hawq-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From y...@apache.org
Subject [02/10] incubator-hawq git commit: HAWQ-898. Add feature test for COPY with new test framework.
Date Tue, 26 Jul 2016 12:06:14 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/blob/b5960312/src/test/feature/utility/data/tenk.data
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/src/test/feature/utility/data/tenk.data b/src/test/feature/utility/data/tenk.data
new file mode 100755
index 0000000..c9064c9
--- /dev/null
+++ b/src/test/feature/utility/data/tenk.data
@@ -0,0 +1,10000 @@
+8800	0	0	0	0	0	0	800	800	3800	8800	0	1	MAAAAA	AAAAAA	AAAAxx
+1891	1	1	3	1	11	91	891	1891	1891	1891	182	183	TUAAAA	BAAAAA	HHHHxx
+3420	2	0	0	0	0	20	420	1420	3420	3420	40	41	OBAAAA	CAAAAA	OOOOxx
+9850	3	0	2	0	10	50	850	1850	4850	9850	100	101	WOAAAA	DAAAAA	VVVVxx
+7164	4	0	0	4	4	64	164	1164	2164	7164	128	129	OPAAAA	EAAAAA	AAAAxx
+8009	5	1	1	9	9	9	9	9	3009	8009	18	19	BWAAAA	FAAAAA	HHHHxx
+5057	6	1	1	7	17	57	57	1057	57	5057	114	115	NMAAAA	GAAAAA	OOOOxx
+6701	7	1	1	1	1	1	701	701	1701	6701	2	3	TXAAAA	HAAAAA	VVVVxx
+4321	8	1	1	1	1	21	321	321	4321	4321	42	43	FKAAAA	IAAAAA	AAAAxx
+3043	9	1	3	3	3	43	43	1043	3043	3043	86	87	BNAAAA	JAAAAA	HHHHxx
+1314	10	0	2	4	14	14	314	1314	1314	1314	28	29	OYAAAA	KAAAAA	OOOOxx
+1504	11	0	0	4	4	4	504	1504	1504	1504	8	9	WFAAAA	LAAAAA	VVVVxx
+5222	12	0	2	2	2	22	222	1222	222	5222	44	45	WSAAAA	MAAAAA	AAAAxx
+6243	13	1	3	3	3	43	243	243	1243	6243	86	87	DGAAAA	NAAAAA	HHHHxx
+5471	14	1	3	1	11	71	471	1471	471	5471	142	143	LCAAAA	OAAAAA	OOOOxx
+5006	15	0	2	6	6	6	6	1006	6	5006	12	13	OKAAAA	PAAAAA	VVVVxx
+5387	16	1	3	7	7	87	387	1387	387	5387	174	175	FZAAAA	QAAAAA	AAAAxx
+5785	17	1	1	5	5	85	785	1785	785	5785	170	171	NOAAAA	RAAAAA	HHHHxx
+6621	18	1	1	1	1	21	621	621	1621	6621	42	43	RUAAAA	SAAAAA	OOOOxx
+6969	19	1	1	9	9	69	969	969	1969	6969	138	139	BIAAAA	TAAAAA	VVVVxx
+9460	20	0	0	0	0	60	460	1460	4460	9460	120	121	WZAAAA	UAAAAA	AAAAxx
+59	21	1	3	9	19	59	59	59	59	59	118	119	HCAAAA	VAAAAA	HHHHxx
+8020	22	0	0	0	0	20	20	20	3020	8020	40	41	MWAAAA	WAAAAA	OOOOxx
+7695	23	1	3	5	15	95	695	1695	2695	7695	190	191	ZJAAAA	XAAAAA	VVVVxx
+3442	24	0	2	2	2	42	442	1442	3442	3442	84	85	KCAAAA	YAAAAA	AAAAxx
+5119	25	1	3	9	19	19	119	1119	119	5119	38	39	XOAAAA	ZAAAAA	HHHHxx
+646	26	0	2	6	6	46	646	646	646	646	92	93	WYAAAA	ABAAAA	OOOOxx
+9605	27	1	1	5	5	5	605	1605	4605	9605	10	11	LFAAAA	BBAAAA	VVVVxx
+263	28	1	3	3	3	63	263	263	263	263	126	127	DKAAAA	CBAAAA	AAAAxx
+3269	29	1	1	9	9	69	269	1269	3269	3269	138	139	TVAAAA	DBAAAA	HHHHxx
+1839	30	1	3	9	19	39	839	1839	1839	1839	78	79	TSAAAA	EBAAAA	OOOOxx
+9144	31	0	0	4	4	44	144	1144	4144	9144	88	89	SNAAAA	FBAAAA	VVVVxx
+2513	32	1	1	3	13	13	513	513	2513	2513	26	27	RSAAAA	GBAAAA	AAAAxx
+8850	33	0	2	0	10	50	850	850	3850	8850	100	101	KCAAAA	HBAAAA	HHHHxx
+236	34	0	0	6	16	36	236	236	236	236	72	73	CJAAAA	IBAAAA	OOOOxx
+3162	35	0	2	2	2	62	162	1162	3162	3162	124	125	QRAAAA	JBAAAA	VVVVxx
+4380	36	0	0	0	0	80	380	380	4380	4380	160	161	MMAAAA	KBAAAA	AAAAxx
+8095	37	1	3	5	15	95	95	95	3095	8095	190	191	JZAAAA	LBAAAA	HHHHxx
+209	38	1	1	9	9	9	209	209	209	209	18	19	BIAAAA	MBAAAA	OOOOxx
+3055	39	1	3	5	15	55	55	1055	3055	3055	110	111	NNAAAA	NBAAAA	VVVVxx
+6921	40	1	1	1	1	21	921	921	1921	6921	42	43	FGAAAA	OBAAAA	AAAAxx
+7046	41	0	2	6	6	46	46	1046	2046	7046	92	93	ALAAAA	PBAAAA	HHHHxx
+7912	42	0	0	2	12	12	912	1912	2912	7912	24	25	ISAAAA	QBAAAA	OOOOxx
+7267	43	1	3	7	7	67	267	1267	2267	7267	134	135	NTAAAA	RBAAAA	VVVVxx
+3599	44	1	3	9	19	99	599	1599	3599	3599	198	199	LIAAAA	SBAAAA	AAAAxx
+923	45	1	3	3	3	23	923	923	923	923	46	47	NJAAAA	TBAAAA	HHHHxx
+1437	46	1	1	7	17	37	437	1437	1437	1437	74	75	HDAAAA	UBAAAA	OOOOxx
+6439	47	1	3	9	19	39	439	439	1439	6439	78	79	RNAAAA	VBAAAA	VVVVxx
+6989	48	1	1	9	9	89	989	989	1989	6989	178	179	VIAAAA	WBAAAA	AAAAxx
+8798	49	0	2	8	18	98	798	798	3798	8798	196	197	KAAAAA	XBAAAA	HHHHxx
+5960	50	0	0	0	0	60	960	1960	960	5960	120	121	GVAAAA	YBAAAA	OOOOxx
+5832	51	0	0	2	12	32	832	1832	832	5832	64	65	IQAAAA	ZBAAAA	VVVVxx
+6066	52	0	2	6	6	66	66	66	1066	6066	132	133	IZAAAA	ACAAAA	AAAAxx
+322	53	0	2	2	2	22	322	322	322	322	44	45	KMAAAA	BCAAAA	HHHHxx
+8321	54	1	1	1	1	21	321	321	3321	8321	42	43	BIAAAA	CCAAAA	OOOOxx
+734	55	0	2	4	14	34	734	734	734	734	68	69	GCAAAA	DCAAAA	VVVVxx
+688	56	0	0	8	8	88	688	688	688	688	176	177	MAAAAA	ECAAAA	AAAAxx
+4212	57	0	0	2	12	12	212	212	4212	4212	24	25	AGAAAA	FCAAAA	HHHHxx
+9653	58	1	1	3	13	53	653	1653	4653	9653	106	107	HHAAAA	GCAAAA	OOOOxx
+2677	59	1	1	7	17	77	677	677	2677	2677	154	155	ZYAAAA	HCAAAA	VVVVxx
+5423	60	1	3	3	3	23	423	1423	423	5423	46	47	PAAAAA	ICAAAA	AAAAxx
+2592	61	0	0	2	12	92	592	592	2592	2592	184	185	SVAAAA	JCAAAA	HHHHxx
+3233	62	1	1	3	13	33	233	1233	3233	3233	66	67	JUAAAA	KCAAAA	OOOOxx
+5032	63	0	0	2	12	32	32	1032	32	5032	64	65	OLAAAA	LCAAAA	VVVVxx
+2525	64	1	1	5	5	25	525	525	2525	2525	50	51	DTAAAA	MCAAAA	AAAAxx
+4450	65	0	2	0	10	50	450	450	4450	4450	100	101	EPAAAA	NCAAAA	HHHHxx
+5778	66	0	2	8	18	78	778	1778	778	5778	156	157	GOAAAA	OCAAAA	OOOOxx
+5852	67	0	0	2	12	52	852	1852	852	5852	104	105	CRAAAA	PCAAAA	VVVVxx
+5404	68	0	0	4	4	4	404	1404	404	5404	8	9	WZAAAA	QCAAAA	AAAAxx
+6223	69	1	3	3	3	23	223	223	1223	6223	46	47	JFAAAA	RCAAAA	HHHHxx
+6133	70	1	1	3	13	33	133	133	1133	6133	66	67	XBAAAA	SCAAAA	OOOOxx
+9112	71	0	0	2	12	12	112	1112	4112	9112	24	25	MMAAAA	TCAAAA	VVVVxx
+7575	72	1	3	5	15	75	575	1575	2575	7575	150	151	JFAAAA	UCAAAA	AAAAxx
+7414	73	0	2	4	14	14	414	1414	2414	7414	28	29	EZAAAA	VCAAAA	HHHHxx
+9741	74	1	1	1	1	41	741	1741	4741	9741	82	83	RKAAAA	WCAAAA	OOOOxx
+3767	75	1	3	7	7	67	767	1767	3767	3767	134	135	XOAAAA	XCAAAA	VVVVxx
+9372	76	0	0	2	12	72	372	1372	4372	9372	144	145	MWAAAA	YCAAAA	AAAAxx
+8976	77	0	0	6	16	76	976	976	3976	8976	152	153	GHAAAA	ZCAAAA	HHHHxx
+4071	78	1	3	1	11	71	71	71	4071	4071	142	143	PAAAAA	ADAAAA	OOOOxx
+1311	79	1	3	1	11	11	311	1311	1311	1311	22	23	LYAAAA	BDAAAA	VVVVxx
+2604	80	0	0	4	4	4	604	604	2604	2604	8	9	EWAAAA	CDAAAA	AAAAxx
+8840	81	0	0	0	0	40	840	840	3840	8840	80	81	ACAAAA	DDAAAA	HHHHxx
+567	82	1	3	7	7	67	567	567	567	567	134	135	VVAAAA	EDAAAA	OOOOxx
+5215	83	1	3	5	15	15	215	1215	215	5215	30	31	PSAAAA	FDAAAA	VVVVxx
+5474	84	0	2	4	14	74	474	1474	474	5474	148	149	OCAAAA	GDAAAA	AAAAxx
+3906	85	0	2	6	6	6	906	1906	3906	3906	12	13	GUAAAA	HDAAAA	HHHHxx
+1769	86	1	1	9	9	69	769	1769	1769	1769	138	139	BQAAAA	IDAAAA	OOOOxx
+1454	87	0	2	4	14	54	454	1454	1454	1454	108	109	YDAAAA	JDAAAA	VVVVxx
+6877	88	1	1	7	17	77	877	877	1877	6877	154	155	NEAAAA	KDAAAA	AAAAxx
+6501	89	1	1	1	1	1	501	501	1501	6501	2	3	BQAAAA	LDAAAA	HHHHxx
+934	90	0	2	4	14	34	934	934	934	934	68	69	YJAAAA	MDAAAA	OOOOxx
+4075	91	1	3	5	15	75	75	75	4075	4075	150	151	TAAAAA	NDAAAA	VVVVxx
+3180	92	0	0	0	0	80	180	1180	3180	3180	160	161	ISAAAA	ODAAAA	AAAAxx
+7787	93	1	3	7	7	87	787	1787	2787	7787	174	175	NNAAAA	PDAAAA	HHHHxx
+6401	94	1	1	1	1	1	401	401	1401	6401	2	3	FMAAAA	QDAAAA	OOOOxx
+4244	95	0	0	4	4	44	244	244	4244	4244	88	89	GHAAAA	RDAAAA	VVVVxx
+4591	96	1	3	1	11	91	591	591	4591	4591	182	183	PUAAAA	SDAAAA	AAAAxx
+4113	97	1	1	3	13	13	113	113	4113	4113	26	27	FCAAAA	TDAAAA	HHHHxx
+5925	98	1	1	5	5	25	925	1925	925	5925	50	51	XTAAAA	UDAAAA	OOOOxx
+1987	99	1	3	7	7	87	987	1987	1987	1987	174	175	LYAAAA	VDAAAA	VVVVxx
+8248	100	0	0	8	8	48	248	248	3248	8248	96	97	GFAAAA	WDAAAA	AAAAxx
+4151	101	1	3	1	11	51	151	151	4151	4151	102	103	RDAAAA	XDAAAA	HHHHxx
+8670	102	0	2	0	10	70	670	670	3670	8670	140	141	MVAAAA	YDAAAA	OOOOxx
+6194	103	0	2	4	14	94	194	194	1194	6194	188	189	GEAAAA	ZDAAAA	VVVVxx
+88	104	0	0	8	8	88	88	88	88	88	176	177	KDAAAA	AEAAAA	AAAAxx
+4058	105	0	2	8	18	58	58	58	4058	4058	116	117	CAAAAA	BEAAAA	HHHHxx
+2742	106	0	2	2	2	42	742	742	2742	2742	84	85	MBAAAA	CEAAAA	OOOOxx
+8275	107	1	3	5	15	75	275	275	3275	8275	150	151	HGAAAA	DEAAAA	VVVVxx
+4258	108	0	2	8	18	58	258	258	4258	4258	116	117	UHAAAA	EEAAAA	AAAAxx
+6129	109	1	1	9	9	29	129	129	1129	6129	58	59	TBAAAA	FEAAAA	HHHHxx
+7243	110	1	3	3	3	43	243	1243	2243	7243	86	87	PSAAAA	GEAAAA	OOOOxx
+2392	111	0	0	2	12	92	392	392	2392	2392	184	185	AOAAAA	HEAAAA	VVVVxx
+9853	112	1	1	3	13	53	853	1853	4853	9853	106	107	ZOAAAA	IEAAAA	AAAAxx
+6064	113	0	0	4	4	64	64	64	1064	6064	128	129	GZAAAA	JEAAAA	HHHHxx
+4391	114	1	3	1	11	91	391	391	4391	4391	182	183	XMAAAA	KEAAAA	OOOOxx
+726	115	0	2	6	6	26	726	726	726	726	52	53	YBAAAA	LEAAAA	VVVVxx
+6957	116	1	1	7	17	57	957	957	1957	6957	114	115	PHAAAA	MEAAAA	AAAAxx
+3853	117	1	1	3	13	53	853	1853	3853	3853	106	107	FSAAAA	NEAAAA	HHHHxx
+4524	118	0	0	4	4	24	524	524	4524	4524	48	49	ASAAAA	OEAAAA	OOOOxx
+5330	119	0	2	0	10	30	330	1330	330	5330	60	61	AXAAAA	PEAAAA	VVVVxx
+6671	120	1	3	1	11	71	671	671	1671	6671	142	143	PWAAAA	QEAAAA	AAAAxx
+5314	121	0	2	4	14	14	314	1314	314	5314	28	29	KWAAAA	REAAAA	HHHHxx
+9202	122	0	2	2	2	2	202	1202	4202	9202	4	5	YPAAAA	SEAAAA	OOOOxx
+4596	123	0	0	6	16	96	596	596	4596	4596	192	193	UUAAAA	TEAAAA	VVVVxx
+8951	124	1	3	1	11	51	951	951	3951	8951	102	103	HGAAAA	UEAAAA	AAAAxx
+9902	125	0	2	2	2	2	902	1902	4902	9902	4	5	WQAAAA	VEAAAA	HHHHxx
+1440	126	0	0	0	0	40	440	1440	1440	1440	80	81	KDAAAA	WEAAAA	OOOOxx
+5339	127	1	3	9	19	39	339	1339	339	5339	78	79	JXAAAA	XEAAAA	VVVVxx
+3371	128	1	3	1	11	71	371	1371	3371	3371	142	143	RZAAAA	YEAAAA	AAAAxx
+4467	129	1	3	7	7	67	467	467	4467	4467	134	135	VPAAAA	ZEAAAA	HHHHxx
+6216	130	0	0	6	16	16	216	216	1216	6216	32	33	CFAAAA	AFAAAA	OOOOxx
+5364	131	0	0	4	4	64	364	1364	364	5364	128	129	IYAAAA	BFAAAA	VVVVxx
+7547	132	1	3	7	7	47	547	1547	2547	7547	94	95	HEAAAA	CFAAAA	AAAAxx
+4338	133	0	2	8	18	38	338	338	4338	4338	76	77	WKAAAA	DFAAAA	HHHHxx
+3481	134	1	1	1	1	81	481	1481	3481	3481	162	163	XDAAAA	EFAAAA	OOOOxx
+826	135	0	2	6	6	26	826	826	826	826	52	53	UFAAAA	FFAAAA	VVVVxx
+3647	136	1	3	7	7	47	647	1647	3647	3647	94	95	HKAAAA	GFAAAA	AAAAxx
+3337	137	1	1	7	17	37	337	1337	3337	3337	74	75	JYAAAA	HFAAAA	HHHHxx
+3591	138	1	3	1	11	91	591	1591	3591	3591	182	183	DIAAAA	IFAAAA	OOOOxx
+7192	139	0	0	2	12	92	192	1192	2192	7192	184	185	QQAAAA	JFAAAA	VVVVxx
+1078	140	0	2	8	18	78	78	1078	1078	1078	156	157	MPAAAA	KFAAAA	AAAAxx
+1310	141	0	2	0	10	10	310	1310	1310	1310	20	21	KYAAAA	LFAAAA	HHHHxx
+9642	142	0	2	2	2	42	642	1642	4642	9642	84	85	WGAAAA	MFAAAA	OOOOxx
+39	143	1	3	9	19	39	39	39	39	39	78	79	NBAAAA	NFAAAA	VVVVxx
+8682	144	0	2	2	2	82	682	682	3682	8682	164	165	YVAAAA	OFAAAA	AAAAxx
+1794	145	0	2	4	14	94	794	1794	1794	1794	188	189	ARAAAA	PFAAAA	HHHHxx
+5630	146	0	2	0	10	30	630	1630	630	5630	60	61	OIAAAA	QFAAAA	OOOOxx
+6748	147	0	0	8	8	48	748	748	1748	6748	96	97	OZAAAA	RFAAAA	VVVVxx
+3766	148	0	2	6	6	66	766	1766	3766	3766	132	133	WOAAAA	SFAAAA	AAAAxx
+6403	149	1	3	3	3	3	403	403	1403	6403	6	7	HMAAAA	TFAAAA	HHHHxx
+175	150	1	3	5	15	75	175	175	175	175	150	151	TGAAAA	UFAAAA	OOOOxx
+2179	151	1	3	9	19	79	179	179	2179	2179	158	159	VFAAAA	VFAAAA	VVVVxx
+7897	152	1	1	7	17	97	897	1897	2897	7897	194	195	TRAAAA	WFAAAA	AAAAxx
+2760	153	0	0	0	0	60	760	760	2760	2760	120	121	ECAAAA	XFAAAA	HHHHxx
+1675	154	1	3	5	15	75	675	1675	1675	1675	150	151	LMAAAA	YFAAAA	OOOOxx
+2564	155	0	0	4	4	64	564	564	2564	2564	128	129	QUAAAA	ZFAAAA	VVVVxx
+157	156	1	1	7	17	57	157	157	157	157	114	115	BGAAAA	AGAAAA	AAAAxx
+8779	157	1	3	9	19	79	779	779	3779	8779	158	159	RZAAAA	BGAAAA	HHHHxx
+9591	158	1	3	1	11	91	591	1591	4591	9591	182	183	XEAAAA	CGAAAA	OOOOxx
+8732	159	0	0	2	12	32	732	732	3732	8732	64	65	WXAAAA	DGAAAA	VVVVxx
