httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From no...@apache.org
Subject svn commit: r650596 [2/8] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/
Date Tue, 22 Apr 2008 17:53:26 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -1,460 +1,460 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-   -->
-<title>Terim Sözlüğü - Apache HTTP Sunucusu</title>
-<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
-<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
-<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
-<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
-<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
-<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
-<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
-<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
-<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
-<div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Terim Sözlüğü</h1>
-<div class="toplang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/glossary.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="./en/glossary.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="./es/glossary.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div>
-
-  <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
-   özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
-   ayrıntılı bilgi bağlarla sağlanmıştır.</p>
- </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="definitions" id="definitions">Tanımlar</a></h2>
-
- <dl>
-  <dt><a name="algorithm" id="algorithm">Algoritma</a></dt>
-
-  <dd>Bir sorunu sonlu sayıda adımda çözümlemek için uygulanan kurallar
-   kümesi veya anlam belirsizliği içermeyen bir formül. Şifreleme için
-   kullanılan algoritmalara <dfn>şifre</dfn> denir.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="transportlayersecurity" id="transportlayersecurity">Aktarım Katmanı Güvenliği</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Transport Layer Security <a name="tls" id="tls">(TLS)</a></dd>
-  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
-   yapılabilmesi için SSL’nin ardılı olarak Genel Ağ Mühendisliği Görev Gücü
-   (IETF) tarafından oluşturulmuş protokol. TLS’nin 1. sürümü ile SSL’in 3.
-   sürümü hemen hemen aynıdır.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="passphrase" id="passphrase">Anahtar Parolası</a></dt>
-  <dd>Özel anahtar dosyalarını yetkisiz kişilerden koruyan sözcük veya
-   cümle. Genellikle sadece <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#cipher">şifreler</a>
-   için kullanılan gizli şifreleme/şifre çözme anahtarını korur.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="apacheextensiontool" id="apacheextensiontool">Apache Eklenti
-   Aracı</a> <a name="apxs" id="apxs">(apxs)</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: APache eXtension Tool - apxs</dd>
-  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#module">Modül</a> kaynak kodlarının devinen
-   paylaşımlı nesneler (<span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#dso">DSO</a>) halinde
-   derlenmesine ve Apache Sunucusu içinde kurulmasına yardım eden bir Perl
-   betiği.<br />Daha ayrıntılı bilgi için <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> kılavuz
-   sayfasına bakınız.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="context" id="context">Bağlam</a></dt>
-  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#configurationfile">Yapılandırma dosyaları</a>nda
-   sadece belli türdeki <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#directive">yönerge</a>lerin
-   bulunmasına izin verilen bir bölge.<br />
-   Bakınız: <a href="mod/directive-dict.html#Context">Apache Yönergelerini
-   Açıklamak için Kullanılan Terimler</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="symmetriccryptophraphy" id="symmetriccryptophraphy">Bakışımlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
-  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için tek bir anahtarın kullanıldığı
-   bir şifreleme tekniği.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="header" id="header">Başlık</a></dt>
-  <dd>Bir <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#http">HTTP</a> isteğinin parçası olarak,
-   gönderilen yanıtta asıl içerikten önce yer alan ve içerik hakkında
-   mecazlar içeren veri.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="connect" id="connect">CONNECT</a></dt>
-  <dd>Ham veri kanallarını HTTP üzerinden yönlendirmek için kullanılan bir HTTP <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#method">yöntemi</a>. SSL protokolü gibi diğer protokolleri sarmalamakta kullanılabilir.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="dynamicsharedobject" id="dynamicsharedobject">Devingen
-   Paylaşımlı Nesne</a> <a name="dso" id="dso">(DSO)</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Dynamic Shared Object (DSO)</dd>
-  <dd>İstek halinde yüklenebilen, Apache <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
-   çalıştırılabilir dosyasından ayrı olarak derlenmiş <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#module">modül</a>lerin ortak adı.<br />
-   Bakınız: <a href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne Desteği</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="plaintext" id="plaintext">Düz Metin</a></dt>
-  <dd>Şifrelenmemiş metin.</dd>
-
-  <dt><a name="regularexpresion" id="regularexpresion">Düzenli İfade</a>
-   <a name="regex" id="regex">(Regex)</a></dt>
-  <dd>Metin içinde bir şablon tanımlama yolu. Örneğin, “A harfi ile
-   başlayan bütün sözcükler” veya “10 rakamlı telefon numaraları” ya da
-   “Baş harfi Z olmayan ve iki virgül içeren cümleler” gibi. Düzenli
-   ifadeler, Apache’de belli özniteliklere uygun dosya veya özkaynakları
-   toplamak için esnek bir yol sağlamasından ötürü oldukça yararlıdır.
