httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r668082 [5/6] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: ./ developer/ howto/ mod/ platform/ ssl/ vhosts/
Date Mon, 16 Jun 2008 09:02:08 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8?rev=668082&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -0,0 +1,408 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Sanal Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Sanal Konaklar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Sanal Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/details.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/vhosts/details.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/details.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/details.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+
+  <p>Sanal konak kodu <strong>Apache 1.3</strong> sürümünde baştan yeniden
+   yazıldı. Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak
+   ile hizmet sunacağına nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesi sayesinde
+   sanal konak yapılandırması 1.3 sürümünün öncesine göre daha kolay ve
+   daha güvenilir hale gelmiştir.</p>
+
+  <p>Sanal konakların nasıl çalıştığını öğrenmeden sadece çalıştırmak
+   isterseniz doğrudan <a href="examples.html">örneklerin bulunduğu
+   sayfaya</a> bakabilirsiniz.</p>
+
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#configparsing">Yapılandırma Dosyasının Çözümlenmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#hostmatching">Sanal Konağın Belirlenmesi</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#tips">İpuçları</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="configparsing" id="configparsing">Yapılandırma Dosyasının Çözümlenmesi</a></h2>
+
+  <p>Bu belgede <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümleri dışında kalan
+   tanımlardan bahsederken <em>ana_sunucu</em>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümlerindeki tanımlamalardan
+   bahsederken <em>sankonlar</em> diyeceğiz.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code> yönergeleri bir sunucu
+   yapılandırmasının her yerinde karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte,
+   sunucu dahilinde son göründükleri yerlerde önceki eşdeğerlerini geçersiz
+   kılarlar.</p>
+
+  <p><code>Listen</code> yönergesinin ana_sunucu için öntanımlı değeri
+   80’dir. <code>ServerPath</code> ve <code>ServerAlias</code>
+   yönergelerinin ana_sunucu için öntanımlı değerleri yoktur. Öntanımlı
+   <code>ServerName</code> değeri ise sunucunun IP adresinden elde
+   edilir.</p>
+
+  <p>Ana_sunucu <code>Listen</code> yönergesinin iki işlevi vardır. Biri
+   Apache’nin dinleyeceği öntanımlı ağ portunu belirlemek, diğeri ise
+   yönlendirmeler sırasında mutlak URI’lerde kullanılan port numarasını
+   belirlemektir.</p>
+
+  <p>Ana_sunucunun aksine sankonların portları Apache‘nin dinleyeceği
+   portlar üzerinde etkili değildir.</p>
+
+  <p><code>VirtualHost</code> yönergesinde görünen her adresin seçimlik bir
+   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse öntanımlı olarak
+   ana_sunucunun son <code>Listen</code> yönergesinin değeri kullanılır.
+   Port olarak <code>*</code> belirtildiği takdirde bütün portlar dinlenir.
+   Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu A kayıtları dahil) içeren
+   kümeye sankonların <em>adres kümesi</em> denir.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code> yönergesi ilk
+   sankonun IP adresi için kullanılmadığı takdirde bu IP adresine sahip ilk
+   sankon IP’ye dayalı sankon olarak ele alınır. IP adresi olarak
+   <code>*</code> belirtmek de mümkündür.</p>
+
+  <p>Eğer isme dayalı sankonlar kullanılacaksa <code>NameVirtualHost</code>
+   yönergesinin bu isme dayalı sankonların IP adresi kümesini içermesi
+   <em>gerekir</em>. Başka bir deyişle, yapılandırma dosyanızın
+   <code>NameVirtualHost</code> yönergesine sankonların sunucu isimlerinin
+   karşı düştüğü IP adresini yazmalısınız.</p>
+
+  <p>Çok sayıda <code>NameVirtualHost</code> yönergesi belirtebilirse de her
+   IP:port çifti için birden fazla <code>NameVirtualHost</code> yönergesi
+   belirtilmemelidir.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki iki örneğin eşdeğer olması için <code>NameVirtualHost</code>
+   ve <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sıralamasının bir önemi
+   yoktur. (Sadece <em>tek</em> adreslik küme içindeki
+   <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sırası önemlidir; aşağıya
+   bakınız:)</p>
+
+<table><tr>
+<td><div class="example"><p><code>
+ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+ # sunucu A<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+ # sunucu B<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ <br />
+ NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
+ # sunucu C<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
+ # sunucu D<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;
+</code></p></div></td>
+<td><div class="example"><p><code>
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+ # sunucu A<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
+ # sunucu C<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+ # sunucu B<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
+ # sunucu D<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ <br />
+ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
+ NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
+ <br />
+</code></p></div></td>
+</tr></table>
+
+
+  <p>(Okuma kolaylığı bakımından soldaki sürümü tercih etmenizi öneririz.)