+139	160	1	3	9	19	39	139	139	139	139	78	79	JFAAAA	EGAAAA	AAAAxx
+5372	161	0	0	2	12	72	372	1372	372	5372	144	145	QYAAAA	FGAAAA	HHHHxx
+1278	162	0	2	8	18	78	278	1278	1278	1278	156	157	EXAAAA	GGAAAA	OOOOxx
+4697	163	1	1	7	17	97	697	697	4697	4697	194	195	RYAAAA	HGAAAA	VVVVxx
+8610	164	0	2	0	10	10	610	610	3610	8610	20	21	ETAAAA	IGAAAA	AAAAxx
+8180	165	0	0	0	0	80	180	180	3180	8180	160	161	QCAAAA	JGAAAA	HHHHxx
+2399	166	1	3	9	19	99	399	399	2399	2399	198	199	HOAAAA	KGAAAA	OOOOxx
+615	167	1	3	5	15	15	615	615	615	615	30	31	RXAAAA	LGAAAA	VVVVxx
+7629	168	1	1	9	9	29	629	1629	2629	7629	58	59	LHAAAA	MGAAAA	AAAAxx
+7628	169	0	0	8	8	28	628	1628	2628	7628	56	57	KHAAAA	NGAAAA	HHHHxx
+4659	170	1	3	9	19	59	659	659	4659	4659	118	119	FXAAAA	OGAAAA	OOOOxx
+5865	171	1	1	5	5	65	865	1865	865	5865	130	131	PRAAAA	PGAAAA	VVVVxx
+3973	172	1	1	3	13	73	973	1973	3973	3973	146	147	VWAAAA	QGAAAA	AAAAxx
+552	173	0	0	2	12	52	552	552	552	552	104	105	GVAAAA	RGAAAA	HHHHxx
+708	174	0	0	8	8	8	708	708	708	708	16	17	GBAAAA	SGAAAA	OOOOxx
+3550	175	0	2	0	10	50	550	1550	3550	3550	100	101	OGAAAA	TGAAAA	VVVVxx
+5547	176	1	3	7	7	47	547	1547	547	5547	94	95	JFAAAA	UGAAAA	AAAAxx
+489	177	1	1	9	9	89	489	489	489	489	178	179	VSAAAA	VGAAAA	HHHHxx
+3794	178	0	2	4	14	94	794	1794	3794	3794	188	189	YPAAAA	WGAAAA	OOOOxx
+9479	179	1	3	9	19	79	479	1479	4479	9479	158	159	PAAAAA	XGAAAA	VVVVxx
+6435	180	1	3	5	15	35	435	435	1435	6435	70	71	NNAAAA	YGAAAA	AAAAxx
+5120	181	0	0	0	0	20	120	1120	120	5120	40	41	YOAAAA	ZGAAAA	HHHHxx
+3615	182	1	3	5	15	15	615	1615	3615	3615	30	31	BJAAAA	AHAAAA	OOOOxx
+8399	183	1	3	9	19	99	399	399	3399	8399	198	199	BLAAAA	BHAAAA	VVVVxx
+2155	184	1	3	5	15	55	155	155	2155	2155	110	111	XEAAAA	CHAAAA	AAAAxx
+6690	185	0	2	0	10	90	690	690	1690	6690	180	181	IXAAAA	DHAAAA	HHHHxx
+1683	186	1	3	3	3	83	683	1683	1683	1683	166	167	TMAAAA	EHAAAA	OOOOxx
+6302	187	0	2	2	2	2	302	302	1302	6302	4	5	KIAAAA	FHAAAA	VVVVxx
+516	188	0	0	6	16	16	516	516	516	516	32	33	WTAAAA	GHAAAA	AAAAxx
+3901	189	1	1	1	1	1	901	1901	3901	3901	2	3	BUAAAA	HHAAAA	HHHHxx
+6938	190	0	2	8	18	38	938	938	1938	6938	76	77	WGAAAA	IHAAAA	OOOOxx
+7484	191	0	0	4	4	84	484	1484	2484	7484	168	169	WBAAAA	JHAAAA	VVVVxx
+7424	192	0	0	4	4	24	424	1424	2424	7424	48	49	OZAAAA	KHAAAA	AAAAxx
+9410	193	0	2	0	10	10	410	1410	4410	9410	20	21	YXAAAA	LHAAAA	HHHHxx
+1714	194	0	2	4	14	14	714	1714	1714	1714	28	29	YNAAAA	MHAAAA	OOOOxx
+8278	195	0	2	8	18	78	278	278	3278	8278	156	157	KGAAAA	NHAAAA	VVVVxx
+3158	196	0	2	8	18	58	158	1158	3158	3158	116	117	MRAAAA	OHAAAA	AAAAxx
+2511	197	1	3	1	11	11	511	511	2511	2511	22	23	PSAAAA	PHAAAA	HHHHxx
+2912	198	0	0	2	12	12	912	912	2912	2912	24	25	AIAAAA	QHAAAA	OOOOxx
+2648	199	0	0	8	8	48	648	648	2648	2648	96	97	WXAAAA	RHAAAA	VVVVxx
+9385	200	1	1	5	5	85	385	1385	4385	9385	170	171	ZWAAAA	SHAAAA	AAAAxx
+7545	201	1	1	5	5	45	545	1545	2545	7545	90	91	FEAAAA	THAAAA	HHHHxx
+8407	202	1	3	7	7	7	407	407	3407	8407	14	15	JLAAAA	UHAAAA	OOOOxx
+5893	203	1	1	3	13	93	893	1893	893	5893	186	187	RSAAAA	VHAAAA	VVVVxx
+7049	204	1	1	9	9	49	49	1049	2049	7049	98	99	DLAAAA	WHAAAA	AAAAxx
+6812	205	0	0	2	12	12	812	812	1812	6812	24	25	ACAAAA	XHAAAA	HHHHxx
+3649	206	1	1	9	9	49	649	1649	3649	3649	98	99	JKAAAA	YHAAAA	OOOOxx
+9275	207	1	3	5	15	75	275	1275	4275	9275	150	151	TSAAAA	ZHAAAA	VVVVxx
+1179	208	1	3	9	19	79	179	1179	1179	1179	158	159	JTAAAA	AIAAAA	AAAAxx
+969	209	1	1	9	9	69	969	969	969	969	138	139	HLAAAA	BIAAAA	HHHHxx
+7920	210	0	0	0	0	20	920	1920	2920	7920	40	41	QSAAAA	CIAAAA	OOOOxx
+998	211	0	2	8	18	98	998	998	998	998	196	197	KMAAAA	DIAAAA	VVVVxx
+3958	212	0	2	8	18	58	958	1958	3958	3958	116	117	GWAAAA	EIAAAA	AAAAxx
+6052	213	0	0	2	12	52	52	52	1052	6052	104	105	UYAAAA	FIAAAA	HHHHxx
+8791	214	1	3	1	11	91	791	791	3791	8791	182	183	DAAAAA	GIAAAA	OOOOxx
+5191	215	1	3	1	11	91	191	1191	191	5191	182	183	RRAAAA	HIAAAA	VVVVxx
+4267	216	1	3	7	7	67	267	267	4267	4267	134	135	DIAAAA	IIAAAA	AAAAxx
+2829	217	1	1	9	9	29	829	829	2829	2829	58	59	VEAAAA	JIAAAA	HHHHxx
+6396	218	0	0	6	16	96	396	396	1396	6396	192	193	AMAAAA	KIAAAA	OOOOxx
+9413	219	1	1	3	13	13	413	1413	4413	9413	26	27	BYAAAA	LIAAAA	VVVVxx
+614	220	0	2	4	14	14	614	614	614	614	28	29	QXAAAA	MIAAAA	AAAAxx
+4660	221	0	0	0	0	60	660	660	4660	4660	120	121	GXAAAA	NIAAAA	HHHHxx
+8834	222	0	2	4	14	34	834	834	3834	8834	68	69	UBAAAA	OIAAAA	OOOOxx
+2767	223	1	3	7	7	67	767	767	2767	2767	134	135	LCAAAA	PIAAAA	VVVVxx
+2444	224	0	0	4	4	44	444	444	2444	2444	88	89	AQAAAA	QIAAAA	AAAAxx
+4129	225	1	1	9	9	29	129	129	4129	4129	58	59	VCAAAA	RIAAAA	HHHHxx
+3394	226	0	2	4	14	94	394	1394	3394	3394	188	189	OAAAAA	SIAAAA	OOOOxx
+2705	227	1	1	5	5	5	705	705	2705	2705	10	11	BAAAAA	TIAAAA	VVVVxx
+8499	228	1	3	9	19	99	499	499	3499	8499	198	199	XOAAAA	UIAAAA	AAAAxx
+8852	229	0	0	2	12	52	852	852	3852	8852	104	105	MCAAAA	VIAAAA	HHHHxx
+6174	230	0	2	4	14	74	174	174	1174	6174	148	149	MDAAAA	WIAAAA	OOOOxx
+750	231	0	2	0	10	50	750	750	750	750	100	101	WCAAAA	XIAAAA	VVVVxx
+8164	232	0	0	4	4	64	164	164	3164	8164	128	129	ACAAAA	YIAAAA	AAAAxx
+4930	233	0	2	0	10	30	930	930	4930	4930	60	61	QHAAAA	ZIAAAA	HHHHxx
+9904	234	0	0	4	4	4	904	1904	4904	9904	8	9	YQAAAA	AJAAAA	OOOOxx
+7378	235	0	2	8	18	78	378	1378	2378	7378	156	157	UXAAAA	BJAAAA	VVVVxx
+2927	236	1	3	7	7	27	927	927	2927	2927	54	55	PIAAAA	CJAAAA	AAAAxx
+7155	237	1	3	5	15	55	155	1155	2155	7155	110	111	FPAAAA	DJAAAA	HHHHxx
+1302	238	0	2	2	2	2	302	1302	1302	1302	4	5	CYAAAA	EJAAAA	OOOOxx
+5904	239	0	0	4	4	4	904	1904	904	5904	8	9	CTAAAA	FJAAAA	VVVVxx
+9687	240	1	3	7	7	87	687	1687	4687	9687	174	175	PIAAAA	GJAAAA	AAAAxx
+3553	241	1	1	3	13	53	553	1553	3553	3553	106	107	RGAAAA	HJAAAA	HHHHxx
+4447	242	1	3	7	7	47	447	447	4447	4447	94	95	BPAAAA	IJAAAA	OOOOxx
+6878	243	0	2	8	18	78	878	878	1878	6878	156	157	OEAAAA	JJAAAA	VVVVxx
+9470	244	0	2	0	10	70	470	1470	4470	9470	140	141	GAAAAA	KJAAAA	AAAAxx
+9735	245	1	3	5	15	35	735	1735	4735	9735	70	71	LKAAAA	LJAAAA	HHHHxx
+5967	246	1	3	7	7	67	967	1967	967	5967	134	135	NVAAAA	MJAAAA	OOOOxx
+6601	247	1	1	1	1	1	601	601	1601	6601	2	3	XTAAAA	NJAAAA	VVVVxx
+7631	248	1	3	1	11	31	631	1631	2631	7631	62	63	NHAAAA	OJAAAA	AAAAxx
+3559	249	1	3	9	19	59	559	1559	3559	3559	118	119	XGAAAA	PJAAAA	HHHHxx
+2247	250	1	3	7	7	47	247	247	2247	2247	94	95	LIAAAA	QJAAAA	OOOOxx
+9649	251	1	1	9	9	49	649	1649	4649	9649	98	99	DHAAAA	RJAAAA	VVVVxx
+808	252	0	0	8	8	8	808	808	808	808	16	17	CFAAAA	SJAAAA	AAAAxx
+240	253	0	0	0	0	40	240	240	240	240	80	81	GJAAAA	TJAAAA	HHHHxx
+5031	254	1	3	1	11	31	31	1031	31	5031	62	63	NLAAAA	UJAAAA	OOOOxx
+9563	255	1	3	3	3	63	563	1563	4563	9563	126	127	VDAAAA	VJAAAA	VVVVxx
+5656	256	0	0	6	16	56	656	1656	656	5656	112	113	OJAAAA	WJAAAA	AAAAxx
+3886	257	0	2	6	6	86	886	1886	3886	3886	172	173	MTAAAA	XJAAAA	HHHHxx
+2431	258	1	3	1	11	31	431	431	2431	2431	62	63	NPAAAA	YJAAAA	OOOOxx
+5560	259	0	0	0	0	60	560	1560	560	5560	120	121	WFAAAA	ZJAAAA	VVVVxx
+9065	260	1	1	5	5	65	65	1065	4065	9065	130	131	RKAAAA	AKAAAA	AAAAxx
+8130	261	0	2	0	10	30	130	130	3130	8130	60	61	SAAAAA	BKAAAA	HHHHxx
+4054	262	0	2	4	14	54	54	54	4054	4054	108	109	YZAAAA	CKAAAA	OOOOxx
+873	263	1	1	3	13	73	873	873	873	873	146	147	PHAAAA	DKAAAA	VVVVxx
+3092	264	0	0	2	12	92	92	1092	3092	3092	184	185	YOAAAA	EKAAAA	AAAAxx
+6697	265	1	1	7	17	97	697	697	1697	6697	194	195	PXAAAA	FKAAAA	HHHHxx
+2452	266	0	0	2	12	52	452	452	2452	2452	104	105	IQAAAA	GKAAAA	OOOOxx
+7867	267	1	3	7	7	67	867	1867	2867	7867	134	135	PQAAAA	HKAAAA	VVVVxx
+3753	268	1	1	3	13	53	753	1753	3753	3753	106	107	JOAAAA	IKAAAA	AAAAxx
+7834	269	0	2	4	14	34	834	1834	2834	7834	68	69	IPAAAA	JKAAAA	HHHHxx
+5846	270	0	2	6	6	46	846	1846	846	5846	92	93	WQAAAA	KKAAAA	OOOOxx
+7604	271	0	0	4	4	4	604	1604	2604	7604	8	9	MGAAAA	LKAAAA	VVVVxx
+3452	272	0	0	2	12	52	452	1452	3452	3452	104	105	UCAAAA	MKAAAA	AAAAxx
+4788	273	0	0	8	8	88	788	788	4788	4788	176	177	ECAAAA	NKAAAA	HHHHxx
+8600	274	0	0	0	0	0	600	600	3600	8600	0	1	USAAAA	OKAAAA	OOOOxx
+8511	275	1	3	1	11	11	511	511	3511	8511	22	23	JPAAAA	PKAAAA	VVVVxx
+4452	276	0	0	2	12	52	452	452	4452	4452	104	105	GPAAAA	QKAAAA	AAAAxx
+1709	277	1	1	9	9	9	709	1709	1709	1709	18	19	TNAAAA	RKAAAA	HHHHxx
+3440	278	0	0	0	0	40	440	1440	3440	3440	80	81	ICAAAA	SKAAAA	OOOOxx
+9188	279	0	0	8	8	88	188	1188	4188	9188	176	177	KPAAAA	TKAAAA	VVVVxx
+3058	280	0	2	8	18	58	58	1058	3058	3058	116	117	QNAAAA	UKAAAA	AAAAxx
+5821	281	1	1	1	1	21	821	1821	821	5821	42	43	XPAAAA	VKAAAA	HHHHxx
+3428	282	0	0	8	8	28	428	1428	3428	3428	56	57	WBAAAA	WKAAAA	OOOOxx
+3581	283	1	1	1	1	81	581	1581	3581	3581	162	163	THAAAA	XKAAAA	VVVVxx
+7523	284	1	3	3	3	23	523	1523	2523	7523	46	47	JDAAAA	YKAAAA	AAAAxx
+3131	285	1	3	1	11	31	131	1131	3131	3131	62	63	LQAAAA	ZKAAAA	HHHHxx
+2404	286	0	0	4	4	4	404	404	2404	2404	8	9	MOAAAA	ALAAAA	OOOOxx
+5453	287	1	1	3	13	53	453	1453	453	5453	106	107	TBAAAA	BLAAAA	VVVVxx
+1599	288	1	3	9	19	99	599	1599	1599	1599	198	199	NJAAAA	CLAAAA	AAAAxx
+7081	289	1	1	1	1	81	81	1081	2081	7081	162	163	JMAAAA	DLAAAA	HHHHxx
+1750	290	0	2	0	10	50	750	1750	1750	1750	100	101	IPAAAA	ELAAAA	OOOOxx
+5085	291	1	1	5	5	85	85	1085	85	5085	170	171	PNAAAA	FLAAAA	VVVVxx
+9777	292	1	1	7	17	77	777	1777	4777	9777	154	155	BMAAAA	GLAAAA	AAAAxx
+574	293	0	2	4	14	74	574	574	574	574	148	149	CWAAAA	HLAAAA	HHHHxx
+5984	294	0	0	4	4	84	984	1984	984	5984	168	169	EWAAAA	ILAAAA	OOOOxx
+7039	295	1	3	9	19	39	39	1039	2039	7039	78	79	TKAAAA	JLAAAA	VVVVxx
+7143	296	1	3	3	3	43	143	1143	2143	7143	86	87	TOAAAA	KLAAAA	AAAAxx
+5702	297	0	2	2	2	2	702	1702	702	5702	4	5	ILAAAA	LLAAAA	HHHHxx
+362	298	0	2	2	2	62	362	362	362	362	124	125	YNAAAA	MLAAAA	OOOOxx
+6997	299	1	1	7	17	97	997	997	1997	6997	194	195	DJAAAA	NLAAAA	VVVVxx
+2529	300	1	1	9	9	29	529	529	2529	2529	58	59	HTAAAA	OLAAAA	AAAAxx
+6319	301	1	3	9	19	19	319	319	1319	6319	38	39	BJAAAA	PLAAAA	HHHHxx
+954	302	0	2	4	14	54	954	954	954	954	108	109	SKAAAA	QLAAAA	OOOOxx
+3413	303	1	1	3	13	13	413	1413	3413	3413	26	27	HBAAAA	RLAAAA	VVVVxx
+9081	304	1	1	1	1	81	81	1081	4081	9081	162	163	HLAAAA	SLAAAA	AAAAxx
+5599	305	1	3	9	19	99	599	1599	599	5599	198	199	JHAAAA	TLAAAA	HHHHxx
+4772	306	0	0	2	12	72	772	772	4772	4772	144	145	OBAAAA	ULAAAA	OOOOxx
+1124	307	0	0	4	4	24	124	1124	1124	1124	48	49	GRAAAA	VLAAAA	VVVVxx
+7793	308	1	1	3	13	93	793	1793	2793	7793	186	187	TNAAAA	WLAAAA	AAAAxx
+4201	309	1	1	1	1	1	201	201	4201	4201	2	3	PFAAAA	XLAAAA	HHHHxx
+7015	310	1	3	5	15	15	15	1015	2015	7015	30	31	VJAAAA	YLAAAA	OOOOxx
+5936	311	0	0	6	16	36	936	1936	936	5936	72	73	IUAAAA	ZLAAAA	VVVVxx
+4625	312	1	1	5	5	25	625	625	4625	4625	50	51	XVAAAA	AMAAAA	AAAAxx
+4989	313	1	1	9	9	89	989	989	4989	4989	178	179	XJAAAA	BMAAAA	HHHHxx
+4949	314	1	1	9	9	49	949	949	4949	4949	98	99	JIAAAA	CMAAAA	OOOOxx
+6273	315	1	1	3	13	73	273	273	1273	6273	146	147	HHAAAA	DMAAAA	VVVVxx
+4478	316	0	2	8	18	78	478	478	4478	4478	156	157	GQAAAA	EMAAAA	AAAAxx
+8854	317	0	2	4	14	54	854	854	3854	8854	108	109	OCAAAA	FMAAAA	HHHHxx
+2105	318	1	1	5	5	5	105	105	2105	2105	10	11	ZCAAAA	GMAAAA	OOOOxx
+8345	319	1	1	5	5	45	345	345	3345	8345	90	91	ZIAAAA	HMAAAA	VVVVxx
+1941	320	1	1	1	1	41	941	1941	1941	1941	82	83	RWAAAA	IMAAAA	AAAAxx
+1765	321	1	1	5	5	65	765	1765	1765	1765	130	131	XPAAAA	JMAAAA	HHHHxx
+9592	322	0	0	2	12	92	592	1592	4592	9592	184	185	YEAAAA	KMAAAA	OOOOxx
+1694	323	0	2	4	14	94	694	1694	1694	1694	188	189	ENAAAA	LMAAAA	VVVVxx
+8940	324	0	0	0	0	40	940	940	3940	8940	80	81	WFAAAA	MMAAAA	AAAAxx
+7264	325	0	0	4	4	64	264	1264	2264	7264	128	129	KTAAAA	NMAAAA	HHHHxx
+4699	326	1	3	9	19	99	699	699	4699	4699	198	199	TYAAAA	OMAAAA	OOOOxx
