httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r662017 [2/3] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: mod/core.xml.tr vhosts/index.xml.tr vhosts/ip-based.xml.tr vhosts/name-based.xml.tr
Date Sat, 31 May 2008 12:13:36 GMT

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=662017&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sat May 31 05:13:35 2008
@@ -0,0 +1,3285 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 658794 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="core.xml.meta">
+
+<name>core</name>
+<description>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
+ özellikler</description>
+<status>Core</status>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AcceptFilter</name>
+<description>Bir protokolün dinleyici soketleri için en iyilemeleri ayarlar
+</description>
+<syntax>AcceptFilter <var>protocol</var> <var>kabul_süzgeci</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<compatibility>Apache 2.1.5 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge protokol türüne göre bir dinleme soketinin işletim
+   sistemine özgü en iyilemelerini etkin kılar. İşletim sistemi çekirdeği
+   için temel önerme veri alınıncaya kadar veya HTTP isteğinin tamamı
+   tamponlanana kadar sunucu sürecine bir soket tahsis etmemektir.
+   Şimdilik sadece <a
+ href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accept_filter&amp;sektion=9"
+   >FreeBSD’nin Kabul Süzgeçleri</a> ve Linux’un soket seçeneklerinden
+   <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> desteklenmektedir.</p>
+
+  <p>FreeBSD için öntanımlı değerler:</p>
+  <example>
+    AcceptFilter http httpready <br/>
+    AcceptFilter https dataready
+  </example>
+
+  <p><code>httpready</code> kabul süzgeci HTTP isteklerinin tamamını
+   işletim sistemi çekirdeği seviyesinde tamponlar. Çekirdek isteğin
+   tamamını alır almaz sunucuya gönderir. Ayrıntılar için <a
+   href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accf_http&amp;sektion=9"
+   >accf_http(9)</a> kılavuz sayfasına bakınız. HTTPS istekleri şifrelenmiş
+   olduğundan sadece <a
+   href="http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=accf_data&amp;sektion=9"
+   >accf_data(9)</a> süzgeci kullanılır.</p>
+
+  <p>Linux’taki ön tanımlı değerler:</p>
+  <example>
+    AcceptFilter http data <br/>
+    AcceptFilter https data
+  </example>
+
+  <p>Linux’un <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> soket seçeneği HTTP isteklerinin
+   tamponlanmasını desteklemez. <code>none</code> dahil her değer
+   dinleyici üzerinde <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> seçeneğini etkin kılar.
+   Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Linux
+   <a href="http://homepages.cwi.nl/~aeb/linux/man2html/man7/tcp.7.html"
+   >tcp(7)</a> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
+
+  <p>Argüman olarak <code>none</code> kullanımı o protokol için kabul
+   süzgeçlerini iptal edecektir. Bu, <code>nntp</code> gibi, sunucunun
+   baştan bir veri göndermesinin gerekli olduğu protokoller için
+   kullanışlıdır:</p>
+  <example>AcceptFilter nntp none</example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AcceptPathInfo</name>
+<description>Dosya isminden sonra belirtilen yol verisini kabul veya
+ reddeder.</description>
+<syntax>AcceptPathInfo On|Off|Default</syntax>
+<default>AcceptPathInfo Default</default>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context><context>directory</context>
+<context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>Apache 2.0.30 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, istekte dosya isminden sonra (dizinde belirtilen dosya
+   bulunmayabilir) belirtilen yol verisinin kabul edilip edilmeyeceğini
+   denetler. Dosya isminden sonra belirtilen yol verisi
+   <code>PATH_INFO</code> ortam değişkeninde betiklerin kullanımına
+   sunulabilir.</p>
+
+  <p>Örneğin, içinde sadece <code>here.html</code> dosyası bulunan bir
+   <code>/test/</code> dizinimiz olsun. <code>/test/here.html/more</code>
+   ve <code>/test/nothere.html/more</code> isteklerinin her ikisi de
+   <code>PATH_INFO</code> değişkenine <code>/more</code> verisinin
+   atanmasını sağlar.</p>
+
+  <p><directive>AcceptPathInfo</directive> yönergesine atanabilecek argüman
+   sayısı üçtür:</p>
+  <dl>
+  <dt><code>Off</code></dt><dd>Sadece dosya isminden sonra yol verisi
+   bulunmayan istekler kabul edilir. Yukarıdaki örnekteki gibi
+   <code>/test/here.html/more</code> şeklindeki istekler bir 404 (Nesne
+   bulunamadı) hatasıyla sonuçlanır.</dd>
+
+  <dt><code>On</code></dt><dd>Mevcut bir dosyaya ait bir dosya isminden
+   sonra bir yol verisinin de belirtildiği istekler kabul edilir.
+   Yukarıdaki örnekteki gibi <code>/test/here.html/more</code> şeklindeki
+   istekler, <code>/test/here.html</code> geçerli bir dosya olduğu
+   takdirde kabul edilir.</dd>
+
+  <dt><code>Default</code></dt><dd>Dosya isminden sonra yol verisi
+   belirtilen isteklerin nasıl ele alınacağı istekten sorumlu <a
+   href="../handler.html">eylemci</a> tarafından saptanır. Normal dosyalar
+   için çekirdek eylemci öntanımlı olarak <code>PATH_INFO</code>
+   isteklerini reddeder. <a
+   href="mod_cgi.html"><code>cgi-script</code></a> ve <a
+   href="mod_isapi.html"><code>isapi-handler</code></a> gibi betiklere
+   hizmet eden eylemciler ise genellikle <code>PATH_INFO</code>
+   isteklerini öntanımlı olarak kabul ederler.</dd>
+  </dl>
+
+  <p><code>AcceptPathInfo</code> yönergesinin birincil amacı eylemcinin
+   <code>PATH_INFO</code> istekleri hakkında verdiği kabul veya red
+   kararını geçersiz kılabilmenizi sağlamaktır. Örneğin,
+   <code>PATH_INFO</code>’ya dayalı olarak içerik üretmek için <a
+   href="mod_include.html"><code>INCLUDES</code></a> gibi bir <a
+   href="../filter.html">süzgeç</a> kullandığınız takdirde bu
+   geçersizleştirme zorunlu olur. Normal dosyalar için çekirdek eylemci
+   normal olarak isteği reddederdi, böyle bir durumda bir betiği etkin
+   kılmak için aşağıdaki gibi bir yapılandırma kullanabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Files "mypaths.shtml"&gt;<br />
+   <indent>
+    Options +Includes<br />
+    SetOutputFilter INCLUDES<br />
+    AcceptPathInfo On<br />
+   </indent>
+   &lt;/Files&gt;
+  </example>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AccessFileName</name>
+<description>Dağıtık yapılandırma dosyasının ismi belirtilir.</description>
+<syntax>AccessFileName <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</syntax>
+<default>AccessFileName .htaccess</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Belge yolu üzerindeki dizinlerde dağıtık yapılandırma dosyalarının <a
+   href="#allowoverride">bulunmasına izin verilmişse</a> sunucu bir isteği
+   işlerken önce bu dizinlerde bu yönergede belirtilmiş yapılandırma
+   dosyasını arar. Örnek:</p>
+
+  <example>
+   AccessFileName .acl
+  </example>
+
+  <p>Sunucu, <code>/usr/local/web/index.html</code> belgesini döndürmeden
+   önce,</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /&gt;<br />
+   <indent>
+    AllowOverride None<br />
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p>şeklinde bir yapılandırma ile iptal edilmiş olmadıkça yönergeler için
+   <code>/.acl</code>, <code>/usr/.acl</code>,
+   <code>/usr/local/.acl</code> ve <code>/usr/local/web/.acl</code>
+   dosyalarını okur.</p>
+</usage>
+<seealso><directive module="core">AllowOverride</directive></seealso>
+<seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></seealso>
+<seealso><a href="../howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddDefaultCharset</name>
+<description>Bir yanıtın içerik türü <code>text/plain</code> veya
+ <code>text/html</code> olduğunda eklenecek öntanımlı karakter kümesi
+ parametresini belirler.</description>
+<syntax>AddDefaultCharset On|Off|<var>karküm</var></syntax>
+<default>AddDefaultCharset Off</default>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context><context>directory</context>
+<context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, yanıtın içerik türü <code>text/plain</code> veya
+   <code>text/html</code> olmak şartıyla yanıta eklenecek karakter
+   kümesini (karakter kodlamasınının ismini) belirler. Bu, asıl davranış
+   çoğunlukla kullanıcının istemci yapılandırmasına bağlı olmakla
+   birlikte, yanıtın gövdesinde <code>META</code> elemanı vasıtasıyla
+   belirtilmiş karakter kümesini geçersiz kılar. <code>AddDefaultCharset
+   Off</code> şeklinde bir atama bu işlevselliği iptal eder.
+   <code>AddDefaultCharset On</code> ile bu işlevsellik etkin kılınmaktan
+   başka <code>iso-8859-1</code> karakter kümesini öntanımlı olarak yanıta
+   eklenir. Yönergede <var>karküm</var> olarak belirtilecek değerler, MIME
+   ortam türlerinde kullanmak üzere <a
+   href="http://www.iana.org/assignments/character-sets">IANA’da kayıtlı
+   karakter kümesi değerleri</a>nden biri olmalıdır. Örnek:</p>
+
+  <example>
+   AddDefaultCharset utf-8
+  </example>
+
+  <p><directive>AddDefaultCharset</directive> yönergesi sadece, metin
+   kaynaklarının hepsinin aynı karakter kümesine sahip olduğu bilindiği
+   takdirde ve her birinde ayrı ayrı karakter kümesi belirtmek çok
+   külfetli olacaksa kullanılmalıdır. Buna bir örnek, CGI betikleri
+   tarafından üretilmiş içeriğe sahip kaynaklara karakter kümesinin
+   eklenmesidir; böyle kaynaklar çıktıda kullanıcı tarafından sağlanmış
+   veri içermeleri nedeniyle karşı siteden kaynaklanan betikli
+   saldırılardan zarar görebilir. Bununla birlikte, bir öntanımlı karakter
+   kümesi belirtmek, tarayıcılarında “karakter kodlamasını kendiliğinden
+   sapta” özelliğini etkin kılmış kullanıcıları korumayacağından daha iyi
+   bir çözüm bu betikleri bu tür saldırılara karşı düzeltmek veya en iyisi
+   silmektir.</p>
+</usage>
+<seealso><directive module="mod_mime">AddCharset</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AddOutputFilterByType</name>
+<description>Belli bir MIME türüne bir çıktı süzgeci atar.</description>
+<syntax>AddOutputFilterByType <var>süzgeç</var>[;<var>süzgeç</var>...]
