httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pct...@apache.org
Subject svn commit: r645679 [2/2] - in /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod: allmodules.xml.tr directives.html.tr.utf8 index.html.tr.utf8 mpm_common.html mpm_common.html.tr.utf8 mpm_common.xml.meta mpm_common.xml.tr quickreference.html.tr.utf8
Date Mon, 07 Apr 2008 20:47:53 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=645679&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Mon Apr 7 13:47:51 2008
@@ -0,0 +1,1067 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 639005 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<modulesynopsis metafile="mpm_common.xml.meta">
+
+<name>mpm_common</name>
+<description>Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
+ yönergeler bütünü.</description>
+<status>MPM</status>
+
+<directivesynopsis>
+<name>AcceptMutex</name>
+<description>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
+ çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi
+ belirler.</description>
+<syntax>AcceptMutex Default|<var>yöntem</var></syntax>
+<default>AcceptMutex Default</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
+<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+
+<usage>
+  <p><directive>AcceptMutex</directive> yönergesi Apache HTTPd Sunucusunun
+   ağ soketlerinden istekleri kabul eden çok sayıda çocuk süreci sıraya
+   sokmak için kullandığı yöntemi (ve uygunsa kilit dosyasının yerini)
+   belirler. Apache 2.0’dan önce, yöntem sadece derleme sırasında
+   seçilebiliyordu. Kullanılacak en uygun yöntem mimariye ve platforma aşırı
+   derecede bağımlıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a
+   href="../misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</a> belgesine
+   bakabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Bu yönergeye değer olarak <code>Default</code> belirtilmişse derleme
+   sırasında seçilen öntanımlı yöntem kullanılacaktır. Diğer olası yöntemler
+   aşağıda listelenmiştir. Tüm yöntemlerin tüm platformlarda mevcut
+   olmadığına dikkat ediniz. Eğer belirtilen yöntem mevcut değilse hata
+   günlüğüne mevcut yöntemlerin listesini içeren bir ileti yazılacaktır.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><code>flock&lt;<var>:/dosya/yolu/kilit.dosyası</var>&gt;</code></dt>
+   <dd>İsteğe bağlı <var>/dosya/yolu/kilit.dosyası</var> ile tanımlanan
+   dosyayı kilitlemek için <code>flock(2)</code> sistem çağrısı kullanılır.
+   Ayrıca, önerilmiyor olsa bile kilit dosyasının yerini belirtmek için
+   <directive module="mpm_common">LockFile</directive> yönergesi
+   kullanılabilir.</dd>
+
+   <dt><code>fcntl&lt;<var>:/dosya/yolu/kilit.dosyası</var>&gt;</code></dt>
+   <dd>İsteğe bağlı <var>/dosya/yolu/kilit.dosyası</var> ile tanımlanan
+    dosyayı kilitlemek için <code>fcntl(2)</code> sistem çağrısı
+    kullanılır. Ayrıca, önerilmiyor olsa bile kilit dosyasının yerini
+    belirtmek için <directive module="mpm_common">LockFile</directive>
+    yönergesi kullanılabilir.</dd>
+
+   <dt><code>file&lt;<var>:/dosya/yolu/kilit.dosyası</var>&gt;</code></dt>
+   <dd>Bu yönerge Apache’ye, <code>fcntl</code> ve <code>flock</code>
+    arasında "en iyi" dosya kilitleme gerçeklenimini seçip kullanmasını
+    söyler. Sadece bu işlevleri içeren ve <glossary>APR</glossary>’nin
+    ikisinden birini desteklediği platformlarda kullanılabilir.</dd>
+
+   <dt><code>posixsem</code></dt>
+   <dd>Muteksleri gerçeklemek için POSIX uyumlu semaforlar kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>sysvsem</code></dt>
+   <dd>Muteksleri gerçeklemek için SysV tarzı semaforlar kullanılır.</dd>
+
+   <dt><code>sem</code></dt>
+   <dd>Bu yönerge Apache’ye, POSIX ve SystemV IPC arasında "en iyi" semafor
+    gerçeklenimini seçip kullanmasını söyler. Sadece bu semaforları içeren
+    ve <glossary>APR</glossary>’nin ikisinden birini desteklediği
+    platformlarda kullanılabilir.</dd>
+
+   <dt><code>pthread</code></dt>
+   <dd>POSIX Evreleri (PThreads) belirtimi tarafından gerçeklenen muteksler
+    kullanılır.</dd>
+
+  </dl>
+
+  <p>Sisteminiz için derleme sırasında seçilmiş öntanımlı yöntemi öğrenmek
+   isterseniz <directive module="core">LogLevel</directive> yönergesine
+   <code>debug</code> değerini atayabilirsiniz. Öntanımlı <directive
+   >AcceptMutex</directive>, <directive module="core">ErrorLog</directive>
+   ile belirtilen günlük dosyasına yazılacaktır.</p>
+
+ <note type="warning"><title>Uyarı</title>
+   <p>Çoğu sistemde, <code>pthread</code> seçeneği seçildiği takdirde,
+   <code>AcceptCntl</code> muteksi tutulurken bir çocuk süreç anormal
+   şekilde sonlanırsa, muteksi kurtarmak için sunucunun elle yeniden
+   başlatılması gerekecektir.</p>
+   <p>Solaris, bir muteks tutulurken, bir çocuk süreç anormal şekilde
+   sonlandıktan sonra muteksin Apache tarafından kurtarılmasına imkan veren
+   bir mekanizma sağlaması sebebiyle diğerlerinden ayrılır.</p>
+   <p>Sisteminiz <code>pthread_mutexattr_setrobust_np()</code> işlevini
+   gerçekliyorsa <code>pthread</code> seçeneğini gönül rahatlığıyla
+   kullanabilirsiniz.</p>
+ </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>CoreDumpDirectory</name>
+<description><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
+ çalışacağı dizin.</description>
+<syntax>CoreDumpDirectory <var>dizin</var></syntax>
+<default>Öntanımlı değer için aşağıdaki açıklamaya bakınız</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge <code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin
+   geçmeye çalışacağı dizini belirler. <directive
+   module="core">ServerRoot</directive> dizini öntanımlı dizin olmakla
+   birlikte, bu dizin kullanıcılar tarafından yazılabilir bir dizin
+   olmadığından bir <code>core</code> dosyası dökümlenmez. Hata ayıklama
+   amacıyla bir <code>core</code> dosyası dökümlemek isterseniz farklı bir
+   yer belirtmek için bu yönergeyi kullanabilirsiniz.</p>
+
+  <note><title>Linux üzerinde <code>core</code> dökümlemek</title>
+   <p>Apache root olarak başlatılıp başka bir kullanıcıya geçilirse Linux
+    çekirdeği süreç tarafından yazılabilir olsa bile <code>core</code>
+    dökümlemeyi <em>iptal eder</em>. Eğer
+    <directive>CoreDumpDirectory</directive> yönergesi ile açıkça bir
+    dizin belirtirseniz, Apache (2.0.46 ve sonraki sürümleri), Linux 2.4 ve
+    sonrasında <code>core</code> dökümlemeyi yeniden
+    etkinleştirecektir.</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>EnableExceptionHook</name>
+<description>Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak
+ kancayı etkin kılar.</description>
+<syntax>EnableExceptionHook On|Off</syntax>
+<default>EnableExceptionHook Off</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
+<module>prefork</module><module>threadpool</module>
+<module>worker</module></modulelist>
+<compatibility>Sürüm 2.0.49 ve sonrasında mevcuttur</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Güvenlik sebebiyle bu yönerge sadece Apache
+   <code>--enable-exception-hook</code> seçeneği ile yapılandırılmışsa
+   kullanılabilir olacaktır. Bu, harici modüllerin eklenmesine ve bir çocuk
+   sürecin çöküşü sonrası bir şeyler yapmaya izin veren bir kancayı etkin
+   kılar.</p>
+
+  <p>Bu kancayı kullanan iki modül (<code>mod_whatkilledus</code> ve
+  <code>mod_backtrace</code>) zaten vardır. bunlar hakkında daha fazla bilgi
+   edinmek için Jeff Trawick'in <a
+   href="http://www.apache.org/~trawick/exception_hook.html"
+   >EnableExceptionHook site</a>sine bakabilirsiniz.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>GracefulShutdownTimeout</name>
+<description>Sunucunun nazikçe kapatılmasının ardından ana süreç çıkana kadar
