hawq-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From y...@apache.org
Subject [4/4] incubator-hawq git commit: HAWQ-750. Test prepare and sequence using new test library
Date Mon, 23 May 2016 08:52:12 GMT
HAWQ-750. Test prepare and sequence using new test library


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/commit/ec5a9bad
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/tree/ec5a9bad
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/diff/ec5a9bad

Branch: refs/heads/master
Commit: ec5a9bad8eeacb421327920df5e720a5f6df6c7c
Parents: 120ee70
Author: YI JIN <yjin@pivotal.io>
Authored: Mon May 23 18:51:28 2016 +1000
Committer: YI JIN <yjin@pivotal.io>
Committed: Mon May 23 18:51:28 2016 +1000

----------------------------------------------------------------------
 .../feature/query/ans/prepare-parameters.ans  |  112 +
 .../feature/query/ans/prepare-uniqueness.ans  |  43 +
 .../feature/query/ans/sequence-dependency.ans  |  27 +
 .../query/ans/sequence-serialcol-null.ans    |   2 +
 .../query/ans/sequence-serialcol-query.ans   |   7 +
 .../query/ans/sequence-serialcol-query2.ans   |   8 +
 src/test/feature/query/data/streets.data    | 5124 +++++++++
 src/test/feature/query/data/tenk.data      | 10000 +++++++++++++++++
 .../feature/query/sql/prepare-parameters.sql  |  31 +
 .../feature/query/sql/prepare-uniqueness.sql  |  18 +
 .../feature/query/sql/sequence-dependency.sql  |  14 +
 .../query/sql/sequence-serialcol-null.sql    |   1 +
 .../query/sql/sequence-serialcol-query.sql   |   1 +
 src/test/feature/query/test-prepare.cpp     |  72 +
 src/test/feature/query/test-sequence.cpp    |  122 +
 15 files changed, 15582 insertions(+)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/blob/ec5a9bad/src/test/feature/query/ans/prepare-parameters.ans
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/src/test/feature/query/ans/prepare-parameters.ans b/src/test/feature/query/ans/prepare-parameters.ans
new file mode 100644
index 0000000..b94963e
--- /dev/null
+++ b/src/test/feature/query/ans/prepare-parameters.ans
@@ -0,0 +1,112 @@
+PREPARE q2(text) AS
+    SELECT datname, datistemplate, datallowconn
+    FROM pg_database WHERE datname = $1;
+PREPARE
+EXECUTE q2('regression');
+ datname  | datistemplate | datallowconn 
+------------+---------------+--------------
+ regression | f       | t
+(1 row)
+
+PREPARE q3(text, int, float, boolean, oid, smallint) AS
+    SELECT * FROM test1 WHERE string4 = $1 AND (four = $2 OR
+    ten = $3::bigint OR true = $4 OR oid = $5 OR odd = $6::int) ORDER BY 1,2,3,4;
+PREPARE
+EXECUTE q3('AAAAxx', 5::smallint, 10.5::float, false, 500::oid, 4::bigint);
+ unique1 | unique2 | two | four | ten | twenty | hundred | thousand | twothousand | fivethous
| tenthous | odd | even | stringu1 | stringu2 | string4 
+---------+---------+-----+------+-----+--------+---------+----------+-------------+-----------+----------+-----+------+----------+----------+---------
+    2 |  2716 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |   
  2 |    2 |  4 |  5 | CAAAAA  | MAEAAA  | AAAAxx
+   102 |   612 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |   
 102 |   102 |  4 |  5 | YDAAAA  | OXAAAA  | AAAAxx
+   802 |  2908 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   802 |     802 |   
 802 |   802 |  4 |  5 | WEAAAA  | WHEAAA  | AAAAxx
+   902 |  1104 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |   
 902 |   902 |  4 |  5 | SIAAAA  | MQBAAA  | AAAAxx
+  1002 |  2580 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |    1002 |   
1002 |   1002 |  4 |  5 | OMAAAA  | GVDAAA  | AAAAxx
