httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r668074 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts: details.xml.tr examples.xml.tr fd-limits.xml.tr mass.xml.tr
Date Mon, 16 Jun 2008 08:48:19 GMT
Author: takashi
Date: Mon Jun 16 01:48:18 2008
New Revision: 668074

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=668074&view=rev
Log:
new Turkish translations.

Submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr?rev=668074&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr [utf-8] Mon Jun 16 01:48:18 2008
@@ -0,0 +1,403 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="details.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Sanal Konaklar</parentdocument>
+  <title>Sanal Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</title>
+
+<summary>
+
+  <p>Sanal konak kodu <strong>Apache 1.3</strong> sürümünde baştan yeniden
+   yazıldı. Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak
+   ile hizmet sunacağına nasıl karar verdiği açıklanmaya çalışılmıştır.
+   <directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi sayesinde
+   sanal konak yapılandırması 1.3 sürümünün öncesine göre daha kolay ve
+   daha güvenilir hale gelmiştir.</p>
+
+  <p>Sanal konakların nasıl çalıştığını öğrenmeden sadece çalıştırmak
+   isterseniz doğrudan <a href="examples.html">örneklerin bulunduğu
+   sayfaya</a> bakabilirsiniz.</p>
+
+</summary>
+
+<section id="configparsing"><title>Yapılandırma Dosyasının Çözümlenmesi</title>
+
+  <p>Bu belgede <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümleri dışında kalan
+   tanımlardan bahsederken <em>ana_sunucu</em>, <directive type="section"
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümlerindeki tanımlamalardan
+   bahsederken <em>sankonlar</em> diyeceğiz.</p>
+
+  <p><directive module="mpm_common">Listen</directive>,
+   <directive module="core">ServerName</directive>,
+   <directive module="core">ServerPath</directive> ve
+   <directive module="core">ServerAlias</directive> yönergeleri bir sunucu
+   yapılandırmasının her yerinde karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte,
+   sunucu dahilinde son göründükleri yerlerde önceki eşdeğerlerini geçersiz
+   kılarlar.</p>
+
+  <p><code>Listen</code> yönergesinin ana_sunucu için öntanımlı değeri
+   80’dir. <code>ServerPath</code> ve <code>ServerAlias</code>
+   yönergelerinin ana_sunucu için öntanımlı değerleri yoktur. Öntanımlı
+   <code>ServerName</code> değeri ise sunucunun IP adresinden elde
+   edilir.</p>
+
+  <p>Ana_sunucu <code>Listen</code> yönergesinin iki işlevi vardır. Biri
+   Apache’nin dinleyeceği öntanımlı ağ portunu belirlemek, diğeri ise
+   yönlendirmeler sırasında mutlak URI’lerde kullanılan port numarasını
+   belirlemektir.</p>
+
+  <p>Ana_sunucunun aksine sankonların portları Apache‘nin dinleyeceği
+   portlar üzerinde etkili değildir.</p>
+
+  <p><code>VirtualHost</code> yönergesinde görünen her adresin seçimlik bir
+   portu olabilir. Eğer bir port belirtilmemişse öntanımlı olarak
+   ana_sunucunun son <code>Listen</code> yönergesinin değeri kullanılır.
+   Port olarak <code>*</code> belirtildiği takdirde bütün portlar dinlenir.
+   Adreslerin tamamını (DNS sorgularındaki çoklu A kayıtları dahil) içeren
+   kümeye sankonların <em>adres kümesi</em> denir.</p>
+
+  <p><directive module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi ilk
+   sankonun IP adresi için kullanılmadığı takdirde bu IP adresine sahip ilk
+   sankon IP’ye dayalı sankon olarak ele alınır. IP adresi olarak
+   <code>*</code> belirtmek de mümkündür.</p>
+
+  <p>Eğer isme dayalı sankonlar kullanılacaksa <code>NameVirtualHost</code>
+   yönergesinin bu isme dayalı sankonların IP adresi kümesini içermesi
+   <em>gerekir</em>. Başka bir deyişle, yapılandırma dosyanızın
+   <code>NameVirtualHost</code> yönergesine sankonların sunucu isimlerinin
+   karşı düştüğü IP adresini yazmalısınız.</p>
+
+  <p>Çok sayıda <code>NameVirtualHost</code> yönergesi belirtebilirse de her
+   IP:port çifti için birden fazla <code>NameVirtualHost</code> yönergesi
+   belirtilmemelidir.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki iki örneğin eşdeğer olması için <code>NameVirtualHost</code>
+   ve <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sıralamasının bir önemi
+   yoktur. (Sadece <em>tek</em> adreslik küme içindeki
+   <code>VirtualHost</code> yönergelerinin sırası önemlidir; aşağıya
+   bakınız:)</p>
+
+<table><tr>
+<td><example>
+ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+ # sunucu A<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+ # sunucu B<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ <br />
+ NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
+ # sunucu C<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
+ # sunucu D<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;
+</example></td>
+<td><example>
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+ # sunucu A<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
+ # sunucu C<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+ # sunucu B<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ &lt;VirtualHost 111.22.33.55&gt;<br />
+ # sunucu D<br />
+ ...<br />
+ &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+ <br />
+ NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
+ NameVirtualHost 111.22.33.55<br />
+ <br />
+</example></td>
+</tr></table>
+
+
+  <p>(Okuma kolaylığı bakımından soldaki sürümü tercih etmenizi öneririz.)
+  </p>
+
+  <p><code>VirtualHost</code> yönergesi çözümlendikten sonra sankon
+   sunucusuna yönergedeki ilk isme atanmış portun öntanımlı olduğu bir
+   <code>Listen</code> verilir.</p>
+
+  <p>Eğer tüm <code>VirtualHost</code> isimlerinin listesi aynı adres
+   kümesine çözümleniyorsa bu isimler birer <code>ServerAlias</code> gibi
+   ele alınırlar (bir <code>ServerAlias</code> yönergesi ile geçersiz
+   kılınmadıkça). Bir sankon tanımından sonra gelen <code>Listen</code>
+   satırlarının o sankonun adres kümesine atanmış portlara bir etkisinin
+   olmayacağına dikkat ediniz.</p>
+
+  <p>İsim listeleri IP adreslerine göre gruplanır ve bir çiftler tablosuna
+   kaydedilir. Eğer IP adresi bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesinde
+   kullanılmışsa, liste bu IP adresi için tanımlanmış tüm sankonları
+   içerir. Eğer bu IP adresinin tanımlandığı bir sankon yoksa o
+   <code>NameVirtualHost</code> yönergesi yoksayılır ve günlüğe bir hata
+   kaydı düşülür. IP’ye dayalı sankonlar için çiftler listesinde isim
+   alanları boştur.</p>
+
+  <p>Çiftler listesini işleyen işlevin hızı nedeniyle bir istek sırasında IP
+   adresine göre gruplama yaparken kaynak harcaması en düşük düzeyde olur
+   hatta neredeyse hiç olmaz. Ek olarak, tablo, IP adresinin son
+   sekizlisindeki değişikliklere göre de en iyilenir.</p>
+
+  <p>Her sankon için bazı değerler öntanımlı olarak atanır. Bunların
+   başlıcaları:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Sankon bir <directive module="core">ServerAdmin</directive>
+    yönergesi içermiyorsa,
+    <directive module="core">ResourceConfig</directive>,
+    <directive module="core">AccessConfig</directive>,
+    <directive module="core">Timeout</directive>,
+    <directive module="core">KeepAliveTimeout</directive>,
+    <directive module="core">KeepAlive</directive>,
+    <directive module="core">MaxKeepAliveRequests</directive>,
+    <directive module="core">ReceiveBufferSize</directive> ve
+    <directive module="core">SendBufferSize</directive> yönergeleri için
+    öntanımlı değerler ana_sunucudaki eşdeğerlerinden miras alınır. (Yani,
+    bu yönergeler için ana_sunucudaki son değerler miras alınır.)</li>
+
+   <li>Sankon için öntanımlı dizin erişim izinlerinin tanımlandığı "arama
+    öntanımlıları" ana_sunucununkilere katılır. Buna her modülün dizinlere
+    özgü yapılandırma bilgileri dahildir.</li>
+
+   <li>Her modülün ana_sunucudaki sunuculara özgü yapılandırmaları sankon
+    sunucusununkilerle katıştırılır.</li>
+  </ol>
+
+  <p>Esasen, ana_sunucu, sankon sunucularını oluştururken bir öntanımlılar
+   listesi veya öntanımlı değerlere dayanak noktası olarak ele alınır.
