httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sl...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-docs-1.3/htdocs index.html.nn
Date Thu, 06 Sep 2001 18:24:20 GMT
slive    01/09/06 11:24:20

 Added:    htdocs  index.html.nn
 Log:
 Add Norwegian Nynorsk translation of welcome page.
 
 Submitted by:	Roy-Magne Mo <rmo@sunnmore.net>
 Reviewed by:	Ragnar Wisløff <ragnar@wisloff.no>, Tor Hildrum <torhildr@mac.com>
 
 Revision Changes  Path
 1.1         httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.nn
 
 Index: index.html.nn
 ===================================================================
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Testside Apache-installasjon</TITLE>
  </HEAD>
 <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
  <BODY
  BGCOLOR="#FFFFFF"
  TEXT="#000000"
  LINK="#0000FF"
  VLINK="#000080"
  ALINK="#FF0000"
  >
  <H1 ALIGN="CENTER">
   Det gjekk bra! Apache er no installert på denne maskina!
  </H1>
  <P>
  Dersom du kan sjå denne sida, har den eller dei som driv denne nettstaden
  installert <A href="http://www.apache.org/foundation/preFAQ.html">Apache vevtenar</a>.
  No må denne testsida erstattast med verkeleg innhald.
  </P>
  <HR>
  <BLOCKQUOTE>
  Dersom du hadde venta å sjå ei anna side enn denne, bør du
  <strong>ta kontakt med den som er ansvarleg for denne nettstaden</strong>
   (Prøv å sende e-post til <SAMP>&lt;webmaster@<EM>domene</EM>&gt;</SAMP>.)
   Sjølv om denne nettstaden vert kjørt på Apache, har den ingen annan
   tilknytning til Apache-gruppa, som har utvikla programvaren.
   Ver snill og ikkje send e-post om denne nettstaden eller
   innhaldet du finn her til utviklarane i Apache-gruppa. 
   I så tilfelle vil førespurnaden <strong><BIG>ignorerast</BIG></strong>.
  </BLOCKQUOTE>  
  <HR>
  <P>
  <A
   HREF="manual/index.html"
  >Dokumentasjon</A>
  for Apache er inkludert i denne pakka.
  </P>
  <P>
  Logoen under kan brukast på kva som helst av maskiner som køyrer Apache.
  Takk for at du nyttar Apache!
  </P>
  <DIV ALIGN="CENTER">
   <IMG SRC="apache_pb.gif" ALT="">
  </DIV>
  </BODY>
 </HTML>
 
 
 

Mime
View raw message