httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From no...@apache.org
Subject svn commit: r650596 [5/8] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/
Date Tue, 22 Apr 2008 17:53:26 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -1,915 +1,915 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-   -->
-<title>mpm_common - Apache HTTP Sunucusu</title>
-<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
-<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
-<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
-<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
-<body>
-<div id="page-header">
-<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
-<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
-<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
-<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
-<div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
-<div id="page-content">
-<div id="preamble"><h1>Apache MPM Ortak Yönergeleri</h1>
-<div class="toplang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="../en/mod/mpm_common.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../es/mod/mpm_common.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div>
-<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
- yönergeler bütünü.</td></tr>
-<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
-</div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
-<ul id="toc">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bs2000account">BS2000Account</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enableexceptionhook">EnableExceptionHook</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#group">Group</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#listen">Listen</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#listenbacklog">ListenBackLog</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#lockfile">LockFile</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxclients">MaxClients</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#pidfile">PidFile</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#serverlimit">ServerLimit</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#startservers">StartServers</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#startthreads">StartThreads</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#user">User</a></li>
-</ul>
-</div>
-
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="AcceptMutex" id="AcceptMutex">AcceptMutex</a> <a name="acceptmutex" id="acceptmutex">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
- çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi
- belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AcceptMutex Default|<var>yöntem</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>AcceptMutex Default</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">AcceptMutex</code> yönergesi Apache HTTPd Sunucusunun
-   ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya
-   sokmak için kullandığı yöntemi
-   belirler. Apache 2.0’dan önce, yöntem sadece derleme sırasında
-   seçilebiliyordu. Kullanılacak en uygun yöntem mimariye ve platforma aşırı
-   derecede bağımlıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</a> belgesine
-   bakabilirsiniz.</p>
-
-  <p>Bu yönergeye değer olarak <code>Default</code> belirtilmişse derleme
-   sırasında seçilen öntanımlı yöntem kullanılacaktır. Diğer olası yöntemler
-   aşağıda listelenmiştir. Tüm yöntemlerin tüm platformlarda mevcut
-   olmadığına dikkat ediniz. Eğer belirtilen yöntem mevcut değilse hata
-   günlüğüne mevcut yöntemlerin listesini içeren bir ileti yazılacaktır.</p>
-
-  <dl>
-   <dt><code>flock</code></dt>
-   <dd><code class="directive"><a href="#lockfile">LockFile</a></code> yönergesi ile
-    belirtilen dosyayı kilitlemek için <code>flock(2)</code> sistem
-    çağrısı kullanılır.</dd>
-
-   <dt><code>fcntl</code></dt>
-   <dd><code class="directive"><a href="#lockfile">LockFile</a></code> yönergesi ile
-    belirtilen dosyayı kilitlemek için <code>fcntl(2)</code> sistem
-    çağrısı kullanılır.</dd>
-
-   <dt><code>posixsem</code></dt>
-   <dd>Muteksleri gerçeklemek için POSIX uyumlu semaforlar kullanılır.</dd>
-
-   <dt><code>pthread</code></dt>
-   <dd>POSIX Evreleri (PThreads) belirtimi tarafından gerçeklenen muteksler
-    kullanılır.</dd>
-
-   <dt><code>sysvsem</code></dt>
-   <dd>Muteksleri gerçeklemek için SysV tarzı semaforlar kullanılır.</dd>
-  </dl>
-
-  <p>Sisteminiz için derleme sırasında seçilmiş öntanımlı yöntemi öğrenmek
-   isterseniz <code class="directive"><a href="../mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> yönergesine
-   <code>debug</code> değerini atayabilirsiniz. Öntanımlı <code class="directive">AcceptMutex</code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code>
-   ile belirtilen günlük dosyasına yazılacaktır.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="BS2000Account" id="BS2000Account">BS2000Account</a> <a name="bs2000account" id="bs2000account">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>BS2000 makinelerde yetkisiz hesap tanımlar.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BS2000Account <var>account</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece BS2000 makineler içindir.</td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">BS2000Account</code> yönergesi sadece BS2000 
-	konaklar için kullanılabilir. <code class="directive"><a href="#user">User</a></code> yönergesi ile belirtilen yetkisiz apache sunucu 
