httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From l...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/docroot index.html.lb.utf8 index.html.zh index.html.ltz.utf8 index.html.lu.utf8 index.html.tw index.html.tw.Big5
Date Tue, 21 May 2002 05:58:51 GMT
lars    02/05/20 22:58:51

 Added:    docs/docroot index.html.lb.utf8 index.html.zh
 Removed:   docs/docroot index.html.ltz.utf8 index.html.lu.utf8
            index.html.tw index.html.tw.Big5
 Log:
 - remove index.html.tw.big5
 - rename index.html.tw to index.html.zh
 - remove index.html.ltz.utf8
 - rename index.html.lu.utf8 to index.html.lb.utf8
 
 Revision Changes  Path
 1.1         httpd-2.0/docs/docroot/index.html.lb.utf8
 
 Index: index.html.lb.utf8
 ===================================================================
 <!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
 <html>
 <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <!-- Originally translated by Jean-Luc Widlowski, jean-luc.widlowski@jrc.it Thu Aug
19 13:00:18 GMT 1999 -->
   <title>Test Page for Apache Installation on Web Site</title>
 <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
 </head>
 <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000FF" vlink="#000080" alink="#FF0000">
 
 <center>
 <h1>
 Et huet geklappt! Den Apache Web Server as op d&euml;ser 'Web Site' installeiert!</h1></center>
 Wann Dir die heiten Sait gesit, dann hun d'Proprietairen vun d&euml;ser 'domain'
 elo just d'Apache Web server software
 mat succ&eacute;s installeiert. Sie mussen allerdengs nach des Decksait
 remplaceieren oder awer de Server op eng aner Sait mat dem richtigen contenu
 em-dirigeieren.
 <br>
 <hr>
 <blockquote>Wann Dir die heiten Sait anstell vun der site die Dir erw&acirc;rt
 hut gesitt, da contacteiert wannechglift den <b>administrator vun dem betraffener
 site.</b> (Versicht &eacute;n email no <tt>&lt;Webmaster@<i>domain</i>&gt;
</tt><font face="Times New Roman,Times">ze
 schecken.) Obwuel den heiten site </font>Apache software benotzt, as et
 ball secher datt keng Verbindung mat der Apache Group existeiert, also scheckt
 wannechglift keng email iwert desen site oder sein contenu zu den Apache
 Autoren. Falls Dir d&euml;st awer macht, get &auml;ren message&nbsp; <b><font
size="+2">ignoreiert.</font></b></blockquote>
 
 <hr>
 <p>D'Apache <a href="manual/">documentation</a> ass d&euml;ser Ausgab
 beigef&uuml;cht.
 <p>Dem Webmaster vun dem heitenen site steht et zou dest Bild ob engem
 Apache-powered Web server ze presenteieren. Merci dat Dir Apache benotzt!
 <center><img SRC="apache_pb.gif" ALT="" ></center>
 
 </body>
 </html>
 
 
 
 1.1         httpd-2.0/docs/docroot/index.html.zh
 
 Index: index.html.zh
 ===================================================================
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>安裝 Apache 的測試網頁</TITLE>
  </HEAD>
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active)-->
  <BODY
  BGCOLOR="#FFFFFF"
  TEXT="#000000"
  LINK="#0000FF"
  VLINK="#000080"
  ALINK="#FF0000"
  >
 
 
 <P>
 如果你可以看見此頁,這表示你的 
 <A HREF="http://httpd.apache.org/">Apache Web Server</A>
 已經安裝成功。
 你可以增加內容到這個目錄,或把這個網頁換掉。<P>
 
 <P><HR WIDTH="50%" SIZE="8">
 
 <H2 ALIGN="CENTER">沒有看到你想看的網站嗎 ?</H2>
 
 <P>
 這個網頁之所以會在這堙A那是因為網站管理者已經更改這個網站的設定。
 若有問題, 請與 <STRONG>維護這個伺服器的人員聯絡</STRONG>。
 Apache 軟體基金會,也就是開發這套軟體的單位,與此網站並無任何關係,
 而且也無法幫你解決設定上的問題。
 
 <P><HR WIDTH="50%" SIZE="8">
 
 <P>
 Apache 的
 <A HREF="manual/">文件</A>
 已經包含在該版本中。
 
 <P>
 你可以在使用 Apache 的網站伺服器上,自由的使用下面之圖示,
 感謝您使用 Apache!
 <BR><BR>
 <DIV ALIGN="CENTER"><IMG SRC="apache_pb.gif" ALT=""></DIV>
 
 </BODY>
 </HTML>
 
 
 

Mime
View raw message