+4541	327	1	1	1	1	41	541	541	4541	4541	82	83	RSAAAA	PMAAAA	VVVVxx
+5768	328	0	0	8	8	68	768	1768	768	5768	136	137	WNAAAA	QMAAAA	AAAAxx
+6183	329	1	3	3	3	83	183	183	1183	6183	166	167	VDAAAA	RMAAAA	HHHHxx
+7457	330	1	1	7	17	57	457	1457	2457	7457	114	115	VAAAAA	SMAAAA	OOOOxx
+7317	331	1	1	7	17	17	317	1317	2317	7317	34	35	LVAAAA	TMAAAA	VVVVxx
+1944	332	0	0	4	4	44	944	1944	1944	1944	88	89	UWAAAA	UMAAAA	AAAAxx
+665	333	1	1	5	5	65	665	665	665	665	130	131	PZAAAA	VMAAAA	HHHHxx
+5974	334	0	2	4	14	74	974	1974	974	5974	148	149	UVAAAA	WMAAAA	OOOOxx
+7370	335	0	2	0	10	70	370	1370	2370	7370	140	141	MXAAAA	XMAAAA	VVVVxx
+9196	336	0	0	6	16	96	196	1196	4196	9196	192	193	SPAAAA	YMAAAA	AAAAxx
+6796	337	0	0	6	16	96	796	796	1796	6796	192	193	KBAAAA	ZMAAAA	HHHHxx
+6180	338	0	0	0	0	80	180	180	1180	6180	160	161	SDAAAA	ANAAAA	OOOOxx
+8557	339	1	1	7	17	57	557	557	3557	8557	114	115	DRAAAA	BNAAAA	VVVVxx
+928	340	0	0	8	8	28	928	928	928	928	56	57	SJAAAA	CNAAAA	AAAAxx
+6275	341	1	3	5	15	75	275	275	1275	6275	150	151	JHAAAA	DNAAAA	HHHHxx
+409	342	1	1	9	9	9	409	409	409	409	18	19	TPAAAA	ENAAAA	OOOOxx
+6442	343	0	2	2	2	42	442	442	1442	6442	84	85	UNAAAA	FNAAAA	VVVVxx
+5889	344	1	1	9	9	89	889	1889	889	5889	178	179	NSAAAA	GNAAAA	AAAAxx
+5180	345	0	0	0	0	80	180	1180	180	5180	160	161	GRAAAA	HNAAAA	HHHHxx
+1629	346	1	1	9	9	29	629	1629	1629	1629	58	59	RKAAAA	INAAAA	OOOOxx
+6088	347	0	0	8	8	88	88	88	1088	6088	176	177	EAAAAA	JNAAAA	VVVVxx
+5598	348	0	2	8	18	98	598	1598	598	5598	196	197	IHAAAA	KNAAAA	AAAAxx
+1803	349	1	3	3	3	3	803	1803	1803	1803	6	7	JRAAAA	LNAAAA	HHHHxx
+2330	350	0	2	0	10	30	330	330	2330	2330	60	61	QLAAAA	MNAAAA	OOOOxx
+5901	351	1	1	1	1	1	901	1901	901	5901	2	3	ZSAAAA	NNAAAA	VVVVxx
+780	352	0	0	0	0	80	780	780	780	780	160	161	AEAAAA	ONAAAA	AAAAxx
+7171	353	1	3	1	11	71	171	1171	2171	7171	142	143	VPAAAA	PNAAAA	HHHHxx
+8778	354	0	2	8	18	78	778	778	3778	8778	156	157	QZAAAA	QNAAAA	OOOOxx
+6622	355	0	2	2	2	22	622	622	1622	6622	44	45	SUAAAA	RNAAAA	VVVVxx
+9938	356	0	2	8	18	38	938	1938	4938	9938	76	77	GSAAAA	SNAAAA	AAAAxx
+8254	357	0	2	4	14	54	254	254	3254	8254	108	109	MFAAAA	TNAAAA	HHHHxx
+1951	358	1	3	1	11	51	951	1951	1951	1951	102	103	BXAAAA	UNAAAA	OOOOxx
+1434	359	0	2	4	14	34	434	1434	1434	1434	68	69	EDAAAA	VNAAAA	VVVVxx
+7539	360	1	3	9	19	39	539	1539	2539	7539	78	79	ZDAAAA	WNAAAA	AAAAxx
+600	361	0	0	0	0	0	600	600	600	600	0	1	CXAAAA	XNAAAA	HHHHxx
+3122	362	0	2	2	2	22	122	1122	3122	3122	44	45	CQAAAA	YNAAAA	OOOOxx
+5704	363	0	0	4	4	4	704	1704	704	5704	8	9	KLAAAA	ZNAAAA	VVVVxx
+6300	364	0	0	0	0	0	300	300	1300	6300	0	1	IIAAAA	AOAAAA	AAAAxx
+4585	365	1	1	5	5	85	585	585	4585	4585	170	171	JUAAAA	BOAAAA	HHHHxx
+6313	366	1	1	3	13	13	313	313	1313	6313	26	27	VIAAAA	COAAAA	OOOOxx
+3154	367	0	2	4	14	54	154	1154	3154	3154	108	109	IRAAAA	DOAAAA	VVVVxx
+642	368	0	2	2	2	42	642	642	642	642	84	85	SYAAAA	EOAAAA	AAAAxx
+7736	369	0	0	6	16	36	736	1736	2736	7736	72	73	OLAAAA	FOAAAA	HHHHxx
+5087	370	1	3	7	7	87	87	1087	87	5087	174	175	RNAAAA	GOAAAA	OOOOxx
+5708	371	0	0	8	8	8	708	1708	708	5708	16	17	OLAAAA	HOAAAA	VVVVxx
+8169	372	1	1	9	9	69	169	169	3169	8169	138	139	FCAAAA	IOAAAA	AAAAxx
+9768	373	0	0	8	8	68	768	1768	4768	9768	136	137	SLAAAA	JOAAAA	HHHHxx
+3874	374	0	2	4	14	74	874	1874	3874	3874	148	149	ATAAAA	KOAAAA	OOOOxx
+6831	375	1	3	1	11	31	831	831	1831	6831	62	63	TCAAAA	LOAAAA	VVVVxx
+18	376	0	2	8	18	18	18	18	18	18	36	37	SAAAAA	MOAAAA	AAAAxx
+6375	377	1	3	5	15	75	375	375	1375	6375	150	151	FLAAAA	NOAAAA	HHHHxx
+7106	378	0	2	6	6	6	106	1106	2106	7106	12	13	INAAAA	OOAAAA	OOOOxx
+5926	379	0	2	6	6	26	926	1926	926	5926	52	53	YTAAAA	POAAAA	VVVVxx
+4956	380	0	0	6	16	56	956	956	4956	4956	112	113	QIAAAA	QOAAAA	AAAAxx
+7042	381	0	2	2	2	42	42	1042	2042	7042	84	85	WKAAAA	ROAAAA	HHHHxx
+6043	382	1	3	3	3	43	43	43	1043	6043	86	87	LYAAAA	SOAAAA	OOOOxx
+2084	383	0	0	4	4	84	84	84	2084	2084	168	169	ECAAAA	TOAAAA	VVVVxx
+6038	384	0	2	8	18	38	38	38	1038	6038	76	77	GYAAAA	UOAAAA	AAAAxx
+7253	385	1	1	3	13	53	253	1253	2253	7253	106	107	ZSAAAA	VOAAAA	HHHHxx
+2061	386	1	1	1	1	61	61	61	2061	2061	122	123	HBAAAA	WOAAAA	OOOOxx
+7800	387	0	0	0	0	0	800	1800	2800	7800	0	1	AOAAAA	XOAAAA	VVVVxx
+4970	388	0	2	0	10	70	970	970	4970	4970	140	141	EJAAAA	YOAAAA	AAAAxx
+8580	389	0	0	0	0	80	580	580	3580	8580	160	161	ASAAAA	ZOAAAA	HHHHxx
+9173	390	1	1	3	13	73	173	1173	4173	9173	146	147	VOAAAA	APAAAA	OOOOxx
+8558	391	0	2	8	18	58	558	558	3558	8558	116	117	ERAAAA	BPAAAA	VVVVxx
+3897	392	1	1	7	17	97	897	1897	3897	3897	194	195	XTAAAA	CPAAAA	AAAAxx
+5069	393	1	1	9	9	69	69	1069	69	5069	138	139	ZMAAAA	DPAAAA	HHHHxx
+2301	394	1	1	1	1	1	301	301	2301	2301	2	3	NKAAAA	EPAAAA	OOOOxx
+9863	395	1	3	3	3	63	863	1863	4863	9863	126	127	JPAAAA	FPAAAA	VVVVxx
+5733	396	1	1	3	13	33	733	1733	733	5733	66	67	NMAAAA	GPAAAA	AAAAxx
+2338	397	0	2	8	18	38	338	338	2338	2338	76	77	YLAAAA	HPAAAA	HHHHxx
+9639	398	1	3	9	19	39	639	1639	4639	9639	78	79	TGAAAA	IPAAAA	OOOOxx
+1139	399	1	3	9	19	39	139	1139	1139	1139	78	79	VRAAAA	JPAAAA	VVVVxx
+2293	400	1	1	3	13	93	293	293	2293	2293	186	187	FKAAAA	KPAAAA	AAAAxx
+6125	401	1	1	5	5	25	125	125	1125	6125	50	51	PBAAAA	LPAAAA	HHHHxx
+5374	402	0	2	4	14	74	374	1374	374	5374	148	149	SYAAAA	MPAAAA	OOOOxx
+7216	403	0	0	6	16	16	216	1216	2216	7216	32	33	ORAAAA	NPAAAA	VVVVxx
+2285	404	1	1	5	5	85	285	285	2285	2285	170	171	XJAAAA	OPAAAA	AAAAxx
+2387	405	1	3	7	7	87	387	387	2387	2387	174	175	VNAAAA	PPAAAA	HHHHxx
+5015	406	1	3	5	15	15	15	1015	15	5015	30	31	XKAAAA	QPAAAA	OOOOxx
+2087	407	1	3	7	7	87	87	87	2087	2087	174	175	HCAAAA	RPAAAA	VVVVxx
+4938	408	0	2	8	18	38	938	938	4938	4938	76	77	YHAAAA	SPAAAA	AAAAxx
+3635	409	1	3	5	15	35	635	1635	3635	3635	70	71	VJAAAA	TPAAAA	HHHHxx
+7737	410	1	1	7	17	37	737	1737	2737	7737	74	75	PLAAAA	UPAAAA	OOOOxx
+8056	411	0	0	6	16	56	56	56	3056	8056	112	113	WXAAAA	VPAAAA	VVVVxx
+4502	412	0	2	2	2	2	502	502	4502	4502	4	5	ERAAAA	WPAAAA	AAAAxx
+54	413	0	2	4	14	54	54	54	54	54	108	109	CCAAAA	XPAAAA	HHHHxx
+3182	414	0	2	2	2	82	182	1182	3182	3182	164	165	KSAAAA	YPAAAA	OOOOxx
+3718	415	0	2	8	18	18	718	1718	3718	3718	36	37	ANAAAA	ZPAAAA	VVVVxx
+3989	416	1	1	9	9	89	989	1989	3989	3989	178	179	LXAAAA	AQAAAA	AAAAxx
+8028	417	0	0	8	8	28	28	28	3028	8028	56	57	UWAAAA	BQAAAA	HHHHxx
+1426	418	0	2	6	6	26	426	1426	1426	1426	52	53	WCAAAA	CQAAAA	OOOOxx
+3801	419	1	1	1	1	1	801	1801	3801	3801	2	3	FQAAAA	DQAAAA	VVVVxx
+241	420	1	1	1	1	41	241	241	241	241	82	83	HJAAAA	EQAAAA	AAAAxx
+8000	421	0	0	0	0	0	0	0	3000	8000	0	1	SVAAAA	FQAAAA	HHHHxx
+8357	422	1	1	7	17	57	357	357	3357	8357	114	115	LJAAAA	GQAAAA	OOOOxx
+7548	423	0	0	8	8	48	548	1548	2548	7548	96	97	IEAAAA	HQAAAA	VVVVxx
+7307	424	1	3	7	7	7	307	1307	2307	7307	14	15	BVAAAA	IQAAAA	AAAAxx
+2275	425	1	3	5	15	75	275	275	2275	2275	150	151	NJAAAA	JQAAAA	HHHHxx
+2718	426	0	2	8	18	18	718	718	2718	2718	36	37	OAAAAA	KQAAAA	OOOOxx
+7068	427	0	0	8	8	68	68	1068	2068	7068	136	137	WLAAAA	LQAAAA	VVVVxx
+3181	428	1	1	1	1	81	181	1181	3181	3181	162	163	JSAAAA	MQAAAA	AAAAxx
+749	429	1	1	9	9	49	749	749	749	749	98	99	VCAAAA	NQAAAA	HHHHxx
+5195	430	1	3	5	15	95	195	1195	195	5195	190	191	VRAAAA	OQAAAA	OOOOxx
+6136	431	0	0	6	16	36	136	136	1136	6136	72	73	ACAAAA	PQAAAA	VVVVxx
+8012	432	0	0	2	12	12	12	12	3012	8012	24	25	EWAAAA	QQAAAA	AAAAxx
+3957	433	1	1	7	17	57	957	1957	3957	3957	114	115	FWAAAA	RQAAAA	HHHHxx
+3083	434	1	3	3	3	83	83	1083	3083	3083	166	167	POAAAA	SQAAAA	OOOOxx
+9997	435	1	1	7	17	97	997	1997	4997	9997	194	195	NUAAAA	TQAAAA	VVVVxx
+3299	436	1	3	9	19	99	299	1299	3299	3299	198	199	XWAAAA	UQAAAA	AAAAxx
+846	437	0	2	6	6	46	846	846	846	846	92	93	OGAAAA	VQAAAA	HHHHxx
+2985	438	1	1	5	5	85	985	985	2985	2985	170	171	VKAAAA	WQAAAA	OOOOxx
+9238	439	0	2	8	18	38	238	1238	4238	9238	76	77	IRAAAA	XQAAAA	VVVVxx
+1403	440	1	3	3	3	3	403	1403	1403	1403	6	7	ZBAAAA	YQAAAA	AAAAxx
+5563	441	1	3	3	3	63	563	1563	563	5563	126	127	ZFAAAA	ZQAAAA	HHHHxx
+7965	442	1	1	5	5	65	965	1965	2965	7965	130	131	JUAAAA	ARAAAA	OOOOxx
+4512	443	0	0	2	12	12	512	512	4512	4512	24	25	ORAAAA	BRAAAA	VVVVxx
+9730	444	0	2	0	10	30	730	1730	4730	9730	60	61	GKAAAA	CRAAAA	AAAAxx
+1129	445	1	1	9	9	29	129	1129	1129	1129	58	59	LRAAAA	DRAAAA	HHHHxx
+2624	446	0	0	4	4	24	624	624	2624	2624	48	49	YWAAAA	ERAAAA	OOOOxx
+8178	447	0	2	8	18	78	178	178	3178	8178	156	157	OCAAAA	FRAAAA	VVVVxx
+6468	448	0	0	8	8	68	468	468	1468	6468	136	137	UOAAAA	GRAAAA	AAAAxx
+3027	449	1	3	7	7	27	27	1027	3027	3027	54	55	LMAAAA	HRAAAA	HHHHxx
+3845	450	1	1	5	5	45	845	1845	3845	3845	90	91	XRAAAA	IRAAAA	OOOOxx
+786	451	0	2	6	6	86	786	786	786	786	172	173	GEAAAA	JRAAAA	VVVVxx
+4971	452	1	3	1	11	71	971	971	4971	4971	142	143	FJAAAA	KRAAAA	AAAAxx
+1542	453	0	2	2	2	42	542	1542	1542	1542	84	85	IHAAAA	LRAAAA	HHHHxx
+7967	454	1	3	7	7	67	967	1967	2967	7967	134	135	LUAAAA	MRAAAA	OOOOxx
+443	455	1	3	3	3	43	443	443	443	443	86	87	BRAAAA	NRAAAA	VVVVxx
+7318	456	0	2	8	18	18	318	1318	2318	7318	36	37	MVAAAA	ORAAAA	AAAAxx
+4913	457	1	1	3	13	13	913	913	4913	4913	26	27	ZGAAAA	PRAAAA	HHHHxx
+9466	458	0	2	6	6	66	466	1466	4466	9466	132	133	CAAAAA	QRAAAA	OOOOxx
+7866	459	0	2	6	6	66	866	1866	2866	7866	132	133	OQAAAA	RRAAAA	VVVVxx
+784	460	0	0	4	4	84	784	784	784	784	168	169	EEAAAA	SRAAAA	AAAAxx
+9040	461	0	0	0	0	40	40	1040	4040	9040	80	81	SJAAAA	TRAAAA	HHHHxx
+3954	462	0	2	4	14	54	954	1954	3954	3954	108	109	CWAAAA	URAAAA	OOOOxx
+4183	463	1	3	3	3	83	183	183	4183	4183	166	167	XEAAAA	VRAAAA	VVVVxx
+3608	464	0	0	8	8	8	608	1608	3608	3608	16	17	UIAAAA	WRAAAA	AAAAxx
+7630	465	0	2	0	10	30	630	1630	2630	7630	60	61	MHAAAA	XRAAAA	HHHHxx
+590	466	0	2	0	10	90	590	590	590	590	180	181	SWAAAA	YRAAAA	OOOOxx
+3453	467	1	1	3	13	53	453	1453	3453	3453	106	107	VCAAAA	ZRAAAA	VVVVxx
+7757	468	1	1	7	17	57	757	1757	2757	7757	114	115	JMAAAA	ASAAAA	AAAAxx
+7394	469	0	2	4	14	94	394	1394	2394	7394	188	189	KYAAAA	BSAAAA	HHHHxx
+396	470	0	0	6	16	96	396	396	396	396	192	193	GPAAAA	CSAAAA	OOOOxx
+7873	471	1	1	3	13	73	873	1873	2873	7873	146	147	VQAAAA	DSAAAA	VVVVxx
+1553	472	1	1	3	13	53	553	1553	1553	1553	106	107	THAAAA	ESAAAA	AAAAxx
+598	473	0	2	8	18	98	598	598	598	598	196	197	AXAAAA	FSAAAA	HHHHxx
+7191	474	1	3	1	11	91	191	1191	2191	7191	182	183	PQAAAA	GSAAAA	OOOOxx
+8116	475	0	0	6	16	16	116	116	3116	8116	32	33	EAAAAA	HSAAAA	VVVVxx
+2516	476	0	0	6	16	16	516	516	2516	2516	32	33	USAAAA	ISAAAA	AAAAxx
+7750	477	0	2	0	10	50	750	1750	2750	7750	100	101	CMAAAA	JSAAAA	HHHHxx
+6625	478	1	1	5	5	25	625	625	1625	6625	50	51	VUAAAA	KSAAAA	OOOOxx
+8838	479	0	2	8	18	38	838	838	3838	8838	76	77	YBAAAA	LSAAAA	VVVVxx
+4636	480	0	0	6	16	36	636	636	4636	4636	72	73	IWAAAA	MSAAAA	AAAAxx
+7627	481	1	3	7	7	27	627	1627	2627	7627	54	55	JHAAAA	NSAAAA	HHHHxx
+1690	482	0	2	0	10	90	690	1690	1690	1690	180	181	ANAAAA	OSAAAA	OOOOxx
+7071	483	1	3	1	11	71	71	1071	2071	7071	142	143	ZLAAAA	PSAAAA	VVVVxx
+2081	484	1	1	1	1	81	81	81	2081	2081	162	163	BCAAAA	QSAAAA	AAAAxx
+7138	485	0	2	8	18	38	138	1138	2138	7138	76	77	OOAAAA	RSAAAA	HHHHxx
+864	486	0	0	4	4	64	864	864	864	864	128	129	GHAAAA	SSAAAA	OOOOxx
+6392	487	0	0	2	12	92	392	392	1392	6392	184	185	WLAAAA	TSAAAA	VVVVxx
+7544	488	0	0	4	4	44	544	1544	2544	7544	88	89	EEAAAA	USAAAA	AAAAxx
+5438	489	0	2	8	18	38	438	1438	438	5438	76	77	EBAAAA	VSAAAA	HHHHxx
+7099	490	1	3	9	19	99	99	1099	2099	7099	198	199	BNAAAA	WSAAAA	OOOOxx
+5157	491	1	1	7	17	57	157	1157	157	5157	114	115	JQAAAA	XSAAAA	VVVVxx
+3391	492	1	3	1	11	91	391	1391	3391	3391	182	183	LAAAAA	YSAAAA	AAAAxx
