httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From taka...@apache.org
Subject svn commit: r662016 [3/3] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual: mod/core.xml.tr mod/mod_request.xml.tr vhosts/index.xml.tr vhosts/ip-based.xml.tr vhosts/name-based.xml.tr
Date Sat, 31 May 2008 12:12:38 GMT
Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/core.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.tr?rev=662016&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.tr [utf-8] Sat May 31 05:12:37 2008
@@ -0,0 +1,88 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 649163 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mod_request.xml.meta">
+
+<name>mod_request</name>
+<description>HTTP istek gövdelerini işleme sokup kullanılabilir kılan süzgeçler</description>
+<status>Base</status>
+
+
+<directivesynopsis>
+<name>KeptBodySize</name>
+<description>mod_include gibi süzgeçler tarafından kullanılma olasılığına karşı
+istek gövdesi iptal edilmek yerine belirtilen azami boyutta tutulur.
+</description>
+<syntax>KeptBodySize <var>azami_bayt_sayısı</var></syntax>
+<default>KeptBodySize 0</default>
+<contextlist><context>directory</context>
+</contextlist>
+
+<usage>
+  <p>Normal şartlar altında, durağan dosyaların öntanımlı eylemcileri gibi
+   istek eylemcileri gerek kalmadığında istek gövdesini iptal ederler. Sonuç
+   olarak, mod_include gibi süzgeçler, özgün istek (süzme işlemi
+   gerçekleştikten sonra artık gerekmediğinden istek gövdesini iptal eden)
+   bir <code>POST</code> isteği olsa bile, <code>GET</code> isteklerinin
+   yapılmasına sadece diğer URL’lerin alt istekler olarak içerilmesi
+   şartıyla izin verir.</p>
+
+  <p>Bu yönergede belirtilen değer sıfırdan büyük olduğunda, istek
+   eylemciler, istek gövdesini iptal etmek yerine süzgeçler tarafından
+   kullanılmak üzere belirtilen azami boyuta ayarlarlar. mod_include
+   süzgecinin kullanılması durumunda, bir durağan shtml dosyası için bir
+   <code>POST</code> isteği, ardından gelen isteklerin, önceki gibi
+   <code>GET</code> istekleri değil, <code>POST</code> istekleri
olmasına
+   yol açacaktır.</p>
+
+  <p>Bu özellik, <module>mod_include</module> kullanılarak, karmaşık
HTML
+   sayfalarının ve uygulamalarının küçük küçük bileşenlere bölünüp sonra
da
+   sayfa yapısıyla birlikte sarmalanarak birleştirilmesini mümkün kılar.
+   Bileşenler, CGI programları veya betik dilleri biçiminde olabileceği
+   gibi, <module>mod_proxy</module> kullanarak başka bir sunucudaki URL
+   uzayına ters vekil URL’ler şeklinde bile olabilir.</p>
+
+  <p><strong>Bilginize:</strong> İstekler tamamlanana kadar alınan
istekler
+   geçici RAM içinde biriktirilir. Sonuç olarak, bahsi geçen yükü karşılamak
+   için yeterince RAM’in mevcut olması gerekir. Bu yönergeyi kullanmakla,
+   istek gövdesini saklamaya yetecek olası en düşük değerle bile URL
+   uzayınız için gereken yeri kısıtlamış olursunuz.</p>
+
+  <p>Eğer isteğin uzunluğu bu yönerge ile ayrılan azami uzunluğu aşarsa
+   sunucu yanıt olarak <code>413 Request Entity Too Large</code> (413
+   İstenen Öğe Çok Büyük) hatasını döndürür.</p>
+
+  <p>İstek gövdesini iptal etmek yerine kendi amaçları doğrultusunda bunları
+   biriktiren <module>mod_cgi</module> gibi eylemciler bu yönergeyi dikkate
+   almazlar.</p>
+
+</usage>
+
+<seealso><a href="mod_include.html">mod_include</a> belgesi</seealso>
+<seealso><a href="mod_auth_form.html">mod_auth_form</a> belgesi</seealso>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_request.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr?rev=662016&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr [utf-8] Sat May 31 05:12:37 2008
@@ -0,0 +1,105 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="index.xml.meta">
+<parentdocument href="../"/>
+
+  <title>Apache Sanal Konak Belgeleri</title>
+
+<summary>
+
+  <p><cite>Sanal Konak</cite> (Virtual Host) terimi tek bir makine üzerinde