+  1602 |  8148 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   
1602 |   1602 |  4 |  5 | QJAAAA  | KBMAAA  | AAAAxx
+  1702 |  7940 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   702 |    1702 |   
1702 |   1702 |  4 |  5 | MNAAAA  | KTLAAA  | AAAAxx
+  2102 |  6184 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |   
2102 |   2102 |  4 |  5 | WCAAAA  | WDJAAA  | AAAAxx
+  2202 |  8028 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |     202 |   
2202 |   2202 |  4 |  5 | SGAAAA  | UWLAAA  | AAAAxx
+  2302 |  7112 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   302 |     302 |   
2302 |   2302 |  4 |  5 | OKAAAA  | ONKAAA  | AAAAxx
+  2902 |  6816 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |   
2902 |   2902 |  4 |  5 | QHAAAA  | ECKAAA  | AAAAxx
+  3202 |  7128 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |    1202 |   
3202 |   3202 |  4 |  5 | ETAAAA  | EOKAAA  | AAAAxx
+  3902 |  9224 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |    1902 |   
3902 |   3902 |  4 |  5 | CUAAAA  | UQNAAA  | AAAAxx
+  4102 |  7676 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |   
4102 |   4102 |  4 |  5 | UBAAAA  | GJLAAA  | AAAAxx
+  4202 |  6628 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |     202 |   
4202 |   4202 |  4 |  5 | QFAAAA  | YUJAAA  | AAAAxx
+  4502 |   412 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   502 |     502 |   
4502 |   4502 |  4 |  5 | ERAAAA  | WPAAAA  | AAAAxx
+  4702 |  2520 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   702 |     702 |   
4702 |   4702 |  4 |  5 | WYAAAA  | YSDAAA  | AAAAxx
+  4902 |  1600 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |   
4902 |   4902 |  4 |  5 | OGAAAA  | OJCAAA  | AAAAxx
+  5602 |  8796 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   
 602 |   5602 |  4 |  5 | MHAAAA  | IANAAA  | AAAAxx
+  6002 |  8932 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |   
1002 |   6002 |  4 |  5 | WWAAAA  | OFNAAA  | AAAAxx
+  6402 |  3808 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   402 |     402 |   
1402 |   6402 |  4 |  5 | GMAAAA  | MQFAAA  | AAAAxx
+  7602 |  1040 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   
2602 |   7602 |  4 |  5 | KGAAAA  | AOBAAA  | AAAAxx
+  7802 |  7508 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   802 |    1802 |   
2802 |   7802 |  4 |  5 | COAAAA  | UCLAAA  | AAAAxx
+  8002 |  9980 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |   
3002 |   8002 |  4 |  5 | UVAAAA  | WTOAAA  | AAAAxx
+  8302 |  7800 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   302 |     302 |   
3302 |   8302 |  4 |  5 | IHAAAA  | AOLAAA  | AAAAxx
+  8402 |  5708 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   402 |     402 |   
3402 |   8402 |  4 |  5 | ELAAAA  | OLIAAA  | AAAAxx
+  8602 |  5440 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |     602 |   
3602 |   8602 |  4 |  5 | WSAAAA  | GBIAAA  | AAAAxx
+  9502 |  1812 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   502 |    1502 |   
4502 |   9502 |  4 |  5 | MBAAAA  | SRCAAA  | AAAAxx
+  9602 |  9972 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   
4602 |   9602 |  4 |  5 | IFAAAA  | OTOAAA  | AAAAxx
+(29 rows)
+
+EXECUTE q3('bool');
+psql:/tmp/TestQueryPrepare_TestPrepareParameters.sql:16: ERROR: wrong number of parameters
for prepared statement "q3"
+DETAIL: Expected 6 parameters but got 1.
+EXECUTE q3('bytea', 5::smallint, 10.5::float, false, 500::oid, 4::bigint, true);
+psql:/tmp/TestQueryPrepare_TestPrepareParameters.sql:18: ERROR: wrong number of parameters
for prepared statement "q3"
+DETAIL: Expected 6 parameters but got 7.
