günlük dosyalarının
+   değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.</p>
+</summary>
+<seealso><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></seealso>
+<seealso><module>mod_log_config</module></seealso>
+
+<section id="formats"><title>Adli Günlük Biçemi</title>
+  <p>Her istek günlüğe iki defa kaydedilir. İlki, işlemin başlangıcında
+   (yani, başlıklar alındıktan hemen sonra), ikincisi ise istek işlem
+   gördükten sonra normal günlüklemenin yapıldığı sırada yapılır.</p>
+
+  <p>Her isteği betimlemek için eşsiz bir istek kimliği atanır. Bu adli
+   kimliğin normal günlüğe de yazılması istenirse bu
+   <code>%{forensic-id}n</code> biçem dizgesi ile yapılabilir.
+   <module>mod_unique_id</module> kullanılıyorsa, onun ürettiği kimlik
+   kullanılır.</p>
+
+  <p>İlk satır günlüğe, adli kimliği, istek satırını ve alınan tüm
+   başlıkları boru karakterleri (<code>|</code>) ile ayrılmış olarak
+   kaydeder. Aşağıda bir örneğe yer verilmiştir (hepsi bir satırdadır):</p>
+
+  <example>
+    +yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA|GET /manual/de/images/down.gif
+    HTTP/1.1|Host:localhost%3a8080|User-Agent:Mozilla/5.0 (X11;
+    U; Linux i686; en-US; rv%3a1.6) Gecko/20040216
+    Firefox/0.8|Accept:image/png, <var>etc...</var>
+  </example>
+
+  <p>Başlangıçtaki artı imi bu günlük satırının istekle ilgili ilk günlük
+   kaydı olduğunu belirtir. İkinci satırda bunun yerini bir eksi imi
+   alır:</p>
+
+  <example>
+   -yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA
+  </example>
+
+  <p><code>check_forensic</code> betiği komut satırı argümanı olarak günlük
+   dosyasının ismini alır. Bu <code>+</code>/<code>-</code> kimlik
+   çiftlerine bakarak tamamlanmamış istekler varsa bunlar hakkında
+   uyarır.</p>
+</section>
+
+<section id="security"><title>Güvenlik Kaygıları</title>
+  <p>Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı
+   dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde
+   güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız <a
+   href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesinde açıklanmıştır.</p>
+</section>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ForensicLog</name>
+<description>Adli günlük için dosya ismini belirler.</description>
+<syntax>ForensicLog <var>dosya-adı</var>|<var>borulu-süreç</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive>ForensicLog</directive> yönergesi adli inceleme için
+   sunucuya yapılan istekleri günlüğe kaydetmekte kullanılır. Her günlük
+   girdisine, normal <directive module="mod_log_config"
+   >CustomLog</directive> yönergesinde kullanılarak istekle
+   ilişkilendirilebilen eşsiz bir kimlik atanır.
+   <module>mod_log_forensic</module> modülü, aktarım günlüğünün biçem
+   dizgesinde <code>%{forensic-id}n</code> şeklinde kullanılmak üzere
+   <code>forensic-id</code> adı verilen bir dizgecik oluşturur.</p>
+
+  <p>Günlüğün yazılacağı yeri belirleyen argüman şu iki değerden birini
+   alabilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><var>dosya-adı</var></dt>
+   <dd><directive module="core" >ServerRoot</directive> yönergesinin
+    değerine göreli bir dosya ismi.</dd>
+
+   <dt><var>borulu-süreç</var></dt>
+   <dd>"<code>|</code>" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük
+    bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut
+    satırı). Program adının <directive module="core"
+    >ServerRoot</directive> yönergesinin değerine göre belirtildiği
+    varsayılır.
