hadoop-general mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Anupam Goyal <dwel...@dwellersoul.com>
Subject Fw: important message
Date Thu, 17 Sep 2015 06:09:59 GMT
Hey friend!

 

Check this out http://louanacoconutoil.net/began.php?rjo1z

 

Anupam GoyalC-Media Sp. z o.o. 
ul. Wiejska 2/5 
00-489 Warszawa 
c-media@c-media.pl 
www.c-media.pl
NIP: 586-21-06-532
REGON:192905999
Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
numer KRS 0000119686, 
wysokość kapitału zakładowego 1 225 000,00 zł

Tel. +48 22 629 96 29 

WAŻNA INFORMACJA
Informacje zawarte w tym mailu (i wszelkich załącznikach) są poufne. Jeśli
nie jesteś adresatem, do którego mail miał trafić, nie powinieneś
wykorzystywać czy rozsyłać zawartych w nim informacji. Jeśli otrzymałeś ten
mail przez pomyłkę, proszę natychmiast daj mi o tym znać wysyłając go do
mnie przy użyciu opcji "Odpowiedz", a następnie usuń trwale oryginalną
wiadomość i wszystkie jej kopie - cyfrowe i drukowane.  Wprawdzie zarówno
sam mail, jak i towarzyszące mu załączniki, nie powinny zawierać wirusa lub
innego defektu, który mógłby wpłynąć na działanie systemu komputerowego, na
który mail dotarł, i na którym został otworzony, jednak pamiętać należy, że
to odbiorca wiadomości ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że mail
nie zawiera wirusa. Dlatego C-Media Sp. z o.o.  nie bierze odpowiedzialności za
wszelkie straty lub szkody wynikające w jakikolwiek sposób z tego maila oraz
towarzyszących mu załączników.

IMPORTANT NOTICE: 
The information in this email (and any attachments) is confidential. If you
are not the intended recipient, you must not use or disseminate the
information. If you have received this email in error, please immediately
notify me by "Reply" command and permanently delete the original and any
copies or printouts thereof. Although this email and any attachments are
believed to be free of any virus or other defect that might affect any
computer system into which it is received and opened, it is the
responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no
responsibility is accepted by C-Media Sp. z o.o.  for any loss or damage arising
in any way from its use.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message