+   birden fazla sitenin (www.sirket1.dom, www.sirket2.dom gibi) barındırılma
+   uygulamasını betimler. Sanal konaklar, "<a href="ip-based.html">IP’ye
+   dayalı</a>" veya "<a href="name-based.html">isme dayalı</a>" olabilir;
+   birincisinde, her site ayrı bir IP adresinden sunulurken, ikincisinde her
+   IP adresinde birden fazla site sunulur. Olayda aynı fiziksel sunucu
+   kullanıldığı halde bu sunucu son kullanıcıya görünür değildir.</p>
+
+  <p>Apache yazılımsal olarak IP’ye dayalı sanal konakları destekleyen ilk
+   sunuculardan biridir. 1.1 sürümünden itibaren Apache hem IP’ye dayalı hem
+   de isme dayalı sanal konakları desteklemektedir. İsme dayalı sanal
+   konaklara bazen <em>konağa dayalı</em> sanal konaklar veya <em>IP’ye
+   dayanmayan</em> sanal konaklar da denmektedir.</p>
+
+  <p>Aşağıda, Apache’nin 1.3 sürümü ve sonrası için sanal konak desteğini
bütün
+   ayrıntıları ile açıklayan belgeler listelenmiştir.</p>
+
+</summary>
+
+<seealso><module>mod_vhost_alias</module></seealso>
+<seealso><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a></seealso>
+<seealso><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></seealso>
+<seealso><a href="examples.html">Sanal Konak Örnekleri</a></seealso>
+<seealso><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a></seealso>
+<seealso><a href="mass.html">Kütlesel Sanal Konaklık</a></seealso>
+<seealso><a href="details.html">Ayrıntılı olarak Konak Eşleme</a></seealso>
+
+<section id="support"><title>Sanal Konak Desteği</title>
+
+  <ul>
+   <li><a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konaklar</a> (Her
IP
+    adresinde birden fazla site)</li>
+   <li><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a>
(Her site
+    için ayrı IP adresi)</li>
+   <li><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
+    örnekleri</a></li>
+   <li><a href="fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırları</a> (veya,
+   <em>çok fazla günlük dosyası</em>)</li>
+   <li><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel Sanal
+    Barındırma</a></li>
+   <li><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a></li>
+  </ul>
+
+</section>
+
+<section id="directives"><title>Yapılandırma Yönergeleri</title>
+
+  <ul>
+   <li><directive type="section"
+      module="core">VirtualHost</directive></li>
+   <li><directive module="core">NameVirtualHost</directive></li>
+   <li><directive module="core">ServerName</directive></li>
+   <li><directive module="core">ServerAlias</directive></li>
+   <li><directive module="core">ServerPath</directive></li>
+  </ul>
+
+  <p>Sanal konak yapılandırmanız üzerinde hata ayıklamaya çalışıyorsanız
+   Apache’nin <code>-S</code> komut satırı seçeneği şu şekilde çok
işinize
+   yarayabilir:</p>
+
+  <example>
+  /usr/local/apache2/bin/httpd -S
+  </example>
+
+  <p>Bu komut, yapılandırma dosyasının Apache yorumunu dökümler. IP
+   adreslerinin ve sunucu isimlerinin dikkatli bir incelemesi, yapılandırma
+   yanlışlarınızı keşfetmenize yardımcı olabilir. (Diğer komut satırı
+   seçenekleri için <program>httpd</program> programının belgelerine
+   bakınız.)</p>
+
+</section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/index.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr?rev=662016&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr [utf-8] Sat May 31 05:12:37 2008
@@ -0,0 +1,165 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 659902 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="ip-based.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Sanal Konaklar</parentdocument>
+  <title>Apache’de IP’ye Dayalı Sanal Konak Desteği</title>
+
+<seealso>
+<a href="name-based.html">İsme Dayalı Sanal Konak Desteği</a>
+</seealso>
+
+<section id="requirements"><title>Sistem gereksinimleri</title>
+
+  <p><cite>IP’ye dayalı</cite> deyince, sunucunun <strong>her
IP’ye dayalı
+   sanal konak için ayrı bir IP adresi</strong>ne sahip olduğunu anlıyoruz.