+   Fakat bu ana_sunucu tanımlarının yapılandırma dosyasındaki yerlerinin
+   saptanmasının konumuzla ilgisi yoktur; ana_sunucu yapılandırmasının
+   tamamı son katıştırma yapılacağı zaman çözümlenir. Bu bakımdan,
+   ana_sunucu tanımlarından bir kısmı sankon tanımlarından sonra yer alsa
+   bile sankon tanımlarında etkili olabilir.</p>
+
+  <p>Eğer, bu noktada ana_sunucu hiçbir <code>ServerName</code> satırı
+   içermiyorsa <program>httpd</program> programının çalıştığı makinenin
+   konak ismi öntanımlıdır. Ana_sunucunun <code>ServerName</code> için
+   yaptığı DNS sorgusundan dönen IP adreslerine <em>ana_sunucu adres
+   kümesi</em> diyoruz.</p>
+
+  <p>Tanımsız <code>ServerName</code> alanları için bir isme dayalı sankon,
+   sankonu tanımlayan <code>VirtualHost</code> yönergesinde belirtilen ilk
+   adresi öntanımlı değer kabul eder.</p>
+
+  <p>Sihirli <code>_default_</code> sankonları için ana_sunucunun
+   <code>ServerName</code> değeri kullanılır.</p>
+
+</section>
+
+<section id="hostmatching"><title>Sanal Konağın Belirlenmesi</title>
+
+  <p>Sunucu bir istek durumunda hangi sankonun kullanılacağını şöyle
+   belirler:</p>
+
+  <section id="hashtable"><title>Değer çiftleri tablosu aranır</title>
+
+  <p>Bir istemci tarafından bağlantı ilk yapıldığında önce IP-isim çiftleri
+   tablosunda istemcinin bağlandığı IP adresi için bir arama yapılır.</p>
+
+  <p>Arama başarısız olursa (IP adresi yoksa) hizmet, istekte belirtilen
+   port için bir <code>_default_</code> sankon varsa, o sankondan, yoksa
+   ana_sunucudan sunulur.</p>
+
+  <p>Eğer çiftler tablosunda IP adresi yoksa port numarası ile eşleştirme
+   çabası ayrıca, diğer isme dayalı sanal konaklardaki gibi ard arda ele
+   alınmayı gerektiren <code>NameVirtualHost *</code> durumundaki bir
+   girdiyle sonuçlanabilir.</p>
+
+  <p>Arama sonucunda tabloda IP adresi bulunursa sonraki adım hizmetin bir
+   IP’ye dayalı sankondan mı yoksa isme dayalı bir sankondan mı
+   sunulacağına karar vermektir.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="ipbased"><title>IP’ye dayalı sankon</title>
+
+  <p>Eğer tabloda bulduğumuz girdinin isim alanları boşsa bir IP’ye dayalı
+   sanal konak bulmuşuz demektir. Artık karar vermek için başka bir şey
+   yapmaya gerek yoktur ve istek bu sankondan sunulur.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="namebased"><title>İsme dayalı sankon</title>
+
+  <p>Tabloda bulduğumuz girdi için bir isim listesi varsa bir isme dayalı
+   sankon sözkonusudur. Bu isim listesi, sankonları, ilgili
+   <code>VirtualHost</code> bölümlerinin yapılandırma dosyasında yer alış
+   sırasına göre içerir.</p>
+
+  <p>Bu listedeki ilk sankon (yapılandırma dosyasında belirtilen IP adresine
+   sahip ilk sankon) en yüksek önceliğe sahiptir ve sunucu ismi
+   belirtilmeyen veya <code>Host:</code> başlık alanı olmayan istekleri bu
+   sankon karşılar.</p>
+
+  <p>Eğer istemci bir <code>Host:</code> başlık alanı ile istek yapmışsa
+   liste bu sankon için aranır ve hizmet <code>ServerName</code> veya
+   <code>ServerAlias</code> ile ilk eşleşmenin sağlandığı sankondan
+   sunulur. <code>Host:</code> alanında bir port belirtilebilirse de Apache
+   daima istemcinin isteği gönderdiği portu gerçek port kabul eder.</p>
+
+  <p>Eğer istemci <code>Host:</code> başlık alanı bulunmayan bir HTTP/1.0
+   isteği yapmışsa istemcinin hangi sankona bağlanmayı denediğini bilemeyiz
+   ve istekteki URI ile mevcut <code>ServerPath</code> değerini
+   eşleştirmeye çalışırız. Listedekilerden ilk eşleşen yola sahip sankondan
+   hizmeti sunarız.</p>
+
+  <p>İstekle eşleşen bir sankon bulunamazsa IP listesinde istemcinin
+   bağlandığı portla eşleşen ilk sankondan hizmeti sunarız.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="persistent"><title>Kalıcı bağlantılar</title>
+
+  <p>Yukarıda açıklanan IP araması belli bir TCP/IP oturumunda bir defaya
+   mahsus yapıldığı halde bir kalıcı/KeepAlive bağlantı sırasında her istek
+   için ayrı bir arama yapılır. Başka bir deyişle, bir istemci tek bir
+   kalıcı bağlantı üzerinde farklı isme dayalı sankonlardan sayfa talebinde
+   bulunabilir.</p>
+
+  </section>
+
+  <section id="absoluteURI"><title>Mutlak URI</title>
+
+  <p>Eğer istekte belirtilen URI bir mutlak URI ise ve istek yapılan konak
+   ismi ve port ana sunucuyla veya sankonlardan biriyle eşleşiyorsa,
+   şema/konakadı/port öneki ayrılır ve elde edilen göreli URI ilgili
+   sankondan veya ana sunucudan sunulur. Eğer bir eşleşme sağlanamazsa
+   URI’ye dokunulmaz ve istek bir vekil isteği olarak ele alınır.</p>
+</section>
+
+<section id="observations"><title>İzlenimler</title>
+
+  <ul>
+   <li>Bir isme dayalı sankon asla bir IP’ye dayalı sankon ile (veya tersi)
+    etkileşime girmez. IP’ye dayalı sankonlara sadece kendi adres
+    kümesindeki bir IP adresi üzerinden erişilebilir, asla başka bir
+    adresten erişilemez. Aynısı isme dayalı sankonlara da uygulanır;
+    onlara sadece bir <code>NameVirtualHost</code> yönergesi ile
+    tanımlanmış adres kümesindeki bir IP adresi üzerinden
+    erişilebilir.</li>
+
+   <li>Bir IP’ye dayalı sankon için asla <code>ServerAlias</code> ve
+    <code>ServerPath</code> değerine bakılmaz.</li>
+
+   <li>Yapılandırma dosyası içinde isme/IP’ye dayalı ve
+    <code>_default_</code> sankonlar ile <code>NameVirtualHost</code>
+    yönergelerinin yer alış sırasının birbirlerine göre bir önemi yoktur.