+
+   <note type="warning"><title>Güvenlik:</title>
+   <p>Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç <program>httpd</program>’yi
+    başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından
+    başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak
+    programın güvenilir olması veya daha az yetkili bir kullanıcıya geçiş
+    yapması önemlidir.</p>
+   </note>
+
+   <note type="warning"><title>Bilginize</title>
+    <p>Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı
+     platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü
+     çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.</p>
+   </note></dd>
+  </dl>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_log_forensic.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr?rev=670227&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:04:57 2008
@@ -0,0 +1,85 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 630289 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_logio.xml.meta">
+
+<name>mod_logio</name>
+<description>Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
+</description>
+<status>Extension</status>
+<sourcefile>mod_logio.c</sourcefile>
+<identifier>logio_module</identifier>
+
+<summary>
+
+  <p>Bu modül her istekte alınan ve gönderilen bayt sayısının günlüklenmesini
+   sağlar. Sayılar, istekte ve yanıtta yer alan başlıklar ve gövdeleri
+   hesaba dahil ederek ağ üzerinde gerçekte gidip gelen bayt sayısını
+   gösterir. Bayt sayımı, girdide SSL/TLS öncesinde ve çıktıda SSL/TLS
+   sonrasında yapılır, böylece sayıların, şifrelemeyle herhangi bir
+   değişikliği doğru olarak yansıtması sağlanmış olur.</p>
+
+  <p>Bu modül <module>mod_log_config</module> modülünü gerektirir.</p>
+
+  <note>SSL ile <code>KeepAlive</code> bağlantılar kullanıldığında, SSL
+   uzlaşımının ek yükü, bağlantı üzerinden yapılan ilk isteğin bayt sayısını
+   yansıtır. Her dizin için yeniden uzlaşım gerektiği takdirde bayt sayısı
+   yeniden uzlaşımı tetikleyen istekle ilişkilendirilir.</note>
+
+</summary>
+
+<seealso><module>mod_log_config</module></seealso>
+<seealso><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></seealso>
+
+<section id="formats">
+<title>Özel Günlük Biçemleri</title>
+
+  <p>İsteğin belirgin özellikleri için, biçem dizgesinde yer alan % imli
+   biçem belirteçlerinin yerine günlük dosyasında değerleri yazılır. Bu
+   modül iki yeni biçem belirteci ekler:</p>
+
+  <table border="1" style="zebra">
+  <tr><th>Biçem&nbsp;Belirteci</th>
+    <th>Açıklama</th></tr>
+
+  <tr><td><code>%...I</code></td>
+    <td>İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır
+     olamaz.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%...O</code></td>
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.</td></tr>
+  </table>
+
+  <p>Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Birleşik G/Ç günlükleme biçemi:</dt>
+   <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
+   \"%{User-agent}i\" %I %O"</code></dd>
+  </dl>
+</section>
+
+</modulesynopsis>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr?rev=670227&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:04:57 2008
@@ -0,0 +1,183 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 668628 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_status.xml.meta">
+
+<name>mod_status</name>
+<description>Sunucu etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.</description>
+<status>Base</status>
+<sourcefile>mod_status.c</sourcefile>
+<identifier>status_module</identifier>
+
+
+<summary>
+  <p><code>mod_status</code> modülü, sunucu yöneticisinin, HTTP sunucusunun
+   ne kadar başarılı olduğu hakkında bilgi edinmesini sağlar. Bilgiler,
+   kolayca okunabilen bir HTML sayfası olarak sunulur ve o anki sunucu
+   istatistiklerinden oluşur. Gerekirse sayfa kendiliğinden tazelenebilir