+   Bunun olması için, makine ya çok sayıda ağ bağlantısına sahiptir ya da
+   makinede, günümüzde çoğu işletim sistemi tarafından desteklenen sanal
+   arabirimler kullanılıyordur. (Sanal arabirimlerle ilgili ayrıntılar için
+   sistem belgelerinize bakınız; bu konu genellikle IP rumuzları (ip aliases)
+   olarak geçer ve ayarlamak için genellikle "ifconfig" komutu
+   kullanılır.)</p>
+
+</section>
+
+<section id="howto"><title>Apache nasıl ayarlanır?</title>
+
+  <p>Çok sayıda konağı desteklemek üzere Apache iki şekilde
+   yapılandırılabilir. Ya her konak için ayrı bir <program>httpd</program>
+   süreci çalıştırırsınız ya da tüm sanal konakları destekleyen tek bir
+   süreciniz olur.</p>
+
+  <p>Çok sayıda süreç kullanıyorsanız:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Güvenli bölgeler oluşturmanız gerekiyordur. Örneğin, şirket2’deki
hiç
+    kimse dosya sistemi üzerinden şirket1’e ait verileri okuyamasın, sadece
+    herkes gibi tarayıcı kullanarak okuyabilsin istenebilir. Bu durumda,
+    <directive module="mpm_common">User</directive>,
+    <directive module="mpm_common">Group</directive>,
+    <directive module="mpm_common">Listen</directive> ve
+    <directive module="core">ServerRoot</directive> yönergeleri farklı
+    değerlerle yapılandırılmış iki ayrı süreç çalıştırmanız gerekir.</li>
+
+   <li>Makine üzerindeki her IP adresini dinlemek için gereken dosya tanıtıcı
+    ve bellek miktarını makul bir seviyede tutabilirsiniz. Bu sadece belli
+    adresleri dinleyerek veya çok sayıda adresle eşleşen adres kalıpları
+    kullanarak mümükün olabilir. Zaten, bir sebeple belli bir adresi dinleme
+    ihtiyacı duyarsanız, diğer tüm adresleri de ayrı ayrı dinlemeniz
+    gerekir. (Bir <program>httpd</program> programı N-1 adresi dinlerken
+    diğerleri kalan adresleri dinleyebilir.)</li>
+  </ul>
+
+  <p>Tek bir süreç kullanıyorsanız:</p>
+
+  <ul>
+   <li><program>httpd</program> yapılandırmasının sanal konaklar
arasında
+    paylaşılmasına izin veriliyor demektir.</li>
+
+   <li>Makine çok büyük miktarda isteği karşılayabilir ve ayrı ayrı
+    süreçlerin çalışmasından kaynaklanan önemli başarım kayıpları
+    yaşanmaz.</li>
+  </ul>
+
+</section>
+
+<section id="multiple"><title>Çok sayıda sürecin yapılandırılması</title>
+
+  <p>Her sanal konak için ayrı bir <program>httpd</program> yapılandırması
+   oluşturulur. Her yapılandırmada, o süreç tarafından sunulacak IP adresi
+   (veya sanal konak) için <directive module="mpm_common">Listen</directive>
+   yönergesi kullanılır. Örnek:</p>
+
+  <example>
+  Listen www.birkobi.dom:80
+  </example>
+
+  <p>Burada konak ismi yerine IP adresi kullanmanız önerilir (ayrıntılar için
+   <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a> belgesine
+   bakınız).</p>
+
+</section>
+
+<section id="single"><title>Sanal konaklar tek bir sürecin yapılandırılması</title>
+
+  <p>Bu durum için, ana sunucu ve sanal konakların tümüne gelen istekler tek
+   bir <program>httpd</program> süreci tarafından karşılanır. Yapılandırma
+   dosyasında, her sanal konak için, farklı değerlere sahip <directive
+   module="core">ServerAdmin</directive>, <directive
+   module="core">ServerName</directive>, <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive>, <directive
+   module="core">ErrorLog</directive>ve<directive
+   module="mod_log_config">TransferLog</directive>
+   veya <directive module="mod_log_config">CustomLog</directive> yönergeleri
+   içeren ayrı birer <directive module="core">VirtualHost</directive> bölümü
+   oluşturulur. Örnek:</p>
+
+  <example>
+  &lt;VirtualHost www.birkobi.dom&gt;
+  <indent>
+   ServerAdmin bilgi@posta.birkobi.dom<br />
+   DocumentRoot /gruplar/birkobi/belgeler<br />
+   ServerName www.birkobi.dom<br />
+   ErrorLog /gruplar/birkobi/günlükler/hatalar.log<br />
+   TransferLog /gruplar/birkobi/günlükler/erisim.log
