httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pct...@apache.org
Subject svn commit: r645896 [3/6] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/
Date Tue, 08 Apr 2008 13:11:25 GMT
Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=645896&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -0,0 +1,915 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>mpm_common - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body>
+<div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
+<div id="page-content">
+<div id="preamble"><h1>Apache MPM Ortak Yönergeleri</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/mpm_common.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/mod/mpm_common.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
+ yönergeler bütünü.</td></tr>
+<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
+</div>
+<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<ul id="toc">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#bs2000account">BS2000Account</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enableexceptionhook">EnableExceptionHook</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#group">Group</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#listen">Listen</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#listenbacklog">ListenBackLog</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#lockfile">LockFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxclients">MaxClients</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxmemfree">MaxMemFree</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#pidfile">PidFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#receivebuffersize">ReceiveBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sendbuffersize">SendBufferSize</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#serverlimit">ServerLimit</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#startservers">StartServers</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#startthreads">StartThreads</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#user">User</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="AcceptMutex" id="AcceptMutex">AcceptMutex</a> <a name="acceptmutex" id="acceptmutex">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
+ çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi
+ belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>AcceptMutex Default|<var>yöntem</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>AcceptMutex Default</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">AcceptMutex</code> yönergesi Apache HTTPd Sunucusunun
+   ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya
+   sokmak için kullandığı yöntemi
+   belirler. Apache 2.0’dan önce, yöntem sadece derleme sırasında
+   seçilebiliyordu. Kullanılacak en uygun yöntem mimariye ve platforma aşırı
+   derecede bağımlıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</a> belgesine
+   bakabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bu yönergeye değer olarak <code>Default</code> belirtilmişse derleme
+   sırasında seçilen öntanımlı yöntem kullanılacaktır. Diğer olası yöntemler
+   aşağıda listelenmiştir. Tüm yöntemlerin tüm platformlarda mevcut
+   olmadığına dikkat ediniz. Eğer belirtilen yöntem mevcut değilse hata
+   günlüğüne mevcut yöntemlerin listesini içeren bir ileti yazılacaktır.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>flock</code></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="#lockfile">LockFile</a></code> yönergesi ile
+    belirtilen dosyayı kilitlemek için <code>flock(2)</code> sistem
+    çağrısı kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>fcntl</code></dt>
+   <dd><code class="directive"><a href="#lockfile">LockFile</a></code> yönergesi ile
+    belirtilen dosyayı kilitlemek için <code>fcntl(2)</code> sistem
+    çağrısı kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>posixsem</code></dt>
+   <dd>Muteksleri gerçeklemek için POSIX uyumlu semaforlar kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>pthread</code></dt>
+   <dd>POSIX Evreleri (PThreads) belirtimi tarafından gerçeklenen muteksler
+    kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>sysvsem</code></dt>
+   <dd>Muteksleri gerçeklemek için SysV tarzı semaforlar kullanılır.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Sisteminiz için derleme sırasında seçilmiş öntanımlı yöntemi öğrenmek
+   isterseniz <code class="directive"><a href="../mod/core.html#loglevel">LogLevel</a></code> yönergesine
+   <code>debug</code> değerini atayabilirsiniz. Öntanımlı <code class="directive">AcceptMutex</code>, <code class="directive"><a href="../mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code>
+   ile belirtilen günlük dosyasına yazılacaktır.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="BS2000Account" id="BS2000Account">BS2000Account</a> <a name="bs2000account" id="bs2000account">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>BS2000 makinelerde yetkisiz hesap tanımlar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>BS2000Account <var>account</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece BS2000 makineler içindir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">BS2000Account</code> yönergesi sadece BS2000 
+	konaklar için kullanılabilir. <code class="directive"><a href="#user">User</a></code> yönergesi ile belirtilen yetkisiz apache sunucu 