+<var>MIME-türü</var> [<var>MIME-türü</var>] ...</syntax>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context><context>directory</context>
+<context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>2.0.33 ve sonrasında mevcuttur; Apache 2.1 ve sonrasında
+kullanımı önerilmemektedir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge yanıtın <glossary ref="mime-type">MIME türü</glossary>ne
+   bağlı olarak bir istek için belli bir <a href="../filter.html">çıktı
+   süzgecini</a> etkin kılar. Aşağıda açıklanan belli başlı sorunlardan
+   dolayı bu yönergenin kullanımı önerilmemektedir. Aynı işlevsellik
+   <module>mod_filter</module> kullanarak sağlanabilmektedir.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki örnekte <module>mod_deflate</module> modülünce sağlanan
+   <code>DEFLATE</code> süzgeci kullanılmıştır. Bu süzgeç,
+   <code>text/html</code> veya <code>text/plain</code> olarak yaftalanmış
+   tüm çıktıyı (ister durağan ister devingen olsun) istemciye göndermeden
+   önce sıkıştırır.</p>
+
+  <example>
+   AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain
+  </example>
+
+  <p>İçeriğin birden fazla süzgeç tarafından işlenmesini isterseniz süzgeç
+   isimlerini noktalı virgüllerle ayırarak belirtebilirsiniz. Ayrıca, bu
+   süzgeçlerin her biri için ayrı bir
+   <directive>AddOutputFilterByType</directive> yönergesi belirtmek de
+   mümkündür.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki yapılandırma <code>text/html</code> olarak yaftalanmış tüm
+   betik çıktılarının önce <code>INCLUDES</code> sonra da
+   <code>DEFLATE</code> süzgecinden geçirilmesine sebep olur.</p>
+
+  <example>
+  &lt;Location /cgi-bin/&gt;<br />
+  <indent>
+   Options Includes<br />
+   AddOutputFilterByType INCLUDES;DEFLATE text/html<br />
+  </indent>
+  &lt;/Location&gt;
+  </example>
+
+  <note type="warning"><title>Ek Bilgi</title>
+   <p>Süzgeçlerin <directive>AddOutputFilterByType</directive> ile etkin
+    kılınması bazı durumlarda kısmen bazılarında da tamamen başarısızlığa
+    uğrayabilir. Örneğin, <glossary ref="mime-type">MIME türü</glossary>
+    saptanamadığı takdirde hiçbir süzgeç uygulanmaz ve <directive
+    module="core">DefaultType</directive> aynı olsa bile son çare olarak
+    <directive module="core">DefaultType</directive> ayarlarına geri
+    dönülür.</p>
+
+   <p>Bununla birlikte, süzgeçlerin uygulanacağına emin olmak isterseniz,
+    bir kaynağa içerik türünü örneğin, <directive
+    module="mod_mime">AddType</directive> veya
+    <directive module="core">ForceType</directive> ile açıkça
+    atayabilirsiniz. Ayrıca, içerik türünü (bir nph-olmayan) CGI betiği
+    içinde ayarlamak da bu güvenceyi sağlar.</p>
+
+  </note>
+</usage>
+
+<seealso><directive module="mod_mime">AddOutputFilter</directive></seealso>
+<seealso><directive module="core">SetOutputFilter</directive></seealso>
+<seealso><a href="../filter.html">Süzgeçler</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AllowEncodedSlashes</name>
+<description>Kodlanmış dosya yolu ayracı içeren URL’lere izin verilip
+ verilmeyeceğini belirler.</description>
+<syntax>AllowEncodedSlashes On|Off</syntax>
+<default>AllowEncodedSlashes Off</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Apache 2.0.46 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>AllowEncodedSlashes</directive> yönergesi kodlanmış dosya
+   yolu ayracı içeren URL’lere izin verir (<code>/</code> yerine
+   <code>%2F</code> ve ek olarak <code>\</code> için ilgili sistemlerde
+   <code>%5C</code> kullanılmış URL’ler). Normalde böyle URL’ler bir 404
+   (Nesne bulunamadı) hatasıyla reddedilirler.</p>
+
+  <p><directive>AllowEncodedSlashes</directive> <code>On</code>, çoğunlukla
+   <code>PATH_INFO</code> ile bir arada kullanıldığı zaman
+   kullanışlıdır.</p>
+
+  <note><title>Ek Bilgi</title>
+   <p>Kodlanmış bölü çizgilerine izin vermek bu kodlamanın karakter olarak
+    çözümleneceği anlamına gelmez. URL içindeki <code>%2F</code> veya
+    <code>%5C</code>’ler (sadece ilgili sistemlerde), tıpkı normal
+    URL’lere yapıldığı gibi, oldukları gibi bırakılırlar.</p>
+  </note>
+</usage>
+<seealso><directive module="core">AcceptPathInfo</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AllowOverride</name>
+<description><code>.htaccess</code> dosyalarında bulunmasına izin verilen
+ yönerge türleri belirtilir.</description>
+<syntax>AllowOverride All|None|<var>yönerge-türü</var>
+[<var>yönerge-türü</var>] ...</syntax>
+<default>AllowOverride All</default>
+<contextlist><context>directory</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Sunucu <directive module="core">AccessFileName</directive> yönergesi
+   ile belirtildiği şekilde bir <code>.htaccess</code> dosyasına rastlarsa
+   önceki yapılandırma yönergelerinin hangilerinin geçersiz kılınmak üzere
+   bildirildiğini bilmek ister.</p>
+
+  <note><title>Sadece &lt;Directory&gt; bölümlerinde geçerli</title>
+   <directive>AllowOverride</directive> yönergesi, <directive
+   type="section" module="core">Location</directive>, <directive
+   module="core" type="section">DirectoryMatch</directive> veya <directive
+   type="section" module="core">Files</directive> bölümlerinde değil,
+   sadece düzenli ifade içermeyen <directive type="section"
+   module="core">Directory</directive> bölümlerinde geçerlidir.
+  </note>
+
+  <p>Yönergeye değer olarak <code>None</code> belirtilirse <a
+   href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyaları tamamen yok sayılır. Bu
+   durumda, sunucu dosya sisteminde rastladığı <code>.htaccess</code>
+   dosyalarını okumaya dahi çalışmayacaktır.</p>
+
+  <p>Bu yönergeye <code>All</code> değeri atanırsa, .htaccess <a
+   href="directive-dict.html#Context">bağlamında</a> kullanılabilecek her
+   yönergeye <code>.htaccess</code> dosyalarında izin verilir.</p>
+
+  <p><code><var>yönerge-türü</var></code> olarak aşağıdaki yönerge grup
+   isimlerinden biri belirtilebilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>AuthConfig</dt>
+
+   <dd><directive module="mod_authn_dbm">AuthDBMGroupFile</directive>,
+    <directive module="mod_authn_dbm">AuthDBMUserFile</directive>,
+    <directive module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive>,
+    <directive module="core">AuthName</directive>,
+    <directive module="core">AuthType</directive>,
+    <directive module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive>,
+    <directive module="core">Require</directive>
+    <em>ve benzeri</em> yetkilendirme yönergelerinin kullanımını izin
+    verilir.</dd>
+
+   <dt>FileInfo</dt>
+
+   <dd>Belge türünü denetleyen <module>mod_mime</module>
+    <code>Add*</code> ve <code>Remove*</code> yönergeleri,
+    <directive module="core">DefaultType</directive>,
+    <directive module="core">ErrorDocument</directive>,
+    <directive module="core">ForceType</directive>,
+    <directive module="mod_negotiation">LanguagePriority</directive>,
+    <directive module="core">SetHandler</directive>,
+    <directive module="core">SetInputFilter</directive>,
+    <directive module="core">SetOutputFilter</directive>
+    yönergeleri ve benzerleri ile
+    <directive module="mod_headers">Header</directive>,
+    <directive module="mod_headers">RequestHeader</directive>,
+    <directive module="mod_setenvif">SetEnvIf</directive>,
+    <directive module="mod_setenvif">SetEnvIfNoCase</directive>,
+    <directive module="mod_setenvif">BrowserMatch</directive>,
+    <directive module="mod_usertrack">CookieExpires</directive>,
+    <directive module="mod_usertrack">CookieDomain</directive>,
+    <directive module="mod_usertrack">CookieStyle</directive>,
+    <directive module="mod_usertrack">CookieTracking</directive>,
+    <directive module="mod_usertrack">CookieName</directive>
+    belge meta veri yönergelerinin,
+    <module>mod_rewrite</module> modülündeki
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteEngine</directive>,
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteOptions</directive>,
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteBase</directive>,
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteCond</directive>,
+    <directive module="mod_rewrite">RewriteRule</directive>
+    yönergelerinin ve <module>mod_actions</module> modülündeki
+    <directive module="mod_actions">Action</directive>
+    yönergesinin kullanımına izin verilir.
