httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sl...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/docroot index.html.ca
Date Mon, 20 May 2002 21:31:08 GMT
slive    02/05/20 14:31:08

 Modified:  docs/docroot index.html.ca
 Log:
 I've been told that this is a professional translation. I'll have to take their
 word for it.
 
 PR: 9065
 Submitted By: Sergi <chavalpk@yahoo.com>
 
 Revision Changes  Path
 1.5    +38 -51  httpd-2.0/docs/docroot/index.html.ca
 
 Index: index.html.ca
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/docroot/index.html.ca,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -d -b -u -r1.4 -r1.5
 --- index.html.ca	19 Jan 2001 19:44:33 -0000	1.4
 +++ index.html.ca	20 May 2002 21:31:08 -0000	1.5
 @@ -1,51 +1,38 @@
 -<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 -<HTML>
 - <HEAD>
 - <TITLE>P&agrave;gina de prova de l'instal&middot;laci&oacute; d'Apache</TITLE>
 - </HEAD>
 -<!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
 - <BODY
 - BGCOLOR="#FFFFFF"
 - TEXT="#000000"
 - LINK="#0000FF"
 - VLINK="#000080"
 - ALINK="#FF0000"
 - >
 - <H1 ALIGN="CENTER">
 -  Funciona&nbsp;! El servidor web Apache est&agrave; instal&middot;lat
 -  en aquest lloc &nbsp;!
 - </H1>
 - <P>
 - Si veu aquesta p&agrave;gina, es que els propietaris d'aquest domini
 - acaben d'instal&middot;lar satisfact&ograve;riament el
 - servidor web Apache.
 - Ara han d'afegir contingut en aquest directori i substituir aquesta p&agrave;gina,

 - o b&egrave; dirigir aquest servidor cap al contingut real.
 - </P>
 - <HR>
 - <BLOCKQUOTE>
 -  Si est&agrave; veien aquesta p&agrave;gina i no es la que esperava, posis en
 -  contacte amb
 -  <STRONG>l'administrador web d'aquest lloc.</STRONG>
 -  (Provi d'enviar un correu electr&ograve;nic a <SAMP>&lt;Webmaster@<EM>domain</EM>&gt;</SAMP>.)
 -  Encara que aquest lloc est&agrave; utilitzant el programari Apache, es gaireb&eacute;
segur
 -  que no t&egrave; res a veure amb el Grup Apache, per tant 
 -  no envi&iuml; cap correu electr&ograve;nic als autors d'Apache referent a aquest
lloc o al seu contingut.
 -  Si es que ho fa, el seu missatge ser&agrave; <STRONG><BIG>ignorat</BIG></STRONG>.
 - </BLOCKQUOTE>
 - <HR>
 - <P>
 - La
 - <A HREF="manual/">documentaci&oacute;</A>
 - d'Apache ha estat inclosa en aquesta distribuci&oacute;.
 - </P>
 - <P>
 - L'administrador de web pot utilitzar lliurement la imatge d'aqu&iacute; sota
 - en el servidor web equipat amb el programari Apache.
 - Gr&agrave;cies per utilitzar Apache&nbsp;!
 - </P>
 - <DIV ALIGN="CENTER">
 -  <IMG SRC="apache_pb.gif" ALT="">
 - </DIV>
 - </BODY>
 -</HTML>
 +<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 +  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 +<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 +<head>
 +<title>P&agrave;gina de prova de la instal&middot;laci&oacute; d'Apache</title>
 +</head>
 +<!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red
 +(active) -->
 +<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
 +vlink="#000080" alink="#FF0000">
 +<p>Si veieu aix&ograve;, la instal&middot;laci&oacute; del progamari
 +del <a href="http://www.apache.org/foundation/preFAQ.html">servidor
 +web d'Apache</a> al sistema ha tingut &egrave;xit. Ja podeu afegir
 +contingut al directori i substituir aquesta p&agrave;gina.</p>
 +
 +<hr width="50%" size="8" />
 +<h2 align="center">Veieu aquest text en comptes de la p&agrave;gina web que
 +cerc&agrave;veu?</h2>
 +
 +<p>Aquesta p&agrave;gina &eacute;s aqu&iacute; perqu&egrave; l'administrador
 +del lloc ha canviat la configuraci&oacute; d'aquest servidor web.
 +<strong>Poseu-vos en contacte amb la persona responsable del manteniment
 +d'aquest servidor.</strong>
 +La Apache Software Foundation, que va escriure el programari del servidor web
 +que fa servir l'administrador d'aquest lloc, no t&eacute; res a veure amb el
 +seu manteniment i no pot ajudar-vos a resoldre els problemes de configuraci&oacute;.</p>
 +
 +<hr width="50%" size="8" />
 +<p>Aquesta distribuci&oacute; inclou la <a href="manual/">documentaci&oacute;</a>
 +d'Apache.</p>
 +
 +<p>Podeu fer servir lliurement la imatge que surt a sota en un servidor web
 +que funcioni amb Apache. Gr&agrave;cies per fer servir Apache!</p>
 +
 +<div align="center"><img src="apache_pb.gif" alt="" /></div>
 +</body>
 +</html>
 +
 
 
 

Mime
View raw message