+	kullanıcısı için hesap numarası tanımlamakta kullanılmalıdır. Buna,
+	CGI betiklerinin sunucu tarafından başlatılmış yetkili hesabın
+	(normal olarak <code>SYSROOT</code>’un) özkaynaklarına erişmesini 
+	engellemek için BS2000 POSIX alt sistemleri tarafından gerek duyulur.</p>
+	
+  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+   <p>Sadece bir <code>BS2000Account</code> yönergesi kullanılabilir.</p>
+  </div>
+ 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../platform/ebcdic.html">Apache EBCDIC portu</a></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a> <a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
+ çalışacağı dizin.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>CoreDumpDirectory <var>dizin</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
+   geçmeye çalışacağı dizini belirler. <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini öntanımlı dizin olmakla
+   birlikte, bu dizin kullanıcılar tarafından yazılabilir bir dizin
+   olmadığından bir <code>core</code> dosyası dökümlenmez. Hata ayıklama
+   amacıyla bir <code>core</code> dosyası dökümlemek isterseniz farklı bir
+   yer belirtmek için bu yönergeyi kullanabilirsiniz.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Linux üzerinde <code>core</code> dökümlemek</h3>
+   <p>Apache root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse Linux
+    çekirdeği süreç tarafından yazılabilir olsa bile <code>core</code>
+    dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
+    <code class="directive">CoreDumpDirectory</code> yönergesi ile açıkça bir
+    dizin belirtirseniz, Apache (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4 ve
+    sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
+    etkinleştirecektir.</p>
+  </div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="EnableExceptionHook" id="EnableExceptionHook">EnableExceptionHook</a> <a name="enableexceptionhook" id="enableexceptionhook">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak
+ kancayı etkin kılar.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>EnableExceptionHook On|Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>EnableExceptionHook Off</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sürüm 2.0.49 ve sonrasında mevcuttur</td></tr>
+</table>
+  <p>Güvenlik sebebiyle bu yönerge sadece Apache
+   <code>--enable-exception-hook</code> seçeneği ile yapılandırılmışsa
+   kullanılabilir olacaktır. Bu, harici modüllerin eklenmesine ve bir çocuk
+   sürecin çöküşü sonrası bir şeyler yapmaya izin veren bir kancayı etkin
+   kılar.</p>
+
+  <p>Bu kancayı kullanan iki modül (<code>mod_whatkilledus</code> ve
+  <code>mod_backtrace</code>) zaten vardır. bunlar hakkında daha fazla bilgi
+   edinmek için Jeff Trawick'in <a href="http://www.apache.org/~trawick/exception_hook.html">EnableExceptionHook site</a>sine bakabilirsiniz.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="Group" id="Group">Group</a> <a name="group" id="group">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Group <var>unix-grubu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Group #-1</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için geçerlidir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">Group</code> yönergesi, sunucunun hangi grup altında
+   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
+   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
+   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
+   sunucu belirtilen gruba geçemez ve kullanıcının kendi grubunda
+   çalışmaya devam eder. <var>unix-grubu</var> şunlardan biri olabilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Bir grup adı</dt>
+   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>
+
+   <dt><code>#</code> ardından grup numarası</dt>
+   <dd>Gruba numarası ile başvurulur.</dd>
+  </dl>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   Group www-group
+  </code></p></div>
+
+  <p>Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
+   sistem yöneticileri <code>nobody</code> grubunu kullanırlar fakat
+   bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da değildir.</p>
+
+  <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
+   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
+   <code class="directive">Group</code> (veya <code class="directive"><a href="#user">User</a></code>) yönergesine değer olarak
+   <code>root</code> atamayınız.</p>
+  </div>
+
+  <p>Özel bilgi: Bu yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> taşıyıcısı içinde kullanımı
+   artık desteklenmemektedir. Sunucunuzu <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> için
+   yapılandırırken <code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesini
+   kullanınız.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+   <p><code class="directive">Group</code> yönergesi <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve
+    <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> MPM’lerinde mevcut olsa da, aslında
+    işlevsiz olup sadece uyumluluk adına mevcuttur.</p>
+  </div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="Listen" id="Listen">Listen</a> <a name="listen" id="listen">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’dan beri gerekli yönergelerden
+ biridir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">Listen</code> yönergesi Apache’yi sadece belli IP
+   adreslerini ve portlarını dinlemeye sevkeder.