+  </p>
+
+  <p><code>VirtualHost</code> yönergesi çözümlendikten sonra sankon
+   sunucusuna yönergedeki ilk isme atanmış portun öntanımlı olduğu bir
+   <code>Listen</code> verilir.</p>
+
+  <p>Eğer tüm <code>VirtualHost</code> isimlerinin listesi aynı adres
+   kümesine çözümleniyorsa bu isimler birer <code>ServerAlias</code> gibi
+   ele alınırlar (bir <code>ServerAlias</code> yönergesi ile geçersiz
+   kılınmadıkça). Bir sankon tanımından sonra gelen <code>Listen</code>
+   satırlarının o sankonun adres kümesine atanmış portlara bir etkisinin
+   olmayacağına dikkat ediniz.</p>
+
+  <p>İsim listeleri IP adreslerine göre gruplanır ve bir çiftler tablosuna
+   kaydedilir. Eğer IP adresi bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesinde
+   kullanılmışsa, liste bu IP adresi için tanımlanmış tüm sankonları
+   içerir. Eğer bu IP adresinin tanımlandığı bir sankon yoksa o
+   <code>NameVirtualHost</code> yönergesi yoksayılır ve günlüğe bir hata
+   kaydı düşülür. IP’ye dayalı sankonlar için çiftler listesinde isim
+   alanları boştur.</p>
+
+  <p>Çiftler listesini işleyen işlevin hızı nedeniyle bir istek sırasında IP
+   adresine göre gruplama yaparken kaynak harcaması en düşük düzeyde olur
+   hatta neredeyse hiç olmaz. Ek olarak, tablo, IP adresinin son
+   sekizlisindeki değişikliklere göre de en iyilenir.</p>
+
+  <p>Her sankon için bazı değerler öntanımlı olarak atanır. Bunların
+   başlıcaları:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Sankon bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveradmin">ServerAdmin</a></code>
+    yönergesi içermiyorsa,
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#resourceconfig">ResourceConfig</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#accessconfig">AccessConfig</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#timeout">Timeout</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalivetimeout">KeepAliveTimeout</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests</a></code>,
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></code> ve
+    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#sendbuffersize">SendBufferSize</a></code> yönergeleri için
+    öntanımlı değerler ana_sunucudaki eşdeğerlerinden miras alınır. (Yani,
+    bu yönergeler için ana_sunucudaki son değerler miras alınır.)</li>
+
+   <li>Sankon için öntanımlı dizin erişim izinlerinin tanımlandığı "arama
+    öntanımlıları" ana_sunucununkilere katılır. Buna her modülün dizinlere
+    özgü yapılandırma bilgileri dahildir.</li>
+
+   <li>Her modülün ana_sunucudaki sunuculara özgü yapılandırmaları sankon
+    sunucusununkilerle katıştırılır.</li>
+  </ol>
+
+  <p>Esasen, ana_sunucu, sankon sunucularını oluştururken bir öntanımlılar
+   listesi veya öntanımlı değerlere dayanak noktası olarak ele alınır.
+   Fakat bu ana_sunucu tanımlarının yapılandırma dosyasındaki yerlerinin
+   saptanmasının konumuzla ilgisi yoktur; ana_sunucu yapılandırmasının
+   tamamı son katıştırma yapılacağı zaman çözümlenir. Bu bakımdan,
+   ana_sunucu tanımlarından bir kısmı sankon tanımlarından sonra yer alsa
+   bile sankon tanımlarında etkili olabilir.</p>
+
+  <p>Eğer, bu noktada ana_sunucu hiçbir <code>ServerName</code> satırı
+   içermiyorsa <code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code> programının çalıştığı makinenin
+   konak ismi öntanımlıdır. Ana_sunucunun <code>ServerName</code> için
+   yaptığı DNS sorgusundan dönen IP adreslerine <em>ana_sunucu adres
+   kümesi</em> diyoruz.</p>
+
+  <p>Tanımsız <code>ServerName</code> alanları için bir isme dayalı sankon,
+   sankonu tanımlayan <code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen ilk
+   adresi öntanımlı değer kabul eder.</p>
+
+  <p>Sihirli <code>_default_</code> sankonları için ana_sunucunun
+   <code>ServerName</code> değeri kullanılır.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="hostmatching" id="hostmatching">Sanal Konağın Belirlenmesi</a></h2>
+
+  <p>Sunucu bir istek durumunda hangi sankonun kullanılacağını şöyle
+   belirler:</p>
+
+  <h3><a name="hashtable" id="hashtable">Değer çiftleri tablosu aranır</a></h3>
+
+  <p>Bir istemci tarafından bağlantı ilk yapıldığında önce IP-isim çiftleri
+   tablosunda istemcinin bağlandığı IP adresi için bir arama yapılır.</p>
+
+  <p>Arama başarısız olursa (IP adresi yoksa) hizmet, istekte belirtilen
+   port için bir <code>_default_</code> sankon varsa, o sankondan, yoksa
+   ana_sunucudan sunulur.</p>
+
+  <p>Eğer çiftler tablosunda IP adresi yoksa port numarası ile eşleştirme
+   çabası ayrıca, diğer isme dayalı sanal konaklardaki gibi ard arda ele
+   alınmayı gerektiren <code>NameVirtualHost *</code> durumundaki bir
+   girdiyle sonuçlanabilir.</p>
+
+  <p>Arama sonucunda tabloda IP adresi bulunursa sonraki adım hizmetin bir
+   IP’ye dayalı sankondan mı yoksa isme dayalı bir sankondan mı
+   sunulacağına karar vermektir.</p>
+
+  
+
+  <h3><a name="ipbased" id="ipbased">IP’ye dayalı sankon</a></h3>
+
+  <p>Eğer tabloda bulduğumuz girdinin isim alanları boşsa bir IP’ye dayalı
+   sanal konak bulmuşuz demektir. Artık karar vermek için başka bir şey
+   yapmaya gerek yoktur ve istek bu sankondan sunulur.</p>
+
+  
+
+  <h3><a name="namebased" id="namebased">İsme dayalı sankon</a></h3>
+
+  <p>Tabloda bulduğumuz girdi için bir isim listesi varsa bir isme dayalı
+   sankon sözkonusudur. Bu isim listesi, sankonları, ilgili
+   <code>VirtualHost</code> bölümlerinin yapılandırma dosyasında yer alış
+   sırasına göre içerir.</p>
+
+  <p>Bu listedeki ilk sankon (yapılandırma dosyasında belirtilen IP adresine
+   sahip ilk sankon) en yüksek önceliğe sahiptir ve sunucu ismi
+   belirtilmeyen veya <code>Host:</code> başlık alanı olmayan istekleri bu
+   sankon karşılar.</p>
+
+  <p>Eğer istemci bir <code>Host:</code> başlık alanı ile istek yapmışsa
+   liste bu sankon için aranır ve hizmet <code>ServerName</code> veya
+   <code>ServerAlias</code> ile ilk eşleşmenin sağlandığı sankondan
+   sunulur. <code>Host:</code> alanında bir port belirtilebilirse de Apache
+   daima istemcinin isteği gönderdiği portu gerçek port kabul eder.</p>
+
+  <p>Eğer istemci <code>Host:</code> başlık alanı bulunmayan bir HTTP/1.0
+   isteği yapmışsa istemcinin hangi sankona bağlanmayı denediğini bilemeyiz
+   ve istekteki URI ile mevcut <code>ServerPath</code> değerini
+   eşleştirmeye çalışırız. Listedekilerden ilk eşleşen yola sahip sankondan
+   hizmeti sunarız.</p>
+
+  <p>İstekle eşleşen bir sankon bulunamazsa IP listesinde istemcinin
+   bağlandığı portla eşleşen ilk sankondan hizmeti sunarız.</p>
+
+  
+
+  <h3><a name="persistent" id="persistent">Kalıcı bağlantılar</a></h3>
+
+  <p>Yukarıda açıklanan IP araması belli bir TCP/IP oturumunda bir defaya
+   mahsus yapıldığı halde bir kalıcı/KeepAlive bağlantı sırasında her istek
+   için ayrı bir arama yapılır. Başka bir deyişle, bir istemci tek bir