-   Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
-   olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
-   ifadesi yazılabilir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a>
-   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
-  
-  <dd>Ağ bölgelerine erişimin kısıtlanması. Apache bağlamında normal
-   olarak belli <em>URL</em>’lere erişimi kısıtlamak şeklinde
-   uygulanır.<br /> Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
-   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="handler" id="handler">Eylemci</a></dt>
-  <dd>Bir dosya istendiğinde uygulanacak eylemi Apache içinde gerçekleştiren
-   nesne. Genellikle dosyalar, dosya türüne bağlı dolaylı eylemcilere
-   sahiptir. Normalde tüm dosyalar sunucu tarafından sıradan birer dosya
-   olarak işleme sokulduğu halde bazı belli dosyalar diğerlerinden ayrı
-   ele alınır. Örneğin, <code>cgi-script</code> eylemcisi dosyaları
-   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#cgi">CGI</a>’ler tarafından işlenebilir hale
-   getirmek üzere işleme sokar.<br />
-   Bakınız: <a href="handler.html">Apache Eylemcilerinin Kullanımı</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="publickey" id="publickey">Genel Anahtar</a></dt>
-  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#publickeycryptography">Genel Anahtarlı
-   Şifreleme Tekniği</a>nde, sahibinin yaptığı imzaları çözmeye ve
-   sahibine gönderilen iletileri şifrelemeye yarayan genel erişime açık
-   anahtar.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="publickeycryptography" id="publickeycryptography">Genel Anahtarlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
-  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için iki ayrı anahtarın kullanıldığı
-   bakışımsız şifreleme sistemlerinin konusu veya uygulaması. Bu amaçla
-   kullanılan anahtarlar bir anahtar çiftinden oluşur. Genel Anahtarlı
-   Şifrelemeye Bakışımsız Şifreleme de denir.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="privatekey" id="privatekey">Gizli Anahtar</a></dt>
-  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#publickeycryptography">Genel Anahtarlı
-   Şifreleme Tekniği</a>nde, giden iletileri imzalamak ve gelen
-   iletilerin şifrelerini çözmek amacıyla kullanılan gizli anahtar.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="https" id="https">Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü
-   (HTTPS)</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: The HyperText Transfer Protocol (Secure), (HTTPS)</dd>
-  <dd>Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü, Genel Ağ’da kullanılan standart
-   şifreli iletişim mekanizmasıdır. Aslında HTTP protokolünün <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#ssl">SSL</a> üzerinden gerçekleştirilmesinden başka bir
-   şey değildir.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="securesocketslayer" id="securesocketslayer">Güvenli Soket Katmanı</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Secure Sockets Layer <a name="ssl" id="ssl">(SSL)</a></dd>
-  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
-   yapılabilmesi için Netscape Communications Corporation tarafından
-   oluşturulmuş bir protokol. Günümüzde en çok <em>HTTPS</em>, yani SSL
-   üzerinden Hiper Metin Aktarım Protokolü şeklinde kullanılmaktadır.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="hypertexttransferprotocol" id="hypertexttransferprotocol">Hiper Metin Aktarım Protokolü</a>
-   <a name="http" id="hhtp">(HTTP)</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: HyperText Transfer Protocol (HTTP)</dd>
-  <dd>Genel Ağ’da kullanılan standart aktarım protokollerinden biri.
-   Apache, <a href="http://ietf.org/rfc/rfc2616.txt">RFC 2616</a> ile
-   tanımlanmış protokolün HTTP/1.1 olarak bilinen 1.1 sürümünü gerçekler.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="htaccess" id="htaccess">.htaccess</a></dt>
-  <dd>Belge dosyaları ağacı içine yerleştirilen bir <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#configurationfile">yapılandırma dosyası</a> olup yerleştiği
-   dizine ve o dizinin alt dizinlerine yapılandırma yönergeleri
-   uygulanmasını sağlar. İsmine rağmen böyle bir dosyanın içerebileceği
-   yönergeler erişim denetleme yönergeleri ile sınırlı değildir; hemen
-   her tür yönergeyi içerebilir.<br />
-   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="httpd.conf" id="httpd.conf">httpd.conf</a></dt>
-  <dd>Ana Apache <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#configurationfile">yapılandırma
-   dosyası</a>. Dosya sistemindeki öntanımlı yeri
-   <code>/usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code> olup derleme
-   sırasındaki yapılandırmayla veya çalışma anındaki yapılandırmayla
-   başka bir yer belirtilebilir.<br />
-   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="export-crippled" id="export-crippled">İhracat Engelli</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Export-Crippled</dd>
-  <dd>Amerika Birleşik Devletlerinin İhracat Yönetim Düzenlemelerine (EAR)
-   uymak için şifreleme yoluyla sakatlanmış yazılım. İhracat engelli olması
-   için şifrelenmiş yazılımları birer şifreli metin haline getiren şifre
-   anahtarları küçük boyutlu olduğundan şifreleme zor
-   kullanılarak kırılabilir.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="messagedigest" id="messagedigest">İleti Özeti</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Message Digest</dd>
-  <dd>Aktarım sırasında içeriğinin değişme olasılığı bulunan bir iletinin
-   içeriğini doğrulamak için kullanılan bir <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#hash">özet</a>.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="reverseproxy" id="reverseproxy">Karşı Vekil</a></dt>
-  <dd>İstemciye kendini <em>asıl sunucu</em> imiş gibi gösteren bir
-   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#proxy">vekil</a> sunucu. Güvenlik, yük dengelemesi
-   gibi sebeplerle asıl sunucuyu istemcilerden gizlemek için yararlıdır.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="authentication" id="authentication">Kimlik Doğrulama</a></dt>
-  <dd>Sunucu, istemci veya kullanıcı gibi bir ağ öğesinin kimliğinin
-   olumlanması.<br />Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
-   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="mime-type" id="mime-type">MIME türü</a></dt>
-  <dd>Aktarılan belgenin çeşidini betimlemenin bir yolu. MIME, Türkçe’ye
-   ‘Çok Amaçlı Genel Ağ Posta Eklentileri’ olarak çevrilebilecek olan
-   "Multipurpose Internet Mail Extensions" sözcüklerinden türetilmiş bir
-   kısaltmadır. MIME türleri bir bölü çizgisi ile ayrılmış bir ana ve bir
-   alt belge türünün birleşiminden oluşur. <code>text/html</code>,
-   <code>image/gif</code> ve <code>application/octet-stream</code> örnek
-   olarak verilebilir. HTTP protokolünde MIME türleri
-   <code>Content-Type</code> <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#header">başlığında</a>
-   aktarılır.<br />Bakınız: <a href="mod/mod_mime.html">mod_mime</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="module" id="module">Modül</a></dt>