+3805	493	1	1	5	5	5	805	1805	3805	3805	10	11	JQAAAA	ZSAAAA	HHHHxx
+2110	494	0	2	0	10	10	110	110	2110	2110	20	21	EDAAAA	ATAAAA	OOOOxx
+3176	495	0	0	6	16	76	176	1176	3176	3176	152	153	ESAAAA	BTAAAA	VVVVxx
+5918	496	0	2	8	18	18	918	1918	918	5918	36	37	QTAAAA	CTAAAA	AAAAxx
+1218	497	0	2	8	18	18	218	1218	1218	1218	36	37	WUAAAA	DTAAAA	HHHHxx
+6683	498	1	3	3	3	83	683	683	1683	6683	166	167	BXAAAA	ETAAAA	OOOOxx
+914	499	0	2	4	14	14	914	914	914	914	28	29	EJAAAA	FTAAAA	VVVVxx
+4737	500	1	1	7	17	37	737	737	4737	4737	74	75	FAAAAA	GTAAAA	AAAAxx
+7286	501	0	2	6	6	86	286	1286	2286	7286	172	173	GUAAAA	HTAAAA	HHHHxx
+9975	502	1	3	5	15	75	975	1975	4975	9975	150	151	RTAAAA	ITAAAA	OOOOxx
+8030	503	0	2	0	10	30	30	30	3030	8030	60	61	WWAAAA	JTAAAA	VVVVxx
+7364	504	0	0	4	4	64	364	1364	2364	7364	128	129	GXAAAA	KTAAAA	AAAAxx
+1389	505	1	1	9	9	89	389	1389	1389	1389	178	179	LBAAAA	LTAAAA	HHHHxx
+4025	506	1	1	5	5	25	25	25	4025	4025	50	51	VYAAAA	MTAAAA	OOOOxx
+4835	507	1	3	5	15	35	835	835	4835	4835	70	71	ZDAAAA	NTAAAA	VVVVxx
+8045	508	1	1	5	5	45	45	45	3045	8045	90	91	LXAAAA	OTAAAA	AAAAxx
+1864	509	0	0	4	4	64	864	1864	1864	1864	128	129	STAAAA	PTAAAA	HHHHxx
+3313	510	1	1	3	13	13	313	1313	3313	3313	26	27	LXAAAA	QTAAAA	OOOOxx
+2384	511	0	0	4	4	84	384	384	2384	2384	168	169	SNAAAA	RTAAAA	VVVVxx
+6115	512	1	3	5	15	15	115	115	1115	6115	30	31	FBAAAA	STAAAA	AAAAxx
+5705	513	1	1	5	5	5	705	1705	705	5705	10	11	LLAAAA	TTAAAA	HHHHxx
+9269	514	1	1	9	9	69	269	1269	4269	9269	138	139	NSAAAA	UTAAAA	OOOOxx
+3379	515	1	3	9	19	79	379	1379	3379	3379	158	159	ZZAAAA	VTAAAA	VVVVxx
+8205	516	1	1	5	5	5	205	205	3205	8205	10	11	PDAAAA	WTAAAA	AAAAxx
+6575	517	1	3	5	15	75	575	575	1575	6575	150	151	XSAAAA	XTAAAA	HHHHxx
+486	518	0	2	6	6	86	486	486	486	486	172	173	SSAAAA	YTAAAA	OOOOxx
+4894	519	0	2	4	14	94	894	894	4894	4894	188	189	GGAAAA	ZTAAAA	VVVVxx
+3090	520	0	2	0	10	90	90	1090	3090	3090	180	181	WOAAAA	AUAAAA	AAAAxx
+759	521	1	3	9	19	59	759	759	759	759	118	119	FDAAAA	BUAAAA	HHHHxx
+4864	522	0	0	4	4	64	864	864	4864	4864	128	129	CFAAAA	CUAAAA	OOOOxx
+4083	523	1	3	3	3	83	83	83	4083	4083	166	167	BBAAAA	DUAAAA	VVVVxx
+6918	524	0	2	8	18	18	918	918	1918	6918	36	37	CGAAAA	EUAAAA	AAAAxx
+8146	525	0	2	6	6	46	146	146	3146	8146	92	93	IBAAAA	FUAAAA	HHHHxx
+1523	526	1	3	3	3	23	523	1523	1523	1523	46	47	PGAAAA	GUAAAA	OOOOxx
+1591	527	1	3	1	11	91	591	1591	1591	1591	182	183	FJAAAA	HUAAAA	VVVVxx
+3343	528	1	3	3	3	43	343	1343	3343	3343	86	87	PYAAAA	IUAAAA	AAAAxx
+1391	529	1	3	1	11	91	391	1391	1391	1391	182	183	NBAAAA	JUAAAA	HHHHxx
+9963	530	1	3	3	3	63	963	1963	4963	9963	126	127	FTAAAA	KUAAAA	OOOOxx
+2423	531	1	3	3	3	23	423	423	2423	2423	46	47	FPAAAA	LUAAAA	VVVVxx
+1822	532	0	2	2	2	22	822	1822	1822	1822	44	45	CSAAAA	MUAAAA	AAAAxx
+8706	533	0	2	6	6	6	706	706	3706	8706	12	13	WWAAAA	NUAAAA	HHHHxx
+3001	534	1	1	1	1	1	1	1001	3001	3001	2	3	LLAAAA	OUAAAA	OOOOxx
+6707	535	1	3	7	7	7	707	707	1707	6707	14	15	ZXAAAA	PUAAAA	VVVVxx
+2121	536	1	1	1	1	21	121	121	2121	2121	42	43	PDAAAA	QUAAAA	AAAAxx
+5814	537	0	2	4	14	14	814	1814	814	5814	28	29	QPAAAA	RUAAAA	HHHHxx
+2659	538	1	3	9	19	59	659	659	2659	2659	118	119	HYAAAA	SUAAAA	OOOOxx
+2016	539	0	0	6	16	16	16	16	2016	2016	32	33	OZAAAA	TUAAAA	VVVVxx
+4286	540	0	2	6	6	86	286	286	4286	4286	172	173	WIAAAA	UUAAAA	AAAAxx
+9205	541	1	1	5	5	5	205	1205	4205	9205	10	11	BQAAAA	VUAAAA	HHHHxx
+3496	542	0	0	6	16	96	496	1496	3496	3496	192	193	MEAAAA	WUAAAA	OOOOxx
+5333	543	1	1	3	13	33	333	1333	333	5333	66	67	DXAAAA	XUAAAA	VVVVxx
+5571	544	1	3	1	11	71	571	1571	571	5571	142	143	HGAAAA	YUAAAA	AAAAxx
+1696	545	0	0	6	16	96	696	1696	1696	1696	192	193	GNAAAA	ZUAAAA	HHHHxx
+4871	546	1	3	1	11	71	871	871	4871	4871	142	143	JFAAAA	AVAAAA	OOOOxx
+4852	547	0	0	2	12	52	852	852	4852	4852	104	105	QEAAAA	BVAAAA	VVVVxx
+8483	548	1	3	3	3	83	483	483	3483	8483	166	167	HOAAAA	CVAAAA	AAAAxx
+1376	549	0	0	6	16	76	376	1376	1376	1376	152	153	YAAAAA	DVAAAA	HHHHxx
+5456	550	0	0	6	16	56	456	1456	456	5456	112	113	WBAAAA	EVAAAA	OOOOxx
+499	551	1	3	9	19	99	499	499	499	499	198	199	FTAAAA	FVAAAA	VVVVxx
+3463	552	1	3	3	3	63	463	1463	3463	3463	126	127	FDAAAA	GVAAAA	AAAAxx
+7426	553	0	2	6	6	26	426	1426	2426	7426	52	53	QZAAAA	HVAAAA	HHHHxx
+5341	554	1	1	1	1	41	341	1341	341	5341	82	83	LXAAAA	IVAAAA	OOOOxx
+9309	555	1	1	9	9	9	309	1309	4309	9309	18	19	BUAAAA	JVAAAA	VVVVxx
+2055	556	1	3	5	15	55	55	55	2055	2055	110	111	BBAAAA	KVAAAA	AAAAxx
+2199	557	1	3	9	19	99	199	199	2199	2199	198	199	PGAAAA	LVAAAA	HHHHxx
+7235	558	1	3	5	15	35	235	1235	2235	7235	70	71	HSAAAA	MVAAAA	OOOOxx
+8661	559	1	1	1	1	61	661	661	3661	8661	122	123	DVAAAA	NVAAAA	VVVVxx
+9494	560	0	2	4	14	94	494	1494	4494	9494	188	189	EBAAAA	OVAAAA	AAAAxx
+935	561	1	3	5	15	35	935	935	935	935	70	71	ZJAAAA	PVAAAA	HHHHxx
+7044	562	0	0	4	4	44	44	1044	2044	7044	88	89	YKAAAA	QVAAAA	OOOOxx
+1974	563	0	2	4	14	74	974	1974	1974	1974	148	149	YXAAAA	RVAAAA	VVVVxx
+9679	564	1	3	9	19	79	679	1679	4679	9679	158	159	HIAAAA	SVAAAA	AAAAxx
+9822	565	0	2	2	2	22	822	1822	4822	9822	44	45	UNAAAA	TVAAAA	HHHHxx
+4088	566	0	0	8	8	88	88	88	4088	4088	176	177	GBAAAA	UVAAAA	OOOOxx
+1749	567	1	1	9	9	49	749	1749	1749	1749	98	99	HPAAAA	VVAAAA	VVVVxx
+2116	568	0	0	6	16	16	116	116	2116	2116	32	33	KDAAAA	WVAAAA	AAAAxx
+976	569	0	0	6	16	76	976	976	976	976	152	153	OLAAAA	XVAAAA	HHHHxx
+8689	570	1	1	9	9	89	689	689	3689	8689	178	179	FWAAAA	YVAAAA	OOOOxx
+2563	571	1	3	3	3	63	563	563	2563	2563	126	127	PUAAAA	ZVAAAA	VVVVxx
+7195	572	1	3	5	15	95	195	1195	2195	7195	190	191	TQAAAA	AWAAAA	AAAAxx
+9985	573	1	1	5	5	85	985	1985	4985	9985	170	171	BUAAAA	BWAAAA	HHHHxx
+7699	574	1	3	9	19	99	699	1699	2699	7699	198	199	DKAAAA	CWAAAA	OOOOxx
+5311	575	1	3	1	11	11	311	1311	311	5311	22	23	HWAAAA	DWAAAA	VVVVxx
+295	576	1	3	5	15	95	295	295	295	295	190	191	JLAAAA	EWAAAA	AAAAxx
+8214	577	0	2	4	14	14	214	214	3214	8214	28	29	YDAAAA	FWAAAA	HHHHxx
+3275	578	1	3	5	15	75	275	1275	3275	3275	150	151	ZVAAAA	GWAAAA	OOOOxx
+9646	579	0	2	6	6	46	646	1646	4646	9646	92	93	AHAAAA	HWAAAA	VVVVxx
+1908	580	0	0	8	8	8	908	1908	1908	1908	16	17	KVAAAA	IWAAAA	AAAAxx
+3858	581	0	2	8	18	58	858	1858	3858	3858	116	117	KSAAAA	JWAAAA	HHHHxx
+9362	582	0	2	2	2	62	362	1362	4362	9362	124	125	CWAAAA	KWAAAA	OOOOxx
+9307	583	1	3	7	7	7	307	1307	4307	9307	14	15	ZTAAAA	LWAAAA	VVVVxx
+6124	584	0	0	4	4	24	124	124	1124	6124	48	49	OBAAAA	MWAAAA	AAAAxx
+2405	585	1	1	5	5	5	405	405	2405	2405	10	11	NOAAAA	NWAAAA	HHHHxx
+8422	586	0	2	2	2	22	422	422	3422	8422	44	45	YLAAAA	OWAAAA	OOOOxx
+393	587	1	1	3	13	93	393	393	393	393	186	187	DPAAAA	PWAAAA	VVVVxx
+8973	588	1	1	3	13	73	973	973	3973	8973	146	147	DHAAAA	QWAAAA	AAAAxx
+5171	589	1	3	1	11	71	171	1171	171	5171	142	143	XQAAAA	RWAAAA	HHHHxx
+4929	590	1	1	9	9	29	929	929	4929	4929	58	59	PHAAAA	SWAAAA	OOOOxx
+6935	591	1	3	5	15	35	935	935	1935	6935	70	71	TGAAAA	TWAAAA	VVVVxx
+8584	592	0	0	4	4	84	584	584	3584	8584	168	169	ESAAAA	UWAAAA	AAAAxx
+1035	593	1	3	5	15	35	35	1035	1035	1035	70	71	VNAAAA	VWAAAA	HHHHxx
+3734	594	0	2	4	14	34	734	1734	3734	3734	68	69	QNAAAA	WWAAAA	OOOOxx
+1458	595	0	2	8	18	58	458	1458	1458	1458	116	117	CEAAAA	XWAAAA	VVVVxx
+8746	596	0	2	6	6	46	746	746	3746	8746	92	93	KYAAAA	YWAAAA	AAAAxx
+1677	597	1	1	7	17	77	677	1677	1677	1677	154	155	NMAAAA	ZWAAAA	HHHHxx
+8502	598	0	2	2	2	2	502	502	3502	8502	4	5	APAAAA	AXAAAA	OOOOxx
+7752	599	0	0	2	12	52	752	1752	2752	7752	104	105	EMAAAA	BXAAAA	VVVVxx
+2556	600	0	0	6	16	56	556	556	2556	2556	112	113	IUAAAA	CXAAAA	AAAAxx
+6426	601	0	2	6	6	26	426	426	1426	6426	52	53	ENAAAA	DXAAAA	HHHHxx
+8420	602	0	0	0	0	20	420	420	3420	8420	40	41	WLAAAA	EXAAAA	OOOOxx
+4462	603	0	2	2	2	62	462	462	4462	4462	124	125	QPAAAA	FXAAAA	VVVVxx
+1378	604	0	2	8	18	78	378	1378	1378	1378	156	157	ABAAAA	GXAAAA	AAAAxx
+1387	605	1	3	7	7	87	387	1387	1387	1387	174	175	JBAAAA	HXAAAA	HHHHxx
+8094	606	0	2	4	14	94	94	94	3094	8094	188	189	IZAAAA	IXAAAA	OOOOxx
+7247	607	1	3	7	7	47	247	1247	2247	7247	94	95	TSAAAA	JXAAAA	VVVVxx
+4261	608	1	1	1	1	61	261	261	4261	4261	122	123	XHAAAA	KXAAAA	AAAAxx
+5029	609	1	1	9	9	29	29	1029	29	5029	58	59	LLAAAA	LXAAAA	HHHHxx
+3625	610	1	1	5	5	25	625	1625	3625	3625	50	51	LJAAAA	MXAAAA	OOOOxx
+8068	611	0	0	8	8	68	68	68	3068	8068	136	137	IYAAAA	NXAAAA	VVVVxx
+102	612	0	2	2	2	2	102	102	102	102	4	5	YDAAAA	OXAAAA	AAAAxx
+5596	613	0	0	6	16	96	596	1596	596	5596	192	193	GHAAAA	PXAAAA	HHHHxx
+5872	614	0	0	2	12	72	872	1872	872	5872	144	145	WRAAAA	QXAAAA	OOOOxx
+4742	615	0	2	2	2	42	742	742	4742	4742	84	85	KAAAAA	RXAAAA	VVVVxx
+2117	616	1	1	7	17	17	117	117	2117	2117	34	35	LDAAAA	SXAAAA	AAAAxx
+3945	617	1	1	5	5	45	945	1945	3945	3945	90	91	TVAAAA	TXAAAA	HHHHxx
+7483	618	1	3	3	3	83	483	1483	2483	7483	166	167	VBAAAA	UXAAAA	OOOOxx
+4455	619	1	3	5	15	55	455	455	4455	4455	110	111	JPAAAA	VXAAAA	VVVVxx
+609	620	1	1	9	9	9	609	609	609	609	18	19	LXAAAA	WXAAAA	AAAAxx
+9829	621	1	1	9	9	29	829	1829	4829	9829	58	59	BOAAAA	XXAAAA	HHHHxx
+4857	622	1	1	7	17	57	857	857	4857	4857	114	115	VEAAAA	YXAAAA	OOOOxx
+3314	623	0	2	4	14	14	314	1314	3314	3314	28	29	MXAAAA	ZXAAAA	VVVVxx
+5353	624	1	1	3	13	53	353	1353	353	5353	106	107	XXAAAA	AYAAAA	AAAAxx
+4909	625	1	1	9	9	9	909	909	4909	4909	18	19	VGAAAA	BYAAAA	HHHHxx
+7597	626	1	1	7	17	97	597	1597	2597	7597	194	195	FGAAAA	CYAAAA	OOOOxx
+2683	627	1	3	3	3	83	683	683	2683	2683	166	167	FZAAAA	DYAAAA	VVVVxx
+3223	628	1	3	3	3	23	223	1223	3223	3223	46	47	ZTAAAA	EYAAAA	AAAAxx
+5363	629	1	3	3	3	63	363	1363	363	5363	126	127	HYAAAA	FYAAAA	HHHHxx
+4578	630	0	2	8	18	78	578	578	4578	4578	156	157	CUAAAA	GYAAAA	OOOOxx
+5544	631	0	0	4	4	44	544	1544	544	5544	88	89	GFAAAA	HYAAAA	VVVVxx
+1589	632	1	1	9	9	89	589	1589	1589	1589	178	179	DJAAAA	IYAAAA	AAAAxx
+7412	633	0	0	2	12	12	412	1412	2412	7412	24	25	CZAAAA	JYAAAA	HHHHxx
+3803	634	1	3	3	3	3	803	1803	3803	3803	6	7	HQAAAA	KYAAAA	OOOOxx
+6179	635	1	3	9	19	79	179	179	1179	6179	158	159	RDAAAA	LYAAAA	VVVVxx
+5588	636	0	0	8	8	88	588	1588	588	5588	176	177	YGAAAA	MYAAAA	AAAAxx
+2134	637	0	2	4	14	34	134	134	2134	2134	68	69	CEAAAA	NYAAAA	HHHHxx
+4383	638	1	3	3	3	83	383	383	4383	4383	166	167	PMAAAA	OYAAAA	OOOOxx
+6995	639	1	3	5	15	95	995	995	1995	6995	190	191	BJAAAA	PYAAAA	VVVVxx
+6598	640	0	2	8	18	98	598	598	1598	6598	196	197	UTAAAA	QYAAAA	AAAAxx
+8731	641	1	3	1	11	31	731	731	3731	8731	62	63	VXAAAA	RYAAAA	HHHHxx
+7177	642	1	1	7	17	77	177	1177	2177	7177	154	155	BQAAAA	SYAAAA	OOOOxx
+6578	643	0	2	8	18	78	578	578	1578	6578	156	157	ATAAAA	TYAAAA	VVVVxx
+9393	644	1	1	3	13	93	393	1393	4393	9393	186	187	HXAAAA	UYAAAA	AAAAxx
+1276	645	0	0	6	16	76	276	1276	1276	1276	152	153	CXAAAA	VYAAAA	HHHHxx
+8766	646	0	2	6	6	66	766	766	3766	8766	132	133	EZAAAA	WYAAAA	OOOOxx
+1015	647	1	3	5	15	15	15	1015	1015	1015	30	31	BNAAAA	XYAAAA	VVVVxx
+4396	648	0	0	6	16	96	396	396	4396	4396	192	193	CNAAAA	YYAAAA	AAAAxx
+5564	649	0	0	4	4	64	564	1564	564	5564	128	129	AGAAAA	ZYAAAA	HHHHxx
+927	650	1	3	7	7	27	927	927	927	927	54	55	RJAAAA	AZAAAA	OOOOxx
+3306	651	0	2	6	6	6	306	1306	3306	3306	12	13	EXAAAA	BZAAAA	VVVVxx
+1615	652	1	3	5	15	15	615	1615	1615	1615	30	31	DKAAAA	CZAAAA	AAAAxx
+4550	653	0	2	0	10	50	550	550	4550	4550	100	101	ATAAAA	DZAAAA	HHHHxx
+2468	654	0	0	8	8	68	468	468	2468	2468	136	137	YQAAAA	EZAAAA	OOOOxx
+5336	655	0	0	6	16	36	336	1336	336	5336	72	73	GXAAAA	FZAAAA	VVVVxx
+4471	656	1	3	1	11	71	471	471	4471	4471	142	143	ZPAAAA	GZAAAA	AAAAxx
+8085	657	1	1	5	5	85	85	85	3085	8085	170	171	ZYAAAA	HZAAAA	HHHHxx
+540	658	0	0	0	0	40	540	540	540	540	80	81	UUAAAA	IZAAAA	OOOOxx
+5108	659	0	0	8	8	8	108	1108	108	5108	16	17	MOAAAA	JZAAAA	VVVVxx