+ geçecek süre için bir zaman aşımı belirler.</description>
+<syntax>GracefulShutDownTimeout <var>saniye</var></syntax>
+<default>GracefulShutDownTimeout 0</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>prefork</module><module>worker</module>
+<module>event</module></modulelist>
+<compatibility>Sürüm 2.2 ve sonrasında mevcuttur</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>GracefulShutdownTimeout</directive> yönergesi, sunucuya
+   "nazikçe dur" sinyali gönderildikten sonra mevcut bağlantılara hizmet
+   sunmaya daha kaç saniye devam edebileceğini belirtir.</p>
+
+  <p>Bu değerin <code>0</code> olarak belirtilmesi, sunucunun bekleyen bütün
+   isteklere hizmet sunumu tamamlanıncaya kadar (gerekirse sonsuza kadar)
+   bekleyebileceği anlamına gelir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>Group</name>
+<description>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</description>
+<syntax>Group <var>unix-grubu</var></syntax>
+<default>Group #-1</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+<compatibility>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için geçerlidir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>Group</directive> yönergesi, sunucunun hangi grup altında
+   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
+   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
+   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
+   sunucu belirtilen gruba geçemez ve kullanıcının kendi grubunda
+   çalışmaya devam eder. <var>unix-grubu</var> şunlardan biri olabilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Bir grup adı</dt>
+   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>
+
+   <dt><code>#</code> ardından grup numarası</dt>
+   <dd>Gruba numarası ile başvurulur.</dd>
+  </dl>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   Group www-group
+  </example>
+
+  <p>Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
+   sistem yöneticileri <code>nobody</code> grubunu kullanırlar fakat
+   bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da değildir.</p>
+
+  <note type="warning"><title>Güvenlik</title>
+   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
+   <directive>Group</directive> (veya <directive
+   module="mpm_common">User</directive>) yönergesine değer olarak
+   <code>root</code> atamayınız.</p>
+  </note>
+
+  <p>Özel bilgi: Bu yönergenin <directive module="core"
+   type="section">VirtualHost</directive> taşıyıcısı içinde kullanımı
+   artık desteklenmemektedir. Sunucunuzu <program>suexec</program> için
+   yapılandırırken <directive
+   module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesini
+   kullanınız.</p>
+
+  <note><title>Ek Bilgi</title>
+   <p><directive>Group</directive> yönergesi <module>beos</module> ve
+    <module>mpmt_os2</module> MPM’lerinde mevcut olsa da, aslında
+    işlevsiz olup sadece uyumluluk adına mevcuttur.</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>PidFile</name>
+<description>Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</description>
+<syntax>PidFile <var>dosya</var></syntax>
+<default>PidFile logs/httpd.pid</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>perchild</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p><directive>PidFile</directive> yönergesi, sunucunun artalan sürecinin
+   süreç kimliğinin kaydedileceği dosyayı belirler. Dosya ismi mutlak dosya
+   yoluyla belirtilmemişse dosya yolunun <directive
+   module="core">ServerRoot</directive> dizinine göre belirtildiği kabul
+   edilir.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   PidFile /var/run/apache.pid
+  </example>
+
+  <p>Sunucuya sinyal gönderebilmek çoğunlukla işe yarar. Böylece <directive
+   module="core">ErrorLog</directive> ve <directive
+   module="mod_log_config">TransferLog</directive> dosyaları kapatılıp
+   yeniden açılır ve yapılandırma dosyaları yeniden okunur. Bu,
+   <directive>PidFile</directive> dosyasında belirtilen süreç kimliğine bir
+   SIGHUP (kill -1) sinyali gönderilerek yapılır.</p>
+
+  <p>Günlük dosyasının yeri ve <a
+   href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik</a> ile ilgili
+   uyarılar <directive>PidFile</directive> dosyası içinde sözkonusu
+   olabilir.</p>
+
+  <note><title>Ek Bilgi</title>
+   <p>Apache 2’de sunucuyu (yeniden) başlatırken veya durdururken sadece
+    <program>apachectl</program> betiğini kullanmanız önerilir.</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>Listen</name>
+<description>Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</description>
+<syntax>Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var>
+ [<var>protokol</var>]</syntax>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module>
+<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+<module>event</module>
+</modulelist>
+<compatibility>Apache 2.0’dan beri gerekli yönergelerden biridir.<br/>
+<var>protokol</var> argümanı 2.1.5 sürümünde eklenmiştir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>Listen</directive> yönergesi Apache’yi sadece belli IP
+   adreslerini ve portlarını dinlemeye sevkeder.
+   <directive>Listen</directive> artık belirtilmesi zorunlu yönergelerden
+   biridir. Yapılandırma dosyasında bulunmadığı takdirde sunucu
+   başlatılırken başarısız olacaktır. Bu Apache Sunucusunun önceki
+   sürümünde böyle değildi.</p>
+
+  <p><directive>Listen</directive> yönergesi Apache’ye, sadece belli
+   portlardan veya IP adresi ve port çiftlerinden gelen istekleri kabul
+   etmesini söyler. Eğer sadece port numarası belirtilmişse sunucu
+   belirtilen portu bütün ağ arabirimlerinde dinleyecektir. Eğer portla
+   birlikte bir IP adresi de belirtilmişse, sunucu belirtilen portu sadece
+   belirtilen arabirimden dinleyecektir.</p>
+
+  <p>Çok sayıda IP adresi ve port belirtmek için çok sayıda
+   <directive>Listen</directive> yönergesi kullanılabilir. Sunucu bu
+   durumda belirtilen bütün IP adreslerinden ve portlardan gelecek
+   isteklere yanıt verecektir.</p>
+
+  <p>Örneğin sunucunun hem port 80 hem de port 8000’den istek kabul etmesini
+   istiyorsanız bunu şöyle belirtebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   Listen 80<br />
+   Listen 8000
+  </example>
+
+  <p>Sunucunun belirtilen iki ağ arabiriminden ve port numarasından gelen
+   bağlantıları kabul etmesi için şu yapılandırmayı kullanabilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   Listen 192.170.2.1:80<br />
+   Listen 192.170.2.5:8000
+  </example>
+
+  <p>IPv6 adresleri belirtilirken örnekteki gibi köşeli ayraçlar arasına
+   alınmalıdır:</p>
+
+  <example>
+   Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
+  </example>
+
+  <p>İsteğe bağlı <var>protocol</var> argümanı çoğu yapılandırmada gerekli
+   değildir. Belirtilmediği takdirde. port 443 için <code>https</code> ve
+   tüm diğer portlar için <code>http</code> öntanımlıdır. Protokol, isteği
+   hangi modülün elde edeceğinin ve <directive
+   module="core">AcceptFilter</directive> yönergesi ile protokole özgü
+   hangi en iyilemelerin uygulanacağının saptanmasında kullanılır.</p>
+
+  <p>Protokol belirtme ihtiyacını sadece standartdışı portlar
+   çalıştırıyorsanız duyarsınız. Örneğin, port 8443 üzerinde bir
+   <code>https</code> sitesi çalıştırmak istiyorsanız bunu şöyle
+   belirtebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+   Listen 192.170.2.1:8443 https
+  </example>
+
+  <note><title>Hata durumu</title>
+   Aynı IP adresi ve portun çok sayıda <directive>Listen</directive>
+   yönergesinde belirtilmesi bir "adres kullanımda" (<code>Address already
+   in use</code>) hatasına yol açar.