-  <dd>Bir programın bağımsız parçalarından her biri. Apache işlevselliğinin
-   çoğu yapılandırmaya dahil edilip edilmeyeceğine kullanıcı tarafından
-   karar verilebilen modüllerden oluşur. Apache <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
-   çalıştırılabiliri içinde derlenmiş modüllere <dfn>durağan modüller</dfn>
-   adı verilirken ayrı bir yerde saklanan ve çalışma anında isteğe bağlı
-   olarak yüklenebilen modüllere <dfn>devingen modüller</dfn> veya
-   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#dso">DSO</a>’lar denir. Yapılandırmaya öntanımlı
-   olarak dahil edilen modüllere <dfn>temel modüller</dfn> denir. Apache
-   için kullanılabilecek modüllerin çoğu Apache HTTP Sunucusunun
-   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#tarball">tar paketi</a> içinde dağıtılmaz; bunlara
-   <dfn>üçüncü parti modüller</dfn> denir.<br />
-   Bakınız: <a href="mod/">Modül Dizini</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="openssl" id="openssl">OpenSSL</a></dt>
-  <dd>SSL/TLS için açık kaynak kodlu araç kiti.<br />Daha ayrıntılı bilgi
-  için <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>
-  adresine bakınız.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="commongatewayinterface" id="commongatewayinterface">Ortak Ağgeçidi Arayüzü</a> <a name="cgi" id="cgi">(CGI)</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Common Gateway Interface (CGI)</dd>
-  <dd>Bir HTTP sunucusunun bir harici programa hizmet istekleri yapmasını
-   mümkün kılan, sunucu ile bir harici program arasındaki bir arayüz
-   standardı. Özgün arayüz <a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html">NCSA</a> tarafından
-   tanımlanmış olmakla birlikte ayrıca bir <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI RFC’si</a> de vardır.<br />
-   Bakınız: <a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="environmentvariable" id="environmentvariable">Ortam Değişkeni</a> <a name="env-variable" id="env-variable">(ortam-değişkeni)</a></dt>
-  <dd>İşletim sistemi kabuğu tarafından yönetilen ve programlar arasında
-   bilgi alışverişi amacıyla kullanılan isimli değişkenler. Ayrıca,
-   Apache de ortam değişkenleri olarak tanımlanabilecek dahili değişkenler
-   içerir fakat bunlar kabuk ortamında değil dahili Apache yapıları içinde
-   saklanır.<br />
-   Bakınız: <a href="env.html">Apache Ortam Değişkenleri</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="session" id="session">Oturum</a></dt>
-  <dd>Bir iletişimin bağlamsal bilgileri.</dd>
-
-  <dt><a name="hash" id="hash">Özet</a></dt>
-  <dd>Uzunluğu değişebilen bir dizgenin belli bir durumuna ilişkin sabit
-   uzunlukta bir dizge üretmek için kullanılan geri dönüşümsüz bir
-   algoritma. Algoritmaya girdi olan farklı uzunluktaki dizgeler (özet
-   işlevine bağlı olarak) aynı uzunlukta farklı özetler üretir.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="virtualhosting" id="virtualhosting">Sanal Konaklık</a></dt>
-  <dd>Tek bir Apache sunucusundan çok sayıda site sunulması. <em>IP tabanlı
-   sanal konaklık</em>ta siteler birbirlerinden IP adreslerine göre
-   ayrılırken, <em>isim tabanlı sanal konaklık</em>ta siteler aynı IP
-   adresinden kendi isimleriyle sunulabilirler.<br />
-   Bakınız: <a href="vhosts/">Apache Sanal Konak Belgeleri</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="digitalsignature" id="digitalsignature">Sayısal İmza</a></dt>
-  <dd>Bir sertifikayı veya bir dosyayı doğrulamakta kullanılan şifreli bir
-   metin. Bir imza <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#certificationauthority">Sertifika
-   Makamı</a> tarafından bir <em>sertifikaya</em> gömülü olan
-   <em>genel anahtardan</em> bir özet üretilerek oluşturulur. İmza şifresi
-   sadece <em>sertifika</em> sahibi ağ öğesinin kimliğini doğrulayacak
-   SM’nin genel anahtarı kullanılarak çözülebilir.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="certificate" id="certificate">Sertifika</a></dt>
-  <dd>Sunucu, istemci gibi ağ öğelerinin kimliğini kanıtlamakta kullanılan
-   bir veri kaydı. Bir sertifika, sertifika sahibi (buna sertifikanın
-   konusu da denir), sertifikayı imzalayan <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#certificationauthority">Sertifika Makamı</a> (SM) (buna
-   sertifika yayıncısı da denir), sertifika sahibinin <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#publickey">genel anahtarı</a> ve SM tarafından üretilen imza
-   gibi parçalardan oluşan X.509 bilgisi içerir. Ağ öğeleri bu imzaları SM
-   sertifikalarını kullanarak doğrular.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="certificatsigningrequest" id="certificatsigningrequest">Sertifika İmzalama İsteği</a> <a name="csr" id="csr">(Sİİ)</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Certificate Signing Request (CSR)</dd>
-  <dd>İmzasız bir sertifikayı <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#certificationauthority">Sertifika Makamı</a>na kendi SM <em>Sertifika</em>sının
-   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#privatekey">özel anahtar</a>ı ile imzalaması
-   için yapılan istek. Sİİ imzalanınca bir gerçek sertifika haline
-   gelir.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="certificationauthority" id="certificationauthority">Sertifika Makamı</a> <a name="ca" id="ca">(SM)</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Certification Authority (CA)</dd>
-  <dd>Ağ öğelerinin güvenilir olarak kimliklerinin doğrulanması için
-   sertifikaları imzalayan güvenilir üçüncü şahıs. Diğer ağ öğeleri,
-   sertifikalı bir öğenin kimliğini kanıtlayan bir SM’yi doğrulamak
-   için imzayı sınayabilir.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="modulemagicnumber" id="modulemagicnumber">Sihirli Modül
-   Numarası</a> (<a name="mmn" id="mmn">SMN</a>)</dt>
-  <dd>Sihirli Modül Numarası, modüllerin ikil uyumluluğu ile ilgili olarak
-   Apache kaynak kodunda tanımlanmış bir sabittir. Apache dahili yapıları,
-   uygulama programlama arayüzünün önemli parçaları ve işlev çağrıları artık
-   ikil uyumluluğun garanti edilemeyeceği kadar değiştiği zaman SMN
-   değiştirilir. Bir SMN değişikliğinde ve bazen de sırf yeni bir Apache
-   sürümü ile çalışmak icabettiğinde tüm üçüncü parti modüllerin en azından
-   yeniden derlenmesi gerekir.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="ssleay" id="ssleay">SSLeay</a></dt>
-  <dd>Eric A. Young tarafından geliştirilmiş özgün SSL/TLS
-   gerçeklenim kütüphanesi.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="serversideincludes" id="serversideincludes">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Server Side Includes <a name="ssi" id="ssi">(SSI)</a></dd>
-  <dd>İşlem yönergelerini HTML dosyalara gömme tekniği.<br />
-   Bakınız: <a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirmeye
-   Giriş</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="filter" id="filter">Süzgeç</a></dt>
-  <dd>Sunucu tarafından alınan ve gönderilen veriye uygulanan bir işlem.
