hbase-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jxi...@apache.org
Subject svn commit: r1556027 - in /hbase/branches/0.94/src: main/java/org/apache/hadoop/hbase/filter/ main/java/org/apache/hadoop/hbase/io/ main/java/org/apache/hadoop/hbase/util/ test/java/org/apache/hadoop/hbase/client/
Date Mon, 06 Jan 2014 20:48:43 GMT
Author: jxiang
Date: Mon Jan 6 20:48:43 2014
New Revision: 1556027

URL: http://svn.apache.org/r1556027
Log:
HBASE-10078 Dynamic Filter - Not using DynamicClassLoader when using FilterList

Modified:
  hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/filter/FilterList.java
  hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/io/HbaseObjectWritable.java
  hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/util/Classes.java
  hbase/branches/0.94/src/test/java/org/apache/hadoop/hbase/client/TestGet.java

Modified: hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/filter/FilterList.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/filter/FilterList.java?rev=1556027&r1=1556026&r2=1556027&view=diff
==============================================================================
--- hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/filter/FilterList.java (original)
+++ hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/filter/FilterList.java Mon Jan
 6 20:48:43 2014
@@ -321,7 +321,7 @@ public class FilterList implements Filte
   if (size > 0) {
    filters = new ArrayList<Filter>(size);
    for (int i = 0; i < size; i++) {
-    Filter filter = (Filter)HbaseObjectWritable.readObject(in, conf);
+    Filter filter = HbaseObjectWritable.readFilter(in, conf);
     filters.add(filter);
    }
   }

Modified: hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/io/HbaseObjectWritable.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/io/HbaseObjectWritable.java?rev=1556027&r1=1556026&r2=1556027&view=diff
==============================================================================
--- hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/io/HbaseObjectWritable.java
(original)
+++ hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/io/HbaseObjectWritable.java
Mon Jan 6 20:48:43 2014
@@ -72,6 +72,7 @@ import org.apache.hadoop.hbase.filter.Co
 import org.apache.hadoop.hbase.filter.CompareFilter;
 import org.apache.hadoop.hbase.filter.CompareFilter.CompareOp;
 import org.apache.hadoop.hbase.filter.DependentColumnFilter;
+import org.apache.hadoop.hbase.filter.Filter;
 import org.apache.hadoop.hbase.filter.FirstKeyOnlyFilter;
 import org.apache.hadoop.hbase.filter.FuzzyRowFilter;
 import org.apache.hadoop.hbase.filter.InclusiveStopFilter;
@@ -93,6 +94,7 @@ import org.apache.hadoop.hbase.regionser
 import org.apache.hadoop.hbase.regionserver.wal.HLogKey;
 import org.apache.hadoop.hbase.snapshot.HSnapshotDescription;
 import org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes;
+import org.apache.hadoop.hbase.util.Classes;
 import org.apache.hadoop.hbase.util.ProtoUtil;
 import org.apache.hadoop.io.MapWritable;
 import org.apache.hadoop.io.ObjectWritable;
@@ -729,6 +731,58 @@ public class HbaseObjectWritable impleme
  }
 
  /**
+  * Read a {@link Filter} which is written as a {@link Writable}
+  * or a {@link Filter} directly. A custom filter class may be loaded
+  * dynamically.
+  *
+  * @param in
+  * @param conf
+  * @return the filter
+  * @throws IOException
+  */
+ @SuppressWarnings("unchecked")
+ public static Filter readFilter(
+   DataInput in, Configuration conf) throws IOException {
+  Class<?> instanceClass = null;
+  int b = (byte)WritableUtils.readVInt(in);
+  if (b != NOT_ENCODED) {
+   instanceClass = CODE_TO_CLASS.get(b);
+   if (instanceClass == Writable.class) {
+    // In case Writable, the actual type code follows
+    b = (byte)WritableUtils.readVInt(in);
+    if (b != NOT_ENCODED) {
+     instanceClass = CODE_TO_CLASS.get(b);
+    }
+   }
+  }
+  if (b == NOT_ENCODED) {
+   String className = Text.readString(in);
+   try {
+    instanceClass = (Class<? extends Filter>)getClassByName(conf, className);
+   } catch (ClassNotFoundException cnfe) {
+    try {
+     instanceClass = Classes.getFilterClassByName(className);
+    } catch (ClassNotFoundException e) {
+     LOG.error("Can't find class " + className, e);
+     throw new DoNotRetryIOException("Can't find class " + className, e);
+    }
+   }
+  }
+  Filter filter = (Filter)WritableFactories.newInstance(
+   (Class<? extends Filter>)instanceClass, conf);
+  try {
+   filter.readFields(in);
+  } catch (IOException io) {
+   LOG.error("Error in readFields", io);
+   throw io;
+  } catch (Exception e) {
+   LOG.error("Error in readFields", e);
+   throw new IOException("Error in readFields" , e);
+  }
+  return filter;
+ }
+
+ /**
  * Try to instantiate a protocol buffer of the given message class
  * from the given input stream.
  *