+    Sıralama sadece aynı IP adresine sahip isme dayalı sankonlar arasında
+    önemlidir. Aynı adres kümesine mensup isme dayalı sankonlardan
+    yapılandırma dosyasında ilk sırada yer alanı en yüksek önceliğe
+    sahiptir.</li>
+
+   <li>Güvenlik saikiyle, eşleştirme işlemi sırasında <code>Host:</code>
+    başlık alanında belirtilen port asla kullanılmaz. Apache daima
+    istemcinin bağlantı kurduğu gerçek portu kullanır.</li>
+
+   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> yönergesinin değeri için
+    önek olan bir <code>ServerPath</code> yönergesi yapılandırma
+    dosyasında daha önce yer alıyorsa sonrakiyle eşleşme asla
+    gerçekleşmez. (Bu belirsizliği giderecek bir <code>Host:</code> başlık
+    alanının mümkün olmadığı varsayılır.)</li>
+
+   <li>Eğer tek bir IP adresine sahip IP’ye dayalı iki sankon varsa eşleşme
+    daima yapılandırma dosyasında ilk yer alanla gerçekleşir. Böyle bir
+    şey kasten yapılmaz. Sunucu böyle bir durumu saptadığında hata
+    günlüğünde bir uyarı verecektir.</li>
+
+   <li>Bir <code>_default_</code> sankon sadece istekle eşleşen bir IP
+    adresi bulunamadığında port numarası eşleştiği takdirde isteğe hizmet
+    sunabilir. Port düzeyinde eşleşmenin olabilmesi için isteğin geldiği
+    port ile sankon için belirtilen port eşleşmelidir. Olası tüm portlarla
+    eşleşmeyi sağlamak üzere yıldız imi (<code>_default_:*</code>
+    şeklinde) kullanılabilir. Aynı şey <code>NameVirtualHost *</code>
+    sankonlarına da uygulanır.</li>
+
+   <li>Ana_sunucunun bir isteğe hizmet sunabilmesi için istemcinin
+    bağlandığı IP adresi ve port hiçbir yerde belirtilmemiş ve
+    <code>_default_</code> dahil hiçbir sankon ile eşleşme sağlanamamış
+    olmalıdır. Başka bir deyişle, istemcinin bağlandığı port ile eşleşen
+    bir <code>_default_</code> sankon olmadıkça adres ve port belirtmeyen
+    bir isteğe ana_sunucu yanıt verecektir.</li>
+
+   <li><code>Host:</code> başlık alanı içermeyen veya hedefi bilinmeyen bir
+    istek geldiği takdirde, eğer bu istemcinin bağlandığı adres ve port
+    için (örneğin, <code>NameVirtualHost</code> ile) tanımlanmış bir isme
+    dayalı sankon varsa bu isteğe ne ana_sunucu ne de bir
+    <code>_default_</code> sankon hizmet sunabilir.</li>
+
+   <li><code>VirtualHost</code> yönergelerinde asla DNS isimleri
+    belirtmemelisiniz. Aksi takdirde sunucuyu başlatma sırasında DNS
+    sorgusu yapmaya zorlamış olursunuz. Listelenen tüm alanlar için DNS
+    üzerinde tam denetime sahip değilseniz bu ayrıca bir güvenlik
+    tehdidine yol açar. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a
+    href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular ve Apache</a>
+    belgesine bakınız.</li>
+
+   <li><code>ServerName</code> her sankon için ayrı ayrı belirlenmiş
+    olmalıdır. Aksi takdirde her sankon için bir DNS sorgusu gerekir.</li>
+   </ul>
+   </section>
+
+</section>
+
+<section id="tips"><title>İpuçları</title>
+
+  <p><a href="../dns-caveats.html#tips">DNS konuları</a> sayfasındaki
+   ipuçlarına ilaveten burada da bazı ipuçları bulacaksınız:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Ana_sunucu tanımlarının hepsini <code>VirtualHost</code>
+    tanımlarının öncesinde bitirin. Bu ayrıca yapılandırmanızın
+    okunabilirliğini de arttırır; <code>VirtualHost</code> tanımlarının
+    sonrasına sarkan yapılandırmaların katıştırılması işlemi tüm sanal
+    konakları etkileyebilen tanımlar bakımından bir
+    karışıklığa/belirsizliğe sebep olabilir.)</li>
+
+   <li>Birbirleriyle ilgili <code>NameVirtualHost</code> ve
+    <code>VirtualHost</code> tanımlarını okunabilirliği arttırmak için
+    gruplayın.</li>
+
+   <li>Değeri başka bir <code>ServerPath</code> için önek olan tanımlamalar
+    yapmaktan kaçının. Bundan kaçınamıyorsanız, yolu uzun olanı yolu kısa
+    olanın öncesine yerleştirin. Örneğin, "ServerPath /abc/def" önce
+    "ServerPath /abc" sonra yer alsın.</li>
+  </ul>
+
+</section>
+</manualpage>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/details.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr?rev=668074&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr [utf-8] Mon Jun 16 01:48:18 2008
@@ -0,0 +1,627 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 618543 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="examples.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Sanal Konaklar</parentdocument>
+  <title>Sanal Konak Örnekleri</title>
+
+<summary>
+
+  <p>Bu belgede sanal konaklarla ile ilgili olarak karşılaşılması olası tüm
+   senaryolara yer verilmeye çalışılmıştır. Buradaki senaryolar, tek bir
+   sunucu üzerinde <a href="name-based.html">isme dayalı</a> veya <a
+   href="ip-based.html">IP’ye dayalı</a> sanal konaklar aracılığıyla çok
+   sayıda sitenin sunumu ile ilgilidir.
+  </p>
+
+</summary>
+
+ <section id="purename">
+  <title>Tek bir IP ile çok sayıda isme dayalı site</title>
+
+  <p>Bu örnekte, makinenizin tek bir IP adresine sahip olduğunu ve bu
+   makineye <code>mesela.dom</code> ve <code>faraza.dom</code> şeklinde
+   (DNS A kayıtları sayesinde) farklı isimlerle erişilebildiğini
+   varsayalım.</p>
+
+  <note><title>Bilginize</title><p>Apache sunucusu üzerinde sanal konakları
+   yapılandırmakla bu konak isimleri için sihirli bir şekilde DNS
+   kayıtlarının da oluşturulmasını sağlamış olmazsınız. Bu isimler için
+   ilgili DNS kayıtlarında sizin IP adresinize çözümlenen A kayıtlarının
+   olması gerekir, yoksa sitenize kimse erişemez. Sitelere erişimi yerel
+   olarak denemek isterseniz, bu girdileri <code>hosts</code> dosyanıza
+   yazabilirsiniz. Fakat bu sadece sizin makinenizde çalışır. Yerel
+   ağınızdaki her makinenin <code>hosts</code> dosyasına bu girdileri
+   yazarak yerel ağdan erişimi bu yolla sağlayabilirsiniz ama dış ağdan
+   gelecek ziyaretçileriniz için DNS kayıtlarınızın olması şarttır.</p>
+  </note>
+
+  <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  # Apache’nin 80. portu dinlediğinden emin olalım<br />
+  Listen 80<br />
+  <br />
+  # Sanal konak istekleri için bütün IP adresleri dinlensin.<br />
+  NameVirtualHost *:80<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+  <indent>
+   DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+   ServerName mesela.dom<br />
+   <br />
+   # Diğer yönergeler, burada ...<br />
+   <br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+  <indent>
+   DocumentRoot /siteler/faraza<br />
+   ServerName faraza.dom<br />
+   <br />
+   # Diğer yönergeler, burada ...<br />
+   <br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>Yıldız imleri tüm adreslerle eşleşmeyi sağladığından ana sunucu
+   (yapılandırma dosyası genelindeki yapılandırma - sunucu geneli)
+   erişilebilir olmayacaktır. <code>mesela.dom</code> yapılandırma
+   dosyasındaki ilk sanal konak olduğundan en yüksek önceliğe sahiptir ve
+   <cite>öntanımlı</cite> veya <cite>baskın</cite> site olarak davranır.
+   Yani, hiçbir <code>ServerName</code> yönergesi ile eşleşmeyen bir istek
+   alındığında bu istek ilk <code>VirtualHost</code> yapılandırması ile
+   karşılanır.</p>
+
+  <note><title>Bilginize</title>
+   <p>İsterseniz, <code>*</code> yerine kendi IP adresinizi yazabilirsiniz.
+    Ancak bu durumda bunu hem <code>VirtualHost</code> hem de
+    <code>NameVirtualHost</code> için yapmalısınız:</p>
+
+   <example>
+   NameVirtualHost 192.168.1.22<br />
+   <br />
+   &lt;VirtualHost 192.168.1.22&gt;<br />
+    # vs. ...