+8015	660	1	3	5	15	15	15	15	3015	8015	30	31	HWAAAA	KZAAAA	AAAAxx
+2857	661	1	1	7	17	57	857	857	2857	2857	114	115	XFAAAA	LZAAAA	HHHHxx
+9472	662	0	0	2	12	72	472	1472	4472	9472	144	145	IAAAAA	MZAAAA	OOOOxx
+5666	663	0	2	6	6	66	666	1666	666	5666	132	133	YJAAAA	NZAAAA	VVVVxx
+3555	664	1	3	5	15	55	555	1555	3555	3555	110	111	TGAAAA	OZAAAA	AAAAxx
+378	665	0	2	8	18	78	378	378	378	378	156	157	OOAAAA	PZAAAA	HHHHxx
+4466	666	0	2	6	6	66	466	466	4466	4466	132	133	UPAAAA	QZAAAA	OOOOxx
+3247	667	1	3	7	7	47	247	1247	3247	3247	94	95	XUAAAA	RZAAAA	VVVVxx
+6570	668	0	2	0	10	70	570	570	1570	6570	140	141	SSAAAA	SZAAAA	AAAAxx
+5655	669	1	3	5	15	55	655	1655	655	5655	110	111	NJAAAA	TZAAAA	HHHHxx
+917	670	1	1	7	17	17	917	917	917	917	34	35	HJAAAA	UZAAAA	OOOOxx
+3637	671	1	1	7	17	37	637	1637	3637	3637	74	75	XJAAAA	VZAAAA	VVVVxx
+3668	672	0	0	8	8	68	668	1668	3668	3668	136	137	CLAAAA	WZAAAA	AAAAxx
+5644	673	0	0	4	4	44	644	1644	644	5644	88	89	CJAAAA	XZAAAA	HHHHxx
+8286	674	0	2	6	6	86	286	286	3286	8286	172	173	SGAAAA	YZAAAA	OOOOxx
+6896	675	0	0	6	16	96	896	896	1896	6896	192	193	GFAAAA	ZZAAAA	VVVVxx
+2870	676	0	2	0	10	70	870	870	2870	2870	140	141	KGAAAA	AABAAA	AAAAxx
+8041	677	1	1	1	1	41	41	41	3041	8041	82	83	HXAAAA	BABAAA	HHHHxx
+8137	678	1	1	7	17	37	137	137	3137	8137	74	75	ZAAAAA	CABAAA	OOOOxx
+4823	679	1	3	3	3	23	823	823	4823	4823	46	47	NDAAAA	DABAAA	VVVVxx
+2438	680	0	2	8	18	38	438	438	2438	2438	76	77	UPAAAA	EABAAA	AAAAxx
+6329	681	1	1	9	9	29	329	329	1329	6329	58	59	LJAAAA	FABAAA	HHHHxx
+623	682	1	3	3	3	23	623	623	623	623	46	47	ZXAAAA	GABAAA	OOOOxx
+1360	683	0	0	0	0	60	360	1360	1360	1360	120	121	IAAAAA	HABAAA	VVVVxx
+7987	684	1	3	7	7	87	987	1987	2987	7987	174	175	FVAAAA	IABAAA	AAAAxx
+9788	685	0	0	8	8	88	788	1788	4788	9788	176	177	MMAAAA	JABAAA	HHHHxx
+3212	686	0	0	2	12	12	212	1212	3212	3212	24	25	OTAAAA	KABAAA	OOOOxx
+2725	687	1	1	5	5	25	725	725	2725	2725	50	51	VAAAAA	LABAAA	VVVVxx
+7837	688	1	1	7	17	37	837	1837	2837	7837	74	75	LPAAAA	MABAAA	AAAAxx
+4746	689	0	2	6	6	46	746	746	4746	4746	92	93	OAAAAA	NABAAA	HHHHxx
+3986	690	0	2	6	6	86	986	1986	3986	3986	172	173	IXAAAA	OABAAA	OOOOxx
+9128	691	0	0	8	8	28	128	1128	4128	9128	56	57	CNAAAA	PABAAA	VVVVxx
+5044	692	0	0	4	4	44	44	1044	44	5044	88	89	AMAAAA	QABAAA	AAAAxx
+8132	693	0	0	2	12	32	132	132	3132	8132	64	65	UAAAAA	RABAAA	HHHHxx
+9992	694	0	0	2	12	92	992	1992	4992	9992	184	185	IUAAAA	SABAAA	OOOOxx
+8468	695	0	0	8	8	68	468	468	3468	8468	136	137	SNAAAA	TABAAA	VVVVxx
+6876	696	0	0	6	16	76	876	876	1876	6876	152	153	MEAAAA	UABAAA	AAAAxx
+3532	697	0	0	2	12	32	532	1532	3532	3532	64	65	WFAAAA	VABAAA	HHHHxx
+2140	698	0	0	0	0	40	140	140	2140	2140	80	81	IEAAAA	WABAAA	OOOOxx
+2183	699	1	3	3	3	83	183	183	2183	2183	166	167	ZFAAAA	XABAAA	VVVVxx
+9766	700	0	2	6	6	66	766	1766	4766	9766	132	133	QLAAAA	YABAAA	AAAAxx
+7943	701	1	3	3	3	43	943	1943	2943	7943	86	87	NTAAAA	ZABAAA	HHHHxx
+9243	702	1	3	3	3	43	243	1243	4243	9243	86	87	NRAAAA	ABBAAA	OOOOxx
+6241	703	1	1	1	1	41	241	241	1241	6241	82	83	BGAAAA	BBBAAA	VVVVxx
+9540	704	0	0	0	0	40	540	1540	4540	9540	80	81	YCAAAA	CBBAAA	AAAAxx
+7418	705	0	2	8	18	18	418	1418	2418	7418	36	37	IZAAAA	DBBAAA	HHHHxx
+1603	706	1	3	3	3	3	603	1603	1603	1603	6	7	RJAAAA	EBBAAA	OOOOxx
+8950	707	0	2	0	10	50	950	950	3950	8950	100	101	GGAAAA	FBBAAA	VVVVxx
+6933	708	1	1	3	13	33	933	933	1933	6933	66	67	RGAAAA	GBBAAA	AAAAxx
+2646	709	0	2	6	6	46	646	646	2646	2646	92	93	UXAAAA	HBBAAA	HHHHxx
+3447	710	1	3	7	7	47	447	1447	3447	3447	94	95	PCAAAA	IBBAAA	OOOOxx
+9957	711	1	1	7	17	57	957	1957	4957	9957	114	115	ZSAAAA	JBBAAA	VVVVxx
+4623	712	1	3	3	3	23	623	623	4623	4623	46	47	VVAAAA	KBBAAA	AAAAxx
+9058	713	0	2	8	18	58	58	1058	4058	9058	116	117	KKAAAA	LBBAAA	HHHHxx
+7361	714	1	1	1	1	61	361	1361	2361	7361	122	123	DXAAAA	MBBAAA	OOOOxx
+2489	715	1	1	9	9	89	489	489	2489	2489	178	179	TRAAAA	NBBAAA	VVVVxx
+7643	716	1	3	3	3	43	643	1643	2643	7643	86	87	ZHAAAA	OBBAAA	AAAAxx
+9166	717	0	2	6	6	66	166	1166	4166	9166	132	133	OOAAAA	PBBAAA	HHHHxx
+7789	718	1	1	9	9	89	789	1789	2789	7789	178	179	PNAAAA	QBBAAA	OOOOxx
+2332	719	0	0	2	12	32	332	332	2332	2332	64	65	SLAAAA	RBBAAA	VVVVxx
+1832	720	0	0	2	12	32	832	1832	1832	1832	64	65	MSAAAA	SBBAAA	AAAAxx
+8375	721	1	3	5	15	75	375	375	3375	8375	150	151	DKAAAA	TBBAAA	HHHHxx
+948	722	0	0	8	8	48	948	948	948	948	96	97	MKAAAA	UBBAAA	OOOOxx
+5613	723	1	1	3	13	13	613	1613	613	5613	26	27	XHAAAA	VBBAAA	VVVVxx
+6310	724	0	2	0	10	10	310	310	1310	6310	20	21	SIAAAA	WBBAAA	AAAAxx
+4254	725	0	2	4	14	54	254	254	4254	4254	108	109	QHAAAA	XBBAAA	HHHHxx
+4260	726	0	0	0	0	60	260	260	4260	4260	120	121	WHAAAA	YBBAAA	OOOOxx
+2060	727	0	0	0	0	60	60	60	2060	2060	120	121	GBAAAA	ZBBAAA	VVVVxx
+4831	728	1	3	1	11	31	831	831	4831	4831	62	63	VDAAAA	ACBAAA	AAAAxx
+6176	729	0	0	6	16	76	176	176	1176	6176	152	153	ODAAAA	BCBAAA	HHHHxx
+6688	730	0	0	8	8	88	688	688	1688	6688	176	177	GXAAAA	CCBAAA	OOOOxx
+5752	731	0	0	2	12	52	752	1752	752	5752	104	105	GNAAAA	DCBAAA	VVVVxx
+8714	732	0	2	4	14	14	714	714	3714	8714	28	29	EXAAAA	ECBAAA	AAAAxx
+6739	733	1	3	9	19	39	739	739	1739	6739	78	79	FZAAAA	FCBAAA	HHHHxx
+7066	734	0	2	6	6	66	66	1066	2066	7066	132	133	ULAAAA	GCBAAA	OOOOxx
+7250	735	0	2	0	10	50	250	1250	2250	7250	100	101	WSAAAA	HCBAAA	VVVVxx
+3161	736	1	1	1	1	61	161	1161	3161	3161	122	123	PRAAAA	ICBAAA	AAAAxx
+1411	737	1	3	1	11	11	411	1411	1411	1411	22	23	HCAAAA	JCBAAA	HHHHxx
+9301	738	1	1	1	1	1	301	1301	4301	9301	2	3	TTAAAA	KCBAAA	OOOOxx
+8324	739	0	0	4	4	24	324	324	3324	8324	48	49	EIAAAA	LCBAAA	VVVVxx
+9641	740	1	1	1	1	41	641	1641	4641	9641	82	83	VGAAAA	MCBAAA	AAAAxx
+7077	741	1	1	7	17	77	77	1077	2077	7077	154	155	FMAAAA	NCBAAA	HHHHxx
+9888	742	0	0	8	8	88	888	1888	4888	9888	176	177	IQAAAA	OCBAAA	OOOOxx
+9909	743	1	1	9	9	9	909	1909	4909	9909	18	19	DRAAAA	PCBAAA	VVVVxx
+2209	744	1	1	9	9	9	209	209	2209	2209	18	19	ZGAAAA	QCBAAA	AAAAxx
+6904	745	0	0	4	4	4	904	904	1904	6904	8	9	OFAAAA	RCBAAA	HHHHxx
+6608	746	0	0	8	8	8	608	608	1608	6608	16	17	EUAAAA	SCBAAA	OOOOxx
+8400	747	0	0	0	0	0	400	400	3400	8400	0	1	CLAAAA	TCBAAA	VVVVxx
+5124	748	0	0	4	4	24	124	1124	124	5124	48	49	CPAAAA	UCBAAA	AAAAxx
+5484	749	0	0	4	4	84	484	1484	484	5484	168	169	YCAAAA	VCBAAA	HHHHxx
+3575	750	1	3	5	15	75	575	1575	3575	3575	150	151	NHAAAA	WCBAAA	OOOOxx
+9723	751	1	3	3	3	23	723	1723	4723	9723	46	47	ZJAAAA	XCBAAA	VVVVxx
+360	752	0	0	0	0	60	360	360	360	360	120	121	WNAAAA	YCBAAA	AAAAxx
+1059	753	1	3	9	19	59	59	1059	1059	1059	118	119	TOAAAA	ZCBAAA	HHHHxx
+4941	754	1	1	1	1	41	941	941	4941	4941	82	83	BIAAAA	ADBAAA	OOOOxx
+2535	755	1	3	5	15	35	535	535	2535	2535	70	71	NTAAAA	BDBAAA	VVVVxx
+4119	756	1	3	9	19	19	119	119	4119	4119	38	39	LCAAAA	CDBAAA	AAAAxx
+3725	757	1	1	5	5	25	725	1725	3725	3725	50	51	HNAAAA	DDBAAA	HHHHxx
+4758	758	0	2	8	18	58	758	758	4758	4758	116	117	ABAAAA	EDBAAA	OOOOxx
+9593	759	1	1	3	13	93	593	1593	4593	9593	186	187	ZEAAAA	FDBAAA	VVVVxx
+4663	760	1	3	3	3	63	663	663	4663	4663	126	127	JXAAAA	GDBAAA	AAAAxx
+7734	761	0	2	4	14	34	734	1734	2734	7734	68	69	MLAAAA	HDBAAA	HHHHxx
+9156	762	0	0	6	16	56	156	1156	4156	9156	112	113	EOAAAA	IDBAAA	OOOOxx
+8120	763	0	0	0	0	20	120	120	3120	8120	40	41	IAAAAA	JDBAAA	VVVVxx
+4385	764	1	1	5	5	85	385	385	4385	4385	170	171	RMAAAA	KDBAAA	AAAAxx
+2926	765	0	2	6	6	26	926	926	2926	2926	52	53	OIAAAA	LDBAAA	HHHHxx
+4186	766	0	2	6	6	86	186	186	4186	4186	172	173	AFAAAA	MDBAAA	OOOOxx
+2508	767	0	0	8	8	8	508	508	2508	2508	16	17	MSAAAA	NDBAAA	VVVVxx
+4012	768	0	0	2	12	12	12	12	4012	4012	24	25	IYAAAA	ODBAAA	AAAAxx
+6266	769	0	2	6	6	66	266	266	1266	6266	132	133	AHAAAA	PDBAAA	HHHHxx
+3709	770	1	1	9	9	9	709	1709	3709	3709	18	19	RMAAAA	QDBAAA	OOOOxx
+7289	771	1	1	9	9	89	289	1289	2289	7289	178	179	JUAAAA	RDBAAA	VVVVxx
+8875	772	1	3	5	15	75	875	875	3875	8875	150	151	JDAAAA	SDBAAA	AAAAxx
+4412	773	0	0	2	12	12	412	412	4412	4412	24	25	SNAAAA	TDBAAA	HHHHxx
+3033	774	1	1	3	13	33	33	1033	3033	3033	66	67	RMAAAA	UDBAAA	OOOOxx
+1645	775	1	1	5	5	45	645	1645	1645	1645	90	91	HLAAAA	VDBAAA	VVVVxx
+3557	776	1	1	7	17	57	557	1557	3557	3557	114	115	VGAAAA	WDBAAA	AAAAxx
+6316	777	0	0	6	16	16	316	316	1316	6316	32	33	YIAAAA	XDBAAA	HHHHxx
+2054	778	0	2	4	14	54	54	54	2054	2054	108	109	ABAAAA	YDBAAA	OOOOxx
+7031	779	1	3	1	11	31	31	1031	2031	7031	62	63	LKAAAA	ZDBAAA	VVVVxx
+3405	780	1	1	5	5	5	405	1405	3405	3405	10	11	ZAAAAA	AEBAAA	AAAAxx
+5343	781	1	3	3	3	43	343	1343	343	5343	86	87	NXAAAA	BEBAAA	HHHHxx
+5240	782	0	0	0	0	40	240	1240	240	5240	80	81	OTAAAA	CEBAAA	OOOOxx
+9650	783	0	2	0	10	50	650	1650	4650	9650	100	101	EHAAAA	DEBAAA	VVVVxx
+3777	784	1	1	7	17	77	777	1777	3777	3777	154	155	HPAAAA	EEBAAA	AAAAxx
+9041	785	1	1	1	1	41	41	1041	4041	9041	82	83	TJAAAA	FEBAAA	HHHHxx
+6923	786	1	3	3	3	23	923	923	1923	6923	46	47	HGAAAA	GEBAAA	OOOOxx
+2977	787	1	1	7	17	77	977	977	2977	2977	154	155	NKAAAA	HEBAAA	VVVVxx
+5500	788	0	0	0	0	0	500	1500	500	5500	0	1	ODAAAA	IEBAAA	AAAAxx
+1044	789	0	0	4	4	44	44	1044	1044	1044	88	89	EOAAAA	JEBAAA	HHHHxx
+434	790	0	2	4	14	34	434	434	434	434	68	69	SQAAAA	KEBAAA	OOOOxx
+611	791	1	3	1	11	11	611	611	611	611	22	23	NXAAAA	LEBAAA	VVVVxx
+5760	792	0	0	0	0	60	760	1760	760	5760	120	121	ONAAAA	MEBAAA	AAAAxx
+2445	793	1	1	5	5	45	445	445	2445	2445	90	91	BQAAAA	NEBAAA	HHHHxx
+7098	794	0	2	8	18	98	98	1098	2098	7098	196	197	ANAAAA	OEBAAA	OOOOxx
+2188	795	0	0	8	8	88	188	188	2188	2188	176	177	EGAAAA	PEBAAA	VVVVxx
+4597	796	1	1	7	17	97	597	597	4597	4597	194	195	VUAAAA	QEBAAA	AAAAxx
+1913	797	1	1	3	13	13	913	1913	1913	1913	26	27	PVAAAA	REBAAA	HHHHxx
+8696	798	0	0	6	16	96	696	696	3696	8696	192	193	MWAAAA	SEBAAA	OOOOxx
+3332	799	0	0	2	12	32	332	1332	3332	3332	64	65	EYAAAA	TEBAAA	VVVVxx
+8760	800	0	0	0	0	60	760	760	3760	8760	120	121	YYAAAA	UEBAAA	AAAAxx
+3215	801	1	3	5	15	15	215	1215	3215	3215	30	31	RTAAAA	VEBAAA	HHHHxx
+1625	802	1	1	5	5	25	625	1625	1625	1625	50	51	NKAAAA	WEBAAA	OOOOxx
+4219	803	1	3	9	19	19	219	219	4219	4219	38	39	HGAAAA	XEBAAA	VVVVxx
+415	804	1	3	5	15	15	415	415	415	415	30	31	ZPAAAA	YEBAAA	AAAAxx
+4242	805	0	2	2	2	42	242	242	4242	4242	84	85	EHAAAA	ZEBAAA	HHHHxx
+8660	806	0	0	0	0	60	660	660	3660	8660	120	121	CVAAAA	AFBAAA	OOOOxx
+6525	807	1	1	5	5	25	525	525	1525	6525	50	51	ZQAAAA	BFBAAA	VVVVxx
+2141	808	1	1	1	1	41	141	141	2141	2141	82	83	JEAAAA	CFBAAA	AAAAxx
+5152	809	0	0	2	12	52	152	1152	152	5152	104	105	EQAAAA	DFBAAA	HHHHxx
+8560	810	0	0	0	0	60	560	560	3560	8560	120	121	GRAAAA	EFBAAA	OOOOxx
+9835	811	1	3	5	15	35	835	1835	4835	9835	70	71	HOAAAA	FFBAAA	VVVVxx
+2657	812	1	1	7	17	57	657	657	2657	2657	114	115	FYAAAA	GFBAAA	AAAAxx
+6085	813	1	1	5	5	85	85	85	1085	6085	170	171	BAAAAA	HFBAAA	HHHHxx
+6698	814	0	2	8	18	98	698	698	1698	6698	196	197	QXAAAA	IFBAAA	OOOOxx
+5421	815	1	1	1	1	21	421	1421	421	5421	42	43	NAAAAA	JFBAAA	VVVVxx
+6661	816	1	1	1	1	61	661	661	1661	6661	122	123	FWAAAA	KFBAAA	AAAAxx
+5645	817	1	1	5	5	45	645	1645	645	5645	90	91	DJAAAA	LFBAAA	HHHHxx
+1248	818	0	0	8	8	48	248	1248	1248	1248	96	97	AWAAAA	MFBAAA	OOOOxx
+5690	819	0	2	0	10	90	690	1690	690	5690	180	181	WKAAAA	NFBAAA	VVVVxx
+4762	820	0	2	2	2	62	762	762	4762	4762	124	125	EBAAAA	OFBAAA	AAAAxx
+1455	821	1	3	5	15	55	455	1455	1455	1455	110	111	ZDAAAA	PFBAAA	HHHHxx
+9846	822	0	2	6	6	46	846	1846	4846	9846	92	93	SOAAAA	QFBAAA	OOOOxx
+5295	823	1	3	5	15	95	295	1295	295	5295	190	191	RVAAAA	RFBAAA	VVVVxx
+2826	824	0	2	6	6	26	826	826	2826	2826	52	53	SEAAAA	SFBAAA	AAAAxx
+7496	825	0	0	6	16	96	496	1496	2496	7496	192	193	ICAAAA	TFBAAA	HHHHxx