+   kalıcı bağlantı üzerinde farklı isme dayalı sankonlardan sayfa talebinde
+   bulunabilir.</p>
+
+  
+
+  <h3><a name="absoluteURI" id="absoluteURI">Mutlak URI</a></h3>
+
+  <p>Eğer istekte belirtilen URI bir mutlak URI ise ve istek yapılan konak
+   ismi ve port ana sunucuyla veya sankonlardan biriyle eşleşiyorsa,
+   şema/konakadı/port öneki ayrılır ve elde edilen göreli URI ilgili
+   sankondan veya ana sunucudan sunulur. Eğer bir eşleşme sağlanamazsa
+   URI’ye dokunulmaz ve istek bir vekil isteği olarak ele alınır.</p>
+
+
+<h3><a name="observations" id="observations">İzlenimler</a></h3>
+
+  <ul>
+   <li>Bir isme dayalı sankon asla bir IP’ye dayalı sankon ile (veya tersi)
+    etkileşime girmez. IP’ye dayalı sankonlara sadece kendi adres
+    kümesindeki bir IP adresi üzerinden erişilebilir, asla başka bir
+    adresten erişilemez. Aynısı isme dayalı sankonlara da uygulanır;
+    onlara sadece bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesi ile
+    tanımlanmış adres kümesindeki bir IP adresi üzerinden
+    erişilebilir.</li>
+
+   <li>Bir IP’ye dayalı sankon için asla <code>ServerAlias</code> ve
+    <code>ServerPath</code> değerine bakılmaz.</li>
+
+   <li>Yapılandırma dosyası içinde isme/IP’ye dayalı ve
+    <code>_default_</code> sankonlar ile <code>NameVirtualHost</code>
+    yönergelerinin yer alış sırasının birbirlerine göre bir önemi yoktur.
+    Sıralama sadece aynı IP adresine sahip isme dayalı sankonlar arasında
+    önemlidir. Aynı adres kümesine mensup isme dayalı sankonlardan
+    yapılandırma dosyasında ilk sırada yer alanı en yüksek önceliğe
+    sahiptir.</li>
+
+   <li>Güvenlik saikiyle, eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
+    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache daima
+    istemcinin bağlantı kurduğu gerçek portu kullanır.</li>
+
+   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> yönergesinin değeri için
+    önek olan bir <code>ServerPath</code> yönergesi yapılandırma
+    dosyasında daha önce yer alıyorsa sonrakiyle eşleşme asla
+    gerçekleşmez. (Bu belirsizliği giderecek bir <code>Host:</code> başlık
+    alanının mümkün olmadığı varsayılır.)</li>
+
+   <li>Eğer tek bir IP adresine sahip IP’ye dayalı iki sankon varsa eşleşme
+    daima yapılandırma dosyasında ilk yer alanla gerçekleşir. Böyle bir
+    şey kasten yapılmaz. Sunucu böyle bir durumu saptadığında hata
+    günlüğünde bir uyarı verecektir.</li>
+
+   <li>Bir <code>_default_</code> sankon sadece istekle eşleşen bir IP
+    adresi bulunamadığında port numarası eşleştiği takdirde isteğe hizmet
+    sunabilir. Port düzeyinde eşleşmenin olabilmesi için isteğin geldiği
+    port ile sankon için belirtilen port eşleşmelidir. Olası tüm portlarla
+    eşleşmeyi sağlamak üzere yıldız imi (<code>_default_:*</code>
+    şeklinde) kullanılabilir. Aynı şey <code>NameVirtualHost *</code>
+    sankonlarına da uygulanır.</li>
+
+   <li>Ana_sunucunun bir isteğe hizmet sunabilmesi için istemcinin
+    bağlandığı IP adresi ve port hiçbir yerde belirtilmemiş ve
+    <code>_default_</code> dahil hiçbir sankon ile eşleşme sağlanamamış
+    olmalıdır. Başka bir deyişle, istemcinin bağlandığı port ile eşleşen
+    bir <code>_default_</code> sankon olmadıkça adres ve port belirtmeyen
+    bir isteğe ana_sunucu yanıt verecektir.</li>
+
+   <li><code>Host:</code> başlık alanı içermeyen veya hedefi bilinmeyen bir
+    istek geldiği takdirde, eğer bu istemcinin bağlandığı adres ve port
+    için (örneğin, <code>NameVirtualHost</code> ile) tanımlanmış bir isme
+    dayalı sankon varsa bu isteğe ne ana_sunucu ne de bir
+    <code>_default_</code> sankon hizmet sunabilir.</li>
+
+   <li><code>VirtualHost</code> yönergelerinde asla DNS isimleri
+    belirtmemelisiniz. Aksi takdirde sunucuyu başlatma sırasında DNS
+    sorgusu yapmaya zorlamış olursunuz. Listelenen tüm alanlar için DNS
+    üzerinde tam denetime sahip değilseniz bu ayrıca bir güvenlik
+    tehdidine yol açar. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular ve Apache</a>
+    belgesine bakınız.</li>
+
+   <li><code>ServerName</code> her sankon için ayrı ayrı belirlenmiş
+    olmalıdır. Aksi takdirde her sankon için bir DNS sorgusu gerekir.</li>
+   </ul>
+   
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="tips" id="tips">İpuçları</a></h2>
+
+  <p><a href="../dns-caveats.html#tips">DNS konuları</a> sayfasındaki
+   ipuçlarına ilaveten burada da bazı ipuçları bulacaksınız:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Ana_sunucu tanımlarının hepsini <code>VirtualHost</code>
+    tanımlarının öncesinde bitirin. Bu ayrıca yapılandırmanızın
+    okunabilirliğini de arttırır; <code>VirtualHost</code> tanımlarının
+    sonrasına sarkan yapılandırmaların katıştırılması işlemi tüm sanal
+    konakları etkileyebilen tanımlar bakımından bir
+    karışıklığa/belirsizliğe sebep olabilir.)</li>
+
+   <li>Birbirleriyle ilgili <code>NameVirtualHost</code> ve
+    <code>VirtualHost</code> tanımlarını okunabilirliği arttırmak için
+    gruplayın.</li>
+
+   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> için önek olan tanımlamalar
+    yapmaktan kaçının. Bundan kaçınamıyorsanız, yolu uzun olanı yolu kısa
+    olanın öncesine yerleştirin. Örneğin, "ServerPath /abc/def" önce
+    "ServerPath /abc" sonra yer alsın.</li>
+  </ul>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/details.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/vhosts/details.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/details.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/details.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.meta?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/details.xml.meta Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -15,3 +15,7 @@
 URI: examples.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: examples.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.en?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.en Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -21,7 +21,8 @@
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/examples.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/examples.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -653,7 +654,8 @@
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/examples.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/examples.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.fr?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.fr Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -21,7 +21,8 @@
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/examples.html" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/examples.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">Cette traduction peut être périmée. Verifiez la version
       Anglaise pour les changements récents.</div>
@@ -674,7 +675,8 @@
