httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/error HTTP_BAD_GATEWAY.html.var HTTP_BAD_REQUEST.html.var HTTP_FORBIDDEN.html.var HTTP_GONE.html.var HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var HTTP_NOT_FOUND.html.var HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var HTTP_UNAUTHORIZED.html.var HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var README contact.html.var
Date Mon, 16 Feb 2004 22:07:10 GMT
nd     2004/02/16 14:07:10

 Modified:  docs/error HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
            HTTP_BAD_REQUEST.html.var HTTP_FORBIDDEN.html.var
            HTTP_GONE.html.var
            HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
            HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
            HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
            HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
            HTTP_NOT_FOUND.html.var
            HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
            HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
            HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
            HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
            HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
            HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
            HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
            HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
            HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var README
            contact.html.var
 Log:
 add Turkish translation
 
 Submitted by: emre sokullu <mugeist yahoo.com>
 Reviewed by: muge erdogmus <muge_erdogmus yahoo.com>
 
 Revision Changes  Path
 1.18   +19 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 
 Index: HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -u -r1.17 -r1.18
 --- HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.17
 +++ HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.18
 @@ -214,3 +214,22 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->  
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Bad Gateway!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Vekil (proxy) sunucu üstbirim (upstream) sunucusundan
 +  anlams&#305;z bir cevap ald&#305;.
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 + <!--#endif -->
 +  
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.17   +15 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 
 Index: HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var,v
 retrieving revision 1.16
 retrieving revision 1.17
 diff -u -u -r1.16 -r1.17
 --- HTTP_BAD_REQUEST.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.16
 +++ HTTP_BAD_REQUEST.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.17
 @@ -155,3 +155,18 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Bad request!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Gezgininiz (veya vekil sunucunuz) bu sunucunun
 +  tan&#305;mad&#305;&#287;&#305;
 +  bir istemde bulundu.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.21   +24 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
 
 Index: HTTP_FORBIDDEN.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var,v
 retrieving revision 1.20
 retrieving revision 1.21
 diff -u -u -r1.20 -r1.21
 --- HTTP_FORBIDDEN.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.20
 +++ HTTP_FORBIDDEN.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.21
 @@ -275,3 +275,27 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Access forbidden!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 +
 +  Talep etti&#287;iniz dizine eri&#351;im izniniz yok.
 +  Ya belirteç doküman yok, ya da dizin okumaya kar&#351;&#305; korumal&#305;.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Talep etti&#287;iniz dizine eri&#351;im izniniz yok.
 +  Dizin, ya okumaya kar&#351;&#305; korumal&#305;, ya da sunucu taraf?ndan
 +  okunam&#305;yor.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.18   +28 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var
 
 Index: HTTP_GONE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -u -r1.17 -r1.18
 --- HTTP_GONE.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.17
 +++ HTTP_GONE.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.18
 @@ -313,3 +313,31 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Resource is no longer available!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Talep etti&#287;iniz URL bu sunucu üzerinde bar&#305;nd&#305;r&#305;lm&#305;yor
 +  ve herhangi bir yöneltme de mevcut de&#287;il. 
 +
 + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 + 
 +  Lütfen
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referans sayfan&#305;n</a>
 +  yazar&#305;na, bu ba&#287;lant&#305;n&#305;n güncel
 +  olmad&#305;&#287;&#305;n&#305; bildirin.
 +  
 + <!--#else -->
 + 
 +  Yabanc&#305; bir sayfadan bu ba&#287;lant&#305;y&#305; izlediyseniz,
 +  lütfen sözkonusu sayfan&#305;n yazar&#305; ile ileti&#351;ime geçin.
 +  
 + <!--#endif -->
 + 
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
 +----------tr--
 
 
 