-	kullanıcısı için hesap numarası tanımlamakta kullanılmalıdır. Buna,
-	CGI betiklerinin sunucu tarafından başlatılmış yetkili hesabın
-	(normal olarak <code>SYSROOT</code>’un) özkaynaklarına erişmesini 
-	engellemek için BS2000 POSIX alt sistemleri tarafından gerek duyulur.</p>
-	
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p>Sadece bir <code>BS2000Account</code> yönergesi kullanılabilir.</p>
-  </div>
- 
-<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
-<ul>
-<li><a href="../platform/ebcdic.html">Apache EBCDIC portu</a></li>
-</ul>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a> <a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
- çalışacağı dizin.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CoreDumpDirectory <var>dizin</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
-   geçmeye çalışacağı dizini belirler. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini öntanımlı dizin olmakla
-   birlikte, bu dizin kullanıcılar tarafından yazılabilir bir dizin
-   olmadığından bir <code>core</code> dosyası dökümlenmez. Hata ayıklama
-   amacıyla bir <code>core</code> dosyası dökümlemek isterseniz farklı bir
-   yer belirtmek için bu yönergeyi kullanabilirsiniz.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Linux üzerinde <code>core</code> dökümlemek</h3>
-   <p>Apache root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse Linux
-    çekirdeği süreç tarafından yazılabilir olsa bile <code>core</code>
-    dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
-    <code class="directive">CoreDumpDirectory</code> yönergesi ile açıkça bir
-    dizin belirtirseniz, Apache (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4 ve
-    sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
-    etkinleştirecektir.</p>
-  </div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="EnableExceptionHook" id="EnableExceptionHook">EnableExceptionHook</a> <a name="enableexceptionhook" id="enableexceptionhook">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak
- kancayı etkin kılar.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>EnableExceptionHook On|Off</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>EnableExceptionHook Off</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sürüm 2.0.49 ve sonrasında mevcuttur</td></tr>
-</table>
-  <p>Güvenlik sebebiyle bu yönerge sadece Apache
-   <code>--enable-exception-hook</code> seçeneği ile yapılandırılmışsa
-   kullanılabilir olacaktır. Bu, harici modüllerin eklenmesine ve bir çocuk
-   sürecin çöküşü sonrası bir şeyler yapmaya izin veren bir kancayı etkin
-   kılar.</p>
-
-  <p>Bu kancayı kullanan iki modül (<code>mod_whatkilledus</code> ve
-  <code>mod_backtrace</code>) zaten vardır. bunlar hakkında daha fazla bilgi
-   edinmek için Jeff Trawick'in <a href="http://www.apache.org/~trawick/exception_hook.html">EnableExceptionHook site</a>sine bakabilirsiniz.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="Group" id="Group">Group</a> <a name="group" id="group">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Group <var>unix-grubu</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Group #-1</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için geçerlidir.</td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">Group</code> yönergesi, sunucunun hangi grup altında
-   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
-   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
-   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
-   sunucu belirtilen gruba geçemez ve kullanıcının kendi grubunda
-   çalışmaya devam eder. <var>unix-grubu</var> şunlardan biri olabilir:</p>
-
-  <dl>
-   <dt>Bir grup adı</dt>
-   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>
-
-   <dt><code>#</code> ardından grup numarası</dt>
-   <dd>Gruba numarası ile başvurulur.</dd>
-  </dl>
-
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   Group www-group
-  </code></p></div>
-
-  <p>Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
-   sistem yöneticileri <code>nobody</code> grubunu kullanırlar fakat
-   bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da değildir.</p>
-
-  <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
-   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
-   <code class="directive">Group</code> (veya <code class="directive"><a href="#user">User</a></code>) yönergesine değer olarak
-   <code>root</code> atamayınız.</p>
-  </div>
-
-  <p>Özel bilgi: Bu yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> taşıyıcısı içinde kullanımı
-   artık desteklenmemektedir. Sunucunuzu <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> için
-   yapılandırırken <code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesini
-   kullanınız.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p><code class="directive">Group</code> yönergesi <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve
-    <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> MPM’lerinde mevcut olsa da, aslında
-    işlevsiz olup sadece uyumluluk adına mevcuttur.</p>
-  </div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="Listen" id="Listen">Listen</a> <a name="listen" id="listen">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’dan beri gerekli yönergelerden
- biridir.</td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">Listen</code> yönergesi Apache’yi sadece belli IP
-   adreslerini ve portlarını dinlemeye sevkeder.