Modified: hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/util/Classes.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/util/Classes.java?rev=1556027&r1=1556026&r2=1556027&view=diff
==============================================================================
--- hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/util/Classes.java (original)
+++ hbase/branches/0.94/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/util/Classes.java Mon Jan 6
20:48:43 2014
@@ -94,17 +94,28 @@ public class Classes {
  }
 
  /**
+  * Used to dynamically load a filter class.
+  *
+  * @param className the filter class name
+  * @return a filter class
+  * @throws ClassNotFoundException if couldn't find the class
+  */
+ @SuppressWarnings("unchecked")
+ public static Class<? extends Filter> getFilterClassByName(
+   String className) throws ClassNotFoundException {
+  return (Class<? extends Filter>) Class.forName(className, true, CLASS_LOADER);
+ }
+
+ /**
  * Used to dynamically load a filter class, and create a Writable filter.
  * This filter class most likely extends Configurable.
  *
  * @param className the filter class name.
  * @return a filter
  */
- @SuppressWarnings("unchecked")
  public static Filter createWritableForName(String className) {
   try {
-   Class<? extends Filter> clazz =
-    (Class<? extends Filter>) Class.forName(className, true, CLASS_LOADER);
+   Class<? extends Filter> clazz = getFilterClassByName(className);
    return (Filter)WritableFactories.newInstance(clazz, new Configuration());
   } catch (ClassNotFoundException e) {
    throw new RuntimeException("Can't find class " + className);
@@ -118,11 +129,9 @@ public class Classes {
  * @param className the filter class name.
  * @return a filter
  */
- @SuppressWarnings("unchecked")
  public static Filter createForName(String className) {
   try {
-   Class<? extends Filter> clazz =
-    (Class<? extends Filter>)Class.forName(className, true, CLASS_LOADER);
+   Class<? extends Filter> clazz = getFilterClassByName(className);
    return (Filter)clazz.newInstance();
   } catch (ClassNotFoundException e) {
    throw new RuntimeException("Can't find class " + className);

Modified: hbase/branches/0.94/src/test/java/org/apache/hadoop/hbase/client/TestGet.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hbase/branches/0.94/src/test/java/org/apache/hadoop/hbase/client/TestGet.java?rev=1556027&r1=1556026&r2=1556027&view=diff
==============================================================================
--- hbase/branches/0.94/src/test/java/org/apache/hadoop/hbase/client/TestGet.java (original)
+++ hbase/branches/0.94/src/test/java/org/apache/hadoop/hbase/client/TestGet.java Mon Jan
 6 20:48:43 2014
@@ -20,7 +20,9 @@
 
 package org.apache.hadoop.hbase.client;
 
+import static org.junit.Assert.assertEquals;
 import static org.junit.Assert.assertFalse;
+import static org.junit.Assert.assertTrue;
 import static org.junit.Assert.fail;
 
 import java.io.ByteArrayInputStream;
@@ -33,10 +35,14 @@ import java.io.File;
 import java.io.FileOutputStream;
 import java.io.IOException;
 import java.util.Arrays;
+import java.util.List;
 
 import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
 import org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration;
 import org.apache.hadoop.hbase.SmallTests;
+import org.apache.hadoop.hbase.filter.Filter;
+import org.apache.hadoop.hbase.filter.FilterList;
+import org.apache.hadoop.hbase.filter.KeyOnlyFilter;
 import org.apache.hadoop.hbase.util.Base64;
 import org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes;
 import org.junit.Assert;
@@ -52,23 +58,35 @@ public class TestGet {
  private static final String WRITABLE_GET =
   "AgD//////////wAAAAEBD3Rlc3QuTW9ja0ZpbHRlcgEAAAAAAAAAAH//////////AQAAAAAAAAAA";
 