+   (uyumlu bir tarayıcı gerekir). Diğer sayfa o anki sunucu durumunu makine
+   tarafından okunabilen biçimde listeler.</p>
+
+  <p>Sunulan bilgiler şunlardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li>İstekleri sunan çocuk süreç sayısı</li>
+
+   <li>Boştaki çocuk süreçlerin sayısı</li>
+
+   <li>Her çocuk sürecin durumu, çocuk sürecin işleme tabi tuttuğu istek
+    sayısı ve sunduğu bayt sayısı (*)</li>
+
+   <li>Toplam erişim sayısı ve sunulan toplam bayt sayısı (*)</li>
+
+   <li>Sunucunun kaç kere başlatıldığı/yeniden başlatıldığı ve ne kadar
+    zamandır çalışmakta olduğu</li>
+
+   <li>Saniyedeki ortalama istek sayısı, saniyedeki bayt sayısı ve istek
+    başına ortalama bayt sayısı (*)</li>
+
+   <li>Apache tarafınan toplamda ve her çocuk süreç tarafından ayrı ayrı
+    kullanılan o anki işlemci zamanı yüzdesi (*)</li>
+
+   <li>O an işlem görmekte olan konakların ve isteklerin sayısı (*)</li>
+  </ul>
+
+  <p>"(*)" imli bilgiler sadece <directive module="mod_status"
+   >ExtendedStatus</directive> yönergesinin değeri <code>On</code> olduğu
+   takdirde mevcuttur.</p>
+</summary>
+
+<section id="enable">
+  <title>Durum Bilgisi Desteğinin Etkinleştirilmesi</title>
+
+  <p>Durum raporları, sadece mesela.dom alanından ve sadece tarayıcılar için
+   etkin kılınmak istenirse <code>httpd.conf</code> dosyasına şu satırlar
+   eklenebilir:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Location /server-status&gt;<br />
+   <indent>
+    SetHandler server-status<br />
+    <br />
+    Order Deny,Allow<br />
+    Deny from all<br />
+    Allow from .mesela.dom<br />
+   </indent>
+   &lt;/Location&gt;
+  </example>
+
+  <p>Sunucu istatistiklerine tarayıcınızla erişmek isterseniz,
+   <code>http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status</code>
+   şeklinde bir istek yapabilirsiniz.</p>
+</section>
+
+<section id="autoupdate">
+
+  <title>Sayfanın Tazelenmesi</title>
+  <p>Tarayıcınız “tazeleme” yeteneğine sahipse durum sayfası düzenli
+   aralıklarla güncellenecektir. Sayfanın N saniyede bir güncellenmesini
+   isterseniz isteği şöyle yapabilirsiniz:<br />
+   <code>http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status?refresh=N</code></p>
+
+</section>
+
+<section id="machinereadable">
+
+  <title>Makine Tarafından Okunabilen Durum Dosyası</title>
+  <p>Durum dosyasının makine tarafından okunabilen sürümüne
+   <code>http://sunucunuzun.ismi.buraya/server-status?auto</code>
+   şeklinde bir istek yaparak erişebilirsiniz. Bu, kendiliğinden çalıştığı
+   takdirde yararlıdır; Apache dağıtımının <code>/support</code> dizininde
+   bulunan <code>log_server_status</code> isimli perl betiğine bakınız.</p>
+
+  <note><title>Güvenlik</title>
+   <module>mod_status</module> sunucu içinde derlendiği takdirde
+    istatistikleri raporlama yeteneği dizin içi yapılandırma dosyaları
+    (<code>.htaccess</code> gibi) dahil <em>tüm</em> yapılandırma dosyaları
+    için kullanılabilir olacaktır. Bu durum güvenlik ile ilgili olarak
+    siteniz için içinden çıkılması güç durumlara yol açabilir (çapanoğlu
+    durumu).</note>
+
+</section>
+
+<directivesynopsis>
+
+<name>ExtendedStatus</name>
+<description>Her istekte ek durum bilgisinin toplanmasını sağlar.
+</description>
+<syntax>ExtendedStatus On|Off</syntax>
+<default>ExtendedStatus Off</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Bu ayarlama sunucunun tamamını etkiler ve sanal konaklar için ayrı ayrı
+   etkin kılınamaz veya iptal edilemez. Ek durum bilgisinin toplanması
+   sunucuyu yavaşlatabilir.</p>
+</usage>
+
+</directivesynopsis>
+<directivesynopsis>
+
+<name>SeeRequestTail</name>
+<description>İsteğin kendisi 63 karakterden uzun olduğunda, isteğin ilk 63
+karakterinin mi yoksa son 63 karakterinin mi gösterileceğini belirler.