-   <code class="directive">Listen</code> artık belirtilmesi zorunlu yönergelerden
-   biridir. Yapılandırma dosyasında bulunmadığı takdirde sunucu
-   başlatılırken başarısız olacaktır. Bu Apache Sunucusunun önceki
-   sürümünde böyle değildi.</p>
-
-  <p><code class="directive">Listen</code> yönergesi Apache’ye, sadece belli
-   portlardan veya IP adresi ve port çiftlerinden gelen istekleri kabul
-   etmesini söyler. Eğer sadece port numarası belirtilmişse sunucu
-   belirtilen portu bütün ağ arabirimlerinde dinleyecektir. Eğer portla
-   birlikte bir IP adresi de belirtilmişse, sunucu belirtilen portu sadece
-   belirtilen arabirimden dinleyecektir.</p>
-
-  <p>Çok sayıda IP adresi ve port belirtmek için çok sayıda
-   <code class="directive">Listen</code> yönergesi kullanılabilir. Sunucu bu
-   durumda belirtilen bütün IP adreslerinden ve portlardan gelecek
-   isteklere yanıt verecektir.</p>
-
-  <p>Örneğin sunucunun hem port 80 hem de port 8000’den istek kabul etmesini
-   istiyorsanız bunu şöyle belirtebilirsiniz:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   Listen 80<br />
-   Listen 8000
-  </code></p></div>
-
-  <p>Sunucunun belirtilen iki ağ arabiriminden ve port numarasından gelen
-   bağlantıları kabul etmesi için şu yapılandırmayı kullanabilirsiniz:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   Listen 192.170.2.1:80<br />
-   Listen 192.170.2.5:8000
-  </code></p></div>
-
-  <p>IPv6 adresleri belirtilirken örnekteki gibi köşeli ayraçlar arasına
-   alınmalıdır:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-   Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
-  </code></p></div>
-
-  <div class="note"><h3>Hata durumu</h3>
-   Aynı IP adresi ve portun çok sayıda <code class="directive">Listen</code>
-   yönergesinde belirtilmesi bir "adres kullanımda" (<code>Address already
-   in use</code>) hatasına yol açar.
-  </div>
-
-<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
-<ul>
-<li><a href="../dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</a> </li>
-<li><a href="../bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların
- Ayarlanması</a></li>
-</ul>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ListenBackLog" id="ListenBackLog">ListenBackLog</a> <a name="listenbacklog" id="listenbacklog">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
- belirler</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ListenBacklog 511</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
-   gerekir ne de istenir. Ancak bazı sistemlerde TCP SYN yüklenme
-   saldırılarına karşı bu değerin arttırılması gerekebilir.
-   <var>kuyruk-uzunluğu</var> parametresi için <code>listen(2)</code>
-   işlevinin açıklamasına bakınız.</p>
-
-  <p>Bu değer çoğunlukla işletim sistemi tarafından daha küçük bir sayıyla
-   sınırlanır. Bu, işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir.
-   Ayrıca, çoğu işletim sisteminin <var>kuyruk-uzunluğu</var> parametresi
-   ile ne belirttiğinize bakmaksızın kendisi için atanmış değeri (fakat
-   normal olarak daha büyüğünü) kullanacağına dikkat ediniz.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="LockFile" id="LockFile">LockFile</a> <a name="lockfile" id="lockfile">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
- çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini
- belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LockFile <var>dosya</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LockFile logs/accept.lock</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">LockFile</code> yönergesi, <code class="directive"><a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></code> yönergesi <code>fcntl</code>
-   veya <code>flock</code> değeri ile belirtildiği takdirde kullanılan
-   kilit dosyasının yerini belirler. Bu yönerge normalde öntanımlı
-   değeriyle bırakılır. Değişmesini gerektiren ana sebep, <code>logs</code>
-   dizininin ağ dosya sisteminde (NFS) yeralması halinde <strong>kilit
-   dosyasının bir yerel diskte saklanması gereği</strong>dir. Ana sürecin
-   süreç kimliği dosyaya kendiliğinden eklenir.</p>
-
-  <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
-   <p>Bu dosyayı herkesin yazabildiği <code>/var/tmp</code> gibi bir dizine
-    koymaktan kaçınmak gerekir. Çünkü, bu takdirde, birileri sunucunun
-    hizmet sunmaya başlarken oluşturacağı kilit dosyası ile aynı isimde
-    bir dosya oluşturarak hizmet reddi saldırısı (DoS) başlatabilir.</p>
-  </div>
-
-<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
-<ul>
-<li><code class="directive"><a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></code></li>
-</ul>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="MaxClients" id="MaxClients">MaxClients</a> <a name="maxclients" id="maxclients">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstekleri sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını
- belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxClients <var>sayı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">MaxClients</code> yönergesi aynı anda sunulacak istek
-   sayısını sınırlamak için kullanılır. <code class="directive">MaxClients</code>
-   istekten fazlası geldiği takdirde bu istekler normal olarak kuyruğa