-   Giriş süzgeçleri sunucuya istemci tarafından gönderilen veriyi işlerken
-   çıkış süzgeçleri sunucu tarafından istemciye gönderilen belgeleri işler.
-   Örneğin, <code>INCLUDES</code> çıkış süzgeci, belgeleri <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#ssi">sunucu taraflı içerik</a> için işleme sokar.<br />
-   Bakınız: <a href="filter.html">Süzgeçler</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="cipher" id="cipher">Şifre</a></dt>
-  <dd>Veri şifrelemek için kullanılan bir algoritma veya sistem. DES, IDEA
-   veya RC4 örnek verilebilir.<br />
-   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="ciphertext" id="ciphertext">Şifreli Metin</a></dt>
-  <dd>Bir <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#plaintext">Düz Metin</a> bir
-   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#cipher">Şifre</a>den geçirilince elde edilen
-   sonuç.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="fully-qualifieddomain-name" id="fully-qualifieddomain-name">Tam Alan Adı</a>
-   <a name="fqdn" id="fqdn">(TAA)</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Fully-Qualified Domain-Name (FQDN)</dd>
-  <dd>Bir IP adresiyle eşleşebilen, bir konak adıyla bir alan adının
-   birleşiminden oluşan eşsiz bir ağ öğesi ismi. Örneğin,
-   <code>httpd.apache.org</code> tam alan adında <code>httpd</code> bir konak
-   adıyken <code>apache.org</code> bir alan adıdır.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="tarball" id="tarball">Tar Paketi</a></dt>
-  <dd><code>tar</code> uygulaması kullanılarak bir araya getirilmiş
-   dosyalardan oluşan bir paket. Apache dağıtımları sıkıştırılmış tar
-   arşivleri içinde veya pkzip kullanılarak saklanır.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="uniformresourceidentifier" id="uniformresourceidentifier">Tektip Özkaynak Betimleyici</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Identifier
-   <a name="URI" id="URI">(URI)</a></dd>
-  <dd>Soyut veya somut bir özkaynağı betimlemek için kullanılan bütünleşik
-   bir karakter dizisi. Aslen <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt">RFC 2396</a> tarafından tanımlanmıştır. Genel Ağ’da kullanılan URI’lerden
-   genellikle <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#url">URL</a>’ler olarak bahsedilir.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="uniformresourcelocator" id="uniformresourcelocator">Tektip Özkaynak Konumlayıcı</a></dt>
-  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Locator <a name="url" id="url">(URL)</a></dd>
-  <dd>Genel Ağ üzerindeki bir özkaynağın ismi veya adresi. Aslen <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#uniformresourceidentifier">Tektip Özkaynak Betimleyici</a>
-   denilen terimin gayrı resmi karşılığıdır. URL’ler <code>http</code> veya
-   <code>https</code> gibi bir şemayı takip eden bir konak adı ve bir dosya
-   yolundan oluşurlar. Örneğin, bu sayfanın URL’si
-   <code>http://httpd.apache.org/docs/2.0/glossary.html</code> olurdu.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="proxy" id="proxy">Vekil</a></dt>
-  <dd><em>Asıl sunucu</em> ile istemci arasında aracılık yapan sunucu.
-   İstemciden aldığı istekleri asıl sunucuya gönderip, ondan aldığı
-   yanıtları istemciye gönderir. Aynı içeriğe birden fazla istemci talip
-   olursa vekil sunucu bu istekleri her seferinde asıl sunucudan istemek
-   yerine kendi deposundan karşılar, böylece yanıt zamanı kısalır.<br />
-   Bakınız: <a href="mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="configurationfile" id="configurationfile">Yapılandırma Dosyası</a></dt>
-  <dd>Apache yapılandırmasını denetim altına alan <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#directive">yönergeleri</a> içeren bir metin dosyası.<br />
-   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="configurationdirective" id="configurationdirective">Yapılandırma Yönergesi</a></dt>
-  <dd>Bakınız: <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#directive">Yönerge</a></dd>
-
-  <dt><a name="directive" id="directive">Yönerge</a></dt>
-  <dd>Belli Apache davranışlarından bir veya daha fazlasını denetim altına
-   alan bir yapılandırma komutu. Yönergeler <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#configurationfile">yapılandırma dosyalarına</a> yerleştirilir.<br />
-   Bakınız: <a href="mod/directives.html">Yönerge Dizini</a>
-  </dd>
-
-  <dt><a name="method" id="method">Yöntem</a></dt>
-  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#http">HTTP</a> bağlamında, istemci tarafından
-   istek satırında belirtilen, bir özkaynağa uygulanacak bir eylem. HTTP
-   bağlamında belirtilebilecek yöntemlere örnek olarak <code>GET</code>,
-   <code>POST</code> ve <code>PUT</code> verilebilir.
-  </dd>
-
-  <dt><a name="x.509" id="x.509">X.509</a></dt>
-  <dd>SSL/TLS kimlik doğrulamasında kullanılmak üzere Uluslararası Telekom
-   Birliği (ITU-T) tarafından önerilmiş bir kimlik doğrulama sertitifası
-   şeması<br /> Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
-  </dd>
-</dl>
-</div></div>
-<div class="bottomlang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/glossary.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="./en/glossary.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="./es/glossary.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div><div id="footer">
-<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
-<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Terim Sözlüğü - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Terim Sözlüğü</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/glossary.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/glossary.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/glossary.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
+   özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
+   ayrıntılı bilgi bağlarla sağlanmıştır.</p>
+ </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="definitions" id="definitions">Tanımlar</a></h2>
+
+ <dl>
+  <dt><a name="algorithm" id="algorithm">Algoritma</a></dt>
+
+  <dd>Bir sorunu sonlu sayıda adımda çözümlemek için uygulanan kurallar
+   kümesi veya anlam belirsizliği içermeyen bir formül. Şifreleme için
+   kullanılan algoritmalara <dfn>şifre</dfn> denir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="transportlayersecurity" id="transportlayersecurity">Aktarım Katmanı Güvenliği</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Transport Layer Security <a name="tls" id="tls">(TLS)</a></dd>
+  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
+   yapılabilmesi için SSL’nin ardılı olarak Genel Ağ Mühendisliği Görev Gücü
+   (IETF) tarafından oluşturulmuş protokol. TLS’nin 1. sürümü ile SSL’in 3.