+   </dd>
+
+   <dt>Indexes</dt>
+
+   <dd>Dizin içeriğinin listelenmesini denetleyen
+    <directive module="mod_autoindex">AddDescription</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">AddIcon</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">AddIconByEncoding</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">AddIconByType</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">DefaultIcon</directive>,
+    <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">FancyIndexing</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">HeaderName</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">IndexIgnore</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">IndexOptions</directive>,
+    <directive module="mod_autoindex">ReadmeName</directive>
+    yönergelerinin <em>ve benzerlerinin</em> kullanımına izin
+    verilir.</dd>
+
+   <dt>Limit</dt>
+
+   <dd>Konak erişimini denetleyen
+    <directive module="mod_authz_host">Allow</directive>,
+    <directive module="mod_authz_host">Deny</directive> ve
+    <directive module="mod_authz_host">Order</directive>
+    yönergelerinin kullanımına izin verilir.</dd>
+
+   <dt>Options[=<var>seçenek</var>,...]</dt>
+
+   <dd>Dizinlere özgü özellikleri denetleyen
+    <directive module="core">Options</directive> ve
+    <directive module="mod_include">XBitHack</directive> yönergelerinin
+    kullanımına izin verilir. <directive
+    module="core">Options</directive> komutunda belirtilecek seçenekler
+    bir eşit işaretinden sonra aralarına sadece virgül konarak
+    (boşluksuz) belirtilebilir.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   AllowOverride AuthConfig Indexes
+  </example>
+
+  <p>Bu örnekte <code>AuthConfig</code> ve <code>Indexes</code> grubundaki
+   yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
+</usage>
+
+<seealso><directive module="core">AccessFileName</directive></seealso>
+<seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></seealso>
+<seealso><a href="../howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AuthName</name>
+<description>HTTP kimlik doğrulamasında kullanmak için yetki alanı ismi</description>
+<syntax>AuthName <var>yetki-alanı</var></syntax>
+<contextlist><context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>AuthConfig</override>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge bir dizin için yetki alanı ismi belirler. Bu alan istemciye bildirilerek kullanıcının hangi kullanıcı ismini ve parolasını kullanacağını bilmesi sağlanır. <directive>AuthName</directive> tek bir argüman alır. Bu bakımdan eğer alan ismi boşluk karakterleri içeriyorsa ismin tırnak içine alınması gerekir. Çalışması için <directive module="mod_authn_file">AuthUserFile</directive> ve
+  <directive module="mod_authz_groupfile">AuthGroupFile</directive> gibi yönergelerden başka <directive module="core">AuthType</directive> ve <directive module="core">Require</directive> yönergelerinin kendine eşlik etmesini gerektirir.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   AuthName "Top Secret"
+  </example>
+
+  <p><code>AuthName</code> için belirtilen dizge çoğu tarayıcı tarafından parola diyaloğunda gösterilir.</p>
+</usage>
+<seealso><a
+  href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AuthType</name>
+<description>Kullanıcı kimlik doğrulaması türü</description>
+<syntax>AuthType Basic|Digest</syntax>
+<contextlist><context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>AuthConfig</override>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge bir dizin için kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirler. Olası kimlik doğrulama türleri <code>Basic</code> (<module>mod_auth_basic</module> modülüyle sağlanır) ve <code>Digest</code>’tir (<module>mod_auth_digest</module> modülüyle sağlanır).</p>
+
+  <p>Kimlik doğrulamasının gerçekleşmesi için <directive
+  module="core">AuthName</directive> ve <directive
+  module="core">Require</directive> yönergelerini de kullanmalısınız. Bunlara ek olarak sunucunun <module>mod_authn_file</module> gibi bir kimlik doğrulayıcı modülüne ve <module>mod_authz_user</module> gibi bir yetkilendirme modülüne ihtiyacı vardır.</p>
+</usage>
+
+<seealso><a href="../howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>CGIMapExtension</name>
+<description>CGI betik yorumlayıcısını saptama tekniğini belirler.
+</description>
+<syntax>CGIMapExtension <var>cgi-yolu</var> <var>.uzantı</var></syntax>
+<contextlist><context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>Sadece NetWare’de geçerlidir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge Apache’inin CGI bekitlerini çalıştırmak için kullanacağı
+   yorumlayıcıyı nasıl bulacağını denetlemek için kullanılır. Örneğin,
+   <code>CGIMapExtension sys:\foo.nlm .foo</code> satırı <code>.foo</code>
+   uzantılı CGI betik dosyalarının FOO yorumlayıcıya aktarılmasını
+   sağlar.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ContentDigest</name>
+<description><code>Content-MD5</code> HTTP yanıt başlıklarının üretimini
+ etkin kılar.</description>
+<syntax>ContentDigest On|Off</syntax>
+<default>ContentDigest Off</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>Options</override>
+<status>Experimental</status>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge RFC2616 ve RFC1864’te tanımlandığı gibi
+   <code>Content-MD5</code> üretimini etkin kılar.</p>
+
+  <p>MD5, verideki herhangi bir değişikliğin ileti özetinin değişmesi
+   olarak yansıması nedeniyle yüksek derecede itimat sağlayan keyfi
+   uzunlukta bir "ileti özeti" (bazen "parmakizi" dendiği de olur)
+   hesaplama algoritmasıdır.</p>
+
+  <p><code>Content-MD5</code> başlığı öğe gövdesinin iki uç arasında ileti
+   bütünlük sınamasının yapılabilmesini sağlar. Bir istemci veya vekil
+   aktarılan öğe gövdesinde rastlantısal bir değişiklik olup olmadığını
+   saptamak için bu başlığın doğruluğunu sınayabilir. Başlık örneği:</p>
+
+  <example>
+   Content-MD5: AuLb7Dp1rqtRtxz2m9kRpA==
+  </example>
+
+  <p>Her istekte ileti özeti hesaplanacağından (değerler saklanmaz), bu
+   yönergenin sunucunuzda başarım sorunlarına yol açacağına dikkat
+   ediniz.</p>
+
+  <p><code>Content-MD5</code>, herhangi bir modül değil, sadece
+   <module>core</module> modülü tarafından sunulan belgeler için
+   gönderilir. Örneğin, SSI belgeleri CGI betikleri tarafından
+   çıktılanırlar ve bayt seviyesinden çıktılar bu başlığa sahip
+   olmazlar.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>DefaultType</name>
+<description>Sunucunun MIME türünü saptayamadığı durumda göndereceği MIME
+ içerik türünü belirler.</description>
+<syntax>DefaultType <var>MIME-türü</var>|none</syntax>
+<default>DefaultType text/plain</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+  <p>Sunucudan zaman zaman kendi <glossary ref="mime-type">MIME
+   türü</glossary> ile uyuşmayan bir belge sunması istenir.</p>
+
+  <p>Sunucu, belgenin içerik türünü istemciye bildirmek zorundadır. Eğer
+   sunucu bunu normal yollardan saptayamazsa içerik türü olarak
+   <code>DefaultType</code> ile belirtilen değeri gönderir. Örneğin, GIF
+   dosyaları bulunan bir dizinde <code>.gif</code> uzantısına sahip
+   olmayan dosyaların da bulunması durumunda, bu dizin için,</p>
+
+  <example>
+   DefaultType image/gif
+  </example>
+
+  <p>belirtilmesi uygun olurdu.</p>
+
+  <p>İçerik türünün ne sunucu ne de yönetici (örneğin, vekil) tarafından
+   saptanabildiği durumlarda MIME türünün yanlış belirtilmesindense tür
+   belirtmemek tercih edilebilir. Bu, şöyle yapılabilir:</p>
+  <example>
+   DefaultType None
+  </example>
+  <p><code>DefaultType None</code> sadece httpd-2.2.7 ve sonrasında
+   mevcuttur..</p>
+
+  <p>Bu yönergenin sadece öntanımlı MIME-türünü sağlaması nedeniyle
+   <directive module="core">ForceType</directive> yönergesinden farklı
+   olduğuna dikkat ediniz. Dosya ismi uzantıları dahil, tüm diğer
+   MIME-türü tanımları ortam türünü tanımladığı noktada bu öntanımlı türü
+   sunulan veri için geçersiz kılacaktır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>Directory</name>
+<description>Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
+ altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</description>
+<syntax>&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
+... &lt;/Directory&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive type="section">Directory</directive> ve
+   <code>&lt;/Directory&gt;</code> sadece ismi belirtilen dosya sistemi
+   dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu
+   sarmalamakta kullanılır. Bir dizin bağlamında kullanılabilecek her
+   yönergeye izin verilir. <var>dizin-yolu</var> bir dizinin tam yolu
+   olabileceği gibi Unix kabuk tarzı bir dosya ismi eşleştirme kalıbı da
+   olabilir. Kalıp dizgesinde, <code>?</code> herhangi bir tek karakterle,
+   <code>*</code> herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Ayrıca
+   <code>[]</code> karakter aralıkları da kullanılabilir. ‘/’ karakteri
+   ile hiçbir kalıp karakteri eşleşmez, bu bakımdan <code>&lt;Directory
+   /*/public_html&gt;</code> ile <code>/home/user/public_html</code>
+   değil, ama <code>&lt;Directory /home/*/public_html&gt;</code>
+   eşleşecektir. Örnek:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /usr/local/httpd/htdocs&gt;<br />
+   <indent>
+    Options Indexes FollowSymLinks<br />
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <note>
+   <p><var>dizin-yolu</var> argümanlarını belirtirken dikkatli
+    olmalısınız: Apache’nin dosyalara erişmekte kullandığı dosya sistemi
+    yolu ile bire bir eşleşmelidir. Belli bir
+    <code>&lt;Directory&gt;</code> dizinine uygulanan yönergeler, aynı
+    dizine farklı bir yoldan, örneğin başka bir sembolik bağ üzerinden
+    erişilen dosyalara uygulanmayacaktır.</p>
+  </note>
+
+  <p><code>~</code> karakterine ek olarak <glossary ref="regex">düzenli
+   ifadeler</glossary> de kullanılabilir. Örnek:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory ~ "^/www/.*/[0-9]{3}"&gt;
+  </example>
+
+  <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
+   eşleşecektir.</p>
+
+  <p>Eğer çok sayıda (düzenli ifade olmayan) <directive
+   type="section">Directory</directive> bölümü, bir dosyayı içeren bir
+   dizinle veya üst dizinlerinden biri ile eşleşiyorsa, uygulama en kısa
+   eşleşmedeki yönergelerden başlayarak <a
+   href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyalarındaki yönergelere kadar
+   genişletilir. Örneğin,</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /&gt;<br />
+   <indent>
+    AllowOverride None<br />
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;<br />
+   <br />
+   &lt;Directory /home/&gt;<br />
+   <indent>
+    AllowOverride FileInfo<br />
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p>bölümleri ile <code>/home/web/dir/doc.html</code> belgesine erişirken
+   şu aşamalardan geçilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li><code>AllowOverride None</code> yönergesi uygulanır
+    (<code>.htaccess</code> dosyaları iptal edilir).</li>
+
+   <li><code>AllowOverride FileInfo</code> yönergesi uygulanır
+    (<code>/home</code> dizini için).</li>
+
+   <li>Sırayla <code>/home/.htaccess</code>,
+    <code>/home/web/.htaccess</code> ve
+    <code>/home/web/dir/.htaccess</code> dosyaları içindeki
+    <code>FileInfo</code> yönergeleri uygulanır.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Normal bölümlerin tamamı uygulanıncaya kadar düzenli ifadeler
+   değerlendirilmez. Düzenli ifadelerin tamamı yapılandırma dosyasında
+   görüldükleri sıraya göre sınanırlar. Örneğin,</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory ~ abc$&gt;<br />
+   <indent>
+    # ... yönergeler burada ...<br />
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p>düzenli ifadeli bölümü, tüm normal <directive
+   type="section">Directory</directive> bölümleri ve
+   <code>.htaccess</code> dosyaları uygulanıncaya kadar
+   değerlendirilmeyecektir. Düzenli ifadeleri değerlendirmeye sıra gelince
+   düzenli ifade <code>/home/abc/public_html/abc</code> ile eşleştirilecek
+   ve buna ilişkin <directive type="section">Directory</directive>
+   uygulanacaktır.</p>
+
+  <p><strong><code>&lt;Directory /&gt;</code> için öntanımlı Apache
+  erişiminin <code>Allow from All</code> oluşuna dikkat ediniz. Bunu şöyle
+  bir blokla değiştirmeniz,</strong></p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory /&gt;<br />
+   <indent>
+    Order Deny,Allow<br />
+    Deny from All<br />
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p><strong>ve erişilebilir olmasını istediğiniz dizinleri ayrıca
+   belirtmeniz önerilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a
+   href="../misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</a> belgesine
+   bakınız.</strong></p>
+
+  <p>Dizin bölümleri <code>httpd.conf</code> dosyasında yer alır.
