httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r219385 - /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/
Date Sun, 17 Jul 2005 10:33:41 GMT
Author: nd
Date: Sun Jul 17 03:33:34 2005
New Revision: 219385

URL: http://svn.apache.org/viewcvs?rev=219385&view=rev
Log:
Add Serbian error message translation

Translated by: Nikola Smolenski <smolensk eunet.yu>
Reviewed by: Danilo Šegan <danilo gnome.org>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/README
  httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/contact.html.var

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var Sun Jul 17 03:33:34 2005
@@ -215,6 +215,25 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="»Þè ßàÞÛÐ×!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ¿ÞáàÕÔÝØçÚØ áÕàÒÕà øÕ ßàØÜØÞ ÝÕØáßàÐÒÐÝ
+  ÞÔÓÞÒÞà ÞÔ áÛÕÔÕûÕÓ áÕàÒÕàÐ ã ÝØ×ã.
+
+ <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var Sun Jul 17 03:33:34 2005
@@ -157,6 +157,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="»Þè ×ÐåâÕÒ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ²Ðè çØâÐç (ØÛØ ßÞáàÕÔÝØçÚØ áÕàÒÕà) ßÞáÛÐÞ øÕ ×ÐåâÕÒ
ÚÞøØ
+  ÞÒÐø áÕàÒÕà ÝØøÕ ÜÞÓÐÞ ÔÐ àÐ×ãÜÕ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var Sun Jul 17 03:33:34 2005
@@ -277,6 +277,29 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="·ÐÑàÐúÕÝ ßàØáâãß!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
+
+  ½ÕÜÐâÕ ÔÞ×ÒÞÛã ÔÐ ßàØáâãßØâÕ ×ÐåâÕÒÐÝÞÜ ÔØàÕÚâÞàØøãÜã.
+  ¼ÞÓãûÕ øÕ ÔÐ ÝÕÜÐ ØÝÔÕÚáÝÞÓ ÔÞÚãÜÕÝâÐ, ØÛØ ÔÐ øÕ
ÔØàÕÚâÞàØøãÜ ×ÐèâØûÕÝ ÞÔ çØâÐúÐ.
+
+ <!--#else -->
+
+  ½ÕÜÐâÕ ÔÞ×ÒÞÛã ÔÐ ßàØáâãßØâÕ ×ÐåâÕÒÐÝÞÜ ÞÑøÕÚâã.
+  ¼ÞÓãûÕ øÕ ÔÐ øÕ ×ÐèâØûÕÝ ÞÔ çØâÐúÐ, ØÛØ ÔÐ ÓÐ áÕàÒÕà
ÝÕ ÜÞÖÕ ßàÞçØâÐâØ.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var Sun Jul 17 03:33:34 2005
@@ -315,6 +315,33 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="ÀÕáãàá ÝØøÕ ÒØèÕ ÔÞáâãßÐÝ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ·ÐåâÕÒÐÝØ ÃÀ» ÝØøÕ ÒØèÕ ÔÞáâãßÐÝ ÝÐ ÞÒÞÜ áÕàÒÕàã
Ø ÝÕÜÐ
+  ÐÔàÕáÕ ÝÐ ÚÞøã ÑØáâÕ ÜÞÓÛØ ÑØâØ ßàÞáÛÕòÕÝØ.
+
+ <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
+
+  ¼ÞÛØÜÞ ÞÑÐÒÕáâØâÕ ÐãâÞàÐ
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">ØáåÞÔØèÝÕ
+  áâàÐÝØæÕ</a> ÔÐ øÕ ÒÕ×Ð ×ÐáâÐàÕÛÐ.
+
+ <!--#else -->
+
+  °ÚÞ áâÕ ßàÐâØÛØ ÒÕ×ã áÐ áßÞùÝÕ áâàÐÝØæÕ, ÜÞÛØÜÞ
ÞÑÐÒÕáâØâÕ
+  ÐãâÞàÐ âÕ áâàÐÝØæÕ.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -339,6 +339,35 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="³àÕèÚÐ áÕàÒÕàÐ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+  ÁÕàÒÕà øÕ ØÜÐÞ ãÝãâàÐèúã ÓàÕèÚã Ø ÝØøÕ ÑØÞ
+  ã ÜÞÓãûÝÞáâØ ÔÐ ØáßãÝØ ÒÐè ×ÐåâÕÒ.
+
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+  ¿ÞàãÚÐ Þ ÓàÕèæØ:
+  <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+ <!--#else -->
+
+  ÁÕàÒÕà øÕ ØÜÐÞ ãÝãâàÐèúã ÓàÕèÚã Ø ÝØøÕ ÑØÞ
+  ã ÜÞÓãûÝÞáâØ ÔÐ ØáßãÝØ ÒÐè ×ÐåâÕÒ. ¼ÞÓãûÕ øÕ ÔÐ
øÕ áÕàÒÕà