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  <br />
+  &lt;VirtualHost www.digerkobi.dom&gt;
+  <indent>
+   ServerAdmin bilgi@posta.digerkobi.dom<br />
+   DocumentRoot /gruplar/digerkobi/belgeler<br />
+   ServerName www.digerkobi.dom<br />
+   ErrorLog /gruplar/digerkobi/günlükler/hatalar.log<br />
+   TransferLog /gruplar/digerkobi/günlükler/erisim.log
+  </indent>
+  &lt;/VirtualHost&gt;
+  </example>
+
+  <p>Burada konak isimlerinin yerlerine IP adreslerini kullanmanız önerilir
+   (ayrıntılar için <a href="../dns-caveats.html">DNS ile ilgili konular</a>
+   belgesine bakınız).</p>
+
+  <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
+   hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <directive
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde kullanılabilir.
Bir
+   yönergenin <directive module="core">VirtualHost</directive> bölümlerinde
+   kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a
+   href="../mod/directives.html">yönerge dizinini</a> kullanarak yönergenin
<a
+   href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
+
+  <p><a href="../suexec.html">suEXEC sarmalayıcısı</a> kullanıldığı
takdirde
+   <directive module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesi de
+   bir <directive module="core">VirtualHost</directive> bölümü içinde
+   kullanılabilir.</p>
+
+  <p><em>GÜVENLİK:</em>Günlük dosyalarının yazılacağı yeri belirlerken,
+   Apache’yi başlatan kullanıcıdan başka kimsenin yazamayacağı bir yerin
+   seçilmesi bazı güvenlik risklerini ortadan kaldırmak bakımından önemlidir.
+   Ayrıntılar için <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik ipuçları</a>
+   belgesine bakınız.</p>
+</section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr?rev=662016&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] Sat May 31 05:12:37 2008
@@ -0,0 +1,279 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 659902 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="name-based.xml.meta">
+<parentdocument href="./">Sanal Konaklar</parentdocument>
+<title>İsme Dayalı Sanal Konaklar</title>
+
+<summary>
+  <p>Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları
+   açıklanmıştır.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="ip-based.html">IP Adresine Dayalı Sanal Konaklar</a></seealso>
+<seealso><a href="details.html">Konak Eşlemenin Derinliğine İncelenmesi</a>
+</seealso>
+<seealso><a href="mass.html">Devingen olarak Yapılandırılan Kütlesel Sanal
+Barındırma</a></seealso>
+<seealso><a href="examples.html">Çok kullanılan sanal konak yapılandırma
+örnekleri</a></seealso>
+<seealso><a href="examples.html#serverpath">ServerPath yapılandırma örneği</a>
+</seealso>
+
+<section id="namevip"><title>İsme dayalı ve IP’ye dayalı Sanal Konaklar</title>
+
+  <p>IP’ye dayalı sanal konaklarda sunulacak sanal konağı doğru tespit
+   edebilmek için bağlantının yapıldığı IP adresine bakılır. Bu bakımdan her
+   konak için ayrı bir IP adresine gereksinim vardır. İsme dayalı sanal
+   konaklarda ise sunucu, istemcinin HTTP başlığının bir parçası olarak
+   gönderdiği konak adını kullanır. Bu teknikte aynı IP adresini çok sayıda
+   farklı konak kullanabilir.</p>
+
+  <p>İsme dayalı sanal barındırma nispeten daha kolaydır, çünkü her konak
+   ismini doğru IP adresiyle eşlemek için DNS sunucunuzu yapılandırdıktan
+   sonra Apache HTTP sunucusunu farklı konak isimlerini tanıyacak şekilde
+   yapılandırmanız yeterli olur. İsme dayalı sanal barındırma ayrıca zaten
+   kıt olan IP adreslerine talebi de azaltır. Bu nedenle, IP’ye dayalı sanal
+   konakları kullanmanızı gerektirecek çok özel bir sebep olmadıkça isme
+   dayalı sanal konaklar kullanmalısınız. IP’ye dayalı sanal konakların
+   kullanımını gerektirebilecek bazı durumlar:</p>
+
+  <ul>
+    <li>Bazı tarihi istemciler isme dayalı sanal konaklarla uyumlu değildir.