+   <directive type="section">Directory</directive> yönergeleri iç içe
+   olamazlar ve bir <directive module="core"
+   type="section">Limit</directive> veya <directive module="core"
+   type="section">LimitExcept</directive> bölümü içinde bulunamazlar.</p>
+</usage>
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının anlatıldığı <a
+ href="../sections.html">&lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve
+ &lt;Files&gt; bölümleri nasıl çalışır?</a> belgesine de bakınız.</seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>DirectoryMatch</name>
+<description>Bir düzenli ifade ile eşleşen dosya sistemi dizininde ve bunun
+ altdizinlerinde uygulanacak bir yönerge grubunu sarmalar.</description>
+<syntax>&lt;DirectoryMatch <var>düzifd</var>&gt;
+... &lt;/DirectoryMatch&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive type="section">DirectoryMatch</directive> and
+  <code>&lt;/DirectoryMatch&gt;</code> yönergeleri <directive
+   module="core" type="section">Directory</directive> gibi sadece ismi
+   belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun altdizinlerinde uygulanacak
+   bir yönerge grubunu sarmalamakta kullanılır. Tek farkla argüman olarak
+   bir <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> alır. Örnek:</p>
+
+  <example>
+   &lt;DirectoryMatch "^/www/(.+/)?[0-9]{3}"&gt;
+  </example>
+
+  <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
+   eşleşecektir.</p>
+</usage>
+<seealso>Normal <directive type="section">Directory</directive>
+ bölümlerindeki yönergelerle düzenli ifadelerin nasıl karıştırıldığının bir
+ açıklaması için <directive type="section"
+ module="core">Directory</directive> yönergesine bakınız.</seealso>
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir arada
+ ele alındığının açıklaması için <a
+ href="../sections.html">&lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve
+ &lt;Files&gt; bölümleri nasıl çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>DocumentRoot</name>
+<description>İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.</description>
+<syntax>DocumentRoot <var>dizin-yolu</var></syntax>
+<default>DocumentRoot /usr/local/apache/htdocs</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge <program>httpd</program> tarafından dosyalarının sunulacağı
+   dizini belirler. <directive module="mod_alias">Alias</directive>
+   benzeri bir yönerge ile eşleşmedikçe, sunucu istenen URL’deki yolu,
+   belge yolu haline getirmek için belge kök dizinine ekler. Örnek:</p>
+
+  <example>
+   DocumentRoot /usr/web
+  </example>
+
+  <p>yapılandırması ile <code>http://www.my.host.com/index.html</code>
+   isteği <code>/usr/web/index.html</code> ile eşleştirilir.
+   <var>dizin-yolu</var> ile göreli dosya yolu belirtildiği takdirde belge
+   kök dizininin <directive module="core">ServerRoot</directive> ile
+   belirtilen sunucu kök dizinine göre belirtildiği varsayılır.</p>
+
+  <p><directive>DocumentRoot</directive> ile belirtilen dizin bir bölü
+   çizgisi ile bitirilmemelidir.</p>
+</usage>
+<seealso><a href="../urlmapping.html#documentroot">URL’lerin Dosya Sistemi
+ ile Eşlenmesi</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>EnableMMAP</name>
+<description>Teslimat sırasında okunacak dosyalar için bellek eşlemeyi etkin
+ kılar.</description>
+<syntax>EnableMMAP On|Off</syntax>
+<default>EnableMMAP On</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, sunucunun teslimat sırasında gerektiği takdirde bir dosya
+   içeriğinin okunması için bellek eşleme kullanıp kullanmayacağını
+   belirler. Öntanımlı olarak, bir isteğin yerine getirilmesi,
+   <module>mod_include</module> kullanarak sunucu tarafından çözümlenen
+   bir dosyanın teslimatı sırasında olduğu gibi, bir dosya içindeki veriye
+   erişilmesini gerektirdiğinde Apache, işletim sistemi tarafından
+   desteklendiği takdirde dosyayı belleğe eşler.</p>
+
+  <p>Böyle bellek eşleme kimi zaman başarım artışını beraberinde getirirse
+   de bazen sorunlardan kaçınmak için bellek eşlemeyi kapatmak daha iyi
+   sonuç verir:</p>
+
+  <ul>
+  <li>Bazı çok işlemcili sistemlerde bellek eşleme
+   <program>httpd</program>’nin başarımını düşürebilmektedir.</li>
+  <li><directive module="core">DocumentRoot</directive> NFS gibi bir ağ
+   dosya sistemi üzerinde ise ağ kopması sonucunda, bir dosyanın silinmesi
+   veya dosya okuma işleminin kesilmesi durumunda
+   <program>httpd</program> parçalama arızası vererek çökebilir.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Bu tür sorunlardan dolayı zarar görülebilecek sunucu
+   yapılandırmalarında dosya teslimatında bellek eşlemlerinin kullanımını
+   şu şekilde iptal etmeniz gerekir:</p>
+
+  <example>
+   EnableMMAP Off
+  </example>
+
+  <p>Bu özellik, sadece NFS dosya sistemi üzerinde sunulan dosyaları
+   kapsamak üzere şu şekilde kolayca kapatılabilir:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory "/nfs-dosya-yolu"&gt;
+   <indent>
+    EnableMMAP Off
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>EnableSendfile</name>
+<description>Dosyaların istemciye tesliminde çekirdeğin dosya gönderme
+ desteğinin kullanımını etkin kılar.</description>
+<syntax>EnableSendfile On|Off</syntax>
+<default>EnableSendfile On</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>2.0.44 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, dosya içeriğinin istemciye teslimi için
+   <program>httpd</program>’nin çekirdeğin dosya gönderme desteğini
+   kullanıp kullanmayacağını belirler. Öntanımlı olarak, bir isteğin
+   yerine getirilmesi, bir durağan dosyanın teslimatı sırasında olduğu
+   gibi, bir dosya içindeki veriye erişilmesini gerektirmediği takdirde
+   Apache, işletim sistemi tarafından destekleniyorsa dosyayı istemciye
+   teslim etmek için çekirdeğin dosya gönderme özelliğini kullanır.</p>
+
+  <p>Çekirdeğin dosya gönderme mekanizması, okuma, gönderme ve tampon
+   ayırma işlemlerini ayrı ayrı yapmaktan kaçınır. Fakat bazı
+   platformlarda veya bazı dosya sistemlerinde aşağıda belirtilen işlemsel
+   sorunlardan kaçınmak için bu özelliği iptal etmek daha iyidir:</p>
+
+  <ul>
+  <li>Bazı platformlar, derleme sistemince saptanamayan bozuk bir dosya
+   gönderme desteğine sahiptir; özellikle eğer derleme işlemi dosya
+   gönderme desteğinde sorun olmayan bir makinede yapılıp çalıştırılabilir
+   dosyaların sorunlu makineye kurulduğu durumda bu saptama
+   yapılamayacaktır.</li>
+  <li>Linux’ta IPv6 kullanırken dosya gönderme desteği bazı ağ
+   kartlarındaki TCP toplama sağlaması aktarım hatasını tetikler.</li>
+  <li>Itanium üzerinde çalışan Linux’ta dosya gönderme desteği 2GB’tan
+   büyük dosyalarla çalışamamaktadır.</li>
+  <li><directive module="core">DocumentRoot</directive> ağ dosya sistemi
+   (NFS veya SMB gibi) üzerinde olduğu durumda çekirdek ağ dosyalarını
+   kendi arabelleği üzerinden sunamayabilir.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Bu sorunlardan muzdarip sunucu yapılandırmaları için bu özelliği şöyle
+   iptal edebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   EnableSendfile Off
+  </example>
+
+  <p>Bu özellik, sadece bir NFS veya SMB dosya sistemi üzerinde sunulan
+   dosyaları kapsamak üzere şu şekilde kolayca kapatılabilir:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Directory "/path-to-nfs-files"&gt;
+   <indent>
+    EnableSendfile Off
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ErrorDocument</name>
+<description>Bir hata durumunda sunucunun istemciye ne döndüreceğini
+ belirler.</description>
+<syntax>ErrorDocument <var>hata-kodu</var> <var>belge</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>Metin iletilerini tırnak içine alma sözdizimi Apache 2.0’da
+ farklıdır.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bir sorun çıktığında veya hata oluştuğunda Apache şu dört işlemden
+   birini yapacak şekilde yapılandırılabilir:</p>
+
+  <ol>
+   <li>Yerleşik bir hata iletisi çıktılanır.</li>
+
+   <li>Özel bir ileti çıktılanır.</li>
+
+   <li>Sorunu/hatayı işleyecek yerel bir <var>URL-yoluna</var> yönlendirme
+    yapılır.</li>
+
+   <li>Sorunu/hatayı işleyecek harici bir <var>URL-yoluna</var>
+    yönlendirme yapılır.</li>
+  </ol>
+
+  <p>İlk seçenek öntanımlıdır. Diğer üç seçenek
+   <directive>ErrorDocument</directive> yönergesinin argümanları (hata
+   kodundan sonra bir URL veya hata iletisi) ile belirtilir. Apache bazı
+   durumlarda sorun/hata ile ilgili ek bilgi verecektir.</p>
+
+  <p>URL’ler yerel yollarda (<directive
+   module="core">DocumentRoot</directive>’a göre) bir bölü çizgisi (/) ile
+   başlatılabileceği gibi istemci tarafından çözümlenecek tam bir URL
+   şeklinde de belirtilebilir. Bunlar yerine, tarayıcıda gösterilmek üzere
+   bir ileti de belirtilebilir. Örnekler:</p>
+
+  <example>
+   ErrorDocument 500 http://hata.meselae.dom/cgi-bin/dnmci<br />
+   ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl<br />
+   ErrorDocument 401 /subscription_info.html<br />
+   ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
+  </example>
+
+  <p>Bunlardan başka, Apache’nin kendi hata iletilerinin kullanılacağı özel
+   <code>default</code> değeri ile belirtilebilir. Normal şartlar altında
+   gerekmese de, bir şey belirtilmediği takdirde mevcut bir
+   <directive>ErrorDocument</directive> yönergesini miras alan
+   yapılandırmalarda Apache’nin kendi hata iletilerinin kullanımı
+   <code>default</code> değeri açıkça belirtilerek örnekteki gibi
+   zorlanabilir:</p>
+
+  <example>
+   ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl<br /><br />
+   &lt;Directory /web/docs&gt;<br />
+   <indent>
+    ErrorDocument 404 default<br />
+   </indent>
+   &lt;/Directory&gt;
+  </example>
+
+  <p><directive>ErrorDocument</directive> yönergesinde bir uzak URL (önünde
+   <code>http</code> bulunan bir yol) belirtildiğinde, belge aynı sunucuda
+   olsa bile, Apache’nin istemciye belgeyi bulacağı yer için bir
+   yönlendirme göndereceğine dikkat ediniz. Bunun bazı istenmeyen etkileri
+   vardır; en önemlilerinden biri istemcinin hata kodu yerine bir
+   yönlendirme durum kodu alacak olmasıdır. Bu, bir URL’nin geçerliliğini
+   durum koduna göre saptayan istemciler veya robotlar için yanıltıcı
+   olacaktır. Buna ek olarak, <code>ErrorDocument 401</code> için bir uzak
+   URL belirttiğiniz durumda istemci 401 durum kodunu almayacağı için
+   kullanıcıdan parola isteğinde bulunamayacaktır. Bu bakımdan,
+   <strong>ihtiyaç duyduğunuz takdirde, <code>ErrorDocument 401</code>
+   yönergesine yerel bir belge belirtmelisiniz.</strong></p>
+
+  <p>Sunucunun ürettiği hata iletileri "çok kısa" olduğu takdirde,
+   Microsoft Internet Explorer (MSIE) öntanımlı olarak bu hata iletilerini
+   yoksayar ve bunun yerine kendi "kullanıcı dostu" hata iletilerini
+   kullanır. "Çok kısa" eşiği duruma göre değişmekle birlikte, genellikle,
+   hata iletileriniz 512 bayttan büyük olduğu takdirde MSIE kendi hata
+   iletileri yerine sunucunun ürettiği hata iletilerini gösterecektir. Bu
+   konuda daha fazla bilgiyi <a
+   href="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;tr-tr;Q294807"
+   >Q294807</a> kodlu Microsoft Knowledge Base makalesinde
+   bulabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Çoğu yerleşik hata iletisi özel iletilerle değiştirilebilse de bazı
+   durumlarda <directive module="core">ErrorDocument</directive> ile ne
+   belirtildiğine bakılmaksızın yerleşik hata iletileri kullanılır.