+  </note>
+
+</usage>
+<seealso><a href="../dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</a> </seealso>
+<seealso><a href="../bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların
+ Ayarlanması</a></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ListenBackLog</name>
+<description>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
+ belirler</description>
+<syntax>ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></syntax>
+<default>ListenBacklog 511</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p>Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğu. Genellikle bu ayar ne
+   gerekir ne de istenir. Ancak bazı sistemlerde TCP SYN yüklenme
+   saldırılarına karşı bu değerin arttırılması gerekebilir.
+   <var>kuyruk-uzunluğu</var> parametresi için <code>listen(2)</code>
+   işlevinin açıklamasına bakınız.</p>
+
+  <p>Bu değer çoğunlukla işletim sistemi tarafından daha küçük bir sayıyla
+   sınırlanır. Bu, işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir.
+   Ayrıca, çoğu işletim sisteminin <var>kuyruk-uzunluğu</var> parametresi
+   ile ne belirttiğinize bakmaksızın kendisi için atanmış değeri (fakat
+   normal olarak daha büyüğünü) kullanacağına dikkat ediniz.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>LockFile</name>
+<description>Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
+ çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini
+ belirler. <em>(kullanımı önerilmemektedir)</em></description>
+<syntax>LockFile <var>dosya</var></syntax>
+<default>LockFile logs/accept.lock</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
+<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+
+<usage>
+  <p><directive>LockFile</directive> yönergesi, <directive
+   module="mpm_common">AcceptMutex</directive> yönergesi <code>fcntl</code>
+   veya <code>flock</code> değeri ile belirtildiği takdirde kullanılan
+   kilit dosyasının yerini belirler. Bu yönerge normalde öntanımlı
+   değeriyle bırakılır. Değişmesini gerektiren ana sebep, <code>logs</code>
+   dizininin ağ dosya sisteminde (NFS) yeralması halinde <strong>kilit
+   dosyasının bir yerel diskte saklanması gereği</strong>dir. Ana sürecin
+   süreç kimliği dosyaya kendiliğinden eklenir.</p>
+
+  <note type="warning"><title>Güvenlik</title>
+   <p>Bu dosyayı herkesin yazabildiği <code>/var/tmp</code> gibi bir dizine
+    koymaktan kaçınmak gerekir. Çünkü, bu takdirde, birileri sunucunun
+    hizmet sunmaya başlarken oluşturacağı kilit dosyası ile aynı isimde
+    bir dosya oluşturarak hizmet reddi saldırısı (DoS) başlatabilir.</p>
+  </note>
+  <note type="warning"><title>Kullanımı önerilmiyor</title>
+   <p>Bu yönergenin kullanılması önerilmemektedir. Kilit dosyasının yerini
+    <directive module="mpm_common">AcceptMutex</directive> yönergesinde
+    muteks kilitleme gerçeklenimiyle birlikte belirtmeniz
+    önerilmektedir.</p>
+  </note>
+
+</usage>
+<seealso><directive module="mpm_common">AcceptMutex</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MaxClients</name>
+<description>İstekleri sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını
+ belirler.</description>
+<syntax>MaxClients <var>sayı</var></syntax>
+<default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+
+<usage>
+  <p><directive>MaxClients</directive> yönergesi aynı anda sunulacak istek
+   sayısını sınırlamak için kullanılır. <directive>MaxClients</directive>
+   istekten fazlası geldiği takdirde bu istekler normal olarak kuyruğa
+   alınıp bekletilir. Kuyrukta bekletilecek isteklerin azami sayısı ise
+   <directive module="mpm_common">ListenBacklog</directive> yönergesi ile
+   belirlenir. İstek sunmakta olan çocuk süreçlerden biri serbest
+   kaldığında bekletilen bağlantılardan birine hizmet sunulmaya
+   başlanır.</p>
+
+  <p>Evreli olmayan sunucularda (<module>prefork</module> gibi)
+   <directive>MaxClients</directive> yönergesi istekleri sunmak için
+   başlatılacak çocuk süreçlerin azami sayısını belirler. Öntanımlı değer
+   256 olup bu değeri arttırmak isterseniz <directive
+   module="mpm_common">ServerLimit</directive> değerini de
+   arttırmalısınız.</p>
+
+  <p>Çok evreli ve melez sunucularda (<module>beos</module> veya
+   <module>worker</module> gibi) <directive>MaxClients</directive>
+   yönergesi istemcilere hizmet verecek evre sayısını sınırlar. Öntanımlı
+   değer <module>beos</module> için <code>50</code> iken melez MPM’ler için
+   <directive module="mpm_common">ServerLimit</directive> ile <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> çarpımıdır (<code>16 x
+   25</code>). Bu bakımdan <directive>MaxClients</directive> değerini 16
+   süreçten fazlasına ayarlamak için <directive
+   module="mpm_common">ServerLimit</directive> değerini de
+   arttırmalısınız.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MaxMemFree</name>
+<description><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
+ ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</description>
+<syntax>MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></syntax>
+<default>MaxMemFree 0</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_netware</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module><module>mpm_winnt</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p><directive>MaxMemFree</directive> yönergesi, <code>free()</code>
+   çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının ayırmasına izin verilen azami
+   bellek miktarını kB cinsinden belirler. Bir değerle belirtilmediğinde
+   veya <code>0</code> değeriyle belirtildiğinde eşik sınırsız
+   olacaktır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MaxRequestsPerChild</name>
+<description>Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
+ sayısını sınırlamakta kullanılır.</description>
+<syntax>MaxRequestsPerChild <var>sayı</var></syntax>
+<default>MaxRequestsPerChild 10000</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>perchild</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p><directive>MaxRequestsPerChild</directive> yönergesi, tek bir çocuk
+   sürecin işleme sokabileceği istek sayısını sınırlamakta kullanılır.
