hive-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Aleksander Siewierski <Aleksander.Siewier...@gadu-gadu.pl>
Subject 'too many open files' in hiveserver again
Date Fri, 27 Aug 2010 10:57:31 GMT

Hi,

I also have problem with hiveserver, too many open files exception, 
described two weeks ago and then reported as a bug here:

http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/hadoop-hive-user/201008.mbox/%3C4C57272C.4070801@mozilla.com%3E

but maybe there is any workaround to this problem? Any ideas?

Cheers!-- 
Aleksander Siewierski
Software Engineer
Warehouse / Gadu Radio Tech

GG Network S.A.
Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa
tel.: +48 22 4277900 w. 135 fax.: 22 / 514 64 98
GG: 16109

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000264575, NIP 867-19-48-977.
Kapitały zakładowy:  1 758 461,10 zł - wpłacony w całości.

Mime
View raw message