+   <code class="directive">Listen</code> artık belirtilmesi zorunlu yönergelerden
+   biridir. Yapılandırma dosyasında bulunmadığı takdirde sunucu
+   başlatılırken başarısız olacaktır. Bu Apache Sunucusunun önceki
+   sürümünde böyle değildi.</p>
+
+  <p><code class="directive">Listen</code> yönergesi Apache’ye, sadece belli
+   portlardan veya IP adresi ve port çiftlerinden gelen istekleri kabul
+   etmesini söyler. Eğer sadece port numarası belirtilmişse sunucu
+   belirtilen portu bütün ağ arabirimlerinde dinleyecektir. Eğer portla
+   birlikte bir IP adresi de belirtilmişse, sunucu belirtilen portu sadece
+   belirtilen arabirimden dinleyecektir.</p>
+
+  <p>Çok sayıda IP adresi ve port belirtmek için çok sayıda
+   <code class="directive">Listen</code> yönergesi kullanılabilir. Sunucu bu
+   durumda belirtilen bütün IP adreslerinden ve portlardan gelecek
+   isteklere yanıt verecektir.</p>
+
+  <p>Örneğin sunucunun hem port 80 hem de port 8000’den istek kabul etmesini
+   istiyorsanız bunu şöyle belirtebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Listen 80<br />
+   Listen 8000
+  </code></p></div>
+
+  <p>Sunucunun belirtilen iki ağ arabiriminden ve port numarasından gelen
+   bağlantıları kabul etmesi için şu yapılandırmayı kullanabilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Listen 192.170.2.1:80<br />
+   Listen 192.170.2.5:8000
+  </code></p></div>
+
+  <p>IPv6 adresleri belirtilirken örnekteki gibi köşeli ayraçlar arasına
+   alınmalıdır:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
+  </code></p></div>
+
+  <div class="note"><h3>Hata durumu</h3>
+   Aynı IP adresi ve portun çok sayıda <code class="directive">Listen</code>
+   yönergesinde belirtilmesi bir "adres kullanımda" (<code>Address already
+   in use</code>) hatasına yol açar.
+  </div>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</a> </li>
+<li><a href="../bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların
+ Ayarlanması</a></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ListenBackLog" id="ListenBackLog">ListenBackLog</a> <a name="listenbacklog" id="listenbacklog">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
+ belirler</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ListenBacklog 511</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
+   gerekir ne de istenir. Ancak bazı sistemlerde TCP SYN yüklenme
+   saldırılarına karşı bu değerin arttırılması gerekebilir.
+   <var>kuyruk-uzunluğu</var> parametresi için <code>listen(2)</code>
+   işlevinin açıklamasına bakınız.</p>
+
+  <p>Bu değer çoğunlukla işletim sistemi tarafından daha küçük bir sayıyla
+   sınırlanır. Bu, işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir.
+   Ayrıca, çoğu işletim sisteminin <var>kuyruk-uzunluğu</var> parametresi
+   ile ne belirttiğinize bakmaksızın kendisi için atanmış değeri (fakat
+   normal olarak daha büyüğünü) kullanacağına dikkat ediniz.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LockFile" id="LockFile">LockFile</a> <a name="lockfile" id="lockfile">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
+ çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini
+ belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LockFile <var>dosya</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LockFile logs/accept.lock</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">LockFile</code> yönergesi, <code class="directive"><a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></code> yönergesi <code>fcntl</code>
+   veya <code>flock</code> değeri ile belirtildiği takdirde kullanılan
+   kilit dosyasının yerini belirler. Bu yönerge normalde öntanımlı
+   değeriyle bırakılır. Değişmesini gerektiren ana sebep, <code>logs</code>
+   dizininin ağ dosya sisteminde (NFS) yeralması halinde <strong>kilit
+   dosyasının bir yerel diskte saklanması gereği</strong>dir. Ana sürecin
+   süreç kimliği dosyaya kendiliğinden eklenir.</p>
+
+  <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
+   <p>Bu dosyayı herkesin yazabildiği <code>/var/tmp</code> gibi bir dizine
+    koymaktan kaçınmak gerekir. Çünkü, bu takdirde, birileri sunucunun
+    hizmet sunmaya başlarken oluşturacağı kilit dosyası ile aynı isimde
+    bir dosya oluşturarak hizmet reddi saldırısı (DoS) başlatabilir.</p>
+  </div>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#acceptmutex">AcceptMutex</a></code></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MaxClients" id="MaxClients">MaxClients</a> <a name="maxclients" id="maxclients">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstekleri sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını
+ belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxClients <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MaxClients</code> yönergesi aynı anda sunulacak istek
+   sayısını sınırlamak için kullanılır. <code class="directive">MaxClients</code>
+   istekten fazlası geldiği takdirde bu istekler normal olarak kuyruğa
+   alınıp bekletilir. Kuyrukta bekletilecek isteklerin azami sayısı ise
+   <code class="directive"><a href="#listenbacklog">ListenBacklog</a></code> yönergesi ile
