hadoop-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Robert Mroczkowski <robert.mroczkow...@allegrogroup.com>
Subject HDFS - block key missing
Date Wed, 09 Apr 2014 08:25:50 GMT
Hi,

After restart of one datanode I noticed problems with some writes.
DN logs:

2014-04-09 09:57:31,090 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode: Receiving BP-1556031262-10.242.1.238-1363618396299:blk_-9057573077887108744_445939099
src: /10.68.58.16:60963 dest: /10.68.58.10:1004
2014-04-09 09:57:31,090 WARN org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode: Block token
verification failed: op=WRITE_BLOCK, remoteAddress=/10.68.58.16:60963, message=Can't re-compute
password for block_token_identifier (expiryDate=1397066251086, keyId=1668559453, userId=hdfs,
blockPoolId=BP-1556031262-10.242.1.238-1363618396299, blockId=-9057573077887108744, access
modes=[WRITE]), since the required block key (keyID=1668559453) doesn't exist.
014-04-09 09:57:31,090 ERROR org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode: s40821.dc4.local:1004:DataXceiver
error processing WRITE_BLOCK operation src: /10.68.58.16:60963 dest: /10.68.58.10:1004
org.apache.hadoop.security.token.SecretManager$InvalidToken: Can't re-compute password for
block_token_identifier (expiryDate=1397066251086, keyId=1668559453, userId=hdfs, blockPoolId=BP-1556031262-10.242.1.238-1363618396299,
blockId=-9057573077887108744, access modes=[WRITE]), since the required block key (keyID=1668559453)
doesn't exist.
    at org.apache.hadoop.hdfs.security.token.block.BlockTokenSecretManager.retrievePassword(BlockTokenSecretManager.java:382)
    at org.apache.hadoop.hdfs.security.token.block.BlockTokenSecretManager.checkAccess(BlockTokenSecretManager.java:302)
    at org.apache.hadoop.hdfs.security.token.block.BlockPoolTokenSecretManager.checkAccess(BlockPoolTokenSecretManager.java:97)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiver.checkAccess(DataXceiver.java:952)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiver.writeBlock(DataXceiver.java:443)
    at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.Receiver.opWriteBlock(Receiver.java:103)
    at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.Receiver.processOp(Receiver.java:67)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiver.run(DataXceiver.java:221)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:724)

How can we fix it ?

Best wishes,
  Robert---
Robert Mroczkowski
System Administrator
Centrum IT Allegro w Toruniu
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul.
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale
zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP: 5272525995.


Mime
View raw message