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/examples.html" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/examples.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Authorisé sous <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossaire</a> | <a href="../sitemap.html">Plan du site</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.ja.utf8?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.ja.utf8 [utf-8] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -19,13 +19,14 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP サーバ</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">ドキュメンテーション</a> &gt; <a href="../">バージョン
       2.3</a> &gt; <a href="./">バーチャルホスト</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>バーチャルホストの例</h1>
 <div class="toplang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<p><span>言語: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/examples.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/examples.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
-      English version for recent changes.</div>
+<div class="outofdate">この日本語訳はすでに古くなっている可能性があります。
+     更新された内容を見るには英語版をご覧下さい。</div>
 
 
   <p>この文書は、バーチャルホストの設定の際に
@@ -128,8 +129,8 @@
       </code></p></div>
 
      <p>しかし、IP アドレスが予測不可能なシステム
-     ——例えばプロバイダから動的に IP アドレスを取得して何らかの
-     ダイナミック DNS を使っている場合など——においては、<code>*</code> 
+     ――例えばプロバイダから動的に IP アドレスを取得して何らかの
+     ダイナミック DNS を使っている場合など――においては、<code>*</code> 
      指定はさらに便利です。<code>*</code> はすべての IP アドレスに
      マッチしますので、この設定にしておけば IP アドレスが変更されても
      設定変更せずに動作します。</p>
@@ -641,10 +642,11 @@
   使われています。</p>
  </div></div>
 <div class="bottomlang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<p><span>言語: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/examples.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/examples.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.ko.euc-kr?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.ko.euc-kr [euc-kr] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -21,7 +21,8 @@
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/examples.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/examples.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/examples.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -622,7 +623,8 @@
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/examples.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/examples.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/examples.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8?rev=668082&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -0,0 +1,645 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Sanal Konak Örnekleri - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Sanal Konaklar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Sanal Konak Örnekleri</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/vhosts/examples.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/vhosts/examples.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+
+  <p>Bu belgede sanal konaklarla ile ilgili olarak karşılaşılması olası tüm
+   senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır. Buradaki senaryolar, tek bir
+   sunucu üzerinde <a href="name-based.html">isme dayalı</a> veya <a href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a> sanal konaklar aracılığıyla çok
+   sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
+  </p>
+
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#purename">Tek bir IP ile çok sayıda isme dayalı site</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#twoips">IP adresleri farklı çok sayıda isme dayalı site</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#intraextra">Aynı içeriği farklı IP adresleriyle sunmak
+  (örn., dahili ve harici ağlara)</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#port">Farklı portlarla farklı siteler</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#ip">IP’ye dayalı sanal konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#ipport">Hem IP’ye hem de porta dayalı sanal konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#mixed">Hem isme hem de IP‘ye dayalı sanal konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#proxy"><code>Virtualhost</code> ve
+  <code>mod_proxy</code>’nin birlikte kullanımı</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#default"><code>_default_</code> sanal konakları</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#migrate">Bir isme dayalı sanal konağı bir IP’ye dayalı
+  sanal konakla yansılamak</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#serverpath"><code>ServerPath</code> yönergesinin kullanımı</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="purename" id="purename">Tek bir IP ile çok sayıda isme dayalı site</a></h2>
+  
+
+  <p>Bu örnekte, makinenizin tek bir IP adresine sahip olduğunu ve bu
+   makineye <code>mesela.dom</code> ve <code>faraza.dom</code> şeklinde
+   (DNS A kayıtları sayesinde) farklı isimlerle erişilebildiğini
+   varsayalım.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Bilginize</h3><p>Apache sunucusu üzerinde sanal konakları
+   yapılandırmakla bu konak isimleri için sihirli bir şekilde DNS
+   kayıtlarının da oluşturulmasını sağlamış olmazsınız. Bu isimler için
+   ilgili DNS kayıtlarında sizin IP adresinize çözümlenen A kayıtlarının
+   olması gerekir, yoksa sitenize kimse erişemez. Sitelere erişimi yerel
+   olarak denemek isterseniz, bu girdileri <code>hosts</code> dosyanıza
+   yazabilirsiniz. Fakat bu sadece sizin makinenizde çalışır. Yerel
+   ağınızdaki her makinenin <code>hosts</code> dosyasına bu girdileri
+   yazarak yerel ağdan erişimi bu yolla sağlayabilirsiniz ama dış ağdan
+   gelecek ziyaretçileriniz için DNS kayıtlarınızın olması şarttır.</p>
+  </div>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+
+  # Apache’nin 80. portu dinlediğinden emin olalım<br />
+  Listen 80<br />
+  <br />
+  # Sanal konak istekleri için bütün IP adresleri dinlensin.<br />
+  NameVirtualHost *:80<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+  <span class="indent">
+   DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+   ServerName mesela.dom<br />
+   <br />
+   # Diğer yönergeler, burada ...<br />
+   <br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+  <span class="indent">
+   DocumentRoot /siteler/faraza<br />
+   ServerName faraza.dom<br />
+   <br />
+   # Diğer yönergeler, burada ...<br />
+   <br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Yıldız imleri tüm adreslerle eşleşmeyi sağladığından ana sunucu
+   (yapılandırma dosyası genelindeki yapılandırma - sunucu geneli)
+   erişilebilir olmayacaktır. <code>mesela.dom</code> yapılandırma
+   dosyasındaki ilk sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve
+   <cite>öntanımlı</cite> veya <cite>baskın</cite> site olarak davranır.