+   belirlenir. İstek sunmakta olan çocuk süreçlerden biri serbest
+   kaldığında bekletilen bağlantılardan birine hizmet sunulmaya
+   başlanır.</p>
+
+  <p>Evreli olmayan sunucularda (<code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> gibi)
+   <code class="directive">MaxClients</code> yönergesi istekleri sunmak için
+   başlatılacak çocuk süreçlerin azami sayısını belirler. Öntanımlı değer
+   256 olup bu değeri arttırmak isterseniz <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> değerini de
+   arttırmalısınız.</p>
+
+  <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> veya
+   <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> gibi) <code class="directive">MaxClients</code>
+   yönergesi istemcilere hizmet verecek evre sayısını sınırlar. Öntanımlı
+   değer <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için <code>50</code> iken melez MPM’ler için
+   <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> ile <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> çarpımıdır (<code>16 x
+   25</code>). Bu bakımdan <code class="directive">MaxClients</code> değerini 16
+   süreçten fazlasına ayarlamak için <code class="directive"><a href="#serverlimit">ServerLimit</a></code> değerini de
+   arttırmalısınız.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MaxMemFree" id="MaxMemFree">MaxMemFree</a> <a name="maxmemfree" id="maxmemfree">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
+ ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxMemFree 0</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MaxMemFree</code> yönergesi, <code>free()</code>
+   çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami
+   bellek miktarını kB cinsinden belirler. Bir değerle belirtilmediğinde
+   veya <code>0</code> değeriyle belirtildiğinde eşik sınırsız
+   olacaktır.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MaxRequestsPerChild" id="MaxRequestsPerChild">MaxRequestsPerChild</a> <a name="maxrequestsperchild" id="maxrequestsperchild">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
+ sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxRequestsPerChild <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MaxRequestsPerChild 10000</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> yönergesi, tek bir çocuk
+   sürecin işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
+   <code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> istekten sonra çocuk süreç
+   ölür. Eğer <code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> için
+   <code>0</code> belirtilmişse sürecin ömrü sonsuz olacaktır.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Sıfırdan farklı öntanımlı değerler</h3>
+   <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için
+    öntanımlı değer <code>0</code>’dır.</p>
+  </div>
+
+  <p><code class="directive">MaxRequestsPerChild</code> için sıfırdan farklı bir
+   değer belirtmenin iki yararlı etkisi vardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak suretiyle olası
+    bellek sızıntılarını engeller.</li>
+
+   <li>Sürece sonlu bir ömür biçerek sunucu yükü düştüğünde süreç sayısının
+    da düşürülmesine yardımcı olur.</li>
+  </ul>
+
+  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+   <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#keepalive">KeepAlive</a></code> isteklerinde sadece
+    ilk istek bu sınıra uygun sayılır. Etkisi ise, davranışın çocuk süreç
+    başına <em>bağlantı</em> sayısının sınırlanması şeklinde
+    değişmesidir.</p>
+  </div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareThreads" id="MaxSpareThreads">MaxSpareThreads</a> <a name="maxsparethreads" id="maxsparethreads">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MaxSpareThreads <var>number</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
+   davranır.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>MaxSpareThreads 10</code>
+   öntanımlıdır. Bu MPM, boştaki evrelerin sayısını çocuk süreç başına
+   boştaki evre sayısı olarak izler. Bir çocukta çok fazla boşta evre
+   varsa sunucu sadece o çocuğun boştaki evrelerini öldürür.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
+   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> için <code>MaxSpareThreads 250</code>
+   öntanımlıdır. Bu MPM’ler boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer
+   sunucuda çok fazla boşta evre varsa, sunucu boştaki evrelerin sayısı bu
+   sınırın altına inene kadar çocuk süreçleri öldürür.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>MaxSpareThreads 100</code>
+   öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
+   sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> MPM’leri
+   <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> gibidir. <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için
+   <code>MaxSpareThreads 50</code> öntanımlıyken <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>
+   için öntanımlı değer <code>10</code>’dur.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Kısıtlamalar</h3>
+   <p><code class="directive">MaxSpareThreads</code> için değer aralığı sınırlıdır.