+EXECUTE q3(5::smallint, 10.5::float, false, 500::oid, 4::bigint, 'bytea');
+psql:/tmp/TestQueryPrepare_TestPrepareParameters.sql:20: ERROR: parameter $3 of type boolean
cannot be coerced to the expected type double precision
+LINE 1: EXECUTE q3(5::smallint, 10.5::float, false, 500::oid, 4::big...
+                       ^
+HINT: You will need to rewrite or cast the expression.
+PREPARE q4(nonexistenttype) AS SELECT $1;
+psql:/tmp/TestQueryPrepare_TestPrepareParameters.sql:22: ERROR: type "nonexistenttype" does
not exist
+LINE 1: PREPARE q4(nonexistenttype) AS SELECT $1;
+          ^
+PREPARE q5(int, text) AS
+    SELECT * FROM test1 WHERE unique1 = $1 OR stringu1 = $2;
+PREPARE
+CREATE TEMPORARY TABLE q5_prep_results AS EXECUTE q5(200, 'DTAAAA');
+SELECT 16
+SELECT * FROM q5_prep_results ORDER BY 1,2,3,4;
+ unique1 | unique2 | two | four | ten | twenty | hundred | thousand | twothousand | fivethous
| tenthous | odd | even | stringu1 | stringu2 | string4 
+---------+---------+-----+------+-----+--------+---------+----------+-------------+-----------+----------+-----+------+----------+----------+---------
+   200 |  9441 |  0 |  0 |  0 |   0 |    0 |   200 |     200 |   
 200 |   200 |  0 |  1 | SHAAAA  | DZNAAA  | HHHHxx
+   497 |  9092 |  1 |  1 |  7 |   17 |   97 |   497 |     497 |   
 497 |   497 | 194 | 195 | DTAAAA  | SLNAAA  | AAAAxx
+  1173 |  6699 |  1 |  1 |  3 |   13 |   73 |   173 |    1173 |   
1173 |   1173 | 146 | 147 | DTAAAA  | RXJAAA  | VVVVxx
+  1849 |  8143 |  1 |  1 |  9 |   9 |   49 |   849 |    1849 |   
1849 |   1849 | 98 |  99 | DTAAAA  | FBMAAA  | VVVVxx
+  2525 |   64 |  1 |  1 |  5 |   5 |   25 |   525 |     525 |   
2525 |   2525 | 50 |  51 | DTAAAA  | MCAAAA  | AAAAxx
+  3201 |  7309 |  1 |  1 |  1 |   1 |    1 |   201 |    1201 |   
3201 |   3201 |  2 |  3 | DTAAAA  | DVKAAA  | HHHHxx
+  3877 |  4060 |  1 |  1 |  7 |   17 |   77 |   877 |    1877 |   
3877 |   3877 | 154 | 155 | DTAAAA  | EAGAAA  | AAAAxx
+  4553 |  4113 |  1 |  1 |  3 |   13 |   53 |   553 |     553 |   
4553 |   4553 | 106 | 107 | DTAAAA  | FCGAAA  | HHHHxx
+  5229 |  6407 |  1 |  1 |  9 |   9 |   29 |   229 |    1229 |   
 229 |   5229 | 58 |  59 | DTAAAA  | LMJAAA  | VVVVxx
+  5905 |  9537 |  1 |  1 |  5 |   5 |    5 |   905 |    1905 |   
 905 |   5905 | 10 |  11 | DTAAAA  | VCOAAA  | HHHHxx
+  6581 |  4686 |  1 |  1 |  1 |   1 |   81 |   581 |     581 |   
1581 |   6581 | 162 | 163 | DTAAAA  | GYGAAA  | OOOOxx
+  7257 |  1895 |  1 |  1 |  7 |   17 |   57 |   257 |    1257 |   
2257 |   7257 | 114 | 115 | DTAAAA  | XUCAAA  | VVVVxx
+  7933 |  4514 |  1 |  1 |  3 |   13 |   33 |   933 |    1933 |   
2933 |   7933 | 66 |  67 | DTAAAA  | QRGAAA  | OOOOxx
+  8609 |  5918 |  1 |  1 |  9 |   9 |    9 |   609 |     609 |   
3609 |   8609 | 18 |  19 | DTAAAA  | QTIAAA  | OOOOxx
+  9285 |  8469 |  1 |  1 |  5 |   5 |   85 |   285 |    1285 |   
4285 |   9285 | 170 | 171 | DTAAAA  | TNMAAA  | HHHHxx
+  9961 |  2058 |  1 |  1 |  1 |   1 |   61 |   961 |    1961 |   
4961 |   9961 | 122 | 123 | DTAAAA  | EBDAAA  | OOOOxx
+(16 rows)
+
+PREPARE q6 AS
+  SELECT * FROM test1 WHERE unique1 = $1 AND stringu1 = $2;
+PREPARE
+PREPARE q7(unknown) AS
+  SELECT * FROM test2 WHERE thepath = $1;
+PREPARE
+SELECT name, statement, parameter_types FROM pg_prepared_statements ORDER BY name;
+ name |                    statement                 
   |          parameter_types           
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------
+ q2  | PREPARE q2(text) AS                               
   | {text}
+   :     SELECT datname, datistemplate, datallowconn               
    