+   Özellikle, bozuk bir istek saptandığında normal istek işleme hemen
+   devre dışı bırakılır ve yerleşik hata iletisi döndürülür. Bu, hatalı
+   istekler yaparak güvenlik sorunlarına yol açılmak istenmesi
+   durumlarında gereklidir.</p>
+
+  <p>2.0 öncesi sürümlerde iletiler bir çift çift-tırnak içine alınmayıp,
+   tek bir çift-tırnak ile başlatılması yeterli olurdu.</p>
+</usage>
+
+<seealso><a href="../custom-error.html">Özel Hata Yanıtları</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ErrorLog</name>
+<description>Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.</description>
+<syntax> ErrorLog <var>dosya-yolu</var>|syslog[:<var>oluşum</var>]</syntax>
+<default>ErrorLog logs/error_log (Unix) ErrorLog logs/error.log (Windows ve
+ OS/2)</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive>ErrorLog</directive> yönergesi sunucunun saptadığı hataları
+   kaydedeceği dosyanın ismini belirtmek için kullanılır.
+   <var>dosya-yolu</var> ile göreli dosya yolu belirtildiği takdirde
+   dizininin <directive module="core">ServerRoot</directive> ile
+   belirtilen sunucu kök dizinine göre belirtildiği varsayılır.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+  ErrorLog /var/log/httpd/error_log
+  </example>
+
+  <p><var>dosya-yolu</var> bir boru imi (|) ile başlatıldığı takdirde hata
+   iletilerinin hata günlüğünü işleme sokacak komuta borulanacağı
+   varsayılır.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+  ErrorLog "|/usr/local/bin/httpd_errors"
+  </example>
+
+  <p>Dosya adı yerine <code>syslog</code> kullanılırsa, sistem desteklediği
+   takdirde günlük kaydı syslogd(8) üzerinden yürütülür. Öntanımlı olarak
+   <code>local7</code> syslog oluşumu kullanılır. Bunu
+   <code>syslog:<var>oluşum</var></code> sözdizimini kullanarak
+   değiştirebilirsiniz. Buradaki <code><var>oluşum</var></code>
+   syslog.conf(5) kılavuz sayfasında belirtilen oluşum isimlerinden biri
+   olabilir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+  ErrorLog syslog:user
+  </example>
+
+  <p>GÜVENLİK: Günlük dosyalarının saklandığı dizin, sunucuyu başlatan
+   kullanıcı dışındakiler tarafından yazılabilir olduğu takdirde
+   güvenliğinizin nasıl tehlikeye gireceği <a
+   href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.</p>
+  <note type="warning"><title>Ek Bilgi</title>
+   <p>Unix-dışı platformlarda dosya yolunu girerken, platform ters bölü
+    çizgilerini desteklese bile normal bölü çizgileri kullanmaya özen
+    göstermelisiniz. Genel olarak, dosya yollarını belirtirken
+    yapılandırma dosyası boyunca normal bölü çizgisi kullanmak her zaman
+    daha iyidir.</p>
+  </note>
+</usage>
+<seealso><directive module="core">LogLevel</directive></seealso>
+<seealso><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>FileETag</name>
+<description><code>ETag</code> HTTP yanıt başlığını oluşturmakta kullanılacak
+ dosya özniteliklerini belirler.</description>
+<syntax>FileETag <var>bileşen</var> ...</syntax>
+<default>FileETag INode MTime Size</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+
+<usage>
+  <p><directive>FileETag</directive> yönergesi, belge bir dosyaya dayandığı
+   takdirde <code>ETag</code> (Entity Tag - öğe etiketi kısaltması) yanıt
+   başlığı alanını oluşturmakta kullanılacak dosya özniteliklerini
+   yapılandırır. (<code>ETag</code> değeri, ağ band genişliğinden kazanmak
+   için arabellek yönetiminde kullanılır.) Apache 1.3.22 ve öncesinde
+   <code>ETag</code> değeri <em>daima</em> dosyanın düğümü, boyutu ve son
+   değişiklik zamanından (mtime) oluşurdu. <directive>FileETag</directive>
+   yönergesi ne kullanılması gerektiğini belirleyebilmenizi sağlar. Değer
+   olarak belirtilebilecek anahtar sözcükler şunlardır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt><strong>INode</strong></dt>
+   <dd>Dosyanın düğüm numarası hesaba katılır.</dd>
+   <dt><strong>MTime</strong></dt>
+   <dd>Dosyanın son değişiklik tarih ve saati dahil edilir.</dd>
+   <dt><strong>Size</strong></dt>
+   <dd>Dosyanın bayt cinsinden uzunluğu dahil edilir.</dd>
+   <dt><strong>All</strong></dt>
+   <dd>Olası tüm alanlar kullanılır. Bu şuna eşdeğerdir:
+     <example>FileETag INode MTime Size</example></dd>
+   <dt><strong>None</strong></dt>
+   <dd>Bir belge dosyasıyla sunulsa bile yanıta hiçbir <code>ETag</code>
+   alanı dahil edilmez.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Öntanımlı ayarları miras alıp bunların kapsamını genişletmek/daraltmak
+   için <code>INode</code>, <code>MTime</code> ve <code>Size</code>
+   anahtar sözcüklerinin önüne <code>+</code> veya <code>-</code> imi
+   konabilir. Bu imlerin bulunmadığı bir anahtar sözcüğün varlığı halinde
+   hiçbir değer miras alınmaz.</p>
+
+  <p>Eğer bir dizinin yapılandırması
+   <code>FileETag&nbsp;INode&nbsp;MTime&nbsp;Size</code> ve alt dizini
+   <code>FileETag&nbsp;-INode</code> içeriyorsa bu alt dizinin (ve bir
+   geçersizleştirme olmadığı takdirde onun alt dizinlerinin) ayarları
+   <code>FileETag&nbsp;MTime&nbsp;Size</code> yapılandırmasına eşdeğer
+   olacaktır.</p>
+  <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+   WebDAV’ın etkin olduğu yerlerde veya dizinlerde saklama alanı sağlayıcı
+   olarak <module>mod_dav_fs</module> kullanılıyorsa öntanımlı ayarları
+   değiştirmeyiniz. <module>mod_dav_fs</module>, koşullu isteklerde
+   <code>ETag</code> karşılaştırmaları yapabilmek için
+   <code>INode&nbsp;MTime&nbsp;Size</code> yapılandırmasını kullanır. Eğer
+   <code>ETag</code> ayarı <directive>FileETag</directive> yönergesi
+   kullanılarak değiştirilirse koşullu istekler gerektiği gibi yerine
+   getirilemez.
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>Files</name>
+<description>Dosya isimleriyle eşleşme halinde uygulanacak yönergeleri
+ içerir.</description>
+<syntax>&lt;Files <var>dosya-adı</var>&gt; ... &lt;/Files&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p><directive type="section">Files</directive> yönergesi, içerdiği
+   yönergelerin etki alanını dosya isimlerine göre sınırlandırır.