+   Yani, hiçbir <code>ServerName</code> yönergesi ile eşleşmeyen bir istek
+   alındığında bu istek ilk <code>VirtualHost</code> yapılandırması ile
+   karşılanır.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
+   <p>İsterseniz, <code>*</code> yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz.
+    Ancak bu durumda bunu hem <code>VirtualHost</code> hem de
+    <code>NameVirtualHost</code> için yapmalısınız:</p>
+
+   <div class="example"><p><code>
+   NameVirtualHost 192.168.1.22<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost 192.168.1.22&gt;<br />
+    # vs. ...
+   </code></p></div>
+
+   <p>Bununla birlikte, IP adresinin önceden kestirilebilir olmadığı
+    sistemlerde, örneğin, hizmet sağlayıcınıza çevirmeli ağ ile bağlanıyor
+    ve onun rasgele atadığı bir IP adresi için bir devingen DNS çözümü
+    kullanıyorsanız, IP adresi değil de <code>*</code> kullanmak daha çok
+    işinize yarayacaktır. Yıldız imi her IP adresi ile eşleşeceğinden IP
+    adresiniz değişse bile bu yapılandırmayı değiştirmeden
+    kullanabilirsiniz.</p>
+  </div>
+
+  <p>Yukarıdaki yapılandırmayı hemen hemen tüm isme dayalı sanal konaklar
+   için kullanabilirsiniz. Bu yapılandırmanın çalışmayacağı tek durum,
+   farklı içerikleri farklı IP adreslerinden sunma gereğiyle
+   karşılaşmaktır.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="twoips" id="twoips">IP adresleri farklı çok sayıda isme dayalı site</a></h2>
+  
+
+  <div class="note"><h3>Bilginize</h3>
+   <p>Burada açıklanan teknikler istendiği kadar çok IP adresine
+    genişletilebilir.</p>
+  </div>
+
+  <p>Sunucunun iki IP adresi olsun. Birinden "ana sunucu"
+   (<code>192.168.1.2</code>) diğerinden <code>mesela.dom</code>
+   <code>192.168.2.2</code> hizmet versin. Bu arada başka sanal konakları
+   da sunabilelim istiyoruz.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+
+  Listen 80<br />
+  <br />
+  # Bu, 192.168.1.2 adresindeki "ana sunucu" olsun<br />
+  ServerName sunucu.faraza.dom<br />
+  DocumentRoot /siteler/anasunucu<br />
+  <br />
+  # Burası da diğer adres için<br />
+  NameVirtualHost 192.168.2.2<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.2.2&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+    <br />
+    # Diğer yönergeler, burada ...<br />
+    <br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.2.2&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/falanca<br />
+    ServerName falanca.dom<br />
+    <br />
+    # Diğer yönergeler, burada ...<br />
+    <br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>192.168.2.2</code> adresinden gelmeyen tüm isteklere ana sunucu
+   (<code>sunucu.faraza.dom</code>), <code>192.168.2.2</code> adresinden
+   gelen sunucu ismi belirtmeyenler ile <code>Host:</code> başlığı
+   belirtmeyenlere ise <code>mesela.dom</code> hizmet verecektir.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="intraextra" id="intraextra">Aynı içeriği farklı IP adresleriyle sunmak
+  (örn., dahili ve harici ağlara)</a></h2>
+
+  <p>Sunucu makine iki IP adresine sahip olsun. Biri iç ağa
+   (<code>192.168.1.1</code>) diğeri dış ağa (<code>172.20.30.40</code>)
+   bakıyor olsun. <code>sunucu.mesela.dom</code> ismi dış ağda dış ağa
+   bakan IP’ye, iç ağda ise iç ağa bakan IP’ye çözümleniyor olsun.</p>
+
+  <p>Bu durumda, sunucu hem iç hem de dış ağdan gelen isteklere aynı içerik,
+   dolayısıyla aynı <code>VirtualHost</code> bölümü ile hizmet
+   verebilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+
+  NameVirtualHost 192.168.1.1<br />
+  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/sunucu<br />
+    ServerName sunucu.mesela.dom<br />
+    ServerAlias sunucu<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Artık, hem iç hem de dış ağdan gelen isteklere aynı
+   <code>VirtualHost</code> bölümünden hizmet sunulacaktır.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Bilginize:</h3>
+   <p>İç ağdan istek yapan biri, tam nitelenmiş konak ismi
+    <code>sunucu.mesela.dom</code> yerine makine ismini
+    (<code>sunucu</code>) kullanabilir (<code>ServerAlias sunucu</code>
+    satırına dikkat).</p>
+
+   <p>Ayrıca, yukarıdaki gibi iki ayrı IP adresi belirtmek yerine sadece
+    <code>*</code> belirtmekle sunucunun tüm IP adreslerine yine aynı
+    içerikle yanıt vereceğine dikkat ediniz.</p>
+  </div>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="port" id="port">Farklı portlarla farklı siteler</a></h2>
+
+  <p>Aynı IP adresine sahip çok sayıda konak ismine sahip olduğunuzu ve
+   bunların bazılarının farklı portları kullanmasını istediğinizi
+   varsayalım. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#namevirtualhost">NameVirtualHost</a></code>
+   yönergesi ile port tanımlamak suretiyle bunu mümkün kılabilirsiniz.