 1.23   +27 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 
 Index: HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var,v
 retrieving revision 1.22
 retrieving revision 1.23
 diff -u -u -r1.22 -r1.23
 --- HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.22
 +++ HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.23
 @@ -336,3 +336,30 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Server error!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +
 +  Sunucu içine bir hata olu&#351;tu ve sunucu talebinize hizmet vermekte ba&#351;ar&#305;l&#305;
olamad&#305;.
 +
 +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +
 +  Hata mesaj&#305;:
 +  <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Sunucu içine bir hata olu&#351;tu ve sunucu talebinize hizmet vermekte ba&#351;ar&#305;l&#305;
olamad&#305;.
 +  Ya sunucuya çok yüklenildi, ya da CGI betiklerinde hata belirdi.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.19   +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 
 Index: HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var,v
 retrieving revision 1.18
 retrieving revision 1.19
 diff -u -u -r1.18 -r1.19
 --- HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.18
 +++ HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.19
 @@ -160,3 +160,17 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Bad Content-Length!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> metodunu kullanan bir talep
 +  geçerli bir <code>Content-Length</code> (içerik uzunlu&#287;u) ba&#351;l&#305;&#287;&#305;
gerektirir.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.19   +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 
 Index: HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var,v
 retrieving revision 1.18
 retrieving revision 1.19
 diff -u -u -r1.18 -r1.19
 --- HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.18
 +++ HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.19
 @@ -157,3 +157,16 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Method not allowed!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> yöntemi talep etti&#287;iniz
URL için kullan&#305;lamaz.
 +  
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.17   +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var,v
 retrieving revision 1.16
 retrieving revision 1.17
 diff -u -u -r1.16 -r1.17
 --- HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.16
 +++ HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.17
 @@ -156,3 +156,17 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="No acceptable object found!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Sunucu üzerinde, talep etti&#287;iniz kayna&#287;&#305;n
 +  uygun bir kar&#351;&#305;l&#305;&#287;&#305; bulunamad&#305;.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.18   +26 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_FOUND.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -u -r1.17 -r1.18
 --- HTTP_NOT_FOUND.html.var	16 Feb 2004 21:17:53 -0000	1.17
 +++ HTTP_NOT_FOUND.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.18
 @@ -325,3 +325,29 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Object not found!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Talep etti&#287;iniz URL, sunucu üzerinde bulunmuyor.
 +
 + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 +
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">Referans sayfa</a>
 +  üzerindeki ba&#287;lant&#305; güncel de&#287;il.
 +  Lütfen <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referans
sayfa</a>'n&#305;n
 +  yazar&#305;n&#305; konuyla ilgili bilgilendirin.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  URL'i kendiniz elle girdiyseniz, yaz&#305;m&#305;n&#305;z&#305; denetleyip
tekrar deneyin.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.18   +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -u -r1.17 -r1.18
 --- HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.17
 +++ HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.18
 @@ -148,3 +148,16 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Cannot process request!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Sunucu, gezgin taraf&#305;ndan talep edilen yöntemi desteklemiyor.
 +  
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.16   +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 
 Index: HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var,v
 retrieving revision 1.15
 retrieving revision 1.16
 diff -u -u -r1.15 -r1.16
 --- HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.15
 +++ HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.16
 @@ -151,3 +151,17 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Precondition failed!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  URL talebinin ön&#351;art&#305;, olumlu süreci
 +  ba&#351;ar&#305;s&#305;zl&#305;kla sonland&#305;rd&#305;.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.19   +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var,v
 retrieving revision 1.18
 retrieving revision 1.19
 diff -u -u -r1.18 -r1.19
 --- HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.18
 +++ HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.19
 @@ -167,3 +167,17 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Request entity too large!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> yöntemi iletilen
 +  veri tipini desteklemez, ya da veri hacmi kapasite limitlerini a&#351;&#305;yor.