+   <directive module="core" type="section">Directory</directive> ve
+   <directive module="core" type="section">Location</directive> bölümleri
+   ile karşılaştırılabilir. Bir <code>&lt;/Files&gt;</code> yönergesi ile
+   sonlandırılması gerekir. Bu bölüm içinde belirtilen yönergeler,
+   <directive type="section">Files</directive> yönergesinde belirtilen
+   <var>dosya-adı</var>’nın son bileşeniyle (dizinler atıldıktan sonda
+   kalan dosya ismi) eşleşen nesnelere uygulanır. <directive
+   type="section">Files</directive> bölümleri yapılandırma dosyasında,
+   <directive module="core" type="section">Directory</directive> bölümleri
+   ve <code>.htaccess</code> dosyaları okunduktan sonra fakat <directive
+   type="section" module="core">Location</directive> yönergelerinden önce
+   göründükleri sıraya göre işleme sokulurlar. <directive
+   type="section">Files</directive> bölümlerinin <directive type="section"
+   module="core">Directory</directive> bölümlerinin içinde uygulama
+   alanını sınırlamak amacıyla kullanılabileceğine dikkat ediniz.</p>
+
+  <p><var>dosya-adı</var> argümanının bir dosya ismi veya bir dosya ismi
+   kalıbı içermesi gerekir. Bir dosya ismi kalıbındaki her <code>?</code>
+   imi bir karakterle eşleştirilirken <code>*</code> imi karakter dizileri
+   ile eşleştirilir. <code>~</code> imine ek olarak <glossary
+   ref="regex">düzenli ifadeler</glossary> de kullanılabilir. Örneğin</p>
+
+  <example>
+   &lt;Files ~ "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
+  </example>
+
+  <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir. Bunun
+   yerine <directive module="core" type="section">FilesMatch</directive>
+   yönergesi de tercih edilebilirdi.</p>
+
+  <p><directive type="section" module="core">Directory</directive> ve
+   <directive type="section" module="core">Location</directive>
+   bölümlerinin aksine, <directive type="section">Files</directive>
+   bölümleri <code>.htaccess</code> dosyaları içinde kullanılabilir. Bu
+   sayede kullanıcıların kendi dosyalarına erişimi dosya seviyesinde
+   denetlemelerine imkan sağlanmış olur.</p>
+
+</usage>
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>FilesMatch</name>
+<description>Düzenli ifadelerin dosya isimleriyle eşleşmesi halinde
+ uygulanacak yönergeleri içerir.</description>
+<syntax>&lt;FilesMatch <var>düzifd</var>&gt; ... &lt;/FilesMatch&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p><directive type="section">FilesMatch</directive> yönergesi, içerdiği
+   yönergelerin etki alanını <directive module="core"
+   type="section">Files</directive> yönergesinin yaptığı gibi dosya
+   isimlerine göre sınırlandırır. Ancak, argüman olarak bir <glossary
+   ref="regex">düzenli ifade</glossary> kabul eder. Örneğin</p>
+
+  <example>
+   &lt;FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$"&gt;
+  </example>
+
+  <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir.</p>
+</usage>
+
+<seealso>Bir istek alındığında farklı yapılandırma bölümlerinin nasıl bir
+ arada ele alındığının açıklaması için <a href="../sections.html">
+ &lt;Directory&gt;, &lt;Location&gt; ve &lt;Files&gt; bölümleri nasıl
+ çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ForceType</name>
+<description>Bütün dosyaların belirtilen MIME içerik türüyle sunulmasına
+ sebep olur.</description>
+<syntax>ForceType <var>MIME-türü</var>|None</syntax>
+<contextlist><context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>FileInfo</override>
+<compatibility>Apache 2.0’da core modülüne taşındı.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, bir <code>.htaccess</code> dosyası veya bir
+   <directive type="section" module="core">Directory</directive>,
+   <directive type="section" module="core">Location</directive> veya
+   <directive type="section" module="core">Files</directive> bölümüne
+   yerleştirildiği zaman, eşleşen tüm dosyaların <var>MIME-türü</var> ile
+   belirtilen içerik türüyle sunulmasına sebep olur. Örneğin, altında
+   sadece GIF dosyaları bulunan bir dizininiz varsa ve bunlara tek tek
+   <code>.gif</code> uzantısı belirtmek istemiyorsanız şu yapılandırmayı
+   kullanabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   ForceType image/gif
+  </example>
+
+  <p><directive module="core">DefaultType</directive> yönergesinin tersine
+   bu yönerge ortam türünü betimleyen tüm MIME-türü tanımlarını geçersiz
+   kılar.</p>
+
+  <p>Mevcut <directive>ForceType</directive> ayarlarını <code>None</code>
+   değeriyle geçersiz kılabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   # tüm dosyaların image/gif olarak sunulması için:<br />
+   &lt;Location /images&gt;<br />
+    <indent>
+     ForceType image/gif<br />
+    </indent>
+   &lt;/Location&gt;<br />
+   <br />
+   # normal MIME-türüne geri dönmek için:<br />
+   &lt;Location /images/mixed&gt;<br />
+   <indent>
+    ForceType None<br />
+   </indent>
+   &lt;/Location&gt;
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>HostnameLookups</name>
+<description>İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
+</description>
+<syntax>HostnameLookups On|Off|Double</syntax>
+<default>HostnameLookups Off</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge oturum açabilecek konak isimlerini tespit edebilmek için
+   DNS sorgularını etkin kılar (ve sonuç <code>REMOTE_HOST</code>’ta
+   belirtilerek CGI/SSI’lere aktarılır). <code>Double</code> değeri
+   sorgunun çift yönlü yapılacağını belirtir. Yani, bir tersine sorgunun
+   ardından bir normal sorgu yapılır. Normal sorguda elde edilen IP
+   adreslerinden birinin istek yapan IP adresi ile eşleşmesi gerekir.
+   ("tcpwrappers" terminolojisinde buna <code>PARANOID</code> adı
+   verilir.)</p>
+
+  <p>Konak ismine göre erişimi denetlemek için
+   <module>mod_authz_host</module> kullanıldığında, nasıl bir ayar
+   yapıldığına bakılmaksızın, çift yönlü sorgulama yapılır. Bu güvenlik
+   için gereklidir. Bunun dışında açıkça <code>HostnameLookups
+   Double</code> belirtilmedikçe genellikle çift yönlü sorgulama yapılmaz.
+   Örneğin, sadece <code>HostnameLookups On</code> belirtilmiş ve konak
+   ismi kısıtlamalarıyla korunmuş bir nesne için bir istek yapılmışsa çift
+   yönlü sorgunun başarısına bakılmaksızın CGI’lere
+   <code>REMOTE_HOST</code> olarak tek yönlü sorgu sonucu aktarılır.</p>
+
+  <p>Gerçekte ters yönlü sorguya gerek duyulmayan sitelerde ağ trafiğini
+   yormamak için <code>Off</code>, öntanımlı değerdir. Ayrıca, son
+   kullanıcıların DNS sorguları nedeniyle gereksiz yere bir beklemeye
+   maruz kalmaması için de bu daha iyidir. Yükü zaten ağır olan sitelerde,
+   DNS sorgularının görece uzun zaman alması nedeniyle bu yönergenin
+   değeri <code>Off</code> olarak bırakılmalıdır. Öntanımlı olarak kurulum
+   dizininizin <code>bin</code> alt dizinine kurulan
+   <program>logresolve</program> uygulaması kullanılarak oturum açan IP
+   adresleri için isim sorguları çevrim dışıyken yapılabilir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>IfDefine</name>
+<description>Başlatma sırasında bir doğruluk sınamasından sonra işleme
+sokulacak yönergeleri sarmalar.</description>
+<syntax>&lt;IfDefine [!]<var>parametre-adı</var>&gt; ...
+  &lt;/IfDefine&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p><code>&lt;IfDefine <var>sınama</var>&gt;...&lt;/IfDefine&gt;
+   </code> bölümü koşullu olarak işleme sokulacak yönergeleri içerir.
+   Bir <directive type="section">IfDefine</directive> bölümü içindeki
+   yönergeler sadece <var>sınama</var> doğru sonuç verirse işleme sokulur.
+   Aksi takdirde, bölüm içinde kalan her şey yok sayılır.</p>
+
+  <p><directive type="section">IfDefine</directive> bölüm yönergesinde
+   <var>sınama</var> için belirtilebilecek iki biçim vardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li><var>parametre-adı</var></li>
+
+   <li><code>!</code><var>parametre-adı</var></li>
+  </ul>
+
+  <p>Birinci durumda bölüm içinde kalan yönergeler sadece
+   <var>parametre-adı</var> ile belirtilen parametre tanımlı ise işleme
+   sokulur. İkinci durumda ise tersi yapılır, yani sadece
+   <var>parametre-adı</var> ile belirtilen parametre tanımlı
+   <strong>değil</strong> ise yönergeler işleme sokulur.</p>
+
+  <p><var>parametre-adı</var> argümanı sunucu başlatılırken
+   <program>httpd</program> komut satırında
+   <code>-D<var>parametre</var></code> ile
+   belirtilerek tanımlı hale getirilebilir.</p>
+
+  <p><directive type="section">IfDefine</directive> bölümleri iç içe
+   olabilir, dolayısıyla çok parametreli basit sınamalar gerçeklenebilir.
+   Örnek:</p>
+
+  <example>
+   httpd -DReverseProxy -DUseCache -DMemCache ...<br />
+   <br />
+   # httpd.conf<br />
+   &lt;IfDefine ReverseProxy&gt;<br />
+   <indent>
+    LoadModule proxy_module  modules/mod_proxy.so<br />
+    LoadModule proxy_http_module  modules/mod_proxy_http.so<br />
+    &lt;IfDefine UseCache&gt;<br />
+    <indent>
+     LoadModule cache_module  modules/mod_cache.so<br />
+     &lt;IfDefine MemCache&gt;<br />
+     <indent>
+      LoadModule mem_cache_module  modules/mod_mem_cache.so<br />
+     </indent>
+     &lt;/IfDefine&gt;<br />
+     &lt;IfDefine !MemCache&gt;<br />
+     <indent>
+      LoadModule disk_cache_module  modules/mod_disk_cache.so<br />
+     </indent>
+     &lt;/IfDefine&gt;
+    </indent>
+    &lt;/IfDefine&gt;
+   </indent>
+   &lt;/IfDefine&gt;
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>IfModule</name>
+<description>Belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak
+yönergeleri sarmalar.</description>
+<syntax>&lt;IfModule [!]<var>modül-dosyası</var>|<var>modül-betimleyici</var>&gt; ...