+   sürümü hemen hemen aynıdır.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="passphrase" id="passphrase">Anahtar Parolası</a></dt>
+  <dd>Özel anahtar dosyalarını yetkisiz kişilerden koruyan sözcük veya
+   cümle. Genellikle sadece <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#cipher">şifreler</a>
+   için kullanılan gizli şifreleme/şifre çözme anahtarını korur.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="apacheextensiontool" id="apacheextensiontool">Apache Eklenti
+   Aracı</a> <a name="apxs" id="apxs">(apxs)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: APache eXtension Tool - apxs</dd>
+  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#module">Modül</a> kaynak kodlarının devinen
+   paylaşımlı nesneler (<span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#dso">DSO</a>) halinde
+   derlenmesine ve Apache Sunucusu içinde kurulmasına yardım eden bir Perl
+   betiği.<br />Daha ayrıntılı bilgi için <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> kılavuz
+   sayfasına bakınız.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="context" id="context">Bağlam</a></dt>
+  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#configurationfile">Yapılandırma dosyaları</a>nda
+   sadece belli türdeki <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#directive">yönerge</a>lerin
+   bulunmasına izin verilen bir bölge.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/directive-dict.html#Context">Apache Yönergelerini
+   Açıklamak için Kullanılan Terimler</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="symmetriccryptophraphy" id="symmetriccryptophraphy">Bakışımlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
+  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için tek bir anahtarın kullanıldığı
+   bir şifreleme tekniği.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="header" id="header">Başlık</a></dt>
+  <dd>Bir <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#http">HTTP</a> isteğinin parçası olarak,
+   gönderilen yanıtta asıl içerikten önce yer alan ve içerik hakkında
+   mecazlar içeren veri.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="connect" id="connect">CONNECT</a></dt>
+  <dd>Ham veri kanallarını HTTP üzerinden yönlendirmek için kullanılan bir HTTP <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#method">yöntemi</a>. SSL protokolü gibi diğer protokolleri sarmalamakta kullanılabilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="dynamicsharedobject" id="dynamicsharedobject">Devingen
+   Paylaşımlı Nesne</a> <a name="dso" id="dso">(DSO)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Dynamic Shared Object (DSO)</dd>
+  <dd>İstek halinde yüklenebilen, Apache <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
+   çalıştırılabilir dosyasından ayrı olarak derlenmiş <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#module">modül</a>lerin ortak adı.<br />
+   Bakınız: <a href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne Desteği</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="plaintext" id="plaintext">Düz Metin</a></dt>
+  <dd>Şifrelenmemiş metin.</dd>
+
+  <dt><a name="regularexpresion" id="regularexpresion">Düzenli İfade</a>
+   <a name="regex" id="regex">(Regex)</a></dt>
+  <dd>Metin içinde bir şablon tanımlama yolu. Örneğin, “A harfi ile
+   başlayan bütün sözcükler” veya “10 rakamlı telefon numaraları” ya da
+   “Baş harfi Z olmayan ve iki virgül içeren cümleler” gibi. Düzenli
+   ifadeler, Apache’de belli özniteliklere uygun dosya veya özkaynakları
+   toplamak için esnek bir yol sağlamasından ötürü oldukça yararlıdır.
+   Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
+   olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
+   ifadesi yazılabilir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a>
+   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
+  
+  <dd>Ağ bölgelerine erişimin kısıtlanması. Apache bağlamında normal
+   olarak belli <em>URL</em>’lere erişimi kısıtlamak şeklinde
+   uygulanır.<br /> Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
+   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="handler" id="handler">Eylemci</a></dt>
+  <dd>Bir dosya istendiğinde uygulanacak eylemi Apache içinde gerçekleştiren
+   nesne. Genellikle dosyalar, dosya türüne bağlı dolaylı eylemcilere
+   sahiptir. Normalde tüm dosyalar sunucu tarafından sıradan birer dosya
+   olarak işleme sokulduğu halde bazı belli dosyalar diğerlerinden ayrı
+   ele alınır. Örneğin, <code>cgi-script</code> eylemcisi dosyaları
+   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#cgi">CGI</a>’ler tarafından işlenebilir hale
+   getirmek üzere işleme sokar.<br />
+   Bakınız: <a href="handler.html">Apache Eylemcilerinin Kullanımı</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="publickey" id="publickey">Genel Anahtar</a></dt>
+  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#publickeycryptography">Genel Anahtarlı
+   Şifreleme Tekniği</a>nde, sahibinin yaptığı imzaları çözmeye ve
+   sahibine gönderilen iletileri şifrelemeye yarayan genel erişime açık
+   anahtar.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="publickeycryptography" id="publickeycryptography">Genel Anahtarlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
+  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için iki ayrı anahtarın kullanıldığı
+   bakışımsız şifreleme sistemlerinin konusu veya uygulaması. Bu amaçla
+   kullanılan anahtarlar bir anahtar çiftinden oluşur. Genel Anahtarlı
+   Şifrelemeye Bakışımsız Şifreleme de denir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="privatekey" id="privatekey">Gizli Anahtar</a></dt>
+  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#publickeycryptography">Genel Anahtarlı
+   Şifreleme Tekniği</a>nde, giden iletileri imzalamak ve gelen
+   iletilerin şifrelerini çözmek amacıyla kullanılan gizli anahtar.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="https" id="https">Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü
+   (HTTPS)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: The HyperText Transfer Protocol (Secure), (HTTPS)</dd>
+  <dd>Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü, Genel Ağ’da kullanılan standart
+   şifreli iletişim mekanizmasıdır. Aslında HTTP protokolünün <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#ssl">SSL</a> üzerinden gerçekleştirilmesinden başka bir
+   şey değildir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="securesocketslayer" id="securesocketslayer">Güvenli Soket Katmanı</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Secure Sockets Layer <a name="ssl" id="ssl">(SSL)</a></dd>
+  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
+   yapılabilmesi için Netscape Communications Corporation tarafından
+   oluşturulmuş bir protokol. Günümüzde en çok <em>HTTPS</em>, yani SSL
+   üzerinden Hiper Metin Aktarım Protokolü şeklinde kullanılmaktadır.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="hypertexttransferprotocol" id="hypertexttransferprotocol">Hiper Metin Aktarım Protokolü</a>
+   <a name="http" id="hhtp">(HTTP)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: HyperText Transfer Protocol (HTTP)</dd>
+  <dd>Genel Ağ’da kullanılan standart aktarım protokollerinden biri.