+ private static final String WRITABLE_GET_WITH_FILTER_LIST =
+  "AgD//////////wAAAAEBKW9yZy5hcGFjaGUuaGFkb29wLmhiYXNlLmZpbHRlci5GaWx0ZXJMaXN0" +
+  "AAAAAAMOAA90ZXN0Lk1vY2tGaWx0ZXIOAA1teS5Nb2NrRmlsdGVyDkYAAQAAAAAAAAAAf///////" +
+  "//8BAAAAAAAAAAA=";
+
  private static final String MOCK_FILTER_JAR =
-  "UEsDBBQACAgIACmBi0IAAAAAAAAAAAAAAAAJAAQATUVUQS1JTkYv/soAAAMAUEsHCAAAAAACAAAA" +
-  "AAAAAFBLAwQUAAgICAApgYtCAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAE1FVEEtSU5GL01BTklGRVNULk1G803M" +
+  "UEsDBBQACAgIADRQI0QAAAAAAAAAAAAAAAAJAAQATUVUQS1JTkYv/soAAAMAUEsHCAAAAAACAAAA" +
+  "AAAAAFBLAwQUAAgICAA0UCNEAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAE1FVEEtSU5GL01BTklGRVNULk1G803M" +
   "y0xLLS7RDUstKs7Mz7NSMNQz4OVyLkpNLElN0XWqBAmY6xnEG1gqaPgXJSbnpCo45xcV5BcllgCV" +
-  "a/Jy8XIBAFBLBwgxyqRbQwAAAEQAAABQSwMECgAACAAAbICLQgAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAB0ZXN0" +
-  "L1BLAwQUAAgICAAcgItCAAAAAAAAAAAAAAAAFQAAAHRlc3QvTW9ja0ZpbHRlci5jbGFzc41Qy07C" +
-  "QBS9A4VKBZGHoO7cgQvHmLjCuPBBQlJloWE/tCMdLZ1mOlV/y5WJCz/AjzLeDqCRYOIs7uuce87N" +
-  "fHy+vQPAEezakCNQ1TzR9Ep6D30Raq5ssAh0pZpQFjMv4DRgvpQxDcYs4fTOcOiMeoYTAsUTEQl9" +
-  "SiDf6Y4IWOfS5w7koVSGAhTRwBURv06nY65u2TjEjborPRaOmBJZPx9aOhAJgZq7dE+PgKM48/uC" +
-  "hz4SWh33nj0yKiS9YJoNojjVvczYuXz2eKyFjBIb6gQaC9pg+I2gDVOTQwRXiBAoPCmh8Zb2b49h" +
-  "qhcmzVUAet/IVHkcL8bt6s/xBxkb9gA/B7KXxwo/BaONHcVMMBf2X2HtBYscOBiLZliCdYzlGQFz" +
-  "BTOBDagiaxNrC7uakTk2m4guS1SMRGsGziWyqgFN47xlsH+K1f4UaxuxbcPf+QJQSwcI8UIYqlEB" +
-  "AABeAgAAUEsBAhQAFAAICAgAKYGLQgAAAAACAAAAAAAAAAkABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE1FVEEt" +
-  "SU5GL/7KAABQSwECFAAUAAgICAApgYtCMcqkW0MAAABEAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAA9AAAATUVU" +
-  "QS1JTkYvTUFOSUZFU1QuTUZQSwECCgAKAAAIAABsgItCAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAA" +
-  "AADCAAAAdGVzdC9QSwECFAAUAAgICAAcgItC8UIYqlEBAABeAgAAFQAAAAAAAAAAAAAAAADlAAAA" +
-  "dGVzdC9Nb2NrRmlsdGVyLmNsYXNzUEsFBgAAAAAEAAQA8wAAAHkCAAAAAA==";
+  "a/Jy8XIBAFBLBwgxyqRbQwAAAEQAAABQSwMEFAAICAgAcIsiRAAAAAAAAAAAAAAAABMAAABteS9N" +
+  "b2NrRmlsdGVyLmNsYXNzjVDLTsJAFL1DC5UKIg9B3bkDF4wxcYVx4YOEBGWhYT+0Ix0tnWaY+vgs" +
+  "VyYu/AA/yng7gAaDibO4r3PuOTfz8fn2DgCHsOtAhkBx8kwvpXffFaHmygGbQEuqMWUx8wJOA+ZL" +
+  "GdNgxKac3hoOnVFPcUIgdywioU8IWM3WkIB9Jn3uggX5AmQhR6DUFxG/SiYjrm7YKMSNSl96LBwy" +
+  "JdJ+PrR1IKYpe+maDgFXceZ3BQ99hOvN/h17YFRIes4060VxojuprXvx5PFYCxlNHagQqC5ovcE3" +
+  "giZMjQ8QXCFCIPuohMZLGsseg0QvTGqrAPS+lonyOF6M26Wf49spG/YAvwbSZ2GFX4LRwY5iJpiz" +
+  "+6+w9oJFBlyMOTPMwzrGwoyAuYiZwAaUkLWJtY1d2cgcmU1Ef0sUjUR9Bs4l0qoKNeO8ZbB/ipX/" +
+  "FGsYsW3D3/kCUEsHCEYmW6RQAQAAWgIAAFBLAwQUAAgICABuiyJEAAAAAAAAAAAAAAAAFQAAAHRl" +
+  "c3QvTW9ja0ZpbHRlci5jbGFzc41Qy07CQBS9A4VKBZGHoO7cgQvHmLjCuPBBQlJloWE/tCMdLZ1m" +
+  "OlV/y5WJCz/AjzLeDqCRYOIs7uuce87NfHy+vQPAEezakCNQ1TzR9Ep6D30Raq5ssAh0pZpQFjMv" +
+  "4DRgvpQxDcYs4fTOcOiMeoYTAsUTEQl9SiDf6Y4IWOfS5w7koVSGAhTRwBURv06nY65u2TjEjbor" +
+  "PRaOmBJZPx9aOhAJgZq7dE+PgKM48/uChz4SWh33nj0yKiS9YJoNojjVvczYuXz2eKyFjBIb6gQa" +
+  "C9pg+I2gDVOTQwRXiBAoPCmh8Zb2b49hqhcmzVUAet/IVHkcL8bt6s/xBxkb9gA/B7KXxwo/BaON" +
+  "HcVMMBf2X2HtBYscOBiLZliCdYzlGQFzBTOBDagiaxNrC7uakTk2m4guS1SMRGsGziWyqgFN47xl" +
+  "sH+K1f4UaxuxbcPf+QJQSwcI8UIYqlEBAABeAgAAUEsBAhQAFAAICAgANFAjRAAAAAACAAAAAAAA" +
+  "AAkABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE1FVEEtSU5GL/7KAABQSwECFAAUAAgICAA0UCNEMcqkW0MAAABE" +
+  "AAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAA9AAAATUVUQS1JTkYvTUFOSUZFU1QuTUZQSwECFAAUAAgICABwiyJE" +
+  "RiZbpFABAABaAgAAEwAAAAAAAAAAAAAAAADCAAAAbXkvTW9ja0ZpbHRlci5jbGFzc1BLAQIUABQA" +
+  "CAgIAG6LIkTxQhiqUQEAAF4CAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAFMCAAB0ZXN0L01vY2tGaWx0ZXIuY2xh" +
+  "c3NQSwUGAAAAAAQABAABAQAA5wMAAAAA";
 