+   :     FROM pg_database WHERE datname = $1;                  
    
+ q3  | PREPARE q3(text, int, float, boolean, oid, smallint) AS             
   | {text,integer,"double precision",boolean,oid,smallint}
+   :     SELECT * FROM test1 WHERE string4 = $1 AND (four = $2 OR        
    
+   :     ten = $3::bigint OR true = $4 OR oid = $5 OR odd = $6::int) ORDER BY 1,2,3,4;
 
+ q5  | PREPARE q5(int, text) AS                            
   | {integer,text}
+   :     SELECT * FROM test1 WHERE unique1 = $1 OR stringu1 = $2;        
    
+ q6  | PREPARE q6 AS                                  
   | {integer,name}
+   :   SELECT * FROM test1 WHERE unique1 = $1 AND stringu1 = $2;          
    
+ q7  | PREPARE q7(unknown) AS                             
   | {path}
+   :   SELECT * FROM test2 WHERE thepath = $1;                   
    
+(5 rows)
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/blob/ec5a9bad/src/test/feature/query/ans/prepare-uniqueness.ans
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/src/test/feature/query/ans/prepare-uniqueness.ans b/src/test/feature/query/ans/prepare-uniqueness.ans
new file mode 100644
index 0000000..fe34a18
--- /dev/null
+++ b/src/test/feature/query/ans/prepare-uniqueness.ans
@@ -0,0 +1,43 @@
+SELECT name, statement, parameter_types FROM pg_prepared_statements ORDER BY 1,2,3;
+ name | statement | parameter_types 
+------+-----------+-----------------
+(0 rows)
+
+PREPARE q1 AS SELECT 1 AS a;
+PREPARE
+EXECUTE q1;
+ a 
+---
+ 1
+(1 row)
+
+PREPARE q1 AS SELECT 2;
+psql:/tmp/TestQueryPrepare_TestPrepareUniqueness.sql:9: ERROR: prepared statement "q1" already
exists
+DEALLOCATE q1;
+DEALLOCATE
+PREPARE q1 AS SELECT 2;
+PREPARE
+EXECUTE q1;
+ ?column? 
+----------
+    2
+(1 row)
+
+PREPARE q2 AS SELECT 2 AS b;
+PREPARE
+SELECT name, statement, parameter_types FROM pg_prepared_statements ORDER BY 1,2,3;
+ name |     statement      | parameter_types 
+------+------------------------------+-----------------
+ q1  | PREPARE q1 AS SELECT 2;   | {}
+ q2  | PREPARE q2 AS SELECT 2 AS b; | {}
+(2 rows)
+
+DEALLOCATE PREPARE q1;
+DEALLOCATE
+DEALLOCATE PREPARE q2;
+DEALLOCATE
+SELECT name, statement, parameter_types FROM pg_prepared_statements ORDER BY 1,2,3;
+ name | statement | parameter_types 
+------+-----------+-----------------
+(0 rows)
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/blob/ec5a9bad/src/test/feature/query/ans/sequence-dependency.ans
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/src/test/feature/query/ans/sequence-dependency.ans b/src/test/feature/query/ans/sequence-dependency.ans
new file mode 100644
index 0000000..9df5778
--- /dev/null
+++ b/src/test/feature/query/ans/sequence-dependency.ans
@@ -0,0 +1,27 @@
+CREATE TEMP SEQUENCE myseq2;
+CREATE SEQUENCE
+CREATE TEMPORARY SEQUENCE myseq3;
+CREATE SEQUENCE
+CREATE TEMP TABLE t1 (f1 SERIAL, 
