hawq-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ztao1987 <...@git.apache.org>
Subject [GitHub] incubator-hawq pull request: A temporary pull for test framework r...
Date Wed, 18 May 2016 03:43:05 GMT
Github user ztao1987 commented on a diff in the pull request:

  https://github.com/apache/incubator-hawq/pull/660#discussion_r63641182
 
  --- Diff: src/test/feature/query/ans/prepare-parameters.ans ---
  @@ -0,0 +1,85 @@
  +PREPARE q2(text) AS    SELECT datname, datistemplate, datallowconn    FROM pg_database
WHERE datname = $1;EXECUTE q2('regression');PREPARE q3(text, int, float, boolean, oid, smallint)
AS    SELECT * FROM test1 WHERE string4 = $1 AND (four = $2 OR    ten = $3::bigint
OR true = $4 OR oid = $5 OR odd = $6::int) ORDER BY 1,2,3,4;EXECUTE q3('AAAAxx', 5::smallint,
10.5::float, false, 500::oid, 4::bigint);EXECUTE q3('bool');EXECUTE q3('bytea', 5::smallint,
10.5::float, false, 500::oid, 4::bigint, true);EXECUTE q3(5::smallint, 10.5::float, false,
500::oid, 4::bigint, 'bytea');PREPARE q4(nonexistenttype) AS SELECT $1;PREPARE q5(int, text)
AS    SELECT * FROM test1 WHERE unique1 = $1 OR stringu1 = $2;CREATE TEMPORARY TABLE q5_prep_results
AS EXECUTE q5(200, 'DTAAAA');SELECT * FROM q5_prep_results ORDER BY 1,2,3,4;PREPARE q6 AS
  SELECT * FROM test1 WHERE unique1 = $1 AND stringu1 = $2;PREPARE q7(unknown) AS  SELECT
* FROM test2 WHERE thepath = $1;SELECT name, statem
 ent, parameter_types FROM pg_prepared_statements ORDER BY name;
  +PREPARE
  + datname  | datistemplate | datallowconn 
  +------------+---------------+--------------
  + regression | f       | t
  +(1 row)
  +
  +PREPARE
  + unique1 | unique2 | two | four | ten | twenty | hundred | thousand | twothousand | fivethous
| tenthous | odd | even | stringu1 | stringu2 | string4 
  +---------+---------+-----+------+-----+--------+---------+----------+-------------+-----------+----------+-----+------+----------+----------+---------
  +    2 |  2716 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 | 
    2 |    2 |  4 |  5 | CAAAAA  | MAEAAA  | AAAAxx
  +   102 |   612 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 | 
   102 |   102 |  4 |  5 | YDAAAA  | OXAAAA  | AAAAxx
  +   802 |  2908 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   802 |     802 | 
   802 |   802 |  4 |  5 | WEAAAA  | WHEAAA  | AAAAxx
  +   902 |  1104 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 | 
   902 |   902 |  4 |  5 | SIAAAA  | MQBAAA  | AAAAxx
  +  1002 |  2580 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |    1002 | 
  1002 |   1002 |  4 |  5 | OMAAAA  | GVDAAA  | AAAAxx
  +  1602 |  8148 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 | 
  1602 |   1602 |  4 |  5 | QJAAAA  | KBMAAA  | AAAAxx
  +  1702 |  7940 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   702 |    1702 | 
  1702 |   1702 |  4 |  5 | MNAAAA  | KTLAAA  | AAAAxx
  +  2102 |  6184 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 | 
  2102 |   2102 |  4 |  5 | WCAAAA  | WDJAAA  | AAAAxx
  +  2202 |  8028 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |     202 | 
  2202 |   2202 |  4 |  5 | SGAAAA  | UWLAAA  | AAAAxx
  +  2302 |  7112 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   302 |     302 | 
  2302 |   2302 |  4 |  5 | OKAAAA  | ONKAAA  | AAAAxx
  +  2902 |  6816 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 | 
  2902 |   2902 |  4 |  5 | QHAAAA  | ECKAAA  | AAAAxx
  +  3202 |  7128 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |    1202 | 
  3202 |   3202 |  4 |  5 | ETAAAA  | EOKAAA  | AAAAxx
  +  3902 |  9224 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |    1902 | 
  3902 |   3902 |  4 |  5 | CUAAAA  | UQNAAA  | AAAAxx
  +  4102 |  7676 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 | 
  4102 |   4102 |  4 |  5 | UBAAAA  | GJLAAA  | AAAAxx
  +  4202 |  6628 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |     202 | 
  4202 |   4202 |  4 |  5 | QFAAAA  | YUJAAA  | AAAAxx
  +  4502 |   412 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   502 |     502 | 
  4502 |   4502 |  4 |  5 | ERAAAA  | WPAAAA  | AAAAxx
  +  4702 |  2520 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   702 |     702 | 
  4702 |   4702 |  4 |  5 | WYAAAA  | YSDAAA  | AAAAxx
  +  4902 |  1600 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 | 
  4902 |   4902 |  4 |  5 | OGAAAA  | OJCAAA  | AAAAxx
  +  5602 |  8796 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 | 
   602 |   5602 |  4 |  5 | MHAAAA  | IANAAA  | AAAAxx
  +  6002 |  8932 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 | 
  1002 |   6002 |  4 |  5 | WWAAAA  | OFNAAA  | AAAAxx
  +  6402 |  3808 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   402 |     402 | 
  1402 |   6402 |  4 |  5 | GMAAAA  | MQFAAA  | AAAAxx
  +  7602 |  1040 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 | 
  2602 |   7602 |  4 |  5 | KGAAAA  | AOBAAA  | AAAAxx
  +  7802 |  7508 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   802 |    1802 | 
  2802 |   7802 |  4 |  5 | COAAAA  | UCLAAA  | AAAAxx
  +  8002 |  9980 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 | 
  3002 |   8002 |  4 |  5 | UVAAAA  | WTOAAA  | AAAAxx
  +  8302 |  7800 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   302 |     302 | 
  3302 |   8302 |  4 |  5 | IHAAAA  | AOLAAA  | AAAAxx
  +  8402 |  5708 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   402 |     402 | 
  3402 |   8402 |  4 |  5 | ELAAAA  | OLIAAA  | AAAAxx
  +  8602 |  5440 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |     602 | 
  3602 |   8602 |  4 |  5 | WSAAAA  | GBIAAA  | AAAAxx
  +  9502 |  1812 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   502 |    1502 | 
  4502 |   9502 |  4 |  5 | MBAAAA  | SRCAAA  | AAAAxx
  +  9602 |  9972 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 | 
  4602 |   9602 |  4 |  5 | IFAAAA  | OTOAAA  | AAAAxx
  +(29 rows)
  +
  +psql:/tmp/TestQueryPrepare_TestPrepareParameters.sql:4: ERROR: wrong number of parameters
for prepared statement "q3"
  --- End diff --
  
  I think /tmp is supposed to be exist and test have full access to it. If anything wrong
happened, exception will be thrown. 


---
If your project is set up for it, you can reply to this email and have your
reply appear on GitHub as well. If your project does not have this feature
enabled and wishes so, or if the feature is enabled but not working, please
contact infrastructure at infrastructure@apache.org or file a JIRA ticket
with INFRA.
---

Mime
View raw message