+   <code>NameVirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> tanımı yapmadan
+   veya bunun yerine <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
+   kullanarak <code>VirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> kullanmaya
+   kalkışırsanız, yapılandırmanız çalışmayacaktır.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+
+  Listen 80<br />
+  Listen 8080<br />
+  <br />
+  NameVirtualHost 172.20.30.40:80<br />
+  NameVirtualHost 172.20.30.40:8080<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    ServerName mesela.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/mesela-80<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:8080&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    ServerName mesela.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/mesela-8080<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    ServerName faraza.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/faraza-80<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:8080&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    ServerName faraza.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/faraza-8080<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="ip" id="ip">IP’ye dayalı sanal konaklar</a></h2>
+
+  <p>Sunucu makinenin, biri <code>mesela.dom</code> adından çözümlenen
+   <code>172.20.30.40</code>, diğeri <code>faraza.dom</code> adından
+   çözümlenen <code>172.20.30.50</code> diye iki IP adresi olsun.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+
+  Listen 80<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.50&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/faraza<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p><code>&lt;VirtualHost&gt;</code> yönergelerinde belirtilmeyen
+   adreslerle yapılan isteklere (örneğin, <code>localhost</code>) sunucu
+   genelindeki yapılandırma ile ana sunucu yanıt verecektir.</p>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="ipport" id="ipport">Hem IP’ye hem de porta dayalı sanal konaklar</a></h2>
+  
+
+  <p>Sunucu makinenin, biri <code>mesela.dom</code> adından çözümlenen
+   <code>172.20.30.40</code>, diğeri <code>faraza.dom</code> adından
+   çözümlenen <code>172.20.30.50</code> diye iki IP adresi olsun ve iki
+   konak da hem 80 hem de 8080 portlarında çalışsınlar istiyoruz.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+
+  Listen 172.20.30.40:80<br />
+  Listen 172.20.30.40:8080<br />
+  Listen 172.20.30.50:80<br />
+  Listen 172.20.30.50:8080<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/mesela-80<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:8080&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/mesela-8080<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.50:80&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/faraza-80<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.50:8080&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/faraza-8080<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="mixed" id="mixed">Hem isme hem de IP‘ye dayalı sanal konaklar</a></h2>
+  
+
+  <p>Bazı adreslerde isme dayalı, bazılarında da IP’ye dayalı sanal konaklar
+   çalışsın istersek...</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+
+  Listen 80<br />
+  <br />
+  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/faraza<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/falanca<br />
+    ServerName falanca.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  # IP-based<br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.50&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/filanca<br />
+    ServerName filanca.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.60&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/fesmekan<br />
+    ServerName fesmekan.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="proxy" id="proxy"><code>Virtualhost</code> ve
+  <code>mod_proxy</code>’nin birlikte kullanımı</a></h2>
+
+  <p>Bu örnekte bir arabirimi dışarıya bakan bir makinede, başka bir
+   makinede çalışan bir sunucuya sanal konak olarak, bir vekil sunucu
+   çalıştırmak istediğimizi varsayıyoruz. <code>192.168.111.2</code> IP
+   adresli bir makinede aynı isimde bir sanal konak yapılandırılmış olsun.
+   Çok sayıda konak ismi için vekil olarak tek bir makine kullandığımızdan
+   ve konak isminin de aktarılmasını arzuladığımızdan <code class="directive"><a href="../mod/mod_proxy.html#proxypreservehost on">ProxyPreserveHost On</a></code> yönergesini
+   kullandık.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  &lt;VirtualHost *:*&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    ProxyPreserveHost On<br />
+    ProxyPass / http://192.168.111.2/<br />
+    ProxyPassReverse / http://192.168.111.2/<br />
+    ServerName konak.mesela.dom<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="default" id="default"><code>_default_</code> sanal konakları</a></h2>
+
+  <h3><a name="defaultallports" id="defaultallports">Tüm portlar için <code>_default_</code></a></h3>
+   
+
+  <p>Bir IP adresi ve port belirtilmeyen veya hiçbir sanal konağın hiçbir
+   adresi/portu ile eşleşmeyen istekleri yakalamak istersek...</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+  
+
+  &lt;VirtualHost _default_:*&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/default<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bütün portlarla eşleşen böyle bir öntanımlı sanal konağın kullanımı
+   hiçbir isteğin ana sunucuya gitmemesi sonucunu doğurur.</p>
+
+  <p>Bir öntanımlı sanal konak, asla, isme dayalı sanal konaklar için
+   kullanılmış bir adrese/porta gönderilmiş bir isteğe hizmet sunmaz. Eğer
+   istek bilinmeyen bir <code>Host:</code> başlığına sahipse veya hiç
+   <code>Host:</code> başlığı içermiyorsa isteğe daima ilk (yapılandırma
+   dosyasındaki ilk) isme dayalı sanal konak hizmet sunar.</p>
+
+  <p>Her isteği tek bir bilgilendirme sayfasına (veya betiğe) yönlendirmek
+   isterseniz <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code> veya
+   <code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergesini
+   kullanabilirsiniz.</p>
+  
+
+  <h3><a name="defaultdifferentports" id="defaultdifferentports">Farklı portlardan <code>_default_</code></a></h3>
+   
+
+  <p>Önceki yapılandırmaya ek olarak 80. portta ayrı bir
+   <code>_default_</code> sanal konağı kullanmak istersek...</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+  
+
+  &lt;VirtualHost _default_:80&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/default80<br />
+    # ...<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost _default_:*&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/default<br />
+    # ...<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>80. porttan hizmet sunan <code>_default_</code> sanal konağı IP adresi
+   belirtilmeyen tüm istekleri yakalar, bunu yapabilmesi için yapılandırma
+   dosyasında tüm portlara hizmet sunan benzerinden önce yer almalıdır. Bu
+   durumda ana sunucu hiçbir isteğe yanıt vermeyecektir.</p>
+  
+
+  <h3><a name="defaultoneport" id="defaultoneport">Tek portluk <code>_default_</code></a></h3>
+   
+
+  <p><code>_default_</code> sanal konağının sadece 80. porttan hizmet
+   sunmasını istersek...</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+  