  @Test
  public void testAttributesSerialization() throws IOException {
@@ -156,8 +174,15 @@ public class TestGet {
    fail("Should not be able to load the filter class");
   } catch (RuntimeException re) {
    String msg = re.getMessage();
-   Assert.assertTrue(msg != null
-    && msg.contains("Can't find class test.MockFilter"));
+   assertTrue(msg != null && msg.contains("Can't find class test.MockFilter"));
+  }
+
+  dis = ByteStreams.newDataInput(Base64.decode(WRITABLE_GET_WITH_FILTER_LIST));
+  try {
+   get.readFields(dis);
+   fail("Should not be able to load the filter class");
+  } catch (IOException ioe) {
+   assertTrue(ioe.getCause() instanceof ClassNotFoundException);
   }
 
   FileOutputStream fos = new FileOutputStream(jarFile);
@@ -166,8 +191,17 @@ public class TestGet {
 
   dis = ByteStreams.newDataInput(Base64.decode(WRITABLE_GET));
   get.readFields(dis);
-  Assert.assertEquals("test.MockFilter",
-   get.getFilter().getClass().getName());
+  assertEquals("test.MockFilter", get.getFilter().getClass().getName());
+
+  get = new Get();
+  dis = ByteStreams.newDataInput(Base64.decode(WRITABLE_GET_WITH_FILTER_LIST));
+  get.readFields(dis);
+  assertTrue(get.getFilter() instanceof FilterList);
+  List<Filter> filters = ((FilterList)get.getFilter()).getFilters();
+  assertEquals(3, filters.size());
+  assertEquals("test.MockFilter", filters.get(0).getClass().getName());
+  assertEquals("my.MockFilter", filters.get(1).getClass().getName());
+  assertTrue(filters.get(2) instanceof KeyOnlyFilter);
  }
 
  @org.junit.RuleMime
View raw message