+    Apache belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
+    kendiliğinden düzeltecektir:</p>
+   <ul>
+    <li><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için
+     <code class="directive">MaxSpareThreads</code> değerinin <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code> değerinden küçük veya
+     eşit olması gerekir.</li>
+
+    <li><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> modülü, değerin <code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code> değerinden küçük
+     olmasını gerektirir.</li>
+
+    <li><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> ve
+     <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için değer, <code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code>
+     ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
+     toplamına eşit veya büyük olmak zorundadır.</li>
+   </ul>
+  </div>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#startservers">StartServers</a></code></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="MinSpareThreads" id="MinSpareThreads">MinSpareThreads</a> <a name="minsparethreads" id="minsparethreads">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
+ sayısını belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MinSpareThreads <var>number</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
+   sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>MinSpareThreads 5</code>
+   öntanımlıdır ve çocuk süreç başına boştaki evre sayısını izler. Bir
+   çocuk için yeterince boşta evre yoksa sunucu bu çocuk için yeni evreler
+   oluşturmaya başlar. Nitekim, <code class="directive"><a href="../mod/perchild.html#numservers">NumServers</a></code> için <code>10</code> ve
+   <code class="directive">MinSpareThreads</code> için <code>5</code> atarsanız
+   sisteminizdeki boştaki evre sayısı en az 50 olur.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
+   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> modülleri için <code>MinSpareThreads
+   75</code> öntanımlıdır ve bu modüller boştaki evreleri sunucu genelinde
+   izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu boştaki
+   evrelerin sayısı bu sınırın üstüne çıkana kadar çocuk süreç
+   oluşturur.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>MinSpareThreads 10</code>
+   öntanımlıdır ve tek süreç kendisi olduğundan izleme sunucu genelinde
+   yapılır.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> modülleri
+   <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> gibidir. <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için
+   <code>MinSpareThreads 1</code> öntanımlı iken <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>
+   için öntanımlı değer <code>5</code>’tir.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#maxsparethreads">MaxSpareThreads</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#startservers">StartServers</a></code></li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="PidFile" id="PidFile">PidFile</a> <a name="pidfile" id="pidfile">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>PidFile <var>dosya</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>PidFile logs/httpd.pid</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">PidFile</code> yönergesi, sunucunun artalan sürecinin
+   süreç kimliğinin kaydedileceği dosyayı belirler. Dosya ismi mutlak dosya
+   yoluyla belirtilmemişse dosya yolunun <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizinine göre belirtildiği kabul
+   edilir.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   PidFile /var/run/apache.pid
+  </code></p></div>
+
+  <p>Sunucuya sinyal gönderebilmek çoğunlukla işe yarar. Böylece <code class="directive"><a href="../mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_log_config.html#transferlog">TransferLog</a></code> dosyaları kapatılıp
+   yeniden açılır ve yapılandırma dosyaları yeniden okunur. Bu,
+   <code class="directive">PidFile</code> dosyasında belirtilen süreç kimliğine bir
+   SIGHUP (kill -1) sinyali gönderilerek yapılır.</p>
+
+  <p>Günlük dosyasının yeri ve <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik</a> ile ilgili
+   uyarılar <code class="directive">PidFile</code> dosyası içinde sözkonusu
+   olabilir.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+   <p>Apache 2’de sunucuyu (yeniden) başlatırken veya durdururken sadece
+    <code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğini kullanmanız önerilir.</p>
+  </div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ReceiveBufferSize" id="ReceiveBufferSize">ReceiveBufferSize</a> <a name="receivebuffersize" id="receivebuffersize">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>TCP alım tamponu boyu</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ReceiveBufferSize 0</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>Sunucu TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
+   bayta ayarlayacaktır.</p>
+
+  <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
+   kullanacaktır.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScoreBoardFile" id="ScoreBoardFile">ScoreBoardFile</a> <a name="scoreboardfile" id="scoreboardfile">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
+ dosyanın yerini belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ScoreBoardFile logs/apache_status</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>Apache ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir çetele tutar.
+   Bazı mimariler bu iletişimi kolaylaştırmak için bir dosya gerektirir.