+  &lt;/IfModule&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+<compatibility>Modül betimleyiciler 2.1 sürümünde ve sonrası için geçerlidir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><code>&lt;IfModule <var>sınama</var>&gt;...&lt;/IfModule&gt;</code>
+   bölümü belli bir modülün varlığına veya yokluğuna göre işleme sokulacak
+   yönergeleri içerir. Bir <directive type="section">IfModule</directive>
+   bölümü içindeki yönergeler sadece <var>sınama</var> doğru sonuç verirse
+   işleme sokulur. Aksi takdirde, bölüm içinde kalan her şey yok sayılır.</p>
+
+  <p><directive type="section">IfModule</directive> bölüm yönergesinde
+   <var>sınama</var> için belirtilebilecek iki biçim vardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li><var>modül</var></li>
+
+   <li>!<var>modül</var></li>
+  </ul>
+
+  <p>Birinci durumda bölüm içinde kalan yönergeler sadece
+   <var>modül</var> ile belirtilen modül Apache içine dahil edilmişse veya
+   <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi ile devingen
+   olarak yüklenmişse işleme sokulur. İkinci durumda ise tersi yapılır, yani
+   sadece <var>modül</var> içerilmiş <strong>değil</strong> ise yönergeler
+   işleme sokulur.</p>
+
+  <p><var>modül</var> argümanında bir modül betimleyici veya modülün derleme
+   sırasındaki dosya adı belirtilebilir. Örneğin, <code>rewrite_module</code>
+   bir betimleyici, <code>mod_rewrite.c</code> ise bir dosya ismidir. Eğer
+   modül çok sayıda kaynak dosyasından oluşuyorsa
+   <code>STANDARD20_MODULE_STUFF</code> dizgesini içeren dosyanın ismi
+   kullanılır.</p>
+
+  <p><directive type="section">IfModule</directive> bölümleri iç içe
+   olabilir, dolayısıyla çok parametreli basit sınamalar gerçeklenebilir.</p>
+
+  <note>Bu bölümü sadece yapılandırma dosyanızın belli modüllerin varlığına
+   veya yokluğuna bağlı olarak çalışması gerektiği durumlarda
+   kullanmalısınız. Normal işlemlerde yönergelerin <directive
+   type="section">IfModule</directive> bölümlerine yerleştirilmeleri
+   gerekmez.</note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>Include</name>
+<description>Sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini sağlar.
+</description>
+<syntax>Include <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Dosya kalıbıyla eşleşme 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.
+</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge sunucu yapılandırma dosyalarının başka dosyaları içermesini
+   mümkün kılar.</p>
+
+  <p>Çok sayıda dosyayı bir kerede alfabetik sırada içermek için kabuk tarzı
+   (<code>fnmatch()</code>) dosya ismi kalıp karakterleri kullanılabilir.
+   Ayrıca, eğer <directive>Include</directive> yönergesi bir dosya değil de
+   bir dizin gösteriyorsa Apache bu dizindeki ve alt dizinlerindeki bütün
+   dosyaları okuyacaktır. Fakat dizinin bir bütün olarak okutulması
+   önerilmez, çünkü dizinde <program>httpd</program> programının çökmesine
+   sebep olabilecek geçici dosyalar unutulabilir.</p>
+
+  <p>Dosya yolu mutlak bir dosya yolu olarak belirtilebileceği gibi
+   <directive module="core">ServerRoot</directive> dizinine göreli olarak da
+   belirtilebilir.</p>
+
+  <p>Örnekler:</p>
+
+  <example>
+   Include /usr/local/apache2/conf/ssl.conf<br />
+   Include /usr/local/apache2/conf/vhosts/*.conf
+  </example>
+
+  <p>Veya dizinler <directive module="core">ServerRoot</directive> dizinine
+   göre belirtilebilir:</p>
+
+  <example>
+   Include conf/ssl.conf<br />
+   Include conf/vhosts/*.conf
+  </example>
+
+  <p><code>apachectl configtest</code> ile yapılandırma sınanırken işleme
+   sokulan dosyalar listelenir:</p>
+
+  <example>
+   root@host# apachectl configtest<br />
+   Processing config file: /usr/local/apache2/conf/ssl.conf<br />
+   Processing config file: /usr/local/apache2/conf/vhosts/vhost1.conf<br />
+   Processing config file: /usr/local/apache2/conf/vhosts/vhost2.conf<br />
+   Syntax OK
+  </example>
+</usage>
+
+<seealso><program>apachectl</program></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>KeepAlive</name>
+<description>HTTP kalıcı bağlantılarını etkin kılar</description>
+<syntax>KeepAlive On|Off</syntax>
+<default>KeepAlive On</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p><code>Keep-Alive</code> yönergesi HTTP/1.0 protokolüne bir eklenti olup
+   HTTP/1.1 protokolünün kalıcı bağlantı özelliği aynı TCP bağlantısı
+   üzerinden çok sayıda isteğin gönderilmesini mümkün kılan uzun süreli HTTP
+   oturumları açılmasını sağlar. Bunun, çok sayıda resim içeren HTML
+   belgelerin yanıt zamanlarında bazı durumlarda %50’lik bir hızlanmayla
+   sonuçlandığı gösterilmiştir. Kalıcı bağlantıları etkin kılmak için
+   yönerge <code>KeepAlive On</code> şeklinde kullanılır.</p>
+
+  <p>HTTP/1.0 istemcileri için kalıcı bağlantılar sadece bir istemci
+   tarafından özellikle istendiği takdirde kullanılabilir. Ek olarak,
+   HTTP/1.0 istemci kalıcı bağlantıları sadece içerik uzunluğu baştan
+   bilindiği zaman kullanılabilir. Bu, CGI çıktısı, SSI sayfaları ve
+   sunucunun ürettiği dizin listeleri gibi genellikle HTTP/1.0 istemcilere
+   kalıcı bağlantılar kullanmayan devingen içeriklere uygulanır. HTTP/1.1
+   istemciler için kalıcı bağlantılar aksi belirtilmedikçe öntanımlıdır.
+   İstemci istediği takdirde, uzunluğu bilinmeyen içerik kalıcı bağlantılar
+   üzerinden gönderilirken parçalı kodlama kullanılacaktır.</p>
+
+  <p>Bir istemci kalıcı bağlantı kullandığı takdirde, bağlantı üzerinden kaç
+   istek gönderilirse gönderilsin,
+   <directive>MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi bakımından tek bir
+   istek olarak değerlendirilir.</p>
+</usage>
+
+<seealso><directive module="core">MaxKeepAliveRequests</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>KeepAliveTimeout</name>
+<description>Bir kalıcı bağlantıda sunucunun bir sonraki isteği bekleme süresi
+</description>
+<syntax>KeepAliveTimeout <var>saniye</var></syntax>
+<default>KeepAliveTimeout 5</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Sunucunun kalıcı bir bağlantıyı kapatmadan önce bir sonraki isteği kaç
+   saniye bekleyeceğini belirler. İstek alındıktan sonra <directive
+   module="core">Timeout</directive> yönergesiyle belirtilen zaman aşımı
+   değeri uygulanır.</p>
+
+  <p><directive>KeepAliveTimeout</directive> için yüksek bir değer belirtmek
+   ağır yüklü sunucularda başarım sorunlarına yol açar. Daha yüksek bir
+   zaman aşımı, boştaki istemcilerin bulunduğu bağlantıları bekleyen daha
+   fazla sunucu sürecini meşgul edecektir.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konak bağlamında, <directive
+  module="core">NameVirtualHost</directive> bölümleri içinde tanımlanmış ilk sanal konağın (öntanımlı konak) değeri kullanılır. Diğer değerler görmezden gelinir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>Limit</name>
+<description>Erişimi sınırlanacak HTTP yöntemleri için erişim sınırlayıcıları
+sarmalar.</description>
+<syntax>&lt;Limit <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
+  &lt;/Limit&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p>Erişim denetleyicileri normalde <strong>tüm</strong> erişim yöntemleri
+   için etkindir ve olağan olanı da budur. <strong>Genel durum olarak,
+   erişim denetim yönergeleri bir <directive
+   type="section">Limit</directive> bölümüne
+   yerleştirilmemelidir.</strong></p>
+
+  <p><directive type="section">Limit</directive> bölümünün amacı, erişim
+   denetleyicilerinin etkilerini belli HTTP yöntemleri için sınırlamaktır.
+   <directive type="section">Limit</directive> bölümü içinde listelenen
+   erişim sınırlamaları, kalan tüm diğer yöntemler için <strong>etkisiz
+   olacaktır</strong>. Aşağıdaki örnekte, erişim sınırlaması
+   <code>POST</code>, <code>PUT</code> ve <code>DELETE</code> yöntemleri
+   için uygulanmakta, diğer tüm yöntemler korumasız bırakılmaktadır:</p>
+
+  <example>
+   &lt;Limit POST PUT DELETE&gt;<br />
+   <indent>
+    Require valid-user<br />
+   </indent>
+   &lt;/Limit&gt;
+  </example>
+
+  <p>Birden fazla bölümde kullanılabilecek yöntem isimleri: <code>GET</code>,
+   <code>POST</code>, <code>PUT</code>, <code>DELETE</code>,
+   <code>CONNECT</code>, <code>OPTIONS</code>,
+   <code>PATCH</code>, <code>PROPFIND</code>, <code>PROPPATCH</code>,
+   <code>MKCOL</code>, <code>COPY</code>, <code>MOVE</code>,
+   <code>LOCK</code> ve <code>UNLOCK</code>. <strong>Yöntem isimleri harf
+   büyüklüğüne duyarlıdır.</strong> <code>GET</code> yöntemi sınırlanırsa
+   <code>HEAD</code> istekleri de sınırlanmış olur. <code>TRACE</code>
+   yöntemi sınırlanamaz.</p>
+
+  <note type="warning">Erişimi sınarlarken bir <directive
+   type="section">Limit</directive> bölümü yerine daima bir <directive
+   type="section" module="core">LimitExcept</directive> bölümünü tercih
+   etmelisiniz, çünkü <directive type="section" module="core"
+   >LimitExcept</directive> bölümü belirtilen yöntemler dışında kalanlara
+   erişim koruması sağlar.</note>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>LimitExcept</name>
+<description>İsimleri belirtilenler dışında kalan HTTP yöntemleri için
+kullanılacak erişim sınırlayıcıları sarmalar.</description>
+<syntax>&lt;LimitExcept <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>] ... &gt; ...