+   </example>
+
+   <p>Bununla birlikte, IP adresinin önceden kestirilebilir olmadığı
+    sistemlerde, örneğin, hizmet sağlayıcınıza çevirmeli ağ ile bağlanıyor
+    ve onun rasgele atadığı bir IP adresi için bir devingen DNS çözümü
+    kullanıyorsanız, IP adresi değil de <code>*</code> kullanmak daha çok
+    işinize yarayacaktır. Yıldız imi her IP adresi ile eşleşeceğinden IP
+    adresiniz değişse bile bu yapılandırmayı değiştirmeden
+    kullanabilirsiniz.</p>
+  </note>
+
+  <p>Yukarıdaki yapılandırmayı hemen hemen tüm isme dayalı sanal konaklar
+   için kullanabilirsiniz. Bu yapılandırmanın çalışmayacağı tek durum,
+   farklı içerikleri farklı IP adreslerinden sunma gereğiyle
+   karşılaşmaktır.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="twoips">
+  <title>IP adresleri farklı çok sayıda isme dayalı site</title>
+
+  <note><title>Bilginize</title>
+   <p>Burada açıklanan teknikler istendiği kadar çok IP adresine
+    genişletilebilir.</p>
+  </note>
+
+  <p>Sunucunun iki IP adresi olsun. Birinden "ana sunucu"
+   (<code>192.168.1.2</code>) diğerinden <code>mesela.dom</code>
+   <code>192.168.2.2</code> hizmet versin. Bu arada başka sanal konakları
+   da sunabilelim istiyoruz.</p>
+
+  <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  Listen 80<br />
+  <br />
+  # Bu, 192.168.1.2 adresindeki "ana sunucu" olsun<br />
+  ServerName sunucu.faraza.dom<br />
+  DocumentRoot /siteler/anasunucu<br />
+  <br />
+  # Burası da diğer adres için<br />
+  NameVirtualHost 192.168.2.2<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.2.2&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+    <br />
+    # Diğer yönergeler, burada ...<br />
+    <br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.2.2&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/falanca<br />
+    ServerName falanca.dom<br />
+    <br />
+    # Diğer yönergeler, burada ...<br />
+    <br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p><code>192.168.2.2</code> adresinden gelmeyen tüm isteklere ana sunucu
+   (<code>sunucu.faraza.dom</code>), <code>192.168.2.2</code> adresinden
+   gelen sunucu ismi belirtmeyenler ile <code>Host:</code> başlığı
+   belirtmeyenlere ise <code>mesela.dom</code> hizmet verecektir.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="intraextra"><title>Aynı içeriği farklı IP adresleriyle sunmak
+  (örn., dahili ve harici ağlara)</title>
+
+  <p>Sunucu makine iki IP adresine sahip olsun. Biri iç ağa
+   (<code>192.168.1.1</code>) diğeri dış ağa (<code>172.20.30.40</code>)
+   bakıyor olsun. <code>sunucu.mesela.dom</code> ismi dış ağda dış ağa
+   bakan IP’ye, iç ağda ise iç ağa bakan IP’ye çözümleniyor olsun.</p>
+
+  <p>Bu durumda, sunucu hem iç hem de dış ağdan gelen isteklere aynı içerik,
+   dolayısıyla aynı <code>VirtualHost</code> bölümü ile hizmet
+   verebilir.</p>
+
+  <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  NameVirtualHost 192.168.1.1<br />
+  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.1 172.20.30.40&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/sunucu<br />
+    ServerName sunucu.mesela.dom<br />
+    ServerAlias sunucu<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>Artık, hem iç hem de dış ağdan gelen isteklere aynı
+   <code>VirtualHost</code> bölümünden hizmet sunulacaktır.</p>
+
+  <note><title>Bilginize:</title>
+   <p>İç ağdan istek yapan biri, tam nitelenmiş konak ismi
+    <code>sunucu.mesela.dom</code> yerine makine ismini
+    (<code>sunucu</code>) kullanabilir (<code>ServerAlias sunucu</code>
+    satırına dikkat).</p>
+
+   <p>Ayrıca, yukarıdaki gibi iki ayrı IP adresi belirtmek yerine sadece
+    <code>*</code> belirtmekle sunucunun tüm IP adreslerine yine aynı
+    içerikle yanıt vereceğine dikkat ediniz.</p>
+  </note>
+
+ </section>
+
+ <section id="port"><title>Farklı portlarla farklı siteler</title>
+
+  <p>Aynı IP adresine sahip çok sayıda konak ismine sahip olduğunuzu ve
+   bunların bazılarının farklı portları kullanmasını istediğinizi
+   varsayalım. <directive module="core">NameVirtualHost</directive>
+   yönergesi ile port tanımlamak suretiyle bunu mümkün kılabilirsiniz.
+   <code>NameVirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> tanımı yapmadan
+   veya bunun yerine <directive module="mpm_common">Listen</directive>
+   kullanarak <code>VirtualHost&nbsp;<em>isim:port</em></code> kullanmaya
+   kalkışırsanız, yapılandırmanız çalışmayacaktır.</p>
+
+  <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  Listen 80<br />
+  Listen 8080<br />
+  <br />
+  NameVirtualHost 172.20.30.40:80<br />
+  NameVirtualHost 172.20.30.40:8080<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
+  <indent>
+    ServerName mesela.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/mesela-80<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:8080&gt;<br />
+  <indent>
+    ServerName mesela.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/mesela-8080<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
+  <indent>
+    ServerName faraza.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/faraza-80<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:8080&gt;<br />
+  <indent>
+    ServerName faraza.dom<br />
+    DocumentRoot /siteler/faraza-8080<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+ </section>
+
+ <section id="ip"><title>IP’ye dayalı sanal konaklar</title>
+
+  <p>Sunucu makinenin, biri <code>mesela.dom</code> adından çözümlenen
+   <code>172.20.30.40</code>, diğeri <code>faraza.dom</code> adından
+   çözümlenen <code>172.20.30.50</code> diye iki IP adresi olsun.</p>
+
+  <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  Listen 80<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.50&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/faraza<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p><code>&lt;VirtualHost&gt;</code> yönergelerinde belirtilmeyen
+   adreslerle yapılan isteklere (örneğin, <code>localhost</code>) sunucu
+   genelindeki yapılandırma ile ana sunucu yanıt verecektir.</p>
+ </section>
+
+ <section id="ipport">
+  <title>Hem IP’ye hem de porta dayalı sanal konaklar</title>
+
+  <p>Sunucu makinenin, biri <code>mesela.dom</code> adından çözümlenen
+   <code>172.20.30.40</code>, diğeri <code>faraza.dom</code> adından
+   çözümlenen <code>172.20.30.50</code> diye iki IP adresi olsun ve iki
+   konak da hem 80 hem de 8080 portlarında çalışsınlar istiyoruz.</p>
+
+  <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  Listen 172.20.30.40:80<br />
+  Listen 172.20.30.40:8080<br />
+  Listen 172.20.30.50:80<br />
+  Listen 172.20.30.50:8080<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/mesela-80<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40:8080&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/mesela-8080<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.50:80&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/faraza-80<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.50:8080&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/faraza-8080<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+ </section>
+
+ <section id="mixed">
+  <title>Hem isme hem de IP‘ye dayalı sanal konaklar</title>
+
+  <p>Bazı adreslerde isme dayalı, bazılarında da IP’ye dayalı sanal konaklar
+   çalışsın istersek...</p>
+
+  <example><title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  Listen 80<br />
+  <br />
+  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+    ServerName mesela.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/faraza<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/falanca<br />
+    ServerName falanca.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  # IP-based<br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.50&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/filanca<br />
+    ServerName filanca.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.60&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/fesmekan<br />
+    ServerName fesmekan.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+ </section>
+
+  <section id="proxy"><title><code>Virtualhost</code> ve
+  <code>mod_proxy</code>’nin birlikte kullanımı</title>
+
+  <p>Bu örnekte bir arabirimi dışarıya bakan bir makinede, başka bir
+   makinede çalışan bir sunucuya sanal konak olarak, bir vekil sunucu
+   çalıştırmak istediğimizi varsayıyoruz. <code>192.168.111.2</code> IP
+   adresli bir makinede aynı isimde bir sanal konak yapılandırılmış olsun.