+     İsme dayalı sanal konakların çalışması için istemcinin HTTP Host
+     başlığı göndermesi gerekir. Bu da HTTP/1.1 desteği gerektirir.
+     Günümüzdeki HTTP/1.0 istemcileri bir eklenti olarak HTTP/1.1’i de
+     desteklemektedir. Tarihi eser haline gelmiş HTTP/1.1 desteği
+     bulurmayan eski istemcileri hala isme dayalı sanal konaklarla
+     desteklemek isterseniz bu belgenin sonunda bunu mümkün kılabilecek bir
+     tekniğe yer verilmiştir.</li>
+
+    <li>İsme dayalı sanal konaklar SSL portokolünün doğası gereğince SSL’li
+     güvenli sunucular için kullanılamazlar.</li>
+
+    <li>Bazı işletim sistemlerinin ve ağ donanımlarının gerçekleştirdiği
+     band genişliği yönetim teknikleri IP adresleri farklı olmadığı sürece
+     konaklar arasında ayrım yapamazlar.</li>
+  </ul>
+
+</section>
+
+<section id="using"><title>İsme Dayalı Sanal Konakların Kullanımı</title>
+
+<related>
+  <modulelist>
+  <module>core</module>
+  </modulelist>
+
+  <directivelist>
+	<directive module="core">DocumentRoot</directive>
+	<directive module="core">NameVirtualHost</directive>
+	<directive module="core">ServerAlias</directive>
+	<directive module="core">ServerName</directive>
+	<directive module="core">ServerPath</directive>
+	<directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
+  </directivelist>
+</related>
+
+  <p>İsme dayalı sanal konakları kullanmak için, bu konaklar için istekleri
+   kabul edecek sunucuya IP adresini (ve muhtemelen portu da)
+   belirtmelisiniz. Bu işlem <directive
+   module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesiyle yapılır. Normal
+   şartlar altında sunucu üzerinde bütün IP adreslerinin kullanılması
+   gerekir; bunun için <directive module="core">NameVirtualHost</directive>
+   yönergesine argüman olarak <code>*</code> belirtebilirsiniz. Çok sayıda
+   port kullanmayı planlıyorsanız (SSL çalıştırmak gibi), argümana
+   <code>*:80</code> şeklinde port ekleyebilirsiniz. Yalnız, <directive
+   module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesinde bir IP adresi
+   belirtmiş olmakla sunucunun kendiliğinden o IP adresini dinlemeyeceğine
+   dikkat ediniz. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için <a
+   href="../bind.html">Apache’nin kullanacağı adreslerin ve portların
+   ayarlanması</a> belgesine bakınız. Ayrıca, sunucuda, burada belirttiğiniz
+   IP adresine sahip bir ağ arabirimi olmalıdır.</p>
+
+  <p>Sonraki adım sunacağınız her konak için ayrı bir <directive
+   type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümü oluşturmaktır.