+  ßàÕÞßâÕàÕûÕÝ, ØÛØ ÔÐ áÕ ÔÕáØÛÐ ÓàÕèÚÐ ã CGI áÚàØßâØ.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -164,6 +164,21 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="»ÞèÕ Content-Length ×ÐÓÛÐÒùÕ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ·ÐåâÕÒ áÐ <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  ÜÕâÞÔÞÜ ÜÞàÐ ØÜÐâØ ØáßàÐÒÝÞ <code>Content-Length</code>
+  (ÔãÖØÝÐ áÐÔàÖÐøÐ) ×ÐÓÛÐÒùÕ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -158,6 +158,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="¼ÕâÞÔ ÝØøÕ ÔÞ×ÒÞùÕÝ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  ÜÕâÞÔ ÝØøÕ ÔÞ×ÒÞùÕÝ ×Ð ×ÐåâÕÒÐÝØ ÃÀ».
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var Sun Jul 17 03:33:34 2005
@@ -325,6 +325,34 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="¾ÑøÕÚÐâ ÝØøÕ ßàÞÝÐòÕÝ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ·ÐåâÕÒÐÝØ ÃÀ» ÝØøÕ ßàÞÝÐòÕÝ ÝÐ ÞÒÞÜ áÕàÒÕàã.
+
+ <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
+
+  ¸×ÓÛÕÔÐ ÔÐ øÕ ÒÕ×Ð ÝÐ
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">ØáåÞÔØèÝÞø
+  áâàÐÝØæØ</a> ßÞÓàÕèÝÐ ØÛØ ×ÐáâÐàÕÛÐ. ¼ÞÛØÜÞ ÞÑÐÒÕáâØâÕ
ÐãâÞàÐ
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">âÕ áâàÐÝØæÕ</a>
+  Þ ÓàÕèæØ.
+
+ <!--#else -->
+
+  ÃÚÞÛØÚÞ áâÕ ÃÀ» ãÝÕÛØ àãçÝÞ, ÜÞÛØÜÞ ßàÞÒÕàØâÕ ÜÞÓãûÕ
+  ÓàÕèÚÕ Ø ßàÞÑÐøâÕ ßÞÝÞÒÞ.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -149,6 +149,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="½Õ ÜÞÓã ÔÐ ÞÑàÐÔØÜ ×ÐåâÕÒ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ÁÕàÒÕà ÝÕ ßÞÔàÖÐÒÐ ÐÚæØøã ÚÞøã øÕ çØâÐç ×ÐåâÕÒÐÞ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -151,6 +151,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="¿àÕÔãáÛÞÒ ÝØøÕ ØáßãúÕÝ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ¿àÕÔãáÛÞÒ ×Ð ×ÐåâÕÒ ÃÀ»-Ð ÝØøÕ ØáßãúÕÝ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var Sun Jul 17
03:33:34 2005
@@ -169,6 +169,21 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="Request entity too large!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  ÜÕâÞÔ ÝÕ ÔÞ×ÒÞùÐÒÐ ßàÕÝÞá ÞÒØå ßÞÔÐâÐÚÐ, ØÛØ ÚÞÛØçØÝÐ
ßÞÔÐâÐÚÐ
+  ßàÕÜÐèãøÕ ÞÓàÐÝØçÕúÐ ÜÞÓãûÝÞáâØ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -161,6 +161,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="·ÐåâÕÒã øÕ ØáâÕÚÛÞ ÒàÕÜÕ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ÁÕàÒÕà øÕ ßàÕÚØÝãÞ ÒÕ×ã áÐ ÜàÕÖÞÜ øÕà çØâÐç
+  ÝØøÕ ×ÐÒàèØÞ ×ÐåâÕÒ ×Ð ÔÞ×ÒÞùÕÝÞ ÒàÕÜÕ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -161,6 +161,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="¿ÞáÛÐâØ ÃÀ¸ øÕ ßàÕÒÕÛØÚ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ´ãÖØÝÐ ×ÐåâÕÒÐÝÞÓ ÃÀ»-Ð ßàÕÜÐèãøÕ ÞÓàÐÝØçÕúÐ ÜÞÓãûÝÞáâØ
+  ÞÒÞÓ áÕàÒÕàÐ. ·ÐåâÕÒ ÝÕ ÜÞÖÕ ÑØâØ ÞÑàÐòÕÝ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -174,6 +174,21 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="ÃáÛãÓÐ øÕ ÝÕÔÞáâãßÝÐ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ÁÕàÒÕà âàÕÝãâÝÞ ÝØøÕ ã ÜÞÓãûÝÞáâØ ÔÐ ãáÛãÖØ ÒÐè
+  ×ÐåâÕÒ ßÞèâÞ øÕ ×ÐâÒÞàÕÝ ×ÑÞÓ ÞÔàÖÐÒÐúÐ ØÛØ ØÜÐ
ÝÕÔÞÒÞùÐÝ
+  ÚÐßÐæØâÕâ. ¼ÞÛØÜÞ ßÞÚãèÐøâÕ ßÞÝÞÒÞ ÚÐáÝØøÕ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var Sun Jul 17 03:33:34 2005