+</description>
+<syntax>SeeRequestTail On|Off</syntax>
+<default>SeeRequestTail Off</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<compatibility>Apache 2.2.7 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><code>mod_status</code>, <code>ExtendedStatus On</code> olduğunda
+   isteğin kendisini de gösterir. Tarihsel nedenlerle, göstermek için
+   isteğin sadece 63 karakteri saklanır. Bu yönerge ilk 63 karakterin mi
+   yoksa son 63 karakterin mi saklanacağını belirtmek için kullanılır. Bu,
+   elbette, istek 64 karakterlik veya daha uzunsa uygulanır.</p>
+
+  <p>Apache şöyle bir istek alsaydı:<br /><code>GET&nbsp;
+   /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;
+   HTTP/1.1</code><br /><code>mod_status</code> bu isteği şöyle gösterirdi:
+  </p>
+
+  <table border="1">
+   <tr>
+    <th>Off (öntanımlı)</th>
+    <td>GET&nbsp;
+    /disk1/storage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/fruits</td>
+   </tr>
+   <tr>
+    <th>On</th>
+    <td>orage/apache/htdocs/images/imagestore1/food/apples.jpg&nbsp;
+    HTTP/1.1</td>
+   </tr>
+  </table>
+
+</usage>
+
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>
+

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_status.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr?rev=670227&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr [utf-8] Sat Jun 21 10:04:57 2008
@@ -0,0 +1,304 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_vhost_alias.xml.meta">
+
+<name>mod_vhost_alias</name>
+<description>Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını sağlar</description>
+<status>Extension</status>
+<sourcefile>mod_vhost_alias.c</sourcefile>
+<identifier>vhost_alias_module</identifier>
+
+<summary>
+  <p>Bu modül, hangi dosyaların sunulacağını saptamak için dosya yolunun
+   parçası olarak HTTP isteğinin <code>Host:</code> başlığının ve/veya IP
+   adresinin kullanılmasını mümkün kılarak devingen yapılandırmalı sanal
+   konaklar oluşturur. Böylece benzer yapılandırmaya sahip çok büyük sayıda
+   sanal konak kullanımı kolaşlaşır.</p>
+
+  <note><title>Bilginize</title>
+   <p>URI’leri dosya isimlerine dönüştürmek için <module>mod_alias</module>
+    veya <module>mod_userdir</module> kullanılmışsa bunlar
+    <module>mod_vhost_alias</module> yönergeleri tarafından aşağıda
+    açıklandığı gibi geçersiz kılınırlar. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma
+    her durumda <code>/cgi-bin/script.pl</code> betiğini <code>
+    /usr/local/apache2/cgi-bin/script.pl</code> betiğine eşleyecektir:</p>
+
+   <example>
+    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/apache2/cgi-bin/<br />
+    VirtualScriptAlias /nerede/bilinmiyor/%0/cgi-bin/
+   </example>
+  </note>
+</summary>
+
+<seealso><directive module="core">UseCanonicalName</directive></seealso>
+<seealso><a href="../vhosts/mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel
+Sanal Barındırma</a></seealso>
+
+<section id="interpol">
+  <title>Dizin İsimlerinin Elde Edilmesi</title>
+
+  <p>Bu modüldeki tüm yönergeler bir dizgeyi bir dosya yoluna dönüştürerek
+   çalışırlar. Dönüşüm dizgesi (bundan sonra “isim” diyeceğiz) ya sunucu
+   ismi olur (bunun nasıl belirlendiğini öğrenmek için <directive
+   module="core" >UseCanonicalName</directive> yönergesine bakınız) ya da
+   sunucu üzerindeki sanal konağın IP adresi olur. Dönüşümü,
+   <code>printf</code>’inkilerin benzeri birkaç biçem belirteci
+   denetler:</p>
+
+<table>
+<columnspec><column width=".2"/><column width=".6"/></columnspec>
+<tr><td><code>%%</code></td>
+<td>Bir <code>%</code> imi yerleştirir.</td></tr>
+
+<tr><td><code>%p</code></td>
+<td>Sanal konağın IP adresini yerleştirir.</td></tr>
+