+   <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
+   yönergesinin argümanı ile eşleşen bir <directive
+   module="core">NameVirtualHost</directive> yönergesi tanımlanmış olmalıdır
+   (değer normalde "*:80" olacaktır). Her <directive type="section"
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümü içinde sunulan konağı
+   belirtmek üzere en azından bir adet <directive
+   module="core">ServerName</directive> yönergesine ve konak içeriğinin dosya
+   sisteminde bulunduğu yeri gösteren bir <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> yönergesine
+   ihtiyacınız olacaktır.</p>
+
+  <note><title>Ana konağı unutmayın</title>
+    <p>Mevcut sitenize sanal konaklar eklerseniz, mevcut siteniz için de bir
+     <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümü
+     oluşturmalısınız. Bu sanal konak bölümü içinde kullanacağınız
+     <directive module="core">ServerName</directive> ve <directive
+     module="core">DocumentRoot</directive> yönergelerinin argümanları,
bu
+     yönergelerin sunucu geneli için belirttiğiniz değerlerini
+     içermelidir. Bu sanal konağı yapılandırma dosyanızdaki ilk sanal konak
+     yapın ki, öntanımlı konak olsun.</p>
+  </note>
+
+  <p>Örnek olarak, <code>www.biralan.tld</code> adresinden sitenizi
sunmakta
+   olduğunuzu ve bunun yanına aynı IP adresini kullanan
+   <code>www.digeralan.tld</code> sanal konağını eklemek istediğinizi
+   varsayalım. Bunun için <code>httpd.conf</code> dosyanıza basitçe şu
+   satırları ekleyebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+    NameVirtualHost *:80<br />
+    <br />
+    &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+    <indent>
+      ServerName www.biralan.tld<br />
+      ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld<br />
+      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
+    </indent>
+    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+    <br />
+    &lt;VirtualHost *:80&gt;<br />
+    <indent>ServerName www.digeralan.tld<br />
+      DocumentRoot /siteler/digeralan<br />
+    </indent>
+    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  </example>
+
+  <p>İsterseniz, <directive module="core">NameVirtualHost</directive>
ve
+   <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
+   yönergelerinde argüman olarak <code>*</code> yerine doğrudan bir IP
adresi
+   belirtebilirsiniz. Hatta, daha sonra, isme dayalı sanal konakları bir IP
+   adresinden ve IP’ye dayalı olanları veya isme dayalı diğer bir sanal konak
+   grubunu diğer IP adreslerinden sunmak isteyebilirsiniz.</p>
+
+  <p>Çoğu sunucunun birden fazla isim ile erişilebilir olması istenir. Bu,
+   <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümü
+   içine bir <directive module="core">ServerAlias</directive> yönergesi
+   yerleştirmek suretiyle mümkün olur. Örneğin yukarıdaki örnekte,
+   kullanıcıların aynı siteye farklı isimlerle erişmelerini mümkün kılmak
+   için bölüm içine şu satırı ekleyebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+    ServerAlias biralan.tld *.biralan.tld
+  </example>
+
+  <p>Böylece <code>biralan.tld</code> alanındaki tüm konaklar için
gelen
+   isteklere <code>www.biralan.tld</code> sanal konağından hizmet sunulmuş
+   olur. Konak isimleriyle eşleşmek üzere dosya ismi kalıp karakterleri
+   <code>*</code> ve <code>?</code> kullanılabilir. Şüphesiz
bu isimleri sırf
+   <directive module="core">ServerName</directive> veya
+   <code>ServerAlias</code> yönergesinde belirtmiş olmakla bu isimleri
+   erişilebilir kılamazsınız. Öncelikle, bu isimleri sunucunuzdaki IP
+   adresleriyle eşlemek üzere yapılandıracağınız bir DNS sunucunuz
+   olmalıdır.</p>
+
+  <p>Son olarak, sanal konak yapılandırmanıza, <directive type="section"
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümlerinin içine başka yönergeler
+   yerleştirerek ince ayar çekebilirsiniz. Çoğu yönerge bu bölümlere
+   yerleştirilebilir ve sadece o sanal konakla ilgili yapılandırmayı
+   değiştirmek için kullanılabilir. Belli bir yönergenin sanal konak
+   bölümlerinde kullanılıp kullanılmayacağını yönergenin açıklamasında <a
+   href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a> satırına bakarak
+   öğrenebilirsiniz. <em>Ana sunucu bağlamındaki</em> (<directive
+   type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümleri dışındaki)
+   yapılandırma yönergelerinden sadece sanal konak bölümlerinde geçersiz
+   kılınmamış olanlar kullanılacaktır.</p>
+
+  <p>Sunucuya bir istek geldiğinde, sunucu önce IP adresiyle eşleşmesi olası
+   <directive module="core">NameVirtualHost</directive> bölümleri var mı
diye
+   bakar. Varsa, IP adresini eşleştirmek için <directive
+   module="core">NameVirtualHost</directive> bölümlerine tek tek bakar ve
+   istenen konak ismi ile eşleşen bir <directive module="core"
+   >ServerName</directive> veya <code>ServerAlias</code> yönergesi
bulmaya
+   çalışır. Bir tane bulduğunda, sunucu için onun yapılandırmasını kullanır.