+   Eğer yönerge belirtilmezse Apache çeteleyi önce tamamen bellekte
+   oluşturmayı dener (anonim paylaşımlı bellek kullanarak); bunda başarılı
+   olamazsa dosyayı diskte oluşturmaya çalışacaktır (paylaşımlı belleğe
+   eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache sunucusunun
+   dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Örnek</h3><p><code>
+   ScoreBoardFile /var/run/apache_status
+  </code></p></div>
+
+  <p>Paylaşımlı belleğe eşlemli dosya, çeteleye doğrudan erişmesi gereken
+   üçüncü parti uygulamalar için yararlıdır.</p>
+
+  <p>Eğer <code class="directive">ScoreBoardFile</code> yönergesi ile bir dosya
+   belirtecekseniz, dosyayı bir RAM diske yerleştirerek hız artışı
+   sağlayabilirsiniz. Fakat, günlük dosyası yerleştirme ve <a href="../misc/security_tips.html">güvenlik</a> ile ilgili uyarılara
+   benzer uyarılara karşı dikkatli olunuz.</p>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="SendBufferSize" id="SendBufferSize">SendBufferSize</a> <a name="sendbuffersize" id="sendbuffersize">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>TCP tamponu boyu</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>SendBufferSize 0</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
+   belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süresi
+   için standart işletim sistemi öntanımlılarını arttırmak çok yararlıdır
+   (örneğin, kıtalar arası hızlı borularda olduğu gibi 100 ms
+   civarında).</p>
+
+  <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
+   kullanacaktır.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ServerLimit" id="ServerLimit">ServerLimit</a> <a name="serverlimit" id="serverlimit">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ServerLimit <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü söz konusu olduğunda bu yönerge, Apache
+   sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine atanabilecek
+   azami değeri belirler. <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> modülü sözkonusu
+   olduğunda ise, Apache sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine atanabilecek
+   azami değeri <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code> ile
+   birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma sırasında
+   değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> değişiklikleri dikkate
+   alınır.</p>
+
+  <p>Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer
+   <code class="directive">ServerLimit</code> gereğinden yüksek bir değere
+   ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
+   <code class="directive">ServerLimit</code> ve <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> değerleri sistemin
+   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
+   başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir.</p>
+
+  <p>Bu yönergeyi <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> modülü ile sadece <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> yönergesine 256’dan
+   (öntanımlı) daha büyük bir değer atayacaksanız kullanınız. Bu yönergeye
+   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> için atamak
+   istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code> ve
+   <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> modülleri söz konusu olduğunda bu yönergeyi
+   <code class="directive"><a href="#maxclients">MaxClients</a></code> ve
+   <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> ayarları 16
+   sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
+   ayarlayınız. Bu yönergeye <code class="directive"><a href="#maxclients&#10;   ">MaxClients
+   </a></code> ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> için gerekli gördüğünüz
+   sunucu süreci sayısından fazlasını atamayınız.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> modülüyle bu yönergeyi eğer <code class="directive"><a href="../mod/perchild.html#numservers">NumServers</a></code> yönergesine 8’den (öntanımlı)
+   büyük bir değer atayacaksanız kullanınız.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+   <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
+    şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır. Bu önlem, yazım hatalarının
+    istenmeyen sonuçlara yol açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
+  </div>
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </li>
+</ul>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="StartServers" id="StartServers">StartServers</a> <a name="startservers" id="startservers">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin
+ sayısını belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>StartServers <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">StartServers</code> yönergesi, sunucunun başlatılması
+   sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler. Süreç sayısı
+   normal olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
+   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
+
+  <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
+   <code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code> ve
+   <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> için <code>3</code> iken
+   <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code> için <code>5</code> ve
+   <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> için <code>2</code>’dir.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="StartThreads" id="StartThreads">StartThreads</a> <a name="startthreads" id="startthreads">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını
+ belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>StartThreads <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">StartThreads</code> yönergesi, sunucunun başlatılması
+   sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler. Evre sayısı normal
+   olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
+   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> için <code>StartThreads 5</code> öntanımlı
+   olup bu yönerge sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan süreç
+   başına evre sayısıyla bağlantısını sürdürür.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code> için <code>StartThreads 50</code>
+   öntanımlı olup, sadece tek bir süreç olduğundan, sunucunun başlatılması
+   sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı <code>50</code>’dir.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> için <code>StartThreads 10</code> öntanımlı olup
+   sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı
+   <code>10</code>’dur.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ThreadLimit" id="ThreadLimit">ThreadLimit</a> <a name="threadlimit" id="threadlimit">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
+ belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ThreadLimit <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için Apache 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge, Apache sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> yönergesine
+   atanabilecek azami değeri belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma
+   sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değişiklikleri dikkate
+   alınır.</p>
+
+  <p>Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer
+   <code class="directive">ThreadLimit</code> değeri <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değerinden yüksek bir
+   değere ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
+   <code class="directive">ThreadLimit</code> ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code> değerleri sistemin
+   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
+   başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir. Bu yönergeye
+   Apache sunucusunun çalışması için öngörülmüş en büyük değerden daha
+   yükseğini atamayınız.</p>
+
+  <p><code class="directive">ThreadLimit</code> yönergesinin öntanımlı değeri
+   <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için <code>1920</code>, diğerleri için
+   <code>64</code>’tür.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+   <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ThreadLimit 20000</code>
+    şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> için
+    15000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
+    açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
+  </div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ThreadsPerChild" id="ThreadsPerChild">ThreadsPerChild</a> <a name="threadsperchild" id="threadsperchild">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
+ belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ThreadsPerChild <var>sayı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
+   belirler. Çocuk süreçler bu evreleri başlatıldıklarında oluştururlar ve
+   bundan daha fazlasını asla oluşturmazlar. <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code>
+   gibi sadece bir çocuk sürecin bulunduğu bir MPM kullanıyorsanız, bu
+   sayı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır.