+   Çok sayıda konak ismi için vekil olarak tek bir makine kullandığımızdan
+   ve konak isminin de aktarılmasını arzuladığımızdan <directive
+   module="mod_proxy">ProxyPreserveHost On</directive> yönergesini
+   kullandık.</p>
+
+  <example>
+  &lt;VirtualHost *:*&gt;<br />
+  <indent>
+    ProxyPreserveHost On<br />
+    ProxyPass / http://192.168.111.2/<br />
+    ProxyPassReverse / http://192.168.111.2/<br />
+    ServerName konak.mesela.dom<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  </section>
+
+ <section id="default"><title><code>_default_</code> sanal konakları</title>
+
+  <section id="defaultallports">
+   <title>Tüm portlar için <code>_default_</code></title>
+
+  <p>Bir IP adresi ve port belirtilmeyen veya hiçbir sanal konağın hiçbir
+   adresi/portu ile eşleşmeyen istekleri yakalamak istersek...</p>
+
+  <example>
+  <title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  &lt;VirtualHost _default_:*&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/default<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>Bütün portlarla eşleşen böyle bir öntanımlı sanal konağın kullanımı
+   hiçbir isteğin ana sunucuya gitmemesi sonucunu doğurur.</p>
+
+  <p>Bir öntanımlı sanal konak, asla, isme dayalı sanal konaklar için
+   kullanılmış bir adrese/porta gönderilmiş bir isteğe hizmet sunmaz. Eğer
+   istek bilinmeyen bir <code>Host:</code> başlığına sahipse veya hiç
+   <code>Host:</code> başlığı içermiyorsa isteğe daima ilk (yapılandırma
+   dosyasındaki ilk) isme dayalı sanal konak hizmet sunar.</p>
+
+  <p>Her isteği tek bir bilgilendirme sayfasına (veya betiğe) yönlendirmek
+   isterseniz <directive module="mod_alias">AliasMatch</directive> veya
+   <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive> yönergesini
+   kullanabilirsiniz.</p>
+  </section>
+
+  <section id="defaultdifferentports">
+   <title>Farklı portlardan <code>_default_</code></title>
+
+  <p>Önceki yapılandırmaya ek olarak 80. portta ayrı bir
+   <code>_default_</code> sanal konağı kullanmak istersek...</p>
+
+  <example>
+  <title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  &lt;VirtualHost _default_:80&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/default80<br />
+    # ...<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost _default_:*&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/default<br />
+    # ...<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>80. porttan hizmet sunan <code>_default_</code> sanal konağı IP adresi
+   belirtilmeyen tüm istekleri yakalar, bunu yapabilmesi için yapılandırma
+   dosyasında tüm portlara hizmet sunan benzerinden önce yer almalıdır. Bu
+   durumda ana sunucu hiçbir isteğe yanıt vermeyecektir.</p>
+  </section>
+
+  <section id="defaultoneport">
+   <title>Tek portluk <code>_default_</code></title>
+
+  <p><code>_default_</code> sanal konağının sadece 80. porttan hizmet
+   sunmasını istersek...</p>
+
+  <example>
+  <title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  &lt;VirtualHost _default_:80&gt;<br />
+  DocumentRoot /siteler/default<br />
+  ...<br />
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>80. porttan gelen IP adresi belirtilmemiş isteklere
+   <code>_default_</code> sanal konağı, diğer portlardan gelen adres
+   belirtilmemiş isteklere ise ana sunucu hizmet verecektir.</p>
+  </section>
+
+ </section>
+
+ <section id="migrate"><title>Bir isme dayalı sanal konağı bir IP’ye dayalı
+  sanal konakla yansılamak</title>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konak örneklerinin <a href="#twoips">2. sinde</a> adı
+   geçen <code>falanca.dom</code> bu örnekte kendi IP adresinden hizmet
+   veriyor olsun. İsme dayalı sanal konağı eski IP adresiyle kaydetmiş
+   vekiller ve isim sunucularından kaynaklanacak olası sorunlardan kaçınmak
+   için yansılama sırasında sanal konağı hem eski hem de yeni IP adresiyle
+   sunmamız lazım.</p>
+
+  <p>Çözüm kolay, çünkü yapacağımız sadece <code>VirtualHost</code>
+   yönergesine yeni IP adresini (<code>192.168.2.2</code>) eklemek olacak.</p>
+
+  <example>
+  <title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  Listen 80<br />
+  ServerName mesela.dom<br />
+  DocumentRoot /siteler/mesela<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.2&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.2 192.168.2.2&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/falanca<br />
+    ServerName falanca.dom<br />
+    # ...<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 192.168.1.2&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/faraza<br />
+    ServerName faraza.dom<br />
+    ServerAlias *.faraza.dom<br />
+    # ...<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>Böylece sanal konağa hem yeni (bir IP’ye dayalı sanal konak olarak)
+   hem de eski adresinden (bir isme dayalı sanal konak olarak)
+   erişilebilecektir.</p>
+
+ </section>
+
+ <section id="serverpath">
+  <title><code>ServerPath</code> yönergesinin kullanımı</title>
+
+  <p>İsme dayalı iki sanal konağı olan bir sunucumuz olsun. Doğru sanal
+   konağa erişebilmek için istemcinin doğru <code>Host:</code> başlığı
+   göndermesi gerekir. Eski HTTP/1.0 istemcileri böyle bir başlık
+   göndermedikleri için Apache istemcinin hangi sanal konağa erişmek
+   istediğini bilemez (ve isteğe ilk sanal konaktan hizmet sunar). Daha iyi
+   bir geriye uyumluluk sağlamak için isme dayalı sanal konağa bir önek
+   bağlantısı içeren bir bilgilendirme sayfası sunmak üzere yeni bir sanal
+   konak oluşturabiliriz.</p>
+
+  <example>
+  <title>Sunucu yapılandırması</title>
+
+  NameVirtualHost 172.20.30.40<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <indent>
+    # ilk sanal konak<br />
+    DocumentRoot /siteler/baska<br />
+    RewriteEngine On<br />
+    RewriteRule ^/.* /siteler/baska/index.html<br />
+    # ...<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  DocumentRoot /siteler/baska/bir<br />
+  <indent>
+    ServerName bir.baska.tld<br />
+    ServerPath /bir/<br />
+    RewriteEngine On<br />
+    RewriteRule ^(/bir/.*) /siteler/baska$1<br />
+    # ...<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost 172.20.30.40&gt;<br />
+  <indent>
+    DocumentRoot /siteler/baska/iki<br />
+    ServerName iki.baska.tld<br />
+    ServerPath /iki/<br />
+    RewriteEngine On<br />
+    RewriteRule ^(/iki/.*) /siteler/baska$1<br />
+    # ...<br />
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p><directive module="core">ServerPath</directive> yönergesinden dolayı
+   <code>http://bir.baska.tld/bir/</code> şeklinde yapılan isteklere
+   <em>daima</em> “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır.</p>
+
+  <p><code>http://bir.baska.tld/</code> şeklinde yapılan isteklere ise
+   istemcinin doğru <code>Host:</code> başlığı göndermesi şartıyla
+   “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır. İstemci, bir
+   <code>Host:</code> başlığı göndermediği takdirde ilk konaktan bir
+   bilgilendirme sayfası alacaktır.</p>
+
+  <p>Yalnız buradaki bir tuhaflığa dikkat edin: Eğer istemci bir
+   <code>Host:</code> başlığı göndermeden
+   <code>http://iki.baska.tld/bir/</code> şeklinde bir istek yaparsa bu
+   isteğe de “bir” sanal konağı hizmet sunacaktır.</p>
+
+  <p><directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive> yönergesi, bir
+   istemcinin, bir URL öneki belirtsin ya da belirtmesin doğru
+   <code>Host:</code> başlığı gönderdiğinden emin olmak için
+   kullanılmıştır.</p>
+
+ </section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr?rev=668074&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr [utf-8] Mon Jun 16 01:48:18 2008
@@ -0,0 +1,123 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="fd-limits.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Sanal Konaklar</parentdocument>
+ <title>Dosya Tanıtıcı Sınırları</title>
+
+<summary>
+
+  <p>Çok büyük sayıda sanal konak kullanıyorsanız ve bunların her biri için
+   ayrı günlük kayıtları tutuyorsanız, Apache dosya tanıtıcılarını
+   tüketebilir. Apache tarafından, dahili olarak 10-20 dosya tanıtıcıya ek