+
+  &lt;VirtualHost _default_:80&gt;<br />
+  DocumentRoot /siteler/default<br />
+  ...<br />
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>80. porttan gelen IP adresi belirtilmemiş isteklere
+   <code>_default_</code> sanal konağı, diğer portlardan gelen adres
+   belirtilmemiş isteklere ise ana sunucu hizmet verecektir.</p>
+  
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="migrate" id="migrate">Bir isme dayalı sanal konağı bir IP’ye dayalı
+  sanal konakla yansılamak</a></h2>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konak örneklerinin <a href="#twoips">2. sinde</a> adı
+   geçen <code>falanca.dom</code> bu örnekte kendi IP adresinden hizmet
+   veriyor olsun. İsme dayalı sanal konağı eski IP adresiyle kaydetmiş
+   vekiller ve isim sunucularından kaynaklanacak olası sorunlardan kaçınmak
+   için yansılama sırasında sanal konağı hem eski hem de yeni IP adresiyle
+   sunmamız lazım.</p>
+
+  <p>Çözüm kolay, çünkü yapacağımız sadece <code>VirtualHost</code>
+   yönergesine yeni IP adresini (<code>192.168.2.2</code>) eklemek olacak.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+  
+
+  Listen 80<br />
+  ServerName mesela.dom<br />
+  DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.2&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.2 192.168.2.2&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/falanca<br />
+    ServerName falanca.dom<br />
+    # ...<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.2&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/faraza<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+    ServerAlias *.faraza.dom<br />
+    # ...<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p>Böylece sanal konağa hem yeni (bir IP’ye dayalı sanal konak olarak)
+   hem de eski adresinden (bir isme dayalı sanal konak olarak)
+   erişilebilecektir.</p>
+
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="serverpath" id="serverpath"><code>ServerPath</code> yönergesinin kullanımı</a></h2>
+  
+
+  <p>İsme dayalı iki sanal konağı olan bir sunucumuz olsun. Doğru sanal
+   konağa erişebilmek için istemcinin doğru <code>Host:</code> başlığı
+   göndermesi gerekir. Eski HTTP/1.0 istemcileri böyle bir başlık
+   göndermedikleri için Apache istemcinin hangi sanal konağa erişmek
+   istediğini bilemez (ve isteğe ilk sanal konaktan hizmet sunar). Daha iyi
+   bir geriye uyumluluk sağlamak için isme dayalı sanal konağa bir önek
+   bağlantısı içeren bir bilgilendirme sayfası sunmak üzere yeni bir sanal
+   konak oluşturabiliriz.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Sunucu yapılandırması</h3><p><code>
+  
+
+  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    # ilk sanal konak<br />
+    DocumentRoot /siteler/baska<br />
+    RewriteEngine On<br />
+    RewriteRule ^/.* /siteler/baska/index.html<br />
+    # ...<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  DocumentRoot /siteler/baska/bir<br />
+  <span class="indent">
+    ServerName bir.baska.tld<br />
+    ServerPath /bir/<br />
+    RewriteEngine On<br />
+    RewriteRule ^(/bir/.*) /siteler/baska$1<br />
+    # ...<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <span class="indent">
+    DocumentRoot /siteler/baska/iki<br />
+    ServerName iki.baska.tld<br />
+    ServerPath /iki/<br />
+    RewriteEngine On<br />
+    RewriteRule ^(/iki/.*) /siteler/baska$1<br />
+    # ...<br />
+  </span>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverpath">ServerPath</a></code> yönergesinden dolayı
+   <code>http://bir.baska.tld/bir/</code> şeklinde yapılan isteklere
+   <em>daima</em> “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır.</p>
+
+  <p><code>http://bir.baska.tld/</code> şeklinde yapılan isteklere ise
+   istemcinin doğru <code>Host:</code> başlığı göndermesi şartıyla
+   “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır. İstemci, bir
+   <code>Host:</code> başlığı göndermediği takdirde ilk konaktan bir
+   bilgilendirme sayfası alacaktır.</p>
+
+  <p>Yalnız buradaki bir tuhaflığa dikkat edin: Eğer istemci bir
+   <code>Host:</code> başlığı göndermeden
+   <code>http://iki.baska.tld/bir/</code> şeklinde bir istek yaparsa bu
+   isteğe de “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code> yönergesi, bir
+   istemcinin, bir URL öneki belirtsin ya da belirtmesin doğru
+   <code>Host:</code> başlığı gönderdiğinden emin olmak için
+   kullanılmıştır.</p>
+
+ </div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/examples.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/vhosts/examples.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/vhosts/examples.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/examples.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/examples.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -11,5 +11,6 @@
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -15,3 +15,7 @@
 URI: fd-limits.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: fd-limits.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.en?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.en Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -21,7 +21,8 @@
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -121,7 +122,8 @@
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossary</a> | <a href="../sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.fr?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.fr Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -21,7 +21,8 @@
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -134,7 +135,8 @@
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Authorisé sous <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Modules</a> | <a href="../mod/directives.html">Directives</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossaire</a> | <a href="../sitemap.html">Plan du site</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.ja.utf8?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.ja.utf8 [utf-8] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -19,10 +19,11 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP サーバ</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">ドキュメンテーション</a> &gt; <a href="../">バージョン
       2.3</a> &gt; <a href="./">バーチャルホスト</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>ファイル記述子の限界</h1>
 <div class="toplang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<p><span>言語: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -116,10 +117,11 @@
 
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<p><span>言語: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">モジュール</a> | <a href="../mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">用語</a> | <a href="../sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.ko.euc-kr?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.ko.euc-kr [euc-kr] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -21,7 +21,8 @@
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -115,7 +116,8 @@
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Fran&#231;ais">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a></p>