+<tr><td><code>%N.M</code></td>
+<td>İsmin parçalarını yerleştirir.</td></tr>
+
+</table>
+
+  <p><code>N</code> ve <code>M</code> ismin alt dizgelerini belirtmek için
+   kullanılır. <code>N</code>, ismin noktalarla ayrılmış bileşenlerinden
+   seçim yaparken <code>M</code>, <code>N</code> ile seçilen parçadan
+   karakter seçmekte kullanılır. <code>M</code> isteğe bağlı olup mevcut
+   olmaması halinde öntanımlı olarak sıfırdır. Noktanın varlığı
+   <code>M</code>’nin varlığına bağlıdır. Dönüşüm şöyle uygulanır:</p>
+
+  <table>
+   <columnspec><column width=".1"/><column width=".4"/></columnspec>
+   <tr><td><code>0</code></td>
+   <td>ismin tamamı</td></tr>
+
+   <tr><td><code>1</code></td>
+   <td>ilk parça</td></tr>
+
+   <tr><td><code>2</code></td>
+   <td>ikinci parça</td></tr>
+
+   <tr><td><code>-1</code></td>
+   <td>son parça</td></tr>
+
+   <tr><td><code>-2</code></td>
+   <td>sondan bir önceki parça</td></tr>
+
+   <tr><td><code>2+</code></td>
+   <td>ikinci parça ve sonraki parçaların hepsi</td></tr>
+
+   <tr><td><code>-2+</code></td>
+   <td>sondan bir önceki parça ve daha önceki parçaların hepsi</td></tr>
+
+   <tr><td><code>1+</code> ve <code>-1+</code></td>
+   <td><code>0</code> ile aynı</td></tr>
+  </table>
+
+  <p><code>N</code> veya <code>M</code> parça sayısından büyükse dönüşüm
+   dizgesi sadece alt çizgi karakterini içerir.</p>
+
+</section>
+
+<section id="examples">
+  <title>Örnekler</title>
+
+  <p>Sunucu yapılandırma dosyanızda isme dayalı sanal konaklar için
+   aşağıdaki yönergeler kullanılıyor olsun:</p>
+
+  <example>
+   UseCanonicalName  Off<br />
+   VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%0
+  </example>
+
+  <p><code>http://mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için yapılan bir istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/dizin/dosya.html</code>
+   dosyası ile yerine getirilecektir.</p>
+
+  <p>Çok büyük sayıda sanal konak için <code>sankonlar</code> dizininin
+   boyutlarını küçük tutmak amacıyla dosyalar düzenlenebilir. Bunu
+   yapılandırma dosyanızda şöyle yapabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   UseCanonicalName  Off<br />
+   VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2
+  </example>
+
+  <p><code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için
+   yapılan bir istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/f/i/l/filan/dizin/dosya.html
+   </code> ile yerine getirilecektir.</p>
+
+  <p>Bu sefer de parçaları ismin sonundan toplayalım: </p>
+
+<example>
+  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.-1/%2.-2/%2.-3/%2
+</example>
+
+  <p>Bu durumda istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/n/a/l/filan/dizin/dosya.html
+   </code> ile karşılanırdı.</p>
+
+  <p>Şöyle bir şey de yapabilirsiniz:</p>
+
+<example>
+  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2.4+
+</example>
+
+  <p>Bu örnek için istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/mesela.dom/f/i/l/an/dizin/dosya.html
+   </code> dosyasından karşılanırdı.</p>
+
+  <p>IP’ye dayalı sanal konaklar için yapılandırma dosyanızda şu satırlar
+   olabilirdi:</p>
+
+  <example>
+   UseCanonicalName DNS<br />
+   VirtualDocumentRootIP
+   /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/belgeler<br />
+   VirtualScriptAliasIP /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/cgi-bin
+  </example>
+
+  <p><code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code> için
+   yapılan bir istek eğer <code>falan.filan.mesela.dom</code>’un IP adresi
+   10.20.30.40 olsaydı,
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/10/20/30/40/belgeler/dizin/dosya.html
+   </code> dosyası ile karşılanırdı.