+   Apache, <a href="http://ietf.org/rfc/rfc2616.txt">RFC 2616</a> ile
+   tanımlanmış protokolün HTTP/1.1 olarak bilinen 1.1 sürümünü gerçekler.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="htaccess" id="htaccess">.htaccess</a></dt>
+  <dd>Belge dosyaları ağacı içine yerleştirilen bir <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#configurationfile">yapılandırma dosyası</a> olup yerleştiği
+   dizine ve o dizinin alt dizinlerine yapılandırma yönergeleri
+   uygulanmasını sağlar. İsmine rağmen böyle bir dosyanın içerebileceği
+   yönergeler erişim denetleme yönergeleri ile sınırlı değildir; hemen
+   her tür yönergeyi içerebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="httpd.conf" id="httpd.conf">httpd.conf</a></dt>
+  <dd>Ana Apache <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#configurationfile">yapılandırma
+   dosyası</a>. Dosya sistemindeki öntanımlı yeri
+   <code>/usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code> olup derleme
+   sırasındaki yapılandırmayla veya çalışma anındaki yapılandırmayla
+   başka bir yer belirtilebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="export-crippled" id="export-crippled">İhracat Engelli</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Export-Crippled</dd>
+  <dd>Amerika Birleşik Devletlerinin İhracat Yönetim Düzenlemelerine (EAR)
+   uymak için şifreleme yoluyla sakatlanmış yazılım. İhracat engelli olması
+   için şifrelenmiş yazılımları birer şifreli metin haline getiren şifre
+   anahtarları küçük boyutlu olduğundan şifreleme zor
+   kullanılarak kırılabilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="messagedigest" id="messagedigest">İleti Özeti</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Message Digest</dd>
+  <dd>Aktarım sırasında içeriğinin değişme olasılığı bulunan bir iletinin
+   içeriğini doğrulamak için kullanılan bir <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#hash">özet</a>.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="reverseproxy" id="reverseproxy">Karşı Vekil</a></dt>
+  <dd>İstemciye kendini <em>asıl sunucu</em> imiş gibi gösteren bir
+   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#proxy">vekil</a> sunucu. Güvenlik, yük dengelemesi
+   gibi sebeplerle asıl sunucuyu istemcilerden gizlemek için yararlıdır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="authentication" id="authentication">Kimlik Doğrulama</a></dt>
+  <dd>Sunucu, istemci veya kullanıcı gibi bir ağ öğesinin kimliğinin
+   olumlanması.<br />Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
+   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="mime-type" id="mime-type">MIME türü</a></dt>
+  <dd>Aktarılan belgenin çeşidini betimlemenin bir yolu. MIME, Türkçe’ye
+   ‘Çok Amaçlı Genel Ağ Posta Eklentileri’ olarak çevrilebilecek olan
+   "Multipurpose Internet Mail Extensions" sözcüklerinden türetilmiş bir
+   kısaltmadır. MIME türleri bir bölü çizgisi ile ayrılmış bir ana ve bir
+   alt belge türünün birleşiminden oluşur. <code>text/html</code>,
+   <code>image/gif</code> ve <code>application/octet-stream</code> örnek
+   olarak verilebilir. HTTP protokolünde MIME türleri
+   <code>Content-Type</code> <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#header">başlığında</a>
+   aktarılır.<br />Bakınız: <a href="mod/mod_mime.html">mod_mime</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="module" id="module">Modül</a></dt>
+  <dd>Bir programın bağımsız parçalarından her biri. Apache işlevselliğinin
+   çoğu yapılandırmaya dahil edilip edilmeyeceğine kullanıcı tarafından
+   karar verilebilen modüllerden oluşur. Apache <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
+   çalıştırılabiliri içinde derlenmiş modüllere <dfn>durağan modüller</dfn>
+   adı verilirken ayrı bir yerde saklanan ve çalışma anında isteğe bağlı
+   olarak yüklenebilen modüllere <dfn>devingen modüller</dfn> veya
+   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#dso">DSO</a>’lar denir. Yapılandırmaya öntanımlı
+   olarak dahil edilen modüllere <dfn>temel modüller</dfn> denir. Apache
+   için kullanılabilecek modüllerin çoğu Apache HTTP Sunucusunun
+   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#tarball">tar paketi</a> içinde dağıtılmaz; bunlara
+   <dfn>üçüncü parti modüller</dfn> denir.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/">Modül Dizini</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="openssl" id="openssl">OpenSSL</a></dt>
+  <dd>SSL/TLS için açık kaynak kodlu araç kiti.<br />Daha ayrıntılı bilgi
+  için <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>
+  adresine bakınız.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="commongatewayinterface" id="commongatewayinterface">Ortak Ağgeçidi Arayüzü</a> <a name="cgi" id="cgi">(CGI)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Common Gateway Interface (CGI)</dd>
+  <dd>Bir HTTP sunucusunun bir harici programa hizmet istekleri yapmasını
+   mümkün kılan, sunucu ile bir harici program arasındaki bir arayüz
+   standardı. Özgün arayüz <a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html">NCSA</a> tarafından
+   tanımlanmış olmakla birlikte ayrıca bir <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI RFC’si</a> de vardır.<br />