+3024	826	0	0	4	4	24	24	1024	3024	3024	48	49	IMAAAA	UFBAAA	OOOOxx
+4945	827	1	1	5	5	45	945	945	4945	4945	90	91	FIAAAA	VFBAAA	VVVVxx
+4404	828	0	0	4	4	4	404	404	4404	4404	8	9	KNAAAA	WFBAAA	AAAAxx
+9302	829	0	2	2	2	2	302	1302	4302	9302	4	5	UTAAAA	XFBAAA	HHHHxx
+1286	830	0	2	6	6	86	286	1286	1286	1286	172	173	MXAAAA	YFBAAA	OOOOxx
+8435	831	1	3	5	15	35	435	435	3435	8435	70	71	LMAAAA	ZFBAAA	VVVVxx
+8969	832	1	1	9	9	69	969	969	3969	8969	138	139	ZGAAAA	AGBAAA	AAAAxx
+3302	833	0	2	2	2	2	302	1302	3302	3302	4	5	AXAAAA	BGBAAA	HHHHxx
+9753	834	1	1	3	13	53	753	1753	4753	9753	106	107	DLAAAA	CGBAAA	OOOOxx
+9374	835	0	2	4	14	74	374	1374	4374	9374	148	149	OWAAAA	DGBAAA	VVVVxx
+4907	836	1	3	7	7	7	907	907	4907	4907	14	15	TGAAAA	EGBAAA	AAAAxx
+1659	837	1	3	9	19	59	659	1659	1659	1659	118	119	VLAAAA	FGBAAA	HHHHxx
+5095	838	1	3	5	15	95	95	1095	95	5095	190	191	ZNAAAA	GGBAAA	OOOOxx
+9446	839	0	2	6	6	46	446	1446	4446	9446	92	93	IZAAAA	HGBAAA	VVVVxx
+8528	840	0	0	8	8	28	528	528	3528	8528	56	57	AQAAAA	IGBAAA	AAAAxx
+4890	841	0	2	0	10	90	890	890	4890	4890	180	181	CGAAAA	JGBAAA	HHHHxx
+1221	842	1	1	1	1	21	221	1221	1221	1221	42	43	ZUAAAA	KGBAAA	OOOOxx
+5583	843	1	3	3	3	83	583	1583	583	5583	166	167	TGAAAA	LGBAAA	VVVVxx
+7303	844	1	3	3	3	3	303	1303	2303	7303	6	7	XUAAAA	MGBAAA	AAAAxx
+406	845	0	2	6	6	6	406	406	406	406	12	13	QPAAAA	NGBAAA	HHHHxx
+7542	846	0	2	2	2	42	542	1542	2542	7542	84	85	CEAAAA	OGBAAA	OOOOxx
+9507	847	1	3	7	7	7	507	1507	4507	9507	14	15	RBAAAA	PGBAAA	VVVVxx
+9511	848	1	3	1	11	11	511	1511	4511	9511	22	23	VBAAAA	QGBAAA	AAAAxx
+1373	849	1	1	3	13	73	373	1373	1373	1373	146	147	VAAAAA	RGBAAA	HHHHxx
+6556	850	0	0	6	16	56	556	556	1556	6556	112	113	ESAAAA	SGBAAA	OOOOxx
+4117	851	1	1	7	17	17	117	117	4117	4117	34	35	JCAAAA	TGBAAA	VVVVxx
+7794	852	0	2	4	14	94	794	1794	2794	7794	188	189	UNAAAA	UGBAAA	AAAAxx
+7170	853	0	2	0	10	70	170	1170	2170	7170	140	141	UPAAAA	VGBAAA	HHHHxx
+5809	854	1	1	9	9	9	809	1809	809	5809	18	19	LPAAAA	WGBAAA	OOOOxx
+7828	855	0	0	8	8	28	828	1828	2828	7828	56	57	CPAAAA	XGBAAA	VVVVxx
+8046	856	0	2	6	6	46	46	46	3046	8046	92	93	MXAAAA	YGBAAA	AAAAxx
+4833	857	1	1	3	13	33	833	833	4833	4833	66	67	XDAAAA	ZGBAAA	HHHHxx
+2107	858	1	3	7	7	7	107	107	2107	2107	14	15	BDAAAA	AHBAAA	OOOOxx
+4276	859	0	0	6	16	76	276	276	4276	4276	152	153	MIAAAA	BHBAAA	VVVVxx
+9536	860	0	0	6	16	36	536	1536	4536	9536	72	73	UCAAAA	CHBAAA	AAAAxx
+5549	861	1	1	9	9	49	549	1549	549	5549	98	99	LFAAAA	DHBAAA	HHHHxx
+6427	862	1	3	7	7	27	427	427	1427	6427	54	55	FNAAAA	EHBAAA	OOOOxx
+1382	863	0	2	2	2	82	382	1382	1382	1382	164	165	EBAAAA	FHBAAA	VVVVxx
+3256	864	0	0	6	16	56	256	1256	3256	3256	112	113	GVAAAA	GHBAAA	AAAAxx
+3270	865	0	2	0	10	70	270	1270	3270	3270	140	141	UVAAAA	HHBAAA	HHHHxx
+4808	866	0	0	8	8	8	808	808	4808	4808	16	17	YCAAAA	IHBAAA	OOOOxx
+7938	867	0	2	8	18	38	938	1938	2938	7938	76	77	ITAAAA	JHBAAA	VVVVxx
+4405	868	1	1	5	5	5	405	405	4405	4405	10	11	LNAAAA	KHBAAA	AAAAxx
+2264	869	0	0	4	4	64	264	264	2264	2264	128	129	CJAAAA	LHBAAA	HHHHxx
+80	870	0	0	0	0	80	80	80	80	80	160	161	CDAAAA	MHBAAA	OOOOxx
+320	871	0	0	0	0	20	320	320	320	320	40	41	IMAAAA	NHBAAA	VVVVxx
+2383	872	1	3	3	3	83	383	383	2383	2383	166	167	RNAAAA	OHBAAA	AAAAxx
+3146	873	0	2	6	6	46	146	1146	3146	3146	92	93	ARAAAA	PHBAAA	HHHHxx
+6911	874	1	3	1	11	11	911	911	1911	6911	22	23	VFAAAA	QHBAAA	OOOOxx
+7377	875	1	1	7	17	77	377	1377	2377	7377	154	155	TXAAAA	RHBAAA	VVVVxx
+9965	876	1	1	5	5	65	965	1965	4965	9965	130	131	HTAAAA	SHBAAA	AAAAxx
+8361	877	1	1	1	1	61	361	361	3361	8361	122	123	PJAAAA	THBAAA	HHHHxx
+9417	878	1	1	7	17	17	417	1417	4417	9417	34	35	FYAAAA	UHBAAA	OOOOxx
+2483	879	1	3	3	3	83	483	483	2483	2483	166	167	NRAAAA	VHBAAA	VVVVxx
+9843	880	1	3	3	3	43	843	1843	4843	9843	86	87	POAAAA	WHBAAA	AAAAxx
+6395	881	1	3	5	15	95	395	395	1395	6395	190	191	ZLAAAA	XHBAAA	HHHHxx
+6444	882	0	0	4	4	44	444	444	1444	6444	88	89	WNAAAA	YHBAAA	OOOOxx
+1820	883	0	0	0	0	20	820	1820	1820	1820	40	41	ASAAAA	ZHBAAA	VVVVxx
+2768	884	0	0	8	8	68	768	768	2768	2768	136	137	MCAAAA	AIBAAA	AAAAxx
+5413	885	1	1	3	13	13	413	1413	413	5413	26	27	FAAAAA	BIBAAA	HHHHxx
+2923	886	1	3	3	3	23	923	923	2923	2923	46	47	LIAAAA	CIBAAA	OOOOxx
+5286	887	0	2	6	6	86	286	1286	286	5286	172	173	IVAAAA	DIBAAA	VVVVxx
+6126	888	0	2	6	6	26	126	126	1126	6126	52	53	QBAAAA	EIBAAA	AAAAxx
+8343	889	1	3	3	3	43	343	343	3343	8343	86	87	XIAAAA	FIBAAA	HHHHxx
+6010	890	0	2	0	10	10	10	10	1010	6010	20	21	EXAAAA	GIBAAA	OOOOxx
+4177	891	1	1	7	17	77	177	177	4177	4177	154	155	REAAAA	HIBAAA	VVVVxx
+5808	892	0	0	8	8	8	808	1808	808	5808	16	17	KPAAAA	IIBAAA	AAAAxx
+4859	893	1	3	9	19	59	859	859	4859	4859	118	119	XEAAAA	JIBAAA	HHHHxx
+9252	894	0	0	2	12	52	252	1252	4252	9252	104	105	WRAAAA	KIBAAA	OOOOxx
+2941	895	1	1	1	1	41	941	941	2941	2941	82	83	DJAAAA	LIBAAA	VVVVxx
+8693	896	1	1	3	13	93	693	693	3693	8693	186	187	JWAAAA	MIBAAA	AAAAxx
+4432	897	0	0	2	12	32	432	432	4432	4432	64	65	MOAAAA	NIBAAA	HHHHxx
+2371	898	1	3	1	11	71	371	371	2371	2371	142	143	FNAAAA	OIBAAA	OOOOxx
+7546	899	0	2	6	6	46	546	1546	2546	7546	92	93	GEAAAA	PIBAAA	VVVVxx
+1369	900	1	1	9	9	69	369	1369	1369	1369	138	139	RAAAAA	QIBAAA	AAAAxx
+4687	901	1	3	7	7	87	687	687	4687	4687	174	175	HYAAAA	RIBAAA	HHHHxx
+8941	902	1	1	1	1	41	941	941	3941	8941	82	83	XFAAAA	SIBAAA	OOOOxx
+226	903	0	2	6	6	26	226	226	226	226	52	53	SIAAAA	TIBAAA	VVVVxx
+3493	904	1	1	3	13	93	493	1493	3493	3493	186	187	JEAAAA	UIBAAA	AAAAxx
+6433	905	1	1	3	13	33	433	433	1433	6433	66	67	LNAAAA	VIBAAA	HHHHxx
+9189	906	1	1	9	9	89	189	1189	4189	9189	178	179	LPAAAA	WIBAAA	OOOOxx
+6027	907	1	3	7	7	27	27	27	1027	6027	54	55	VXAAAA	XIBAAA	VVVVxx
+4615	908	1	3	5	15	15	615	615	4615	4615	30	31	NVAAAA	YIBAAA	AAAAxx
+5320	909	0	0	0	0	20	320	1320	320	5320	40	41	QWAAAA	ZIBAAA	HHHHxx
+7002	910	0	2	2	2	2	2	1002	2002	7002	4	5	IJAAAA	AJBAAA	OOOOxx
+7367	911	1	3	7	7	67	367	1367	2367	7367	134	135	JXAAAA	BJBAAA	VVVVxx
+289	912	1	1	9	9	89	289	289	289	289	178	179	DLAAAA	CJBAAA	AAAAxx
+407	913	1	3	7	7	7	407	407	407	407	14	15	RPAAAA	DJBAAA	HHHHxx
+504	914	0	0	4	4	4	504	504	504	504	8	9	KTAAAA	EJBAAA	OOOOxx
+8301	915	1	1	1	1	1	301	301	3301	8301	2	3	HHAAAA	FJBAAA	VVVVxx
+1396	916	0	0	6	16	96	396	1396	1396	1396	192	193	SBAAAA	GJBAAA	AAAAxx
+4794	917	0	2	4	14	94	794	794	4794	4794	188	189	KCAAAA	HJBAAA	HHHHxx
+6400	918	0	0	0	0	0	400	400	1400	6400	0	1	EMAAAA	IJBAAA	OOOOxx
+1275	919	1	3	5	15	75	275	1275	1275	1275	150	151	BXAAAA	JJBAAA	VVVVxx
+5797	920	1	1	7	17	97	797	1797	797	5797	194	195	ZOAAAA	KJBAAA	AAAAxx
+2221	921	1	1	1	1	21	221	221	2221	2221	42	43	LHAAAA	LJBAAA	HHHHxx
+2504	922	0	0	4	4	4	504	504	2504	2504	8	9	ISAAAA	MJBAAA	OOOOxx
+2143	923	1	3	3	3	43	143	143	2143	2143	86	87	LEAAAA	NJBAAA	VVVVxx
+1083	924	1	3	3	3	83	83	1083	1083	1083	166	167	RPAAAA	OJBAAA	AAAAxx
+6148	925	0	0	8	8	48	148	148	1148	6148	96	97	MCAAAA	PJBAAA	HHHHxx
+3612	926	0	0	2	12	12	612	1612	3612	3612	24	25	YIAAAA	QJBAAA	OOOOxx
+9499	927	1	3	9	19	99	499	1499	4499	9499	198	199	JBAAAA	RJBAAA	VVVVxx
+5773	928	1	1	3	13	73	773	1773	773	5773	146	147	BOAAAA	SJBAAA	AAAAxx
+1014	929	0	2	4	14	14	14	1014	1014	1014	28	29	ANAAAA	TJBAAA	HHHHxx
+1427	930	1	3	7	7	27	427	1427	1427	1427	54	55	XCAAAA	UJBAAA	OOOOxx
+6770	931	0	2	0	10	70	770	770	1770	6770	140	141	KAAAAA	VJBAAA	VVVVxx
+9042	932	0	2	2	2	42	42	1042	4042	9042	84	85	UJAAAA	WJBAAA	AAAAxx
+9892	933	0	0	2	12	92	892	1892	4892	9892	184	185	MQAAAA	XJBAAA	HHHHxx
+1771	934	1	3	1	11	71	771	1771	1771	1771	142	143	DQAAAA	YJBAAA	OOOOxx
+7392	935	0	0	2	12	92	392	1392	2392	7392	184	185	IYAAAA	ZJBAAA	VVVVxx
+4465	936	1	1	5	5	65	465	465	4465	4465	130	131	TPAAAA	AKBAAA	AAAAxx
+278	937	0	2	8	18	78	278	278	278	278	156	157	SKAAAA	BKBAAA	HHHHxx
+7776	938	0	0	6	16	76	776	1776	2776	7776	152	153	CNAAAA	CKBAAA	OOOOxx
+3763	939	1	3	3	3	63	763	1763	3763	3763	126	127	TOAAAA	DKBAAA	VVVVxx
+7503	940	1	3	3	3	3	503	1503	2503	7503	6	7	PCAAAA	EKBAAA	AAAAxx
+3793	941	1	1	3	13	93	793	1793	3793	3793	186	187	XPAAAA	FKBAAA	HHHHxx
+6510	942	0	2	0	10	10	510	510	1510	6510	20	21	KQAAAA	GKBAAA	OOOOxx
+7641	943	1	1	1	1	41	641	1641	2641	7641	82	83	XHAAAA	HKBAAA	VVVVxx
+3228	944	0	0	8	8	28	228	1228	3228	3228	56	57	EUAAAA	IKBAAA	AAAAxx
+194	945	0	2	4	14	94	194	194	194	194	188	189	MHAAAA	JKBAAA	HHHHxx
+8555	946	1	3	5	15	55	555	555	3555	8555	110	111	BRAAAA	KKBAAA	OOOOxx
+4997	947	1	1	7	17	97	997	997	4997	4997	194	195	FKAAAA	LKBAAA	VVVVxx
+8687	948	1	3	7	7	87	687	687	3687	8687	174	175	DWAAAA	MKBAAA	AAAAxx
+6632	949	0	0	2	12	32	632	632	1632	6632	64	65	CVAAAA	NKBAAA	HHHHxx
+9607	950	1	3	7	7	7	607	1607	4607	9607	14	15	NFAAAA	OKBAAA	OOOOxx
+6201	951	1	1	1	1	1	201	201	1201	6201	2	3	NEAAAA	PKBAAA	VVVVxx
+857	952	1	1	7	17	57	857	857	857	857	114	115	ZGAAAA	QKBAAA	AAAAxx
+5623	953	1	3	3	3	23	623	1623	623	5623	46	47	HIAAAA	RKBAAA	HHHHxx
+5979	954	1	3	9	19	79	979	1979	979	5979	158	159	ZVAAAA	SKBAAA	OOOOxx
+2201	955	1	1	1	1	1	201	201	2201	2201	2	3	RGAAAA	TKBAAA	VVVVxx
+3166	956	0	2	6	6	66	166	1166	3166	3166	132	133	URAAAA	UKBAAA	AAAAxx
+6249	957	1	1	9	9	49	249	249	1249	6249	98	99	JGAAAA	VKBAAA	HHHHxx
+3271	958	1	3	1	11	71	271	1271	3271	3271	142	143	VVAAAA	WKBAAA	OOOOxx
+7777	959	1	1	7	17	77	777	1777	2777	7777	154	155	DNAAAA	XKBAAA	VVVVxx
+6732	960	0	0	2	12	32	732	732	1732	6732	64	65	YYAAAA	YKBAAA	AAAAxx
+6297	961	1	1	7	17	97	297	297	1297	6297	194	195	FIAAAA	ZKBAAA	HHHHxx
+5685	962	1	1	5	5	85	685	1685	685	5685	170	171	RKAAAA	ALBAAA	OOOOxx
+9931	963	1	3	1	11	31	931	1931	4931	9931	62	63	ZRAAAA	BLBAAA	VVVVxx
+7485	964	1	1	5	5	85	485	1485	2485	7485	170	171	XBAAAA	CLBAAA	AAAAxx
+386	965	0	2	6	6	86	386	386	386	386	172	173	WOAAAA	DLBAAA	HHHHxx
+8204	966	0	0	4	4	4	204	204	3204	8204	8	9	ODAAAA	ELBAAA	OOOOxx
+3606	967	0	2	6	6	6	606	1606	3606	3606	12	13	SIAAAA	FLBAAA	VVVVxx
+1692	968	0	0	2	12	92	692	1692	1692	1692	184	185	CNAAAA	GLBAAA	AAAAxx
+3002	969	0	2	2	2	2	2	1002	3002	3002	4	5	MLAAAA	HLBAAA	HHHHxx
+9676	970	0	0	6	16	76	676	1676	4676	9676	152	153	EIAAAA	ILBAAA	OOOOxx
+915	971	1	3	5	15	15	915	915	915	915	30	31	FJAAAA	JLBAAA	VVVVxx
+7706	972	0	2	6	6	6	706	1706	2706	7706	12	13	KKAAAA	KLBAAA	AAAAxx
+6080	973	0	0	0	0	80	80	80	1080	6080	160	161	WZAAAA	LLBAAA	HHHHxx
+1860	974	0	0	0	0	60	860	1860	1860	1860	120	121	OTAAAA	MLBAAA	OOOOxx
+1444	975	0	0	4	4	44	444	1444	1444	1444	88	89	ODAAAA	NLBAAA	VVVVxx
+7208	976	0	0	8	8	8	208	1208	2208	7208	16	17	GRAAAA	OLBAAA	AAAAxx
+8554	977	0	2	4	14	54	554	554	3554	8554	108	109	ARAAAA	PLBAAA	HHHHxx
+2028	978	0	0	8	8	28	28	28	2028	2028	56	57	AAAAAA	QLBAAA	OOOOxx
+9893	979	1	1	3	13	93	893	1893	4893	9893	186	187	NQAAAA	RLBAAA	VVVVxx
+4740	980	0	0	0	0	40	740	740	4740	4740	80	81	IAAAAA	SLBAAA	AAAAxx
+6186	981	0	2	6	6	86	186	186	1186	6186	172	173	YDAAAA	TLBAAA	HHHHxx
+6357	982	1	1	7	17	57	357	357	1357	6357	114	115	NKAAAA	ULBAAA	OOOOxx
+3699	983	1	3	9	19	99	699	1699	3699	3699	198	199	HMAAAA	VLBAAA	VVVVxx
+7620	984	0	0	0	0	20	620	1620	2620	7620	40	41	CHAAAA	WLBAAA	AAAAxx
+921	985	1	1	1	1	21	921	921	921	921	42	43	LJAAAA	XLBAAA	HHHHxx
+5506	986	0	2	6	6	6	506	1506	506	5506	12	13	UDAAAA	YLBAAA	OOOOxx
+8851	987	1	3	1	11	51	851	851	3851	8851	102	103	LCAAAA	ZLBAAA	VVVVxx
+3205	988	1	1	5	5	5	205	1205	3205	3205	10	11	HTAAAA	AMBAAA	AAAAxx
+1956	989	0	0	6	16	56	956	1956	1956	1956	112	113	GXAAAA	BMBAAA	HHHHxx
+6272	990	0	0	2	12	72	272	272	1272	6272	144	145	GHAAAA	CMBAAA	OOOOxx
+1509	991	1	1	9	9	9	509	1509	1509	1509	18	19	BGAAAA	DMBAAA	VVVVxx
+53	992	1	1	3	13	53	53	53	53	53	106	107	BCAAAA	EMBAAA	AAAAxx
+213	993	1	1	3	13	13	213	213	213	213	26	27	FIAAAA	FMBAAA	HHHHxx