+   İsimle eşleşen bir sanal konak bulamazsa IP adresiyle eşleşen <strong>ilk
+   sanal konağın</strong> yapılandırmasını kullanır.</p>
+
+  <p>Bir önkabul olarak yapılandırma dosyasında rastlanan ilk sanal konak
+   <em>öntanımlı</em> sanal konaktır. IP adresi bir sanal konakla eşleştiği
+   takdirde <em>ana sunucunun</em> <directive module="core"
+   >DocumentRoot</directive> değeri <strong>asla</strong> kullanılmayacaktır.
+   Sanal konaklardan hiçbiriyle eşleşmeyen istekler için özel bir
+   yapılandırmanız olsun isterseniz, bu yapılandırmayı yapılandırma
+   dosyanızdaki ilk <directive type="section"
+   module="core">VirtualHost</directive> bölümüne yerleştirmeniz
+   yetecektir.</p>
+
+</section>
+
+<section id="compat"><title>Artık Tarihe Karışmış Tarayıcılarla Uyumluluk</title>
+
+  <p>Evvelce de bahsedildiği gibi, isme dayalı sanal konakların gerektiği gibi
+   çalışması için gerekli veriyi göndermeyen bazı istemciler vardır. Bu
+   istemcilere daima o IP adresinin yapılandırma dosyasındaki ilk sanal
+   konağının (isme dayalı <cite>başat</cite> sanal konak) sayfaları
+   gönderilir.</p>
+
+  <note><title>Ne kadar eski?</title>
+  <p>Lütfen dikkat edin, eski deyince gerçekten de antika demek istiyoruz.
+   Günümüzde bu tür tarayıcılara rastlamanız neredeyse imkansızdır. Günümüz
+   tarayıcılarının hepsi isme dayalı sanal konakların gerektirdiği
+   <code>Host</code> başlığını gönderirler.</p>
+  </note>
+
+  <p>Olayı fazla germeden <directive module="core">ServerPath</directive>
+   yönergesini kullanarak sorunun çevresinden dolanmak mümkündür:</p>
+
+  <p>Örnek yapılandırma:</p>
+
+  <example>
+    NameVirtualHost 111.22.33.44<br />
+    <br />
+    &lt;VirtualHost 111.22.33.44&gt;<br />
+    <indent>
+      ServerName www.biralan.tld<br />
+      ServerPath /biralan<br />
+      DocumentRoot /siteler/biralan<br />
+    </indent>
+    &lt;/VirtualHost&gt;<br />
+  </example>
+
+  <p>Bu ne anlama geliyor? Anlamı, "<code>/biralan</code>" ile başlayan
her
+   URI isteği <code>www.biralan.tld</code> sanal konağı tarafından sunulacak,
+   demektir. Yani, tüm istemcilerin
+   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> olarak eriştiği yere
+   <code>Host:</code> başlığı gönderen istemciler
+   <code>http://www.biralan.tld/</code> olarak erişirler.</p>
+
+  <p>Bunu gerçekleştirebilmek için başat sanal konağın baş sayfasına
+   <code>http://www.biralan.tld/biralan/</code> için bir bağ koyduktan sonra
+   sanal konağın sayfalarında ya tamamen göreli bağlar
+   ("<code>dosya.html</code>", "<code>../simgeler/resim.png</code>"
gibi)
+   veya <code>/biralan/</code> ile öncelenmiş bağlar
+   ("<code>http://www.biralan.tld/biralan/muht/dosya.html</code>" veya
+   "<code>/biralan/muht/dosya.html</code>" gibi) kullanın.</p>
+
+  <p>Bu işlem biraz disiplin gerektirse de bu yazılanlara sıkı sıkıya bağlı
+   kalarak hem eski hem de yeni tarayıcıların sayfalarınızı doğru
+   görüntülemesini sağlamış olursunuz.</p>
+
+</section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/trunk/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message