+   <directive>MaxRequestsPerChild</directive> istekten sonra çocuk süreç
+   ölür. Eğer <directive>MaxRequestsPerChild</directive> için
+   <code>0</code> belirtilmişse sürecin ömrü sonsuz olacaktır.</p>
+
+  <note><title>Sıfırdan farklı öntanımlı değerler</title>
+   <p><module>mpm_netware</module> ve <module>mpm_winnt</module> için
+    öntanımlı değer <code>0</code>’dır.</p>
+  </note>
+
+  <p><directive>MaxRequestsPerChild</directive> için sıfırdan farklı bir
+   değer belirtmenin iki yararlı etkisi vardır:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Sürecin kullanacağı bellek miktarını sınırlamak suretiyle olası
+    bellek sızıntılarını engeller.</li>
+
+   <li>Sürece sonlu bir ömür biçerek sunucu yükü düştüğünde süreç sayısının
+    da düşürülmesine yardımcı olur.</li>
+  </ul>
+
+  <note><title>Ek Bilgi</title>
+   <p><directive module="core">KeepAlive</directive> isteklerinde sadece
+    ilk istek bu sınıra uygun sayılır. Etkisi ise, davranışın çocuk süreç
+    başına <em>bağlantı</em> sayısının sınırlanması şeklinde
+    değişmesidir.</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MaxSpareThreads</name>
+<description>Boştaki azami evre sayısını belirler</description>
+<syntax>MaxSpareThreads <var>number</var></syntax>
+<default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>perchild</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+
+<usage>
+  <p>Boştaki azami evre sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı
+   davranır.</p>
+
+  <p><module>perchild</module> için <code>MaxSpareThreads 10</code>
+   öntanımlıdır. Bu MPM, boştaki evrelerin sayısını çocuk süreç başına
+   boştaki evre sayısı olarak izler. Bir çocukta çok fazla boşta evre
+   varsa sunucu sadece o çocuğun boştaki evrelerini öldürür.</p>
+
+  <p><module>worker</module>, <module>leader</module> ve
+   <module>threadpool</module> için <code>MaxSpareThreads 250</code>
+   öntanımlıdır. Bu MPM’ler boştaki evreleri sunucu genelinde izler. Eğer
+   sunucuda çok fazla boşta evre varsa, sunucu boştaki evrelerin sayısı bu
+   sınırın altına inene kadar çocuk süreçleri öldürür.</p>
+
+  <p><module>mpm_netware</module> için <code>MaxSpareThreads 100</code>
+   öntanımlıdır. Bu MPM tek bir süreç olarak çalıştığından boştaki evre
+   sayısı aynı zamanda sunucu genelinde boştaki evre sayısıdır.</p>
+
+  <p><module>beos</module> ve <module>mpmt_os2</module> MPM’leri
+   <module>mpm_netware</module> gibidir. <module>beos</module> için
+   <code>MaxSpareThreads 50</code> öntanımlıyken <module>mpmt_os2</module>
+   için öntanımlı değer <code>10</code>’dur.</p>
+
+  <note><title>Kısıtlamalar</title>
+   <p><directive>MaxSpareThreads</directive> için değer aralığı sınırlıdır.
+    Apache belirtilen değeri aşağıdaki kurallara uygun olarak
+    kendiliğinden düzeltecektir:</p>
+   <ul>
+    <li><module>perchild</module> için
+     <directive>MaxSpareThreads</directive> değerinin <directive
+     module="mpm_common">ThreadLimit</directive> değerinden küçük veya
+     eşit olması gerekir.</li>
+
+    <li><module>mpm_netware</module> modülü, değerin <directive
+     module="mpm_common">MinSpareThreads</directive> değerinden küçük
+     olmasını gerektirir.</li>
+
+    <li><module>leader</module>, <module>threadpool</module> ve
+     <module>worker</module> için değer, <directive
+     module="mpm_common">MinSpareThreads</directive>
+     ve <directive module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive>
+     toplamına eşit veya büyük olmak zorundadır.</li>
+   </ul>
+  </note>
+</usage>
+<seealso><directive module="mpm_common">MinSpareThreads</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>MinSpareThreads</name>
+<description>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
+ sayısını belirler.</description>
+<syntax>MinSpareThreads <var>number</var></syntax>
+<default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>perchild</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+
+<usage>
+  <p>İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
+   sayısı. Her MPM bu yönerge karşısında farklı davranır.</p>
+
+  <p><module>perchild</module> için <code>MinSpareThreads 5</code>
+   öntanımlıdır ve çocuk süreç başına boştaki evre sayısını izler. Bir
+   çocuk için yeterince boşta evre yoksa sunucu bu çocuk için yeni evreler
+   oluşturmaya başlar. Nitekim, <directive
+   module="perchild">NumServers</directive> için <code>10</code> ve
+   <directive>MinSpareThreads</directive> için <code>5</code> atarsanız
+   sisteminizdeki boştaki evre sayısı en az 50 olur.</p>
+
+  <p><module>worker</module>, <module>leader</module> ve
+   <module>threadpool</module> modülleri için <code>MinSpareThreads
+   75</code> öntanımlıdır ve bu modüller boştaki evreleri sunucu genelinde
+   izler. Eğer sunucuda boştaki evre sayısı yetersizse, sunucu boştaki
+   evrelerin sayısı bu sınırın üstüne çıkana kadar çocuk süreç
+   oluşturur.</p>
+
+  <p><module>mpm_netware</module> için <code>MinSpareThreads 10</code>
+   öntanımlıdır ve tek süreç kendisi olduğundan izleme sunucu genelinde
+   yapılır.</p>
+
+  <p><module>beos</module> ve <module>mpmt_os2</module> modülleri
+   <module>mpm_netware</module> gibidir. <module>beos</module> için
+   <code>MinSpareThreads 1</code> öntanımlı iken <module>mpmt_os2</module>
+   için öntanımlı değer <code>5</code>’tir.</p>
+</usage>
+<seealso><directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mpm_common">StartServers</directive></seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ScoreBoardFile</name>
+<description>Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
+ dosyanın yerini belirler.</description>
+<syntax>ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></syntax>
+<default>ScoreBoardFile logs/apache_status</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p>Apache ana ve çocuk süreçler arasında iletişim için bir çetele tutar.
+   Bazı mimariler bu iletişimi kolaylaştırmak için bir dosya gerektirir.