 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.18   +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -u -r1.17 -r1.18
 --- HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.17
 +++ HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.18
 @@ -160,3 +160,17 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Request time-out!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Sunucu a&#287; ba&#287;lant&#305;s&#305;n&#305; kapatt&#305;
çünkü gezgin
 +  talebini belirlenmi&#351; süre içinde tamamlayamad&#305;.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
 +----------tr--
 
 
 
 1.18   +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -u -r1.17 -r1.18
 --- HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.17
 +++ HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.18
 @@ -160,3 +160,17 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Submitted URI too large!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Talep edilen URL'nin uzunlu&#287;u, sunucunun kapasite limitlerini a&#351;&#305;yor.
 +  Talep i&#351;lenemiyor.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.17   +15 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 
 Index: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var,v
 retrieving revision 1.16
 retrieving revision 1.17
 diff -u -u -r1.16 -r1.17
 --- HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.16
 +++ HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.17
 @@ -173,3 +173,18 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Service unavailable!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Sunucu, kendi içindeki çe&#351;itli sorunlardan ötürü,
 +  bir süreli&#287;ine taleplerinize cevap veremeyecek.
 +  Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.19   +20 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 
 Index: HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var,v
 retrieving revision 1.18
 retrieving revision 1.19
 diff -u -u -r1.18 -r1.19
 --- HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.18
 +++ HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.19
 @@ -249,3 +249,23 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Authentication required!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Sunucu bu dokümana eri&#351;im izninizi do&#287;rulayamad&#305;.
 +  Ya kimli&#287;iniz do&#287;rulanamad&#305; (örne&#287;in hatal&#305;
parola girdiniz),
 +  ya da gezgininiz bu i&#351;lemi yerine getiremiyor.
 +
 + <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +
 +  E?er bu dokümana eri&#351;me izniniz varsa, lütfen kimli&#287;inizi
 +  ve parolan&#305;z&#305; kontrol edip, tekrar deneyin.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.17   +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
 
 Index: HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var,v
 retrieving revision 1.16
 retrieving revision 1.17
 diff -u -u -r1.16 -r1.17
 --- HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.16
 +++ HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.17
 @@ -148,3 +148,16 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Unsupported media type!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Sunucu, talep içinde iletilen ortam türünü desteklemiyor.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.17   +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 
 Index: HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var,v
 retrieving revision 1.16
 retrieving revision 1.17
 diff -u -u -r1.16 -r1.17
 --- HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.16
 +++ HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.17
 @@ -163,3 +163,17 @@
  
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="tr"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-9"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Variant also varies!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Talep edilen eleman&#305;n bir de&#287;i&#351;keninin kendisi zaten payla&#351;&#305;l&#305;r
bir kaynak.
 +  Eri&#351;im mümkün de&#287;il.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------tr--
 
 
 
 1.18   +1 -0   httpd-2.0/docs/error/README
 
 Index: README
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/README,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -u -r1.17 -r1.18
 --- README	10 Jan 2004 04:29:45 -0000	1.17
 +++ README	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.18
 @@ -27,6 +27,7 @@
   | Romanian (ro)     | Andrei Besleaga             |
   | Spanish (es)     | Karla Quintero              |
   | Swedish (sv)     | Thomas Sjögren              |
 + | Turkish (tr)     | Emre Sokullu               |
   +-----------------------+------------------------------------------+
   (Please see http://httpd.apache.org/docs-project/ if you would
   like to contribute the pages in an additional language.)
 
 
 
 1.20   +8 -0   httpd-2.0/docs/error/contact.html.var
 
 Index: contact.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/contact.html.var,v
 retrieving revision 1.19
 retrieving revision 1.20
 diff -u -u -r1.19 -r1.20
 --- contact.html.var	16 Feb 2004 21:17:54 -0000	1.19
 +++ contact.html.var	16 Feb 2004 22:07:10 -0000	1.20
 @@ -86,3 +86,11 @@
  Om du tror att detta beror p&aring; ett serverfel, v&auml;nligen kontakta 
  <a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webbansvarig</a>.
  ----------sv--
 +
 +Content-language: tr
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9
 +Body:----------tr--
 +Bunun bir sunucu hatas&#305; oldu&#287;unu dü&#351;ünüyorsan&#305;z, lütfen
 +<a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">site
 +yöneticisi</a> ile ileti&#351;ime geçin.
 +----------tr--
 
 
 

Mime
View raw message