@@ -251,6 +251,27 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="¾ÑÐÒÕ×ÝÐ ÐãâÕÝâØäØÚÐæØøÐ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ¾ÒÐø áÕàÒÕà ÝØøÕ ÜÞÓÐÞ ÔÐ ßÞâÒàÔØ ÔÐ áâÕ ÞÒÛÐèûÕÝØ
ÔÐ ßàØáâãßØâÕ
+  ÃÀ»-ã "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
+  ¼ÞÓãûÕ øÕ ØÛØ ÔÐ áâÕ ÝÐÒÕÛØ ßÞÓàÕèÝÕ ÛØçÝÕ ßÞÔÐâÚÕ
(Ýßà. ÝÕâÐçÝã ÛÞ×ØÝÚã), ØÛØ ÔÐ
+  ÒÐè çØâÐç ÝÕ àÐ×ãÜÕ ÚÐÚÞ ÔÐ ßÞèÐùÕ ×ÐåâÕÒÐÝÕ ÛØçÝÕ
ßÞÔÐâÚÕ.
+
+ <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+  ÃÚÞÛØÚÞ ÒÐÜ øÕ ÔÞ×ÒÞùÕÝÞ ÔÐ ßàÕã×ØÜÐâÕ ÔÞÚãÜÕÝâ,
ÜÞÛØÜÞ ÔÐ
+  ßàÞÒÕàØâÕ áÒÞøÕ ÚÞàØáÝØçÚÞ ØÜÕ Ø ÛÞ×ØÝÚã Ø ßàÞÑÐâÕ
ßÞÝÞÒÞ.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var Sun Jul 17
03:33:34 2005
@@ -150,6 +150,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="½ÕßÞÔàÖÐÝÐ ÒàáâÐ ÜÕÔØøÐ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ÁÕàÒÕà ÝÕ ßÞÔàÖÐÒÐ Òàáâã ÜÕÔØøÐ ßàÕÝÕáÕÝã ã ×ÐåâÕÒã.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var Sun Jul 17 03:33:34
2005
@@ -165,6 +165,21 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sr"
+--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-5"
+--><!--#set var="TITLE" value="²ÐàØøÐÝâÐ âÐÚÞòÕ ÒÐàØàÐ!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  ²ÐàØøÐÝâÐ ×ÐåâÕÒÐÝÞÓ ÕÝâØâÕâÐ
+  øÕ Ø áÐÜÐ àÕáãàá ÚÞøØ ßÞáâÞøØ ã ÒØèÕ ÒÐàØøÐÝâØ.
+  ¿àØáâãß ÝØøÕ ÜÞÓãû.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/README
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/README?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/README (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/README Sun Jul 17 03:33:34 2005
@@ -25,6 +25,7 @@
  | Korean (ko)      | Jaeho Shin                |
  | Polish (pl)      | Tomasz Kepczynski            |
  | Romanian (ro)     | Andrei Besleaga             |
+ | Serbian (sr)     | Nikola Smolenski             |
  | Spanish (es)     | Karla Quintero              |
  | Swedish (sv)     | Thomas Sjögren              |
  | Turkish (tr)     | Emre Sokullu               |
@@ -33,4 +34,4 @@
  like to contribute the pages in an additional language.)
 
 
- Copyright (c) 2001-2004 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
+ Copyright (c) 2001-2005 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/contact.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/contact.html.var?rev=219385&r1=219384&r2=219385&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/contact.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/error/contact.html.var Sun Jul 17 03:33:34 2005
@@ -88,6 +88,13 @@
 in cazul in care credeti ca aceasta este o eroare a serverului.
 ----------ro--
 
+Content-language: sr
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-5
+Body:----------sr--
+°ÚÞ ÜØáÛØâÕ ÔÐ øÕ ÞÒÞ ÓàÕèÚÐ áÕàÒÕàÐ, ÜÞÛØÜÞ ÞÑÐÒÕáâØâÕ
+<a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">ÒÕÑÜÐáâÕàÐ</a>.
+----------sr--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------sv--Mime
View raw message