+   Bakınız: <a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="environmentvariable" id="environmentvariable">Ortam Değişkeni</a> <a name="env-variable" id="env-variable">(ortam-değişkeni)</a></dt>
+  <dd>İşletim sistemi kabuğu tarafından yönetilen ve programlar arasında
+   bilgi alışverişi amacıyla kullanılan isimli değişkenler. Ayrıca,
+   Apache de ortam değişkenleri olarak tanımlanabilecek dahili değişkenler
+   içerir fakat bunlar kabuk ortamında değil dahili Apache yapıları içinde
+   saklanır.<br />
+   Bakınız: <a href="env.html">Apache Ortam Değişkenleri</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="session" id="session">Oturum</a></dt>
+  <dd>Bir iletişimin bağlamsal bilgileri.</dd>
+
+  <dt><a name="hash" id="hash">Özet</a></dt>
+  <dd>Uzunluğu değişebilen bir dizgenin belli bir durumuna ilişkin sabit
+   uzunlukta bir dizge üretmek için kullanılan geri dönüşümsüz bir
+   algoritma. Algoritmaya girdi olan farklı uzunluktaki dizgeler (özet
+   işlevine bağlı olarak) aynı uzunlukta farklı özetler üretir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="virtualhosting" id="virtualhosting">Sanal Konaklık</a></dt>
+  <dd>Tek bir Apache sunucusundan çok sayıda site sunulması. <em>IP tabanlı
+   sanal konaklık</em>ta siteler birbirlerinden IP adreslerine göre
+   ayrılırken, <em>isim tabanlı sanal konaklık</em>ta siteler aynı IP
+   adresinden kendi isimleriyle sunulabilirler.<br />
+   Bakınız: <a href="vhosts/">Apache Sanal Konak Belgeleri</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="digitalsignature" id="digitalsignature">Sayısal İmza</a></dt>
+  <dd>Bir sertifikayı veya bir dosyayı doğrulamakta kullanılan şifreli bir
+   metin. Bir imza <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#certificationauthority">Sertifika
+   Makamı</a> tarafından bir <em>sertifikaya</em> gömülü olan
+   <em>genel anahtardan</em> bir özet üretilerek oluşturulur. İmza şifresi
+   sadece <em>sertifika</em> sahibi ağ öğesinin kimliğini doğrulayacak
+   SM’nin genel anahtarı kullanılarak çözülebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificate" id="certificate">Sertifika</a></dt>
+  <dd>Sunucu, istemci gibi ağ öğelerinin kimliğini kanıtlamakta kullanılan
+   bir veri kaydı. Bir sertifika, sertifika sahibi (buna sertifikanın
+   konusu da denir), sertifikayı imzalayan <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#certificationauthority">Sertifika Makamı</a> (SM) (buna
+   sertifika yayıncısı da denir), sertifika sahibinin <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#publickey">genel anahtarı</a> ve SM tarafından üretilen imza
+   gibi parçalardan oluşan X.509 bilgisi içerir. Ağ öğeleri bu imzaları SM
+   sertifikalarını kullanarak doğrular.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificatsigningrequest" id="certificatsigningrequest">Sertifika İmzalama İsteği</a> <a name="csr" id="csr">(Sİİ)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Certificate Signing Request (CSR)</dd>
+  <dd>İmzasız bir sertifikayı <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#certificationauthority">Sertifika Makamı</a>na kendi SM <em>Sertifika</em>sının
+   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#privatekey">özel anahtar</a>ı ile imzalaması
+   için yapılan istek. Sİİ imzalanınca bir gerçek sertifika haline
+   gelir.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificationauthority" id="certificationauthority">Sertifika Makamı</a> <a name="ca" id="ca">(SM)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Certification Authority (CA)</dd>
+  <dd>Ağ öğelerinin güvenilir olarak kimliklerinin doğrulanması için
+   sertifikaları imzalayan güvenilir üçüncü şahıs. Diğer ağ öğeleri,
+   sertifikalı bir öğenin kimliğini kanıtlayan bir SM’yi doğrulamak
+   için imzayı sınayabilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="modulemagicnumber" id="modulemagicnumber">Sihirli Modül
+   Numarası</a> (<a name="mmn" id="mmn">SMN</a>)</dt>
+  <dd>Sihirli Modül Numarası, modüllerin ikil uyumluluğu ile ilgili olarak
+   Apache kaynak kodunda tanımlanmış bir sabittir. Apache dahili yapıları,
+   uygulama programlama arayüzünün önemli parçaları ve işlev çağrıları artık
+   ikil uyumluluğun garanti edilemeyeceği kadar değiştiği zaman SMN
+   değiştirilir. Bir SMN değişikliğinde ve bazen de sırf yeni bir Apache
+   sürümü ile çalışmak icabettiğinde tüm üçüncü parti modüllerin en azından
+   yeniden derlenmesi gerekir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="ssleay" id="ssleay">SSLeay</a></dt>
+  <dd>Eric A. Young tarafından geliştirilmiş özgün SSL/TLS
+   gerçeklenim kütüphanesi.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="serversideincludes" id="serversideincludes">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Server Side Includes <a name="ssi" id="ssi">(SSI)</a></dd>
+  <dd>İşlem yönergelerini HTML dosyalara gömme tekniği.<br />
+   Bakınız: <a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirmeye
+   Giriş</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="filter" id="filter">Süzgeç</a></dt>
+  <dd>Sunucu tarafından alınan ve gönderilen veriye uygulanan bir işlem.
+   Giriş süzgeçleri sunucuya istemci tarafından gönderilen veriyi işlerken
+   çıkış süzgeçleri sunucu tarafından istemciye gönderilen belgeleri işler.