+   Eğer yönerge belirtilmezse Apache çeteleyi önce tamamen bellekte
+   oluşturmayı dener (anonim paylaşımlı bellek kullanarak); bunda başarılı
+   olamazsa dosyayı diskte oluşturmaya çalışacaktır (paylaşımlı belleğe
+   eşlemli dosya kullanarak). Bu yönergenin belirtilmesi Apache sunucusunun
+   dosyayı daima diskte oluşturmasına sebep olur.</p>
+
+  <example><title>Örnek</title>
+   ScoreBoardFile /var/run/apache_status
+  </example>
+
+  <p>Paylaşımlı belleğe eşlemli dosya, çeteleye doğrudan erişmesi gereken
+   üçüncü parti uygulamalar için yararlıdır.</p>
+
+  <p>Eğer <directive>ScoreBoardFile</directive> yönergesi ile bir dosya
+   belirtecekseniz, dosyayı bir RAM diske yerleştirerek hız artışı
+   sağlayabilirsiniz. Fakat, günlük dosyası yerleştirme ve <a
+   href="../misc/security_tips.html">güvenlik</a> ile ilgili uyarılara
+   benzer uyarılara karşı dikkatli olunuz.</p>
+</usage>
+<seealso><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ReceiveBufferSize</name>
+<description>TCP alım tamponu boyu</description>
+<syntax>ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
+<default>ReceiveBufferSize 0</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p>Sunucu TCP alım tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile belirtilen
+   bayta ayarlayacaktır.</p>
+
+  <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
+   kullanacaktır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>SendBufferSize</name>
+<description>TCP tamponu boyu</description>
+<syntax>SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></syntax>
+<default>SendBufferSize 0</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>leader</module>
+<module>mpm_netware</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>mpmt_os2</module><module>perchild</module><module>prefork</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p>Sunucu TCP gönderim tamponu boyunu <var>bayt-sayısı</var> ile
+   belirtilen bayta ayarlayacaktır. Yüksek hızlı yüksek yataklık süresi
+   için standart işletim sistemi öntanımlılarını arttırmak çok yararlıdır
+   (örneğin, kıtalar arası hızlı borularda olduğu gibi 100 ms
+   civarında).</p>
+
+  <p><code>0</code> değeri atarsanız sunucu işletim sistemi öntanımlısını
+   kullanacaktır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ServerLimit</name>
+<description>Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.</description>
+<syntax>ServerLimit <var>sayı</var></syntax>
+<default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
+<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+
+<usage>
+  <p><module>prefork</module> modülü söz konusu olduğunda bu yönerge, Apache
+   sürecinin ömrü boyunca <directive
+   module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesine atanabilecek
+   azami değeri belirler. <module>worker</module> modülü sözkonusu
+   olduğunda ise, Apache sürecinin ömrü boyunca <directive
+   module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesine atanabilecek
+   azami değeri <directive module="mpm_common">ThreadLimit</directive> ile
+   birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma sırasında
+   değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <directive
+   module="mpm_common">MaxClients</directive> değişiklikleri dikkate
+   alınır.</p>
+
+  <p>Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer
+   <directive>ServerLimit</directive> gereğinden yüksek bir değere
+   ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
+   <directive>ServerLimit</directive> ve <directive
+   module="mpm_common">MaxClients</directive> değerleri sistemin
+   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
+   başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir.</p>
+
+  <p>Bu yönergeyi <module>prefork</module> modülü ile sadece <directive
+   module="mpm_common">MaxClients</directive> yönergesine 256’dan
+   (öntanımlı) daha büyük bir değer atayacaksanız kullanınız. Bu yönergeye
+   <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> için atamak
+   istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
+
+  <p><module>worker</module>, <module>leader</module> ve
+   <module>threadpool</module> modülleri söz konusu olduğunda bu yönergeyi
+   <directive module="mpm_common">MaxClients</directive> ve
+   <directive module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> ayarları 16
+   sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
+   ayarlayınız. Bu yönergeye <directive module="mpm_common">MaxClients
+   </directive> ve <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> için gerekli gördüğünüz
+   sunucu süreci sayısından fazlasını atamayınız.</p>
+
+  <p><module>perchild</module> modülüyle bu yönergeyi eğer <directive
+   module="perchild">NumServers</directive> yönergesine 8’den (öntanımlı)
+   büyük bir değer atayacaksanız kullanınız.</p>
+
+  <note><title>Ek Bilgi</title>
+   <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
+    şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<module>prefork</module> için
+    200000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
+    açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
+  </note>
+</usage>
+<seealso><a href="../stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</a> </seealso>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>StartServers</name>
+<description>Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin
+ sayısını belirler.</description>
+<syntax>StartServers <var>sayı</var></syntax>
+<default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>mpmt_os2</module>
+<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+
+<usage>
+  <p><directive>StartServers</directive> yönergesi, sunucunun başlatılması
+   sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin sayısını belirler. Süreç sayısı
+   normal olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
+   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
+
+  <p>Öntanımlı değer MPM’den MPM’e fark eder. Öntanımlı değer
+   <module>leader</module>, <module>threadpool</module> ve
+   <module>worker</module> için <code>3</code> iken
+   <module>prefork</module> için <code>5</code> ve
+   <module>mpmt_os2</module> için <code>2</code>’dir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>StartThreads</name>
+<description>Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını
+ belirler.</description>
+<syntax>StartThreads <var>sayı</var></syntax>
+<default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>beos</module><module>mpm_netware</module>
+<module>perchild</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p><directive>StartThreads</directive> yönergesi, sunucunun başlatılması
+   sırasında oluşturulan evrelerin sayısını belirler. Evre sayısı normal
+   olarak yüke bağlı olarak değişse de bu değerin ayarlanmasını
+   gerektirecek küçük bir sebep vardır.</p>
+
+  <p><module>perchild</module> için <code>StartThreads 5</code> öntanımlı
+   olup bu yönerge sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan süreç
+   başına evre sayısıyla bağlantısını sürdürür.</p>
+
+  <p><module>mpm_netware</module> için <code>StartThreads 50</code>
+   öntanımlı olup, sadece tek bir süreç olduğundan, sunucunun başlatılması
+   sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı <code>50</code>’dir.</p>
+
+  <p><module>beos</module> için <code>StartThreads 10</code> öntanımlı olup
+   sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin toplam sayısı
+   <code>10</code>’dur.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ThreadLimit</name>
+<description>Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
+ belirler.</description>
+<syntax>ThreadLimit <var>sayı</var></syntax>
+<default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>perchild</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+<compatibility><module>mpm_winnt</module> için Apache 2.0.41 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, Apache sürecinin ömrü boyunca <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> yönergesine
+   atanabilecek azami değeri belirler. Bu yönergeyi bir yeniden başlatma
+   sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> değişiklikleri dikkate
+   alınır.</p>
+
+  <p>Bu yönergenin kullanılması özel bir dikkat gerektirir. Eğer
+   <directive>ThreadLimit</directive> değeri <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> değerinden yüksek bir
+   değere ayarlanırsa, gereksiz yere paylaşımlı bellek ayrılmış olur. Eğer
+   <directive>ThreadLimit</directive> ve <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> değerleri sistemin
+   işleyebileceğinden daha yüksek değerlere ayarlanırsa Apache
+   başlayamayacağı gibi sistemi kararsız hale de getirebilir. Bu yönergeye
+   Apache sunucusunun çalışması için öngörülmüş en büyük değerden daha
+   yükseğini atamayınız.</p>
+
+  <p><directive>ThreadLimit</directive> yönergesinin öntanımlı değeri
+   <module>mpm_winnt</module> için <code>1920</code>, diğerleri için
+   <code>64</code>’tür.</p>
+
+  <note><title>Ek Bilgi</title>
+   <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ThreadLimit 20000</code>
+    şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<module>mpm_winnt</module> için
+    15000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol
+    açmasını engellemek için düşünülmüştür.</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ThreadsPerChild</name>
+<description>Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
+ belirler.</description>
+<syntax>ThreadsPerChild <var>sayı</var></syntax>
+<default>Ayrıntılar için aşağıdaki açıklamaya bakınız.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>mpm_winnt</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge, her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
+   belirler. Çocuk süreçler bu evreleri başlatıldıklarında oluştururlar ve
+   bundan daha fazlasını asla oluşturmazlar. <module>mpm_winnt</module>
+   gibi sadece bir çocuk sürecin bulunduğu bir MPM kullanıyorsanız, bu
+   sayı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar büyük olmalıdır.