-   alınıp bekletilir. Kuyrukta bekletilecek isteklerin azami sayısı ise
-   <code class="directive"><a href="#listenbacklog">ListenBacklog</a></code> yönergesi ile
-   belirlenir. İstek sunmakta olan çocuk süreçlerden biri serbest
-   kaldığında bekletilen bağlantılardan birine hizmet sunulmaya
-   başlanır.</p>
-
-  <p>Evreli olmayan sunucularda (<code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> gibi)
-   <code class="directive">MaxClients</code> yönergesi istekleri sunmak için
-   başlatılacak çocuk süreçlerin azami sayısını belirler. Öntanımlı değer
-   256 olup bu değeri arttırmak isterseniz <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> değerini de
-   arttırmalısınız.</p>
-
-  <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> veya
-   <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> gibi) <code class="directive">MaxClients</code>
-   yönergesi istemcilere hizmet verecek evre sayısını sınırlar. Öntanımlı
-   değer <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için <code>50</code> iken melez MPM’ler için
-   <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> ile <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> çarpımıdır (<code>16 x
-   25</code>). Bu bakımdan <code class="directive">MaxClients</code> değerini 16
-   süreçten fazlasına ayarlamak için <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> değerini de
-   arttırmalısınız.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="MaxMemFree" id="MaxMemFree">MaxMemFree</a> <a name="maxmemfree" id="maxmemfree">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
- ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxMemFree 0</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">MaxMemFree</code> yönergesi, <code>free()</code>
-   çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami
-   bellek miktarını kB cinsinden belirler. Bir değerle belirtilmediğinde
-   veya <code>0</code> değeriyle belirtildiğinde eşik sınırsız
-   olacaktır.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="MaxRequestsPerChild" id="MaxRequestsPerChild">MaxRequestsPerChild</a> <a name="maxrequestsperchild" id="maxrequestsperchild">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
- sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxRequestsPerChild <var>sayı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxRequestsPerChild 10000</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> yönergesi, tek bir çocuk
-   sürecin işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
-   <code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> istekten sonra çocuk süreç
-   ölür. Eğer <code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> için
-   <code>0</code> belirtilmişse sürecin ömrü sonsuz olacaktır.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Sıfırdan farklı öntanımlı değerler</h3>
-   <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için
-    öntanımlı değer <code>0</code>’dır.</p>
-  </div>
-
-  <p><code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> için sıfırdan farklı bir
-   değer belirtmenin iki yararlı etkisi vardır:</p>
-
-  <ul>
-   <li>Sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak suretiyle olası
-    bellek sızıntılarını engeller.</li>
-
-   <li>Sürece sonlu bir ömür biçerek sunucu yükü düştüğünde süreç sayısının
-    da düşürülmesine yardımcı olur.</li>
-  </ul>
-
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> isteklerinde sadece
-    ilk istek bu sınıra uygun sayılır. Etkisi ise, davranışın çocuk süreç
-    başına <em>bağlantı</em> sayısının sınırlanması şeklinde
-    değişmesidir.</p>
-  </div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareThreads" id="MaxSpareThreads">MaxSpareThreads</a> <a name="maxsparethreads" id="maxsparethreads">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxSpareThreads <var>number</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
-   davranır.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>MaxSpareThreads 10</code>
-   öntanımlıdır. Bu MPM, boştaki evrelerin sayısını çocuk süreç başına
-   boştaki evre sayısı olarak izler. Bir çocukta çok fazla boşta evre
-   varsa sunucu sadece o çocuğun boştaki evrelerini öldürür.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> için <code>MaxSpareThreads 250</code>
-   öntanımlıdır. Bu MPM’ler boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer
-   sunucuda çok fazla boşta evre varsa, sunucu boştaki evrelerin sayısı bu
-   sınırın altına inene kadar çocuk süreçleri öldürür.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>MaxSpareThreads 100</code>
-   öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
-   sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> MPM’leri
-   <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> gibidir. <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için
-   <code>MaxSpareThreads 50</code> öntanımlıyken <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>
-   için öntanımlı değer <code>10</code>’dur.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Kısıtlamalar</h3>
-   <p><code class="directive">MaxSpareThreads</code> için değer aralığı sınırlıdır.