+   <code>http://falan.filan.mesela.dom/cgi-bin/betik.pl</code> için yapılan
+   bir istek ise
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/10/20/30/40/cgi-bin/betik.pl</code>
+   betiğinin çalıştırılması ile sağlanırdı.</p>
+
+  <p>Bir <code>VirtualDocumentRoot</code> yönergesinin <code>.</code>
+   karakterini içermesini isterseniz, bir biçem belirteci ile karışıklığa
+   sebep olmaksızın bunu şöyle sağlayabilirsiniz:</p>
+
+<example>
+  VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%2.0.%3.0
+</example>
+
+  <p>Bu durumda <code>http://falan.filan.mesela.dom/dizin/dosya.html</code>
+   için yapılan bir istek
+   <code>/usr/local/apache/sankonlar/filan.mesela/dizin/dosya.html</code>
+   dosyası ile karşılanacaktır.</p>
+
+  <p><directive module="mod_log_config">LogFormat</directive> yönergesinin
+   <code>%V</code> ve <code>%A</code> <a
+   href="mod_log_config.html#formats">biçem belirteçleri</a> bu modülle
+   birlikte kullanıldığında çok yararlı olurlar.</p>
+</section>
+
+<directivesynopsis>
+<name>VirtualDocumentRoot</name>
+<description>Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</description>
+<syntax>VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</syntax>
+<default>VirtualDocumentRoot none</default>
+<contextlist>
+<context>server config</context>
+<context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+
+  <p><directive>VirtualDocumentRoot</directive> yönergesi sunucu ismine göre
+   belgelerin bulunacağı yeri Apache’nin saptamasını sağlar.
+   <code><em>hesaplanan-dizin</em></code>’in dönüşüm sonucu <directive
+   module="core" >DocumentRoot</directive> yönergesinin değeriymiş gibi
+   belge ağacının kök dizini olarak kullanılır.
+   <code><em>hesaplanan-dizin</em></code> yerine <code>none</code>
+   belirtilmişse <directive>VirtualDocumentRoot</directive> iptal edilmiş
+   olur. Bu yönerge <directive module="mod_vhost_alias"
+   >VirtualDocumentRootIP</directive> yönergesinin kullanıldığı bağlamda
+   yer alamaz.</p>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>VirtualDocumentRootIP</name>
+<description>Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</description>
+<syntax>VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</syntax>
+<default>VirtualDocumentRootIP none</default>
+<contextlist>
+<context>server config</context>
+<context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+
+ <p><directive>VirtualDocumentRootIP</directive> yönergesi, dizinin
+  saptanmasında sunucu ismi yerine bağlantının sonlandığı sunucunun IP
+  adresini kullanması dışında <directive
+  module="mod_vhost_alias">VirtualDocumentRoot</directive> gibidir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>VirtualScriptAlias</name>
+<description>Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</description>
+<syntax>VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</syntax>
+<default>VirtualScriptAlias none</default>
+<contextlist>
+<context>server config</context>
+<context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+
+  <p><directive>VirtualScriptAlias</directive> yönergesi, CGI betiklerinin
+   bulunacağı yeri Apache’nin saptamasını sağlamak bakımından <directive
+   module="mod_vhost_alias" >VirtualDocumentRoot</directive> yönergesinin
+   yaptığını yapar. <code>/cgi-bin/</code> ile başlayan istekler için ise
+   <directive module="mod_alias">ScriptAlias</directive> yönergesinin
+   yaptığını yapar.</p>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>VirtualScriptAliasIP</name>
+<description>Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</description>
+<syntax>VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</syntax>
+<default>VirtualScriptAliasIP none</default>
+<contextlist>
+<context>server config</context>
+<context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+
+  <p><directive>VirtualScriptAliasIP</directive> yönergesi, dizinin
+   saptanmasında sunucu ismi yerine bağlantının sonlandığı sunucunun IP
+   adresini kullanması dışında <directive module="mod_vhost_alias"
+   >VirtualScriptAlias</directive> gibidir.</p>
+
+  </usage>
+
+</directivesynopsis>
+</modulesynopsis>
+

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message