+   <module>worker</module> gibi çok çocuk süreçli bir MPM kullanıyorsanız,
+   <em>toplam</em> evre sayısı sunucunun tüm yükünü kaldırabilecek kadar
+   büyük olmalıdır.</p>
+
+  <p><directive>ThreadsPerChild</directive> için öntanımlı değer
+   <module>mpm_winnt</module> kullanıldığında <code>64</code> diğerleri
+   için <code>25</code>’tir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ThreadStackSize</name>
+<description>İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan
+ yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.</description>
+<syntax>ThreadStackSize <var>boyut</var></syntax>
+<default>NetWare üzerinde 65536; diğer işletim sistemlerinde
+ değişir.</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>mpm_netware</module>
+<module>mpm_winnt</module><module>perchild</module>
+<module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+<compatibility>Apache 2.1 ve sonrasında mevcuttur.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>ThreadStackSize</directive> yönergesi, istemci
+   bağlantılarını elde eden evreler ve bu bağlantıları işlemekte yardımcı
+   olan modül çağrıları tarafından kullanılan yığıtın bayt cinsinden
+   uzunluğunu belirler. Çoğu durumda işletim sistemi yığıtı uygun bir
+   boyuta ayarlar, fakat yine de ayarlanmasını gerektirecek bazı durumlar
+   olabilir:</p>
+
+  <ul>
+   <li>HP-UX gibi görece küçük yığıt boyuna sahip platformlarda, Apache,
+    görece büyük yığıt alanı kullanan bazı üçüncü parti modüller yüzünden
+    çökebilir. Bu modüller öntanımlı yığıt boyu daha büyük olan diğer
+    platformlarda sorunsuz çalışabilir. Bu tür çökmeler
+    <directive>ThreadStackSize</directive> yönergesine daha büyük yığıt
+    boyu atanarak çözümlenir. Böyle bir ayarlamayı sadece üçüncü parti
+    modülün üreticisi bunun gerekliliğini belirtmişse veya Apache’nin
+    evre yığıt boyutunun küçüklüğünden dolayı çöktüğü teşhis edildiği
+    takdirde yapınız.</li>
+
+   <li>Öntanımlı yığıt boyu Apache sunucusu için gerekenden belirgin
+    şekilde büyük bazı platformalarda, eğer
+    <directive>ThreadStackSize</directive> yönergesi ile bu boyuttan daha
+    düşük bir değer atanmışsa çocuk süreç başına evre sayısının yüksek
+    olduğu durumlarda bu yığıt yetmeyebilir. Böyle bir ayarlama sadece
+    sunucunun öldüresiye denendiği dolayısıyla yığıt boyutlarının aşırı
+    zorlandığı deneme ortamlarında yapılmalıdır. Sunucu yapılandırmasında
+    yapılan bir değişiklik mevcut <directive>ThreadStackSize</directive>
+    ayarını geçersiz hale getirebilir.</li>
+  </ul>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>User</name>
+<description>İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
+ belirler.</description>
+<syntax>User <var>unix-kullanıcısı</var></syntax>
+<default>User #-1</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>leader</module><module>perchild</module>
+<module>prefork</module><module>threadpool</module><module>worker</module>
+</modulelist>
+<compatibility>Apache 2.0’dan itibaren sadece sunucu geneli için
+ geçerlidir.</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>User</directive> yönergesi, sunucunun hangi kullanıcı olarak
+   isteklere yanıt vereceğini belirler. Bu yönergenin uygulanabilmesi için
+   sunucunun <code>root</code> olarak çalıştırılmış olması gerekir.
+   Sunucuyu <code>root</code> dışında bir kullanıcı başlattığı takdirde,
+   sunucu belirtilen kullanıcıya geçemez ve mevcut kullanıcıyla çalışmaya
+   devam eder. Eğer sunucuyu <code>root</code> olarak başlatmışsanız ana
+   süreç root olarak çalışmaya devam edecektir. <var>unix-kullanıcısı</var>
+   şunlardan biri olabilir:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Bir kullanıcı adı</dt>
+   <dd>Gruba ismiyle başvurulur.</dd>
+
+   <dt><code>#</code> ardından kullanıcı numarası</dt>
+   <dd>Kullanıcıya numarası ile başvurulur.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Bu yönergede belirtilecek kullanıcının, başkaları tarafından üzerinde
+   değişiklik yapılabilecek dosyalardan başkasına erişemeyen bir kullanıcı
+   olmaması gerektiği gibi, HTTP isteklerini işlemek dışında işlemler de
+   yapabilen bir kullanıcı olmamalıdır.
+   Çalışan sunucu için özellikle yeni bir grup atamanız önerilir. Bazı
+   sistem yöneticileri <code>nobody</code> kullanıcısını kullanırlar fakat
+   <code>nobody</code> kullanıcısı sistemde başka amaçlarla
+   kullanılabildiğinden bu her zaman mümkün olmadığı gibi arzulanan da
+   değildir.</p>
+
+  <note type="warning"><title>Güvenlik</title>
+   <p>Ne yaptığınızı ve ne tehlikelere yol açacağınızı bilmiyorsanız
+   <directive>User</directive> (veya <directive
+   module="mpm_common">Group</directive>) yönergesine değer olarak
+   <code>root</code> atamayınız.</p>
+  </note>
+
+  <p>Sanal konakları farklı kullanıcı kimliklerle çalıştırmak üzere
+   tasarlanan <module>perchild</module> modülü kullanıldığında <directive
+   type="section" module="core">VirtualHost</directive> bölümlerinde
+   <directive module="perchild">AssignUserID</directive> yönergesi ile
+   farklı bir kullanıcı kimlik tanımlanmadığı takdirde
+   <directive>User</directive> yönergesi ile ana sunucu için tanımlanan
+   kullanıcı kimlik sanal konak için de geçerli olur.</p>
+
+  <p>Özel bilgi: Bu yönergenin <directive module="core"
+   type="section">VirtualHost</directive> taşıyıcısı içinde kullanımı
+   artık desteklenmemektedir. Sunucunuzu <program>suexec</program> için
+   yapılandırırken <directive
+   module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesini
+   kullanınız.</p>
+
+  <note><title>Ek Bilgi</title>
+   <p><directive>User</directive>yönergesi <module>beos</module> ve
+    <module>mpmt_os2</module> MPM’lerinde mevcut olsa da, aslında
+    işlevsiz olup sadece uyumluluk adına mevcuttur.</p>
+  </note>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
+<name>ChrootDir</name>
+<description>Sunucunun başlatıldıktan sonra chroot(8) yapacağı dizini
+ belirler.</description>
+<syntax>ChrootDir <var>/dizin/yolu</var></syntax>
+<default>none</default>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+<modulelist><module>event</module>
+<module>prefork</module><module>worker</module></modulelist>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge httpd 2.2.9(?) ve sonrasında mevcuttur ve sunucuya
+   başlatıldıktan sonra ağdan gelen istekleri kabul etmeden önce
+   belirtilen dizine <var>chroot(8)</var> yapmasını söyler.</p>
+  <p>Sunucuyu chroot altında çalıştırmanın basit bir işlem olmadığına ve
+   özellikle CGI veya PHP gibi betikler çalıştırıyorsanız ek ayarlamalar
+   yapmanız gerektiğine dikkat ediniz. Lütfen, bu özelliği kullanmaya
+   çalışmadan önce chroot işlemleri hakkında gerektiği kadar bilgi sahibi
+   olduğunuzdan emin olunuz.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+</modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=645679&r1=645678&r2=645679&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 7 13:47:51 2008
@@ -51,8 +51,9 @@
 </table>
 <table class="qref">
 <tr><td><a href="core.html#acceptfilter" id="A" name="A">AcceptFilter <var>protocol</var> <var>accept_filter</var></a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures optimizations for a Protocol's Listener Sockets</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#acceptmutex">AcceptMutex Default|<var>method</var></a></td><td> Default </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Method that Apache uses to serialize multiple children
-accepting requests on network sockets</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#acceptmutex">AcceptMutex Default|<var>yöntem</var></a></td><td> Default </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
+ çok sayıda çocuk süreci sıraya sokmak için kullandığı yöntemi
+ belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#acceptpathinfo">AcceptPathInfo On|Off|Default</a></td><td> Default </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Resources accept trailing pathname information</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#accessfilename">AccessFileName <var>filename</var> [<var>filename</var>] ...</a></td><td> .htaccess </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Name of the distributed configuration file</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_actions.html#action">Action <var>action-type</var> <var>cgi-script</var> [virtual]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular handler or
@@ -246,7 +247,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="perchild.html#childperuserid">ChildPerUserID <var>user-id</var> <var>group-id</var>
 <var>num-children</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify user ID and group ID for a number of child
 processes</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#chrootdir">ChrootDir <var>/path/to/directory</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory for apache to run chroot(8) after startup.</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#chrootdir">ChrootDir <var>/dizin/yolu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatıldıktan sonra chroot(8) yapacağı dizini
+ belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#contentdigest">ContentDigest On|Off</a></td><td> Off </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables the generation of <code>Content-MD5</code> HTTP Response
 headers</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookiedomain">CookieDomain <em>domain</em></a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The domain to which the tracking cookie applies</td></tr>
@@ -256,8 +258,8 @@
 <tr><td><a href="mod_usertrack.html#cookiestyle">CookieStyle
   <em>Netscape|Cookie|Cookie2|RFC2109|RFC2965</em></a></td><td> Netscape </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Format of the cookie header field</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_usertrack.html#cookietracking">CookieTracking on|off</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables tracking cookie</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory <var>directory</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory where Apache attempts to
-switch before dumping core</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#coredumpdirectory">CoreDumpDirectory <var>dizin</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4"><code>core</code> dosyasını dökümlemek üzere Apache’nin geçmeye
+ çalışacağı dizin.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#customlog">CustomLog <var>file</var>|<var>pipe</var>
 <var>format</var>|<var>nickname</var>