+           f2 INT DEFAULT NEXTVAL('myseq2'),
+           f3 INT DEFAULT NEXTVAL('myseq3'::text)
+);
+psql:/tmp/TestQuerySequence_TestSequenceDependency.sql:9: NOTICE: CREATE TABLE will create
implicit sequence "t1_f1_seq" for serial column "t1.f1"
+CREATE TABLE
+DROP SEQUENCE t1_f1_seq;
+psql:/tmp/TestQuerySequence_TestSequenceDependency.sql:11: NOTICE: default for append only
table t1 column f1 depends on sequence t1_f1_seq
+psql:/tmp/TestQuerySequence_TestSequenceDependency.sql:11: ERROR: cannot drop sequence t1_f1_seq
because other objects depend on it
+HINT: Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
+DROP SEQUENCE myseq2;
+psql:/tmp/TestQuerySequence_TestSequenceDependency.sql:12: NOTICE: default for append only
table t1 column f2 depends on sequence myseq2
+psql:/tmp/TestQuerySequence_TestSequenceDependency.sql:12: ERROR: cannot drop sequence myseq2
because other objects depend on it
+HINT: Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
+DROP SEQUENCE myseq3;
+DROP SEQUENCE
+DROP TABLE t1;
+DROP TABLE
+DROP SEQUENCE t1_f1_seq;
+psql:/tmp/TestQuerySequence_TestSequenceDependency.sql:15: ERROR: sequence "t1_f1_seq" does
not exist
+DROP SEQUENCE myseq2;
+DROP SEQUENCE
+					 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/blob/ec5a9bad/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-null.ans
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-null.ans b/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-null.ans
new file mode 100644
index 0000000..f54365c
--- /dev/null
+++ b/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-null.ans
@@ -0,0 +1,2 @@
+INSERT INTO serialtest VALUES('wrong',NULL);
+psql:/tmp/TestQuerySequence_TestSequenceCreateSerialColumn.sql:4: ERROR: null value in column
"f2" violates not-null constraint (seg0 dummy:40000 pid=32346)

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/blob/ec5a9bad/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-query.ans
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-query.ans b/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-query.ans
new file mode 100644
index 0000000..bacd31c
--- /dev/null
+++ b/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-query.ans
@@ -0,0 +1,7 @@
+select * from serialtest order by f2;
+ f1  | f2 
+-------+-----
+ foo  |  1
+ force | 100
+(2 rows)
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-hawq/blob/ec5a9bad/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-query2.ans
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-query2.ans b/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-query2.ans
new file mode 100644
index 0000000..73f439b
--- /dev/null
+++ b/src/test/feature/query/ans/sequence-serialcol-query2.ans
@@ -0,0 +1,8 @@
+select * from serialtest order by f2;
+ f1  | f2 
+-------+-----
+ foo  |  1
+ more |  2
+ force | 100
+(3 rows)
+


Mime
View raw message