+   olarak her hata günlüğü için bir ve her diğer günlük kaydı için bir dosya
+   tanıcı kullanılır. Unix işletim sisteminde dosya tanıtıcıların sayısı
+   süreç başına 64 taneyle sınırlıdır ve gerekirse donanıma bağlı olarak
+   arttırılabilir.</p>
+
+  <p>Apache gerektiğinde bu sınırı kendisi arttırmaya çalışırsa da bu her
+   zaman mümkün olmaz. Şöyle ki:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Sisteminiz <code>setrlimit()</code> sistem çağrısını
+    sağlamıyordur.</li>
+
+   <li>Sisteminizde <code>setrlimit(RLIMIT_NOFILE)</code> çağrısı hiçbir işe
+    yaramıyordur (örneğin, Solaris 2.3).</li>
+
+   <li>Dosya tanıtıcılarının sayısı donanıma bağlı olarak daha fazla
+    arttırılamıyordur.</li>
+
+   <li>Sisteminiz dosya tanıtıcı sayısını başka sınırlara bağlı kılmıştır:
+    örneğin stdio akımları ile ilgili sınır, dosya tanıtıcı sayısının
+    256’nın altında ollmasını gerektiriyordur (Solaris 2).</li>
+  </ol>
+
+  <p>Böyle sorunlar karşısında yapabilecekleriniz:</p>
+
+  <ul><li>Ana günlük dosyaları hariç, <directive type="section"
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümlerinde günlük dosyası
+   belirtmeyerek günlük dosyası sayısını düşürürsünüz. (Bunun nasıl
+   yapılacağını öğrenmek için <a href="#splitlogs">Günlük kayıtlarının
+   ayrıştırılması</a> bölümüne bakınız.)</li>
+
+   <li>Sisteminizde serbest dosya tanıtıcı sayısı 1-2 civarına düşerse
+    Apache’yi aşağıdaki gibi bir betikle yeniden çalıştırarak dosya
+    tanıtıcı sayısını arttırabilirsiniz:
+
+    <example>
+     <code>#!/bin/sh<br />
+      ulimit -S -n 100<br />
+      exec httpd</code>
+    </example>
+   </li>
+  </ul>
+
+</summary>
+
+<section id="splitlogs"><title>Günlük kayıtlarının ayrıştırılması</title>
+
+  <p>Günlük dosyalarını çok sayıda sanal konak için ortak olarak
+   kullanıyorsanız, sanal konaklar için istatistiksel çözümlemeler yapmak
+   amacıyla sırası geldiğinde bunları ayrıştırabilirsiniz. Bu işlem aşağıda
+   anlatıldığı gibi yapılabilir.</p>
+
+  <p>İlk iş olarak, sanal konak bilgilerini günlük girdilerine eklemeniz
+   gerekir. Bu işlem, <directive
+   module="mod_log_config">LogFormat</directive> yönergesi ve
+   <code>%v</code> biçem değişkeni ile yapılabilir. Günlük girdisi biçem
+   dizgesinin başına bunu ekleyiniz:</p>
+
+  <example>
+  LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" vhost<br />
+  CustomLog logs/multiple_vhost_log vhost
+  </example>
+
+  <p>Bu yapılandırma ile her günlük kaydının başında sanal konağın
+   <directive module="core">ServerName</directive> yönergesine belirtilen
+   ismi eklenir. (Günlük dosyalarınızın kişiselleştirilmesi ile ilgili daha
+   fazla bilgi için <a href="../mod/mod_log_config.html#formats">Günlük
+   Girdilerinin Kişiselleştirilmesi</a> konusuna bakınız.)</p>
+
+  <p>Günlük dosyanızdaki kayıtları bileşenlere göre gruplamak isterseniz
+   <code><a href="../programs/other.html">split-logfile</a></code>
+   programını kullanabilirsiniz. Bu programı Apache dağıtımının
+   <code>support</code> dizininde bulabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Programı aşağıdaki gibi çalıştırın:</p>
+
+  <example>
+  split-logfile &lt; /logs/multiple_vhost_log
+  </example>
+
+  <p>Bu programı sanal konaklar için tuttuğunuz günlük dosyasının ismini
+   argüman olarak belirterek çalıştırdığınızda o dosyadaki kayıtlardan her
+   sanal konak için ayrı bir günlük dosyası
+   (<code><em>konakadı</em>.log</code>) üretilir.</p>
+
+</section>
+</manualpage>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/fd-limits.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr?rev=668074&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr [utf-8] Mon Jun 16 01:48:18 2008
@@ -0,0 +1,438 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 561886 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="mass.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Sanal Konaklar</parentdocument>
+  <title>Devingen olarak Yapılandırılan Kitlesel Sanal Barındırma</title>
+
+<summary>
+
+  <p>Bu belgede sanal konakların sonu belirsiz bir şekilde artışı karşısında
+   Apache httpd sunucusunun nasıl daha verimli kullanılacağı açıklanmıştır.
+  </p>
+
+</summary>
+
+<section id="motivation"><title>Amaç</title>
+
+  <p>Burada açıklanan teknikler, <code>httpd.conf</code> dosyanızın
+   örnekteki gibi, aslında hemen hemen birbirinin aynı çok sayıda
+   <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü içereceği zaman yapılacaklar ile
+   ilgilidir.<!--
+
+        Written by Tony Finch (fanf@demon.net) (dot@dotat.at).
+
+        Some examples were derived from Ralf S. Engleschall's document
+          http://www.engelschall.com/pw/apache/rewriteguide/
+
+        Some suggestions were made by Brian Behlendorf.
+
+        -->
+  </p>
+
+<example>
+NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+<indent>
+  ServerName         musteri-1.dom<br />
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-1.dom/belgeler<br />
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-1.dom/cgi-bin<br />
+</indent>
+&lt;/VirtualHost&gt;<br />
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+<indent>
+  ServerName         musteri-2.dom<br />
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-2.dom/belgeler<br />
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-2.dom/cgi-bin<br />
+</indent>
+&lt;/VirtualHost&gt;<br />
+# blah blah blah<br />
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+<indent>
+  ServerName         musteri-N.dom<br />
+  DocumentRoot    /siteler/musteri-N.dom/belgeler<br />
+  ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/musteri-N.dom/cgi-bin<br />
+</indent>
+&lt;/VirtualHost&gt;
+</example>
+
+  <p>Ana fikir, tüm durağan <code>&lt;VirtualHost&gt;</code>
+   yapılandırmalarını devingen olarak çalışan tek bir
+   <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümüyle değiştirmektir. Bunun elbette
+   bazı getirileri olacaktır:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Yapılandırma dosyanız küçüleceği için Apache daha çabuk
+    başlatılabilecek ve daha az bellek harcayacaktır.</li>
+
+   <li>Yeni sanal konakların eklenmesi, DNS’de yeni girdiler oluşturmak ve
+    dosya sisteminde bununla ilgili dizinleri açmak dışında biraz daha
+    basit olacaktır; en azından Apache’yi yeniden yapılandırmak ve yeniden
+    başlatmak zorunda kalmayacaksınız.</li>
+  </ol>
+
+  <p>Ana götürüsü ise her sanal konak için ayrı birer günlük dosyasına sahip
+   olamayacak olmanızdır. Öte yandan, dosya tanıtıcılarının sınırlı olması
+   nedeniyle bunu yapmayı zaten istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir
+   fifo veya bir boru hattı oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
+   vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir (ayrıca, bu,
+   istatistikleri toplamanızı da kolaylaştırır).</p>
+
+</section>
+
+<section id="overview"><title>Genel Bakış</title>
+
+  <p>Bir sanal konak iki bilgiye bakarak belirlenir: IP adresi ve HTTP
+   isteğindeki <code>Host:</code> başlığının içeriği. Devingen sanal
+   barındırma tekniği, isteği yerine getirmek için kullanılacak dosya
+   yoluna bu bilgiyi kendiliğinden girmek esasına dayanır. Bu, Apache 2.0
+   ile <module>mod_vhost_alias</module> kullanarak oldukça kolay
+   yapılabileceği gibi <module>mod_rewrite</module> da kullanılabilir. Bu
+   modüllerin her ikisi de öntanımlı olarak devre dışıdır. Bu tekniği
+   kullanmak isterseniz Apache’yi yeniden yapılandırıp derleyerek bu iki
+   modülü etkin duruma getirmeniz gerekir.</p>
+
+  <p>Devingen sanal konağı normal bir sanal konak gibi göstermek için bazı
+   şeyleri ’göstermelik’ olarak yapmak gerekir. Bunlardan en önemlisi,
+   Apache tarafından göreli URL’lerden normal URL’leri ve benzerlerini
+   üretmek için kullanılan sunucu ismidir. Sunucu ismi
+   <code>ServerName</code> yönergesi ile yapılandırılır ve CGI’ler
+   tarafından <code>SERVER_NAME</code> ortam değişkeni üzerinden
+   kullanılır. Çalışma anındaki asıl değer <directive module="core"
+   >UseCanonicalName</directive> yönergesi tarafından denetlenir.