-    Apache belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
-    kendiliğinden düzeltecektir:</p>
-   <ul>
-    <li><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için
-     <code class="directive">MaxSpareThreads</code> değerinin <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code> değerinden küçük veya
-     eşit olması gerekir.</li>
-
-    <li><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> modülü, değerin <code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code> değerinden küçük
-     olmasını gerektirir.</li>
-
-    <li><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> ve
-     <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için değer, <code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code>
-     ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
-     toplamına eşit veya büyük olmak zorundadır.</li>
-   </ul>
-  </div>
-
-<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
-<ul>
-<li><code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code></li>
-<li><code class="directive"><a href="#startservers">StartServers</a></code></li>
-</ul>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="MinSpareThreads" id="MinSpareThreads">MinSpareThreads</a> <a name="minsparethreads" id="minsparethreads">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
- sayısını belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MinSpareThreads <var>number</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
-   sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>MinSpareThreads 5</code>
-   öntanımlıdır ve çocuk süreç başına boştaki evre sayısını izler. Bir
-   çocuk için yeterince boşta evre yoksa sunucu bu çocuk için yeni evreler
-   oluşturmaya başlar. Nitekim, <code class="directive"><a href="../mod/perchild.html#numservers">NumServers</a></code> için <code>10</code> ve
-   <code class="directive">MinSpareThreads</code> için <code>5</code> atarsanız
-   sisteminizdeki boştaki evre sayısı en az 50 olur.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> modülleri için <code>MinSpareThreads
-   75</code> öntanımlıdır ve bu modüller boştaki evreleri sunucu genelinde
-   izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu boştaki
-   evrelerin sayısı bu sınırın üstüne çıkana kadar çocuk süreç
-   oluşturur.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>MinSpareThreads 10</code>
-   öntanımlıdır ve tek süreç kendisi olduğundan izleme sunucu genelinde
-   yapılır.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> modülleri
-   <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> gibidir. <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için
-   <code>MinSpareThreads 1</code> öntanımlı iken <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>
-   için öntanımlı değer <code>5</code>’tir.</p>
-
-<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
-<ul>
-<li><code class="directive"><a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code></li>
-<li><code class="directive"><a href="#startservers">StartServers</a></code></li>
-</ul>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="PidFile" id="PidFile">PidFile</a> <a name="pidfile" id="pidfile">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>PidFile <var>dosya</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>PidFile logs/httpd.pid</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">PidFile</code> yönergesi, sunucunun artalan sürecinin
-   süreç kimliğinin kaydedileceği dosyayı belirler. Dosya ismi mutlak dosya
-   yoluyla belirtilmemişse dosya yolunun <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizinine göre belirtildiği kabul
-   edilir.</p>
-
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   PidFile /var/run/apache.pid
-  </code></p></div>
-
-  <p>Sunucuya sinyal gönderebilmek çoğunlukla işe yarar. Böylece <code class="directive"><a href="../mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#transferlog">TransferLog</a></code> dosyaları kapatılıp
-   yeniden açılır ve yapılandırma dosyaları yeniden okunur. Bu,
-   <code class="directive">PidFile</code> dosyasında belirtilen süreç kimliğine bir
-   SIGHUP (kill -1) sinyali gönderilerek yapılır.</p>
-
-  <p>Günlük dosyasının yeri ve <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik</a> ile ilgili
-   uyarılar <code class="directive">PidFile</code> dosyası içinde sözkonusu
-   olabilir.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p>Apache 2’de sunucuyu (yeniden) başlatırken veya durdururken sadece
-    <code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğini kullanmanız önerilir.</p>
-  </div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ReceiveBufferSize" id="ReceiveBufferSize">ReceiveBufferSize</a> <a name="receivebuffersize" id="receivebuffersize">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>TCP alım tamponu boyu</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ReceiveBufferSize 0</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>Sunucu TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
-   bayta ayarlayacaktır.</p>
-
-  <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
-   kullanacaktır.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScoreBoardFile" id="ScoreBoardFile">ScoreBoardFile</a> <a name="scoreboardfile" id="scoreboardfile">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
- dosyanın yerini belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ScoreBoardFile logs/apache_status</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>Apache ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir çetele tutar.
-   Bazı mimariler bu iletişimi kolaylaştırmak için bir dosya gerektirir.