 [env=[!]<var>environment-variable</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets filename and format of log file</td></tr>
@@ -307,8 +309,8 @@
 <tr><td><a href="mod_dumpio.html#dumpioinput">DumpIOInput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dump all input data to the error log</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_dumpio.html#dumpiologlevel">DumpIOLogLevel <var>level</var></a></td><td> debug </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Controls the logging level of the DumpIO output</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_dumpio.html#dumpiooutput">DumpIOOutput On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Dump all output data to the error log</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#enableexceptionhook" id="E" name="E">EnableExceptionHook On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enables a hook that runs exception handlers
-after a crash</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#enableexceptionhook" id="E" name="E">EnableExceptionHook On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir çöküş sonrası olağandışılık eylemcilerini çalıştıracak
+ kancayı etkin kılar.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#enablemmap">EnableMMAP On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Use memory-mapping to read files during delivery</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#enablesendfile">EnableSendfile On|Off</a></td><td> On </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use the kernel sendfile support to deliver files to the client</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#errordocument">ErrorDocument <var>error-code</var> <var>document</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">What the server will return to the client
@@ -345,10 +347,9 @@
 <tr><td><a href="core.html#forcetype">ForceType <var>MIME-type</var>|None</a></td><td></td><td>dh</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Forces all matching files to be served with the specified
 MIME content-type</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_forensic.html#forensiclog">ForensicLog <var>filename</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets filename of the forensic log</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#gracefulshutdowntimeout" id="G" name="G">GracefulShutDownTimeout <var>seconds</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Specify a timeout after which a gracefully shutdown server
-will exit.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#group">Group <var>unix-group</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Group under which the server will answer
-requests</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#gracefulshutdowntimeout" id="G" name="G">GracefulShutDownTimeout <var>saniye</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun nazikçe kapatılmasının ardından ana süreç çıkana kadar
+ geçecek süre için bir zaman aşımı belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#group">Group <var>unix-grubu</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı grubu belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_headers.html#header" id="H" name="H">Header [<var>condition</var>] set|append|merge|add|unset|echo|edit
 <var>header</var> [<var>value</var>] [early|env=[!]<var>variable</var>]</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure HTTP response headers</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#headername">HeaderName <var>filename</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Name of the file that will be inserted at the top
@@ -437,9 +438,10 @@
 <tr><td><a href="core.html#limitrequestline">LimitRequestLine <var>bytes</var></a></td><td> 8190 </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limit the size of the HTTP request line that will be accepted
 from the client</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#limitxmlrequestbody">LimitXMLRequestBody <var>bytes</var></a></td><td> 1000000 </td><td>skdh</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limits the size of an XML-based request body</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#listen">Listen [<var>IP-address</var>:]<var>portnumber</var> [<var>protocol</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">IP addresses and ports that the server
-listens to</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog <var>backlog</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum length of the queue of pending connections</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#listen">Listen [<var>IP-adresi</var>:]<var>port-numarası</var>
+ [<var>protokol</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
+ belirler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_so.html#loadfile">LoadFile <em>filename</em> [<em>filename</em>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Link in the named object file or library</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_so.html#loadmodule">LoadModule <em>module filename</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Links in the object file or library, and adds to the list
 of active modules</td></tr>
@@ -449,22 +451,24 @@
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch
   <var>regex</var>&gt; ... &lt;/LocationMatch&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Applies the enclosed directives only to regular-expression
 matching URLs</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#lockfile">LockFile <var>filename</var></a></td><td> logs/accept.lock </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Location of the accept serialization lock file <em>(deprecated)</em></td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#lockfile">LockFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/accept.lock </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Apache HTTPd Sunucusunun ağ soketlerinden istekleri kabul eden
+ çok sayıda çocuk süreci sıraya sokarken kullandığı kilit dosyasının yerini
+ belirler. <em>(kullanımı önerilmemektedir)</em></td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>format</var>|<var>nickname</var>
 [<var>nickname</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Describes a format for use in a log file</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel <var>level</var></a></td><td> warn </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Controls the verbosity of the ErrorLog</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxclients" id="M" name="M">MaxClients <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum number of child processes that will be created
-to serve requests</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxclients" id="M" name="M">MaxClients <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstekleri sunarken oluşturulacak çocuk süreçlerin azami sayısını
+ belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#maxkeepaliverequests">MaxKeepAliveRequests <var>number</var></a></td><td> 100 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of requests allowed on a persistent
 connection</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>KBytes</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum amount of memory that the main allocator is allowed
-to hold without calling <code>free()</code></td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild <var>number</var></a></td><td> 10000 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of requests that an individual child server
-will handle during its life</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxmemfree">MaxMemFree <var>kB-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4"><code>free()</code> çağrılmaksızın ana bellek ayırıcının
+ ayırmasına izin verilen azami bellek miktarını belirler.</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild <var>sayı</var></a></td><td> 10000 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Tek bir çocuk sürecin ömrü boyunca işleme sokabileceği istek
+ sayısını sınırlamakta kullanılır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="beos.html#maxrequestsperthread">MaxRequestsPerThread <var>number</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Limit on the number of requests that an individual thread
 will handle during its life</td></tr>
 <tr><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>number</var></a></td><td> 10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum number of idle child server processes</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum number of idle threads</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads <var>number</var></a></td><td> 2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Set the maximum number of worker threads</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="perchild.html#maxthreadsperchild">MaxThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td> 64 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Maximum number of threads per child process</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectcount">MCacheMaxObjectCount <var>value</var></a></td><td> 1009 </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The maximum number of objects allowed to be placed in the
@@ -487,8 +491,8 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime_magic.html#mimemagicfile">MimeMagicFile <var>file-path</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable MIME-type determination based on file contents
 using the specified magic file</td></tr>
 <tr><td><a href="prefork.html#minspareservers">MinSpareServers <var>number</var></a></td><td> 5 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Minimum number of idle child server processes</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Minimum number of idle threads available to handle request
-spikes</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklerin ani artışında devreye girecek boştaki evrelerin asgari
+ sayısını belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_file_cache.html#mmapfile">MMapFile <var>file-path</var> [<var>file-path</var>] ...</a></td><td></td><td>s</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Map a list of files into memory at startup time</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#modmimeusepathinfo">ModMimeUsePathInfo On|Off</a></td><td> Off </td><td>d</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Tells <code class="module"><a href="../mod/mod_mime.html">mod_mime</a></code> to treat <code>path_info</code>
 components as part of the filename</td></tr>
@@ -510,8 +514,7 @@