+   <code>UseCanonicalName Off</code> olduğunda sunucu ismi isteğin
+   <code>Host:</code> başlık alanından elde edilir. <code>UseCanonicalName
+   DNS</code> belirtilmişse, sunucu ismi, sanal konağın IP adresinden
+   tersine DNS sorgusu yapılarak elde edilir. Birincisi isme dayalı sanal
+   konaklar tarafından ikincisi ise IP’ye dayalı sanal konaklar tarafından
+   kullanılır. Eğer Apache, istekte <code>Host:</code> başlığının olmayışı
+   veya DNS sorgusunun başarısız olması sebebiyle sunucu ismini elde
+   edemezse son çare olarak <code>ServerName</code> yönergesinde yazılı
+   değeri kullanır.</p>
+
+  <p>‘Göstermelik’ yapılan şeylerden biri de <code>DocumentRoot</code>
+   yönergesi ile yapılandırılan belge kök dizini olup CGI’ler tarafından
+   <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkeni üzerinden kullanılır. Normal
+   yapılandırmada <module>core</module> modülü tarafından dosya isimlerini
+   URI’lere eşlerken kullanılır. Fakat sunucu devingen sanal konakları
+   kullanmak üzere yapılandırıldığında, eşleştirmeyi farklı yollardan yapan
+   başka bir modül devreye girer (<code>mod_vhost_alias</code> veya
+   <code>mod_rewrite</code>). <code>DOCUMENT_ROOT</code> ortam değişkenine
+   değerini atamaktan sorumlu olan bu iki modülden biri kullanılmazsa CGI
+   veya SSI belgeleri yanlış değerlerle üretilirler.</p>
+
+</section>
+
+<section id="simple"><title>Basit Devingen Sanal Konaklar</title>
+
+  <p>Yukarıda <a href="#motivation">Amaç</a> bölümünde özetlenen sanal konak
+   düzenlemesinin <code>mod_vhost_alias</code> kullanarak daha soysal bir
+   tarzda gerçekleştirilmiş halini içeren <code>httpd.conf</code> bölümü
+   aşağıdadır.</p>
+
+<example>
+# sunucu ismini Host: başlığından elde edelim<br />
+UseCanonicalName Off<br />
+<br />
+# Bu günlükleme biçiminde ilk alana bakarak<br />
+# sanal konak günlükleri ayrıştırılabilir<br />
+LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
+CustomLog logs/access_log vcommon<br />
+<br />
+# istekleri yerine getirmek için kullanılacak<br />
+# dosya isimlerine sunucu ismini ekleyelim<br />
+VirtualDocumentRoot /siteler/%0/belgeler<br />
+VirtualScriptAlias /siteler/%0/cgi-bin
+</example>
+
+  <p>Bu yapılandırmayı IP’ye dayalı sanal konaklar için kullanmak isterseniz
+   <code>UseCanonicalName Off</code> yerine <code>UseCanonicalName
+   DNS</code> yazmanız yeterlidir. Böylece dosya ismine eklenecek konak
+   ismi sanal konağın IP adresinden türetilir.</p>
+
+</section>
+
+<section id="homepages"><title>Sanal Kişisel Sayfalar Sistemi</title>
+
+  <p>Bu sistem, yukarıdaki yapılandırmanın bir ISS’nin kişisel sayfalar
+   sunucusuna uyarlanmasından başka bir şey değildir. Biraz daha karmaşık
+   bir yapılandırma ile dosya isimlerine <code>/home/kullanıcı/</code>
+   dizinlerini ekleyebiliriz. Farklı olarak her sanal konak için bir tane
+   değil hepsi için bir tane <code>cgi-bin</code> olacaktır.</p>
+
+<example>
+# Son bölüm hariç yukarıdaki yapılandırma, burada...<br />
+<br />
+# sunucu ismine eklenecek dosya isimlerini oluşturalım<br />
+VirtualDocumentRoot /siteler/%2/belgeler<br />
+<br />
+# ortak cgi-bin dizini<br />
+ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/<br />
+</example>
+
+  <p><module>mod_vhost_alias</module> belgesinde daha karmaşık
+   <code>VirtualDocumentRoot</code> örnekleri vardır.</p>
+
+</section>
+
+<section id="combinations"><title>Aynı Sunucuda Kişisel ve Kurumsal Sanal Konaklar</title>
+
+  <p>Daha karmaşık ayarlamalar yaparak Apache’inin normal
+   <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümlerini farklı kitlesel sanal konak
+   yapılandırmaları için kullanabilirsiniz. Örneğin, bireysel
+   müşterileriniz için bir IP adresiniz, kurumsal müşterileriniz için de
+   başka bir IP adresiniz olsun. Her biri için ayrı ayrı sanal konaklar
+   ayarlamak yerine aşağıdaki gibi bir yapılandırma kullanabilirsiniz:</p>
+
+<example>
+UseCanonicalName Off<br />
+<br />
+LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
+<br />
+&lt;Directory /siteler/kurumsal&gt;<br />
+<indent>
+  Options FollowSymLinks<br />
+  AllowOverride All<br />
+</indent>
+&lt;/Directory&gt;<br />
+<br />
+&lt;Directory /siteler/bireysel&gt;<br />
+<indent>
+  Options FollowSymLinks<br />
+  AllowOverride None<br />
+</indent>
+&lt;/Directory&gt;<br />
+<br />
+&lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+<indent>
+  ServerName kurumsal.iss.dom<br />
+  <br />
+  CustomLog logs/access_log.kurumsal vcommon<br />
+  <br />
+  VirtualDocumentRoot /siteler/kurumsal/%0/belgeler<br />
+  VirtualScriptAlias /siteler/kurumsal/%0/cgi-bin<br />
+</indent>
+&lt;/VirtualHost&gt;<br />
+<br />
+&lt;VirtualHost 111.22.33.45&gt;<br />
+<indent>
+  ServerName bireysel.iss.dom<br />
+  <br />
+  CustomLog logs/access_log.bireysel vcommon<br />
+  <br />
+  VirtualDocumentRoot /siteler/bireysel/%0/belgeler<br />
+  ScriptAlias     /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/<br />
+</indent>
+&lt;/VirtualHost&gt;
+</example>
+
+  <note><title>Bilginize</title>
+   <p>Eğer ilk <code>&lt;VirtualHost&gt;</code> bölümü bir <directive
+    module="core">ServerName</directive> yönergesi içermezse ilgili IP
+    için ters DNS sorgusu yapılır. Eğer sorgudan elde edilen isim
+    sunucunun ismi değilse bu istenmeyen duruma bir çözüm olarak bir
+    bilgilendirme bölümü (<code>ServerName isimsiz.iss.dom</code>)
+    eklenebilir.</p>
+  </note>
+
+</section>
+
+<section id="ipbased"><title>IP’ye dayalı sanal konakları daha verimli kılmak</title>
+
+  <p><a href="#simple">İlk örnekte</a> IP’ye dayalı sanal konaklar için
+   kullanılmak istenirse yapılandırmada neyin nasıl değiştirileceği
+   belirtilmişti. Her istek için ayrı bir DNS sorgusu gerekeceğinden bu
+   başarım düşmesine yol açar. DNS sorgusu ihtiyacını ortadan kaldırmak
+   için, bir çözüm olarak dosya sistemi, konak isimleri yerine IP
+   adreslerine göre düzenlenebilir. Günlük kayıtları da IP adreslerine göre
+   ayrıştırılacak şekilde ayarlanabilir.</p>
+
+<example>
+# Sunucu ismini IP adresinden ters DNS sorgusu ile elde edelim<br />
+UseCanonicalName DNS<br />
+<br />
+# Günlük kayıtları IP adreslerine göre ayrıştırılabilsin<br />
+LogFormat "%A %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
+CustomLog logs/access_log vcommon<br />
+<br />
+# dosya isimleri IP adreslerini içersin<br />
+VirtualDocumentRootIP /siteler/%0/belgeler<br />
+VirtualScriptAliasIP /siteler/%0/cgi-bin<br />
+</example>
+
+</section>
+
+<section id="oldversion"><title>Apache’nin eski sürümlerini kullanmak</title>
+
+  <p>Yukarıdaki örnekler 1.3.6 sürümünden itibaren
+   <code>mod_vhost_alias</code> modülünü kullanarak çalışırlar.