-   Eğer yönerge belirtilmezse Apache çeteleyi önce tamamen bellekte
-   oluşturmayı dener (anonim paylaşımlı bellek kullanarak); bunda başarılı
-   olamazsa dosyayı diskte oluşturmaya çalışacaktır (paylaşımlı belleğe
-   eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache sunucusunun
-   dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.</p>
-
-  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
-   ScoreBoardFile /var/run/apache_status
-  </code></p></div>
-
-  <p>Paylaşımlı belleğe eşlemli dosya, çeteleye doğrudan erişmesi gereken
-   üçüncü parti uygulamalar için yararlıdır.</p>
-
-  <p>Eğer <code class="directive">ScoreBoardFile</code> yönergesi ile bir dosya
-   belirtecekseniz, dosyayı bir RAM diske yerleştirerek hız artışı
-   sağlayabilirsiniz. Fakat, günlük dosyası yerleştirme ve <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik</a> ile ilgili uyarılara
-   benzer uyarılara karşı dikkatli olunuz.</p>
-
-<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
-<ul>
-<li><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </li>
-</ul>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="SendBufferSize" id="SendBufferSize">SendBufferSize</a> <a name="sendbuffersize" id="sendbuffersize">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>TCP tamponu boyu</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>SendBufferSize 0</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
-   belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süresi
-   için standart işletim sistemi öntanımlılarını arttırmak çok yararlıdır
-   (örneğin, kıtalar arası hızlı borularda olduğu gibi 100 ms
-   civarında).</p>
-
-  <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
-   kullanacaktır.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ServerLimit" id="ServerLimit">ServerLimit</a> <a name="serverlimit" id="serverlimit">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ServerLimit <var>sayı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü söz konusu olduğunda bu yönerge, Apache
-   sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine atanabilecek
-   azami değeri belirler. <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü sözkonusu
-   olduğunda ise, Apache sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine atanabilecek
-   azami değeri <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code> ile
-   birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma sırasında
-   değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> değişiklikleri dikkate
-   alınır.</p>
-
-  <p>Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer
-   <code class="directive">ServerLimit</code> gereğinden yüksek bir değere
-   ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
-   <code class="directive">ServerLimit</code> ve <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> değerleri sistemin
-   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
-   başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir.</p>
-
-  <p>Bu yönergeyi <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü ile sadece <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine 256’dan
-   (öntanımlı) daha büyük bir değer atayacaksanız kullanınız. Bu yönergeye
-   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> için atamak
-   istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> modülleri söz konusu olduğunda bu yönergeyi
-   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> ve
-   <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> ayarları 16
-   sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
-   ayarlayınız. Bu yönergeye <code class="directive"><a href="#maxclients&#10;   ">MaxClients
-   </a></code> ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> için gerekli gördüğünüz
-   sunucu süreci sayısından fazlasını atamayınız.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> modülüyle bu yönergeyi eğer <code class="directive"><a href="../mod/perchild.html#numservers">NumServers</a></code> yönergesine 8’den (öntanımlı)
-   büyük bir değer atayacaksanız kullanınız.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
-    şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır. Bu önlem, yazım hatalarının
-    istenmeyen sonuçlara yol açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
-  </div>
-
-<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
-<ul>
-<li><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </li>
-</ul>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="StartServers" id="StartServers">StartServers</a> <a name="startservers" id="startservers">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin
- sayısını belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>StartServers <var>sayı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">StartServers</code> yönergesi, sunucunun başlatılması
-   sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler. Süreç sayısı
-   normal olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
-   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
-
-  <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
-   <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için <code>3</code> iken
-   <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> için <code>5</code> ve
-   <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> için <code>2</code>’dir.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="StartThreads" id="StartThreads">StartThreads</a> <a name="startthreads" id="startthreads">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını
- belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>StartThreads <var>sayı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">StartThreads</code> yönergesi, sunucunun başlatılması
-   sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler. Evre sayısı normal
-   olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
-   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>StartThreads 5</code> öntanımlı
-   olup bu yönerge sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan süreç
-   başına evre sayısıyla bağlantısını sürdürür.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>StartThreads 50</code>
-   öntanımlı olup, sadece tek bir süreç olduğundan, sunucunun başlatılması
-   sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı <code>50</code>’dir.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için <code>StartThreads 10</code> öntanımlı olup
-   sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı
-   <code>10</code>’dur.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ThreadLimit" id="ThreadLimit">ThreadLimit</a> <a name="threadlimit" id="threadlimit">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
- belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ThreadLimit <var>sayı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için Apache 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
-</table>
-  <p>Bu yönerge, Apache sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesine
-   atanabilecek azami değeri belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma
-   sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değişiklikleri dikkate
-   alınır.</p>
-
-  <p>Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer
-   <code class="directive">ThreadLimit</code> değeri <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değerinden yüksek bir
-   değere ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
-   <code class="directive">ThreadLimit</code> ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değerleri sistemin
-   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
-   başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir. Bu yönergeye
-   Apache sunucusunun çalışması için öngörülmüş en büyük değerden daha
-   yükseğini atamayınız.</p>
-
-  <p><code class="directive">ThreadLimit</code> yönergesinin öntanımlı değeri
-   <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için <code>1920</code>, diğerleri için
-   <code>64</code>’tür.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ThreadLimit 20000</code>
-    şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için
-    15000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
-    açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
-  </div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ThreadsPerChild" id="ThreadsPerChild">ThreadsPerChild</a> <a name="threadsperchild" id="threadsperchild">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
- belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ThreadsPerChild <var>sayı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
-   belirler. Çocuk süreçler bu evreleri başlatıldıklarında oluştururlar ve
-   bundan daha fazlasını asla oluşturmazlar. <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>
-   gibi sadece bir çocuk sürecin bulunduğu bir MPM kullanıyorsanız, bu
-   sayı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır.