+   Örneğin, <code>INCLUDES</code> çıkış süzgeci, belgeleri <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#ssi">sunucu taraflı içerik</a> için işleme sokar.<br />
+   Bakınız: <a href="filter.html">Süzgeçler</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="cipher" id="cipher">Şifre</a></dt>
+  <dd>Veri şifrelemek için kullanılan bir algoritma veya sistem. DES, IDEA
+   veya RC4 örnek verilebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="ciphertext" id="ciphertext">Şifreli Metin</a></dt>
+  <dd>Bir <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#plaintext">Düz Metin</a> bir
+   <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#cipher">Şifre</a>den geçirilince elde edilen
+   sonuç.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="fully-qualifieddomain-name" id="fully-qualifieddomain-name">Tam Alan Adı</a>
+   <a name="fqdn" id="fqdn">(TAA)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Fully-Qualified Domain-Name (FQDN)</dd>
+  <dd>Bir IP adresiyle eşleşebilen, bir konak adıyla bir alan adının
+   birleşiminden oluşan eşsiz bir ağ öğesi ismi. Örneğin,
+   <code>httpd.apache.org</code> tam alan adında <code>httpd</code> bir konak
+   adıyken <code>apache.org</code> bir alan adıdır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="tarball" id="tarball">Tar Paketi</a></dt>
+  <dd><code>tar</code> uygulaması kullanılarak bir araya getirilmiş
+   dosyalardan oluşan bir paket. Apache dağıtımları sıkıştırılmış tar
+   arşivleri içinde veya pkzip kullanılarak saklanır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="uniformresourceidentifier" id="uniformresourceidentifier">Tektip Özkaynak Betimleyici</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Identifier
+   <a name="URI" id="URI">(URI)</a></dd>
+  <dd>Soyut veya somut bir özkaynağı betimlemek için kullanılan bütünleşik
+   bir karakter dizisi. Aslen <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt">RFC 2396</a> tarafından tanımlanmıştır. Genel Ağ’da kullanılan URI’lerden
+   genellikle <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#url">URL</a>’ler olarak bahsedilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="uniformresourcelocator" id="uniformresourcelocator">Tektip Özkaynak Konumlayıcı</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Locator <a name="url" id="url">(URL)</a></dd>
+  <dd>Genel Ağ üzerindeki bir özkaynağın ismi veya adresi. Aslen <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#uniformresourceidentifier">Tektip Özkaynak Betimleyici</a>
+   denilen terimin gayrı resmi karşılığıdır. URL’ler <code>http</code> veya
+   <code>https</code> gibi bir şemayı takip eden bir konak adı ve bir dosya
+   yolundan oluşurlar. Örneğin, bu sayfanın URL’si
+   <code>http://httpd.apache.org/docs/2.0/glossary.html</code> olurdu.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="proxy" id="proxy">Vekil</a></dt>
+  <dd><em>Asıl sunucu</em> ile istemci arasında aracılık yapan sunucu.
+   İstemciden aldığı istekleri asıl sunucuya gönderip, ondan aldığı
+   yanıtları istemciye gönderir. Aynı içeriğe birden fazla istemci talip
+   olursa vekil sunucu bu istekleri her seferinde asıl sunucudan istemek
+   yerine kendi deposundan karşılar, böylece yanıt zamanı kısalır.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="configurationfile" id="configurationfile">Yapılandırma Dosyası</a></dt>
+  <dd>Apache yapılandırmasını denetim altına alan <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#directive">yönergeleri</a> içeren bir metin dosyası.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="configurationdirective" id="configurationdirective">Yapılandırma Yönergesi</a></dt>
+  <dd>Bakınız: <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#directive">Yönerge</a></dd>
+
+  <dt><a name="directive" id="directive">Yönerge</a></dt>
+  <dd>Belli Apache davranışlarından bir veya daha fazlasını denetim altına
+   alan bir yapılandırma komutu. Yönergeler <span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#configurationfile">yapılandırma dosyalarına</a> yerleştirilir.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/directives.html">Yönerge Dizini</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="method" id="method">Yöntem</a></dt>
+  <dd><span title="sözlüğe bakınız">→</span>&nbsp;<a href="./glossary.html#http">HTTP</a> bağlamında, istemci tarafından
+   istek satırında belirtilen, bir özkaynağa uygulanacak bir eylem. HTTP
+   bağlamında belirtilebilecek yöntemlere örnek olarak <code>GET</code>,
+   <code>POST</code> ve <code>PUT</code> verilebilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="x.509" id="x.509">X.509</a></dt>
+  <dd>SSL/TLS kimlik doğrulamasında kullanılmak üzere Uluslararası Telekom
+   Birliği (ITU-T) tarafından önerilmiş bir kimlik doğrulama sertitifası
+   şeması<br /> Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+</dl>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/glossary.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/glossary.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/glossary.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
 </body></html>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.de?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.de Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>Dieses Dokument umfaßt nur die Kompilierung und Installation des
@@ -397,7 +398,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Lizenziert unter der <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Module</a> | <a href="./mod/directives.html">Direktiven</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">Glossar</a> | <a href="./sitemap.html">Seitenindex</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.en?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.en Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -377,7 +378,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Modules</a> | <a href="./mod/directives.html">Directives</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">Glossary</a> | <a href="./sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.es?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.es (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.es Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/install.html" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">Esta traducción podría estar
       obsoleta. Consulte la versión en inglés de la
@@ -437,7 +438,8 @@
 <a href="./es/install.html" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licencia bajo los términos de la <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Módulos</a> | <a href="./mod/directives.html">Directivas</a> | <a href="./faq/">Preguntas Frecuentes</a> | <a href="./glossary.html">Glosario</a> | <a href="./sitemap.html">Mapa de este sitio web</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ja.utf8?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ja.utf8 [utf-8] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -387,7 +388,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">モジュール</a> | <a href="./mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">用語</a> | <a href="./sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ko.euc-kr?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ko.euc-kr [euc-kr] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -354,7 +355,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">모듈</a> | <a href="./mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">용어</a> | <a href="./sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ru.koi8-r
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ru.koi8-r?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ru.koi8-r [koi8-r] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.ru.koi8-r [koi8-r] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
 
@@ -397,7 +398,8 @@
 <a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/install.html" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Модули</a> | <a href="./mod/directives.html">Директивы</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">Глоссарий</a> | <a href="./sitemap.html">Карта сайта</a></p></div>Mime
View raw message