+   <code>mod_vhost_alias</code> modülü içermeyen bir Apache sürümü
+   kullanıyorsanız bu tekniği <code>mod_rewrite</code> modülünü kullanarak
+   sadece <code>Host:</code> başlığını kullanan sanal konaklar için aşağıda
+   açıklandığı gibi gerçekleştirebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Buna ek olarak günlük kayıtları ile ilgili olarak dikkat edilmesi
+   gereken şeyler vardır. Apache 1.3.6 <code>%V</code> günlük biçemi
+   yönergesinin içeren ilk sürümdür; 1.3.0 - 1.3.3 sürümlerinde aynı işi
+   <code>%v</code> yapardı. 1.3.4 sürümünde buna eşdeğer bir şey yoktu.
+   Apache’nin bu sürümlerinin hepsinde, müşterilerin yaptıkları yanlışların
+   günlük kaydına yazılmasını sağlamak üzere, <code>UseCanonicalName</code>
+   yönergesi <code>.htaccess</code> dosyalarında bulunabiliyordu. Bu
+   bakımdan yapılacak en iyi şey, <code>Host:</code> başlığını doğrudan
+   günlük kaydına geçirmek için <code>%{Host}i</code> yönergesini
+   kullanmaktır; böylece ardına <code>%V</code> ile sağlanmayan
+   <code>:port</code> yönergesinin eklenebileceğine dikkat ediniz.</p>
+
+</section>
+
+<section id="simple.rewrite"><title><code>mod_rewrite</code> ile Kurumsal Müşteriler Sistemi</title>
+
+  <p>Buradaki <code>httpd.conf</code> bölümü de <a href="#simple">ilk
+   örnekteki</a> gibi elde edilmiştir. İlk yarı, bazı değişiklikler dışında
+   yukarıdaki örneğe çok benzer. Bu değişiklikler yapılandırmanın
+   <code>mod_rewrite</code> bölümünün düzgün çalışması ve geriye doğru
+   uyumluluk için gereklidir. İkinci yarı, asıl işi yapan
+   <code>mod_rewrite</code> yapılandırmasını içerir.</p>
+
+  <p>Biraz uzmanlık gerektiren bazı kısımlar var: Öntanımlı olarak
+   <code>mod_rewrite</code> diğer (<code>mod_alias</code>, vs. gibi) URI
+   dönüşüm modüllerinden önce çalışır. Dolayısıyla bu modülleri kullanmak
+   isterseniz, <code>mod_rewrite</code>’ı bunlara izin verecek şekilde
+   yapılandırmalısınız. Ayrıca her devingen sanal konağa eşdeğer bir
+   <code>ScriptAlias</code> yapmak için de biraz büyü yapmak gerekir.</p>
+
+<example>
+# Sunucu ismini Host: başlığınıdan alalım.<br />
+UseCanonicalName Off<br />
+<br />
+# Günlük dosyasından bilgileri ayıklayabilelim.<br />
+LogFormat "%{Host}i %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon<br />
+CustomLog logs/access_log vcommon<br />
+<br />
+&lt;Directory /siteler/hosts&gt;<br />
+<indent>
+  # ScriptAlias için yaptıklarımızla CGI betiklerini<br />
+  # çalışmaya zorlayamayacağımızdan ExecCGI burada gerekli.<br />
+  Options FollowSymLinks ExecCGI<br />
+</indent>
+&lt;/Directory&gt;<br />
+<br />
+# İşin zor yanına geldik.<br />
+<br />
+RewriteEngine On<br />
+<br />
+# Host: başlığından elde edilen sunucu isminde harf<br />
+# büyüklükleri çeşitli olabilir. Hepsini küçük harf yapalım.<br />
+RewriteMap lowercase int:tolower<br />
+<br />
+## önce normal belgelerle anlaşalım:<br />
+# Alias /icons/ çalışsın - diğer rumuzlar için yineleyelim<br />
+RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/icons/<br />
+# CGI’ler de çalışsın.<br />
+RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/<br />
+# Biraz da büyü yapalım.<br />
+RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/belgeler/$1<br />
+<br />
+## Artık CGI’lerle anlaşabiliriz. - Bir MIME türü isteyelim.<br />
+RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/cgi-bin/<br />
+RewriteRule ^/(.*)$ /siteler/${lowercase:%{SERVER_NAME}}/cgi-bin/$1 [T=application/x-httpd-cgi]<br />
+<br />
+# Bu kadar!
+</example>
+
+</section>
+
+<section id="homepages.rewrite"><title><code>mod_rewrite</code> ile Kişisel Sayfalar Sistemi</title>
+
+  <p>Burada da <a href="#homepages">ikinci örnekte</a> yaptıklarımızı
+   yapıyoruz.</p>
+
+<example>
+RewriteEngine on<br />
+<br />
+RewriteMap  lowercase int:tolower<br />
+<br />
+# CGI’ler çalışsın.<br />
+RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/cgi-bin/<br />
+<br />
+# konak ismi doğru mu bakalım yoksa RewriteRule çalışmaz.<br />
+RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^www\.[a-z-]+\.isp\.dom$<br />
+<br />
+# URI’nin başına sanal konak ismini ekleyelim.<br />
+# [C], bunu bitirdikten sonra, sonraki rewrite ile devam et demek.<br />
+RewriteRule ^(.+) ${lowercase:%{SERVER_NAME}}$1 [C]<br />
+<br />
+# Artık asıl dosya ismini oluşturabiliriz.<br />
+RewriteRule ^www\.([a-z-]+)\.isp\.dom/(.*) /home/$1/$2<br />
+<br />
+# Ortak CGI dizinini tanımlayalım.<br />
+ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/std-cgi/
+</example>
+
+</section>
+
+<section id="xtra-conf"><title>Sanal konaklar için ayrı bir yapılandırma dosyası kullanmak</title>
+
+  <p>Burada, sanal konak isimlerinden belge kök dizini elde ederken
+   <module>mod_rewrite</module> modülünün daha gelişkin özelliklerinden
+   yararlanarak isimleri ayrı bir dosyadan okutacağız. Bu, esnekliği
+   artırır ama daha karmaşık bir yapılandırma gerekir.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki içeriğe sahip bir <code>vhost.map</code>dosyamız olsun:</p>
+
+<example>
+musteri-1.dom /siteler/kurumsal/1<br />
+musteri-2.dom /siteler/kurumsal/2<br />
+# ...<br />
+musteri-N.dom /siteler/kurumsal/N<br />
+</example>
+
+  <p><code>httpd.conf</code> dosyamız da şunları içerecektir:</p>
+
+<example>
+RewriteEngine on<br />
+<br />
+RewriteMap  lowercase int:tolower<br />
+<br />
+# Eşlem dosyasını tanımlayalım<br />
+RewriteMap  vhost   txt:/siteler/conf/vhost.map<br />
+<br />
+# Rumuzları yukarıdaki gibi halledelim.<br />
+RewriteCond %{REQUEST_URI}        !^/icons/<br />
+RewriteCond %{REQUEST_URI}        !^/cgi-bin/<br />
+RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$<br />
+# Eşlemeyi dosyalar için de yapalım.<br />
+RewriteCond ${vhost:%1}         ^(/.*)$<br />
+RewriteRule ^/(.*)$           %1/belgeler/$1<br />
+<br />
+RewriteCond %{REQUEST_URI}        ^/cgi-bin/<br />
+RewriteCond ${lowercase:%{SERVER_NAME}} ^(.+)$<br />
+RewriteCond ${vhost:%1}         ^(/.*)$<br />
+RewriteRule ^/(.*)$           %1/cgi-bin/$1
+</example>
+
+</section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message