+  &lt;/LimitExcept&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p><directive type="section">LimitExcept</directive> ve
+   <code>&lt;/LimitExcept&gt;</code> argüman olarak belirtilenler
+   <strong>dışında</strong> kalan HTTP yöntemleri için kullanılacak erişim
+   sınırlayıcıları gruplamakta kullanılır. Yani, <directive type="section"
+   module="core">Limit</directive> bölümünün tersine, standart olsun olmasın
+   bütün yöntemler için erişimi kısıtlamakta kullanılabilir. Daha ayrıntılı
+   bilgi edinmek için <directive module="core" type="section"
+   >Limit</directive> yönergesinin açıklamasına bakınız.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   &lt;LimitExcept POST GET&gt;<br />
+   <indent>
+    Require valid-user<br />
+   </indent>
+   &lt;/LimitExcept&gt;
+  </example>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LimitInternalRecursion</name>
+<description>Dahili yönlendirmelerin ve istek içi isteklerin azami sayısını
+belirler.</description>
+<syntax>LimitInternalRecursion <var>sayı</var> [<var>sayı</var>]</syntax>
+<default>LimitInternalRecursion 10</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+<compatibility>Apache 2.0.47 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Örneğin, özgün istekleri dahili olarak bir CGI betiğine yönlendiren
+   <directive module="mod_actions">Action</directive> yönergesi
+   kullanıldığında bir dahili yönlendirme oluşur. İstek içi istekler ise
+   bazı URI’ler için istek yapıldığında ne olacağını bulmak için Apache’nin
+   kullandığı bir mekanizmadır. Örneğin, <module>mod_dir</module>,
+   <directive module="mod_dir">DirectoryIndex</directive> yönergesinde
+   listelenen dosyalara bakmak için istek içi istekler kullanır.</p>
+
+  <p><directive>LimitInternalRecursion</directive> yönergesi sunucunun dahili
+   yönlendirmeler ve istek içi isteklerin oluşturduğu döngülerden dolayı
+   çökmemesini sağlar. Böyle döngüler genellikle yanlış yapılandırma sonucu
+   ortaya çıkarlar.</p>
+
+  <p>Yönerge her istek için değerlendirmeye alınacak iki farklı sınırlama
+   için kullanılabilir. İlk <var>sayı</var> ardarda gelebilen dahili
+   yönlendirmelerin azami sayısını, ikinci <var>sayı</var> ise istek içi
+   isteklerin ne kadar iç içe olabileceğini belirler. Tek bir
+   <var>sayı</var> belirtilirse iki sınırlama için de aynı değer
+   kullanılır.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   LimitInternalRecursion 5
+  </example>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LimitRequestBody</name>
+<description>İstemci tarafından gönderilen HTTP istek gövdesinin toplam
+uzunluğunu sınırlar.</description>
+<syntax>LimitRequestBody <var>bayt-sayısı</var></syntax>
+<default>LimitRequestBody 0</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, bir istek gövdesinde izin verilen bayt sayısını 0 (sınırsız
+   anlamında) ile 2147483647 (2GB) arasında sınırlamak için kullanılır.</p>
+
+  <p><directive>LimitRequestBody</directive> yönergesi kullanıcıya yönergenin
+   kullanıldığı bağlam (sunucu, belli bir dizin, belli bir dosya, belli bir
+   yer) dahilinde bir HTTP istek iletisi gövdesinin izin verilen uzunluğu
+   için bir sınır belirleme imkanı verir. Eğer istemcinin isteği bu sınırı
+   aşarsa sunucu isteği sunmak yerine bir hata iletisi döndürecektir. Normal
+   bir istek ileti gövdesinin uzunluğu büyük oranda özkaynağın doğasına ve
+   bu özkaynak üzerinde izin verilen yöntemlere bağlıdır. CGI betikleri
+   genellikle ileti gövdesini form bilgisini almak için kullanır.
+   <code>PUT</code> yöntemi gerçeklenimleri, en azından, sunucunun o
+   özkaynak için kabul etmek isteyeceği herhangi bir gösterim kadar büyük
+   bir değer gerektirecektir.</p>
+
+  <p>Bu yönerge, bazı hizmet reddi (DoS) saldırılarından kaçınmak için sunucu
+   yöneticilerine, anormal istemci istekleri üzerinde daha iyi denetim
+   imkanı sağlar.</p>
+
+  <p>Eğer, örneğin, belli bir yere dosya yükleme izni verir ve buraya
+   yüklenebilecek dosya boyutunu 100 kB ile sınırlamak isterseniz yönergeyi
+   şöyle kullanabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   LimitRequestBody 102400
+  </example>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LimitRequestFields</name>
+<description>İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık alanlarının sayısını
+sınırlar.</description>
+<syntax>LimitRequestFields <var>sayı</var></syntax>
+<default>LimitRequestFields 100</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p><var>sayı</var>, en küçük 0 (sınırsız anlamında), en büyük 32767
+   olabilir. Öntanımlı değer bir derleme zamanı sabiti olan
+   <code>DEFAULT_LIMIT_REQUEST_FIELDS</code> ile belirlenir (dağıtımla gelen
+   değeri 100’dür).</p>
+
+  <p><directive>LimitRequestFields</directive> yönergesi sunucu
+   yöneticilerine bir HTTP isteğinde izin verilen istek başlık alanlarının
+   sayısı üzerindeki sınırı değiştirebilme imkanı verir. Sunucu bu değerin,
+   normal bir istemci isteğinin içerebileceği alan sayısından daha büyük
+   olmasına ihtiyaç duyar. Bir istemci tarafından kullanılan istek başlık
+   alanlarının sayısı nadiren 20’yi geçer, fakat bu farklı istemci
+   gerçeklenimleri için değişiklik gösterir ve çoğunlukla kullanıcının
+   tarayıcısını ayrıntılı içerik müzakeresini desteklemek için nasıl
+   yapılandırdığıyla ilgilidir. İsteğe bağlı HTTP eklentileri çoğunlukla
+   istek başlık alanları kullanılarak ifade edilir.</p>
+
+  <p>Bu yönerge, bazı hizmet reddi (DoS) saldırılarından kaçınmak için sunucu
+   yöneticilerine, anormal istemci istekleri üzerinde daha iyi denetim
+   imkanı sağlar. Eğer normal istemciler sunucudan istekte bulunurken çok
+   fazla başlık alanı gönderildiğine dair bir hata iletisi alırlarsa bu
+   değerin arttırılması gerekir.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   LimitRequestFields 50
+  </example>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LimitRequestFieldSize</name>
+<description>İstemciden kabul edilecek HTTP isteği başlık uzunluğunu sınırlar.
+</description>
+<syntax>LimitRequestFieldSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
+<default>LimitRequestFieldSize 8190</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, HTTP istek başlığında izin verilecek bayt sayısını
+   belirler.</p>
+
+  <p><directive>LimitRequestFieldSize</directive> yönergesi, sunucu
+   yöneticilerine HTTP istek başlık alanının azami uzunluğunu arttırıp
+   azaltma imkanı verir. Sunucu bu değerin, normal bir istemci isteğinin
+   içerebileceği herhangi bir başlık alanını tutabilecek kadar büyük
+   olmasını gerektirir. Normal bir istek başlık alanı uzunluğu kullanıcının
+   tarayıcısını ayrıntılı içerik müzakeresini desteklemek için nasıl
+   yapılandırdığıyla ilgilidir. SPNEGO kimlik doğrulama başlıkları 12392
+   baytlık olabilir.</p>
+
+  <p>Bu yönerge, bazı hizmet reddi (DoS) saldırılarından kaçınmak için sunucu
+   yöneticilerine, anormal istemci istekleri üzerinde daha iyi denetim
+   imkanı sağlar.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   LimitRequestFieldSize 4094
+  </example>
+
+  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LimitRequestLine</name>
+<description>İstemciden kabul edilecek HTTP istek satırının uzunluğunu sınırlar.
+</description>
+<syntax>LimitRequestLine <var>bayt-sayısı</var></syntax>
+<default>LimitRequestLine 8190</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, HTTP istek satırında izin verilecek bayt sayısını
+   belirler.</p>
+
+  <p><directive>LimitRequestLine</directive> yönergesi, sunucu yöneticilerine
+   bir istemcinin HTTP istek satırının azami uzunluğunu arttırıp azaltma
+   imkanı verir. İstek satırının içeriği HTTP yöntemi, URI ve protokol
+   sürümünden oluştuğundan <directive>LimitRequestLine</directive>
+   yönergesi, sunucudan bir istek için kullanılan istek adresinin uzunluğunu
+   sınırlamış olur. Sunucu bu değerin, bir <code>GET</code> isteğinin sorgu
+   kısmında aktarılabilen her bilgi dahil, özkaynak isimlerinden her birini
+   tutabilecek kadar büyük olmasını gerektirir.</p>
+
+  <p>Bu yönerge, bazı hizmet reddi (DoS) saldırılarından kaçınmak için sunucu
+   yöneticilerine, anormal istemci istekleri üzerinde daha iyi denetim
+   imkanı sağlar.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   LimitRequestLine 4094
+  </example>
+
+  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LimitXMLRequestBody</name>
+<description>Bir XML temelli istek gövdesinin uzunluğunu sınırlar.</description>
+<syntax>LimitXMLRequestBody <var>bayt-sayısı</var></syntax>
+<default>LimitXMLRequestBody 1000000</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+<context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
+<override>All</override>
+
+<usage>
+  <p>Bir XML temelli istek gövdesinin azami bayt sayısını belirler. Değer
+   olarak <code>0</code> belirtildiğinde herhangi bir boyut sınaması
+   yapılmaz.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <example>
+   LimitXMLRequestBody 0
+  </example>
+
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis type="section">
+<name>Location</name>
+<description>İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
+</description>
+<syntax>&lt;Location <var>URL-yolu</var>|<var>URL</var>&gt; ...
+&lt;/Location&gt;</syntax>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p><directive type="section">Location</directive> bölüm yönergesi kapsadığı
+   yönergelerin etki alanını belirtilen URL’lerle sınırlar. Bu yönerge,
+   <directive type="section" module="core">Directory</directive> yönergesine
+   benzer ve <code>&lt;/Location&gt;</code> yönergesi ile biten bir alt
+   bölüm başlatır. <directive type="section">Location</directive> bölümleri
+   yapılandırma dosyasında göründükleri sıraya göre, <directive
+   type="section" module="core">Directory</directive> bölümleri ve
+   <code>.htaccess</code> dosyaları okunup <directive type="section"
+   module="core">Files</directive> bölümleri de işlendikten sonra işleme
+   sokulurlar.</p>
+
+  <p><directive type="section">Location</directive> bölümleri dosya
+   sisteminin tamamen dışında işlem görürler. Bunun çeşitli sonuçları olur.
+   En önemlisi, <directive type="section">Location</directive>
+   yönergelerinin dosya sistemi konumlarına erişimi denetim altına almak
+   için kullanılmaması gerekliliğidir. Aynı dosya sistemi konumuna farklı
+   URL’lerle erişmek mümkün olduğundan bu tür erişim denetimleri hile ile
+   atlatılabilir olacaktır.</p>
+
+  <note><title><directive type="section">Location</directive> ne zaman
+   kullanılmalı</title>
+
+  <p><directive type="section">Location</directive> yönergesini dosya sistemi

[... 1362 lines stripped ...]


Mime
View raw message