+4924	994	0	0	4	4	24	924	924	4924	4924	48	49	KHAAAA	GMBAAA	OOOOxx
+2097	995	1	1	7	17	97	97	97	2097	2097	194	195	RCAAAA	HMBAAA	VVVVxx
+4607	996	1	3	7	7	7	607	607	4607	4607	14	15	FVAAAA	IMBAAA	AAAAxx
+1582	997	0	2	2	2	82	582	1582	1582	1582	164	165	WIAAAA	JMBAAA	HHHHxx
+6643	998	1	3	3	3	43	643	643	1643	6643	86	87	NVAAAA	KMBAAA	OOOOxx
+2238	999	0	2	8	18	38	238	238	2238	2238	76	77	CIAAAA	LMBAAA	VVVVxx
+2942	1000	0	2	2	2	42	942	942	2942	2942	84	85	EJAAAA	MMBAAA	AAAAxx
+1655	1001	1	3	5	15	55	655	1655	1655	1655	110	111	RLAAAA	NMBAAA	HHHHxx
+3226	1002	0	2	6	6	26	226	1226	3226	3226	52	53	CUAAAA	OMBAAA	OOOOxx
+4263	1003	1	3	3	3	63	263	263	4263	4263	126	127	ZHAAAA	PMBAAA	VVVVxx
+960	1004	0	0	0	0	60	960	960	960	960	120	121	YKAAAA	QMBAAA	AAAAxx
+1213	1005	1	1	3	13	13	213	1213	1213	1213	26	27	RUAAAA	RMBAAA	HHHHxx
+1845	1006	1	1	5	5	45	845	1845	1845	1845	90	91	ZSAAAA	SMBAAA	OOOOxx
+6944	1007	0	0	4	4	44	944	944	1944	6944	88	89	CHAAAA	TMBAAA	VVVVxx
+5284	1008	0	0	4	4	84	284	1284	284	5284	168	169	GVAAAA	UMBAAA	AAAAxx
+188	1009	0	0	8	8	88	188	188	188	188	176	177	GHAAAA	VMBAAA	HHHHxx
+748	1010	0	0	8	8	48	748	748	748	748	96	97	UCAAAA	WMBAAA	OOOOxx
+2226	1011	0	2	6	6	26	226	226	2226	2226	52	53	QHAAAA	XMBAAA	VVVVxx
+7342	1012	0	2	2	2	42	342	1342	2342	7342	84	85	KWAAAA	YMBAAA	AAAAxx
+6120	1013	0	0	0	0	20	120	120	1120	6120	40	41	KBAAAA	ZMBAAA	HHHHxx
+536	1014	0	0	6	16	36	536	536	536	536	72	73	QUAAAA	ANBAAA	OOOOxx
+3239	1015	1	3	9	19	39	239	1239	3239	3239	78	79	PUAAAA	BNBAAA	VVVVxx
+2832	1016	0	0	2	12	32	832	832	2832	2832	64	65	YEAAAA	CNBAAA	AAAAxx
+5296	1017	0	0	6	16	96	296	1296	296	5296	192	193	SVAAAA	DNBAAA	HHHHxx
+5795	1018	1	3	5	15	95	795	1795	795	5795	190	191	XOAAAA	ENBAAA	OOOOxx
+6290	1019	0	2	0	10	90	290	290	1290	6290	180	181	YHAAAA	FNBAAA	VVVVxx
+4916	1020	0	0	6	16	16	916	916	4916	4916	32	33	CHAAAA	GNBAAA	AAAAxx
+8366	1021	0	2	6	6	66	366	366	3366	8366	132	133	UJAAAA	HNBAAA	HHHHxx
+4248	1022	0	0	8	8	48	248	248	4248	4248	96	97	KHAAAA	INBAAA	OOOOxx
+6460	1023	0	0	0	0	60	460	460	1460	6460	120	121	MOAAAA	JNBAAA	VVVVxx
+9296	1024	0	0	6	16	96	296	1296	4296	9296	192	193	OTAAAA	KNBAAA	AAAAxx
+3486	1025	0	2	6	6	86	486	1486	3486	3486	172	173	CEAAAA	LNBAAA	HHHHxx
+5664	1026	0	0	4	4	64	664	1664	664	5664	128	129	WJAAAA	MNBAAA	OOOOxx
+7624	1027	0	0	4	4	24	624	1624	2624	7624	48	49	GHAAAA	NNBAAA	VVVVxx
+2790	1028	0	2	0	10	90	790	790	2790	2790	180	181	IDAAAA	ONBAAA	AAAAxx
+682	1029	0	2	2	2	82	682	682	682	682	164	165	GAAAAA	PNBAAA	HHHHxx
+6412	1030	0	0	2	12	12	412	412	1412	6412	24	25	QMAAAA	QNBAAA	OOOOxx
+6882	1031	0	2	2	2	82	882	882	1882	6882	164	165	SEAAAA	RNBAAA	VVVVxx
+1332	1032	0	0	2	12	32	332	1332	1332	1332	64	65	GZAAAA	SNBAAA	AAAAxx
+4911	1033	1	3	1	11	11	911	911	4911	4911	22	23	XGAAAA	TNBAAA	HHHHxx
+3528	1034	0	0	8	8	28	528	1528	3528	3528	56	57	SFAAAA	UNBAAA	OOOOxx
+271	1035	1	3	1	11	71	271	271	271	271	142	143	LKAAAA	VNBAAA	VVVVxx
+7007	1036	1	3	7	7	7	7	1007	2007	7007	14	15	NJAAAA	WNBAAA	AAAAxx
+2198	1037	0	2	8	18	98	198	198	2198	2198	196	197	OGAAAA	XNBAAA	HHHHxx
+4266	1038	0	2	6	6	66	266	266	4266	4266	132	133	CIAAAA	YNBAAA	OOOOxx
+9867	1039	1	3	7	7	67	867	1867	4867	9867	134	135	NPAAAA	ZNBAAA	VVVVxx
+7602	1040	0	2	2	2	2	602	1602	2602	7602	4	5	KGAAAA	AOBAAA	AAAAxx
+7521	1041	1	1	1	1	21	521	1521	2521	7521	42	43	HDAAAA	BOBAAA	HHHHxx
+7200	1042	0	0	0	0	0	200	1200	2200	7200	0	1	YQAAAA	COBAAA	OOOOxx
+4816	1043	0	0	6	16	16	816	816	4816	4816	32	33	GDAAAA	DOBAAA	VVVVxx
+1669	1044	1	1	9	9	69	669	1669	1669	1669	138	139	FMAAAA	EOBAAA	AAAAxx
+4764	1045	0	0	4	4	64	764	764	4764	4764	128	129	GBAAAA	FOBAAA	HHHHxx
+7393	1046	1	1	3	13	93	393	1393	2393	7393	186	187	JYAAAA	GOBAAA	OOOOxx
+7434	1047	0	2	4	14	34	434	1434	2434	7434	68	69	YZAAAA	HOBAAA	VVVVxx
+9079	1048	1	3	9	19	79	79	1079	4079	9079	158	159	FLAAAA	IOBAAA	AAAAxx
+9668	1049	0	0	8	8	68	668	1668	4668	9668	136	137	WHAAAA	JOBAAA	HHHHxx
+7184	1050	0	0	4	4	84	184	1184	2184	7184	168	169	IQAAAA	KOBAAA	OOOOxx
+7347	1051	1	3	7	7	47	347	1347	2347	7347	94	95	PWAAAA	LOBAAA	VVVVxx
+951	1052	1	3	1	11	51	951	951	951	951	102	103	PKAAAA	MOBAAA	AAAAxx
+4513	1053	1	1	3	13	13	513	513	4513	4513	26	27	PRAAAA	NOBAAA	HHHHxx
+2692	1054	0	0	2	12	92	692	692	2692	2692	184	185	OZAAAA	OOBAAA	OOOOxx
+9930	1055	0	2	0	10	30	930	1930	4930	9930	60	61	YRAAAA	POBAAA	VVVVxx
+4516	1056	0	0	6	16	16	516	516	4516	4516	32	33	SRAAAA	QOBAAA	AAAAxx
+1592	1057	0	0	2	12	92	592	1592	1592	1592	184	185	GJAAAA	ROBAAA	HHHHxx
+6312	1058	0	0	2	12	12	312	312	1312	6312	24	25	UIAAAA	SOBAAA	OOOOxx
+185	1059	1	1	5	5	85	185	185	185	185	170	171	DHAAAA	TOBAAA	VVVVxx
+1848	1060	0	0	8	8	48	848	1848	1848	1848	96	97	CTAAAA	UOBAAA	AAAAxx
+5844	1061	0	0	4	4	44	844	1844	844	5844	88	89	UQAAAA	VOBAAA	HHHHxx
+1666	1062	0	2	6	6	66	666	1666	1666	1666	132	133	CMAAAA	WOBAAA	OOOOxx
+5864	1063	0	0	4	4	64	864	1864	864	5864	128	129	ORAAAA	XOBAAA	VVVVxx
+1004	1064	0	0	4	4	4	4	1004	1004	1004	8	9	QMAAAA	YOBAAA	AAAAxx
+1758	1065	0	2	8	18	58	758	1758	1758	1758	116	117	QPAAAA	ZOBAAA	HHHHxx
+8823	1066	1	3	3	3	23	823	823	3823	8823	46	47	JBAAAA	APBAAA	OOOOxx
+129	1067	1	1	9	9	29	129	129	129	129	58	59	ZEAAAA	BPBAAA	VVVVxx
+5703	1068	1	3	3	3	3	703	1703	703	5703	6	7	JLAAAA	CPBAAA	AAAAxx
+3331	1069	1	3	1	11	31	331	1331	3331	3331	62	63	DYAAAA	DPBAAA	HHHHxx
+5791	1070	1	3	1	11	91	791	1791	791	5791	182	183	TOAAAA	EPBAAA	OOOOxx
+4421	1071	1	1	1	1	21	421	421	4421	4421	42	43	BOAAAA	FPBAAA	VVVVxx
+9740	1072	0	0	0	0	40	740	1740	4740	9740	80	81	QKAAAA	GPBAAA	AAAAxx
+798	1073	0	2	8	18	98	798	798	798	798	196	197	SEAAAA	HPBAAA	HHHHxx
+571	1074	1	3	1	11	71	571	571	571	571	142	143	ZVAAAA	IPBAAA	OOOOxx
+7084	1075	0	0	4	4	84	84	1084	2084	7084	168	169	MMAAAA	JPBAAA	VVVVxx
+650	1076	0	2	0	10	50	650	650	650	650	100	101	AZAAAA	KPBAAA	AAAAxx
+1467	1077	1	3	7	7	67	467	1467	1467	1467	134	135	LEAAAA	LPBAAA	HHHHxx
+5446	1078	0	2	6	6	46	446	1446	446	5446	92	93	MBAAAA	MPBAAA	OOOOxx
+830	1079	0	2	0	10	30	830	830	830	830	60	61	YFAAAA	NPBAAA	VVVVxx
+5516	1080	0	0	6	16	16	516	1516	516	5516	32	33	EEAAAA	OPBAAA	AAAAxx
+8520	1081	0	0	0	0	20	520	520	3520	8520	40	41	SPAAAA	PPBAAA	HHHHxx
+1152	1082	0	0	2	12	52	152	1152	1152	1152	104	105	ISAAAA	QPBAAA	OOOOxx
+862	1083	0	2	2	2	62	862	862	862	862	124	125	EHAAAA	RPBAAA	VVVVxx
+454	1084	0	2	4	14	54	454	454	454	454	108	109	MRAAAA	SPBAAA	AAAAxx
+9956	1085	0	0	6	16	56	956	1956	4956	9956	112	113	YSAAAA	TPBAAA	HHHHxx
+1654	1086	0	2	4	14	54	654	1654	1654	1654	108	109	QLAAAA	UPBAAA	OOOOxx
+257	1087	1	1	7	17	57	257	257	257	257	114	115	XJAAAA	VPBAAA	VVVVxx
+5469	1088	1	1	9	9	69	469	1469	469	5469	138	139	JCAAAA	WPBAAA	AAAAxx
+9075	1089	1	3	5	15	75	75	1075	4075	9075	150	151	BLAAAA	XPBAAA	HHHHxx
+7799	1090	1	3	9	19	99	799	1799	2799	7799	198	199	ZNAAAA	YPBAAA	OOOOxx
+2001	1091	1	1	1	1	1	1	1	2001	2001	2	3	ZYAAAA	ZPBAAA	VVVVxx
+9786	1092	0	2	6	6	86	786	1786	4786	9786	172	173	KMAAAA	AQBAAA	AAAAxx
+7281	1093	1	1	1	1	81	281	1281	2281	7281	162	163	BUAAAA	BQBAAA	HHHHxx
+5137	1094	1	1	7	17	37	137	1137	137	5137	74	75	PPAAAA	CQBAAA	OOOOxx
+4053	1095	1	1	3	13	53	53	53	4053	4053	106	107	XZAAAA	DQBAAA	VVVVxx
+7911	1096	1	3	1	11	11	911	1911	2911	7911	22	23	HSAAAA	EQBAAA	AAAAxx
+4298	1097	0	2	8	18	98	298	298	4298	4298	196	197	IJAAAA	FQBAAA	HHHHxx
+4805	1098	1	1	5	5	5	805	805	4805	4805	10	11	VCAAAA	GQBAAA	OOOOxx
+9038	1099	0	2	8	18	38	38	1038	4038	9038	76	77	QJAAAA	HQBAAA	VVVVxx
+8023	1100	1	3	3	3	23	23	23	3023	8023	46	47	PWAAAA	IQBAAA	AAAAxx
+6595	1101	1	3	5	15	95	595	595	1595	6595	190	191	RTAAAA	JQBAAA	HHHHxx
+9831	1102	1	3	1	11	31	831	1831	4831	9831	62	63	DOAAAA	KQBAAA	OOOOxx
+788	1103	0	0	8	8	88	788	788	788	788	176	177	IEAAAA	LQBAAA	VVVVxx
+902	1104	0	2	2	2	2	902	902	902	902	4	5	SIAAAA	MQBAAA	AAAAxx
+9137	1105	1	1	7	17	37	137	1137	4137	9137	74	75	LNAAAA	NQBAAA	HHHHxx
+1744	1106	0	0	4	4	44	744	1744	1744	1744	88	89	CPAAAA	OQBAAA	OOOOxx
+7285	1107	1	1	5	5	85	285	1285	2285	7285	170	171	FUAAAA	PQBAAA	VVVVxx
+7006	1108	0	2	6	6	6	6	1006	2006	7006	12	13	MJAAAA	QQBAAA	AAAAxx
+9236	1109	0	0	6	16	36	236	1236	4236	9236	72	73	GRAAAA	RQBAAA	HHHHxx
+5472	1110	0	0	2	12	72	472	1472	472	5472	144	145	MCAAAA	SQBAAA	OOOOxx
+7975	1111	1	3	5	15	75	975	1975	2975	7975	150	151	TUAAAA	TQBAAA	VVVVxx
+4181	1112	1	1	1	1	81	181	181	4181	4181	162	163	VEAAAA	UQBAAA	AAAAxx
+7677	1113	1	1	7	17	77	677	1677	2677	7677	154	155	HJAAAA	VQBAAA	HHHHxx
+35	1114	1	3	5	15	35	35	35	35	35	70	71	JBAAAA	WQBAAA	OOOOxx
+6813	1115	1	1	3	13	13	813	813	1813	6813	26	27	BCAAAA	XQBAAA	VVVVxx
+6618	1116	0	2	8	18	18	618	618	1618	6618	36	37	OUAAAA	YQBAAA	AAAAxx
+8069	1117	1	1	9	9	69	69	69	3069	8069	138	139	JYAAAA	ZQBAAA	HHHHxx
+3071	1118	1	3	1	11	71	71	1071	3071	3071	142	143	DOAAAA	ARBAAA	OOOOxx
+4390	1119	0	2	0	10	90	390	390	4390	4390	180	181	WMAAAA	BRBAAA	VVVVxx
+7764	1120	0	0	4	4	64	764	1764	2764	7764	128	129	QMAAAA	CRBAAA	AAAAxx
+8163	1121	1	3	3	3	63	163	163	3163	8163	126	127	ZBAAAA	DRBAAA	HHHHxx
+1961	1122	1	1	1	1	61	961	1961	1961	1961	122	123	LXAAAA	ERBAAA	OOOOxx
+1103	1123	1	3	3	3	3	103	1103	1103	1103	6	7	LQAAAA	FRBAAA	VVVVxx
+5486	1124	0	2	6	6	86	486	1486	486	5486	172	173	ADAAAA	GRBAAA	AAAAxx
+9513	1125	1	1	3	13	13	513	1513	4513	9513	26	27	XBAAAA	HRBAAA	HHHHxx
+7311	1126	1	3	1	11	11	311	1311	2311	7311	22	23	FVAAAA	IRBAAA	OOOOxx
+4144	1127	0	0	4	4	44	144	144	4144	4144	88	89	KDAAAA	JRBAAA	VVVVxx
+7901	1128	1	1	1	1	1	901	1901	2901	7901	2	3	XRAAAA	KRBAAA	AAAAxx
+4629	1129	1	1	9	9	29	629	629	4629	4629	58	59	BWAAAA	LRBAAA	HHHHxx
+6858	1130	0	2	8	18	58	858	858	1858	6858	116	117	UDAAAA	MRBAAA	OOOOxx
+125	1131	1	1	5	5	25	125	125	125	125	50	51	VEAAAA	NRBAAA	VVVVxx
+3834	1132	0	2	4	14	34	834	1834	3834	3834	68	69	MRAAAA	ORBAAA	AAAAxx
+8155	1133	1	3	5	15	55	155	155	3155	8155	110	111	RBAAAA	PRBAAA	HHHHxx
+8230	1134	0	2	0	10	30	230	230	3230	8230	60	61	OEAAAA	QRBAAA	OOOOxx
+744	1135	0	0	4	4	44	744	744	744	744	88	89	QCAAAA	RRBAAA	VVVVxx
+357	1136	1	1	7	17	57	357	357	357	357	114	115	TNAAAA	SRBAAA	AAAAxx
+2159	1137	1	3	9	19	59	159	159	2159	2159	118	119	BFAAAA	TRBAAA	HHHHxx
+8559	1138	1	3	9	19	59	559	559	3559	8559	118	119	FRAAAA	URBAAA	OOOOxx
+6866	1139	0	2	6	6	66	866	866	1866	6866	132	133	CEAAAA	VRBAAA	VVVVxx
+3863	1140	1	3	3	3	63	863	1863	3863	3863	126	127	PSAAAA	WRBAAA	AAAAxx
+4193	1141	1	1	3	13	93	193	193	4193	4193	186	187	HFAAAA	XRBAAA	HHHHxx
+3277	1142	1	1	7	17	77	277	1277	3277	3277	154	155	BWAAAA	YRBAAA	OOOOxx
+5577	1143	1	1	7	17	77	577	1577	577	5577	154	155	NGAAAA	ZRBAAA	VVVVxx
+9503	1144	1	3	3	3	3	503	1503	4503	9503	6	7	NBAAAA	ASBAAA	AAAAxx
+7642	1145	0	2	2	2	42	642	1642	2642	7642	84	85	YHAAAA	BSBAAA	HHHHxx
+6197	1146	1	1	7	17	97	197	197	1197	6197	194	195	JEAAAA	CSBAAA	OOOOxx
+8995	1147	1	3	5	15	95	995	995	3995	8995	190	191	ZHAAAA	DSBAAA	VVVVxx
+440	1148	0	0	0	0	40	440	440	440	440	80	81	YQAAAA	ESBAAA	AAAAxx
+8418	1149	0	2	8	18	18	418	418	3418	8418	36	37	ULAAAA	FSBAAA	HHHHxx
+8531	1150	1	3	1	11	31	531	531	3531	8531	62	63	DQAAAA	GSBAAA	OOOOxx
+3790	1151	0	2	0	10	90	790	1790	3790	3790	180	181	UPAAAA	HSBAAA	VVVVxx
+7610	1152	0	2	0	10	10	610	1610	2610	7610	20	21	SGAAAA	ISBAAA	AAAAxx
+1252	1153	0	0	2	12	52	252	1252	1252	1252	104	105	EWAAAA	JSBAAA	HHHHxx
+7559	1154	1	3	9	19	59	559	1559	2559	7559	118	119	TEAAAA	KSBAAA	OOOOxx
+9945	1155	1	1	5	5	45	945	1945	4945	9945	90	91	NSAAAA	LSBAAA	VVVVxx
+9023	1156	1	3	3	3	23	23	1023	4023	9023	46	47	BJAAAA	MSBAAA	AAAAxx
+3516	1157	0	0	6	16	16	516	1516	3516	3516	32	33	GFAAAA	NSBAAA	HHHHxx