 evaluated.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_env.html#passenv" id="P" name="P">PassEnv <var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
 ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Passes environment variables from the shell</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>filename</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File where the server records the process ID
-of the daemon</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#pidfile">PidFile <var>dosya</var></a></td><td> logs/httpd.pid </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ana sürecin süreç kimliğinin (PID) kaydedileceği dosyayı belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_echo.html#protocolecho">ProtocolEcho On|Off</a></td><td></td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Turn the echo server on or off</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy <var>wildcard-url</var>&gt; ...&lt;/Proxy&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to proxied resources</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#proxybadheader">ProxyBadHeader IsError|Ignore|StartBody</a></td><td> IsError </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Determines how to handle bad header lines in a
@@ -556,7 +559,7 @@
 header for proxied requests</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#readmename" id="R" name="R">ReadmeName <var>filename</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Name of the file that will be inserted at the end
 of the index listing</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">TCP receive buffer size</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">TCP alım tamponu boyu</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>status</var>] <var>URL-path</var>
 <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sends an external redirect asking the client to fetch
 a different URL</td></tr>
@@ -632,8 +635,8 @@
 satisfy at least one in order to grant access to a resource. This 
 block allows for 'OR' logic to be applied to various authorization 
 providers.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile <var>file-path</var></a></td><td> logs/apache_status </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the file used to store coordination data for
-the child processes</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile <var>dosya-yolu</var></a></td><td> logs/apache_status </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreçler için eşgüdüm verisini saklamakta kullanılan
+ dosyanın yerini belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_actions.html#script">Script <var>method</var> <var>cgi-script</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular request
 method.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias <var>URL-path</var>
@@ -655,12 +658,12 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_status.html#seerequesttail">SeeRequestTail On|Off</a></td><td> Off </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determine if mod_status displays the first 63 characters
 of a request or the last 63, assuming the request itself is greater than
 63 chars.</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize <var>bytes</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">TCP buffer size</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#sendbuffersize">SendBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">TCP tamponu boyu</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#serveradmin">ServerAdmin <var>email-address</var>|<var>URL</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Email address that the server includes in error
 messages sent to the client</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#serveralias">ServerAlias <var>hostname</var> [<var>hostname</var>] ...</a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Alternate names for a host used when matching requests
 to name-virtual hosts</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Upper limit on configurable number of processes</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#serverlimit">ServerLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ayarlanabilir süreç sayısının üst sınırını belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#servername">ServerName [<var>scheme</var>://]<var>fully-qualified-domain-name</var>[:<var>port</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Hostname and port that the server uses to identify
 itself</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#serverpath">ServerPath <var>URL-path</var></a></td><td></td><td>k</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Legacy URL pathname for a name-based virtual host that
@@ -679,6 +682,14 @@
 <tr><td><a href="mod_session_crypto.html#sessioncryptodigest">SessionCryptoDigest <var>cipher</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The name of the digest to use during encryption / decryption</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_session_crypto.html#sessioncryptoengine">SessionCryptoEngine <var>engine</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The name of the engine to use during encryption / decryption</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_session_crypto.html#sessioncryptopassphrase">SessionCryptoPassphrase <var>secret</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The key used to encrypt the session</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdcookiename">SessionDBDCookieName <var>name</var> <var>attributes</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Name and attributes for the RFC2109 cookie storing the session ID</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdcookiename2">SessionDBDCookieName2 <var>name</var> <var>attributes</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Name and attributes for the RFC2965 cookie storing the session ID</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdcookieremove">SessionDBDCookieRemove On|Off</a></td><td> On </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Control for whether session ID cookies should be removed from incoming HTTP headers</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbddeletelabel">SessionDBDDeleteLabel <var>label</var></a></td><td> deletesession </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The SQL query to use to remove sessions from the database</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdinsertlabel">SessionDBDInsertLabel <var>label</var></a></td><td> insertsession </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The SQL query to use to insert sessions into the database</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdperuser">SessionDBDPerUser On|Off</a></td><td> Off </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable a per user session</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdselectlabel">SessionDBDSelectLabel <var>label</var></a></td><td> selectsession </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The SQL query to use to select sessions from the database</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_session_dbd.html#sessiondbdupdatelabel">SessionDBDUpdateLabel <var>label</var></a></td><td> updatesession </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">The SQL query to use to update existing sessions in the database</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_session.html#sessionenv">SessionEnv On|Off</a></td><td> Off </td><td>d</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Control whether the contents of the session are written to the
 <var>HTTP_SESSION</var> environment variable</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_session.html#sessionexclude">SessionExclude <var>path</var></a></td><td></td><td>d</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Define URL prefixes for which a session is ignored</td></tr>
@@ -769,15 +780,18 @@
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslverifyclient">SSLVerifyClient <em>level</em></a></td><td> none </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of Client Certificate verification</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ssl.html#sslverifydepth">SSLVerifyDepth <em>number</em></a></td><td> 1 </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum depth of CA Certificates in Client 
 Certificate verification</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of child server processes created at startup</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of threads created on startup</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan çocuk süreçlerin
+ sayısını belirler.</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin sayısını
+ belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute <var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>D</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User Group</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">User and group permissions for CGI programs</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the upper limit on the configurable number of threads
-per child process</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Number of threads created by each child process</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>size</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The size in bytes of the stack used by threads handling 
-client connections</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst sınırını
+ belirler.</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
+ belirler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan
+ yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>seconds</var></a></td><td> 300 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Amount of time the server will wait for
 certain events before failing a request</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td> on </td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines the behaviour on <code>TRACE</code>
@@ -790,8 +804,8 @@
 port</td></tr>
 <tr><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configures how the server determines its own name and
 port</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-userid</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">The userid under which the server will answer
-requests</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td> #-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
+ belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em> [<em>directory-filename</em>] ...
 </a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document rootMime
View raw message