httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject cvs commit: httpd-docs-1.3/htdocs index.html.ca
Date Tue, 26 Jun 2001 08:34:06 GMT
jsl     01/06/26 01:34:05

 Modified:  htdocs  index.html.ca
 Log:
 Conversion of HTML tags to lowercase as per recommendation.
 
 Revision Changes  Path
 1.7    +31 -31  httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.ca
 
 Index: index.html.ca
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.ca,v
 retrieving revision 1.6
 retrieving revision 1.7
 diff -u -r1.6 -r1.7
 --- index.html.ca	2001/05/01 10:31:08	1.6
 +++ index.html.ca	2001/06/26 08:34:01	1.7
 @@ -1,51 +1,51 @@
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 -<HTML>
 - <HEAD>
 - <TITLE>P&agrave;gina de prova de l'instal&middot;laci&oacute; d'Apache</TITLE>
 - </HEAD>
 +<html>
 + <head>
 + <title>P&agrave;gina de prova de l'instal&middot;laci&oacute; d'Apache</title>
 + </head>
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
 - <BODY
 - BGCOLOR="#FFFFFF"
 - TEXT="#000000"
 - LINK="#0000FF"
 - VLINK="#000080"
 - ALINK="#FF0000"
 + <body
 + bgcolor="#FFFFFF"
 + text="#000000"
 + link="#0000FF"
 + vlink="#000080"
 + alink="#FF0000"
  >
 - <H1 ALIGN="CENTER">
 + <h1 align="CENTER">
   Funciona&nbsp;! El servidor web Apache est&agrave; instal&middot;lat
   en aquest lloc &nbsp;!
 - </H1>
 - <P>
 + </h1>
 + <p>
   Si veu aquesta p&agrave;gina, es que els propietaris d'aquest domini
   acaben d'instal&middot;lar satisfact&ograve;riament el
 - <A href="http://www.apache.org/foundation/preFAQ.html">servidor web Apache</a>.
 + <a href="http://www.apache.org/foundation/preFAQ.html">servidor web Apache</a>.
   Ara han d'afegir contingut en aquest directori i substituir aquesta p&agrave;gina,

   o b&egrave; dirigir aquest servidor cap al contingut real.
 - </P>
 - <HR>
 - <BLOCKQUOTE>
 + </p>
 + <hr>
 + <blockquote>
   Si est&agrave; veien aquesta p&agrave;gina i no es la que esperava, posis en
   contacte amb
   <strong>l'administrador web d'aquest lloc.</strong>
 -  (Provi d'enviar un correu electr&ograve;nic a <SAMP>&lt;Webmaster@<EM>domain</EM>&gt;</SAMP>.)
 +  (Provi d'enviar un correu electr&ograve;nic a <samp>&lt;Webmaster@<em>domain</em>&gt;</samp>.)
   Encara que aquest lloc est&agrave; utilitzant el programari Apache, es gaireb&eacute;
segur
   que no t&egrave; res a veure amb el Grup Apache, per tant 
   no envi&iuml; cap correu electr&ograve;nic als autors d'Apache referent a aquest
lloc o al seu contingut.
 -  Si es que ho fa, el seu missatge ser&agrave; <strong><BIG>ignorat</BIG></strong>.
 - </BLOCKQUOTE>
 - <HR>
 - <P>
 +  Si es que ho fa, el seu missatge ser&agrave; <strong><big>ignorat</big></strong>.
 + </blockquote>
 + <hr>
 + <p>
   La
 - <A HREF="manual/">documentaci&oacute;</A>
 + <a href="manual/">documentaci&oacute;</a>
   d'Apache ha estat inclosa en aquesta distribuci&oacute;.
 - </P>
 - <P>
 + </p>
 + <p>
   L'administrador de web pot utilitzar lliurement la imatge d'aqu&iacute; sota
   en el servidor web equipat amb el programari Apache.
   Gr&agrave;cies per utilitzar Apache&nbsp;!
 - </P>
 - <DIV ALIGN="CENTER">
 -  <IMG SRC="apache_pb.gif" ALT="">
 - </DIV>
 - </BODY>
 -</HTML>
 + </p>
 + <div align="CENTER">
 +  <img src="apache_pb.gif" alt="">
 + </div>
 + </body>
 +</html>
 
 
 

Mime
View raw message