+4671	1158	1	3	1	11	71	671	671	4671	4671	142	143	RXAAAA	OSBAAA	OOOOxx
+1465	1159	1	1	5	5	65	465	1465	1465	1465	130	131	JEAAAA	PSBAAA	VVVVxx
+9515	1160	1	3	5	15	15	515	1515	4515	9515	30	31	ZBAAAA	QSBAAA	AAAAxx
+3242	1161	0	2	2	2	42	242	1242	3242	3242	84	85	SUAAAA	RSBAAA	HHHHxx
+1732	1162	0	0	2	12	32	732	1732	1732	1732	64	65	QOAAAA	SSBAAA	OOOOxx
+1678	1163	0	2	8	18	78	678	1678	1678	1678	156	157	OMAAAA	TSBAAA	VVVVxx
+1464	1164	0	0	4	4	64	464	1464	1464	1464	128	129	IEAAAA	USBAAA	AAAAxx
+6546	1165	0	2	6	6	46	546	546	1546	6546	92	93	URAAAA	VSBAAA	HHHHxx
+4448	1166	0	0	8	8	48	448	448	4448	4448	96	97	CPAAAA	WSBAAA	OOOOxx
+9847	1167	1	3	7	7	47	847	1847	4847	9847	94	95	TOAAAA	XSBAAA	VVVVxx
+8264	1168	0	0	4	4	64	264	264	3264	8264	128	129	WFAAAA	YSBAAA	AAAAxx
+1620	1169	0	0	0	0	20	620	1620	1620	1620	40	41	IKAAAA	ZSBAAA	HHHHxx
+9388	1170	0	0	8	8	88	388	1388	4388	9388	176	177	CXAAAA	ATBAAA	OOOOxx
+6445	1171	1	1	5	5	45	445	445	1445	6445	90	91	XNAAAA	BTBAAA	VVVVxx
+4789	1172	1	1	9	9	89	789	789	4789	4789	178	179	FCAAAA	CTBAAA	AAAAxx
+1562	1173	0	2	2	2	62	562	1562	1562	1562	124	125	CIAAAA	DTBAAA	HHHHxx
+7305	1174	1	1	5	5	5	305	1305	2305	7305	10	11	ZUAAAA	ETBAAA	OOOOxx
+6344	1175	0	0	4	4	44	344	344	1344	6344	88	89	AKAAAA	FTBAAA	VVVVxx
+5130	1176	0	2	0	10	30	130	1130	130	5130	60	61	IPAAAA	GTBAAA	AAAAxx
+3284	1177	0	0	4	4	84	284	1284	3284	3284	168	169	IWAAAA	HTBAAA	HHHHxx
+6346	1178	0	2	6	6	46	346	346	1346	6346	92	93	CKAAAA	ITBAAA	OOOOxx
+1061	1179	1	1	1	1	61	61	1061	1061	1061	122	123	VOAAAA	JTBAAA	VVVVxx
+872	1180	0	0	2	12	72	872	872	872	872	144	145	OHAAAA	KTBAAA	AAAAxx
+123	1181	1	3	3	3	23	123	123	123	123	46	47	TEAAAA	LTBAAA	HHHHxx
+7903	1182	1	3	3	3	3	903	1903	2903	7903	6	7	ZRAAAA	MTBAAA	OOOOxx
+560	1183	0	0	0	0	60	560	560	560	560	120	121	OVAAAA	NTBAAA	VVVVxx
+4446	1184	0	2	6	6	46	446	446	4446	4446	92	93	APAAAA	OTBAAA	AAAAxx
+3909	1185	1	1	9	9	9	909	1909	3909	3909	18	19	JUAAAA	PTBAAA	HHHHxx
+669	1186	1	1	9	9	69	669	669	669	669	138	139	TZAAAA	QTBAAA	OOOOxx
+7843	1187	1	3	3	3	43	843	1843	2843	7843	86	87	RPAAAA	RTBAAA	VVVVxx
+2546	1188	0	2	6	6	46	546	546	2546	2546	92	93	YTAAAA	STBAAA	AAAAxx
+6757	1189	1	1	7	17	57	757	757	1757	6757	114	115	XZAAAA	TTBAAA	HHHHxx
+466	1190	0	2	6	6	66	466	466	466	466	132	133	YRAAAA	UTBAAA	OOOOxx
+5556	1191	0	0	6	16	56	556	1556	556	5556	112	113	SFAAAA	VTBAAA	VVVVxx
+7196	1192	0	0	6	16	96	196	1196	2196	7196	192	193	UQAAAA	WTBAAA	AAAAxx
+2947	1193	1	3	7	7	47	947	947	2947	2947	94	95	JJAAAA	XTBAAA	HHHHxx
+6493	1194	1	1	3	13	93	493	493	1493	6493	186	187	TPAAAA	YTBAAA	OOOOxx
+7203	1195	1	3	3	3	3	203	1203	2203	7203	6	7	BRAAAA	ZTBAAA	VVVVxx
+3716	1196	0	0	6	16	16	716	1716	3716	3716	32	33	YMAAAA	AUBAAA	AAAAxx
+8058	1197	0	2	8	18	58	58	58	3058	8058	116	117	YXAAAA	BUBAAA	HHHHxx
+433	1198	1	1	3	13	33	433	433	433	433	66	67	RQAAAA	CUBAAA	OOOOxx
+7649	1199	1	1	9	9	49	649	1649	2649	7649	98	99	FIAAAA	DUBAAA	VVVVxx
+6966	1200	0	2	6	6	66	966	966	1966	6966	132	133	YHAAAA	EUBAAA	AAAAxx
+553	1201	1	1	3	13	53	553	553	553	553	106	107	HVAAAA	FUBAAA	HHHHxx
+3677	1202	1	1	7	17	77	677	1677	3677	3677	154	155	LLAAAA	GUBAAA	OOOOxx
+2344	1203	0	0	4	4	44	344	344	2344	2344	88	89	EMAAAA	HUBAAA	VVVVxx
+7439	1204	1	3	9	19	39	439	1439	2439	7439	78	79	DAAAAA	IUBAAA	AAAAxx
+3910	1205	0	2	0	10	10	910	1910	3910	3910	20	21	KUAAAA	JUBAAA	HHHHxx
+3638	1206	0	2	8	18	38	638	1638	3638	3638	76	77	YJAAAA	KUBAAA	OOOOxx
+6637	1207	1	1	7	17	37	637	637	1637	6637	74	75	HVAAAA	LUBAAA	VVVVxx
+4438	1208	0	2	8	18	38	438	438	4438	4438	76	77	SOAAAA	MUBAAA	AAAAxx
+171	1209	1	3	1	11	71	171	171	171	171	142	143	PGAAAA	NUBAAA	HHHHxx
+310	1210	0	2	0	10	10	310	310	310	310	20	21	YLAAAA	OUBAAA	OOOOxx
+2714	1211	0	2	4	14	14	714	714	2714	2714	28	29	KAAAAA	PUBAAA	VVVVxx
+5199	1212	1	3	9	19	99	199	1199	199	5199	198	199	ZRAAAA	QUBAAA	AAAAxx
+8005	1213	1	1	5	5	5	5	5	3005	8005	10	11	XVAAAA	RUBAAA	HHHHxx
+3188	1214	0	0	8	8	88	188	1188	3188	3188	176	177	QSAAAA	SUBAAA	OOOOxx
+1518	1215	0	2	8	18	18	518	1518	1518	1518	36	37	KGAAAA	TUBAAA	VVVVxx
+6760	1216	0	0	0	0	60	760	760	1760	6760	120	121	AAAAAA	UUBAAA	AAAAxx
+9373	1217	1	1	3	13	73	373	1373	4373	9373	146	147	NWAAAA	VUBAAA	HHHHxx
+1938	1218	0	2	8	18	38	938	1938	1938	1938	76	77	OWAAAA	WUBAAA	OOOOxx
+2865	1219	1	1	5	5	65	865	865	2865	2865	130	131	FGAAAA	XUBAAA	VVVVxx
+3203	1220	1	3	3	3	3	203	1203	3203	3203	6	7	FTAAAA	YUBAAA	AAAAxx
+6025	1221	1	1	5	5	25	25	25	1025	6025	50	51	TXAAAA	ZUBAAA	HHHHxx
+8684	1222	0	0	4	4	84	684	684	3684	8684	168	169	AWAAAA	AVBAAA	OOOOxx
+7732	1223	0	0	2	12	32	732	1732	2732	7732	64	65	KLAAAA	BVBAAA	VVVVxx
+3218	1224	0	2	8	18	18	218	1218	3218	3218	36	37	UTAAAA	CVBAAA	AAAAxx
+525	1225	1	1	5	5	25	525	525	525	525	50	51	FUAAAA	DVBAAA	HHHHxx
+601	1226	1	1	1	1	1	601	601	601	601	2	3	DXAAAA	EVBAAA	OOOOxx
+6091	1227	1	3	1	11	91	91	91	1091	6091	182	183	HAAAAA	FVBAAA	VVVVxx
+4498	1228	0	2	8	18	98	498	498	4498	4498	196	197	ARAAAA	GVBAAA	AAAAxx
+8192	1229	0	0	2	12	92	192	192	3192	8192	184	185	CDAAAA	HVBAAA	HHHHxx
+8006	1230	0	2	6	6	6	6	6	3006	8006	12	13	YVAAAA	IVBAAA	OOOOxx
+6157	1231	1	1	7	17	57	157	157	1157	6157	114	115	VCAAAA	JVBAAA	VVVVxx
+312	1232	0	0	2	12	12	312	312	312	312	24	25	AMAAAA	KVBAAA	AAAAxx
+8652	1233	0	0	2	12	52	652	652	3652	8652	104	105	UUAAAA	LVBAAA	HHHHxx
+2787	1234	1	3	7	7	87	787	787	2787	2787	174	175	FDAAAA	MVBAAA	OOOOxx
+1782	1235	0	2	2	2	82	782	1782	1782	1782	164	165	OQAAAA	NVBAAA	VVVVxx
+23	1236	1	3	3	3	23	23	23	23	23	46	47	XAAAAA	OVBAAA	AAAAxx
+1206	1237	0	2	6	6	6	206	1206	1206	1206	12	13	KUAAAA	PVBAAA	HHHHxx
+1076	1238	0	0	6	16	76	76	1076	1076	1076	152	153	KPAAAA	QVBAAA	OOOOxx
+5379	1239	1	3	9	19	79	379	1379	379	5379	158	159	XYAAAA	RVBAAA	VVVVxx
+2047	1240	1	3	7	7	47	47	47	2047	2047	94	95	TAAAAA	SVBAAA	AAAAxx
+6262	1241	0	2	2	2	62	262	262	1262	6262	124	125	WGAAAA	TVBAAA	HHHHxx
+1840	1242	0	0	0	0	40	840	1840	1840	1840	80	81	USAAAA	UVBAAA	OOOOxx
+2106	1243	0	2	6	6	6	106	106	2106	2106	12	13	ADAAAA	VVBAAA	VVVVxx
+1307	1244	1	3	7	7	7	307	1307	1307	1307	14	15	HYAAAA	WVBAAA	AAAAxx
+735	1245	1	3	5	15	35	735	735	735	735	70	71	HCAAAA	XVBAAA	HHHHxx
+3657	1246	1	1	7	17	57	657	1657	3657	3657	114	115	RKAAAA	YVBAAA	OOOOxx
+3006	1247	0	2	6	6	6	6	1006	3006	3006	12	13	QLAAAA	ZVBAAA	VVVVxx
+1538	1248	0	2	8	18	38	538	1538	1538	1538	76	77	EHAAAA	AWBAAA	AAAAxx
+6098	1249	0	2	8	18	98	98	98	1098	6098	196	197	OAAAAA	BWBAAA	HHHHxx
+5267	1250	1	3	7	7	67	267	1267	267	5267	134	135	PUAAAA	CWBAAA	OOOOxx
+9757	1251	1	1	7	17	57	757	1757	4757	9757	114	115	HLAAAA	DWBAAA	VVVVxx
+1236	1252	0	0	6	16	36	236	1236	1236	1236	72	73	OVAAAA	EWBAAA	AAAAxx
+83	1253	1	3	3	3	83	83	83	83	83	166	167	FDAAAA	FWBAAA	HHHHxx
+9227	1254	1	3	7	7	27	227	1227	4227	9227	54	55	XQAAAA	GWBAAA	OOOOxx
+8772	1255	0	0	2	12	72	772	772	3772	8772	144	145	KZAAAA	HWBAAA	VVVVxx
+8822	1256	0	2	2	2	22	822	822	3822	8822	44	45	IBAAAA	IWBAAA	AAAAxx
+7167	1257	1	3	7	7	67	167	1167	2167	7167	134	135	RPAAAA	JWBAAA	HHHHxx
+6909	1258	1	1	9	9	9	909	909	1909	6909	18	19	TFAAAA	KWBAAA	OOOOxx
+1439	1259	1	3	9	19	39	439	1439	1439	1439	78	79	JDAAAA	LWBAAA	VVVVxx
+2370	1260	0	2	0	10	70	370	370	2370	2370	140	141	ENAAAA	MWBAAA	AAAAxx
+4577	1261	1	1	7	17	77	577	577	4577	4577	154	155	BUAAAA	NWBAAA	HHHHxx
+2575	1262	1	3	5	15	75	575	575	2575	2575	150	151	BVAAAA	OWBAAA	OOOOxx
+2795	1263	1	3	5	15	95	795	795	2795	2795	190	191	NDAAAA	PWBAAA	VVVVxx
+5520	1264	0	0	0	0	20	520	1520	520	5520	40	41	IEAAAA	QWBAAA	AAAAxx
+382	1265	0	2	2	2	82	382	382	382	382	164	165	SOAAAA	RWBAAA	HHHHxx
+6335	1266	1	3	5	15	35	335	335	1335	6335	70	71	RJAAAA	SWBAAA	OOOOxx
+8430	1267	0	2	0	10	30	430	430	3430	8430	60	61	GMAAAA	TWBAAA	VVVVxx
+4131	1268	1	3	1	11	31	131	131	4131	4131	62	63	XCAAAA	UWBAAA	AAAAxx
+9332	1269	0	0	2	12	32	332	1332	4332	9332	64	65	YUAAAA	VWBAAA	HHHHxx
+293	1270	1	1	3	13	93	293	293	293	293	186	187	HLAAAA	WWBAAA	OOOOxx
+2276	1271	0	0	6	16	76	276	276	2276	2276	152	153	OJAAAA	XWBAAA	VVVVxx
+5687	1272	1	3	7	7	87	687	1687	687	5687	174	175	TKAAAA	YWBAAA	AAAAxx
+5862	1273	0	2	2	2	62	862	1862	862	5862	124	125	MRAAAA	ZWBAAA	HHHHxx
+5073	1274	1	1	3	13	73	73	1073	73	5073	146	147	DNAAAA	AXBAAA	OOOOxx
+4170	1275	0	2	0	10	70	170	170	4170	4170	140	141	KEAAAA	BXBAAA	VVVVxx
+5039	1276	1	3	9	19	39	39	1039	39	5039	78	79	VLAAAA	CXBAAA	AAAAxx
+3294	1277	0	2	4	14	94	294	1294	3294	3294	188	189	SWAAAA	DXBAAA	HHHHxx
+6015	1278	1	3	5	15	15	15	15	1015	6015	30	31	JXAAAA	EXBAAA	OOOOxx
+9015	1279	1	3	5	15	15	15	1015	4015	9015	30	31	TIAAAA	FXBAAA	VVVVxx
+9785	1280	1	1	5	5	85	785	1785	4785	9785	170	171	JMAAAA	GXBAAA	AAAAxx
+4312	1281	0	0	2	12	12	312	312	4312	4312	24	25	WJAAAA	HXBAAA	HHHHxx
+6343	1282	1	3	3	3	43	343	343	1343	6343	86	87	ZJAAAA	IXBAAA	OOOOxx
+2161	1283	1	1	1	1	61	161	161	2161	2161	122	123	DFAAAA	JXBAAA	VVVVxx
+4490	1284	0	2	0	10	90	490	490	4490	4490	180	181	SQAAAA	KXBAAA	AAAAxx
+4454	1285	0	2	4	14	54	454	454	4454	4454	108	109	IPAAAA	LXBAAA	HHHHxx
+7647	1286	1	3	7	7	47	647	1647	2647	7647	94	95	DIAAAA	MXBAAA	OOOOxx
+1028	1287	0	0	8	8	28	28	1028	1028	1028	56	57	ONAAAA	NXBAAA	VVVVxx
+2965	1288	1	1	5	5	65	965	965	2965	2965	130	131	BKAAAA	OXBAAA	AAAAxx
+9900	1289	0	0	0	0	0	900	1900	4900	9900	0	1	UQAAAA	PXBAAA	HHHHxx
+5509	1290	1	1	9	9	9	509	1509	509	5509	18	19	XDAAAA	QXBAAA	OOOOxx
+7751	1291	1	3	1	11	51	751	1751	2751	7751	102	103	DMAAAA	RXBAAA	VVVVxx
+9594	1292	0	2	4	14	94	594	1594	4594	9594	188	189	AFAAAA	SXBAAA	AAAAxx
+7632	1293	0	0	2	12	32	632	1632	2632	7632	64	65	OHAAAA	TXBAAA	HHHHxx
+6528	1294	0	0	8	8	28	528	528	1528	6528	56	57	CRAAAA	UXBAAA	OOOOxx
+1041	1295	1	1	1	1	41	41	1041	1041	1041	82	83	BOAAAA	VXBAAA	VVVVxx
+1534	1296	0	2	4	14	34	534	1534	1534	1534	68	69	AHAAAA	WXBAAA	AAAAxx
+4229	1297	1	1	9	9	29	229	229	4229	4229	58	59	RGAAAA	XXBAAA	HHHHxx
+84	1298	0	0	4	4	84	84	84	84	84	168	169	GDAAAA	YXBAAA	OOOOxx
+2189	1299	1	1	9	9	89	189	189	2189	2189	178	179	FGAAAA	ZXBAAA	VVVVxx
+7566	1300	0	2	6	6	66	566	1566	2566	7566	132	133	AFAAAA	AYBAAA	AAAAxx
+707	1301	1	3	7	7	7	707	707	707	707	14	15	FBAAAA	BYBAAA	HHHHxx
+581	1302	1	1	1	1	81	581	581	581	581	162	163	JWAAAA	CYBAAA	OOOOxx
+6753	1303	1	1	3	13	53	753	753	1753	6753	106	107	TZAAAA	DYBAAA	VVVVxx
+8604	1304	0	0	4	4	4	604	604	3604	8604	8	9	YSAAAA	EYBAAA	AAAAxx
+373	1305	1	1	3	13	73	373	373	373	373	146	147	JOAAAA	FYBAAA	HHHHxx
+9635	1306	1	3	5	15	35	635	1635	4635	9635	70	71	PGAAAA	GYBAAA	OOOOxx
+9277	1307	1	1	7	17	77	277	1277	4277	9277	154	155	VSAAAA	HYBAAA	VVVVxx
+7117	1308	1	1	7	17	17	117	1117	2117	7117	34	35	TNAAAA	IYBAAA	AAAAxx
+8564	1309	0	0	4	4	64	564	564	3564	8564	128	129	KRAAAA	JYBAAA	HHHHxx
+1697	1310	1	1	7	17	97	697	1697	1697	1697	194	195	HNAAAA	KYBAAA	OOOOxx
+7840	1311	0	0	0	0	40	840	1840	2840	7840	80	81	OPAAAA	LYBAAA	VVVVxx
+3646	1312	0	2	6	6	46	646	1646	3646	3646	92	93	GKAAAA	MYBAAA	AAAAxx
+368	1313	0	0	8	8	68	368	368	368	368	136	137	EOAAAA	NYBAAA	HHHHxx
+4797	1314	1	1	7	17	97	797	797	4797	4797	194	195	NCAAAA	OYBAAA	OOOOxx
+5300	1315	0	0	0	0	0	300	1300	300	5300	0	1	WVAAAA	PYBAAA	VVVVxx
+7664	1316	0	0	4	4	64	664	1664	2664	7664	128	129	UIAAAA	QYBAAA	AAAAxx
+1466	1317	0	2	6	6	66	466	1466	1466	1466	132	133	KEAAAA	RYBAAA	HHHHxx
+2477	1318	1	1	7	17	77	477	477	2477	2477	154	155	HRAAAA	SYBAAA	OOOOxx
+2036	1319	0	0	6	16	36	36	36	2036	2036	72	73	IAAAAA	TYBAAA	VVVVxx
+3624	1320	0	0	4	4	24	624	1624	3624	3624	48	49	KJAAAA	UYBAAA	AAAAxx
+5099	1321	1	3	9	19	99	99	1099	99	5099	198	199	DOAAAA	VYBAAA	HHHHxx
+1308	1322	0	0	8	8	8	308	1308	1308	1308	16	17	IYAA

<TRUNCATED>


Mime
View raw message