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">모듈</a> | <a href="../mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">용어</a> | <a href="../sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8?rev=668082&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -0,0 +1,126 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Dosya Tanıtıcı Sınırları - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.3</a> &gt; <a href="./">Sanal Konaklar</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Dosya Tanıtıcı Sınırları</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+
+  <p>Çok büyük sayıda sanal konak kullanıyorsanız ve bunların her biri için
+   ayrı günlük kayıtları tutuyorsanız, Apache dosya tanıtıcılarını
+   tüketebilir. Apache tarafından, dahili olarak 10-20 dosya tanıtıcıya ek
+   olarak her hata günlüğü için bir ve her diğer günlük kaydı için bir dosya
+   tanıcı kullanılır. Unix işletim sisteminde dosya tanıtıcıların sayısı
+   süreç başına 64 taneyle sınırlıdır ve gerekirse donanıma bağlı olarak
+   arttırılabilir.</p>
+
+  <p>Apache gerektiğinde bu sınırı kendisi arttırmaya çalışırsa da bu her
+   zaman mümkün olmaz. Şöyle ki:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Sisteminiz <code>setrlimit()</code> sistem çağrısını
+    sağlamıyordur.</li>
+
+   <li>Sisteminizde <code>setrlimit(RLIMIT_NOFILE)</code> çağrısı hiçbir işe
+    yaramıyordur (örneğin, Solaris 2.3).</li>
+
+   <li>Dosya tanıtıcılarının sayısı donanıma bağlı olarak daha fazla
+    arttırılamıyordur.</li>
+
+   <li>Sisteminiz dosya tanıtıcı sayısını başka sınırlara bağlı kılmıştır:
+    örneğin stdio akımları ile ilgili sınır, dosya tanıtıcı sayısının
+    256’nın altında ollmasını gerektiriyordur (Solaris 2).</li>
+  </ol>
+
+  <p>Böyle sorunlar karşısında yapabilecekleriniz:</p>
+
+  <ul><li>Ana günlük dosyaları hariç, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümlerinde günlük dosyası
+   belirtmeyerek günlük dosyası sayısını düşürürsünüz. (Bunun nasıl
+   yapılacağını öğrenmek için <a href="#splitlogs">Günlük kayıtlarının
+   ayrıştırılması</a> bölümüne bakınız.)</li>
+
+   <li>Sisteminizde serbest dosya tanıtıcı sayısı 1-2 civarına düşerse
+    Apache’yi aşağıdaki gibi bir betikle yeniden çalıştırarak dosya
+    tanıtıcı sayısını arttırabilirsiniz:
+
+    <div class="example"><p><code>
+     <code>#!/bin/sh<br />
+      ulimit -S -n 100<br />
+      exec httpd</code>
+    </code></p></div>
+   </li>
+  </ul>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="splitlogs" id="splitlogs">Günlük kayıtlarının ayrıştırılması</a></h2>
+
+  <p>Günlük dosyalarını çok sayıda sanal konak için ortak olarak
+   kullanıyorsanız, sanal konaklar için istatistiksel çözümlemeler yapmak
+   amacıyla sırası geldiğinde bunları ayrıştırabilirsiniz. Bu işlem aşağıda
+   anlatıldığı gibi yapılabilir.</p>
+
+  <p>İlk iş olarak, sanal konak bilgilerini günlük girdilerine eklemeniz
+   gerekir. Bu işlem, <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#logformat">LogFormat</a></code> yönergesi ve
+   <code>%v</code> biçem değişkeni ile yapılabilir. Günlük girdisi biçem
+   dizgesinin başına bunu ekleyiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost<br />
+  CustomLog logs/multiple_vhost_log vhost
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu yapılandırma ile her günlük kaydının başında sanal konağın
+   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesine belirtilen
+   ismi eklenir. (Günlük dosyalarınızın kişiselleştirilmesi ile ilgili daha
+   fazla bilgi için <a href="../mod/mod_log_config.html#formats">Günlük
+   Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> konusuna bakınız.)</p>
+
+  <p>Günlük dosyanızdaki kayıtları bileşenlere göre gruplamak isterseniz
+   <code><a href="../programs/other.html">split-logfile</a></code>
+   programını kullanabilirsiniz. Bu programı Apache dağıtımının
+   <code>support</code> dizininde bulabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Programı aşağıdaki gibi çalıştırın:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  split-logfile &lt; /logs/multiple_vhost_log
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu programı sanal konaklar için tuttuğunuz günlük dosyasının ismini
+   argüman olarak belirterek çalıştırdığınızda o dosyadaki kayıtlardan her
+   sanal konak için ayrı bir günlük dosyası
+   (<code><em>konakadı</em>.log</code>) üretilir.</p>
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/vhosts/fd-limits.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../fr/vhosts/fd-limits.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/vhosts/fd-limits.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/vhosts/fd-limits.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.html.tr.utf8
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.meta Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -11,5 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant>ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.html.ja.utf8?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.html.ja.utf8 [utf-8] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -19,7 +19,7 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP サーバ</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">ドキュメンテーション</a> &gt; <a href="../">バージョン
       2.3</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache バーチャルホスト説明書</h1>
 <div class="toplang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../de/vhosts/" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<p><span>言語: </span><a href="../de/vhosts/" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/vhosts/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
@@ -94,7 +94,7 @@
 
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../de/vhosts/" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<p><span>言語: </span><a href="../de/vhosts/" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/vhosts/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.ja.utf8?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.html.ja.utf8 [utf-8] Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -19,7 +19,7 @@
 <a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP サーバ</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">ドキュメンテーション</a> &gt; <a href="../">バージョン
       2.3</a> &gt; <a href="./">バーチャルホスト</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache の IP ベースのバーチャルホストサポート</h1>
 <div class="toplang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<p><span>言語: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/ip-based.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/ip-based.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
@@ -150,7 +150,7 @@
 
 </div></div>
 <div class="bottomlang">
-<p><span>Available Languages: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<p><span>言語: </span><a href="../en/vhosts/ip-based.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../fr/vhosts/ip-based.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../ja/vhosts/ip-based.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.html?rev=668082&r1=668081&r2=668082&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.html (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/mass.html Mon Jun 16 02:02:04 2008
@@ -7,3 +7,7 @@
 URI: mass.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: mass.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8Mime
View raw message