+   <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code> gibi çok çocuk süreçli bir MPM kullanıyorsanız,
+   <em>toplam</em> evre sayısı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar
+   büyük olmalıdır.</p>
+
+  <p><code class="directive">ThreadsPerChild</code> için öntanımlı değer
+   <code class="module"><a href="../mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> kullanıldığında <code>64</code> diğerleri
+   için <code>25</code>’tir.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="User" id="User">User</a> <a name="user" id="user">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
+ belirler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>User <var>unix-kullanıcısı</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>User #-1</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/leader.html">leader</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/threadpool.html">threadpool</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için
+ geçerlidir.</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">User</code> yönergesi, sunucunun hangi kullanıcı olarak
+   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
+   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
+   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
+   sunucu belirtilen kullanıcıya geçemez ve mevcut kullanıcıyla çalışmaya
+   devam eder. Eğer sunucuyu <code>root</code> olarak başlatmışsanız ana
+   süreç root olarak çalışmaya devam edecektir. <var>unix-kullanıcısı</var>
+   şunlardan biri olabilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Bir kullanıcı adı</dt>
+   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>
+
+   <dt><code>#</code> ardından kullanıcı numarası</dt>
+   <dd>Kullanıcıya numarası ile başvurulur.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Bu yönergede belirtilecek kullanıcının, başkaları tarafından üzerinde
+   değişiklik yapılabilecek dosyalardan başkasına erişemeyen bir kullanıcı
+   olmaması gerektiği gibi, HTTP isteklerini işlemek dışında işlemler de
+   yapabilen bir kullanıcı olmamalıdır.
+   Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
+   sistem yöneticileri <code>nobody</code> kullanıcısını kullanırlar fakat
+   <code>nobody</code> kullanıcısı sistemde başka amaçlarla
+   kullanılabildiğinden bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da
+   değildir.</p>
+
+  <div class="warning"><h3>Güvenlik</h3>
+   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
+   <code class="directive">User</code> (veya <code class="directive"><a href="#group">Group</a></code>) yönergesine değer olarak
+   <code>root</code> atamayınız.</p>
+  </div>
+
+  <p>Sanal konakları farklı kullanıcı kimliklerle çalıştırmak üzere
+   tasarlanan <code class="module"><a href="../mod/perchild.html">perchild</a></code> modülü kullanıldığında <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümlerinde
+   <code class="directive"><a href="../mod/perchild.html#assignuserid">AssignUserID</a></code> yönergesi ile
+   farklı bir kullanıcı kimlik tanımlanmadığı takdirde
+   <code class="directive">User</code> yönergesi ile ana sunucu için tanımlanan
+   kullanıcı kimlik sanal konak için de geçerli olur.</p>
+
+  <p>Özel bilgi: Bu yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> taşıyıcısı içinde kullanımı
+   artık desteklenmemektedir. Sunucunuzu <code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code> için
+   yapılandırırken <code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesini
+   kullanınız.</p>
+
+  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+   <p><code class="directive">User</code>yönergesi <code class="module"><a href="../mod/beos.html">beos</a></code> ve
+    <code class="module"><a href="../mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code> MPM’lerinde mevcut olsa da, aslında
+    işlevsiz olup sadece uyumluluk adına mevcuttur.</p>
+  </div>
+
+</div>
+</div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="../en/mod/mpm_common.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/mod/mpm_common.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=645896&r1=645895&r2=645896&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message