-   <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> gibi çok çocuk süreçli bir MPM kullanıyorsanız,
-   <em>toplam</em> evre sayısı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar
-   büyük olmalıdır.</p>
-
-  <p><code class="directive">ThreadsPerChild</code> için öntanımlı değer
-   <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> kullanıldığında <code>64</code> diğerleri
-   için <code>25</code>’tir.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="User" id="User">User</a> <a name="user" id="user">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
- belirler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>User <var>unix-kullanıcısı</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>User #-1</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için
- geçerlidir.</td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">User</code> yönergesi, sunucunun hangi kullanıcı olarak
-   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
-   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
-   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
-   sunucu belirtilen kullanıcıya geçemez ve mevcut kullanıcıyla çalışmaya
-   devam eder. Eğer sunucuyu <code>root</code> olarak başlatmışsanız ana
-   süreç root olarak çalışmaya devam edecektir. <var>unix-kullanıcısı</var>
-   şunlardan biri olabilir:</p>
-
-  <dl>
-   <dt>Bir kullanıcı adı</dt>
-   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>
-
-   <dt><code>#</code> ardından kullanıcı numarası</dt>
-   <dd>Kullanıcıya numarası ile başvurulur.</dd>
-  </dl>
-
-  <p>Bu yönergede belirtilecek kullanıcının, başkaları tarafından üzerinde
-   değişiklik yapılabilecek dosyalardan başkasına erişemeyen bir kullanıcı
-   olmaması gerektiği gibi, HTTP isteklerini işlemek dışında işlemler de
-   yapabilen bir kullanıcı olmamalıdır.
-   Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
-   sistem yöneticileri <code>nobody</code> kullanıcısını kullanırlar fakat
-   <code>nobody</code> kullanıcısı sistemde başka amaçlarla
-   kullanılabildiğinden bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da
-   değildir.</p>
-
-  <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
-   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
-   <code class="directive">User</code> (veya <code class="directive"><a href="#group">Group</a></code>) yönergesine değer olarak
-   <code>root</code> atamayınız.</p>
-  </div>
-
-  <p>Sanal konakları farklı kullanıcı kimliklerle çalıştırmak üzere
-   tasarlanan <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> modülü kullanıldığında <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümlerinde
-   <code class="directive"><a href="../mod/perchild.html#assignuserid">AssignUserID</a></code> yönergesi ile
-   farklı bir kullanıcı kimlik tanımlanmadığı takdirde
-   <code class="directive">User</code> yönergesi ile ana sunucu için tanımlanan
-   kullanıcı kimlik sanal konak için de geçerli olur.</p>
-
-  <p>Özel bilgi: Bu yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> taşıyıcısı içinde kullanımı
-   artık desteklenmemektedir. Sunucunuzu <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> için
-   yapılandırırken <code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesini
-   kullanınız.</p>
-
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
-   <p><code class="directive">User</code>yönergesi <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve
-    <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> MPM’lerinde mevcut olsa da, aslında
-    işlevsiz olup sadece uyumluluk adına mevcuttur.</p>
-  </div>
-
-</div>
-</div>
-<div class="bottomlang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="../en/mod/mpm_common.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="../es/mod/mpm_common.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div><div id="footer">
-<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
-<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mpm_common - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache MPM Ortak Yönergeleri</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/mpm_common.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/mod/mpm_common.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
+ yönergeler bütünü.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bs2000account">BS2000Account</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enableexceptionhook">EnableExceptionHook</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#group">Group</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#listen">Listen</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#listenbacklog">ListenBackLog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#lockfile">LockFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxclients">MaxClients</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#pidfile">PidFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#serverlimit">ServerLimit</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#startservers">StartServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#startthreads">StartThreads</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#user">User</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AcceptMutex" id="AcceptMutex">AcceptMutex</a> <a name="acceptmutex" id="acceptmutex">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
+ çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi
+ belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AcceptMutex Default|<var>yöntem</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>AcceptMutex Default</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">AcceptMutex</code> yönergesi Apache HTTPd Sunucusunun
+   ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya
+   sokmak için kullandığı yöntemi
+   belirler. Apache 2.0’dan önce, yöntem sadece derleme sırasında
+   seçilebiliyordu. Kullanılacak en uygun yöntem mimariye ve platforma aşırı
+   derecede bağımlıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</a> belgesine
+   bakabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bu yönergeye değer olarak <code>Default</code> belirtilmişse derleme
+   sırasında seçilen öntanımlı yöntem kullanılacaktır. Diğer olası yöntemler
+   aşağıda listelenmiştir. Tüm yöntemlerin tüm platformlarda mevcut
+   olmadığına dikkat ediniz. Eğer belirtilen yöntem mevcut değilse hata
+   günlüğüne mevcut yöntemlerin listesini içeren bir ileti yazılacaktır.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>flock</code></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="#lockfile">LockFile</a></code> yönergesi ile
+    belirtilen dosyayı kilitlemek için <code>flock(2)</code> sistem
+    çağrısı kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>fcntl</code></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="#lockfile">LockFile</a></code> yönergesi ile
+    belirtilen dosyayı kilitlemek için <code>fcntl(2)</code> sistem
+    çağrısı kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>posixsem</code></dt>
+   <dd>Muteksleri gerçeklemek için POSIX uyumlu semaforlar kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>pthread</code></dt>
+   <dd>POSIX Evreleri (PThreads) belirtimi tarafından gerçeklenen muteksler
+    kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>sysvsem</code></dt>
+   <dd>Muteksleri gerçeklemek için SysV tarzı semaforlar kullanılır.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Sisteminiz için derleme sırasında seçilmiş öntanımlı yöntemi öğrenmek
+   isterseniz <code class="directive"><a href="../mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> yönergesine
+   <code>debug</code> değerini atayabilirsiniz. Öntanımlı <code class="directive">AcceptMutex</code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code>
+   ile belirtilen günlük dosyasına yazılacaktır.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="BS2000Account" id="BS2000Account">BS2000Account</a> <a name="bs2000account" id="bs2000account">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>BS2000 makinelerde yetkisiz hesap tanımlar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BS2000Account <var>account</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece BS2000 makineler içindir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">BS2000Account</code> yönergesi sadece BS2000 
+	konaklar için kullanılabilir. <code class="directive"><a href="#user">User</a></code> yönergesi ile belirtilen yetkisiz apache sunucu 
+	kullanıcısı için hesap numarası tanımlamakta kullanılmalıdır. Buna,
+	CGI betiklerinin sunucu tarafından başlatılmış yetkili hesabın
+	(normal olarak <code>SYSROOT</code>’un) özkaynaklarına erişmesini 
+	engellemek için BS2000 POSIX alt sistemleri tarafından gerek duyulur.</p>
+	
+  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+   <p>Sadece bir <code>BS2000Account</code> yönergesi kullanılabilir.</p>
+  </div>
+ 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../platform/ebcdic.html">Apache EBCDIC portu</a></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a> <a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
+ çalışacağı dizin.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CoreDumpDirectory <var>dizin</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
+   geçmeye çalışacağı dizini belirler. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini öntanımlı dizin olmakla
+   birlikte, bu dizin kullanıcılar tarafından yazılabilir bir dizin
+   olmadığından bir <code>core</code> dosyası dökümlenmez. Hata ayıklama
+   amacıyla bir <code>core</code> dosyası dökümlemek isterseniz farklı bir
+   yer belirtmek için bu yönergeyi kullanabilirsiniz.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Linux üzerinde <code>core</code> dökümlemek</h3>
+   <p>Apache root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse Linux
+    çekirdeği süreç tarafından yazılabilir olsa bile <code>core</code>
+    dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
+    <code class="directive">CoreDumpDirectory</code> yönergesi ile açıkça bir
+    dizin belirtirseniz, Apache (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4 ve
+    sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
+    etkinleştirecektir.</p>
+  </div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="EnableExceptionHook" id="EnableExceptionHook">EnableExceptionHook</a> <a name="enableexceptionhook" id="enableexceptionhook">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak
+ kancayı etkin kılar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>EnableExceptionHook On|Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>EnableExceptionHook Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>

[... 737 lines stripped ...]


Mime
View raw message